Menu

Flawiusz przeciw Apionowi

< Back
You are here:

Contents

PRZECIW APIONOWI

 

KSIĘGA PIERWSZA

 

 

l
Motywy napisania i plan działania — Wrogość i ignorancja
przyczyną rozsiewania oszczerstw

 

Myślę, najdostojnieszy z mężów, Epafrodycie1, że w swoim dziele po-
święconym naszym dawnym dziejom2 dostatecznie jasno wyłożyłem jego
przyszłym czytelnikom sprawę pradawnego pochodzenia naszego narodu ży-
dowskiego, zachowania przezeń pierwotnej czystości rasowej i sposobu
osiedlenia się w kraju, który dzisiaj zajmujemy. Historię tę, obejmującą
okres pięciu tysięcy lat3, napisałem w języku greckim podług naszych ksiąg
świętych. Ponieważ jednak, jak przekonałem się, bardzo wielu, dając posłuch
oszczerstwom rozsiewanym przez pewnych ludzi wskutek wrogości, nie ma
zaufania do tego, co napisałem na temat naszych dawnych dziejów, a na do-
wód stosunkowo późnego pojawienia się naszego narodu przytacza się oko-
liczność, że sławni historycy greccy nie uznali go godnym jakiejkolwiek
wzmianki, poczułem się w obowiązku o wszystkich tych sprawach pokrótce
napisać. Z jednej strony pragnę wykazać naszym potwarcom, że są wrogo
nastawieni i świadomie dopuszczają się kłamstwa, z drugiej zaś strony —
sprostować błędy wynikłe z niewiedzy i pouczyć wszystkich, którzy chcą
znać prawdę o naszym pradawnym istnieniu. Na poświadczenie zaś swoich
twierdzeń przytoczę pisarzy, którzy cieszą się u Greków opinią najbardziej
godnych zaufania we wszystkich w ogóle sprawach dotyczących starożytno-
ści. Natomiast poglądy autorów, którzy wypisują zniesławiające nas i kłam-
liwe rzeczy, zestawię w taki sposób, że sami sobie będą przeczyli. Postaram
się także wyjaśnić powody, dla których jedynie nieliczni autorowie greccy
wspomnieli o naszym narodzie w swoich dziełach historycznych. Nadto za-
poznam z pisarzami, którzy nie pominęli milczeniem naszych dziejów, tych,
co ich nie znają lub udają, że ich nie znają.

2 Pisarze greccy nie są miarodajni w sprawach
dotyczących pradawnych czasów

Więc najpierw wielce zdumiewają mnie poglądy, według których w spra-
wach najdawniejszych wydarzeń należy zwracać się jedynie do Greków i od
nich dowiadywać się prawdy, natomiast ani nam, ani innym ludziom nie
można dawać wiary. Ja jednak stwierdzam, że rzecz ma się zupełnie odwrot-
nie, jeśli mamy z samych faktów wysnuwać rzetelne wnioski i nie kierować
się czczymi przesądami. I w rzeczy samej, u Greków, jak można stwierdzić4,
wszystko dzieje się niedawno5, by tak rzec, wczoraj lub przedwczoraj; mam
tu na myśli zakładanie miast, wynalezienie sztuk i spisanie praw, a już chyba
do najpóźniej szych ze wszystkich osiągnięć należy troska o pisanie historii.
Natomiast Egipcjanie, Chaldejczycy i Fenicjanie — że na razie nie umiesz-
czę na liście razem z nimi naszego narodu — mają, jak to przyznają sami
Grecy, bardzo starą i utrwaloną tradycję historyczną. Wszystkie te narody
bowiem zamieszkują kraje najmniej narażone na niszczące działanie warun-
ków atmosferycznych i niemało dokładały starań, aby żadne z ich dziejo-
wych wydarzeń nie pogrążyło się w niepamięci, lecz jak święte zawsze pozo-
stało zachowane w dokumentach publicznych, sporządzonych przez
najmędrszych ludzi. Natomiast krainę grecką nawiedziły rozliczne klęski ży-
wiołowe6, które zatarły pamięć minionych wydarzeń i w miarę jak jeden
okres następował po drugim, zawsze ludzie każdej epoki uważali, że wszys-
tko w tym kraju zaczyna się od ich czasów. Późno też i z niemałym trudem
posiedli znajomość pisma, bo przecież ci, którzy fakt posługiwania się nim
chcą odnieść do jak najdawniejszych czasów, chlubią się tym, że przejęli je
od Fenicjan i Kadmosa7. Ale nawet z tego czasu nie można by wskazać do-
kumentu zachowanego w świątyniach albo w pomnikach publicznych8, bo
przecież kwestia, czy ci, którzy tyle lat później brali udział w wyprawie tro-
jańskiej, używali pisma9, jest przedmiotem sporu i dociekania i prawdę mó-
wiąc, raczej przeważa pogląd, że nie znany im był obecny sposób pisania.
A w ogóle w literaturze greckiej nie można znaleźć żadnego bezspornego
dzieła starszego od poezji Homera, który przecież, jak wiadomo, żył po woj-
nie trojańskiej. A nawet i on, jak powiadają, nie pozostawił swoich poema-
tów na piśmie, lecz przechowywano je w pamięci i dopiero później złożono
w jedną całość z różnych pieśni, wskutek czego sporo jest w nich niezgodno-
ści10. A co się tyczy Greków, którzy [pierwsi] usiłowali pisać historię —
mam na myśli Kadmosa z Miletu, Akusilaosa z Agros11 i innych, których
wymienia się po nim — to żyli oni krótko przed wyprawą Persów na Grecję.
Co więcej, nawet pierwsi filozofowie greccy, którzy traktowali o sprawach
niebieskich12 i boskich, jak Ferecydes z Syros, Pitagoras i Tales13, w swej
skromnej twórczości byli, jak się powszechnie przyjmuje, uczniami Egipcjan
i Chaldejczyków. Pisma ich Grecy uważają w ogóle za najstarsze, a niektó-
rzy nawet niezupełnie są przekonani o ich autentyczności.

 

3
Sprzeczności w pismach różnych historyków greckich

Czyż więc nie jest to absurd, że Grecy w swej zarozumiałości mniemają,
iż oni jedni posiadają wiedzę o dawnych czasach i prawdę o nich rzetelnie
przekazują? Każdy przecież może z łatwością dowiedzieć się od ich własnych
historyków, że nie pisali oni na podstawie solidnej wiedzy, lecz że poszczegól-
ni autorzy przedstawiali fakty według swego domniemania. Bo ileż to razy
sami się wzajemnie zbijają w swoich dziełach i nie wahają się podawać o tych
samych wydarzeniach najzupełniej sprzecznych wiadomości! Byłoby rzeczą
zbyteczną, abym pouczał czytelników lepiej ode mnie poinformowanych,
w jakiej mierze Hellanikos14 różni się od Akusilaosa w sprawach genealogii15,
jak często Akusilaos poprawia Hezjoda16 lub jak Eforos17 wykazuje Hellani-
kosowi kłamliwość w bardzo licznych wypadkach, Eforosowi zaś Timajos18,
Timajosowi późniejsi pisarze, a Herodotowi19 — wszyscy. Timajos nawet
o dziejach Sycylii nie uznał za stosowne pisać zgodnie z Antiochem, Filisto-
sem czy Kalliasem20. Podobnie też nie są zgodni z sobą attydografowie21
w sprawach attyckich czy dziejopisowie Argos w rzeczach argiwskich. Ale
cóż tu mówić o historiach poszczególnych miast i mniej ważnych rzeczach,
skoro nawet o wyprawie Persów i towarzyszących jej wypadkach najznakomi-
tsi historycy podają sprzeczne wiadomości? Nawet Tukidydesowi niektórzy
krytycy wytykają wiele pomyłek, choć uchodzi on za autora, który dzieje swo-
ich czasów opisał z największą dokładnością.

 

Powody rozbieżności: a) Brak troski o zapisywanie faktów
w dokumentach urzędowych
Można by zapewne znaleźć, gdyby chcieć tego dociekać, wiele innych
przyczyn takiej rozbieżności, lecz ja największe znaczenie przywiązuję do
dwóch, o których zaraz powiem. Zacznę od tej, która moim zdaniem jest waż-
niejsza. Otóż fakt, że Grecy w pierwotnych czasach nie przejawiali troski o za-
pisywanie bieżących wydarzeń w dokumentach publicznych z pewnością
szczególnie sprzyjał powstawaniu omyłek, a także swobodnemu podawaniu
kłamliwych relacji przez autorów, którzy później chcieli pisać na tematy staro-
żytne. Ową niedbałość o pisanie kroniki wykazywały nie tylko inne miasta
greckie, ale nie można stwierdzić, aby coś podobnego sporządzali nawet sami
Ateńczycy. Uważa się ich za autochtonów i troszczących się o naukę, a naj-
starszymi ich dokumentami publicznymi mają być prawa o zabójstwie spisane
dla nich przez Drakona, który żył krótko przed tyranią Pizystrata22. A cóż po-
wiedzieć o Arkadyjczykach, którzy chlubią się swoim starodawnym pocho-
dzeniem? Wszak oni z trudem i jeszcze później nauczyli się pisać!

 

5
b) Dbałość raczej o formę literacką niż o prawdę historyczną
Skoro tedy brak było jakiejkolwiek podstawy w dokumentach urzędo-
wych, które pozwoliłyby zarówno pouczać ludzi żądnych wiedzy, jak i dema-
skować kłamców, między historykami zachodziły liczne rozbieżności. Do te-
go trzeba dodać taką oto drugą przyczynę. Otóż tym, którzy zabrali się do
pisania, nie tyle chodziło o prawdę (mimo że zawsze skorzy są składać taką
obietnicę), ile o to, aby zabłysnąć talentami literackimi. A jeśli uznali, że jakiś
temat nadawał się do tego, żeby pod tym względem prześcignąć innych sła-
wą23, sięgali po niego; stąd jedni zwracali się do mitów, drudzy gwoli przy-
podobania się wychwalali bądź miasta, bądź królów, a jeszcze inni zajęli się
krytyką wydarzeń lub historyków, spodziewając się, że takim sposobem osiąg-
ną rozgłos. Krótko mówiąc, postępując niezmiennie w taki sposób, pozostają
w całkowitej sprzeczności z metodą historyczną. Albowiem probierzem pra-
wdziwości historycznej jest zgodność tego, co wszyscy mówią i piszą o tych
samych faktach. Natomiast pisarze ci uważali, że jeśli będą odmiennie pisać
o tych samych sprawach, to przez to okażą się najbardziej wiarygodnymi na
świecie. Tak więc wprawdzie pod względem wymowy i talentu literackiego
winniśmy historykom greckim oddać palmę pierwszeństwa, jednak gdy cho-
dzi o ukazanie prawdy w historii pradawnych czasów, a w szczególności po-
szczególnych narodów obcych, bynajmniej nie można tego powiedzieć.

