Menu

Flawiusz Autobiografia

< Back
You are here:

JÓZEF FLAWIUSZ
AUTOBIOGRAFIA

 

 

Edycja komputerowa: www.zrodla.historyczne.prv.pl
Mail: historian@z.pl

 

 

MMII ©

l Rodowód Józefa

Nie wywodzę się z jakiegoś rodu1, lecz przodkowie moi byli z dziada
pradziada kapłanami. Jak bowiem u różnych narodów w różny sposób uza-
sadnia się znakomitość pochodzenia, tak u nas przynależność do stanu ka-
płańskiego jest dowodem świetności rodu. W moim jednak wypadku
przodkowie byli nie tylko kapłanami, ale jeszcze należeli do pierwszej
z dwudziestu czterech klas2 — co samo w sobie już jest niemałym wyróż-
nieniem — i do najznakomitszego z tworzących ją rodów. Ze strony matki
łączą mnie nawet więzy krwi z domem królewskim, gdyż potomkowie Asa-
monajosa3, z którymi jest ona spokrewniona, byli przez bardzo długi czas
arcykapłanami i królami naszego narodu. A oto mój rodowód. Moim pra-
przodkiem4 był Szymon o przydomku Jąkała5. Urodził się w czasie, kiedy
godność arcykapłańską piastował syn arcykapłana Szymona, Hirkan, który
pierwszy spośród mężów sprawujących ten urząd nosił takie imię. Szymon
Jąkała miał dziewięcioro dzieci, a jednym z nich był Mattias, zwany synem
Efajosa. Ten zaś poślubił córkę arcykapłana Jonatesa, który pierwszy z po-
tomków Asamonajosa dostąpił godności arcykapłańskiej6, i był bratem
Szymona, który również piastował to stanowisko. Owemu Mattiasowi uro-
dził się w pierwszym roku rządów Hirkana7 syn Mattias, przezwany Garbu-
sem, temu znów w dziewiątym roku władztwa Aleksandry8 — Józef,
a Józefowi w dziesiątym roku sprawowania władzy przez Archelaosa9 Mat-
tias, który został moim ojcem w pierwszym roku panowania cezara Gaju-
sza10. Ja natomiast mam trzech synów: najstarszy Hirkan przyszedł na świat
w czwartym, Justus w siódmym i Agryppa w dziewiątym roku rządów ce-
zara Wespazjana11. Mając tedy taki rodowód, który przedstawiłem tak, jak
znalazłem go zapisanym w dokumentach urzędowych, mogę nic sobie nie
robić z tych, którzy starają się nas oczernić12.

 

2 Wychowanie Józefa

Ojciec mój Mattias nie tylko wyróżniał się swoim znakomitym pocho-
dzeniem, ale jeszcze większy szacunek zjednał sobie swoją prawością i nale-
żał do najprzedniejszych mężów w naszym największym mieście Jerozoli-
mie. Wychowywałem się razem z bratem Mattiasem, zrodzonym z tych
samych co ja obojga rodziców. W nauce czyniłem ogromne postępy i miałem
opinię odznaczającego się szczególną pamięcią i pojętnością. Będąc jeszcze
chłopcem w wieku koło czternastu lat13, zyskałem sobie umiłowaniem nauki
powszechne uznanie, gdyż nawet arcykapłani i przedniejsi obywatele miasta
stale mnie nawiedzali, ilekroć chcieli otrzymać bliższe wyjaśnienie w jakiejś
sprawie z zakresu naszych praw. A gdy już miałem około szesnastu lat14, po-
stanowiłem bezpośrednio zapoznać się z istniejącymi u nas sektami. Są zaś
trzy: pierwszą stanowią faryzeusze, drugą — saduceusze, a trzecią — esseń-
czycy, jak o tym nieraz już mówiłem15. Sądziłem bowiem, że jeśli gruntow-
nie poznam wszystkie, będę mógł tym sposobem wybrać spośród nich najle-
pszą. Doświadczyłem więc wszystkich trzech, przechodząc przez twardą
szkołę i odbywając trudne ćwiczenia. Uznałem jednak, że nie wystarczy mi
nawet tak zdobyte doświadczenie i kiedy posłyszałem, że na pustyni przeby-
wa pewien mąż, imieniem Bannus16, nosząc takie odzienie, jakiego dostar-
czały drzewa17, żywiąc się tym, co samorzutnie dawała natura, i obmywając
się wielokrotnie dla czystości zimną wodą w ciągu dni i nocy, poszedłem
w jego ślady. Po spędzeniu z nim trzech lat i osiągnięciu tego, czego pra-
gnąłem, powróciłem do miasta18. Mając już wówczas dziewiętnaście lat, za-
cząłem w swoim życiu kierować się zasadami sekty faryzeuszów, która ma
pewne cechy podobne do szkoły zwanej u Greków stoicką.

 

3 Podróż Józefa do Rzymu (ok. 64 r. po Chr.)

Kiedy ukończyłem dwadzieścia sześć lat, los chciał, że musiałem udać się
do Rzymu z przyczyny, o której zaraz powiem. Otóż Feliks, który w owym
czasie był prokuratorem Judei, kazał dla jakiegoś drobnego i błahego po-
wodu związać i odesłać do Rzymu pewnych bardzo mi bliskich kapłanów
i przezacnych mężów, aby zdali sprawę przed Cezarem19. Pragnąc znaleźć ja-
kiś sposób wybawienia ich z tego, zwłaszcza gdy dowiedziałem się, że nawet
w tym trudnym położeniu nie zaniedbali swych nabożnych powinności wzglę-
dem Boga i żywili się figami i orzechami20, przybyłem do Rzymu21, przeży-
wszy bardzo groźne chwile na morzu. Gdy bowiem okręt nasz zatonął na peł-
nym Adriatyku, musieliśmy — a było nas około sześciuset — przez całą noc
pływać i dopiero z nastaniem dnia oczom naszym ukazał się, za zrządzeniem
opatrzności Bożej, statek cyrenejski. Wtedy ja oraz niektórzy towarzysze —
razem było nas około osiemdziesięciu — wyprzedziwszy innych dostali-
śmy się na jego pokład. Dobiwszy szczęśliwie do Dicearchii, którą Italowie
zwą Puteoli22, zaprzyjaźniłem się z Aliturusem (był to aktor mimiczny szcze-
gólnie ulubiony przez Nerona i Żyd z pochodzenia). Przedstawiony za jego
pośrednictwem żonie Cezara, Poppei23, postanowiłem jak najrychlej zwrócić
się do niej z prośbą o uwolnienie owych kapłanów. Oprócz wyświadczenia mi
tej przysługi Poppea jeszcze mnie szczodrze obdarowała, po czym powróci-
łem do kraju.

4 W przededniu wojny

Zastałem tutaj powstającą falę buntowniczego wrzenia i atmosferę ogólne-
go podniecenia perspektywą oderwania się od Rzymu. Toteż starałem się po-
wściągnąć buntowników i nakłaniałem ich do opamiętania się, stawiając im
przed oczy, z kim będą wojnę prowadzić: nie mogą przecież (mówiłem) równać
się z Rzymianami nie tylko pod względem doświadczenia wojennego, ale także
szczęścia; nie powinni przeto działać na oślep i w iście szaleńczy sposób wysta-
wiać swoich miast ojczystych, rodzin i samych siebie na niebezpieczeństwo
ostatecznej zagłady. W tym duchu do nich przemawiałem i usilnie starałem się
dobrym słowem odwieść ich od tego zamiaru, przewidując, że wynik tej wojny
będzie jak najbardziej zgubny. Jednakże nie udało mi się ich przekonać, gdyż
szaleństwo zupełnie już owładnęło umysłami tych zdesperowanych ludzi.

 

5 Józef chroni się do świątyni i przyłącza do faryzeuszów

Przeto obawiając się, żeby tym ustawicznym udzielaniem przestróg nie
ściągnąć na siebie nienawiści i podejrzenia, że trzymam stronę nieprzyjaciół,
i nie narazić się na niebezpieczeństwo, że zostanę przez nich pochwycony i zgła-
dzony, schroniłem się do wewnętrznego dziedzińca świątyni, ponieważ Anto-
nia24 (która była twierdzą) znajdowała się już w ich rękach25. A gdy zabito Ma-
naemosa i hersztów bandy rozbójniczej26, wymknąłem się ze świątyni i znów po-
łączyłem się z arcykapłanami i przywódcami faryzeuszów. Odczuwaliśmy nie-
małą trwogę, widząc, z jednej strony, lud stojący pod bronią i z drugiej, nie wie-
dząc, co począć, gdyż nie byliśmy w stanie pohamować buntowników. Stojąc
w obliczu oczywistego i bezpośrednio grożącego nam niebezpieczeństwa za-
pewnialiśmy, że podzielamy ich poglądy, lecz radzimy im zachować się spokoj-
nie i czekać, aż napadną28 nieprzyjaciele, aby w ten sposób dać dowód, że mają
pełne prawo chwycić za broń we własnej obronie. Tak postępując mieliśmy na-
dzieję, że rychło nadciągnie Cestiusz29 z mnogim wojskiem i bunt stłumi.

 

6 Klęska Cestiusza i rzeź Żydów zamieszkałych w Syrii

Ów rzeczywiście podjął wyprawę zbrojną, lecz stoczywszy bitwę poniósł
klęskę, pozostawiając moc swoich żołnierzy na placu boju30. Wszelako ten po-
grom Cestiusza stał się przyczyną tragedii całego naszego narodu. Ci bowiem,
którzy parli do wojny, wskutek tego sukcesu jeszcze bardziej podnieśli głowy
i spodziewali się, że skoro raz pokonali Rzymian, będą zwyciężać do końca.
A jeszcze doszła do tego wszystkiego taka oto przyczyna. Otóż mieszkańcy
okolicznych miast syryjskich pochwycili zamieszkałych wśród nich Żydów
i wyrżnęli ich wraz z kobietami i dziećmi, chociaż nie mieli żadnego powodu,
by się mogli na nich skarżyć, gdyż oni ani nie zamierzali podjąć jakiejś dzia-
łalności buntowniczej w celu oderwania się od Rzymu, ani względem nich sa-
mych nie przejawiali wrogich uczuć czy zdradzieckich zamysłów.
Najbardziej bezbożnymi i zbrodniczymi czynami zapisali się Scytopolita-
31
nie . Gdy bowiem zastępy żydowskie dokonały na nich napaści jako wrogo-
wie przybyli z zewnątrz, zmusili współzamieszkałych z nimi Żydów do chwy-
cenia za oręż przeciwko swoim rodakom, co jest u nas zakazane, i ruszywszy
do walki razem z nimi pobili napastników. Lecz po odniesionym zwycięstwie
już nie myśleli o dochowaniu wierności swoim współobywatelom i sprzymie-
rzeńcom i wszystkich w liczbie wielu dziesiątek32 tysięcy wymordowali. Taki
sam los spotkał Żydów osiadłych w Damaszku33. Jeśli zaś tutaj o tych wypad-
kach wspomniałem, to dlatego, że pragnę wykazać czytelnikom, iż do wojny
z Rzymianami doszło nie tyle z woli Żydów, ile raczej z konieczności.

 

7 Misja Józefa w Galilei

Zatem po klęsce Cestiusza, o której mówiłem, przywódcy jerozolimscy,
widząc, że rozbójnicy wraz z buntownikami są dobrze w broń zaopatrzeni,
obawiali się, żeby, sami jej nie mając, nie byli zdani na łaskę i niełaskę wro-
gów, co zresztą później rzeczywiście nastąpiło. Toteż skoro dowiedzieli się,
że jeszcze nie cała Galilea powstała przeciwko Rzymianom, lecz część jej
nadal zachowuje się spokojnie, wysłali mnie35 wraz z dwoma innymi kapła-
nami, znakomitymi mężami Joazarem36 i Juda, z zadaniem nakłonienia tych
niegodziwców do złożenia broni i wytłumaczenia im, że lepiej będzie zacho-
wać ją dla najdzielniejszych mężów w narodzie. W myśl podjętej decyzji ci
ostatni mieli stale mieć, na wszelką ewentualność, broń w pogotowiu, a tym-
czasem czekać i dowiadywać się, co będą czynić Rzymianie.

 

8 Sytuacja w Sefforis

Otrzymawszy więc takie polecenia, przybyłem do Galilei. Tu zastałem
obywateli Sefforis37 wielce zatroskanych o los swego ojczystego miasta, po-
nieważ Galilejczycy postanowili je złupić z powodu prorzymskich sympatii
mieszkańców38 jako też ich zobowiązania dochowania wierności zarządcy
Syrii Cestiuszowi. Ja jednak rozproszyłem dręczące wszystkich39 obawy,
usposabiając przychylnie do nich ludność Galilei i zezwalając im, ilekroć za-
pragną, na porozumienie się ze swoimi współobywatelami zatrzymanymi
przez Cestiusza w charakterze zakładników w Dorze. (Dora jest miastem fe-
nickim). Co się zaś tyczy mieszkańców Tyberiady, to, jak stwierdziłem, ci
chwycili już za oręż z takiej oto przyczyny.

 

9  Tyberiada i jej stronnictwa

W mieście tym były trzy stronnictwa: jedno tworzyli wybitni obywatele,
a na czele jego stał Juliusz Kapellus. On właśnie i wszyscy jego towarzysze
— Herod syn Miarusa, Herod syn Gamalusa i Kompsus syn Kompsusa (na-
tomiast brat jego Krispus, były zarządca wielkiego króla40, bawił właśnie
w swoich posiadłościach po drugiej stronie Jordanu) — otóż wszyscy ci
wspomniani mężowie radzili w owym czasie dochować wierności Rzymia-
nom i królowi41. Zdania tego jednak nie podzielał Pistos, który ulegał złemu
wpływowi swego syna Justusa, sam zresztą mając coś z szaleńca w sobie.
Drugie stronnictwo, które skupiało ludzi najzupełniej pospolitych, opowiada-
ło się za prowadzeniem wojny42. Co się zaś tyczy Justusa, syna Pistosa, przy-
wódcy trzeciego ugrupowania, to udawał on, że nie ma zdecydowanego po-
glądu na sprawę wojny, ale w rzeczywistości pragnął przewrotu, licząc na to,
że przy zmianie stosunków on przejmie władzę w swe ręce. Przeto wystąpi-
wszy publicznie starał się przekonać lud, że gród ów zawsze był stolicą Ga-
lilei, przynajmniej za czasów jego założyciela tetrarchy Heroda, który chciał,
aby miasto Sefforis podlegało Tyberiadzie43. Jednak nawet za króla Agryppy
Starszego nie utraciło swego przodującego stanowiska, zachowując je aż do
czasów, kiedy prokuratorem Judei został Feliks44. Dopiero teraz — ciągnął
dalej — spotkało ich to nieszczęście, że przez Nerona zostali oddani w darze
Agryppie Młodszemu. Zaraz też, jak tylko Sefforis okazało się uległe Rzy-
mianom, zostało stolicą Galilei oraz siedzibą banku królewskiego i archi-
wów. Wypowiadając te i wiele innych nieprzychylnych królowi Agryppie
uwag, aby podjudzić lud do buntu, dodał: „Oto teraz nadszedł czas, abyśmy
chwycili za broń i wezwawszy na pomoc jako sprzymierzeńców Galilejczy-
ków — ci bowiem chętnie staną pod naszymi rozkazami, gdyż żywią niena-
wiść do Sefforyjczyków z powodu dochowywania wierności Rzymianom —
pomścili się na nich, uderzając wielkim siłami”. Takim przemówieniem pod-
burzył lud. Potrafił bowiem zjednywać sobie ludzi i magią i ułudą słów po-
gnębić przeciwników dających rozsądniejsze rady. Wszak był on obyty
z kulturą grecką, co go ośmieliło do podjęcia się napisania historii tych wy-
darzeń, gdyż spodziewał się, że swoją elokwencją pokona prawdę. Lecz
o tym, jaki ów mąż wiódł podły żywot i że naszą katastrofę zawdzięczamy
niemal tylko jemu i jego bratu, będę mówił w dalszej części opowiadania45.
Ale wówczas Justus nakłonił obywateli, a tych, którzy się wzbraniali, zmusił
do chwycenia za oręż i ruszył z nimi wszystkimi na wyprawę, paląc wsie na-
leżące do Gadary i Hippos46 i położone na pograniczu Tyberiady i ziemi
Scytopolitan.

 

10  Wydarzenia w Gischali

Taka była sytuacja w Tyberiadzie, natomiast w Gischali47 przedstawiała
się następująco. Jan, syn Lewiego, widząc, że myśl oderwania się od Rzy-
mian budzi w części obywateli wielki entuzjazm, starał się powstrzymać ich
od tego kroku i domagał się wytrwania w wierności. Jednakże mimo gorli-
wych zabiegów niczego nie wskórał. Albowiem mieszkańcy okolicznych
miast: Gadary, Gabary, Sogany i Tyru48 zgromadziwszy znaczne zastępy na-
padli na Gischalę i wzięli ją szturmem, po czym po spaleniu jej i zrównaniu
z ziemią powrócili do swoich domów. Wtedy Jan rozjątrzony tym postęp-
kiem uzbroił wszystkich swoich zwolenników i uderzywszy na wspom-
nianych mieszkańców rozgromił ich przy użyciu całej potęgi wojskowej. Na-
tomiast Gischalę odbudował i uczynił jeszcze silniejszą, umacniając ją
murami dla zapewnienia jej bezpieczeństwa w przyszłości.

 

11 Gamala i Filip, syn Jakimosa — masakra Żydów babilońskich

Wszelako Gamala49 pozostała wierna Rzymowi z takiej oto przyczyny.
Otóż gdy Filip, syn Jakimosa, zarządca króla Agryppy, uszedł cudem z ży-
ciem, zbiegłszy z oblężonego pałacu królewskiego w Jerozolimie, znalazł się
w nowym niebezpieczeństwie, mianowicie mógł ponieść śmierć z ręki Ma-
naemosa i jego rozbójniczej bandy50. Jednakże pewni babilońscy krewni Fi-
lipa, bawiący wówczas w Jerozolimie, przeszkodzili rozbójnikom w spełnie-
niu tego czynu. Filip więc przeczekał tam cztery dni, a w piątym zbiegł,
nałożywszy sobie perukę, aby go nie rozpoznano. A skoro dotarł do jednej ze
swoich wsi, leżącej na pograniczu terenów twierdzy Gamali, przesłał niektó-
rym swoim podwładnym rozkaz, aby do niego przybyli51… Lecz na szczę-
ście Opatrzność przeszkodziła wykonaniu tego zamiaru, bo gdyby tak się nie
stało, byłby niechybnie zginął. Otóż ponieważ doznał nagłego napadu gorą-
czki, napisał do rodzeństwa52 Agryppy i Bereniki list, który oddał jednemu
z wyzwoleńców w celu doręczenia go Warusowi53. Ten zaś w owym czasie
był zarządcą królestwa, ustanowionym przez rodzeństwo królewskie, które
udało się do Berytu54, pragnąc spotkać się z Cestiuszem. Skoro tedy Warus
otrzymał list od Filipa i dowiedział się, że udało mu się ujść cało, wielce się
zaniepokoił, przypuszczając, że z chwilą przybycia Filipa stanie się sam ro-
dzeństwu królewskiemu już więcej niepotrzebny. Toteż stawił doręczyciela
listu przed ludem i oskarżył go o podrobienie pisma, oświadczając przy tym,
że jego doniesienie — jakoby Filip walczył w Jerozolimie przeciwko Rzy-
mianom po stronie Żydów — jest wierutnym kłamstwem i kazał go stracić.
Gdy zaś wyzwoleniec nie powrócił, Filip, nie wiedząc, co było tego przyczy-
ną, wysłał z kolei z listem drugiego, który miał mu donieść, co się przydarzy-
ło poprzedniemu posłańcowi, że się tak ociąga. Tego także po przybyciu Wa-
rus fałszywie oskarżył i kazał zabić. Wielkie bowiem aspiracje rozbudzili
w Warusie zamieszkali w Cezarei55 Syryjczycy, którzy zapewniali go, że
Rzymianie skażą Agryppę na śmierć na podstawie oskarżeń56 Żydów, a on
sam jako spokrewniony z domem królewskim obejmie władzę. Jak bowiem
zgodnie przyznawano, w żyłach jego płynęła królewska krew, ponieważ był
potomkiem Soajmosa57, tetrarchy okręgu Libanu. Toteż Warus ogarnięty ta-
kimi ambicjami zatrzymał listy w swym ręku, obmyślając sposoby zapobie-
żenia temu, by pisma te nie dostały się przed oczy króla. Kazał też pilnować
wszystkich wyjść z miasta, aby nikt nie mógł wymknąć się i powiadomić
króla o jego poczynaniach. Nadto pragnąc ująć sobie syryjskich mieszkań-
ców Cezarei, rozkazał wymordować ogromną liczbę Żydów58. Zamierzał
także dokonać z pomocą trachonijskich mieszkańców Batanei zbrojnej napa-
ści na Żydów „babilońskich” (tak ich bowiem nazywano) w Ekbatanie59. Za-
wezwał więc do siebie dwunastu najprzedniejszych Żydów Cezarei i rozka-
zał im udać się do Ekbatany, a zamieszkałym tam swoim rodakom
oświadczyć: „Warus otrzymał wiadomość, że chcecie wystąpić przeciw kró-
lowi, i choć sam nie dawał temu wiary, wysłał nas, abyśmy was nakłonili do
złożenia broni. Będzie to również dla niego dowodem, że miał rację, nie
przywiązując wagi do tego, co się o was mówi”. Zażądał także wysłania sie-
demdziesięciu najwybitniejszych mężów w celu usprawiedliwienia się ze
stawianego im zarzutu. Gdy owych dwunastu przybyło do swoich rodaków
w Ekbatanie i stwierdziło, że oni nie mają żadnych buntowniczych zamia-
rów, namówili ich także do wysłania siedemdziesięciu przedstawicieli. Ci
zaś, nie żywiąc najmniejszego podejrzenia o to, co miało nastąpić, owych lu-
dzi wysłali. Zatem mężowie ci ruszyli wraz z dwunastoma posłami w drogę
ku Cezarei, Warus natomiast wyszedł z wojskiem królewskim na ich spotka-
nie i wszystkich wraz z posłami pozabijał, po czym pomaszerował na Żydów
zamieszkałych w Ekbatanie. Ale jeden z siedemdziesięciu, który zdołał ujść
z życiem, ostrzegł ich, a ci zabrawszy oręż wraz z kobietami i dziećmi uszli
do twierdzy Gamali, pozostawiając wsie z bogatymi zapasami i wieloma
dziesiątkami sztuk bydła. Na wieść o tym Filip sam także udał się do twier-
dzy, a gdy przybył na miejsce, tłum głośno wykrzykiwał, aby objął dowódz-
two i domagał się uderzenia na Warusa i Syryjczyków zamieszkałych w Ce-
zarei, którzy według krążących wieści mieli zabić króla. Filip starał się
ostudzić ich wojownicze nastroje, przypominając im, jakich dobrodziejstw
doznali od króla, i tłumacząc, jak ogromna jest potęga Rzymian; w takich
warunkach — mówił — wszczęcie wojny z nimi nie wyszłoby na dobre.
I w końcu przekonał ich. Król zaś dowiedziawszy się, że Warus zamierza
w jednym dniu wyrżnąć wiele dziesiątek tysięcy Żydów z kobietami i dzieć-
mi, odwołał go i jako następcę wysłał Ekwusa Modiusa, jak o tym opowie-
dzieliśmy60 gdzie indziej. Co się tyczy Filipa, to zachował on twierdzę Ga-
mali i utrzymał okoliczny kraj w wierności Rzymowi.