 

6
Dbałość Żydów o swe pisma — arcykapłani i prorocy
są ich strażnikami

Myślę, że skoro w tym względzie panuje ogólna zgoda, nie mam potrzeby
mówić o tym, iż u Egipcjan i Babilończyków od najdawniejszych czasów tro-
ska o kroniki i badanie ich spoczywały u tych pierwszych w rękach kapłanów,
a u drugich — w rękach Chaldejczyków. Spośród narodów utrzymujących
stosunki z Grekami Fenicjanie czynili największy użytek z pisma zarówno
przy załatwianiu zwykłych spraw życiowych, jak i dla utrwalenia w pamięci
wydarzeń publicznych. A że nasi przodkowie okazywali taką samą, a nawet,
pozwolę sobie powiedzieć, większą dbałość o swoje kroniki niż wspomniane
narody, powierzając to zadanie arcykapłanom i prorokom24, i że do naszych
czasów spełniano je i, jeśli to nie będzie zbyt śmiałe twierdzenie, nadal będzie
się je spełniać z wielką pieczołowitością, postaram się to zwięźle wykazać.

 

7
Selekcja strażników, badanie małżeństw kapłanów i ich rodowodu

Nie tylko od samego początku powołali do tego zadania mężów najszla-
chetniejszych i oddanych służbie Bożej, lecz jeszcze pomyśleli o tym, aby ród
kapłański pozostał bez obcej domieszki i czysty25. Ten bowiem, kto należy do
klasy kapłańskiej, jeśli pragnie mieć potomstwo, obowiązany jest poślubić ko-
bietę z własnego narodu26 i nie baczyć ani na jej majątek, ani na inne godności,
lecz zbadać jej pochodzenie, wyprowadzając rodowód na podstawie archiwów,
i przedstawić licznych świadków27. Tak właśnie postępujemy nie tylko w samej
Judei, lecz wszędzie, gdzie tylko znajduje się gmina żydowska, tam kapłani
skrupulatnie przestrzegają przepisów dotyczących ich małżeństw. Mam na my-
śli Żydów osiadłych w Egipcie, Babilonie i innych częściach ziemi zamieszka-
nej, w których żyją w rozproszeniu jacyś ludzie rodu kapłańskiego. Przekazują
oni bowiem do Jerozolimy pisemne oświadczenia, zawierające imię żony, jej
ojca i dalszych przodków wraz z imionami świadków. Jeśli na przeszkodzie sta-
nie wojna, jak to już nieraz zdarzało się, kiedy na przykład najechali na nasz
kraj Antioch Epifanes, Pompejusz Wielki czy Kwintyliusz Warus28, a przede
wszystkim za naszych dni, pozostali przy życiu kapłani odtwarzają na podsta-
wie archiwów nowe akta29 i przeprowadzają badania dotyczące ocalałych ko-
biet. Nie zezwalają bowiem na związki z brankami wskutek podejrzenia
o utrzymywanie stosunków, jak to zwykle bywa, z ludźmi obcego narodu30.
A oto najbardziej przekonywający dowód naszej skrupulatności w tym wzglę-
dzie: imiona naszych arcykapłanów według następstwa syna po ojcu są wymie-
niane w naszych kronikach od dwu tysięcy lat31. A jeśli ktoś choćby w naj-
mniejszym stopniu uchybił wspomnianym wyżej przepisom, temu zabrania się
zarówno dostępu do ołtarzy, jak i udziału w innych obrzędach religijnych.

 

8
Wiarygodność ksiąg świętych i poszanowanie ich u Żydów —
Grecy nie dbają o swoje dzieła i prawdę historyczną

Skoro więc u nas nie wolno każdemu pisać historii (i w naszych pismach
nie ma żadnych rozbieżności), a przeciwnie, tylko prorocy mieli ten przywi-
lej, otrzymując wiedzę o zamierzchłych i dawnych czasach z natchnienia Bo-
żego i opisując jasno współczesne im wypadki, tak jak się wydarzyły, to jest
czymś naturalnym, a raczej nieuchronną koniecznością, że nie posiadamy ty-
sięcy ksiąg niezgodnych, a nawet sprzecznych z sobą, lecz tylko dwadzieścia
dwie. Zawierają one kronikę od zarania dziejów i słusznie są uznane [jako
boskie]32 za wiarygodne. Pięć z nich to księgi Mojżesza, których treścią są
prawa i tradycyjna historia od stworzenia człowieka aż do śmierci prawo-
dawcy. Okres ten obejmuje bez mała trzy tysiące lat. Co do okresu od śmierci
Mojżesza aż do [śmierci]33 Artakserksesa, następcy Kserksesa na tronie per-
skim, to prorocy, którzy żyli po Mojżeszu, opisali wydarzenia swoich czasów
w trzynastu księgach34. Pozostałe cztery zawierają hymny do Boga i przepisy
odnoszące się do postępowania ludzi w życiu35. Opisane zostało także
wszystko, co działo się w okresie od Artakserksesa aż do naszych czasów,
lecz historia ta nie cieszy się taką wiarygodnością jak poprzednia, ponieważ
prorocy nie następowali ściśle po sobie. A jakim szacunkiem otaczamy swo-
je księgi, dowiedliśmy tego w praktyce; chociaż bowiem minęło tyle wie-
ków, nikt nie ośmielił się w nich niczego dodać ani ująć czy zmienić36. Każ-
dy Żyd od zarania życia ma to wpojone, żeby uważać je za nakazy Boże,
trwać przy nich, a w razie potrzeby z radością za nie umierać. Toteż nieraz
już widziano wielu jeńców żydowskich, którzy cierpieli tortury i w najroz-
maitszy sposób śmierć ponosili w [amfi]teatrach, byleby nie wyrzec słowa
sprzecznego z prawami i pokrewnymi dokumentami37. Jakiż to Grek chciał-
by to znosić w obronie swoich praw?38 Nawet gdyby w grę wchodziła spra-
wa uratowania od zagłady wszystkich dzieł, jakie posiadają, nie zdobyłby się
na poniesienie najmniejszego uszczerbku osobistego. Bo dla nich są to jedy-
nie opowieści zmyślone podług fantazji swoich twórców! I słusznie tak
mniemają o dawniejszych historykach, skoro widzą, że także obecnie niektó-
rzy z nich mają czelność pisać o wydarzeniach, chociaż sami nie byli ich
świadkami ani nie zadawali sobie trudu, by o nich dowiedzieć się od tych,
którzy je znają. Przecież nawet o wojnie, którą nie tak dawno prowadziliśmy,
niektórzy ogłosili dzieła nazwane historycznymi, mimo że ani samych miejsc
na oczy nie widzieli, ani nie mieli bliższej styczności z rozgrywającymi się
wypadkami, lecz zebrawszy nieco wiadomości, które zasłyszeli, nadali im
miano historycznych z iście pijacką bezczelnością39.

 

9
Józef broni swojej „Wojny żydowskiej”

Ja natomiast dałem wierny opis zarówno całej wojny, jak i poszczegól-
nych zdarzeń w jej przebiegu, jako że byłem naocznym świadkiem wszys-
tkiego, co się działo. Sprawowałem bowiem dowództwo nad tak zwanymi
u nas Galilejczykami, dopóki można było stawiać opór, po czym schwytany
stałem się jeńcem Rzymian40. Wespazjan i Tytus, trzymając mnie pod strażą,
zmusili mnie, bym stale był do ich usług. Zrazu byłem zakuty w kajdanach,
potem uwolniono mnie z nich41 i przydzielono do Tytusa wysłanego z Ale-
ksandrii w celu oblegania Jerozolimy42. W tym czasie nic z tego, co się wy-
darzyło, nie uszło mojej uwagi. Skrzętnie bowiem notowałem to, co działo
się na moich oczach w obozie rzymskim, i ja jeden tylko mogłem zrozumieć
wiadomości dostarczane przez zbiegów. Następnie korzystając z wolnego
czasu, jakiego zażywałem w Rzymie, i mając już przygotowany cały mate-
riał, wziąłem do pomocy ze względu na język grecki pewnych współpracow-
ników i w ten sposób owe wypadki przekazałem potomności. Tak wielką zaś
miałem pewność co do prawdziwości mojego opisu, że uznałem za stosowne
wziąć za świadków przed wszystkimi innymi cesarskich wodzów w tej woj-
nie, Wespazjana i Tytusa43. Oni właśnie byli pierwszymi, którym ofiarowa-
łem swoje księgi, a poza nimi jeszcze wielu Rzymianom, którzy brali udział
w wojnie. Inne zaś sprzedałem44 licznym rodakom, mężom również dobrze
obeznanym z kulturą grecką, do których należą: Juliusz Archelaos45, przeza-
cny Herod46 i sam godny najwyższego podziwu król Agryppa47. Ci tedy
wszyscy poświadczyli, że ściśle trzymałem się prawdy, i nie zachowywaliby
milczenia, gdybym jakiś z tych faktów bądź przez niewiedzę, bądź przez
stronniczość przekręcił lub pominął.

 

10
Józef odpowiada na zarzuty krytyków

Jednakowoż pewni podli ludzie usiłowali oczernić moją historię, stawia-
jąc się niejako w roli chłopców, którzy piszą szkolne ćwiczenia i biorą za ich
temat niewiarygodne oskarżenie i zniesławienie48. A przecież powinni oni
wiedzieć, że ten, który obiecuje innym dać prawdziwe opowiadanie o wyda-
rzeniach, sam musi najpierw dokładnie je poznać już to bezpośrednio śledząc
ich przebieg, już to zasięgając wiadomości o nich u ludzi, którzy je znają.
Myślę, że obowiązkowi temu najzupełniej uczyniłem zadość w swoich obu
dziełach. W Dawnych dziejach, jako rzekłem, dałem przekład ksiąg świę-
tych49, będąc sam kapłanem z rodu kapłańskiego i obeznanym z naukową in-
terpretacją tych pism50. Historię wojny zaś napisałem, będąc osobiście akto-
rem na scenie wielu wydarzeń, a po największej części ich naocznym
świadkiem51, krótko mówiąc, nic z tego, co mówiono lub czyniono, nie było
mi obce. Jakżeż więc nie uznać za zuchwalców tych, którzy wzięli sobie za
cel zdyskredytowanie mojej prawdomówności. Jeśli nawet, jak utrzymują,
czytali Pamiętniki cesarskich wodzów52, to w każdym razie nie znają
z pierwszej ręki tego, co działo się u nas, w obozie przeciwników.