 

12
Narada Józefa z przywódcami Tyberiady — spalenie pałacu tetrarchy
Heroda — rzeź Greków w Tyberiadzie
Skoro przybyłem do Galilei i dowiedziałem się, jak się rzecz ma, od lu-
dzi, którzy mi o tym donieśli, napisałem w tej sprawie do Sanhedrynu w Je-
rozolimie, prosząc o instrukcje, co mam dalej czynić. Polecono mi pozostać
na miejscu i zatroszczyć się o bezpieczeństwo Galilei, zatrzymując towarzy-
szy z poselstwa, jeśli oni się na to zgodzą. Towarzysze ci jednak, rozporzą-
dzając ogromnymi sumami pieniędzy zebranymi z dziesięcin, które otrzyma-
li jako kapłani, postanowili powrócić do swego kraju. Ale gdy poprosiłem
ich, aby pozostali do czasu, aż zaprowadzimy porządek, dali się przekonać.
Wyruszyłem więc wraz z nimi z miasta Sefforis i przybyłem do pewnej wsi
o nazwie Betmaus, odległej o cztery stadia od Tyberiady, skąd przesłałem ra-
dzie tego miasta i przywódcom ludu wezwanie, aby stawili się u mnie. Skoro
zaś oni przybyli (towarzyszył im także Justus), oświadczyłem im, że przysła-
ło mnie i towarzyszy zgromadzenie jerozolimskie w celu nakłonienia ich do
zburzenia pałacu zbudowanego przez tetrarchę Heroda, a który zawierał wi-
zerunki zwierząt, choć prawa zabraniają61 takich budowli, i poprosiłem ich
o pozwolenie, byśmy mogli od razu przystąpić do dzieła. Jednak Kapella62 ze
swoimi zwolennikami oraz inni ich przywódcy przez długi czas nie chcieli
o tym słyszeć, lecz w końcu, ulegając naszemu naciskowi, wyrazili na to
zgodę. Uprzedził nas jednak Jezus, syn Sapfiasza, który, jak wspomnieliśmy
wyżej63, stał na czele stronnictwa żeglarzy i biedoty. Dobrawszy sobie gar-
stkę Galilejczyków podpalił cały pałac, spodziewając się, że obłowi się
w nim ogromnymi skarbami, ponieważ zauważył, że niektóre sufity były po-
kryte złotem. I działając wbrew naszej woli, rozgrabili wiele rzeczy. Zatem
po naradzie z Kapella i przedniejszymi mężami Tyberiady udaliśmy się
z Betmaus do Górnej Galilei. Wtedy Jezus i jego zwolennicy wymordowali
wszystkich Greków zamieszkałych w Tyberiadzie oraz tych, którzy przed
wybuchem wojny byli ich wrogami.

 

13
Józef domaga się zwrotu rzeczy zagrabionych w pałacu
w Tyberiadzie i udaje się do Gischali — podstępne knowania Jana
z Gischali

Kiedy dowiedziałem się o tych wydarzeniach, byłem do głębi wzburzony
i po przybyciu64 do Tyberiady nie szczędziłem starania, aby odebrać rabu-
siom z przedmiotów królewskich to, co się dało, jako to świeczniki korync-
kie, stoły królewskie i ogromną ilość srebra w sztabach. Wszystko zaś, co zdo-
łałem odzyskać, postanowiłem przechować dla króla65. Przeto zawezwałem do
siebie dziesięciu najprzedniejszych członków rady z Kapellą, synem Antyllu-
sa, i powierzyłem im te przedmioty, nakazując, aby prócz mnie nikomu inne-
mu ich nie wydawali. Stamtąd udałem się wraz z towarzyszami do Gischali na
spotkanie z Janem, pragnąc dowiedzieć się, jakie są jego zamysły. Rychło też
przekonałem się, że dąży on do przewrotu i pała żądzą zdobycia władzy. Prosił
mnie bowiem, abym go upoważnił do zabrania zboża cesarskiego66 zmagazy-
nowanego we wsiach Górnej Galilei, utrzymując, że chce je sprzedać, aby za
to odbudować mury ojczystego miasta. Kiedy zorientowałem się, jakie są jego
ogólne plany i co obecnie zamyśla czynić, oświadczyłem mu, że nie wyrażam
na to zgody. Ponieważ zgromadzenie jerozolimskie mnie właśnie powierzy-
ło władzę polityczną także w tej okolicy, zamierzałem zboże zachować albo
dla Rzymian, albo do własnej dyspozycji. Ponieważ nie udało mu się prze-
konać mnie w tej sprawie, zwrócił się do moich współdelegowanych towarzy-
szy, których nie obchodziło, jakie mogą być tego konsekwencje, i byli bar-
dzo łasi na łapówki. Tych przekupił pieniędzmi, aby głosowali za oddaniem
mu całego zapasu zboża zmagazynowanego w jego prowincji. Ja tedy będąc
sam zostałem przegłosowany przez dwóch innych i nie mogłem nic uczynić.
Do tego dodał jeszcze drugie łotrostwo67. Twierdził mianowicie, że Żydzi,
którzy mieszkają w Cezarei Filipowej i z rozkazu króla zostali przez Modiusa,
pełniącego władzę w jego imieniu, odizolowani i nie mieli czystej oliwy do
swego użytku68, zwrócili się do niego, aby postarał się dostarczyć im odpo-
wiedniego zapasu, a oni nie musieli używać oliwy greckiej, gwałcąc nakazy
prawa69. Słów tych nie podyktowała mu nabożność, lecz najoczywistsza brud-
na chęć zysku. Ponieważ wiedział on, że w Cezarei ludzie sprzedają dwie
ksesty70 oliwy za jedną drachmę (a w Gischali można otrzymać osiemdziesiąt
ksest za cztery drachmy), wysłał tam cały zgromadzony zapas oliwy, mając
na to na pozór moje zezwolenie. Wszelako ja nie zezwoliłem na to z własnej
chęci, lecz z obawy przed ludem, aby mnie w razie sprzeciwu nie ukamieno-
wano. Tak więc uzyskawszy moją zgodę dorobił się tym niecnym sposobem
ogromnych sum pieniędzy.

 

14
Kroki podjęte przez Józefa dla uspokojenia Galilei

Współdelegowanych towarzyszy odesłałem z Gischali do Jerozolimy,
a sam zająłem się sprawą zaopatrzenia w broń i umocnienia obronności
miast. Przyzwałem też do siebie najodważniejszych rozbójników, lecz skoro
zdałem sobie sprawę, że nie sposób było odebrać im broń, nakłoniłem lud do
płacenia im żołdu, tłumacząc, że lepiej raczej dobrowolnie dawać im pewną
niewielką sumę, niż patrzeć, jak będą grabić ich dobytek. Odebrałem więc od
nich przysięgę, że nie zjawią się na tym terenie, jeśli nie zostaną wezwani lub
w wypadku, gdyby nie otrzymali żołdu, po czym odprawiłem ich przykazu-
jąc, aby nie czynili napadów ani na Rzymian, ani na sąsiadów. Albowiem
moją główną troską było zapewnienie pokoju w Galilei. Pragnąc zaś pod po-
zorem przyjaźni zatrzymać przy sobie galilejskich przedstawicieli władzy,
ogółem około siedemdziesięciu mężów, jakby zakładników poręczających
lojalność kraju, uczyniłem ich swoimi przyjaciółmi i towarzyszami podróży,
zabierałem na rozprawy sądowe i wydawałem wyroki za ich aprobatą, stara-
jąc się nie uchybić sprawiedliwości zbyt pochopnym postępowaniem i przy
załatwianiu tych spraw mieć ręce nieskalane jakimkolwiek przekupstwem71.

 

15
Józef o swoim szlachetnym postępowaniu

Miałem zaś wówczas około trzydziestu lat, a w tym wieku, nawet jeśli
się nie folguje niedozwolonym namiętnościom, trudno uniknąć potwarzy
z powodu zawiści, zwłaszcza gdy piastuje się stanowisko o wielkim zakresie
władzy. Nie dopuściłem się pohańbienia żadnej kobiety i gardziłem wszelki-
mi podarkami, gdyż były mi one niepotrzebne. Nie przyjmowałem nawet na-
leżnych mi jako kapłanowi dziesięcin od tych, którzy mi je przynosili. Wsze-
lako po zwycięstwie nad Syryjczykami, zamieszkałymi w okolicznych
miastach, przyjąłem część łupu i nie taję, że wysłałem to moim krewnym
w Jerozolimie. I chociaż dwukrotnie wziąłem siłą Sefforis72, czterokrotnie
Tyberiadę, raz Gabarę i wiele razy miałem w swym ręku Jana, który spisko-
wał przeciw mnie, jednak nie wywierałem zemsty ani na nim, ani na żadnej
ze wspomnianych społeczności, jak to okaże się w dalszym opowiadaniu.
Dlatego też — myślę — także Bóg, którego uwagi nie uchodzą ludzie speł-
niający swoją powinność, wyrwał mnie z ich rąk i uchronił pośród licznych
niebezpieczeństw. Ale o tym opowiemy później.

 

16
Popularność Józefa wzbudza zawiść Jana
Ludność Galilei okazywała mi tak wielką życzliwość i lojalność, że kie-
dy jej miasto wzięto siłą, a kobiety i dzieci zaprzedano w niewolę, nie tyle
płakano nad własnym nieszczęściem, ile martwiono się o moje bezpieczeń-
stwo. Jan patrzył na to zawistnym okiem i napisał do mnie, prosząc o pozwo-
lenie, by mógł udać się73 do Tyberiady i zażywać ciepłych kąpieli dla odby-
cia kuracji74. Ja zaś, nie podejrzewając z jego strony jakiegoś złego postępku,
nie tylko nie wyraziłem sprzeciwu, ale nawet napisałem imienne listy do
tych, którym powierzyłem zarząd Tyberiady, aby przygotowali kwatery dla
Jana i tych, którzy będą mu towarzyszyć, oraz postarali się o obfite zaopa-
trzenie ich we wszystko, co potrzeba. Sam w tym czasie przebywałem we
wsi galilejskiej, która nosi nazwę Kana75.

 

17
Bunt w Tyberiadzie

Po przybyciu do Tyberiady Jan starał się namówić mieszkańców, aby
poniechali lojalności względem mojej osoby i do niego przystali. I wielu
z radością przyjęło jego wezwanie, a byli to ludzie zawsze pragnący prze-
wrotu, z natury skłonni do zmian i znajdujący zadowolenie w wywoływa-
niu buntów. Szczególnie zaś Justus i ojciec jego Pistos skorzy byli mnie
opuścić i przejść na stronę Jana. Ja jednak ich uprzedziłem i pokrzyżowa-
łem te zamiary. Przybył bowiem do mnie posłaniec od Silasa, którego ja,
jak już powiedziałem76, ustanowiłem był zarządcą Tyberiady, donosząc mi
o zamyśle jej mieszkańców i nakłaniając mnie do szybkiego działania, bo
jeśli będę się ociągał, władza nad miastem przejdzie w ręce innych. Przeto
po przeczytaniu pisma Silasa zabrałem z sobą dwustu mężów i maszerowa-
łem przez całą noc, wysławszy przedtem gońca, aby zawiadomił mieszkań-
ców Tyberiady o moim przybyciu. Kiedy o świcie zbliżyłem się do miasta,
ludność wyszła na moje spotkanie i razem z nią także Jan, który przy powi-
taniu zdradzał wielkie zmieszanie i bojąc się, że jeśli mu się dowiedzie jego
knowań, może za to zapłacić głową, pośpiesznie wycofał się do swojej
kwatery77. Ja natomiast doszedłszy do stadionu rozpuściłem członków mo-
jej straży przybocznej oprócz jednego, wraz z którym zatrzymałem dziesię-
ciu żołnierzy, po czym stanąwszy na pewnym wysokim wzniesieniu78
zacząłem przemawiać do mieszkańców Tyberiady. Napomniałem ich, aby
nie rwali się tak bardzo do buntu, gdyż taką zmianą zyskaliby sobie złą opi-
nię i przyszły zarządca będzie mógł słusznie żywić podejrzenie, że jemu
także wierności nie dochowają.

 

18
Józef chroni się do Tarychei

Nie skończyłem jeszcze przemawiać, gdy usłyszałem, jak jeden z moich
ludzi79 wezwał mnie do zejścia na dół, gdyż (jak wołał) nie pora w tej chwili
myśleć o pozyskaniu życzliwości obywateli Tyberiady, lecz o tym, jak ocalić
głowę i ujść przed wrogami. Jan bowiem, dowiedziawszy się, że pozostałem
sam tylko z zaufanymi ludźmi, wybrał najwierniejszych spośród tysiąca żoł-
nierzy, którymi rozporządzał, i wyprawił ich z rozkazem, aby mnie zabili.
Wysłańcy ci po przybyciu byliby swoje zadanie wykonali, gdybym natych-
miast nie zeskoczył ze wzniesienia wraz z żołnierzem straży przybocznej Ja-
kubem i gdyby nie podtrzymał mnie niejaki Herod z Tyberiady i nie zapro-
wadził do jeziora. Tam zająłem łódź80 i wszedłszy na nią wbrew wszelkiej
nadziei wymknąłem się wrogom i przybyłem do Tarychei81.

 

19
Galilejczycy skupiają się wokół Józefa

Skoro mieszkańcy tego miasta82 dowiedzieli się o zdradzie Tyberiadczy-
ków, zawrzeli srogim gniewem. Przeto chwyciwszy za broń wezwali mnie,
abym poprowadził ich przeciwko nim, gdyż — jak mówili — pragną po-
mścić się na nich za swego wodza. Wiadomość o tym, co zaszło, rozpo-
wszechnili po całej Galilei, czyniąc wszystko, aby jej mieszkańców podbu-
rzyć przeciwko Tyberiadczykom i wzywając do gromadzenia się w jak
największej liczbie i przyłączania się do nich, aby za zgodą wodza wykonać
to, co postanowili83. Toteż Galilejczycy zewsząd ściągnęli tłumnie z bronią
w ręku i domagali się, abym uderzył na Tyberiadę, wziął ją szturmem i po
zrównaniu jej całej z ziemią mieszkańców z kobietami i dziećmi zaprzedał
w niewolę. Takie same rady dawali mi także ci z moich przyjaciół, którym
udało się ujść cało z Tyberiady. Ja jednak nie zgodziłem się na to, uważając,
że rozpętanie bratobójczej wojny byłoby czymś okropnym. Byłem zdania, że
spór powinien ograniczyć się do utarczek słownych. Nadto uprzytomniłem
im, że gdyby tak postąpili, nie przyniosłoby im to niczego dobrego, gdyż
Rzymianie tylko na to czekają, abyśmy sami wyniszczyli się we wzajemnych
walkach. Takimi słowami uspokoiłem rozgniewanych Galilejczyków.
20
Jan próbuje się usprawiedliwić

Jan natomiast, skoro przygotowany przezeń spisek nie powiódł się, zdjęty
trwogą o własne życie uszedł wraz ze swymi uzbrojonymi ludźmi z Tyberiady
do Gischali. Stąd napisał do mnie w sprawie tych zajść usprawiedliwiając się,
że doszło do nich wbrew jego woli, i prosił, abym nie żywił względem jego
osoby żadnych podejrzeń, przysięgając się przy tym i dodając straszne zaklę-
cia, gdyż sądził, że dzięki nim to, co napisał w liście, znajdzie wiarę.

 

21
Józef uspokaja Galilejczyków

Tymczasem Galilejczycy — a mnóstwo innych uzbrojonych ściągnęło
znów z całej krainy — dowiedziawszy się, jaki to przewrotny i wiarołomny
człowiek, domagali się, żebym ich powiódł przeciw niemu, zapowiadając, że
wraz z nim zniszczą doszczętnie także Gischalę84. Otóż ja wyraziłem im
wdzięczność za tę ich gotowość i obiecałem z nawiązką odwzajemnić się za
ich życzliwość, ale usilnie nalegałem, aby się powstrzymali, oraz prosiłem,
aby nie brali mi tego za złe, że wybieram drogę uśmierzenia zaburzeń bez
rozlewu krwi. A gdy udało mi się przekonać o tym lud galilejski, wyruszy-
łem do Sefforis.

 

22
Zdemaskowanie spisku w Sefforis

Ponieważ mieszkańcy owego miasta postanowili dochować wierności
Rzymianom85, więc zatrwożyli się moim przybyciem i w trosce o własne
bezpieczeństwo starali się zaprzątnąć moją uwagę inną sprawą. Toteż zwró-
cili się do herszta rozbójników Jezusa, który grasował w przygranicznym ob-
szarze Ptolemaidy86, obiecując mu zapłacenie znacznej sumy pieniędzy, jeśli
zgodzi się wszcząć wojnę z nami87 z całym swoim zastępem liczącym
osiemset głów. Ten zaś skuszony ich obietnicami postanowił napaść na nas
nie przygotowanych i niczego nie przeczuwających. W myśl tego przez po-
słańca prosił mnie o pozwolenie przybycia w celu złożenia mi uszanowania.
Gdy zaś ja zgodziłem się a to — nic bowiem o spisku nie wiedziałem —
pośpiesznie podążył przeciw mnie ze swoją rozbójniczą bandą. Wszelako je-
go nikczemny zamiar nie osiągnął celu. Gdy bowiem już zbliżał się, ktoś
z jego ludzi zbiegł i przybywszy do mnie doniósł mi o jego zamierzeniu. Ja
zaś na wiadomość o tym wyszedłem na rynek, udając, że nic nie wiem o spi-
sku, ale zabrałem z sobą sporą liczbę uzbrojonych Galilejczyków, a także
kilku Tyberiadczyków. Następnie wydałem rozkaz, aby jak najdokładniej
pilnować wszystkich dróg, a strażnikom przy bramach poleciłem, ażeby, gdy
nadejdzie Jezus, pozwolili wejść tylko jemu samemu z przywódcami, ale
żadnych innych z jego ludzi nie przepuścili, a gdyby oni chcieli użyć prze-
mocy, by nie szczędzili im razów. Rozkaz mój wykonano i wszedł tylko Je-
zus z kilkoma ludźmi. Na moje żądanie, aby natychmiast i to pod groźbą
śmierci w razie sprzeciwu odłożył broń, ten zdjęty strachem na widok ze-
wsząd otaczających go żołnierzy usłuchał wezwania. Natomiast ludzie z jego
eskorty, których nie wpuszczono, na wiadomość, że Jezusa aresztowano, rzu-
cili się do ucieczki. Wtedy odwołałem Jezusa na stronę i oświadczyłem mu,
że nie było dla mnie żadną tajemnicą ani przygotowanie na mnie spisku, ani
to, jacy ludzie go w tym celu wysłali. Mimo to gotów jestem wybaczyć mu
jego postępek, jeśli będzie skłonny wyrazić skruchę i na przyszłość zachowa
się względem mnie lojalnie. A gdy ów przyrzekł to wszystko uczynić, uwol-
niłem go i pozwoliłem mu na nowo zebrać ludzi, których miał poprzednio.
Mieszkańcom Sefforis zaś zagroziłem, że jeśli nie zaniechają nierozumnego
postępowania, zostaną ukarani.

 

23 Józef sprzeciwia się przymusowemu obrzezaniu zbiegów

Około tego czasu przybyły do mnie z krainy Trachonitydy dwie wybitne
osobistości podległe władzy króla88, zabierając z sobą konie i broń oraz wy-
wożąc stamtąd pieniądze. Żydzi usiłowali zmusić ich do obrzezania, w wy-
padku gdyby chcieli zamieszkać u nich, ale ja nie zgodziłem się na zadanie
im takiego gwałtu, oświadczając, że każdy człowiek ma prawo oddawać
cześć Bogu według własnej woli, a nie pod przymusem89. Zresztą ludzie ci,
którzy schronili się do nas, aby czuć się bezpiecznie, nie powinni tego żało-
wać. Gdy lud dał się o tym przekonać, zaopatrzyłem przybyłych mężów
szczodrze we wszystko, co było konieczne dla prowadzenia trybu życia
zgodnego z ich zwyczajami.

 

24 Pierwszy kontakt Józefa z wojskiem rzymskim

Wówczas król Agryppa wyprawił wojsko pod wodzą Ekwusa Modiu-
sa90, aby zburzyło twierdzę Gamalę91. Ponieważ jednak wysłane zastępy
nie były wystarczające do okrążenia jej, poczęto Gamalę oblegać, urządza-
jąć zasadzki na otwartym polu. Tymczasem dziesiętnik Ebucjusz, któremu
powierzono dowództwo na Wielkiej Równinie92, dowiedziawszy się o mo-
im przybyciu do wsi Simonias93, leżącej na pograniczu Galilei w odległości
sześćdziesięciu stadiów od niego, wyruszył ze stu jeźdźcami, których miał
do dyspozycji, oraz oddziałem liczącym około dwustu żołnierzy pieszych,
do których dołączył mieszkańców miasta Gaby94 jako sprzymierzeńców,
i po nocnym marszu przybył do wsi, w której miałem kwaterę. Gdy zaś ja
ze swej strony ustawiłem przeciw niemu znaczne siły w szyku bojowym,
Ebucjusz, który bardzo liczył na swoją jazdę, starał się wywabić nas na
równinę. Nie daliśmy się jednak do tego sprowokować. Zdając sobie spra-
wę z tego, jaką przewagę mieć będzie nad nami jazda, gdybyśmy zeszli na
równinę — wszyscy przecież byliśmy żołnierzami pieszymi — postanowi-
łem zetrzeć się z nieprzyjacielem na miejscu. Przez pewien czas Ebucjusz
ze swymi ludźmi stawiał dzielny opór, lecz widząc, że w takim terenie jaz-
da nie może nic zdziałać, wycofał się do miasta Gaby niczego nie osiągną-
wszy i straciwszy trzech mężów w walce. Deptałem mu po piętach ze
swoimi dwoma tysiącami zbrojnych piechurów. A skoro przybyłem w po-
bliże miasta Besary położonego na pograniczu Ptolemaidy w odległości
dwudziestu stadiów od Gaby, w której stacjonował Ebucjusz, rozstawiłem
swoich żołnierzy za wsią, rozkazując im pilnie strzec dróg, aby nieprzyja-
ciele nie mogli nas niepokoić podczas wywożenia zboża. Były tu bowiem
złożone jego znaczne zapasy należące do królowej Bereniki i ściągnięte
z okolicznych wsi. Objuczyłem nim wielbłądy i osły, których sporo ze sobą
przywiodłem, i wysłałem je do Galilei. Uporawszy się z tym zadaniem, wy-
zwałem Ebucjusza do walki, lecz gdy on odstraszony naszą gotowością bo-
jową i odwagą nie przyjął jej, zwróciłem się przeciwko Neapolitanusowi95,
który, jak mi doniesiono, pustoszył okolice Tyberiady. Neapolitanus był do-
wódcą oddziału jazdy i miał za zadanie bronić Scytopolis przed wrogami.
Kiedy więc udało mi się przeszkodzić mu w dalszym wyrządzaniu szkód na
terenach tyberiadzkich, zająłem się Galileą.

 

25 Jan usiłuje oderwać Galileę od Józefa

Jednakże Jan, syn Lewiego, który —jak powiedzieliśmy96 — przebywał
w Gischali, dowiedziawszy się, że wszystko idzie po mojej myśli i moi pod-
władni darzą mnie życzliwością, a wrogowie czują strach przede mną, nie
był rad temu i mniemając, że moje powodzenie przywiedzie go do zguby, nie
mógł oprzeć się uczuciom niepohamowanej zawiści. Mając nadzieję, że po-
łoży tamę mojemu szczęściu, jeśli wzbudzi nienawiść do mnie u podległych
mi ludzi, starał się namówić mieszkańców Tyberiady, Sefforis, a ponadto
Gabary97 (są to najznaczniejsze miasta Galilei), aby się mi sprzeniewierzyli
i przeszli na jego stronę, gdyż —jak twierdził — będą mieć w nim lepszego
wodza niż we mnie. Sefforyjczycy, którzy nie dali posłuchu żadnemu z nas,
gdyż opowiedzieli się za uległością względem panów rzymskich, nie przyjęli
jego propozycji. Tyberiadczycy zaś wprawdzie nie ulegli podszeptom bun-
towniczym, ale zgodzili się utrzymywać z nim przyjacielskie stosunki. Nato-
miast mieszkańcy Gabary przeszli na stronę Jana, a namówił ich do tego je-
den z najprzedniejszych mężów w mieście, jego przyjaciel i towarzysz,
Szymon. Wprawdzie nie opowiedzieli się wyraźnie za buntem, gdyż za bar-
dzo bali się Galilejczyków, jako że nieraz mogli się przekonać o ich życzli-
wym usposobieniu względem mnie, lecz potajemnie podjęli knowania, cze-
kając na odpowiednią chwilę. I rzeczywiście znalazłem się w obliczu bardzo
groźnego niebezpieczeństwa z następującej przyczyny.