11
Plan obecnego dzieła

Musiałem uczynić taką dygresję, gdyż chciałem wskazać na nieodpowie-
dzialność tych, którzy pretendują do miana historyków. Skoro zaś dostatecz-
nie jasno — jak sądzę — wykazałem, że pisanie kronik wydarzeń starożyt-
nych jest tradycją raczej u narodów barbarzyńskich53 niż u Greków, pragnę
najpierw54 rozprawić się z tymi, którzy usiłują dowieść naszego późnego po-
jawienia się na scenie politycznej na tej podstawie, że — jak utrzymują —
nie ma o nas żadnej wzmianki u historyków greckich. Następnie55 przytoczę
na dowód naszego pradawnego pochodzenia świadectwa zaczerpnięte z pism
obcych ludów i na koniec56 postaram się wykazać, że ci, którzy zniesławiali
nasz naród, posłużyli się nader niedorzecznymi oszczerstwami.57

 

12
Wyjaśnienie przyczyny

milczenia historyków greckich o Żydach
Otóż ani kraj, który zamieszkujemy, nie leży nad morzem58, ani nie ma-
my upodobania w prowadzeniu wielkiego handlu i co za tym idzie, nie
utrzymujemy stosunków z innymi narodami. Miasta nasze bowiem zostały
wzniesione z dala od morza, a że przypadła nam w udziale żyzna ziemia,
oddajemy się jej uprawie. Nade wszystko jednak bardzo na sercu leży nam
wychowanie dzieci, a za najistotniejsze zadanie całego życia poczytujemy
przestrzeganie praw i opartych na nich nabożnych praktyk, przekazanych
przez tradycję. Jeśli do tego, co powiedziałem, dodać jeszcze nasz osobliwy
tryb życia, to nic nie skłaniało nas w dawnych czasach do nawiązywania
stosunków z Grekami, tak jak Egipcjan wywóz od nich i przywóz do nich
towarów, a mieszkańców wybrzeży Fenicji gorliwe zajmowanie się hand-
lem drobnym i wielkim gwoli zysku. Ani też ojcowie nasi nie uciekali się
z chęci wzbogacenia się do działalności pirackiej59, jak niektórzy inni, ani
do wojen, chociaż kraina ich miała dziesiątki tysięcy mężów, którym nie
brak było odwagi. Dlatego Fenicjanie przybywający na okrętach do Gre-
ków w celach handlowych wcześnie sami stali się znanymi, a przez nich
także Egipcjanie i wszyscy, od których oni przywozili towary do Greków,
przeprawiając się przez wielkie morza. Później dopiero objawili się światu
Medowie i Persowie, gdy zawładnęli Azją; ci ostatni szczególnie po swej
wyprawie na drugi kontynent. Trakowie zaś stali się znani wskutek bliskie-
go sąsiedztwa, a Scytowie dzięki żeglarzom nawiedzającym Pont60. Sło-
wem, tym, którzy chcieli pisać historię, bardziej znane były wszystkie
narody rozsiadłe nad morzem zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie,
podczas gdy o tych, którzy mieli swoje siedziby w większym oddaleniu od
niego, przeważnie było głucho. Tak samo rzecz się miała jak wiadomo
i w wypadku Europy, gdzie chociaż miasto Rzym od dawna osiągnęło tak
ogromną potęgę i dokonało tak wspaniałych czynów wojennych, jednako-
woż nie wspomniał o nim ani Herodot, ani Tukidydes, ani żaden inny ze
współczesnych im autorów, a wiadomość o nim dopiero późno i z trudem
dotarła do Greków61. A co się tyczy Gallów62 i Iberów, to historycy ucho-
dzący za najbardziej dokładnych pozostawali w takiej niewiedzy o nich, że
na przykład jeden z nich, Eforos, sądził, iż Iberowie zamieszkujący tak du-
żą połać świata zachodniego tworzą tylko jedno miasto, a nawet pisarze ci
ośmielili się przypisać im praktykowanie zwyczajów, które nie mają opar-
cia ani w rzeczywistości, ani w ustnej tradycji. Jeśli przyczyną tej nieznajo-
mości prawdy było z jednej strony zbyt wielkie odosobnienie tych narodów
od reszty świata63, to z drugiej strony podawanie przez autorów fałszywych
wiadomości miało swoje źródło w ambicji okazania się lepiej poinfor-
mowanymi od innych. Czyż więc można jeszcze dziwić się, że naród nasz,
który osiedlił się tak daleko od morza i obrał sobie taki tryb życia, również
przeważnie pozostawał nieznany i nie dawał sposobności do czynienia
wzmianek o sobie w dziełach historycznych?

 

13
Świadectwa różnych narodów
o starodawnym pochodzeniu Żydów

Proszę więc sobie wyobrazić, że aby dowieść, iż Grecy nie są narodem
starożytnym, uznamy za słuszne powołać się na brak jakiejkolwiek
wzmianki o nich w naszych kronikach. Czy [nasi przeciwnicy] nie wyśmia-
liby się po prostu z tego, podając zapewne te same powody, które dopiero
co przytoczyłem? I czy nie powołaliby się na sąsiednie narody jako na
świadków swego pradawnego pochodzenia? Tak właśnie i ja spróbuję po-
stąpić. Jako świadków przytoczę przede wszystkim Egipcjan i Fenicjan,
których świadectwu nikt nie może zarzucić kłamliwości, gdyż jak wiadomo
Egipcjanie wszyscy bez wyjątku, a spośród Fenicjan Tyryjczycy64 żywili
względem nas szczególną wrogość. Natomiast nie mógłbym tego samego
powiedzieć o Chaldejczykach, ponieważ byli oni naszymi praprzodkami
i wskutek tego pokrewieństwa wspominają o Żydach w swoich kronikach.
A gdy przedstawię świadectwa owych narodów, przytoczę następnie tych
historyków greckich, którzy właśnie uczynili wzmianki o Żydach, ażeby
odebrać naszym oszczercom nawet ten pretekst do prowadzenia polemiki
z nami.

14
Świadectwo Egipcjanina Manetosa

Zacznę więc przede wszystkim od dokumentów egipskich. Nie mogę
wprawdzie przytaczać tekstów z samych oryginałów, ale w osobie Manetosa65
mamy człowieka, który był rodowitym Egipcjaninem dobrze obeznanym
z kulturą grecką, jak widać z tego, że napisał dzieje swojego narodu po grecku
i przełożył je —jak sam wyznaje — z ksiąg świętych66. Zarzuca, on Herodoto-
wi, że wskutek niewiedzy niejedną sprawę z zakresu historii Egiptu przedsta-
wił w fałszywym świetle. Otóż tenże Manetos w drugiej księdze swoich Dzie-
jów Egiptu tak pisze o nas (przytoczę jego własne słowa, jakbym jego samego
przyprowadził na świadka)67: „Tutimajos68. Za jego panowania Bóg, nie wiem
dlaczego, na nas gniew swój obrócił i od Wschodu ludzie nieznanego pocho-
dzenia ośmielili się niespodzianie najechać nasz kraj, którzy z łatwością i bez
walki zajęli siłą. Wziąwszy w niewolę69 jego przywódców, potem po barba-
rzyńsku miasta spalili, świątynie bogów obrócili w gruzy, a ludność tubylczą
potraktowali w sposób jak najbardziej wrogi, mordując jednych i uprowadza-
jąc w niewolę dzieci i żony drugich. W końcu nawet jednego ze swoich —
zwał się on Salitis70 — ustanowili królem. Ten obrał sobie siedzibę w Memfis,
ściągał daninę z Dolnego i Górnego Egiptu i w miejscach najbardziej do tego
stosownych porozmieszczał załogi. Szczególnie zaś umocnił tereny na wscho-
dzie kraju, przewidując, że kiedy Asyryjczycy wzrosną w potęgę, pewnego
dnia zapragną jego królestwa i nań uderzą71. A gdy znalazł najodpowiedniej-
sze miasto w nomos Setroites72, leżące na wschód od rzeki Bubastis, zwane
według pewnej starej tradycji teologicznej Awaris73, rozbudował je, silnie ob-
warował murami i umieścił w nim załogę w sile około dwustu czterdziestu ty-
sięcy ciężkozbrojnych jako straż przednią. Tutaj przybywał każdego lata, za-
równo w celu wydzielenia im zboża i wypłacenia żołdu, jak i wzbudzenia
postrachu wśród wrogów zewnętrznych starannie przeprowadzanymi ćwicze-
niami uzbrojonego wojska. Po dziewiętnastu latach panowania dokonał żywo-
ta. Po nim drugi król zwany Bnon74 dzierżył tron czterdzieści cztery lata, jego
następca Apachnas trzydzieści sześć lat i siedem miesięcy, potem Apofis
sześćdziesiąt jeden lat, Jannas pięćdziesiąt lat i jeden miesiąc i wreszcie Assis
czterdzieści dziewięć lat i dwa miesiące. Otóż tych sześciu, którzy byli ich
pierwszymi władcami, pałało nieustającą i ciągle potęgującą się żądzą75 wytę-
pienia narodu egipskiego. Cały ów lud nazywał się «Hyksos»76, to znaczy:
królowie-pasterze, gdyż «hyk» w języku świętym oznacza króla, a «sos»
w mowie potocznej pasterza lub pasterzy. Z połączenia tych słów powstaje
wyraz «Hyksos». Ale niektórzy utrzymują, że to byli Arabowie”. [Jednak
w innej kopii mówi się, że nazwa «hyk» nie oznacza królów, lecz wskazuje na
coś przeciwnego, mianowicie na to, że pasterze byli jeńcami, gdyż «hyk», tak
jak i «hak» z przydechem, w języku egipskim wyraźnie oznacza jeńców]77.
Pogląd ten wydaje mi się bardzo prawdopodobny i dający się pogodzić z histo-
rią starożytną78. Ci wymienieni wyżej królowie tak zwanych pasterzy i ich po-
tomkowie władali Egiptem, według Manetosa, pięćset jedenaście lat. Potem
— jak mówi — królowie z Tebaidy i pozostałej części Egiptu powstali prze-
ciwko pasterzom i rozgorzała [między nim]79 wielka i długotrwała wojna. Za
króla zaś o imieniu Misfragmutosis — ciągnie dalej — pokonani pasterze zo-
stali wygnani z całej pozostałej części Egiptu i zamknięci w miejscu o powie-
rzchni dziesięciu tysięcy arurae80. Zwało się ono Awaris. Pasterze otoczyli je
— według Manetosa — dookoła wielkim i mocnym murem dla zabezpiecze-
nia swego całego mienia i łupów. Syn Misfragmutosisa, Tummosis, próbował
wziąć ich siłą przy pomocy oblężenia, rozłożywszy się wokół murów z woj-
skiem liczącym czterysta osiemdziesiąt tysięcy ludzi. A gdy zwątpił w skute-
czność oblężenia, zawarł układ, na mocy którego wszyscy mieli opuścić Egipt
i udać się, dokąd zechcą, nie doznając żadnej krzywdy81. Zgodnie z tą umową
co najmniej dwieście czterdzieści tysięcy ludzi wyszło wraz z rodzinami i do-
bytkiem z Egiptu, udając się przez pustynię do Syrii82. Jednak żywiąc obawę
przed potęgą Asyryjczyków — oni to bowiem wówczas panowali nad Azją —
zbudowali w kraju, zwanym obecnie Judea, miasto mogące pomieścić tyle
dziesiątków tysięcy ludzi i nazwali je Jerozolimą. W innej zaś księdze83 swo-
ich Dziejów Egiptu Manetos powiada, że ów naród zwany pasterzami opisany
został w ich księgach świętych84 pod mianem „jeńców”. I mówiąc to ma rację,
ponieważ nasi najdawniejsi przodkowie zajmowali się z dziada pradziada pa-
sterstwem85, a że prowadzili koczowniczy tryb życia, stąd też nazywano ich
pasterzami. Z drugiej strony nie bez racji w egipskich kronikach mówi się
o nich jako o jeńcach, jako że nasz przodek Józef oświadczył królowi egipskie-
mu86, że jest jeńcem, i później za zgodą króla sprowadził swoich braci do
Egiptu. Ale sprawy te rozpatrzę dokładniej w innym miejscu87.

 

15
Ciąg dalszy świadectwa Manetosa

Natomiast teraz jako świadków naszego pradawnego pochodzenia przy-
toczę Egipcjan. Znowu więc posłużę się ze względu na chronologię cytatem
z Manetosa. Oto jego słowa88: „Po wyjściu ludu pasterskiego z Egiptu do Je-
rozolimy król Tetmosis89, który wygnał ich z tego kraju, panował jeszcze
dwadzieścia pięć lat i cztery miesiące, po czym zmarł. Rządy przejął jego
syn Chebron, sprawując je trzynaście lat. Po nim panowali: Amenofis —
dwadzieścia lat i siedem miesięcy, jego siostra Amesses — dwadzieścia je-
den lat i dziewięć miesięcy, jej syn Mefres — dwanaście lat i dziewięć mie-
sięcy; dalej kolejno syn po ojcu: Meframutosis — dwadzieścia pięć lat i dzie-
sieć miesięcy, Tmosis — dziewięć lat i osiem miesięcy, Amenofis (II) —
trzydzieści lat i dziesięć miesięcy, Orus — trzydzieści sześć lat i pięć miesię-
cy, jego córka Akencheres — dwanaście lat i jeden miesiąc, brat jej Ratotis
— dziewięć lat. Potem znów panują syn po ojcu: Akencheres (I) — dwana-
ście lat i pięć miesięcy, Akencheres (II) — dwanaście lat i trzy miesiące,
Harmais — cztery lata i jeden miesiąc, Ramesses — rok i cztery miesiące,
Harmesses Miamun — sześćdziesiąt sześć lat i dwa miesiące, Amenofis (III)
— dziewiętnaście lat i sześć miesięcy i na koniec Setosis90 zwany też Ra-
messesem (II). Ten ostatni miał potężną jazdę i flotę, a brata swego Harmaisa
ustanowił zarządcą Egiptu91 i przyznał mu wszystkie prawa królewskie, na-
kazując mu jedynie nie nosić diademu, nie czynić krzywdy królowej, matce
jego dzieci, oraz trzymać się z dala od królewskich nałożnic.
Sam natomiast wyprawił się na Cypr i Fenicję, a potem na Asyryjczyków
i Medów i wszystkich zmusił do poddaństwa bądź przy pomocy oręża, bądź
bez walki samym postrachem, jaki budziła jego potężna armia. Rozzuchwa-
lony tymi sukcesami z tym większą śmiałością ruszył na podbój miast i kra-
jów leżących na Wschodzie. Po upływie dłuższego czasu pozostawiony
w Egipcie Harmais bez skrupułów czynił właśnie to, czego mu brat zabronił:
dopuszczał się gwałtu względem królowej, obcował bez żenady z nałożnica-
mi, przywdział za namową przyjaciół diadem i podniósł bunt przeciw bratu.
Ale zwierzchnik kapłanów92 Egiptu napisał list i wysłał go do Setosisa, do-
nosząc mu o wszystkim, w tym także o powstaniu brata Harmaisa przeciw
niemu93. Zatem król natychmiast powrócił do Peluzjum i odbił własne króle-
stwo. Kraj zaś otrzymał nazwę Egiptu od jego imienia. Według Manetosa
bowiem Setos zwał się Aigyptos, a jego brat Harmais — Danaos94″.

 

16
Znaczenie świadectwa Manetosa

Tyle Manetos. Jeśli obliczyć czas, sumując podane przezeń lata, to jasne
się staje, że tak zwani pasterze, a nasi przodkowie, opuścili Egipt i osiedlili
się w tym kraju95 o trzysta dziewięćdziesiąt trzy lata wcześniej96 niż Danaos
przybył do Argos. A przecież Argiwowie uważają go za najdawniejszą po-
stać w historii97. Tak więc Manetos dostarczył nam na podstawie dokumen-
tów egipskich świadectwa w dwu bardzo ważnych sprawach: najpierw, że
przybyliśmy do Egiptu z innych stron, następnie, że wyjście nasze z tego kra-
ju miało miejsce tak dawno, iż poprzedziło wojnę trojańską prawie o tysiąc
lat98. A jeśli chodzi o wiadomości, które Manetos dodał nie na podstawie do-
kumentów99 egipskich, lecz — jak sam przyznaje — z anonimowych opo-
wieści mitologicznych, to będę je później100 zbijał, wykazując szczegółowo
nieprawdopodobieństwo jego bredni.

17
Świadectwo Fenicjan o Żydach: archiwa tyryjskie —
Dios o zagadkach Salomona

Pragnę zatem przejść już od tych dokumentów do wzmianek o naszym
narodzie w kronikach fenickich i przytoczyć świadectwa, jakich nam one do-
starczają. Otóż Tyryjczycy od mnóstwa lat mają dokumenty urzędowo pisane
i niezmiernie pieczołowicie przechowywane. Zawierają one godne pamięci
wydarzenia z własnych dziejów wewnętrznych, jak również dotyczące sto-
sunków z innymi narodami. Jest w nich zapisane, że Przybytek jerozolimski
został zbudowany przez króla Salomona na sto czterdzieści trzy lata i osiem
miesięcy przed założeniem Kartaginy przez Tyryjczyków101. Nie bez powo-
du wspomniano w ich kronikach o wzniesieniu u nas tego Przybytku, gdyż
król Tyryjczyków Eiromos102 był przyjacielem naszego króla Salomona,
dziedzicząc te przyjazne uczucia względem niego po swoim ojcu103. Tedy ów
władca, dzieląc z Salomonem gorliwe staranie o wspaniałości tej budowli,
nie tylko ofiarował mu sto dwadzieścia talentów złota, lecz także kazał wy-
ciąć na górze, zwanej Libanem, najpiękniejsze pnie i posłać je na budowę
dachu. Salomon odwzajemnił mu się licznymi darami, między innymi ziemią
Galilei w okolicy o nazwie Chabulon104. Ale najwięcej do zacieśnienia
przyjaźni między nimi przyczyniła się żądza wiedzy. Posyłali bowiem sobie
nawzajem zagadnienia z prośbą o ich rozwiązanie, w czym jednak bystrzej-
szym okazał się Salomon, który był z nich obu w ogóle mądrzejszy. Po dziś
dzień przechowuje się w Tyrze wiele z tych listów, które oni wzajem do sie-
bie pisali105. Na dowód, że nie wyssałem z palca tego, co mówię o kronikach
tyryjskich, powołam się na świadectwo Diosa106, a więc męża, który cieszy
się opinią rzetelnego dziejopisa Fenicji. Otóż tenże autor w swej Historii Fe-
nicji tak oto pisze: „Po śmierci Abibalosa królestwo odziedziczył syn jego
Eiromos. On to właśnie za pomocą grobli powiększył od strony wschodniej
obszar miasta i świątynię Zeusa Olimpijskiego, która stała w odosobnieniu
na wyspie, połączył z miastem przez zasypanie dzielącej ją od miasta prze-
strzeni i ozdobił ją darami ofiarnymi ze złota. Podążył także do Libanu i wy-
rąbał drzewa na budowę przybytków107. Powiadają, że Salomon, który wła-
dał w Jerozolimie, posyłał Eiromosowi zagadki i prosił o przysłanie mu
innych, proponując, by ten, kto nie zdoła ich rozwiązać, płacił pieniądze te-
mu, który je rozwiązał. Zgodził się na to Eiromos, ale nie mógł uporać się
z zagadkami i musiał płacić wielkie sumy pieniędzy jako karę. Potem jednak
niejaki Abdemun108, mieszkaniec Tyru, znajdował rozwiązania przedłożo-
nych zagadek i sam inne stawiał, których z kolei Salomon rozwiązać nie
mógł i teraz on wiele pieniędzy Eiromosowi zapłacił”. W ten sposób Dios
poświadczył to, co powiedzieliśmy wyżej.

18
Świadectwo Menandra z Efezu

Lecz oprócz niego przytoczę jeszcze Menandra z Efezu109. Autor ten opi-
sał wydarzenia, które miały miejsce u Greków i barbarzyńców110 za panowa-
nia poszczególnych królów, starając się w każdym wypadku czerpać wiado-
mości z narodowych kronik. Pisząc tedy o królach Tyru, dochodzi z kolei do
Eiromosa i tak powiada111: „Po śmierci Abibalosa wstąpił na tron syn jego Ei-
romos, który dożył wieku pięćdziesięciu trzech lat, a panował przez lat trzy-
dzieści cztery. On to właśnie usypał Eurychoros112 i postawił jako dar wotyw-
ny złotą kolumnę w świątyni Zeusa113, a także udał się na poszukiwanie
budulca i wyrąbał w górach, zwanych Libanem, drzewa cedrowe na dachy
świątyń, a potem zburzył dawne świątynie i zbudował nowe przybytki dla He-
raklesa i Astarte. On pierwszy ustanowił święto przebudzenia się Heraklesa
w miesiącu Peritios114. Wyprawił się zbrojnie przeciwko Utykańczykom, któ-
rzy nie złożyli mu daniny a ujarzmiwszy ich znowu pod swe panowanie, wró-
cił z wyprawy. Za jego rządów żył Abdemun115, młody chłopiec, który zawsze
potrafił rozwiązać zagadki przedstawione przez Salomona, króla Jerozolimy”.
Okres zaś, który upłynął od czasu tego króla do założenia Kartaginy, oblicza
się następująco116: Po śmierci Hiroma królestwo odziedziczył syn Balbazer117,
który żył czterdzieści trzy lata, a panował siedemnaście118. Jego następca i syn
Abdastratos żył lat trzydzieści dziewięć, a rządził dziewięć. Przeciw niemu
uknuli spisek i zamordowali go czterej synowie jego piastunki. Tron objął naj-
starszy z nich Metuzastartos, syn Deleastartosa, który żył pięćdziesiąt cztery
lata, a panował dwanaście. Następca jego i brat Astarimos żył lat pięćdziesiąt
osiem, a rządy sprawował przez lat dziewięć. Zginął z ręki brata Fellesa, który
po zdobyciu tronu panował osiem miesięcy, a żył lat pięćdziesiąt. Tego zabił
kapłan Astarte, Itobal, który żył lat czterdzieści osiem, a na tronie zasiadał
trzydzieści dwa lata. Jego następcą był syn Balezor, który żył lat czterdzieści
pięć, a rządził sześć. Kolejnym następcą na tronie był jego syn Metten, który
żył lat trzydzieści dwa, a panował dwadzieścia dziewięć. Po nim nastąpił Pyg-
malion, który żył lat pięćdziesiąt osiem119, a tron dzierżył czterdzieści siedem.
W siódmym roku jego panowania uciekła jego siostra i zbudowała w Libii
miasto Kartaginę120. Zatem cały okres od panowania Eiromosa do założenia
Kartaginy wynosi sto pięćdziesiąt pięć lat i osiem miesięcy121. A ponieważ
Przybytek jerozolimski został zbudowany w dwunastym roku jego panowa-
nia122, więc od jego wzniesienia do założenia Kartaginy upłynęło lat sto czter-
dzieści trzy oraz osiem miesięcy. Czyż zatem trzeba jeszcze coś dodać do
świadectwa Fenicjan? Wszak widoczna zgodność autorów między sobą bar-
dzo mocno potwierdza prawdę. A przybycie przodków naszych z pewnością
miało miejsce na długo przez zburzeniem Przybytku, bo przecież zbudowali
go dopiero wtedy, gdy podbili cały kraj. Wyłożyłem to jasno na podstawie
ksiąg świętych w swoim dziele o dawnych dziejach123.