 

26 Napaść rozbójników z Dabaritty i skradziona własność

Otóż pewni młodzi śmiałkowie rodem z Dabaritty98 zaczatowali na żo-
nę zarządcy królewskiego Ptolemeusza99, kiedy ta z wielkim bagażem i ze
względu na bezpieczeństwo z eskortą kilku jeźdźców wyruszyła w podróż
przez Wielką Równinę, udając się z kraju podległego królom100 na tereny
znajdujące się pod władzą Rzymian. Rzuciwszy się więc niespodzianie na
konwój, niewiastę zmusili do ucieczki i wszystko, co wiozła z sobą, zagra-
bili. Następnie stawili się u mnie w Tarychei, wiodąc cztery muły objuczo-
ne szatami i innymi przedmiotami, wśród których znajdował się także
spory zapas srebra oraz pięćset sztuk złota. Ja osobiście chciałem wszystko
to zabezpieczyć dla Ptolemeusza — był on przecież naszym pobratymcem,
a prawa nasze zabraniają ograbiania nawet wrogów101 — lecz doręczycie-
lom oświadczyłem, że trzeba rzeczy te zachować, aby pieniądze uzyskane
z ich sprzedaży przeznaczyć na odbudowę murów Jerozolimy. Wszelako
młodzi ludzie oburzeni tym, że nie otrzymali części łupu, jak się spodzie-
wali, rozeszli się po okolicznych wsiach Tyberiady i rozpowiadali, że za-
mierzam ich kraj wydać Rzymianom. Twierdzenie zaś moje (mówili),
jakobym chciał przyniesione rzeczy z rabunku zachować, aby za nie odbu-
dować mury, jest zwykłym mydleniem oczu, gdyż postanowiłem zwrócić
zagrabione102 rzeczy właścicielowi. Pod tym względem zupełnie dobrze od-
gadli mój zamiar, gdyż skoro tylko oni oddalili się, przyzwałem dwu prze-
dniejszych mężów, Dassiona i Janneusza103 syna Lewiego, którzy należeli
do grona najlepszych przyjaciół króla, i poleciłem im zabrać zrabowane
przedmioty i odesłać do niego, zagroziwszy karą śmierci, gdyby o tym
słówko komukolwiek pisnęli.

27 Józef podejrzany o zdradę — spisek na jego życie w Tarychei

Gdy po całej Galilei rozeszła się wieść, jakobym zamierzał kraj zdradzić
Rzymianom, pod wpływem oburzenia powszechnie domagano się ukarania
mnie. Nawet mieszkańcy Tarychei uwierzyli w prawdziwość rozpuszcza-
nych przez młodzieńców pogłosek i poczęli namawiać moją straż przybocz-
ną i żołnierzy do opuszczenia mnie, gdy będę w śnie pogrążony, i natych-
miastowego udania się do hipodromu, aby tam wziąć udział w ogólnej
naradzie nad postępowaniem wodza. Kiedy ci usłuchawszy ich przybyli na
zebranie — a już zgromadził się był wielki tłum — rozległo się z ust wszys-
tkich jedno wołanie: ukarać tego, który okazał się względem nich tak podłym
zdrajcą. Najwięcej zaś podżegał ich Jezus104 syn Sapfiasza, w owym czasie
archont w Tyberiadzie, człowiek przewrotny i niejako stworzony do wznie-
cania wielkich zamieszek105, niezrównany wichrzyciel i buntownik. Wtedy
to on wziąwszy w ręce prawo Mojżesza wystąpił przed zebranymi i rzekł:
„Jeżeli, rodacy, troska o własne dobro nie wystarcza wam do tego, abyście
znienawidzili Józefa, to miejcie przynajmniej wzgląd na swoje prawa ojczy-
ste, które wasz naczelny wódz zamierzał zdradzić, i z miłości do nich
wzbudźcie w sobie wstręt do występku i wymierzcie karę temu, który powa-
żył się popełnić taką zbrodnię”.

 

28 Józef staje przed wzburzonym ludem Tarychei

Po tych słowach, które tłum przyjął gromkimi okrzykami, ruszył pędem
z kilkoma zbrojnymi ku domowi, w którym kwaterowałem, aby mnie zabić.
Ja zaś nic nie przeczuwając zapadłem wskutek zmęczenia w głęboki
[sen]106, zanim doszło do niepokojów. Lecz Szymon, który miał powierzo-
ną straż nade mną i sam tylko przy mnie pozostał zobaczył nadbiegających
obywateli i obudził mnie, alarmując o grożącym mi niebezpieczeństwie.
Radził, abym zdecydował się na honorową śmierć z własnej ręki107, jak na
wodza przystało, zanim nadejdą wrogowie i bądź zmuszą mnie do tego,
bądź sami zabiją. Taka była jego rada, lecz ja powierzywszy swój los Bogu
postanowiłem jak najspłeszniej wyjść do tłumu. Zatem przywdziawszy
czarną szatę i uwiązawszy miecz u szyi udałem się inną drogą, na której nie
spodziewałem się natknąć na żadnego wroga, do hipodromu. Gdy zjawiłem
się tam niespodzianie i upadłem na twarz, zraszając ziemię łzami, wzbudzi-
łem powszechne współczucie. Skoro zauważyłem tę zmianę nastroju w tłu-
mie, starałem się wywołać rozbieżność zdań między ludźmi, zanim
żołnierze powrócą z mojego domu. Przyznawałem, że może im się wydać,
że jestem winny, lecz prosiłem, aby wpierw pozwolono sobie wyjaśnić,
w jakim celu przechowywałem mienie dostarczone z grabieży, i dopiero
potem ponieść śmierć, jeśli taka będzie ich wola. W chwili gdy tłum ka-
zał zabrać głos, nadeszli żołnierze i na mój widok rzucili się, aby mnie za-
bić. Ale gdy tłum zażądał, aby się jeszcze powstrzymali, usłuchali
wezwania, spodziewając się, że skoro tylko wyznam przed nimi, iż mienie
przechowywałem dla króla, zabiją mnie jako zdrajcę, który sam się przy-
znał do winy.

 

29 Józef apeluje do ludu i z trudem unika niebezpieczeństwa

Gdy tedy zaległa ogólna cisza, odezwałem się w te słowa: „Rodacy! Jeśli
zasłużyłem sobie na śmierć, to nie proszę o łaskę. Lecz nim umrę, chciałbym
wyznać całą prawdę. Otóż, jak mi wiadomo, miasto to słynie z gościnności
okazywanej obcym przybyszom i z wielką chęcią108 przygarnęło ogromną
rzeszę ludzi, którzy opuściwszy swe ojczyste krainy przybyli tutaj, aby z na-
mi los dzielić. Postanowiłem tedy wznieść mury za to właśnie mienie, z po-
wodu którego jesteście tak na mnie oburzeni, choć przecież przeznaczone
jest na ich budowę”. Na te słowa podnieśli krzyk zarówno Tarychejczycy, jak
i obcy przybysze, którzy wyrażali wdzięczność za to i wzywali, abym się nie
zniechęcał. Natomiast Galilejczycy i Tyberiadczycy nadal trwali w gniew-
nym nastroju. I zaczęto się spierać między sobą: jedni wygrażali się, że mnie
ukarzą, drudzy [zachęcali mnie]109, abym nic sobie z tamtych nie robił. Gdy
zaś przyrzekłem, że zbuduję mury również w Tyberiadzie i w innych mia-
stach, które ich potrzebują, dali wiarę temu i rozeszli się, każdy udając się do
swego domu. Ja także uniknąwszy wbrew wszelkiej nadziei niebezpieczeń-
stwa, o którym właśnie była wyżej mowa, powróciłem z przyjaciółmi i dwu-
dziestoma żołnierzami do swojej kwatery.

 

30 Udaremnienie drugiego zamachu na życie Józefa

Z kolei rozbójnicy i siewcy niepokojów z obawy o siebie samych, aby
nie zostali przeze mnie pociągnięci do odpowiedzialności za swe występki,
przyszli z sześciuset uzbrojonymi ludźmi pod dom, w którym mieszkałem,
aby go podpalić. Powiadomiony o tym najściu, uważałem za niegodne rato-
wać się po prostu ucieczką i postanowiłem zaryzykować dość śmiały krok.
Rozkazałem więc pozamykać drzwi domu, a sam wyszedłem na piętro,
skąd zwróciłem się do nich z wezwaniem, aby przysłali kilku ludzi w celu
odebrania skarbu110. W ten sposób — dodałem — nie będą już mieli powo-
du do rozgoryczenia. A gdy wysłali najbardziej dziarskiego męża spośród
siebie, kazałem go mocno wychłostać, uciąć mu jedną rękę, przywiązać mu
ją do szyi i w takim stanie odprawiłem go do tych, którzy go wydelegowali.
Tamtych ogarnęło przerażenie i paniczny strach. Bojąc się więc, że jeśli po-
zostaną, spotka ich ten sam los (przypuszczali bowiem, że mam wewnątrz
więcej ludzi, niż było ich samych), rzucili się do ucieczki, a mnie przy po-
mocy takiego fortelu udało się po raz wtóry uniknąć zamachu na życie.

 

31 Dalsze prześladowanie zbiegów

Znów jednak znaleźli się tacy, którzy podburzali masy, rozpowiadając,
że przebywający u mnie111 dygnitarze królewscy nie zasługują na to, aby
żyć, ponieważ nie chcą przystosować się do obyczajów ludzi, do których
schronili się, szukając ratunku. Nadto rzucali na nich oszczerstwa, że są cza-
rownikami i że to oni uniemożliwiają odniesienie zwycięstwa nad Rzymiana-
mi. Tłum zwiedziony tymi na pozór słusznymi twierdzeniami, obliczonymi
na głaskanie jego uszu, z łatwością w to uwierzył. Skoro dowiedziałem się
o tym, znowu112 starałem się pouczyć lud, że nie wolno prześladować tych,
którzy do niego się schronili. A te brednie o czarach, o które ich obwiniano,
po prostu wyśmiałem, tłumacząc, że Rzymianie nie utrzymywaliby tylu dzie-
siątek tysięcy żołnierzy, gdyby można było pokonać nieprzyjaciół przy po-
mocy czarowników113. Ale te słowa moje nie na długo ich uspokoiły. Gdy
bowiem ludzie rozeszli się, znowu ci nikczemnicy podburzyli ich przeciwko
owym dygnitarzom i pewnego dnia dokonano zbrojnego najścia na ich dom
w Tarychei, aby ich zabić.
Wiadomość o tym wzbudziła we mnie obawę, żeby w wypadku popeł-
nienia tej zbrodni miasto nie stało się miejscem niedostępnym dla szukają-
cych w nim schronienia. Przeto udałem się z kilkoma innymi ludźmi do
domu tych dygnitarzy, zasunąłem rygle, potem wykonałem podkop z niego
do jeziora114, sprowadziłem łódź i wsiadłszy do niej wraz z nimi popły-
nąłem aż do granicy terenów Hippos115. Następnie wypłaciłem im odszko-
dowanie za konie (nie mogłem bowiem ich prowadzić ze względu na
okoliczności, w jakich odbyła się ta ucieczka) i pożegnałem się, gorąco za-
grzewając ich, aby mężnie znieśli los, który ich spotkał. Co do mnie, to bar-
dzo bolałem nad tym, że byłem zmuszony zbiegów tych odstawić
z powrotem do ziemi nieprzyjacielskiej. Sądziłem jednak, że lepiej będzie,
jeśli zginą — skoro już taki los będzie im sądzony — z ręki Rzymian niż
w moim kraju. Pomimo wszystko ocalili oni swe głowy, gdyż król Agryppa
wybaczył im popełnione przewinienia. W taki sposób zakończyła się ich
przygoda.

32 Bunt w Tyberiadzie,
która oświadcza się za Herodem Agryppą II

Teraz znów mieszkańcy Tyberiady napisali116 do króla, prosząc go
o przysłanie wojska dla ochrony ich kraju, ponieważ pragną przejść na jego
stronę. Tak napisali do niego.
Gdy jednak ja do nich przybyłem, domagali się, żebym zbudował im mu-
ry zgodnie z przyrzeczeniem117, słyszeli bowiem, że Tarychejczycy już mieli
miasto obwarowane. Wyraziłem więc na to zgodę i przygotowawszy wszys-
tko, co trzeba, do budowy, rozkazałem budowniczym przystąpić do dzieła.
Kiedy trzy dni później byłem w drodze do Tarychei, oddalonej o trzydzieści
stadiów od Tyberiady, zauważono przypadkowo jeźdźców rzymskich prze-
jeżdżających niedaleko od miasta, co czyniło wrażenie, że nadciąga armia
królewska118. Od razu zaczęto wznosić okrzyki wielce wychwalające królów,
a mnie nie szczędząc złorzeczeń. Wtem przybiegł ktoś i doniósł mi o ich za-
mysłach, mianowicie, że postanowili ode mnie odstąpić. Wiadomość ta wiel-
ce mnie zatrwożyła, gdyż właśnie rozpuściłem żołnierzy z Tarychei do do-
mu, jako że następnego dnia był dzień sabbatu, a nie chciałem, żeby
obecność znacznej liczby wojska zakłócała spokój mieszkańców miasta119.
Zresztą ilekroć tutaj bawiłem, nie dbałem nawet o ubezpieczenie się strażą
przyboczną, bo już niejeden raz ludność dała mi dowody swej lojalności. Ma-
jąc teraz przy sobie tylko siedmiu żołnierzy i swoich przyjaciół, nie wiedzia-
łem, co począć. Nie wydawało mi się bowiem rzeczą stosowną odwołać woj-
sko, gdyż dzień ów dobiegł kresu, a poza tym gdyby ono nawet powróciło,
nie mogłoby następnego dnia wziąć broni do ręki, ponieważ tego zabraniają
prawa120, choćby nie wiadomo jak wielka zdawała się przynaglać do tego
potrzeba. Z drugiej strony, gdybym znów pozwolił Tarychejczykom i korzy-
stającym z ich gościny obcym przybyszom złupić Tyberiadę, to siły te,
o czym dobrze wiedziałem, były za słabe, a uświadomiłem sobie, że spowo-
duje to z mej strony znaczną zwłokę w działaniu. Sądziłem bowiem, że woj-
sko królewskie przybędzie wcześniej i że zostanę wypędzony z miasta. Po-
stanowiłem tedy posłużyć się przeciwko nim pewnym podstępem.
Postawiłem bezzwłocznie u bram Tarychei najwierniejszych przyjaciół, aby
pilnie baczyli na tych, którzy chcieliby wyjść z miasta, i zawezwawszy mę-
żów stojących na czele rodzin poleciłem im, aby każdy spuścił łódź na wo-
dę121, wziął z sobą sternika i posuwał się za mną do Tyberiady. Ja sam w oto-
czeniu przyjaciół i żołnierzy, których było —jak wspomniałem — siedmiu,
także popłynąłem w kierunku tego miasta122.

33 Józef uśmierza podstępem bunt w Tyberiadzie

Gdy Tyberiadczycy przekonali się, że nie przybywa do nich żadne wojsko
od króla i spostrzegli, że na jeziorze pojawiło się mnóstwo łodzi, zaniepokoili
się o los miasta i przerażeni myślą, że statki zapełnione są załogami, zmienili
swoje plany. Przeto odłożyli broń i wyszli na moje spotkanie wraz z kobietami
i dziećmi, wznosząc liczne okrzyki pochwalne pod moim adresem — przypu-
szczali bowiem, że nie doszły mnie jeszcze wiadomości o ich zamiarze —
i błagali, abym oszczędził miasto. Ja natomiast, zbliżywszy się do Tyberiady,
rozkazałem sternikom zarzucić kotwice jeszcze dość daleko od brzegu, żeby
nie zdradzić się przed Tyberiadczykami, że na łodziach nie ma żadnych załóg.
Sam zaś na jakiejś łodzi podpłynąłem bliżej brzegu i skarciłem ich za głupo-
tę123 i łatwość, z jaką gotowi są sprzeniewierzyć mi się bez żadnej słusznej
przyczyny. Obiecałem jednak zupełnie im tego nie pamiętać w przyszłości,
pod warunkiem, że przyślą do mnie dziesięciu swoich przywódców124. Oni
chętnie na to przystali i wyprawili do mnie mężów, o których mówiłem. Tych
kazałem zabrać do łodzi i odesłałem do Tarychei, aby tam ich trzymać pod
strażą.

 

34 Ukaranie wichrzyciela Kleitusa

Takim to fortelem udało mi się małymi grupami dostać w swe ręce całą
radę, wraz z którą kazałem wysłać do wspomnianego wyżej miasta wielu
przedniej szych mężów125 z ludu w nie mniejszej niż tamtych liczbie. Kiedy
zaś lud pojął, w jak wielkie popadł nieszczęście, począł mnie prosić o ukara-
nie prowodyra buntu. Zwał on się Kleitus, a był to młodzieniec zuchwały
i ryzykancki. Ponieważ zabicie rodaka uważałem za rzecz bezbożną, a z dru-
giej strony musiałem jakąś karę wymierzyć, rozkazałem wystąpić jednemu
z mojej straży przybocznej, niejakiemu Lewiemu, i odciąć Kleitusowi jedną
rękę. Lecz gdy ten, który otrzymał rozkaz, bał się podejść do tak licznego
tłumu, więc ja, nie chcąc, aby tchórzostwo żołnierza wyszło na jaw przed
obywatelami Tyberiady, zwróciłem się do samego Kleitusa w tych słowach:
„Skoro za okazanie takiej niewdzięczności wobec mnie zasłużyłeś na to, aby
utracić obie ręce, bądź sam dla siebie katem126, lecz w razie nieposłuszeń-
stwa otrzymasz sroższą karę”. Na jego usilne błaganie, abym zostawił mu
bodaj jedną rękę, z trudem tylko na to przystałem127. Wtedy ów wielce rad
z tego, że nie utraci obydwu rąk, wziąwszy miecz odciął sobie lewą rękę.
Wydarzenie to położyło kres buntowi.
35
Uwolnienie uwięzionych Tyberiadczyków

Tyberiadczycy zaś dowiedziawszy się po moim przybyciu do Tarychei,
jakiego użyłem przeciw nim podstępu, zdumieli się, że udało mi się za-
żegnać nierozsądny bunt bez rozlewu krwi. Ja natomiast kazałem przy-
prowadzić z więzienia przedstawicieli ludu tyberiadzkiego (między nimi
znajdował się także, Justus ze swoim ojcem Pistosem)128 i zaprosiłem na
wspólną biesiadę. W czasie uczty oświadczyłem, że ja osobiście jestem jak
najbardziej świadom tego, iż potęga Rzymian nie ma sobie równej na świe-
cie, ale ze względu na rozbójników129 wolę o tym nie mówić. Im także ra-
dziłem tak postępować, czekać, aż nadejdzie stosowna chwila, i nie
buntować się przeciwko mnie jako swemu wodzowi, gdyż niełatwo będą
mogli znaleźć drugiego równie pobłażliwego. Przypomniałem nadto Justu-
sowi, że jeszcze przed moim przybyciem do Jerozolimy Galilejczycy obcię-
li ręce jego bratu, któremu zarzucali, że przed wybuchem wojny dopuścił
się podłego czynu fałszowaniem listów, i że po odejściu Filipa Gamalijczy-
cy powstawszy przeciwko Babilończykom zgładzili Charesa, który był
krewnym Filipa; dalej, że w okrutny sposób130 ukarali Jezusa, jego brata
i szwagra Justusa131. To wszystko powiedziałem przy stole biesiadnym
w rozmowie z Justusem i jego towarzyszami, a z nastaniem dnia kazałem
wszystkich z więzienia wypuścić.

 

36
Filip, syn Jakimosa, opuszcza Gamalę

Jeszcze nim nastąpiły te wypadki, zdarzyło się, że Filip, syn Jakimosa,
opuścił twierdzę Gamalę w następujących okolicznościach132. Skoro Filip
otrzymał wiadomość, że król Agryppa złożył z urzędu Warusa, a jako na-
stępca przybył jego dawny i zażyły przyjaciel Modius Ekwus133, napisał do
tego ostatniego, donosząc mu o tym, co mu się przydarzyło, i prosząc o do-
ręczenie swego poprzednio wysłanego pisma królewskiemu rodzeństwu134.
Modius otrzymawszy ten list ogromnie się uradował, gdyż dowiedział się
z niego, że Filip jest zdrów i cały i przekazał go rodzeństwu królewskiemu
bawiącemu w okolicy Berytu. Skoro król Agryppa przekonał się, że to, co
opowiadano o Filipie, jest nieprawdziwe (rozeszła się bowiem wieść, że ob-
jął on dowództwo nad Żydami, by prowadzić wojnę z Rzymianami), wy-
prawił jeźdźców, aby sprowadzili go do siebie. A gdy ten zjawił się
u niego, król powitał go serdecznie i przedstawił dowódcom rzymskim,
oświadczając, że to jest ten właśnie Filip, który według krążących pogłosek
miał jakoby podnieść bunt przeciwko Rzymianom. Potem nakazał mu na-
tychmiast udać się z kilkoma jeźdźcami do twierdzy Gamali, wyprowadzić
stamtąd wszystkich swoich przyjaciół i z powrotem osadzić Babilończy-
ków w Batanei135. Nadto zobowiązał go do dołożenia wszelkich starań, by
nie dopuścić do jakichkolwiek buntowniczych dążeń ze strony jego podda-
nych. Zatem Filip, otrzymawszy takie polecenia od króla, starał się jak naj-
rychlej wykonać to, co mu poruczono.

 

37
Gamala odstępuje od Agryppy — Józef umacnia Galileę

[Niedługo potem]136 Józef, syn akuszerki, namówił wielu awanturników,
aby do niego przystali, i powstawszy przeciw przywódcom137 Gamali począł
na nich nalegać, by odstąpili od króla i chwycili za broń z tą myślą, żeby tym
sposobem odzyskać niepodległość. Niektórych zmusili do tego przemocą,
a tych, którzy nie podzielali ich poglądu, mordowali. Między innymi zabili
Charesa a wraz z nim także Jezusa, który był jednym z jego krewnych, oraz
brata Justusa z Tyberiady, jak o tym opowiedzieliśmy wyżej138. W końcu na-
wet do mnie wysłali pismo, domagając się przysłania im zastępu żołnierzy
i robotników w celu odbudowania murów miasta. Ani jednej, ani drugiej pro-
śbie ich nie odmówiłem. Tak samo odstąpiła od króla kraina Gaulanityda aż do
wsi Solyma. Wsie Seleucję i Sogane139, które mają z samej natury dobre wa-
runki obronne, opasałem murami i w podobny sposób umocniłem wsie poło-
żone w skalistym terenie Górnej Galilei. Oto ich nazwy: Jamnia, Amerot140
i Acharaba. Także w Dolnej Galilei obwarowałem miasta: Tarycheę, Tyberia-
dę i Sefforis oraz wsie: Grotę Arbeli, Bersubai, Selamę, Jotapatę, Kafarat [Ko-
mos, Sogane, Pafę]141 i górę Itabyrion142. W miejscowościach tych zgroma-
dziłem spore zapasy zboża i broni w celu zabezpieczenia ich na przyszłość.

 

38
Jan z Gischali próbuje usunąć Józefa

Jan, syn Lewiego, któremu moje sukcesy spędzały sen z oczu, pałał coraz
większą nienawiścią do mnie. Toteż postanowił za wszelką cenę mnie z dro-
gi usunąć. Zbudowawszy więc wokół swojego miasta ojczystego Gischali
mury, wysłał brata swego Szymona i Jonatesa, syna Sizenny143, z mniej wię-
cej setką uzbrojonych ludzi do Jerozolimy do Szymona, syna Gamaliela, aby
go prosić o skłonienie zgromadzenia ludowego w Jerozolimie144 do pozba-
wienia mnie władzy w Galilei i powzięcia uchwały powierzającej zwierzch-
nictwo jemu. Ów Szymon zaś pochodził z Jerozolimy z wielce znakomitego
rodu i należał do sekty faryzeuszów, którzy według powszechnej opinii wy-
różniali się spośród innych szczególnie dokładną znajomością praw ojczys-
tych145. Był to mąż wielkiego umysłu i rozumu i dzięki swej inteligencji
umiał znaleźć wyjście nawet w trudnej sytuacji politycznej. Z Janem łączyły
go od dawna zażyłe stosunki przyjacielskie, lecz ze mną pozostawał wów-
czas w niezgodzie. Skoro przedstawiono mu tę prośbę, starał się przekonać
arcykapłanów Ananosa i Jezusa, syna Gamalasa, oraz kilka innych osób ze
swojego stronnictwa, aby podcięli mi skrzydła146 i nie pozwolili, bym osiąg-
nął zbyt wielki rozgłos. Tłumaczył im, że jeżeli usunie się mnie z Galilei,
będzie to także z korzyścią dla nich samych. Wzywał Ananosa i jego zwolen-
ników do niezwłocznego przystąpienia do działania, z obawy, abym ja
wcześniej uprzedzony o tym nie ruszył z wielkim wojskiem na Jerozolimę.
Taka była rada Szymona, ale arcykapłan Ananos oświadczył, że nie jest to
łatwa sprawa; jest bowiem wielu wśród arcykapłanów i przywódców ludu ta-
kich, którzy zaświadczają, że znakomicie wypełniam obowiązki wodza, dla-
tego też oskarżenie męża, któremu nie można postawić żadnego słusznego
zarzutu, jest postępkiem podłym.