 

19
Świadectwo Chaldejczyków — Berosos o potopie,
Nabopolassarze i Nabuchodonozorze

Przejdę już teraz do wzmianek o nas znajdujących się w kronikach i rela-
cjach chaldejskich, które także pod innymi względami są zupełnie zgodne
z naszymi pismami. Świadkiem jest tutaj Berosos124, Chaldejczyk z pocho-
dzenia, lecz dobrze znany w kołach ludzi oświeconych, gdyż ogłosił dla Gre-
ków dzieła Chaldejczyków na temat astronomii i filozofii. Otóż tenże Berosos,
opierając się na najdawniejszych kronikach, opowiedział, tak samo jak Moj-
żesz, o potopie i spowodowanej nim zagładzie ludzi oraz o arce, w której ura-
tował się protoplasta naszego narodu Nochos (Noe), gdy ona osiadła na szczy-
tach gór Armenii125. Następnie wylicza potomków Nochosa (Noego), podając
dla nich odpowiednie daty, i dochodzi do Nabopolassara, króla Babilonu
i Chaldejczyków. Omawiając jego czyny, opowiada, jak to on wyprawił swe-
go syna Nabuchodonozora126 z wielkimi zastępami na Egipt i nasz kraj na
wieść o powstaniu tamtejszych mieszkańców, jak ich wszystkich pokonał,
spalił Przybytek w Jerozolimie127 i w ogóle cały nasz naród wydalił i przesied-
lił do Babilonu, wskutek czego miasto pozostało wyludnione przez siedem-
dziesiąt lat128 aż do czasu króla Persów Cyrusa129. Babilończyk ów — ciągnie
dalej autor — podbił Egipt, Syrię, Fenicję i Arabię i swymi czynami zaćmił
wszystkich królów chaldejskich i babilońskich130, którzy przed nim panowa-
li131. Przytoczę jednak słowa samego Berososa, które brzmią następująco132:
„Gdy jego ojciec Nabopolassar dowiedział się, że zbuntował się satrapa zarzą-
dzający zarówno Egiptem, jak i okręgami Celesyrii i Fenicji133, wtedy, sam bę-
dąc już niezdolnym do znoszenia trudów, powierzył młodemu jeszcze synowi
Nabuchodonozorowi część armii i wysłał go przeciwko satrapie. Nabuchodo-
nozor starł się z buntownikiem i pokonał go w zwartym boju134, a krainę znów
poddał, jak było dawniej, swojej władzy135. Właśnie w tym czasie zachorował
jego ojciec Nabopolassar w mieście Babilon i umarł; panował on przez dwa-
dzieścia jeden lat136. Powiadomiony niebawem o śmierci ojca Nabuchodono-
zor zaprowadził ład w Egipcie i innych krainach. Kilku swoim przyjaciołom
rozkazał powieść do Babilonu, wraz z głównymi siłami armii i resztą łupów,
także jeńców pojmanych spośród Judejczyków137, Fenicjan, Syryjczyków
i plemion egipskich, a sam z niewielkim oddziałem podążył do Babilonu dro-
gą przez pustynię. Zastał tam rządy sprawowane przez Chaldejczyków, z któ-
rych najlepszy zachowywał dla niego władzę królewską. Objąwszy panowanie
nad całym królestwem swojego ojca, władca kazał wyznaczyć jeńcom, skoro
przybyli, miejsca zamieszkania w najdogodniejszych okolicach Babilonii.
Sam zaś zajął się wspaniałym ozdobieniem świątyni Bela i innych świątyń łu-
pami zagarniętymi na wojnie, a także [odnowił] dawną część miasta i bardziej
[umocnił]138 drugą, leżącą poza murami, a pragnąc, by w przyszłości oblegają-
cy wrogowie już nigdy nie mogli odwrócić biegu rzeki i skierować jej przeciw
miastu139, otoczył miasto wewnętrzne trzema murami i tylomaż murami mia-
sto zewnętrzne; mury grodu wewnętrznego zbudowano z wypalonej cegły
i asfaltu, a mury grodu zewnętrznego tylko z cegły. Gdy tak znakomicie obwa-
rował miasto i ozdobił wieże nad bramami z przepychem godnym ich świetno-
ści, następnie dobudował do ojcowskiego pałacu jeszcze drugi pałac. Gdyby
zaś chcieć szczegółowo opisać ogrom i wspaniałość tej budowli, trzeba by
długo się nad tym rozwodzić. Zaznaczę więc tylko, że mimo jej niezwykłego
ogromu i wspaniałości wykonano ją w ciągu piętnastu dni140. Przy pałacu zbu-
dował król wysokie tarasy kamienne, którym nadał wygląd bardzo podobny do
gór, i powiększył go jeszcze, zasadzając na nich drzewa wszelkich rodzajów.
W ten sposób stworzył tak zwany „ogród wiszący”141. Jego żona142 bowiem,
która wychowała się w Medii, spragniona była otoczenia podobnego do gór-
skich krajobrazów.

 

20
Dalsze świadectwo Beresosa

Oto co opowiedział tenże pisarz143 o wspomnianym wyżej królu i jeszcze
wielu innych rzeczach w trzeciej księdze swoich Dziejów Chaldei, w której
zarzuca historykom greckim144, że żywią bezpodstawne przekonanie, iż Ba-
bilon założyła asyryjska Semiramida, i błędnie piszą, że te jego cudowne bu-
dowle były jej dziełem. W sprawie tej kronikę chaldejską należy uznać za
wiarygodną, tym bardziej że z doniesieniem Berososa zgodne jest to, co za-
pisano o królu babilońskim w archiwach fenickich, mianowicie że podbił on
Syrię i całą Fenicję. W każdym razie w tej sprawie tak samo pisze również
Filostrat w swojej Historii, wspominając o oblężeniu Tyru145, oraz Megaste-
nes w czwartej księdze Dziejów Indii146, gdzie stara się wykazać, że wspom-
niany wyżej król babiloński dzielnością i wielkością czynów przeszedł Hera-
klesa, gdyż —jak mówi — podbił znaczną część Libii i Iberii147. Co się zaś
tyczy tego, co powiedziano wyżej o Przybytku jerozolimskim148, mianowicie
że spalili go najeźdźcy babilońscy, a odbudowanie jego znowu podjęto
w czasie, gdy na tron Azji wstąpił Cyrus, tego można dowieść w sposób nie
budzący wątpliwości na podstawie cytatu z Berososa. Oto co on powiada
w trzeciej księdze: „Otóż po rozpoczęciu budowy muru, o którym mówiłem
wyżej, Nabuchodonozor zapadł na zdrowiu i skończył żywot po czterdziestu
trzech latach rządów, a panem jego królestwa został syn jego Ewilmaradu-
chos. A że ten władzę sprawował gwałcąc prawo i nie licząc się z niczym,
padł ofiarą spisku, zamordowany przez swego szwagra Neriglisara po dwu
latach panowania. Po jego zgładzeniu tron odziedziczył sprawca zamachu na
niego, Neriglisar, i panował cztery lata. Syn jego Laborosoardochos sprawo-
wał rządy w królestwie jeszcze jako chłopiec zaledwie przez dziewięć mie-
sięcy, gdyż wskutek ujawnienia bardzo złych skłonności przyjaciele uknuli
na niego spisek i zatłukli go na śmierć. Po jego zabójstwie zeszli się spiskow-
cy i za ogólną zgodą powierzyli rządy w królestwie pewnemu Babilończyko-
wi, Nabonnedosowi, który należał do tego samego sprzysiężenia. Za jego pa-
nowania mury Babilonu sięgające rzeki zostały wspaniale odbudowane przy
użyciu cegły palonej i asfaltu. W siedemnastym roku jego panowania nad-
ciągnął z Persji Cyrus z ogromnym wojskiem, podbił całą pozostałą część
królestwa149 i ruszył na Babilonię. Na wieść o jego najeździe Nabonnedos
wyszedł z wojskiem na jego spotkanie i wystąpiwszy w otwartym boju po-
niósł klęskę w walce, po czym zbiegł z garstką towarzyszy i zamknął się
w mieście Borsippa150. Cyrus zaś zajął Babilon, kazał zrównać z ziemią zew-
nętrzne mury miasta, ponieważ wydało mu się ono zbyt potężne i trudne do
zdobycia, następnie podążył do Borsippy, aby oblegać Nabonnedosa. A gdy
ten poddał się naprzód, nie czekając, aż dojdzie do oblężenia, Cyrus obszedł
się z nim łaskawie i kazał mu opuścić Babilonię, wyznaczając mu Karma-
nię151 jako miejsce zamieszkania. W kraju tym zatem Nabonnedos spędził
resztę dni i tam też dokonał żywota.”

 

21
Zgodność ksiąg żydowskich z kroniką fenicką

Relacja ta odpowiada prawdzie i pozostaje w zgodności z naszymi księ-
gami. Napisano w nich bowiem, że Nabuchodonozor w osiemnastym roku152
swego panowania zniszczył nasz Przybytek, który przez pięćdziesiąt153 lat
przestał istnieć. Dopiero w drugim roku rządów Cyrusa położono fundamen-
ty i znów w drugim roku154 sprawowania władzy przez Dariusza budowę je-
go doprowadzono do końca. Dodam tu jeszcze kronikę fenicką155, gdyż nie
należy pomijać dowodów, nawet jeśli są one w nadmiarze. Oto jak przedsta-
wiają się obliczenia chronologiczne: „Za króla Itobala156 Nabuchodonozor
oblegał Tyr przez lat trzynaście157. Po nim władzę królewską dzierżył Baal
przez lat dziesięć. Z kolei ustanowiono sędziów, którzy urząd swój piastowa-
li, jak następuje: Eknibal syn Baslechosa — dwa miesiące, Chelbes syn Ab-
dajosa — dziesięć miesięcy, arcykapłan Abbar — trzy miesiące, sędziowie
Myttynos i Gerastratos, syn Abdelimosa — sześć lat, a po nich158 jeden rok
tron dzierżył Balator. Po jego śmierci wysłano poselstwo i zaproszono z Ba-
bilonii Merbalosa, który panował cztery lata. Gdy zaś ów zmarł, przyzwano
jego brata Eiromosa, który władzę królewską sprawował przez lat dwadzie-
ścia. Za jego panowania władcą Persów został Cyrus. Zatem cały ten okres
wynosi pięćdziesiąt cztery lata oraz trzy miesiące”159. Albowiem w siód-
mym160 roku swego panowania Nabuchodonozor przystąpił do oblegania Ty-
ru, a w czternastym roku rządów Eiromosa doszedł do władzy Pers Cyrus.
Istnieje więc w sprawie Przybytku zgodność między księgami naszymi
a chaldejskimi i tyryjskimi i dowody prawdziwości moich twierdzeń doty-
czących pradawnego pochodzenia naszego narodu znajdują potwierdzenie
i są nie do zbicia. Sądzę, że to, co wyżej powiedziałem, zadowoli krytyków,
którzy nie są zbyt zacietrzewieni.