 

39
Niekorzystna dla Józefa sytuacja w Jerozolimie — wysłanie
poselstwa do Galilei

Kiedy Szymon usłyszał to z ust Ananosa, prosił wysłańców o dochowa-
nie tajemnicy i nierozpowiadanie tego, nad czym się naradzali, gdyż on
sam —jak zapewniał — postara się o to, aby mnie jak najrychlej z Galilei
usunąć. Wezwawszy zaś do siebie brata Jana, polecił mu posłać dary Ana-
nosowi i jego stronnikom, bo tym sposobem —jak oświadczył — zaraz ich
skłoni do zmiany zdania. I w końcu Szymon dopiął tego, co zamierzył147.
Albowiem Ananos i jego zwolennicy przekupieni pieniędzmi zgodzili się
na wygnanie mnie z Galilei, ale o tym nikt inny w mieście nie wiedział. Te-
dy postanowili wysłać mężów o różnym pochodzeniu, lecz jednakowym
wykształceniu. Dwóch z nich, Jonates i Ananiasz, pochodziło z ludu i nale-
żało do sekty faryzeuszów, trzeci Jozar148, także faryzeusz, miał rodowód
kapłański, a najmłodszy z nich Szymon był potomkiem arcykapłanów.
Otrzymali oni polecenie, aby, gdy znajdą się wśród mieszkańców Galilei,
starali się od nich dowiedzieć, co sprawia, że są mi tak oddani. Gdyby po-
wiedzieli, że dlatego, iż pochodzę z miasta Jerozolimy, mieli oświadczyć,
że wszyscy czterej także stamtąd pochodzą; gdyby zaś jako powód podali
moją znajomość praw, mieli powiedzieć, że im także obyczaje ojców nie są
bynajmniej obce, i wreszcie gdyby utrzymywali, iż dlatego mnie kochają,
że jestem kapłanem, powinni odrzec, że dwaj z nich także są kapłanami.
40
Poselstwo z uzbrojonymi ludźmi udaje się w drogę
Po udzieleniu takich pouczeń Jonatesowi i towarzyszom149 dali im z kasy
publicznej czterdzieści tysięcy sztuk srebra150. Skoro zaś dowiedzieli się, że
pewien Galilejczyk imieniem Jezus przebywa w tym czasie w Jerozolimie ze
swoim zastępem liczącym sześciuset zbrojnych mężów, wezwali go do siebie
i wypłaciwszy mu trzymiesięczny żołd kazali towarzyszyć Jonatesowi oraz
towarzyszom i być na ich rozkazy. Następnie dali trzystu obywatelom pienią-
dze na wyżywienie wszystkich i polecili im przyłączyć się do wysłańców.
Zatem skoro mężowie ci przystali na to i należycie przysposobili się do dro-
gi, Jonates i jego towarzysze wyruszyli wraz z nimi, zabierając jeszcze z so-
bą brata Jana i stu żołnierzy. Wysyłający przykazali im, ażeby w wypadku,
gdy ja złożę broń dobrowolnie, odstawili mnie żywego do Jerozolimy; gdy-
bym jednak próbował stawiać opór, mieli mnie zabić bez żadnej obawy o sie-
bie, gdyż postąpią zgodnie z ich rozkazem. Wcześniej napisali także do Jana,
aby poczynił przygotowania do wojny ze mną, a mieszkańcom Sefforis, Ga-
bary i Tyberiady151 polecili udzielić mu pomocy.

 

41
Józef postanawia opuścić Galileę
Gdy o tym dowiedziałem się z listu ojca (któremu całą rzecz ujawnił Jezus,
syn Gamalasa, mój zażyły przyjaciel i jeden z uczestników owej narady), ogar-
nęło mnie wielkie przygnębienie zarówno dlatego, że, jak się przekonałem, moi
współobywatele są tak źle do mnie usposobieni, iż przez zawiść kazali mnie za-
bić, jak i z tej przyczyny, że w tym piśmie ojciec gorąco mnie prosił, abym
przybył do niego, gdyż pragnie —jak pisał —jeszcze ujrzeć swego syna przed
śmiercią. Powiedziałem więc o tym swoim przyjaciołom, dodając, że zamie-
rzam za trzy dni kraj ich opuścić i udać się do ojczystego miasta. Smutek ścisnął
serca wszystkich, którzy to usłyszeli, toteż zaczęli ze łzami błagać, abym ich nie
opuszczał, gdyż, jeśli ja przestanę być ich wodzem, czeka ich niechybnie zguba.
A że ja nie mogłem ulec tym naleganiom, ponieważ musiałem zatroszczyć się
o własne bezpieczeństwo, Galilejczycy, bojąc się, żeby w razie mojego odejścia
nie zostali wystawieni na pastwę rozbójników, rozesłali gońców po całej Gali-
lei, aby dali znać o zamierzonym przeze mnie odjeździe. Na wiadomość o tym
zewsząd ściągnęło moc ludzi z kobietami i dziećmi, czyniąc to —jak sądzę —
nie tyle z miłości do mojej osoby, ile raczej z obawy o swój własny los. Byli bo-
wiem przekonani, że jeśli ja pozostanę, nic złego ich nie spotka. Przeto wszyscy
wyszli na wielką równinę zwaną Asochis152, gdzie miałem kwaterę.
42
Sen Józefa
Owej nocy zaś miałem przedziwny sen. Kiedy bowiem udałem się na
spoczynek, zmartwiony i wzburzony treścią otrzymanego listu, wydało mi
się, że ktoś stoi obok mnie i mówi: „przyjacielu, nie zadręczaj się w duszy
i wyzbądź się wszelkich obaw, albowiem to, co cię zasmuca, uczyni cię bar-
dzo wielkim i bardzo szczęśliwym we wszystkich przedsięwzięciach153. Po-
myślny obrót dla ciebie weźmie nie tylko ta sprawa, lecz i wiele innych. Nie
trap się więc i pamiętaj, że masz wojnę prowadzić nawet z Rzymianami”.
Będąc pod wrażeniem tego snu, wstałem i postanowiłem zejść na równinę.
Na mój widok tłumnie zgromadzeni Galilejczycy — a były między nimi ko-
biety i dzieci — upadłszy na twarz błagali mnie ze łzami w oczach, abym nie
porzucał ich na pastwę nieprzyjaciół i nie odchodził, pozwalając wrogom
kraj uczynić ofiarą swych gwałtów. Że zaś prośbami tymi nic nie zdołali
wskórać, usiłowali zmusić mnie zaklęciami do pozostania z nimi. Na lud je-
rozolimski zaś srodze pomstowali za to, że nie pozwala, aby ich kraj cieszył
się pokojem.

 

43
Józef postanawia pozostać w Galilei
Mając w uszach te wołania i przed oczyma widok przygnębionego lu-
du, nie byłem w stanie opierać się i uległem litości. Uznałem bowiem, że
godzi się dla dobra tak wielkiej rzeszy ludzi wystawić się nawet na oczywi-
ste niebezpieczeństwo. Toteż zgodziłem się pozostać i wydałem rozkaz,
aby spośród nich stawiło się pięć tysięcy zbrojnych z własnym prowiantem,
a pozostałych odesłałem do domu. Po przybyciu owych pięciu tysięcy wy-
ruszyłem z nimi oraz z trzema tysiącami żołnierzy pieszych, których już
miałem z sobą, i osiemdziesięcioma jeźdźcami do wsi Chabolo154, leżącej
na pograniczu Ptolemaidy. Tutaj zebrałem swoje oddziały, udając, że czy-
nię przygotowania do walki z Placidusem155. Ten zaś nadciągnął z dwoma
kohortami wojska pieszego i jednym oddziałem jazdy, wysłany przez Ce-
stiusza Gallusa, aby niszczył pożogą wsie galilejskie leżące w sąsiedztwie
Ptolemaidy. A że on usypał szańce przed tym miastem, więc ja rozbiłem
obóz w odległości około sześćdziesięciu stadiów od tamtej wsi. Wiele razy
wyprowadziliśmy nasze zastępy jakby do bitwy, ale poza dalekim obstrza-
łem żadnej akcji nie podjęliśmy, gdyż Placidus jak tylko zauważał, że rwę
się do walki, zaraz pełen trwogi uchylał się od niej. Wszelako nie oddalał
się od Ptolemaidy.
44
Przybycie komisji jerozolimskiej do Galilei
W tym właśnie czasie przybył Jonates z członkami poselstwa, których
wysłało z Jerozolimy, jak już powiedzieliśmy wyżej, stronnictwo Szymona
i arcykapłana Ananosa. Nie mając odwagi zaatakować mnie otwarcie, Jona-
tes ukartował schwytanie mnie przy pomocy zasadzki. Napisał więc do
mnie list takiej treści: „Jonates i towarzysze wysłani razem z nim z Jerozo-
limy pozdrawiają Józefa. Władze jerozolimskie dowiedziawszy się, że Jan
z Gischali wielokrotnie spiskował przeciw tobie, wyprawiły nas w celu
udzielenia mu nagany i upomnienia, aby na przyszłość okazywał ci posłu-
szeństwo. Pragnąc naradzić się z tobą w sprawie podjęcia uzgodnionych
kroków, prosimy cię o jak najrychlejsze przybycie do nas, ale z niewielką
tylko eskortą, ponieważ wieś nie byłaby w stanie przyjąć na kwatery wiel-
kiej liczby żołnierzy”.
Pisząc to liczyli na jedno z dwojga: albo że dostaną mnie w swoje ręce,
gdy stawię się u nich bezbronny, albo że przywiodę ze sobą znaczniejsze siły,
a wtedy będą mogli uznać mnie za wroga. Z listem tym przybył do mnie pe-
wien jeździec, młodzieniec zresztą zuchwały, który niegdyś służył w wojsku
królewskim156. Była już druga godzina w nocy157 i spożywałem właśnie posi-
łek z przyjaciółmi i przedniejszymi mężami galilejskimi. Kiedy sługa zawia-
domił mnie, że przybył jakiś jeździec żydowski, i ja kazałem mu wejść, ten
nawet w ogóle mnie nie pozdrowił, lecz wyciągnąwszy list rzekł: „Oto co
przysłali tobie delegaci przybywający z Jerozolimy. Odpisz więc i ty jak naj-
rychlej, gdyż spieszno mi do nich powrócić”. Goście moi zdumieli się zu-
chwałością żołnierza, aleja poprosiłem go, aby usiadł i spożył z nami posiłek.
Gdy zaś on odmówił, ja nadal — mając w ręku list tak jak go otrzymałem —
prowadziłem rozmowę z przyjaciółmi o zupełnie innych sprawach. Po niedłu-
gim czasie wstałem od stołu i odprawiłem wszystkich na spoczynek, tylko
czterech najbliższych przyjaciół poprosiłem, aby pozostali. Słudze natomiast
poleciłem podać wino i gdy nikt nie patrzył, otworzyłem list i rzuciwszy nań
okiem od razu zorientowałem się, jakie są zamysły jego autorów, po czym
znowu go zapieczętowałem. Trzymając list w ręku, jakbym go jeszcze nie
czytał, poleciłem wypłacić żołnierzowi dwadzieścia drachm158 na zaopatrze-
nie na drogę. Ten wziął pieniądze i podziękował, a ja zmiarkowałem, że jest
chciwy i tym sposobem najłatwiej będzie go sobie ująć. „Słuchaj no — rze-
kłem —jeśli zechcesz popić z nami, dostaniesz jedną drachmę za każdy kubek
wina”. Na to on z chęcią zgodził się i począł na umór pić wino, aby otrzymać
więcej pieniędzy. A kiedy się upił, już nie mógł utrzymać tajemnicy, lecz na-
wet nie pytany wyjawił, że uknuto spisek i że wysyłający go wydali na mnie
wyrok śmierci. Dowiedziawszy się o tym odpisałem im w taki sposób:
„Józef pozdrawia Jonatesa i jego towarzyszy. Cieszy mnie wiadomość,
że przybyliście do Galilei zdrowi i cali, tym bardziej, że będę mógł przeka-
zać w wasze ręce kierownictwo spraw tego kraju i udać się do ojczystego
miasta, co już od dawna chciałem uczynić. Powinienem był więc podążyć
do was na spotkanie z wami nie tylko do Ksaloth159, ale jeszcze dalej, i to
nawet bez waszego wezwania. Proszę jednak o wybaczenie mi, że nie mogę
tego uczynić. Muszę bowiem tu w Chabolo mieć baczenie na Placidusa,
który zamierza wkroczyć do Galilei. Przybądźcie zatem wy do mnie, jak
tylko przeczytacie ten list. Bywajcie zdrowi”.

 

45
Manifestacja ludu na rzecz Józefa
Po napisaniu listu oddałem go temu żołnierzowi w celu doręczenia go,
a wraz z nim wysłałem trzydziestu najznakomitszych Galilejczyków, któ-
rym przykazałem, aby pozdrowili owych mężów, lecz o niczym więcej
z nimi nie mówili. Nadto każdemu z nich przydzieliłem jednego zaufanego
żołnierza, który miał czuwać nad tym, aby moi wysłańcy nie wdawali się
w bliższe kontakty z ludźmi Jonatesa. Zatem ci ruszyli w drogę. Jonates zaś
i towarzysze, gdy pierwsza próba chybiła celu, przysłali mi drugi list nastę-
pującej treści:
„Jonates i towarzysze pozdrawiają Józefa. Wzywamy cię do stawienia
się u nas w ciągu trzech dni bez żadnej eskorty wojskowej we wsi Ga-
barot160, abyśmy mogli bliżej zapoznać się z zarzutami, jakie stawiasz
Janowi”.
Napisawszy ten list i pożegnawszy się z Galilejczykami, których wysła-
łem do nich, wyruszyli do Jafy161, która jest największą i bardzo ludną osadą
w Galilei. Powitał ich tłum ludzi z kobietami i dziećmi, i wznosząc wrogie
okrzyki domagał się, aby wynieśli się stamtąd i zaprzestali zawistnych kno-
wań przeciw ich tak znakomitemu wodzowi.
Choć byli rozdrażnieni tymi wołaniami, Jonates i towarzysze jednak nie
śmieli okazać swej wściekłości i udali się do innych wsi, nie raczywszy na-
wet dać im odpowiedzi. Wszędzie jednak przyjmowano ich z podobnie wro-
gimi okrzykami i głośno wołano, że nikt nie jest w stanie skłonić ich do wy-
rzeczenia się Józefa jako swego wodza.
Tedy nic nie wskórawszy, Jonates i towarzysze udali się z tych wsi do
Sefforis, najznakomitszego miasta Galilei. Tamtejsi mieszkańcy, którzy
pod względem politycznym skłaniali się na stronę Rzymian, wyszli wpraw-
dzie na ich spotkanie, lecz powstrzymali się od wypowiadania zarówno po-
chwał, jak i złorzeczeń pod moim adresem. Z Sefforis zeszli162 do Asochis,
gdzie ludność przywitała ich podobnie nienawistnymi okrzykami jak miesz-
kańcy Jafy. Wtedy nie mogąc już zapanować nad gniewem, kazali towarzy-
szącym im żołnierzom obić kijami tych, którzy głośno okazywali im wro-
gość. Kiedy zaś przybyli do Gabary, wyszedł naprzeciw nich Jan z trzema
tysiącami żołnierzy. Ja natomiast, wiedząc już z ich listu, że postanowili
wszcząć walkę ze mną, wyruszyłem na czele trzech tysięcy żołnierzy
z Chabolo, zostawiając w obozie najwierniejszego z przyjaciół, a chcąc
przybliżyć się do nich o jakieś czterdzieści stadiów przybyłem do Jotapa-
ty163 i tak do nich napisałem:
„Jeżeli tak bardzo pragniecie, abym do was przybył, to w Galilei są
dwieście cztery miasta i wsie i gotów jestem stawić się w każdej z tych
miejscowości, którą wybierzecie oprócz Gabary i Gischali164, gdyż ta ostat-
nia jest miastem rodzinnym Jana, a pierwsza z nim sprzymierzona
i zaprzyjaźniona”.

 

46
Józef przeciwdziała spiskowi komisji jerozolimskiej
Jonates i towarzysze otrzymawszy ten list już mi nie odpisali, lecz zwo-
łali zebranie przyjaciół, wśród których był także Jan, i radzili nad tym,
w jaki sposób mnie zaatakować. Jan był zdania, że należy napisać do
wszystkich miast i wsi galilejskich, gdyż w każdej z pewnością znajdzie się
przynajmniej jeden czy dwóch moich przeciwników, i wezwano ich na po-
moc jak przeciw nieprzyjacielowi. Domagał się nadto przekazania tej decy-
zji do Jerozolimy, aby i tamtejsi mieszkańcy dowiedziawszy się, że
Galilejczycy uznali mnie za wroga, sami też powzięli taką uchwałę. W ta-
kim bowiem wypadku — oświadczył — opuszczą mnie ze strachu nawet
przychylni mi Galilejczycy. Tę radę Jana wszyscy przyjęli z wielkim aplau-
zem. Wiadomość o tym dotarła do mnie około trzeciej godziny w nocy165,
gdy jeden z ich grona, niejaki Sakcheusz, zbiegł do mnie i doniósł mi o ich
knowaniu, dodając, że nie ma już chwili do stracenia. Tedy wybrałem Jaku-
ba166 jako najbardziej odpowiedniego i zaufanego żołnierza ze swego oto-
czenia i rozkazałem mu z dwustu ludźmi pilnować dróg wiodących
z Gabary do Galilei, aresztować przejeżdżających, a zwłaszcza tych, któ-
rych by pochwycono z listami, i do mnie odsyłać. Natomiast Jeremiasza167,
który także należał do grona moich przyjaciół, wysłałem z sześciuset żoł-
nierzami na granicę Galilei, aby czuwał nad drogami wiodącymi stąd do
Jerozolimy, i również poleciłem mu zatrzymywać podróżnych z listami
i trzymać ich w kajdanach pod strażą na miejscu, a pisma przesyłać
do mnie.
47
Józef spotyka komisję jerozolimską w Gabarot
Po wydaniu takich poleceń kazałem wysłanym ludziom obwieścić Gali-
lejczykom rozkaz, aby następnego dnia stawili się u mnie we wsi Gabarot
z bronią i prowiantem na trzy dni. Żołnierzy zaś, których miałem przy sobie,
podzieliłem na cztery oddziały, a z najbardziej zaufanych spośród nich utwo-
rzyłem swoją straż przyboczną. Na czele ich postawiłem taksjarchów168,
przykazując im baczyć na to, żeby żaden nie znany im żołnierz nie przedostał
się do ich szeregów.
Następnego dnia około godziny piątej169 przybyłem do Gabarot i zasta-
łem na całej równinie przed wsią mnóstwo żołnierzy, którzy zgodnie z moim
rozkazem pośpieszyli mi na pomoc z Galilei. Ściągnęło tu moc ludzi także
z innych wsi.
Kiedy stanąłem przed nimi170 i zacząłem przemawiać, wznosili radosne
okrzyki, nazywając mnie dobroczyńcą i zbawcą ich kraju. Ja ze swej strony
podziękowałem im za to i radziłem, aby na nikogo nie napadali ani nie pla-
mili rąk swoich grabieżą171, lecz rozłożyli się obozem na równinie, kontentu-
jąc się tym, co zabrali z sobą na drogę, ponieważ pragnę — jak im powie-
działem — uśmierzyć niepokoje bez rozlewu krwi. Zdarzyło się zaś, że tego
samego dnia dostali się w ręce straży, które rozstawiłem na drogach, gońcy
Jonatesa z listami. Zgodnie z moim rozkazem mężów tych trzymano pod
strażą na miejscu, a listy przeczytałem i po stwierdzeniu, że są pełne kalu-
mnii i kłamstw, nie wspomniałem o tym nikomu ani słowem, lecz zacząłem
przemyśliwać nad tym, jak na nich uderzyć.

 

48
Niepowodzenie spisku uknutego przeciwko Józefowi — serdeczny
stosunek Galilejczyków do Józefa
Na wiadomość o moim przybyciu Jonates i towarzysze wycofali się ze
wszystkimi swoimi ludźmi oraz Janem do domu Jezusa172. Był to właściwie
potężny zamek, w niczym nie ustępujący akropolowi. Tutaj ukryli oddział żoł-
nierzy w zasadzce i zamknęli wszystkie drzwi oprócz jednych, które pozosta-
wili otwarte, spodziewając się, że wstąpię do nich po drodze, aby ich pozdro-
wić. Zatem żołnierzom nakazali, aby pozwolili, skoro nadejdę, tylko mnie
wejść, ale innych nie wpuszczali. Sądzili, że w taki sposób z łatwością dostaną
mnie w swoje ręce. Jednakże zawiedli się w swojej nadziei, gdyż ja, wykry-
wszy w porę ich spisek, zająłem kwaterę po skończonym etapie podróży
naprzeciwko nich i udawałem, że idę na spoczynek. Wtedy Jonates i towarzy-
sze przekonani, że rzeczywiście zażywam spoczynku pogrążony we śnie, po-
śpiesznie zeszli na równinę i usiłowali wpoić Galilejczykom przekonanie, że
jestem marnym wodzem. Rzecz jednak wypadła dla nich zupełnie odwrotnie,
bo gdy tylko pokazali się, Galilejczycy poczęli wznosić takie okrzyki, jakie
dyktowała im życzliwość do mnie jako swego wodza, a Jonatesowi i towarzy-
szom czynili wyrzuty, że chociaż nie doznali przedtem niczego złego, zjawili
się po to, by kraj ich wtrącić w stan niepokoju. Wezwali więc ich, aby się stam-
tąd wynieśli, dodając przy tym, że nigdy nie dadzą się nakłonić do zmiany sta-
nowiska i przyjęcia zamiast mnie innego wodza. Gdy mi doniesiono o tym, nie
wahałem się już wystąpić publicznie. Przeto natychmiast zszedłem do nich
chcąc usłyszeć, co mówią Jonates i towarzysze. Jak tylko się pokazałem, od
razu powitały mnie oklaski całego tłumu i radosne okrzyki wyrażające wdzię-
czność za sprawowanie przeze mnie dowództwa.

 

49
Józef przemawia do delegacji jerozolimskiej
Słysząc te okrzyki, Jonates i towarzysze drżeli z trwogi, by nie znaleźć
się w niebezpieczeństwie życia, gdyby Galilejczycy z wdzięczności do
mnie na nich się rzucili. Najchętniej byliby stamtąd uciekli, lecz nie mogąc
odejść, ponieważ prosiłem ich o pozostanie, stali ze smętnymi minami [aby
wysłuchać tego, co powiem]173. Tedy nakazawszy tłumowi zaprzestania
owacji, rozstawiłem najwierniejszych żołnierzy na drogach w celu pilnowa-
nia, aby Jan nie napadł na nas znienacka, a Galilejczyków wezwałem także
do chwycenia za broń, aby w razie nagłego ataku nieprzyjaciół nie ulegli
panice. Zacząłem od przypomnienia Jonatesowi i towarzyszom ich listu —
jak to oni napisali, że wysłało ich zgromadzenie jerozolimskie174 w celu po-
łożenia kresu moim sporom z Janem, i jak wezwali mnie, abym się u nich
stawił. Przytaczając kolejno te fakty, pokazałem wobec wszystkich list, aby
nie mogli niczego zaprzeć się w obliczu pisma, które świadczyło przeciwko
nim. „Przecież Jonatesie i wy, członkowie poselstwa — ciągnąłem dalej —
gdybym miał sprawę sądową z Janem i mógł przedstawić jakichś dwóch
czy trzech jak najbardziej uczciwych świadków mojego postępowania
w życiu, musielibyście po zbadaniu ich i sposobu mego życia uwolnić mnie
od zarzutów. Abyście więc nabrali przekonania, że należycie spełniałem
swoją funkcję w Galilei, wydaje mi się, iż przedstawienie tylko trzech
świadków byłoby, jak na człowieka, który prowadził uczciwy tryb życia,
trochę za mało, a przeto daję wam na świadków wszystkich tutaj obecnych.
Od nich więc dowiedzcie się, jak wyglądało moje życie, czy nie wywiązy-
wałem się ze swoich obowiązków z największą godnością i w pełni wyma-
ganych kwalifikacji. A was, Galilejczycy, zaklinam, abyście podali prawdę,
niczego nie zatajając, i wyznali wobec tych mężów, jak przed sędziami, czy
popełniłem coś niewłaściwego”.

 

50
Galilejczycy dają świadectwo o działalności Józefa — odczytanie
przechwyconych listów delegacji Jonatesa
Jeszcze nie skończyłem mówić, gdy wszyscy zaczęli chórem wznosić
okrzyki, nazywając mnie swoim dobroczyńcą i zbawcą. Dali też świadectwo
o mojej dotychczasowej działalności i błagali, abym prowadził ją nadal. Wszys-
cy przysięgali, że kobiety nie doznawały pohańbienia i z mojej strony nie spot-
kała ich nigdy najmniejsza krzywda. Następnie głośno odczytałem Galilejczy-
kom dwa spośród listów, które wysłała delegacja Jonatesa, a które przechwycili
i przekazali mi rozstawieni strażnicy. Były one pełne obelg i fałszywie oskarża-
ły mnie, jakobym obchodził się z nimi raczej jak tyran niż jak wódz. Napisano
w nich jeszcze wiele innych rzeczy, przy czym nie cofano się przed najbardziej
bezwstydnymi kłamstwami. Zebranym oświadczyłem, że listy te dostały się do
moich rąk, ponieważ sami gońcy dobrowolnie mi je przynieśli. Nie chciałem
bowiem, aby moi przeciwnicy cokolwiek wiedzieli o udziale w tym posterun-
ków i zaalarmowani nie zaniechali dalszej korespondencji.

 

51
Oburzenie tłumu na komisję jerozolimską — warunkowe
przebaczenie Józefa
Usłyszawszy to, tłum zawrzał srogim gniewem i ruszył na Jonatesa
i obecnych wraz z nim delegatów, chcąc ich zamordować. I dokonano by te-
go czynu, gdybym nie pohamował wściekłości Galilejczyków. Jonatesowi
zaś i towarzyszom obiecałem wybaczyć ich poprzednie knowania, jeśli zech-
cą okazać skruchę i po powrocie do ojczystego miasta powiedzą tym, co ich
wysłali, prawdę o mojej działalności publicznej. To rzekłszy kazałem im
odejść, choć wiedziałem, że żadnego z przyrzeczeń nie dotrzymają. Tłum
jednak, pałając złością na nich, prosił mnie, abym pozwolił im ukarać tych,
którzy mieli czelność dopuścić się takich czynów. Tedy ja starałem się na
wszelki sposób przekonać ludzi, aby oszczędzili owych mężów, gdyż zdawa-
łem sobie sprawę z tego, że wszelkie zamieszki wewnętrzne są zgubne dla
dobra ogólnego. Tłum jednak trwał nadal w gniewie ku nim. Tedy ruszono
pospołu ku domowi, w którym Jonates i towarzysze mieli kwatery. Ja zaś,
widząc, że nie da się powstrzymać ich gniewnego porywu, dosiadłszy konia,
rozkazałem masom ruszyć za mną do wsi Sogane, odległej o dwadzieścia sta-
diów od Gabary175. Dzięki temu manewrowi ustrzegłem się podejrzenia, że
wszczynam wojnę domową.

 

52
Józef wysyła własną delegację do Jerozolimy
Kiedy dotarłem w pobliże Sogany176, zatrzymałem ludzi i napomniałem
ich, aby nie dawali się zbytnio ponosić uczuciom gniewu, a zwłaszcza pociąga-
jącej za sobą niepowetowane skutki żądzy zemsty. Następnie rozkazałem stu
przedniejszym u nich mężom w podeszłym wieku, aby przysposobili się do po-
dróży do Jerozolimy w celu złożenia przed ludem skargi na tych, co sieją w kra-
ju niezgodę. „A jeśli — dodałem — słowa wasze wywrą na ludziach odpowied-
nie wrażenie, starajcie się nakłonić zgromadzenie do przesłania mi pisemnego
rozkazu, stanowiącego, że ja mam pozostać w Galilei, a Jonates i towarzysze
stamtąd odejść”. Po udzieleniu im tych instrukcji i szybkim ukończeniu przez
nich przygotowań wyprawiłem ich w trzecim dniu po zebraniu z eskortą liczącą
pięciuset żołnierzy. Napisałem też do swoich przyjaciół w Samarii, aby postara-
li się o zapewnienie im bezpiecznej podróży. Samaria bowiem znajdowała się
już pod władzą Rzymian i jeśli podróżnym zależało na pośpiechu, trzeba było
koniecznie przez nią obrać drogę, ponieważ w ten sposób można w trzy dni do-
trzeć do Jerozolimy. Sam także towarzyszyłem posłom aż do granicy galilej-
skiej, rozstawiwszy straże na drogach, aby nie można było łatwo dowiedzieć się
o ich odjeździe. Wykonawszy to zatrzymałem się w Jafie177.

 

53
Jonates i towarzysze podburzają przeciw Józefowi mieszkańców
Tyberiady
Skoro knowania przeciwko mojej osobie nie powiodły się, Jonates i towa-
rzysze odprawili Jana do Gischali, a sami podążyli do Tyberiady, spodziewając
się, że wezmą ją w swoje władanie, tym bardziej że także Jezus, ówczesny ar-
chont178 w tym mieście, napisał do nich, zapewniając, że postara się przekonać
mieszkańców, aby ich przyjęli, gdy przybędą, i powzięli postanowienie przej-
ścia na ich stronę. Tedy ożywieni takimi nadziejami udali się w drogę. O tym
jednak doniósł mi listownie Silas (jemu to, jak już powiedziałem179, powierzy-
łem pieczę nad Tyberiadą) i radził nie tracić czasu. Toteż idąc bezzwłocznie za
tym wezwaniem, przybyłem tam, lecz znalazłem się w obliczu niebezpieczeń-
stwa życia z takiej oto przyczyny. Po przybyciu do Tyberiady Jonates i towa-
rzysze namówili wielu niezadowolonych, aby opuścili mnie, lecz na wiado-
mość o moim nadejściu poczuli lęk o samych siebie i zjawili się u mnie. Po-
zdrowiwszy mnie oświadczyli, że są pełni podziwu, iż tak wspaniale kieruję
sprawami Galilei, i razem ze mną cieszą się, że darzy się mnie szacunkiem. Sła-
wa moja — mówili — i im przysparza zaszczytu, bo przecież mnie pouczali
i teraz są moimi współobywatelami. Twierdzili także, że mają więcej powo-
dów, aby utrzymywać przyjazne stosunki ze mną niż z Janem i choć pilno im
powrócić do domu, jednak wolą zaczekać, aż oddadzą Jana w moje ręce. Słowa
te potwierdzili najstraszniejszymi u nas przysięgami, wskutek czego uznałem,
że nie godzi się nie dawać im wiary. W końcu prosili mnie, abym przeniósł
swoją kwaterę na inne miejsce, ponieważ w następnym dniu przypada sabbat i,
jak utrzymywali, nie powinni stać się przyczyną niepokoju w Tyberiadzie.

 

54
Zebranie w synagodze w Tyberiadzie — Józef przybywa
do tego miasta
Ja zaś, niczego nie podejrzewając, udałem się do Tarychei, lecz w mieście
zostawiłem swoich ludzi, aby wywiadywali się, co będzie się o nas180 mówić.
Wielu innych rozstawiłem wzdłuż całej drogi wiodącej z Tarychei do Tyberia-
dy, aby donosili mi o wszystkim, czego dowiedzą się od ludzi pozostawionych
w mieście, przekazując dalej wiadomości jedni drugim. Tedy zeszli się nastę-
pnego dnia wszyscy mieszkańcy w domu modlitwy181, który był ogromnym
budynkiem, mogącym pomieścić mnóstwo ludzi. Po wejściu do niego Jonates
nie ośmielił się wprawdzie otwarcie namawiać do odejścia ode mnie, ale
oświadczył, że ich miastu potrzeba lepszego wodza. Natomiast archont Jezus
nie miał takich skrupułów i bez ogródek odezwał się wobec wszystkich w te
słowa: „Ziomkowie! Lepiej, żebyśmy słuchali czterech mężów, pochodzących
ze znakomitego rodu i odznaczających się nieprzeciętnym rozumem niż jedne-
go”, wskazując w ten sposób na Jonatesa i jego towarzyszy. Z kolei wystąpił
Justus, pochwalił Jezusa za tę wypowiedź i zdołał pozyskać kilka osób z ludu.
Jednakże wywody te nie znalazły uznania u większości zebranych i doszłoby
niechybnie do rozruchów, gdyby nastanie szóstej godziny182 nie spowodowało
rozpuszczenia zgromadzenia, jako że wtedy w dniach sabbatu wedle naszego
obyczaju spożywa się obiad. Toteż Jonates i towarzysze przełożyli naradę na
dzień następny i odeszli niczego nie osiągnąwszy.
Powiadomiony niezwłocznie o tym, co zaszło, postanowiłem skoro świt
udać się do Tyberiady. Skoro zaś następnego dnia przybyłem tam z Tarychei
około pierwszej godziny183, zastałem już lud zgromadzony w domu modli-
twy, lecz zebrani nie wiedzieli, jaki był cel tego spotkania. Jonates i towarzy-
sze byli moim niespodziewanym zjawieniem się zupełnie zmieszani. Później
wpadli na pomysł, żeby rozpuścić pogłoskę, jakoby na granicy w odległości
trzydziestu stadiów od miasta, w miejscu noszącym nazwę Homonoia184, za-
uważono jeźdźców rzymskich. Gdy rozeszła się ta zmyślona wieść, Jonates
i towarzysze wzywali mnie, abym nie pozwolił nieprzyjaciołom łupić ich
kraju. A mówili tak w celu, aby pozbywszy się mnie pod pretekstem naglącej
potrzeby niesienia pomocy, sami mogli miasto do mnie wrogo usposobić.

 

55
Udaremnienie nowego knowania delegacji Jonatesa
Ja jednak, chociaż przejrzałem ich zamysły, zgodziłem się na to, nie
chcąc dać mieszkańcom Tyberiady powodu do mniemania, że nie dbam o ich
bezpieczeństwo. Zatem wyruszyłem z miasta, lecz skoro po przybyciu na
miejsce nie znalazłem nawet śladu nieprzyjaciół, powróciłem szybkim mar-
szem i zastałem w pełnym składzie całą radę i tłum ludu, przed którymi Jo-
nates i towarzysze wytoczyli przeciw mnie ciężkie oskarżenie, że mianowi-
cie nic nie czynię, aby zmniejszyć przygniatające brzemię wojny, a sam
wiodę wesołe życie. Na poparcie swoich słów przedstawili cztery listy, które
rzekomo napisali do nich mieszkańcy z pogranicza Galilei, wzywając do
przyjścia im z pomocą (wojsko rzymskie bowiem złożone z jazdy i piechoty
miało jakoby za trzy dni dokonać łupieskiego najazdu na ich krainę) i błaga-
jąc o pośpiech i niepozostawianie ich swemu losowi.
Kiedy mieszkańcy Tyberiady to usłyszeli, uważali, że mówi się im prawdę
i zaczęli wśród wrogich okrzyków wyrzucać mi, że nie powinienem siedzieć
bezczynnie, lecz wyruszyć na pomoc swoim rodakom. Na to ja oświadczyłem
— przejrzałem bowiem zamiar Jonatesa i jego towarzyszy — że gotów jestem
postąpić zgodnie z ich wolą i przyrzekłem, że bezzwłocznie ruszę do walki.
Ale skoro, jak wynika z listów, atak Rzymian grozi w czterech miejscach, ra-
dziłem podzielić wojsko na pięć oddziałów i na czele każdego z nich postawić
Jonatesa i towarzyszy. Godzi się bowiem, żeby dzielni mężowie nie zadowala-
li się tylko udzielaniem rad, lecz także sami w krytycznej chwili jako wodzo-
wie spieszyli z pomocą. Ja sam przecież — mówiłem — nie mogę dowodzić
czymś więcej niż jednym oddziałem. Rada moja bardzo spodobała się ludowi
i mężów tych zmuszono do udania się na pole bitwy. W duchu jednak czuli się
bardzo zakłopotani tym, że nie udało się im osiągnąć tego, co sobie ukartowa-
li, gdyż ja udaremniłem ich knowania innym manewrem.

 

56
Spisek zmierzający do pochwycenia Józefa
Tymczasem jeden z nich, mąż przewrotny i niegodziwy imieniem Ana-
niasz zaproponował zgromadzonemu ludowi, by w następnym dniu ogłosić
w imię Boga post publiczny. Wezwał więc go do stawienia się o tej samej
godzinie i w tym samym miejscu bez oręża w celu okazania przed Bogiem
swego przekonania, że bez otrzymania od Niego pomocy wszelka broń na nic
im się nie zda. Słów tych nie podyktowała mu pobożność, lecz chęć pochwy-
cenia mnie i moich ludzi bezbronnych. Ja też czułem się zmuszony zastoso-
wać się do tego, aby nie wydało się, że pogardzam wnioskiem wysuniętym
z pobudek religijnych. A kiedy powróciliśmy do swoich domów, Jonates
i towarzysze napisali do Jana, wzywając go, by przybył do nich z rana
z możliwie największym zastępem żołnierzy, gdyż będzie mnie mógł dostać
od razu185 w swoje ręce i postąpić ze mną podług swego życzenia. Otrzy-
mawszy ten list, Jan gotował się do działania w myśl tego wezwania. Ja na-
tomiast następnego dnia rozkazałem dwom żołnierzom z mojej straży przy-
bocznej o wypróbowanym męstwie i niezłomnej wierności towarzyszyć mi
w drodze z ukrytymi pod szatą sztyletami, abyśmy mogli bronić się, w razie
gdyby doszło do napaści na nas ze strony wrogów. Sam też wdziałem pan-
cerz i przypasałem miecz w taki sposób, żeby był jak najmniej widoczny,
i udałem się do domu modlitwy.

 

57
Józef odpowiada na stawiane mu pytania
Tedy archont186 Jezus (sam osobiście bowiem stał przy drzwiach) polecił
zatrzymać przy wejściu wszystkich towarzyszących mi ludzi, a pozwolił
wejść tylko mnie i moim przyjaciołom187. Już przystąpiliśmy do nabożeń-
stwa i zaczęliśmy odmawiać modlitwy, gdy powstał Jezus i wypytywał mnie,
u kogo zostały zdeponowane przedmioty [i] sztaby srebra zabrane podczas
pożaru pałacu królewskiego188. Wystąpił z tą sprawą, pragnąc zyskać na cza-
sie, aż nadejdzie Jan. Ja na to odrzekłem, że wszystko znajduje się pod opie-
ką Kapelli189 i dziesięciu przedniejszych mężów z Tyberiady190. „Zapytaj ich
sam — rzekłem — ja nie kłamię”. A gdy ci przyznali, że mają je u siebie,
Jezus pytał dalej: „A co się stało z dwudziestoma sztukami złota, które otrzy-
małeś ze sprzedaży pewnej liczby sztab srebra?”. Wyjaśniłem, że dałem je
ich delegatom wysłanym do Jerozolimy na zaopatrzenie na drogę. Na to Jo-
nates i towarzysze oświadczyli, że postąpiłem niewłaściwie, uczyniwszy wy-
płatę na rzecz delegatów z pieniędzy publicznych. Gdy lud przyjął te słowa
z oburzeniem — poznano bowiem przewrotność tych ludzi — ja czując, że
może lada moment dojść do zwady i pragnąc jeszcze bardziej lud przeciw
nim podburzyć, powiedziałem: „No dobrze, jeśli źle postąpiłem, dokonując
wypłaty pieniędzy publicznych na rzecz waszych delegatów, to nie musicie
się dalej unosić gniewem, gdyż ja gotów jestem zapłacić dwadzieścia sztuk
złota z własnej szkatuły”.
58
Józef z trudem uchodzi z życiem
Po tej replice Jonates i towarzysze umilkli, a lud wobec tak jawnego oka-
zywania nieuzasadnionej wrogości względem mnie czuł się jeszcze bardziej
rozjątrzony. Jezus zaś zauważywszy tę zmianę nastrojów kazał ludowi
odejść, prosząc tylko radę o pozostanie, gdyż wśród takiej wrzawy rzekomo
nie sposób było czynić dochodzenia w tak poważnych sprawach. A kiedy lud
począł wołać, że nie pozostawi mnie samego z nimi, przybył pewien goniec
i szepnął ludziom Jezusa, że nadchodzi już Jan ze swoimi żołnierzami. Wte-
dy Jonates z towarzyszami, nie mogąc już zapanować nad sobą (może też
Opatrzność Boża191 czuwała nad moim życiem, bo gdyby tak się nie stało,
z pewnością poniósłbym śmierć z rąk Jana), zawołał: „Mężowie tyberiadzcy,
dajcie pokój dalszemu dochodzeniu w sprawie jakichś tam dwudziestu sztuk
złota. Nie za to Józef godzien jest śmierci, lecz z tej przyczyny, że chciał
sprawować tyrańskie rządy i omamiwszy pięknymi słowami masy Galilej-
czyków uzurpował sobie władzę”. Ledwie wyrzekł te słowa, od razu ludzie
jego rzucili się na mnie, chcąc mnie zabić. Ale skoro towarzysze moi spo-
strzegli, co się święci, dobyli mieczów192 i zagrozili zadaniem ciosów, jeśli
dopuszczą się na mnie gwałtu, a lud chwytając kamienie zaczął ciskać nimi
w Jonatesa193. Takim sposobem wyrwano mnie z przemocy wrogów.

 

59
Józef ucieka do Tarychei
Nie uszedłem jeszcze daleko, gdy omal nie natknąłem się na Jana nadcho-
dzącego ze swoim zastępem. Z obawy przed nim zboczyłem z drogi i pewnym
wąskim przejściem dostałem się zdrów i cały do jeziora. Tam zabrałem łódź,
wsiadłem do niej i popłynąłem do Tarychei. W ten sposób wbrew oczekiwaniu
uniknąłem niebezpieczeństwa. Natychmiast przyzwałem do siebie przedniej-
szych mężów galilejskich i opowiedziałem, jak Jonates z towarzyszami oraz
mieszkańcy Tyberiady, łamiąc własne zapewnienia, omal mnie nie zamordo-
wali. Oburzony takim postępowaniem lud galilejski nalegał na mnie, abym już
dłużej nie zwlekał z wydaniem tym ludziom wojny i pozwolił im ruszyć na Ja-
na, aby bezwzględnie zniszczyć jego samego oraz Jonatesa i towarzyszy. Uda-
ło mi się jednak ich pohamować, choć pałali wielkim gniewem, każąc im po-
czekać, aż dowiemy się, z jaką wiadomością przybędą delegaci wysłani przez
nich do Jerozolimy. „Dopiero mając ich zgodę — mówiłem — będą mogli
swoje zamierzenia w czyn wprowadzić”. Słowa moje trafiły im do przekona-
nia. Natomiast Jan, którego zasadzka chybiła celu, powrócił do Gischali.
60
Powrót poselstwa Józefa — potwierdzenie sprawowania przez niego
władzy w Galilei
W kilka dni później powrócili nasi wysłańcy i donieśli, że lud jest
ogromnie oburzony na stronników Ananosa i Szymona194, syna Gamaliela,
z tego powodu, że bez upoważnienia ze strony zgromadzenia wyprawili do
Galilei komisję, aby podstępnie spowodować usunięcie mnie stamtąd. Wy-
słannicy ci dodali jeszcze, że lud nawet ruszył ku ich domom, pragnąc je
spalić. Przynieśli także pisma, w których przywódcy jerozolimscy potwier-
dzili, na usilną prośbę ludu, sprawowanie przeze mnie dowództwa w Gali-
lei, a Jonatesowi i towarzyszom nakazali jak najrychlej powrócić do domu.
Po zapoznaniu się więc z treścią tych listów udałem się do wsi Arbeli195,
gdzie zwołałem zebranie Galilejczyków i poleciłem wysłannikom opowie-
dzieć z jakim oburzeniem i pogardą spotkało się w Jerozolimie postępowa-
nie Jonatesa i towarzyszy, dalej — o tym, że zatwierdzono mnie jako
sprawującego władzę w ich kraju i o pismach skierowanych do Jonatesa
i towarzyszy w sprawie ich odwołania. Przeto natychmiast wysłałem je do
nich, polecając doręczycielowi, aby starał się wybadać, co oni zamierzają
uczynić.

 

61
Reakcja delegacji jerozolimskiej — odesłanie dwóch jej członków
do Jerozolimy
Ci zaś po otrzymaniu listu niezmiernie zaniepokojeni wezwali do siebie
Jana, członków rady tyberiadzkiej i przedniejszych mężów z Gabary i zwoła-
li zebranie w celu naradzenia się nad tym, jak mają postąpić. Otóż przedsta-
wiciele Tyberiady byli zdania, by raczej nie wypuszczać z rąk władzy, bo —
jak twierdzili — nie należy zostawiać na pastwę losu ich miasta, które prze-
cież opowiedziało się już po ich stronie, tym więcej, że jakobym ja nie za-
mierzał zostawić jego mieszkańców w spokoju (rozpuścili fałszywą pogło-
skę, że rzekomo tak się wygrażałem). Jan nie tylko zgodził się na to, ale
jeszcze doradził, żeby dwóch z nich udało się w drogę (do Jerozolimy) w ce-
lu oskarżenia mnie przed ludem, że źle sprawuję rządy w Galilei. Znajdą tam
— dodał — z łatwością wiarę ze względu na swoją godność i właściwą tłu-
mowi zmienność. Skoro więc uznano zdanie Jana za najlepsze, postanowio-
no, aby dwóch z nich, Jonates i Ananiasz, udało się do Jerozolimy, a dwóch
innych pozostało w Tyberiadzie. Ze względu na bezpieczeństwo zabrali z so-
bą eskortę liczącą stu żołnierzy.
62
Dwaj członkowie delegacji jerozolimskiej dostają się w ręce
strażników Józefa
Natomiast Tyberiadczycy powzięli środki ostrożności, umacniając mury
i wydając mieszkańcom rozkaz chwycenia za broń. Także od Jana zażądali
przysłania znacznej liczby żołnierzy w celu wsparcia ich przeciw mnie w ra-
zie potrzeby. Jan przebywał wówczas w Gischali, natomiast Jonates i towa-
rzysze po opuszczeniu Tyberiady przybyli do wsi Dabaritty położonej na po-
graniczu Galilei na Wielkiej Równinie196 i koło północy wpadli w ręce
moich strażników. Ci kazali im odłożyć broń i trzymali ich uwięzionych na
miejscu zgodnie z moim poleceniem. Wiadomość o tym przekazał mi listow-
nie Lewi, któremu powierzyłem dowództwo nad strażą. Ja tedy przeczekałem
dwa dni, udając, że nic o tym nie wiem, i przez posłańca poradziłem Tybe-
riadczykom, aby złożyli broń i ludzi rozpuścili do domów. Ci jednak przypu-
szczając, że Jonates i towarzysze dotarli już do Jerozolimy, odpowiedzieli
obelgami. Ale ja, nie dając się zbić z tropu, przemyśliwałem, jak by ich wy-
wieść w pole. Ponieważ wszczęcie wojny ze swoimi współobywatelami197
uważałem za rzecz bezbożną, chciałem ich odciąć od samej Tyberiady. Prze-
to wybrałem dziesięć tysięcy najlepszych żołnierzy, podzieliłem ich na trzy
oddziały i nakazałem im, aby pozostali ukryci w zasadzce w Adama198. Nad-
to tysiąc żołnierzy poprowadziłem do innej wsi tak samo leżącej w górzy-
stym terenie w odległości czterech stadiów od Tyberiady, rozkazując im
zejść stamtąd, jak tylko otrzymają znak. Tymczasem wyszedłem ze wsi i sta-
nąłem obozem w widocznym miejscu. Widząc to, Tyberiadczycy poczęli raz
po raz wybiegać z miasta i miotać na mnie tysiące szyderstw. Zaiste, ogarnę-
ło ich takie szaleństwo, że nawet sporządzili wspaniałe mary, wystawili je na
widok, po czym stanąwszy wokół nich opłakiwali mnie niby zmarłego wśród
żartów i wybuchów śmiechu. Ja sam, patrząc na to niedorzeczne zachowanie
się, przyjmowałem je w wesołym nastroju.