 

22
Świadectwa Greków: Pitagorasa z Samos, Teofrasta, Herodota,
Chojrilosa, Klearcha, Hekatajosa z Abdery, Agatarchidesa

Wszelako mając na względzie tych, którzy nie ufają kronikom narodów
barbarzyńskich161 i uważają za słuszne jedynie Grekom dawać wiarę, trzeba
uzupełnić badanie i przytoczyć szereg tych autorów, którzy znali nasz naród
i przy jakiejś nadarzającej się im sposobności czynią o nas wzmianki w swo-
ich własnych dziełach. I tak Pitagoras z Samos162, mąż żyjący bardzo dawno
i uważany za najwybitniejszego z wszystkich filozofów dla swej mądrości
i pobożności, bez wątpienia znał nie tylko nasze obyczaje, lecz nawet od daw-
na163 był ich gorliwym naśladowcą. Nie mamy wprawdzie żadnego jego dzieła
uznanego za autentyczne, lecz wielu pisarzy przekazało wiadomości dotyczą-
ce jego osoby. Wśród nich najznakomitszym jest Hermippos164, historyk zaw-
sze odznaczający się wielką sumiennością165. Otóż w pierwszej księdze swego
dzieła o Pitagorasie opowiada on, że mistrz po śmierci jednego ze swoich ucz-
niów, Krotończyka imieniem Kallifon, utrzymywał, iż dusza owego człowieka
przebywała z nim w dzień i w nocy oraz przestrzegała go, aby nie przechodził
przez pewne miejsce, w którym upadł osioł166, ani nie pił wody wywołującej
pragnienie167 oraz powstrzymywał się od wszelkiego złorzeczenia168. Potem
autor ów dodaje następujące słowa: „Zasady te stosował i głosił, naśladując
nauki Żydów i Traków i podając je we własnym imieniu”.
W rzeczy samej mąż ów, jak utrzymują169, przejął do swojej filozofii nie-
jedno z praw żydowskich. W dawnych czasach naród nasz nie był nie znany
także różnym miastom i wiele naszych obyczajów przeniknęło do niektórych
z nich, a tu i ówdzie uznawano je za godne naśladowania. Dowód na to mamy
w dziele Teofrasta170 O prawach. Otóż powiada on tam, że prawa tyryjskie za-
braniają używania obcych przysiąg, do których między innymi zalicza także
przysięgę zwaną „korban”171. Przysięgi takiej nie znajdzie się w żadnym naro-
dzie poza Żydami, a w tłumaczeniu z języka hebrajskiego może to znaczyć
„dar Boga”. Naród nasz nie był również nie znany Herodotowi z Halikarnasu,
który, jak się okazuje, także w pewien sposób czyni o nim wzmiankę. Pisząc
bowiem w drugiej księdze o Kolebach tak powiada172: „Kolchowie, Egipcja-
nie i Etiopowie mają od dawien dawna zwyczaj obrzezania, a Fenicjanie i Sy-
ryjczycy palestyńscy sami przyznają, że przyjęli go od Egipcjan. Syryjczycy
zaś osiadli nad brzegami rzek Termodonta i Parteniosa173 oraz ich sąsiedzi
Makronowie174 zapewniają, że nauczyli się tego niedawno od Kolchów. To są
jedyne narody stosujące obrzezanie175, a jak się okazuje, naśladują one w tym
względzie Egipcjan. Co się zaś tyczy samych Egipcjan i Etiopów, to nie potra-
fię powiedzieć, kto od kogo przejął ten zwyczaj”. A zatem Herodot oświadcza,
że Syryjczycy palestyńscy176 stosują obrzezanie, a wśród mieszkańców Pale-
styny Żydzi są jedynymi, którzy to czynią. A ponieważ musiał on o tym wie-
dzieć, więc tylko do nich mogą odnosić się jego słowa. Również dawno żyjący
poeta Chojrilos177 wspomina, że naród nasz brał udział w wyprawie króla Per-
sów Kserksesa na Grecję. Po wyliczeniu bowiem wszystkich narodów na ko-
niec i nas umieszcza wśród nich, czyniąc to w takich słowach:
„Tuż za nimi posuwał się szczep o dziwnym wyglądzie;
Obca też mowa fenicka brzmiała w ustach tych ludzi,
Z Gór Solymskich przybyszów, gdzie leży wielkie jezioro.
W krąg strzyżone, czupryny mieli kudłate, a na nich
skóry z łbów końskich zdarte i w dymie ognisk suszone”178
Jest więc jak sądzę, dla każdego jasne, że do nas odnosi się ta jego
wzmianka, gdyż to w naszym kraju wznoszą się Wzgórza Solymskie, które
zamieszkujemy, i znajduje się tam także jezioro zwane Asfaltowym, które jest
przecież szersze i rozległejsze od jakiegokolwiek jeziora w Syrii179. Taka to
wzmianka o nas znajduje się u Chojrilosa. A że Żydów nie tylko znali, ale
i podziwiali nie jacyś pospolici Grecy, ale najbardziej cenieni dla swej mądro-
ści, jeśli którymś wypadło się z nimi zetknąć, łatwo mogli się o tym przeko-
nać. I tak Klearchos, który był uczniem Arystotelesa i nie ustępował żadnemu
z filozofów perypatetyków, w pierwszej księdze swego dzieła O śnie przyta-
cza następującą anegdotę, którą opowiedział o pewnym Żydzie jego mistrz
Arystoteles. Słowa wkłada w usta samego Arystotelesa. Oto sam tekst180:
„Zbyt wiele czasu zajęłoby powtórzenie całej historii, lecz warto chyba
przedstawić pewne zdumiewające cechy w jego sposobie postępowania, jako
też jego filozofię. Jednakże uprzedzam cię, Hyperochidesie — mówił — że
to, co ci opowiem, wyda ci się dziwnym niczym sen. Hyperochides odrzekł
z szacunkiem: Właśnie dlatego wszyscy pragniemy to usłyszeć. A więc —
rzekł Arystoteles — zgodnie z zasadą retoryki określmy najpierw jego po-
chodzenie, abyśmy nie sprzeniewierzyli się przepisom nauczycieli sztuki
narracyjnej. Opowiadaj, jak ci się podoba — odrzekł Hyperochides. Otóż —
rzecze on — człowiek ów był z pochodzenia Judejczykiem z Celesyrii. Lu-
dzie ci są potomkami filozofów indyjskich181, a jak powiadają, filozofowie
nazywają się w Indiach Kalanami182, w Syrii zaś Judejczykami, biorąc tę na-
zwę od miejsca, gdyż ziemia, którą zamieszkują, zwie się Judea. Nazwa zaś
miasta ich jest wielce zagadkowa — nazywają je Hierusaleme. Otóż czło-
wiek ten, który był przez wielu gościnnie podejmowany, odbywał drogę
z głębi kraju do okolic nadmorskich, a był nie tylko Grekiem z mowy, lecz
i z ducha. Wtedy to, gdy przebywałem w Azji183, on odwiedzając te różne
miejsca stykał się ze mną i niektórymi innymi uczonymi mężami, starając się
wybadać ich mądrość. A że właśnie obcował z wieloma ludźmi wykształco-
nymi, więc to on raczej miał coś do przekazania ze swojej wiedzy”.
Oto są słowa Arystotelesa przytoczone przez Klearchosa, który nadto opo-
wiada o wielkiej i wprost zdumiewającej wytrwałości i wstrzemięźliwości, oka-
zywanej przez tego męża żydowskiego w swoim sposobie życia. Ci, którzy ma-
ją ochotę, mogą zaczerpnąć z samej księgi więcej wiadomości, lecz ja nie chcę
przytaczać niczego nadto, co jest potrzebne. Ale Klearchos, czyniąc tę wzmian-
kę o nas, powiedział to mimochodem, gdyż zajmował się innym tematem. Na-
tomiast Hekatajos z Abdery184, filozof i zarazem mąż stworzony do działalności
praktycznej, który doszedł do szczytu sławy za Aleksandra i utrzymywał sto-
sunki z Ptolemeuszem, synem Lagosa, nie napomyka o nas okolicznościowo,
lecz napisał o samych Żydach całą księgę, z której pragnę przytoczyć niektóre
krótkie ustępy. Zacznę więc od określenia daty. Otóż wspomina on o bitwie,
którą stoczył pod Gazą Ptolemeusz z Demetriuszem, a ta miała miejsce, jak po-
daje Kastor185, w jedenastym roku po śmierci Aleksandra186, w czasie sto sie-
demnastej olimpiady. Pod jej nagłówkiem powiada on tak:
„W tym czasie Ptolemeusz, syn Lagosa, pokonał w bitwie pod Gazą Deme-
triusza, syna Antygona, przezwanego Poliorketesem187″. Wszyscy są zgodni co
do tego, że śmierć Aleksandra przypada na sto siedemnastą olimpiadę. Jasne
przeto jest, że naród nasz był w pełni rozkwitu zarówno za Ptolemeusza, jak
i Aleksandra. Dalej zaś Hekatajos mówi, że po bitwie pod Gazą Ptolemeusz stał
się panem ziem Syrii i że wielu ludzi słysząc o łagodności i łaskawości Ptole-
meusza pragnęło odejść razem z nim do Egiptu i dzielić losy jego państwa.
„W ich liczbie był — powiada — arcykapłan żydowski Ezechiasz188, mąż
w wieku około sześćdziesięciu sześciu lat, cieszący się ogromnym szacunkiem
wśród swoich współplemieńców, odznaczający się wielkim rozumem, do tego
znakomity mówca i niezrównany, jeśli chodzi o biegłość w sprawach politycz-
nych. Wszelako — dodaje — ogółem kapłanów żydowskich pobierających
dziesięcinę z dochodów i zarządzających sprawami publicznymi jest około ty-
siąca pięćset”. Powracając znów do wspomnianego męża, ciągnie dalej: „Czło-
wiek ten, osiągnąwszy taką godność189 i nawiązawszy bliskie stosunki z nami,
zebrał niektórych ze swoich towarzyszy i przeczytał im o wszystkich osobliwo-
ściach naszego narodu190; miał bowiem opisane okoliczności jego osiedlenia się
i ustrój polityczny”. Dalej Hekatajos wyjaśnia, jaki jest nasz stosunek do włas-
nych praw, że mianowicie gotowi jesteśmy raczej znosić wszelkie cierpienia
niż prawa przekroczyć i to uważamy za czyn moralnie piękny. „Toteż — rzecze
— ani oszczerstwa ze strony sąsiadów i wszelkich obcych przybyszów191, ani
częste zniewagi ze strony królów i satrapów perskich nie są w stanie zmienić
ich nastawienia, lecz bezbronni wystawiają się dla nich na katusze i śmierć w jej
najokropniejszych postaciach, byleby nie zaprzeć się wiary ojców”. Dostarcza
też niemało dowodów świadczących o tym, z jak wielką uporczywością trwa-
my przy naszych prawach. Mówi on bowiem, że gdy Aleksander, bawiąc ongiś
w Babilonie, postanowił odbudować zniszczoną świątynię Bela192 i wydał roz-
kaz wszystkim żołnierzom bez różnicy znosić ziemię, jedynie Żydzi nie zasto-
sowali się do niego, za co nawet odbierali srogą chłostę i płacili wysokie grzyw-
ny, aż w końcu król wybaczył im to, zapewniając bezkarność. „Tak samo — po-
wiada — kiedy najeźdźcy przybyli do ich kraju i wznosili przybytki i ołtarze,
wszystko to oni zrównali z ziemią, niekiedy płacąc za to grzywny satrapom, in-
nym razem uzyskując przebaczenie”. Słusznie — dodaje on — tym postępowa-
niem mogą budzić podziw. Mówi też o wielkiej liczebności naszego narodu,
stwierdzając, że wprawdzie wiele dziesiątków tysięcy członków naszego naro-
du już przedtem Persowie193 uprowadzili do Babilonu, ale niemało ich jeszcze
po śmierci Aleksandra wyemigrowało do Egiptu i Fenicji wskutek zamieszek
w Syrii. Ten sam autor wspomina też o rozległości kraju, który zamieszkujemy,
i jego pięknie: „Dzierżą oni — powiada — prawie trzy miliony arurae194, najle-
pszej i najżyźniejszej ziemi; taki bowiem jest obszar Judei”.
Następnie tenże autor przytacza takie szczegóły dotyczące najpiękniej-
szego i największego miasta Jerozolimy, które zamieszkujemy od najdaw-
niejszych czasów, wielkiej liczby ludności oraz konstrukcji Przybytku:
„Żydzi mają liczne twierdze i wsie rozsiane po całym kraju195, ale tylko
jedno miasto warowne, którego obwód wynosi około pięćdziesiąt stadiów196,
a liczba mieszkańców w przybliżeniu sto dwadzieścia tysięcy. Nazywają je
Jerozolimą. Tam w pobliżu środka miasta stoi mur kamienny mający około
pięć pletrów197 długości i sto łokci szerokości198 i zaopatrzony w podwójne
bramy. W jego obrębie znajduje się czworokątny ołtarz zestawiony w taki
kształt z nie ociosanych i nie obrobionych głazów, przy czym każdy jego bok
miał dwadzieścia łokci długości i dziesięć wysokości199. Obok niego wznosi
się wielki budynek zawierający ołtarz i świecznik, oba sporządzone ze złota
o wadze dwóch talentów. Na nich płonie ogień nie gasnący ani w dzień, ani
w nocy. Nie ma tam żadnego posągu ani w ogóle daru wotywnego, ani śladu
jakiejś rośliny w rodzaju gaju świętego czy czegoś podobnego. Tutaj kapłani
spędzają dni i noce, spełniając pewne obrzędy oczyszczenia i całkowicie po-
wstrzymując się w świątyni od picia wina”200.
Nadto autor poświadcza, że Żydzi brali udział w wyprawach króla Ale-
ksandra201 i potem jego następców. Przytoczę także jego relację o pewnym
zdarzeniu spowodowanym przez Żyda w czasie marszu, czego sam miał być
świadkiem. Oto jego słowa:
„Gdy tedy maszerowałem ku Morzu Czerwonemu, znalazł się w eskorcie
innych towarzyszących nam jeźdźców pewien Żyd202 imieniem Mosollamos203,
mąż bardzo bystry i krzepki, a według powszechnej opinii najlepszy łucznik za-
równo wśród Greków, jak i barbarzyńców204. Otóż człowiek ów, widząc, że
wielu ludzi chodziło tam i z powrotem po drodze i że to pewien wieszczbiarz,
zasięgający wróżby z lotu ptaka, kazał wszystkim zatrzymać się, zapytał, dla-
czego stoją w miejscu. A gdy wróżbita wskazał mu ptaka i oświadczył, że jeśli
on pozostanie na tym miejscu, to korzystne będzie dla wszystkich zatrzymać
się; jeśli zaś się zerwie i pofrunie do przodu — posuwać się naprzód, a jeśli do
tyłu — to z kolei zawrócić z drogi. Wtedy Żyd bez słowa wyciągnął łuk i wypu-
ściwszy strzałę śmiertelnie ugodził ptaka. A gdy wróżbita i niektórzy inni obu-
rzyli się na to i poczęli nań miotać przekleństwa, ten zawołał: «Czemu opętańcy
zioniecie złością?» Po czym wziąwszy ptaka w ręce ciągnął dalej: «Jakżeż ten
ptak, który nie był w stanie zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo, mógłby
udzielić nam jakiegoś rozsądnego pouczenia w sprawie naszego marszu? Prze-
cież, gdyby mógł przewidywać przyszłość, nie przyleciałby na to miejsce z oba-
wy, żeby Żyd Mosollamos nie ustrzelił go strzałą z łuku»”205.
Ale wystarczy już świadectwo Hekatajosa. Kto bowiem zechce dowie-
dzieć się czegoś więcej, może z łatwością sięgnąć po jego książkę. Jednak
nie będę się wahał wymienić nawet Agatarchidesa206, mimo że wspomina on
o nas tylko po to, żeby wydrwić naszą — w jego przekonaniu — głupotę.
Opowiada on bowiem, jak to Stratonika207 porzuciła swego męża Demetriu-
sza i przybyła z Macedonii do Syrii, a gdy Seleukos, wbrew jej oczekiwaniu,
nie chciał jej poślubić, wywołała bunt w Antiochii, w chwili gdy on wyruszył
z Babilonu na wyprawę; dalej —jak ona po powrocie króla i zajęciu przezeń
Antiochii zbiegła do Seleucji208 i zamiast od razu odpłynąć, do czego nada-
rzała się sposobność, zatrzymała się pod wpływem zakazu z widzenia senne-
go, skutkiem czego została schwytana i poniosła śmierć. Opowiedziawszy to
na wstępie Agatarchides wyśmiewa zabobonność Stratoniki i przytaczając
dla przykładu to, co o nas się opowiada, tak pisze:
„Tak zwani Żydzi zamieszkujący najbardziej ze wszystkich warowne mia-
sto, które tubylcy mienią Jerozolimą, mają zwyczaj powstrzymywać się od pra-
cy dnia siódmego i w tym czasie nie nosić broni, nie zajmować się uprawą roli
ani nie pełnić żadnej innej służby publicznej, lecz wznosząc ręce modlić się
w świątyniach, aż do wieczora. Gdy więc Ptolemeusz, syn Lagosa, wkroczył
z wojskiem do ich miasta209, a ludzie ci zamiast bronić go trwali w swoim sza-
leństwie i wskutek tego ojczyzna dostała się pod władzę srogiego pana, okazała
się cała niedorzeczność sposobu postępowania nakazanego przez prawo.
Wydarzenie to stało się pouczającą lekcją dla wszystkich innych oprócz
nich samych, żeby nie uciekać się do snów ani tradycyjnych wyobrażeń
związanych z prawem, chyba że w trudnych sytuacjach zawodzą ludzkie ro-
zumowania”.
Agatarchides uważa takie postępowanie za śmieszne, ale jeśli zastanowić
się nad tym bez uprzedzeń, to stawianie przez niektórych ludzi poszanowania
prawa i oddawania czci Bogu nad własne życie i los ojczyzny okaże się
czymś wzniosłym i wielce chwalebnym.