 

63
Józef dostaje w swe ręce trzeciego delegata i zmusza Tyberiadę
do poddania się
Pragnąc ująć Szymona w zasadzce, a wraz z nim Jozara199, wyprawiłem
do nich posłańca z zaproszeniem, aby wyszli niedaleko od miasta w towarzy-
stwie licznych przyjaciół dla ochrony, gdyż — jak wyjaśniłem — pragnę
zejść, aby z nimi pogodzić się i podzielić się władzą w Galilei. Szymon jako
człowiek młody200 i łasy na osobiste korzyści dał się zwieść i wyszedł bez
wahania, lecz Jozar, podejrzewając jakiś podstęp, pozostał na miejscu. Kiedy
więc Szymon wstępował w górę z eskortą swoich przyjaciół, wyszedłem na
jego spotkanie, powitałem go przyjaźnie i podziękowałem mu za to, że ze-
chciał przybyć. Lecz gdy po niedługim czasie, przechadzając się z nim i uda-
jąc, że chcę mu coś powiedzieć w cztery oczy, odciągnąłem go dość daleko
od towarzyszy, chwyciłem go wpół i oddałem moim przyjaciołom, aby go
odprowadzili do wsi, po czym rozkazałem żołnierzom zejść i wraz z nimi ru-
szyłem na Tyberiadę. Obie strony toczyły zacięty bój z sobą i Tyberiadczycy
byli już bliscy zwycięstwa, gdyż nasi żołnierze rzucili się do ucieczki. Ja jed-
nak widząc, co się święci, zagrzałem do bitwy będący przy mnie zastęp
i zwyciężających już Tyberiadczyków wpędziłem z powrotem do miasta.
Drugi oddział żołnierzy wysłałem do ataku na miasto przez jezioro, rozkazu-
jąc im podpalić pierwszy dom, który zdobędą. Gdy tak uczyniono, Tyberiad-
czycy byli przekonani, że miasto ich zostało wzięte szturmem. Zdjęci stra-
chem porzucili broń i wraz z kobietami i dziećmi zaczęli mnie błagać
o oszczędzenie ich grodu. Zmiękczony tymi prośbami powstrzymałem roz-
wścieczonych żołnierzy, a że nastał już wieczór, sam z hoplitami, zaniecha-
łem oblegania i wycofałem się w celu odnowienia swych sił. Szymona zaś
zaprosiłem do mojego stołu i starałem się pocieszyć go po tym, co go spotka-
ło i przyrzekłem go odprawić [z towarzyszami]201 do Jerozolimy, zapewnia-
jąc im zaopatrzenie i pełne bezpieczeństwo w czasie podróży.

 

64
Józef odsyła delegację do Jerozolimy i każe zwrócić zrabowane
przedmioty właścicielom

Następnego dnia przybyłem na czele dziesięciu tysięcy żołnierzy do Ty-
beriady i po wezwaniu przedniej szych obywateli z ludu do stawienia się na
stadionie zażądałem, by podali imiona wszystkich prowodyrów buntu. Kiedy
ci wskazali owych mężów, wysłałem ich związanych do miasta Jotapaty, na-
tomiast Jonatesa, Ananiasza i towarzyszy uwolniłem z więzów i wraz z Szy-
monem i Jozarem odprawiłem do Jerozolimy, zapewniwszy im na czas po-
dróży zaopatrzenie i eskortę liczącą pięciuset żołnierzy dla ich ochrony.
Tyberiadczycy znowu przybyli do mnie, prosząc o wybaczenie im tego, co
uczynili, i zapewniając, że postarają się naprawić błędy okazywaniem wzglę-
dem mnie lojalności. Zwrócili się także z prośbą o uratowanie poszkodowa-
nym tego, co jeszcze pozostało z rzeczy zrabowanych. Przeto rozkazałem
tym, którzy mieli te przedmioty, by wszystkie ujawnili. A gdy oni przez dłuż-
szy czas ociągali się z wykonaniem rozkazu, zauważyłem, że jeden z moich
żołnierzy przyodziany jest we wspanialszą niż zwykle szatę, i zapytałem go,
skąd ją ma. Gdy przyznał się że ona pochodzi z grabieży w mieście, kazałem
go wychłostać, a wszystkim innym zagroziłem wymierzeniem jeszcze sroż-
szej kary, jeśli nie dostarczą i nie ujawnią tego, co zrabowali. Zniesiono więc
moc rzeczy, a ja oddałem każdemu z Tyberiadczyków to, co zostało rozpo-
znane jako jego własność.

 

65
Dygresja na temat Justusa z Tyberiady, autora dzieła o wojnie
żydowskiej — jego odpowiedzialność za wzniecenie buntu przeciw
Rzymianom — przeciwieństwo między antyrzymską Tyberiadą
a prorzymskim miastem Sefforis — stosunki między Justusem
a królem Agryppą — przeciwieństwo między historią Justusa a Józefa

Skoro doszedłem w swoim opowiadaniu do tego miejsca [chciałbym parę
słów rzec]202 o Justusie, który sam też napisał dzieło o tych wydarzeniach oraz
o innych autorach, którzy wprawdzie utrzymują, że piszą historię, jednak nie-
zbyt troszczą się o prawdę i pod wpływem uczuć wrogości czy też sympatii nie
cofają się przed kłamstwem. Postępują bowiem oni podobnie jak ci, co fałszują
dowody wierzytelności z tą różnicą, że kpią sobie z prawdy, ponieważ nie mu-
szą tak jak tamci obawiać się kary. Tak właśnie Justus, który podjął się zadania
opisania wydarzeń z czasu tej wojny, pragnąc uchodzić za sumiennego autora,
już nie tylko mnie oczernił, ale nie powiedział prawdy nawet o swoim rodzin-
nym mieście. Dlatego też, będąc teraz zmuszonym bronić się przed fałszywy-
mi świadectwami o sobie, opowiem o tym, co aż dotąd pomijałem milczeniem.
Nie powinno to zresztą nikogo dziwić, że dawno tego nie ujawniłem. Choć bo-
wiem autor piszący historię obowiązany jest mówić prawdę, to jednak wolno
mu powstrzymać się od bezlitosnego wytykania niegodziwości ludzi nie przez
sympatię do nich, lecz w trosce o to, by samemu zachować umiar.
„Jakżeż to Justusie — że zwrócę się do niego, jakby był obecny — naj-
świetniejszy z historyków (sam przecież tak się przechwalasz), ja i Galilejczy-
cy możemy ponosić winę za powstanie twojego rodzinnego miasta przeciw
Rzymianom i przeciw królowi? Wszak zanim jeszcze zgromadzenie jerozo-
limskie wybrało mnie na wodza w Galilei, ty i wszyscy Tyberiadczycy nie tyl-
ko chwyciliście za oręż, ale nawet już prowadziliście wojnę z miastami syryj-
skiej Dekapolis. W każdym razie to ty podpaliłeś ich wsie203 i twój właśnie
sługa padł w owej zbrojnej akcji. O tym zresztą nie tylko ja mówię, lecz tak
napisano też w «Pamiętnikach» cesarza Wespazjana204, gdzie również jest mo-
wa o tym, jak to w Ptolemaidzie mieszkańcy Dekapolis głośno domagali się od
niego ukarania ciebie, uważanego przez nich za winowajcę. I spotkałaby cię
kara z rozkazu Wespazjana, gdyby nie to, że król Agryppą, który choć miał
prawo cię stracić, jednak na usilne prośby swej siostry Bereniki nie uczynił te-
go, lecz przez dłuższy czas kazał trzymać cię związanego pod strażą. A i twoja
późniejsza działalność polityczna rzuca jasne światło w ogóle na twoje postę-
powanie, jak również na to, że to właśnie ty popchnąłeś swoje rodzinne miasto
do buntu przeciw Rzymianom. Zaraz podam dowody na to. Przedtem jednak
chciałbym jeszcze w związku z tobą powiedzieć kilka słów także innym Tybe-
riadczykom i pokazać przyszłym czytelnikom tej historii205, że wy nie byliście
przyjaźnie nastawieni ani względem Rzymian, ani wobec króla. Największymi
z miast galilejskich są Sefforis i twoja, Justusie, rodzinna Tyberiada. Otóż
choć miasto Sefforis leży w sercu Galilei, otoczone jest wieńcem licznych wsi
i z łatwością mogło, gdyby chciało, porwać się na jakąś zbrojną akcję przeciw
Rzymianom, jednak postanowiwszy dochować wierności swoim panom, na-
wet przede mną zamknęło swoje bramy i zakazało komukolwiek ze swoich
obywateli walczyć w jednym szeregu z Żydami. Aby także zabezpieczyć się
przed nami, Sefforyjczycy zwiedli mnie, nakłaniając do umocnienia swego
miasta murami, a potem dobrowolnie przyjęli załogę od Cestiusza Gallusa,
który wtedy stał na czele legionów rzymskich stacjonujących w Syrii, wzgar-
dziwszy mną w chwili, gdy miałem wielką potęgę i budziłem powszechny re-
spekt. Podczas gdy oblegano nasze największe miasto i nad wspólną nam
wszystkim świątynią zawisło niebezpieczeństwo, że dostanie się w ręce nie-
przyjaciół, nie przysłali posiłków, aby nie wzbudzić podejrzenia, że podnieśli
broń przeciwko Rzymianom. Natomiast twoje rodzinne miasto, Justusie, leżą-
ce nad jeziorem Gennesar oddalone o trzydzieści stadiów od Hippos, sześć-
dziesiąt od Gadary, a sto dwadzieścia od miasta wiernego królowi — Scytopo-
lis206, nie sąsiadujące z żadnym miastem żydowskim, z łatwością mogło,
gdyby chciało, dochować wierności Rzymianom. A mieliście niemało ludno-
ści i broni pod dostatkiem! Lecz to nie przeszkadza ci twierdzić, że to ja byłem
wówczas winowajcą odpowiedzialnym za wasz bunt. A kto, Justusie, był nim
później? Wiesz przecież, że jeszcze przed oblężeniem Jerozolimy dostałem się
w ręce Rzymian, że Jotapatę i wiele twierdz wzięto szturmem i że moc Galilej-
czyków padło w boju. Otóż nie mając zgoła żadnego powodu, aby się mnie
obawiać, wtedy właśnie powinniście byli rzucić broń i dowieść królowi i Rzy-
mianom, że wszczęliście wojnę z nimi nie z własnej chęci, lecz pod przymu-
sem. Lecz wyście czekali, aż sam Wespazjan nadciągnie z całą armią i podej-
dzie pod mury, i dopiero wtedy zdjęci strachem złożyliście oręż. Miasto wasze
niechybnie byłoby wzięte siłą, gdyby Wespazjan nie ustąpił za wstawiennic-
twem króla, który prosił o wybaczenie wam tego szaleństwa. A więc nie na
mnie spada odpowiedzialność za to, lecz na was, którym marzyła się wojna.
Czy nie pamiętacie, że choć tyle razy miałem was w swej mocy, nikogo nie
pozbawiłem życia, podczas gdy wy, wzniecając między sobą niesnaski, za-
mordowaliście nie z życzliwości do Rzymian i króla, lecz wskutek właściwej
wam podłości stu osiemdziesięciu pięciu współobywateli, w czasie gdy ja by-
łem oblegany w Jotapacie przez Rzymian? A dalej, czy nie stwierdzono obe-
cności dwu tysięcy Tyberiadczyków przy oblężeniu Jerozolimy, przy czym
jedni z nich polegli, a drugich wzięto do niewoli? Lecz ty, Justusie, powiesz,
że osobiście nie byłeś wrogiem [Rzymu], ponieważ w owym czasie schroniłeś
się do króla. Na to odpowiadam, że postąpiłeś tak ze strachu przede mną, bo
przecież ja, jak twierdzisz, jestem człowiekiem niegodziwym. A z jakiego to
powodu król Agryppa, który darował ci życie (gdy Wespazjan skazał cię na
śmierć) i obsypał cię tak wielkimi sumami pieniędzy, po dwakroć kazał nało-
żyć ci więzy, tyle razy opuścić twoje miasto rodzinne207, a raz nawet osądził
cię na śmierć, lecz ułaskawił tylko na usilne prośby siostry swej Bereniki? I po
tych wszystkich łotrostwach powierzył ci funkcję swego sekretarza, lecz gdy
i tym razem przekonał się, że jesteś łajdakiem, kazał ci zejść mu z oczu. Ale
nie chcę wdawać się w szczegółowe roztrząsanie tych spraw. Mogę tylko dzi-
wić się twojej bezczelności, gdy ośmielasz się twierdzić, że ze wszystkich,
którzy pisali na ten temat, ty najlepiej te fakty opowiedziałeś, chociaż ani nie
wiesz, co działo się w Galilei — bawiłeś przecież wówczas u króla w Berycie
— ani nie mogłeś śledzić tego, co podczas oblegania Jotapaty musieli wycier-
pieć Rzymianie, ani jakie oni nam klęski zadali, ani wreszcie nie byłeś w stanie
dowiedzieć się, czego ja sam dokonałem w czasie oblężenia, po prostu dlatego,
że wszyscy, którzy mogli coś o tym powiedzieć, zginęli podczas tego zmaga-
nia. A może powiesz, że dokładnie opisałeś to, co działo się w Jerozolimie?
Jakże to jest możliwe? Przecież ani nie byłeś tam, gdy toczyła się wojna, ani
nie czytałeś «Pamiętników» Cezara208, czego najlepszym świadectwem jest to,
że właśnie twoja relacja pozostaje w sprzeczności z owymi pamiętnikami.
Jeżeli chełpisz się, że nikt tak dobrze jak ty nie opisał tych wydarzeń, to
dlaczego nie ogłosiłeś tej historii za życia cesarzy Wespazjana i Tytusa, którzy
przeprowadzili działania wojenne209, kiedy jeszcze byli na świecie ludzie tak
gruntownie obeznani z kulturą grecką, jak król Agryppa i cała jego rodzina?
Wszak miałeś ją już gotową przed dwudziestu laty i mogłeś uzyskać potwier-
dzenie swojej rzetelności ze strony tych, którzy fakty te dobrze znali. A ty od-
ważyłeś się opublikować ją dopiero wtedy, kiedy tych ludzi nie ma już wśród
nas i nie przypuszczasz, aby ci zadano kłam. Ja natomiast nie żywiłem
w związku ze swoim dziełem takich obaw jak ty, bo księgi swoje ofiarowałem
samym cesarzom, kiedy wypadki jeszcze niemal rozgrywały się przed naszymi
oczami. Mając bowiem świadomość tego, że starałem się przedstawić w swo-
im opowiadaniu prawdę, spodziewałem się otrzymać potwierdzenie tego i nie
zawiodłem się. Zaraz też ofiarowałem swoją historię innym ludziom, wśród
których byli tacy, co brali udział w wojnie, jak król Agryppa i pewni jego
krewni. A cesarzowi Tytusowi tak bardzo zależało na tym, żeby świat czerpał
wiadomości o tych faktach z moich ksiąg, że opatrzył je własnoręcznym pod-
pisem i polecił opublikować210. Król Agryppa zaś napisał sześćdziesiąt dwa li-
sty, w których poświadcza prawdziwość mojego opowiadania. Przytaczam tu
dwa z nich i jeśli zechcesz, będziesz mógł z nich wywnioskować, w jakim du-
chu były one napisane: „Król Agryppa pozdrawia najdroższego przyjaciela Jó-
zefa. Z ogromną przyjemnością przeczytałem twoją księgę. Wydaje mi się, że
wykazałeś w niej więcej staranności i dokładności, aniżeli ci, co pisali na ten
temat. Prześlij mi także dalsze księgi. Bywaj zdrów!”211
„Król Agryppa pozdrawia najdroższego przyjaciela Józefa. Z tego, co na-
pisałeś, widać, że nie potrzebujesz jakiegoś pouczenia, aby umożliwić nam za-
poznanie się ze wszystkim od początku do końca. Kiedy będziesz miał sposob-
ność spotkać się ze mną, sam podam ci ustnie wiele rzeczy nieznanych”. Skoro
zaś ukończyłem swoją historię212, Agryppa nie gwoli pochlebienia mi, bo to
nie leżało w jego naturze, ani w sposób ironiczny, jak ty213 powiesz, gdyż obca
mu była taka zła skłonność, lecz zupełnie szczerze dał świadectwo prawdzie,
jak zresztą także wszyscy czytelnicy moich ksiąg. Lecz niechaj wystarczy to,
co powiedziano o Justusie w dygresji, do której zostaliśmy zmuszeni.

 

66
Jana z Gischali opuszcza większość zwolenników
Po zaprowadzeniu porządku w Tyberiadzie214 zwołałem przyjaciół na na-
radę w celu zastanowienia się nad tym, jakie kroki należy podjąć w stosunku
do Jana. Otóż Galilejczycy jednomyślnie orzekli, żebym uzbroiwszy ich
wszystkich wyruszył przeciw niemu i ukarał go jako sprawcę tego całego
buntu. Jednakże nie podobał mi się ten ich pogląd, ponieważ powziąłem posta-
nowienie uśmierzenia rozruchów bez rozlewu krwi. Toteż wezwałem ich, aby
dokładając wszelkich starań, dowiedzieli się nazwisk ludzi podległych Janowi.
Tak też uczynili, a ja poznawszy, jacy to są ludzie, wydałem obwieszczenie,
w którym solennie przyrzekłem porękę bezpieczeństwa zwolennikom Jana,
którzy by byli skłonni pożałować swego postępowania, i dałem dwadzieścia
dwa dni czasu tym, którzy by chcieli się jeszcze zastanowić, co leży w ich in-
teresie. Przy tym zagroziłem, że jeśli nie złożą broni, każę domy ich puścić
z dymem, a mienie skonfiskować. Gdy ludzie posłyszeli te groźby, srodze za-
trwożeni opuścili Jana i rzuciwszy broń przeszli na moją stronę w liczbie czte-
rech tysięcy głów. Natomiast przy Janie pozostali jedynie jego współobywate-
le215 i około tysiąca pięciuset obcych przybyszów z tyryjskiej stolicy. Janowi
zaś, którego w ten sposób wyprowadziłem w pole, nie pozostało nic innego,
jak w wielkiej trwodze pozostawać w swoim mieście rodzinnym.

 

67
Józef zajmuje szturmem miasto Sefforis i ocala je od zagłady
W tym właśnie czasie mieszkańcy Sefforis, widząc, że pochłonięty je-
stem innymi sprawami, ośmielili się podnieść oręż, ufni w warowność swo-
ich murów216. Tedy zwrócili się do Cestiusza Gallusa (był zarządcą Syrii)
z prośbą, żeby albo sam jak najspieszniej przybył i zajął ich miasto, albo
przysłał załogę. Gallus przyrzekł, że przyjdzie, lecz nie określił daty. Na
wieść o tym wyruszyłem z żołnierzami, jakich miałem przy sobie, na Seffo-
ryjczyków i miasto ich zająłem szturmem. Galilejczycy zaś, korzystając z te-
go pretekstu i nie chcąc przepuścić takiej sposobności do wyładowania na
nim swej złości — czuli bowiem wrogość także do tego miasta — ruszyli na
nie, pragnąc wyciąć w pień całą ludność nie wyłączając przybyszów. Skoro
więc wdarli się do miasta, spalili domy, które zastali puste, ponieważ przera-
żeni mieszkańcy zbiegli gromadnie na akropol. Grabili, co popadło, nie
szczędząc swoim rodakom żadnej możliwej formy zniszczenia. Na ten widok
ból ścisnął mi serce. Przeto rozkazałem im zaprzestać tego, przypominając,
że jest rzeczą bezbożną dopuszczać się takich czynów wobec swoich współ-
plemieńców. Ponieważ jednak nie chcieli usłuchać ani moich próśb, ani roz-
kazów, bo nienawiść uczyniła ich głuchymi na moje napomnienia, poleciłem
najbardziej zaufanym ze swoich przyjaciół rozpuścić pogłoskę, że Rzymianie
wtargnęli z mnogim wojskiem do innej części miasta. Postąpiłem tak dlate-
go, żeby pohamować szał Galilejczyków, gdy wieść ta dojdzie do ich uszu,
i ocalić Sefforis. W rezultacie podstęp ten uwieńczony został pełnym powo-
dzeniem. Skoro bowiem usłyszeli tę wiadomość, bojąc się o własną skórę,
pozostawili łupy i rzucili się do ucieczki, zwłaszcza że widzieli, iż ich wódz
także czyni to samo; żeby bowiem tę pogłoskę uczynić wiarygodną, musia-
łem udawać, że ja tak samo uległem tym nastrojom popłochu. Takim sposo-
bem Sefforyjczycy wbrew swemu oczekiwaniu zostali ocaleni dzięki moje-
mu fortelowi.

 

68
Nienawiść Galilejczyków do Tyberiady

Tyberiada również omal nie padła ofiarą grabieży ze strony Galilejczy-
ków z takiej oto przyczyny. Najwybitniejsi członkowie rady217 napisali do
króla, prosząc go, aby do nich przybył i wziął miasto pod swoją władzę. Król
przyrzekł, że uda się tam, a odpowiedzi udzielił listem, który oddał jednemu
ze swoich łożniczych, Żydowi z pochodzenia imieniem Krispus, w celu do-
ręczenia go Tyberiadczykom. Galilejczycy rozpoznali w nim gońca z listem
i pochwyciwszy go przyprowadzili do mnie. Na wiadomość o tym wzburzo-
ny do głębi cały lud rzucił się do broni. Następnego dnia ciągnące zewsząd
gromady ludzi przybyły do miasta Asochis218, gdzie miałem kwaterę, i głoś-
no wyrzekając na Tyberiadę, którą nazywali zdrajczynią i przyjaźnie do kró-
la usposobioną, prosili o pozwolenie, by mogli tam zejść219 i miasto obrócić
w perzynę. Żywili bowiem do Tyberiady taką samą wrogość, jak do Sefforis.
69
Józef ocala Tyberiadę
Kiedy usłyszałem krzyki, nie wiedziałem, jak ochronić Tyberiadę przed
wściekłością Galilejczyków. Nie mogłem przecież zaprzeczyć, że Tyberiad-
czycy wystosowali pisemne zaproszenie do króla, gdyż udzielona im przez
niego odpowiedź potwierdzała, że była to prawda. Po długim namyśle rze-
kłem: „Wiem i ja o tym dobrze, że Tyberiadczycy źle postąpili i nie myślę za-
braniać wam złupienia ich miasta. Jednakże nawet takich rzeczy nie można
dokonywać bez rozwagi. Przecież nie tylko Tyberiadczycy zdradzili sprawę
naszej niepodległości. Uczyniło to także wielu najwybitniejszych mężów
w Galilei. Poczekajcie więc, aż dowiem się dokładnie, kto jest winien, a wtedy
będziecie wszystkich mieć w garści, wraz z tymi, których będziecie mogli
przyprowadzić na własną rękę”. Tymi słowami przekonałem tłum i ludzie,
gdy ich gniew opuścił, rozeszli się. Posłańca królewskiego zaś kazałem zwią-
zać, lecz po kilku dniach pod pretekstem, że jakaś sprawa osobista przynagla
mnie do opuszczenia królestwa220, przyzwałem Krispusa, któremu dałem po-
tajemne polecenie, aby upił pilnującego go żołnierza i uciekł do króla, gdyż
nie będzie za nim pościgu. Ten przeto, stosując się do tych zaleceń, zbiegł.
W taki to sposób Tyberiada, która po raz drugi znalazła się w obliczu zagłady,
dzięki mojemu rozkazowi i trosce o nią uniknęła groźnego niebezpieczeństwa.

 

70
Justus ucieka do króla Agryppy
Około tego czasu Justus, syn Pistosa, uszedł w tajemnicy przede mną do
króla, a dlaczego tak postąpił, o tym właśnie chcę opowiedzieć. Kiedy wybu-
chła wojna Żydów z Rzymianami, Tyberiadczycy postanowili pozostać
w uległości względem króla i nie wszczynać buntu przeciwko Rzymia-
nom221. Ale Justus starał się ich namówić, aby chwycili za oręż, gdyż marzył
o przewrocie, żywiąc nadzieję, że osiągnie władzę nad Galileą i swoim oj-
czystym miastem. Jednakowoż zawiódł się w swoich rachubach. Albowiem
Galilejczycy byli wrogo usposobieni do Tyberiadczyków, czując urazę z po-
wodu doznanych przed wojną222 krzywd od Justusa, i nie ścierpieliby tego,
żeby on miał być ich wodzem. Również ja, któremu zgromadzenie jerozolim-
skie powierzyło władzę nad Galileą, nieraz byłem doprowadzony do takiej
wściekłości, że niewiele brakowało, abym go kazał zabić, bo już nie byłem
w stanie znieść jego podłości. Dlatego też on, obawiając się, że pewnego
dnia może przebrać się miara mego gniewu, wyprawił Krispusa z misją do
króla w nadziei, że znajdzie u niego bardziej bezpieczną siedzibę.
71
Sefforis otrzymuje pomoc od Cestiusza Gallusa — przybycie wojska
Agryppy
Sefforyjczycy, którym nadspodziewanie udało się uniknąć pierwszego
niebezpieczeństwa223, zwrócili się z prośbą do Cestiusza Gallusa224, aby jak
najrychlej przybył i zajął miasto albo przysłał wojsko zdolne do odpierania
napadów dokonywanych na nich przez nieprzyjaciół. W końcu skłonili Gal-
lusa do przysłania im znacznego oddziału złożonego zjazdy i piechoty, który
po nadejściu wpuścili pod osłoną nocy. Ponieważ zaś wojsko rzymskie pu-
stoszyło okoliczne tereny, wyruszyłem z żołnierzami, których miałem przy
sobie, do wsi Garis225. Tam rozbiłem obóz warowny w odległości dwudzie-
stu stadiów od miasta Sefforis. Jeszcze w ciągu nocy ruszyłem do ataku na
nie i przypuściłem szturm na mury. Przy pomocy drabin oblężniczych wpro-
wadziłem na nie znaczną liczbę żołnierzy i opanowałem przeważną część
miasta. Ale niebawem nieznajomość warunków lokalnych zmusiła nas do
wycofania się, przy czym zabiliśmy dwunastu pieszych226 i kilku Sefforyj-
czyków, sami tracąc tylko jednego żołnierza. Gdy następnie doszło na równi-
nie do walki między nami a jazdą, przez długi czas stawialiśmy zacięty opór,
lecz musieliśmy ulec. Gdy bowiem Rzymianie zaczęli nas otaczać, moi lu-
dzie zdjęci strachem pierzchali do tyłu. W bitwie tej poległ jeden z żołnierzy
mojej straży przybocznej imieniem Justus, który poprzednio pełnił w tym sa-
mym charakterze służbę u króla. W tym czasie nadciągnęło wojsko króle-
wskie227 składające się z jazdy i piechoty pod wodzą Sulli, dowódcy straży
przybocznej. Ów tedy rozbił obóz w odległości pięciu stadiów od Juliady228
i rozstawił straże na drogach, z których jedna prowadziła do Seleucji229
a druga do twierdzy Gamali230, aby przeszkodzić niesieniu pomocy, jaką
mieszkańcy [Juliady] mogli otrzymać od Galilejczyków.

 

72
Spotkanie Józefa z wojskiem królewskim —jego upadek z konia
Skoro dowiedziałem się o tym, wysłałem dwa tysiące żołnierzy pod wo-
dzą Jeremiasza. Ci więc także okopali się w odległości jednego stadionu od
Juliady w pobliżu rzeki Jordanu i prócz utarczek nie podejmowali żadnych
działań, dopóki sam nie dołączyłem do nich z trzema tysiącami ludzi. Nastę-
pnego dnia urządziłem zasadzkę w pewnym wąwozie niedaleko od ich obozu
i wyzwałem żołnierzy królewskich do walki, a swoim rozkazałem cofać się
tak długo, aż wywabieni przez nich nieprzyjaciele nie posuną się do przodu.
Tak też się stało. Sulla bowiem, mniemając, że nasi żołnierze rzeczywiście
uciekają, ruszył naprzód zdecydowany czynić pościg, gdy tymczasem inni
ukryci w zasadzce zaszli go od tyłu, wprawiając całe wojsko w istny po-
płoch. Wtedy natychmiast dokonałem raptownego zwrotu i z całym woj-
skiem natarłem231 na żołnierzy królewskich, zmuszając ich do ucieczki. I ta
moja akcja w owym dniu byłaby uwieńczona pełnym sukcesem, gdyby jakiś
zły duch nie stanął na przeszkodzie. Bo oto koń, na którym walczyłem, po-
tknął się w grząskim miejscu i wraz ze mną zwalił się na ziemię. Ponieważ
doznałem złamania kości w przegubie ręki, zabrano mnie do wsi o nazwie
Kafarnomon232. Gdy o tym usłyszeli moi żołnierze, bojąc się, że może przy-
darzyło mi się coś gorszego, zaniechali dalszego pościgu i zawrócili wielce
zatrwożeni o mój los. Przeto posłałem po lekarzy i pozostawałem trawiony
gorączką pod ich opieką cały ten dzień, a w nocy za ich radą przeniesiono
mnie do Tarychei.

 

73
Sulla usiłuje wykorzystać niezdolność Józefa do walki
Na wiadomość o tym, co mnie spotkało, Sulla i jego żołnierze znów od-
zyskali animusz i wiedząc o tym, że obóz nasz ma straż słabo zorganizowa-
ną, umieścili w nocy oddział jazdy w zasadzce po drugiej stronie Jordanu,
a z nastaniem dnia wyzwali nas do walki. Gdy zaś żołnierze moi przyjęli to
wyzwanie i wyszli aż a równinę, nagle ukazali się jeźdźcy z zasadzki
i wprawiwszy ich w zamieszanie zmusili do ucieczki, zabijając sześciu na-
szych ludzi. Jednakże nie wykorzystali w pełni tego sukcesu, gdyż posły-
szawszy, że przypłynęły do Juliady pewne posiłki z Tarychei, zdjęci
strachem wycofali się.

 

74
Przybycie Wespazjana (wiosna 67 r.) do Tyru — mieszkańcy
syryjskiej Dekapolis oskarżają Justusa — Józef odsyła w sprawie
dalszej historii do swojej „Wojny żydowskiej”
Niedługo po tym przybył do Tyru Wespazjan, a wraz z nim król Agryp-
pa. Wtedy mieszkańcy miasta poczęli wznosić przeciwko królowi obelżywe
okrzyki, mieniąc go wrogiem Tyru i Rzymian. Jego bowiem dowódca Fi-
lip233 — mówili — wydał zdradziecko z rozkazu Agryppy pałac królewski
i stacjonujące w Jerozolimie zastępy rzymskie. Usłyszawszy to Wespazjan
skarcił Tyryjczyków za znieważenie męża, który jest królem, a także przyja-
cielem Rzymu. Królowi natomiast poradził wysłać Filipa do Rzymu, aby od-
powiedział za swoje postępki przed Neronem. Zatem wysłano Filipa, lecz
ten, nie mogąc stanąć przed obliczem Nerona, gdyż zastał go w rozpaczli-
wym położeniu z powodu wybuchu zamieszek i wojny domowej, powrócił
do króla. Kiedy Wespazjan przybył do Ptolemaidy, przedniejsi mężowie sy-
ryjscy Dekapolis głośno wyrzekali na Justusa z Tyberiady, oskarżając go
o spalenie ich wsi. Tedy Wespazjan oddał go w ręce króla, aby karę wymie-
rzyli mu poddani królestwa. Wszelako król kazał go, bez wiedzy Wespazja-
na, jedynie wtrącić do więzienia, jak o tym opowiedzieliśmy wyżej234. Nato-
miast Sefforyjczycy, którzy wyszli na spotkanie Wespazjana i powitali go,
otrzymali załogę pod dowództwem Placidusa235. Z wojskiem tym wkroczyli
w głąb kraju…236 a ja postępowałem za nimi, aż do przybycia Wespazjana
do Galilei. O tym zaś, w jakich okolicznościach jego przybycie nastąpiło237,
jak on wydał mi pierwszą bitwę koło wsi Garis238, jak wycofałem się stamtąd
do Jotapaty, jakimi czynami zabłysnąłem w czasie jej oblężenia, jak wzięto
mnie żywcem, uwięziono i potem uwolniono i o wszystkim, czego dokona-
łem w czasie wojny żydowskiej i oblężenia Jerozolimy, opowiedziałem do-
kładnie w księgach swojej „Wojny żydowskiej”. Wydaje mi się jednak rze-
czą konieczną podać teraz jeszcze to, czego w życiu dokonałem, a o czym
nie napisałem poprzednio w „Wojnie żydowskiej”.

 

75
Uwięzienie i uwolnienie Józefa po wzięciu Jotapaty — życzliwy
stosunek cesarzy do niego — jego wstawiennictwo u cesarza za
rodakami po zdobyciu Jerozolimy

Otóż kiedy nastąpił kres oblężenia Jotapaty, a ja dostałem się w ręce
Rzymian, trzymano mnie pod strażą, lecz traktowano z największą troskli-
wością, gdyż Wespazjan w rozmaity sposób okazywał mi szacunek239. Na
jego też rozkaz poślubiłem pewną dziewczynę spośród branek wziętych
z Cezarei i stamtąd pochodzącą. Nie długo jednak pozostawała ze mną, po-
nieważ zmarła240, kiedy po odzyskaniu wolności241 udałem się z Wespazja-
nem w drogę do Aleksandrii. Tam zaś pojąłem za żonę inną kobietę. Wysła-
ny stamtąd, aby towarzyszyć Tytusowi podczas oblężenia Jerozolimy,
niejeden raz znalazłem się w niebezpieczeństwie życia, gdyż Żydzi pałając
żądzą zemsty242 pragnęli dostać mnie w swe ręce, a znów Rzymianie, ilekroć
doznawali niepowodzeń, podejrzewali, że spotkało ich to z powodu mojej
zdrady i ustawicznie wykrzykiwali przed cesarzem, domagając się ukarania
mnie za to, że rzekomo ich także zdradziłem. Jednakowoż Cezar Tytus, dob-
rze zdając sobie sprawę ze zmienności losów wojny, milczeniem ostudzał
gniewne wystąpienia żołnierzy.
Kiedy zaś zdobyto szturmem Jerozolimę, Cezar Tytus wiele razy nakła-
niał mnie, abym zabrał z ruin ojczystego miasta wszystko, co zechcę. Zapew-
niał mnie bowiem, że daje mi na to pozwolenie. Ale z chwilą, gdy upadło
moje ojczyste miasto, nie było już dla mnie nic tak cennego, co mógłbym
jeszcze zabrać i przechowywać na pocieszenie w swoich nieszczęściach,
więc zwróciłem się do Tytusa z prośbą o uwolnienie pewnej liczby jeńców.
Otrzymałem także dzięki łaskawości Tytusa [zbiór]…243 ksiąg świętych.
Niedługo potem wstawiłem się za swoim bratem i pięćdziesięcioma
przyjaciółmi i nie doznałem zawodu. Za pozwoleniem Tytusa wstąpiłem tak-
że do świątyni, gdzie uwięziono mnóstwo pojmanych kobiet i dzieci, i uwol-
niłem wszystkich moich przyjaciół i krewnych, których mogłem rozpoznać
w liczbie stu dziewięćdziesięciu osób i przywróciłem ich dawnemu losowi244
bez żadnego okupu. Kiedy zaś Cezar Tytus wysłał mnie z Cerealiuszem245
i tysiącem jeźdźców do pewnej wsi o nazwie Tekoa246 w celu zbadania, czy
miejsce to jest stosowne do rozbicia warownego obozu, zobaczyłem w po-
wrotnej drodze wielu jeńców rozpiętych na krzyżach, a wśród nich rozpozna-
łem trzech moich znajomych. Ze ściśniętym sercem i ze łzami w oczach
przyszedłem z tą wiadomością do Tytusa. Ów zaś natychmiast rozkazał zdjąć
ich z krzyży i otoczyć jak najstaranniejszą opieką. Dwóch z nich zmarło
w czasie leczenia, trzeci zaś ostał się przy życiu.

 

76
Józef otrzymuje ziemię, mieszkanie w Rzymie i obywatelstwo
rzymskie — zawistni Żydzi spiskują przeciw niemu —jego stosunki
rodzinne — przychylność dworu cesarskiego
Kiedy Tytus położył kres zaburzeniom w Judei, przewidując, że ziemia,
którą posiadałem w Jerozolimie, będzie dla mnie bezużyteczna, gdyż miał
być na niej urządzony obóz dla załogi rzymskiej, dał im inną posiadłość na
równinie. Wyruszając zaś w drogę morską do Rzymu, zabrał mnie z sobą
i traktował z całym szacunkiem. A gdy dotarliśmy do Rzymu, doznałem
szczególnej troskliwości ze strony Wespazjana. Nie tylko dał mi mieszkanie
w domu, który posiadał, zanim dostąpił godności cesarskiej, ale też uhonoro-
wał mnie obywatelstwem rzymskim, zapewnił mi stałą pensję i aż do końca
swoich dni stale okazywał mi poszanowanie, nigdy nie umniejszając swojej
łaskawości względem mojej osoby, co wskutek zazdrości ściągnęło na mnie
niebezpieczeństwo. I tak pewien Żyd imieniem Jonates247 wywołał powsta-
nie 248 w Cyrenie i wciągnąwszy do niego dwa tysiące tubylców doprowadził
ich do zguby. Sam zaś uwięziony przez zarządcę tego kraju i odesłany do
cesarza zeznał, jakobym ja dostarczał mu broni i pieniędzy. Wespazjan natu-
ralnie nie dał się tymi kłamstwami wywieść w pole, lecz skazał go na śmierć;
zginął on wydany w ręce katów. I jeszcze później wiele razy ci, co zazdrości-
li mi szczęścia, wymyślali przeciw mnie różne oskarżenia, lecz dzięki Opa-
trzności Bożej wychodziłem z tego wszystkiego obronną ręką. Otrzymałem
także w darze od Wespazjana spory kawał ziemi w Judei.
W owym czasie odprawiłem żonę, gdyż nie podobał mi się jej sposób
postępowania. Była ona matką trojga moich dzieci, z których dwoje zmarło,
a jedno, któremu dałem imię Hirkan, żyje. Potem poślubiłem kobietę, która
była Żydówką z pochodzenia, zamieszkałą na Krecie. Rodzice jej pochodzili
ze znakomitego rodu i byli najwybitniejszymi ludźmi w kraju. Charakterem
swoim wyróżniała się spośród wielu kobiet, jak dowiodło jej późniejsze ży-
cie. Miałem z nią dwóch synów: starszego Justusa i młodszego od niego Sy-
monidesa, nazywanego też Agryppą. Oto jak przedstawia się moje życie ro-
dzinne.
Stosunek cesarzy do mnie pozostał nadal niezmienny. Gdy bowiem po
śmierci Wespazjana249 ster rządów objął Tytus, zachowywał względem mnie
taki sam szacunek, jak jego ojciec, i nie dawał wiary oskarżeniom, których
ciągle mi nie skąpiono. Następca Tytusa, Domicjan250, nie szczędził mi dal-
szych względów251. I tak ukarał Żydów, którzy mnie oskarżali, i tak samo
kazał wymierzyć karę eunuchowi, który był niewolnikiem i wychowawcą
mojego syna i także mnie oskarżył. Posiadłość moją w Judei uwolnił od po-
datków, co jest wyrazem największego szacunku względem osoby otrzymu-
jącej ten przywilej. Niemało też dobrodziejstw wyświadczyła mi żona Ceza-
ra, Domicja.
Oto jaki przebieg miało moje życie i na tej podstawie niech inni, jeśli
zechcą, wyciągną wnioski co do mojego charakteru. Oddawszy zaś tobie,
najczcigodniejszy Epafrodycie, pełny tekst dzieła traktującego o naszych
dawnych dziejach252, kończę na razie na tym swoje opowiadanie.
AUTOBIOGRAFIA

 

 