 

23
Dalsze świadectwa greckie na temat Żydów

Wydaje mi się, że potrafię dowieść tego, że niektórzy pisarze nie uczynili
wzmianki o naszym narodzie nie wskutek niewiedzy, lecz przez zawiść lub
z innych niezbyt szlachetnych pobudek. I tak Hieronim210, autor dziejów dia-
dochów, żył w tym samym czasie co Hekatajos i jako przyjaciel króla Anty-
gona211 sprawował zarząd w Syrii. Ale podczas gdy Hekatajos poświęcił nam
nawet całą księgę, to Hieronim, mimo że przebywał niemal w tych samych
stronach, nigdzie w swojej historii o nas nie wspomniał. Tak dalece ci dwaj
mężowie różnili się w swoich poglądach. W przekonaniu jednego zasługiwa-
liśmy na szczególną uwagę, natomiast drugiemu jakieś nieprzychylne nasta-
wienie zupełnie zaćmiło światło prawdy. Jednakże dla udowodnienia nasze-
go starodawnego pochodzenia wystarczają kroniki egipskie, chaldejskie
i fenickie, nie mówiąc już o tylu historykach greckich!
Oprócz przytoczonych autorów wspominają jeszcze o nas, i to bynaj-
mniej nie mimochodem tylko, Teofil, Teodot, Mnazeasz, Arystofanes, Her-
mogenes, Euhemer, Konon, Zopyrion i być może jeszcze liczni inni, gdyż nie
czytałem wszystkich dzieł212. Wielu ze wspomnianych autorów wypaczało
prawdę o naszych pierwotnych dziejach, ponieważ nie czytało naszych ksiąg
świętych. Jednakże wszyscy zgodnie poświadczają fakt naszego pradawnego
pochodzenia, które obrałem sobie za temat niniejszej rozprawy. Jednak De-
metriusz z Faleronu, Filon Starszy i Eupolemos213 niewiele mijali się z praw-
dą i [błędy] należy im wybaczyć, ponieważ nie byli w stanie z całą dokład-
nością zrozumieć naszych pism.

 

24
Oszczerstwa antyżydowskie i odnoszące się do innych narodów

Pozostaje mi jeszcze omówić jeden zasadniczy punkt z zapowiedzianych
na początku dzieła214 tematów, mianowicie wykazać bezpodstawność oskar-
żeń i zniewag, jakich niektórzy nie szczędzili naszemu narodowi. Posłużę się
zaś świadectwami tych autorów, którzy to pisali, jako bronią przeciw nim sa-
mym. Sądzę, że czytelnicy bardziej obeznani z dziełami historycznymi wiedzą
o tym, iż wskutek nieżyczliwego nastawienia niektórych ludzi doświadczyło
tego samego także wiele innych narodów. I tak pewni pisarze usiłowali szar-
gać szlachetne pochodzenie narodów i najsławniejszych miast oraz zniesła-
wiać ich formy rządów: Teopomp215 tak postąpił z Atenami, Polikrates216
z Lacedemonem, a autor Tripolitikosa217 (nie jest nim z pewnością, jak niektó-
rzy sądzą, Teopomp) ostrzył sobie język218 na Tebach. Niemało oszczerstw
wypowiedział na temat tych i innych miast także Timajos219 w swoich histo-
riach. Postępują oni tak szczególnie, gdy atakują mężów okrytych największą
sławą —jedni wskutek zazdrości i podłości, inni w przeświadczeniu, że wpro-
wadzając rzeczy nowe do opowiadania220, zasłużą sobie na ludzką pamięć. Ze
strony głupców istotnie w tym oczekiwaniu nie doznają zawodu, ale ludzie nie
pozbawieni zdrowego sądu potępiają to ich iście łajdackie postępowanie.

 

25
Egipcjanie inicjatorami kalumnii — powody ich złośliwości

Rzucać oszczerstwa na nas zaczęli Egipcjanie. Pragnąc zaś im się przypo-
dobać, niektórzy autorzy starali się wypaczać prawdę i ani przybycia przod-
ków naszych do Egiptu nie przedstawiali zgodnie z tym, jak się ono odbyło,
ani wyjścia ich nie ukazali w prawdziwym świetle. Egipcjanie mieli niejeden
powód do nienawiści i zazdrości: na początku był nim fakt, że nasi przodkowie
panowali nad ich krajem221 i po powrocie stamtąd do swej ojczyzny znowu do-
szli do stanu zamożności. Następnie wielką wrogość u nich budziło przeci-
wieństwo między naszymi kultami222, gdyż nasza religia tak bardzo różni się
od tej, którą oni wyznają, jak daleka jest natura Boga od natury bezrozumnych
zwierząt. Uważają oni bowiem te ostatnie zgodnie z ogólnym, tradycją uświę-
conym zwyczajem za bogów, lecz różnią się między sobą w oddawaniu im
czci223. Jako ludzie naiwni i zgoła nierozsądni, od początku przyzwyczajeni do
błędnych pojęć o bogach, nie byli zdolni naśladować wzniosłości naszej nauki
o Bogu, a gdy widzieli, że wielu odnosi się do nas z podziwem, ulegali uczu-
ciom zazdrości. Niektórych z nich głupota i małoduszność do tego przywiodła,
że nie tylko nie zawahali się mówić rzeczy sprzecznych z własnymi starożyt-
nymi kronikami, ale nawet wskutek zaślepienia namiętnością nie zauważyli,
że w tym, co pisali, sami z sobą byli w sprzeczności.