1
O pokrewieństwie z królami hasmonejskimi i zaszczytnym pochodzeniu z rodu
kapłańskiego Józef wspomina także w Antiq. 16, 187. Por. też BJ 5, 419.
2
Według l Krn 24, 7 chodziłoby o klasę Jojariba. W Antiq. (7, 366) Józef stwier-
dza, że podział na 24 rodziny (patriai) przetrwał do jego czasów. Jednakże w C. Ap.
(2, 108) mówi — w istniejącym dla tej części dzieła tylko przekładzie łacińskim —jedy-
nie o 4 klasach (tribus quatuor sacerdotum), przy czym każda liczyła ponad 5000 ludzi.
3
Chodzi o Machabeuszów, których nazwa została urobiona od nazwiska bohatera
Hasmoneusza (gr. Asamonajosa) czy Hasmona.
4
Jak wynika z dalszych wywodów, był on ojcem prapradziadka Józefa.
5
Po grecku Psellos.
6
l Mch 10, 21. Było to w październiku 152 r. przed Chr. Jonates (Jonatan) spra-
wował władzę duchową, administracyjną i wojskową, czym spowodował zorganizowa-
nie się wspólnoty Qumran. R. Mayer i Ch. Móller (Josephus — Politiker und Prophet,
Josephus-Studien, Góttingen 1974, s. 271, przyp. 3) sądzą, że może chodzi tu o córkę
jego w sensie ogólniejszym, jako żeńskiego potomka, albo córkę Aleksandra Janneusza,
który po hebrajsku też nazywał się Jonatanem.
7
Około 135 r. przed Chr.
8
Około 70 r. przed Chr.
9
Około 6 r. po Chr.
10
Chodzi o cesarza Gajusza Kaligulę. Pierwszy rok panowania jego — 37/38 r. po Chr.
11
A więc w latach 73, 76 i 78 po Chr.
12
Prawdopodobnie Józef ma na myśli swego przeciwnika, Justusa z Tyberiady.
13
W r. 51/52 po Chr.
14
W r. 53/54 po Chr.
15
Por. 5/2, 119 nn; Antiq. 13, 171-173; 18, 11-22.
16
Nic pewnego o nim nie wiemy. Jest ascetą o pewnym tylko zewnętrznym podo-
bieństwie do Jana Chrzciciela. Niektórzy nazwę jego wywodzą od „bannaim” — sekty
zbliżonej do esseńczyków, ale istnienie jej nie jest pewne. (Zob. O. Michel, O. Bauern-
feind, Flavius Josephus, De bello Judaico, Der Judische Krieg, Darmstadt-Miinchen
1959,1.1, s. XI, przyp. 4).
17
Chodzi może nie tylko o liście, ale i o korę.
18
W 56/57 r. po Chr.
19
Tj. przed Neronem.
20
Aby nie spożywać mięsa ofiarowanego bożkom pogańskim (por. l Kor 8).
21
W 64 r. Podróż morska Józefa przypada na zimę 63/64 r. po Chr. W nocy 18 lip-
ca 64 r. wybuchł w Rzymie pożar, który zniszczył połowę miasta. Józef musiał być na-
ocznym świadkiem (wraca do kraju na wiosnę 66 r. lub jesienią 65 r.), lecz dziwnie mil-
czy na ten temat. Przyczynę tego zagadkowego milczenia H. Holstein (U początków
wspólnoty chrześcijańskiej, przekł. J. Radożyckiego, Warszawa 1981, s. 26) upatruje
w tym, że denuncjatorami chrześcijan mogli być Żydzi.
22
Dziś Pozzuoli (w Zatoce Neapolitańskiej). W starożytności była tam kolonia ży-
dowska (Antiq. 17, 328).
23
Poppea Sabina (rękopisy mają Poplia lub Pompeja), znana z projudejskich sym-
patii. (Zob. E.M. Smallwood, The alleged Jewish Tendences of Poppea Sabina, JTS 10
(1959), s. 329 n).
24
Twierdza ta (zbudowana na miejscu dawnej Baris) u zbiegu pn.-zach. muru
świątyni, dominowała nad nią i nad miastem. Herod Wielki nazwał ją na cześć swego
rzymskiego protektora Marka Antoniusza — Antonią. Jest to twierdza z Dz 21, 34.
25
Załoga rzymska była oblężona w twierdzy Antonią, zmuszona do kapitulacji
i zdradziecko wybita. Zob. BJ 2, 449 nn.
26
Zob. BJ 2, 433-448. Menahem, który stanął na czele stronnictwa antyrzymskie-
go, został zamordowany przez ugrupowanie rywalizujące.
27
Po 10-14 dniach ukrywania się.
28
„Czekać aż napadną” — wg rękopisu P. Inne mają lekcję: „czekać, aż odejdą”.
29
Cestiusz Gallus — zarządca Syrii (63-66).
30
W 66 r. Zob. BJ 2, 499 nn.
31
Scytopolis (biblijne Bet Szean, dziś Beisan) — główne miasto Dekapolu.
32
W BJ 2, 468 Józef podaje liczbę ofiar w Scytopolis — 13 000.
33
Zamordowano w tym mieście, jak mówi Józef w BJ 2, 561, 10 500 ludzi.
34
Zob. BJ 2, 466 nn; 559 nn.
35
Józefa mianował według BJ 2, 566 nn rząd wojenny w Jerozolimie strategiem
w jednym z sześciu okręgów, na które podzielono kraj, tj. w Galilei i Gamali. Zadanie
jego polegało przede wszystkim na wojskowej reorganizacji Galilei, tam gdzie w pierw-
szym rzędzie należało się spodziewać uderzenia Rzymian. M. Hengel jednak jest zdania
(Die Zeloten Leiden, Koln 1961, s. 378, przyp. 1), że Józef sam uczynił się wodzem,
gdyż chciał sobie przypisać rangę wojskową. W rzeczywistości zaś prawdopodobnie ci
„stratedzy” to byli po prostu członkowie poszczególnych delegacji wysłanych do róż-
nych okręgów.
36
Tak nazywa się on według R A; inne mają Jozar (P) i Jazor (M V).
37
Sefforis było najznaczniejszym i najsilniej obwarowanym miastem w Galilei
(zob. BJ 3, 34) położonym na zach. od jeż. Genezaret.
38
Mieszkańcy Sefforis byli do końca przyjaźnie nastawieni do Rzymian (por. BJ 3,
30-34; 2, 511).
39
Albo: „wszelkie obawy” (pantos zam. pantas —jak sugeruje Niese).
40
Heroda Agryppy I (37-44).
41
Herodowi Agryppie II (48-100). O wspomnianym wyżej Justusie z Tyberiady
zob. Wstęp, s. 18.
42
Było to najsilniejsze stronnictwo w Tyberiadzie.
43
Miasto Tyberias leżące na płd.-zach. brzegu jeziora Genezaret założył (między
18 a 22 r.) Herod Antypas, tetrarcha Galilei, nadając mu tę nazwę na cześć cesarza Ty-
beriusza. Neron dołączył (w 54 r.) do nadanych już Agryppie II posiadłości miasta: Ty-
beriadę, Tarycheę oraz Liwias (Julias) w Zajordaniu.
44
Feliks był prokuratorem Judei w latach 52-60.
45
Por. niżej par. 88, 279, 336-367; 390-393, 410. Zob. też Wstęp s. 18.
46
Gadara — miasto w Dekapolu, leżące na płd. wsch. od jeziora Genezaret. Hip-
pos — miasto Dekapolu, położone przy płd.-wsch. krańcu jeziora Genezaret.
47
Gischala — miasto leżące w północnej części Galilei na płd. zach. od jeziora
el-Hule (Merom).
48
O Gadarze zob. wyżej przyp. 46. Gabara (czyli Garaba według Schalita) — mia-
sto leżące w górnej Galilei. Sogane (tutaj tekst wątpliwy i nazwa miejscowości niepew-
na) — gdzie indziej wieś w Gaulanitydzie. Tyr — miasto fenickie, położone na połowie
drogi między Sydonem a Ptolemaidą (Akka), było do czasów Aleksandra Wielkiego po-
tęgą morską.
49
Miasto leżało w płd. części Gaulanitydy, na wschód od jeziora Genezaret. Opis
jego BJ 4, 1-10.
50
Por. BJ 2, 556 n; 433 nn.
51
Niese upatruje w tym miejscu lukę.
52
Dosłownie: „do dzieci” naturalnie Agryppy I (jego poprzedniego pana), tj. do
Agryppy II i Bereniki. W 44 r. po śmierci ojca Agryppa II miał zaledwie 17 lat. Cesarz
Klaudiusz zamierzał mu od razu zapewnić następstwo, lecz według Józefa (Antiq. 19,
360-363) mieli mu to odradzić wyzwoleńcy i przyjaciele cesarscy ze względu na młody
wiek Agryppy. Co do jego roli w czasie wojny por. BJ 2, 335^121, 523-525 i 3, 443-
447. W wielkiej mowie Agryppy w Ksystos w Jerozolimie zawarta jest teza Józefa
o bezsensowności wojny z Rzymianami (por. wyżej par. 17-19).
53
W BJ 2, 481 nn czytamy: Noaros, lecz w 2, 247: Warus.
54
Beryt (dziś Bejrut) — miasto portowe na wybrzeżu fenickim.
55
Jest to Cezarea Nadmorska, miasto portowe w Palestynie, nazwane tak na cześć
cesarza Augusta przez Heroda Wielkiego, siedziba prokuratorów rzymskich.
56
Albo, jeśli przyjąć tekst wszystkich kodeksów (prócz R): „z powodu zbrodni Żydów”.
57
Prawdopodobnie jest to ten sam Soajmos, co wymieniony w Antiq. 14, 129, oj-
ciec tetrarchy Ptolemeusza.
58
Królestwo Agryppy zamieszkiwała ludność mieszana, złożona z Żydów i Syryj-
czyków. Zob. BJ 3, 57.
59
Wyżyna na wschód od jeziora Genezaret, tj. Batanea i okręg Trachonitydy, była
wystawiona na napady Arabów. Dla ochrony okolicy, przez którą prowadziła droga
z Babilonu do Jerozolimy, Herod Wielki założył w Batanei kolonię Żydów babilońskich
pod wodzą Zamarisa, dziada wymienionego tutaj Filipa (por. Antiq, 17, 23 nn.). Ekbata-
na jest jedną z twierdz zbudowanych w tej okolicy. Odmienną wersję tego opowiadania
znajdujemy w BJ 2, 481 nn.
60
W BJ 2, 481 nn. Jest tam również mowa o odwołaniu Warusa (Noarosa), ale bez
wzmianki o jego następcy Ekwusie Modiuszu (Monodiuszu — wg niektórych kode-
ksów), który jest skądinąd postacią nieznaną. Ciąg dalszy opowiadania niżej — 179 n.
61
Wj 20, 4.
62
Kapella albo Kapellus jak w par. 32.
63
Wspomniana tu osobistość nie była jeszcze wymieniona. Niewątpliwie wiąże się
ona z „drugim stronnictwem, które skupiało ludzi najzupełniej pospolitych” (par. 35).
64
Dosłownie: „po zejściu” (do niżej położonej Tyberiady).
65
Decyzja ta później przysporzyła Józefowi sporo kłopotu.
66
Była to część zboża zabieranego przez Rzymian (tributum agri), a więc „zboże
cesarskie”. O Janie z Gischali zob. Wstęp, s. 19 nn.
67
Por. BJ 2, 591 nn (są różnice w szczegółach).
68
Albo: „do namaszczenia się” (wg R).
69
Obcej oliwy nie wolno było używać jako niewątpliwie zabrudzonej wskutek
przechowywania jej w nieczystych naczyniach (por. Antiq. 12, 120).
70
Tj. ponad 1/2 litra. Oliwa kosztowała dziesięć razy drożej w Cezarei niż w Gi-
schali. W BJ 2, 592 jest mowa o ośmiokrotnym a nie dziesięciokrotnym zarobku.
71
Por. równoległe opowiadanie w BJ 2, 570 nn.
72
O Sefforis zob. wyżej par. 30, przyp. 37, o Gabarze par. 44, przyp. 48, Tyberiada
par. 37, przyp. 43.
73
Dosłownie: „zejść”, gdyż Tyberiada była niżej położona.
74
Por. BJ 2, 614 n. Źródła te zachowały do dzisiaj własności lecznicze.
75
Kana, miejscowość w Galilei, leżąca 14 km na północ od Nazaretu (jak sądzi
Abel) albo, jeśli jest identyczna z Kefr Kenna, 10 km na północny wschód od Naza-
retu.
76
W 572,616.
77
Według BJ 2, 614 n Jan udaje chorego i prosi listownie Józefa o wyrażenie zgo-
dy na udanie się do ciepłych źródeł w Tyberiadzie.
78
Po grecku trinchos znaczy: gzyms, szczyt, mur. Według BJ 2, 619: „na wzgórzu
na sześć łokci wysokim”.
79
Według BJ 2, 619 o grożącym niebezpieczeństwie zaalarmowało Józefa wołanie
z tłumu.
80
Jak Józef mówi w BJ 2, 635, na jeziorze Gennesar (Genezaret) znajdowało się
230 (według rękopisów PA — 330) łodzi.
81
Miasto zwykle umieszcza się ok. 8 km na południe od Tyberiady; identyfikuje
się z późniejszą Magdalą.
82
W czasie wojny z Rzymianami Tarychea liczyła około 40 000 mieszkańców (BJ
2, 608).
83
Albo: „co uważają za stosowne” (Thackeray).
84
Widzimy w tym ustępie echo waśni między miastami galilejskimi w wyniku ry-
walizacji między Józefem i Janem z Gischali.
85
Por. wyżej par. 30.
86
Jest to miasto nadmorskie leżące na wybrzeżu fenickim na południe od Tyru.
Opis tego w BJ 2, 188 nn.
87
Wyrażenie: „z nami” i niżej „na nas” (106) odnoszą się do Józefa, który używa
(tu i gdzie indziej) l os. 1. mn. zamiast l os. 1. pój.
88
Agryppa II.
89
Według Antiq. 13, 397 z miast zdobytych przez Aleksandra Janneusza Pełła zo-
stała zburzona, ponieważ mieszkańcy jej nie chcieli przyjąć zwyczajów obowiązujących
Żydów.
90
O Ekwusie Modiuszu (Monodiuszu wg R) była już wzmianka w par. 61 i 74.
91
O Gamali zob. wyżej 46 nn.
92
Jest to równina Ezdrelon (zwana też Jizreel) ciągnąca się między Karmelem od
strony zachodniej a górą Gelboe na wschodzie, wzdłuż granicy między Galileą a Sama-
rią.
93
Miejscowość leżąca na zachód od Nazaretu.
94
Miasto to leżało na równinie Ezdrelon. Założył je Herod Wielki. Zwano je „mia-
stem jeźdźców”, gdyż w nim osiedlali się jeźdźcy zwolnieni ze służby przez Heroda.
(Zob. BJ 3, 36, gdzie umieszcza sieje u stóp Karmelu, i Antiq. 15, 294. Jest to u Pliniu-
sza Geba. Nat. Hist. V, 17, 19.).
95
W BJ 2, 335 jest on trybunem u Cestiusza Gallusa. Jako praefectus alae dowo-
dził 500 jeźdźcami.
96
W par. 101.
97
Gabara (Garaba), miasto w Górnej Galilei, prawdopodobnie identyczne ze wsią
Gabarot (Garabot). Zob. niżej 229.
98
Bibl. Deberat (Joz 19, 12) na zachodnich zboczach góry Tabor. Cały ten epizod
Józef opisał w BJ 2, 595 n, lecz tam chodzi o samego Ptolemeusza, a nie o jego żonę,
i zrabowano 600, a nie 500 sztuk złota.
99
Tutaj chodzi o zarządcę w zakresie spraw finansowych, ale grecki wyraz „epi-
tropos” oznacza też prokuratora rzymskiego.
100
Tzn. rodzeństwu królewskiemu (Agryppie II i Berenice). Królestwo Agryppy
stanowiły tereny na wschód i na północny wschód od jeziora Genezaret. Żona Ptolemeu-
sza prawdopodobnie udawała się do Cezarei i po przebyciu autonomicznego Dekapolu
miała przed osiągnięciem równiny Ezdrelon wejść do prowincji rzymskiej.
101
Por. Wj 23, 4.
102
„Zagrabione rzeczy” we wszystkich kodeksach prócz R.
103
Janneusz jest prawdopodobnie tą samą postacią, co Anneusz w BJ 2, 597.
104
O Jezusie zob. wyżej 66, przyp. 63.
105
Tego samego wyrażenia Józef użył w Antiq. 17, 325.
106
wyraz dodany do tekstu, najwidoczniej opuszczony. Zob. Antiq. 5, 148. Drugą
część zdania można by tłumaczyć z pewną poprawką tekstu, jak sugeruje Niese, nastę-
pująco: „zapadłem w głęboki sen wskutek zmęczenia tymi niepokojami”.
107
Według kodeksów (prócz R) z: „jego ręki”. Trzeba jednak pamiętać, że w sta-
rożytności samobójstwo często polegało na tym, że kazano sobie zadać śmierć przez
kogoś bliskiego.
108
wydaje się, że nie ma powodu przenosić wyrażenia: „z wielką chęcią” na inne
miejsce, aby otrzymać sens: „z wielką chęcią przybyli”.
109
Tekst w nawiasie uzupełnia przypuszczalną lukę w rękopisach (Thackeray).
110
Chodzi oczywiście o rzeczy zagrabione pod Dabarittą.
111
Por. wyżej par. 112.
112
Por. wyżej par. 113.
113
Albo (według PR): „za pomocą czarów”.
114
Z pewnością dom znajdował się niedaleko jeziora Genezaret.
115
O Hippos zob. wyżej 42, przyp. 46.
116
Por. równolegle opowiadanie w BJ 2, 632 nn.
117
Zob. par. 144.
118
W BJ 2, 633 Józef nie wyraża wątpliwości co do tego, że był to mały oddział
jazdy rzymskiej, a nie wojska królewskiego.
119
Według BJ 2, 634 wojsko zostało wysłane w celu ściągnięcia żywności.
120
To znaczy prawa ustne; por. l Mch 2, 34 nn.
121
Chodzi oczywiście o Jezioro Tyberiadzkie (Genezaret).
122
O liczbie łodzi na jeziorze zob. przyp. 80.
123
„Głupotę” według koniektury Thackeraya (na podstawie par. 323, 352); rękopi-
sy mają lekcję: „nieświadomość, „niewiedza”, co nie pasuje do tekstu.
124
w tym mjejscu Niese, opierając się na BJ 2, 639-640 (gdzie jest mowa o wy-
wabianiu i zabieraniu do łodzi coraz to innych ludzi), dopatruje się luki w tekście.
125
Dosłownie: „pierwszych” mężów z ludu, lecz wyrażenie to nie oznacza tutaj takich
osobistości urzędowych, jak niżej w 185,217 i 310, gdzie chodzi o przedstawicieli władzy.
126
„Katem” albo „wykonawcą kary”.
127
wg BJ 2, 642-644 żołnierz, który otrzymał rozkaz wykonania kary, wyraźnie
odmawia posłuszeństwa, czym rozgniewany Józef gotów jest sam obciąć mu rękę.
128
O nich Józef mówił już w par. 34 i n.
129
Mianem „rozbójników” Józef określa także powstańców.
130 w kodeksach czytamy „w rozsądny sposób” (sofronos), co nie wydaje się słu-
szne. Naber poprawił na „okrutny sposób” (omofronos) ze względu na sens zadania.
131
W sprawie tych wypadków por. par. 179 n i 186.
132
W dygresji tej Józef kontynuuje wydarzenia opowiedziane wyżej w par. 46-61.
133
O Ekwusie Modiusie (Monodiusie) była już mowa w par. 61 i 114.
134
Por. wyżej par. 48
135
O powstaniu kolonii żydowskiej w Batanei zob. par. 54, przyp. 59.
136
Nie ma tej wskazówki chronologicznej w tekście greckim, ale o następstwie
wypadków można wnioskować z par. 177.
137
Dosłownie: „przeciw pierwszym mężom” (protois), jednak chodzi tu nie o prze-
dnieszych obywateli, lecz o sprawujących władzę (por. par. 217 i 310).
138
Jest tutaj pewna nieścisłość, gdyż w par. 177 wymienione są tylko dwie osoby:
Chares, który był krewnym Filipa, oraz Jezus, brat Charesa i szwagier Justusa. Niektóre
kodeksy mają lekcję „siostrę” (adelfen) Justusa.
139
Seleucja (dziś Seleukije) leży w Gaulanitydzie na północny wschód od Julias.
Sogane jest to zapewne wieś leżąca także w Gaulanitydzie.
140
w BJ 2, 573 miejscowość ta ma nazwę Mero.
141
Tekst zepsuty (por. BJ l.c.); trzy nazwy wymienione w nawiasie są niepewne.
O Jotapacie zob. niżej 234, przyp. 163.
142
Inaczej: „górę Tabor”
143
Jest to prawdopodobnie zgrecyzowane imię aramejskie (Szeszna w Talmudzie
albo aramejskiej formy imienia biblijnego Szeszan l Krn 2, 31). Zob. A Comlete Con-
cordance to Flavius Josephus ed. by K. H. Rengstorf, Suppl. l, Abraham Schalit
Namenswórterbuch zu Flavius Josephus, Leiden 1968.
144
Tzn. Sanhedrynu i ludu (Schurer l, 269; 2, 245).
145
Chodzi tu nie jedynie o tradycyjne przepisy, które rozwinęły się wokół prawa,
jak sądzi Thackeray; termin ten trzeba rozumieć w szerszym sensie jako ogół zwycza-
jów i praktyk religijnych, jak w l Mch 3, 21 (Pelletier).
146
Dosłownie: „przyciąć jak trawę” (wyrażenie pochodzenia wiejskiego).
147
Por. krótszą relację Józefa na ten temat (w BJ 2, 627-629).
148
Tak nazywa się trzeci delegat w par. 324, 325, 332; tutaj kodeksy podają: Go-
zoros lub Gozaros. (w BJ 2, 628 Joesdros). W BJ 2, 628 jest mowa o Judzie, synu Jona-
tana, a tu o samym Jonatanie.
149
Jonatan stał na czele delegacji, stąd wyrażenie: „Jonatan i towarzysze”.
150 Były to „denarii” albo może monety mniejszej wartości.
151
O Sefforis zob. par. 30, przyp. 37, o Gabarze par. 44, przyp. 48, o Tyberiadzie
par. 37, przyp. 43.
152
Równina rozciąga się między Jotapatą na północy i Nazaretem na południu.
Miasto o tej nazwie leżało w Dolnej Galilei na wschód od Sefforis (zob. 233, 384).
153
Albo: „najszczęśliwszym z ludzi” (Thackeray).
154
O Chabolo (Chabulon) zob. C. Ap. l, 110, przyp. 104.
155
Placidus — rzymski trybun wojskowy znany z operacji wojennych pod Sefforis
(BJ 3, 59 nn) i Jotapatą (BJ 3, 110-114; 144; 325 nn), przy zdobyciu góry Tabor (BJ 4,
54-61) i podbiciu Perei (4, 419-439).
156
Tj. w wojsku Agryppy.
157
Według naszego systemu mierzenia czasu godzina ósma wieczór (w starożytno-
ści liczono godziny nocne od zachodu słońca).
158
Drachma była srebrną jednostką monetarną równą 6 obolom.
159
Jest to wieś na Wielkiej Równinie, na południowej granicy Galilei, zwana gdzie
indziej Eksalot (BJ 3, 39 — kod. PAL; inne Ksalot) i identyfikowana ze starożytnym
Kislot-Tabor (Joz 19, 12).
160
Gdzie indziej miejscowość leżąca około 10 km na północny wschód od kwatery
Józefa w Chabolo nazywa się Gabara. Por. 44, przyp. 48.
161
Z pewnością Jafia, leżąca na południowy zachód od Nazaretu.
162
„Zeszli” — ponieważ równina Asochis jest niżej położona.
163
Jotapatą — miejscowość w dolnej Galilei, umocniona przez Józefa, który bronił
się w niej przed Rzymianami i został wzięty tam do niewoli (BJ 3, 141 nn).
164
O Gischali zob. 43, przyp. 47.
165
Tj. o godz. dziewiątej wieczór.
166
Nazwany był w par. 96: „żołnierzem straży przybocznej” Józefa.
167
Niżej w par. 399 Jeremiasz występuje w roli dowódcy wysłanego na czele 2000
żołnierzy do walki z Rzymianami.
168
Taksjarcha — dowódca oddziału, rzymski centurio lub tribunus militum.
169
Tj. ok. godz. 11 rano.
170
Albo: „powstałem” (Thackeray).
171
„Nie plamili rąk grabieżą” ma tylko rękopis R; inne zawierają lekcje: „Nie zaj-
mowali krajów”.
172
Być może jest to syn Sapfiasa, przywódca stronnictwa żeglarzy i biednych (par.
66 n), archont w Tyberiadzie (par. 134 n, 271, 278, 294 n, 300 n).
173
Tekst w tym miejscu popsuty, tłumaczenie wg kodeksu R (za Thackerayem).
174
Jest to ciało o szerszym składzie niż Sanhedryn (por. par. 62 i 65), ono wyzna-
czyło Józefa na wodza w Galilei.
175
O Gabarze zob. par. 44, przyp. 48. Sogane jest miejscowością leżącą w Galilei,
różną od wymienionej w par. 187, która leżała w Gaulanitis.
176
Wprawdzie miejscowość ta w większości rękopisów nazywa się Soganeae, ale
jest tą samą, co wymieniona w 265.
177
Jafa — według rękopisów, ale jest to niewątpliwie Jafia wymieniona w 230
(zob. przyp. 161).
178
Z tekstu wydaje się wynikać, że chodzi o archonta w sensie zarządcy cywilnego
(rękopis P nie zawiera jednak wyrazu „archont”). Nieco niżej (par. 278 i 294) osobistość
ta sprawia wrażenie, że jest archontem synagogi.
179
Zob. par. 89.
180
To znaczy „o mnie”. Józef często mówi o sobie — jak już zaznaczono —
w pierwszej osobie liczby mnogiej.
181
Por. Dz 16, 13 i 16 (miejsce modlitwy). Juv., Sat. III 296. Zdaniem Thackeraya
rozróżnienie między „proseuche” a synagogą jest sztuczne. Jednakże J.B. Frey (CIJ
LXX nr 3) zauważa, że w napisach żydowskich w Rzymie synagogę stale oznacza
wspólnotę, a proseuche — dom kultu religijnego.
182
Czyli o naszej godzinie 12.
183
Czyli o godzinie 6-7 rano.
184
Nazwa tej miejscowości wydaje się zgrecyzowana lub zdeformowana. W każ-
dym razie nieznana jest miejscowość o tej nazwie (A. Schalit).
185
Jedynie kodeks R ma lekcję: „od razu”, pozostałe zaś: „z łatwością”. (Niese
w ogóle opuszcza to wyrażenie).
186
Por. par. 271. Prawdopodobnie także występuje tu w charakterze zarządcy synagogi.
187
Por. 293 i 303. Jezus pozwala wejść Józefowi z dwoma członkami straży przy-
bocznej.
188
Por. 66-69.
189
Por. 32.
190
Por. tamże o stronnictwach w Tyberiadzie.
191
Idea Opatrzności Bożej u Józefa jest wyrazem tradycji żydowskiej mającej
źródło w literaturze sapiencjalnej (Mdr 14, 3; „steruje nim Opatrzność Twa, Ojcze”;
17, 2: „wyłączeni spod wiecznej Opatrzności”).
192
W 293 była mowa tylko o sztyletach.
193
Kamienowanie było u Żydów zwyczajowym wymierzaniem kary.
194
O wrogim Józefowi postępowaniu Szymona zob. 190-193 i BJ 4, 159.
195
Tj. Irbid w dolnej Galilei na północny zachód od Tyberiady. Por. 188.
196
Por. wyżej 126.
197
Chodzi o dwóch delegatów z Jerozolimy, pozostawionych w Tyberiadzie (316).
198
Kodeksy podają tu niezrozumiałą lekcję. Ponieważ kontekst wymaga nazwy
miejscowości, której brak, więc Thackeray sugeruje, że chodzi o miejscowość Adama
leżącą w górach około 10 km na południowy zachód od Tyberiady, czego śladem jest
forma „domais”.
199
Por. 197.
200
Albo: „przez głupotę” (kodeks A).
201
Wyrażenie to opuszczają rękopisy PRĄ.
202
Tekst w nawiasie opuszczają rękopisy PRMV.
203
Zob. niżej par. 410.
204
Zob. C. Ap. l, 56, przyp. 52.
205
Dosłownie: „tych historii” — może obu dzieł Józefa i Justusa.
20
^ Scytopolis stało po stronie króla Agryppy i Rzymian. Było miastem autonomi-
cznym pod rzymskim zwierzchnictwem, lecz nie wydaje się, by należało do któregoś
z Herodów.
207
Dosłownie: „swoją ojczyznę” (miejsce ojczyste).
208
Por. par. 342 oraz C. Ap. l, 56 (przyp. 52).
209
Przekład tej części zdania według kodeksu R.
210
Tutaj chodzi o wydanie na koszt państwa.
211
„Najdroższy” — dodają kodeksy RAMY.
212
Tekst wątpliwy. Krytycy widzą w tym miejscu lukę.
213
Chodzi o Justusa, do którego Józef raz jeszcze się zwraca.
214
Józef podejmuje tutaj opowiadanie przerwane w par. 336. Por. EJ 2, 622-625.
215
Lekcję „współobywatele” mają, zapewne słusznie, kodeksy MV, ale lekcję
„żołnierze” — PRA.
216
Por. BJ 2, 645 n, gdzie porządek chronologiczny jest odwrotny.
217
Tyberiada miała swoją radę (169), dom modlitwy (277), ciepłe źródła (85 nn),
stadion (92, 331), ale bank królewski i archiwa Galilei znajdowały się w Sefforis (38).
218
Por. 207; 233.
219
„Zejść”, ponieważ Tyberiada była niżej położona.
220
Tyberiada stanowiła wówczas część „królestwa” Agryppy II (BJ 2, 252; Antiq.
20, 159), ale miasto Asochis, główna kwatera Józefa (384), nie należało do niego.
221
Zob. 32 i nn.
222
Zob. 341 n.
223
Por. 373 nn.
224
Zarządcy Syrii, którego klęska na początku powstania umocniła zwolenników
buntu (23 n.)
225
Miejscowość w Galilei, leżąca może na wzgórzach Arbeli (A. Schalit).
226
Tekst tłumaczony według P. Inne kodeksy podają w tym miejscu różne formy,
zdradzające pochodzenie z glosy marginalnej.
227
Por. 381.
228
Betsaida, nazwana później na cześć Julii córki Augusta Julias, leżała w północ-
nym krańcu jeziora Genezaret, po wschodniej stronie Jordanu.
229
O Seleucji zob. par. 187, przyp. 139.
230
O Gamali zob. par. 46, przyp. 49.
231
Albo: „zaszedłem drogę” — według kodeksu P.
232
Rękopisy podają taką nazwę tej miejscowości położonej nad jeziorem Geneza-
ret. Za czasów Józefa zwykle nazwę tę wymawiano Kafarnom lub Kafarnoom (A. Scha-
lit). Prawdopodobnie jest to znane z ewangelii Kafarnaum (Thackeray).
233
Por. 46 n i 179 n.
234
Por. 341-343.
235
Por. 213 n; 227.
236
Luka w tekście. Por. BJ 3, 59-63; 110-114.
237
Równoległy opis tego w BJ 3, 110 nn.
238
Kodeksy podają błędną lekcję (Taris, Taricheas), ale niewątpliwie chodzi o Ga-
ris, jak wynika z BJ 3, 129.
239
Według BJ 3, 408 Wespazjan podarował Józefowi wspaniałą szatę i różne ko-
sztowności.
240
Przyjęto lekcję editio princeps: „apellage”, co można rozumieć w sensie:
„umarła”. Inni idąc za lekcją rękopisów tłumaczą: „rozwiodłem się”.
241
W BJ 4, 627-629 Józef opowiada, w jaki sposób uwolniono go z kajdan.
242
Według relacji BJ 5, 541 Józef został ugodzony kamieniem w głowę i upadł
nieprzytomny na ziemię. Józef znajdował się po uwolnieniu w nieco fałszywej sytuacji
i Żydzi osądzali go za to bardzo surowo.
243
Luka w tekście. Niewątpliwie chodzi o zwoje Prawa.
244
Znaczenie tego wyrażenia nie jest jasne. Niektórzy proponują tłumaczenie:
„aby respektować ich dawny los” (Pelletier) lub: „aby pochlebić ich dawnemu losowi”
(Traill).
245
Ten sam, co wspomniany w BJ 3, 310 (i innych miejscach) dowódca V legionu,
Sextus Cerealius Vettulenus.
246
Miejsce urodzenia proroka Amosa leżące około 30 km na południe od Jerozoli-
my.
247
Jonatesa (Jonatana) „najpierw wzięto na męki, a potem żywcem spalono” (BJ
7, 450).
248
O tym powstaniu zob. BJ 7, 437-450.
249
w 79 r
250
Obrany cesarzem w 81 r.
251
Tacyt w swej Historii w zupełnie podobny sposób wyraża wdzięczność wzglę-
dem Flawiuszów: „Nie będę przeczył, że mojej karierze urzędniczej dał początek Wes-
pazjan, że popchnął ją Tytus, a Domicjan jeszcze dalej posunął” (Zob. Dzieła Tacyta II,
przełożył i wstępem poprzedził Seweryn Hammer, Dzieje, I, l Warszawa 1939).
252
Autobiografia (Vita) prawdopodobnie stanowiła dodatek do drugiego wydania
Antiquitates. (Por. Antiq. 20, 266 i Wstęp, s. 15 nn).