 

26
Oszczerstwa Manetosa

Pierwszym autorem, którym się teraz zajmę, jest ten właśnie, którego
świadectwem posłużyłem się nieco wyżej224 dla potwierdzenia naszego pra-
dawnego pochodzenia. Jest nim mianowicie Manetos. Zapewniwszy, że histo-
rię Egiptu tłumaczy z ksiąg świętych, pisarz ten zaczyna od stwierdzenia, że
przodkowie nasi przybyli do Egiptu w liczbie wielu dziesiątków tysięcy
i wzięli ludność tubylczą pod swoją władzę. Następnie, jak sam wyznaje, po
niejakim czasie, wygnani stamtąd, zajęli dzisiejszą Judeę, założyli Jerozolimę
i wznieśli Przybytek. Do tego miejsca trzymał się on wiernie kronik. Odtąd
jednak pozwala sobie, pod pozorem przytaczania bajek i krążących opowieści
o Żydach, na włączenie niewiarygodnych historii, pragnąc zmieszać z nami
masę trędowatych Egipcjan i ludzi, którzy jako dotknięci innymi chorobami225
— zostali skazani —jak sam utrzymuje — na wygnanie z Egiptu. Otóż dodaje
on tutaj króla o fikcyjnym imieniu Amenofis, wskutek czego nie ośmielił się
określić czasu jego panowania (choć przy innych królach podaje dokładne la-
ta)226 i łączy z nim pewne legendy, prawdopodobnie nie pamiętając o tym, że
wyjście pasterzy do Jerozolimy, jak to już sam podał, miało miejsce pięćset
osiemnaście lat wcześniej. Wyszli oni bowiem w czasie, kiedy na tronie króle-
wskim zasiadał Tetmosis227 i, wedle tegoż autora, od niego upłynęły trzysta
dziewięćdziesiąt trzy lata228 jako okres panowania kolejnych królów aż do
dwóch braci Setosa i Hermajosa229. Pierwszy z nich Setos —jak powiada —
przybrał nowe imię Aigyptosa, a drugi Hermajos — Danaosa230. Tego Setos
wygnał i rządził pięćdziesiąt dziewięć lat, a jego najstarszy syn i następca
Rampses — sześćdziesiąt sześć lat. Przyznawszy więc, że tyle lat przedtem
nasi przodkowie wyszli z Egiptu231, wprowadza następnie fikcyjną postać kró-
la Amenofisa i twierdzi, że on zapragnął, podobnie jak jeden z jego poprzedni-
ków na tronie, Or232 ujrzeć bogów. O tym pragnieniu miał powiadomić swego
imiennika Amenofisa, syna Paapisa233, który przez swoją mądrość i znajo-
mość przyszłości zdawał się uczestniczyć w boskiej naturze. Ten imiennik zaś
powiedział mu, że będzie mógł zobaczyć bogów, jeśli cały kraj oczyści z trę-
dowatych i innych ludzi nieczystych. Uradowany tym król kazał zgromadzić
wszystkich fizycznie upośledzonych — a był to tłum liczący osiemdziesiąt ty-
sięcy ludzi — i zesłać ich do kamieniołomów234 znajdujących się na wschód
od Nilu, aby tam pracowali w odosobnieniu od innych Egipcjan. Wśród nich
— wedle Manetosa — znajdowało się kilku uczonych kapłanów dotkniętych
trądem. Wtedy owego Amenofisa, męża mądrego i obdarzonego duchem wie-
szczym zdjął strach, aby nie ściągnąć na siebie i króla gniewu bogów, jeśli oni
zostaną zmuszeni do ukazania się235. Miał on jeszcze zapowiedzieć, że ci nie-
czyści ludzie znajdą pewnych sprzymierzeńców i przez trzynaście lat będą pa-
nować nad Egiptem. Nie mając jednak odwagi o tym donieść osobiście królo-
wi, zostawił wypowiedź o tym wszystkim na piśmie i odebrał sobie życie,
a króla ogarnęło przygnębienie. Dalej Manetos pisze dosłownie tak: „Gdy mi-
nął już długi czas, jak ludzie w kamieniołomach znosili te udręki, król przy-
chylił się do ich prośby o wyznaczenie im dla zamieszkania i ochrony miasta
Awaris, opuszczonego ongiś przez pasterzy. Według starej tradycji teologicz-
nej miasto to poświęcone było Tyfonowi236. Ci zatem po przybyciu do niego
uczynili sobie z tego miejsca bazę dla działalności buntowniczej, ustanowili
jednego spośród kapłanów z Heliopolis, imieniem Osarsif237, swoim wodzem
i przysięgli, że będą mu we wszystkim posłuszni. Ten zaś jako pierwsze usta-
nowił prawo nakazujące nie oddawać czci bogom ani nie oszczędzać żadnego
ze świętych zwierząt, szczególnie czczonych w Egipcie, ale zarzynać je
wszystkie i spożywać, a także nie utrzymywać z nikim stosunków oprócz lu-
dzi związanych tą samą przysięgą. Po wydaniu tych i mnóstwa innych praw
zupełnie sprzecznych ze zwyczajami egipskimi rozkazał odbudować mury
miasta przy użyciu wielkiej liczby rąk i przysposobić się do wojny z królem
Amenofisem. Sam zaś dobrawszy sobie jako towarzyszy innych kapłanów
oraz pewnych238, jak on, nieczystych, wyprawił poselstwo do wygnanych
przez Tetmosisa pasterzy, do miasta o nazwie Jerozolima i po przedstawieniu
położenia własnego i innych, którzy podobnie jak on doznali zniewagi, we-
zwał do wspólnej z nimi wyprawy na Egipt. Zapewnił, że najpierw poprowa-
dzi ich do ojczyzny ich przodków, Awaris i obficie zaopatrzy w niezbędne
środki rzesze ludzi, a w razie potrzeby stanie do walki po ich stronie i z łatwo-
ścią kraj uczyni im poddanym. Ci zaś niezmiernie uradowani wszyscy w licz-
bie około dwustu tysięcy mężów ochoczo ruszyli w drogę i po niedługim cza-
sie przybyli do Awaris. Gdy zaś król Egiptu Amenofis dowiedział się o ich
napaści, wielce się zatrwożył pomny przepowiedni Amenofisa, syna Paapisa.
Przeto najpierw zebrał mnogie zastępy Egipcjan i po naradzie z ich dowódca-
mi kazał przyprowadzić do siebie (przede wszystkim)239 święte zwierzęta, naj-
bardziej czczone w świątyniach, i polecił kapłanom we wszystkich okręgach
posągi bóstw jak najbezpieczniej ukryć. Pięcioletniego syna zaś Setosa, zwa-
nego też Ramessesem, podług dziada Rampsesa240, wywiózł do swego przyja-
ciela241. Sam przeprawił się [przez Nil] z innymi Egipcjanami w liczbie około
trzystu tysięcy najlepszych wojowników, lecz po spotkaniu się z nieprzyja-
ciółmi nie stoczył z nimi bitwy, lecz uważając, że będzie to walka242 przeciw-
ko bogom, zawrócił z drogi. Po przybyciu do Memfis zabrał Apisa i inne świę-
te zwierzęta, które tam kazał zgromadzić, i natychmiast z całym wojskiem
i tłumem Egipcjan podążył do Etiopii. Król Etiopów bowiem był przez wdzię-
czność dlań usłużny. Tedy udzielił mu gościny i utrzymywał całą tę rzeszę
płodami ziemi odpowiednimi dla wyżywienia ludzi oraz (przydzielił)243 im
miasta i wsie wystarczające do przetrwania wyznaczonego przez los trzy-
nastoletniego pobytu na wygnaniu z państwa. A co nie mniej ważne244, umie-
ścił wojsko etiopskie na granicy Egiptu dla ubezpieczenia króla Amenofisa
i jego poddanych.
Tak się rzeczy miały w Etiopii. Tymczasem Solymici powrócili245 z nie-
czystymi Egipcjanami i obeszli się z mieszkańcami w sposób tak niegodziwy
i [okrutny], że panowanie wspomnianych [pasterzy]246 wydało się ludziom,
którzy widzieli ich bezbożne czyny, wiekiem złotym247. Nie tylko bowiem
spalili miasta i wsie i nie zadowolili się nawet ograbieniem świątyń i zniszczę-
niem posągów bóstw, lecz nawet stale obracali sanktuaria na kuchnie, aby piec
w nich święte zwierzęta, które czczono, a wróżbitów zmuszali do oddawania
tych zwierząt na ofiarę i podrzynania im gardła, a potem nagich wyrzucali. Jak
wieść niesie, kapłan, który ustanowił im ustrój i prawa, heliopolitańczyk z po-
chodzenia, nazwany od Ozyrysa, boga czczonego w Heliopolis, Osarsifem248,
po przejściu do tego narodu zmienił swoje imię i przybrał nazwę Mojżesza”.

 

27
Niedorzeczności Manetosa

Takie oto Egipcjanie rozpowszechniali wiadomości o Żydach i jeszcze
wiele innych, które tu pomijam gwoli zwięzłości. Manetos zaś powiada nad-
to, że potem Amenofis nadciągnął z Etiopii z potężną armią, a także jego syn
Rampses, również ze swoim wojskiem, i obaj razem uderzyli na pasterzy
i nieczystych, których pobili i ścigali aż do granic Syrii, kładąc przy tym wie-
lu z nich trupem. Te i tym podobne rzeczy pisał Manetos. Że zaś to, co on
opowiada, to są wierutne brednie i kłamstwa, postaram się wykazać, ale
wpierw wyjaśnię jedną rzecz w związku z tym, co będę później odpowiadał
innym autorom. Otóż zgodził się on z tym i uznał za fakt, że nie wywodzimy
się pierwotnie od Egipcjan, lecz żeśmy przybyli skądinąd, zawładnęli Egip-
tem i znowu z niego odeszli. A tego, że upośledzeni fizycznie Egipcjanie nie
zmieszali się z nami i przywódca naszego narodu, Mojżesz, nie był jednym
z nich, bo przecież urodził się wiele pokoleń wcześniej, spróbuję teraz do-
wieść na podstawie własnych słów Manetosa.

 

28
Krytyka opowiadania Manetosa —
jego różne niedorzeczności

Otóż śmieszne jest już samo założenie tej zmyślonej historii. „Król
Amenofis — powiada autor — zapragnął zobaczyć bogów”. Jakich bogów?
Jeśli mieliby to być bogowie ustanowieni przez ich prawa, mianowicie byk,
kozioł, krokodyle i pawiany, to już ich widział! Jeśli natomiast chodzi o bo-
gów niebieskich, to jak mógłby ich ujrzeć? I skąd się wzięło u niego to pra-
gnienie? Bo dalibóg249 przedtem już inny król250 widział ich, a zatem od
niego mógł się dowiedzieć, jacy oni są i w jaki sposób tamten ich zobaczył,
a niepotrzebny mu był jakiś nowy sposób postępowania. Ale wróżbita, za
pomocą którego król spodziewał się osiągnąć ten cel, był mędrcem; w ta-
kim razie dlaczego nie przewidział, że pragnienie króla jest niemożliwe do
spełnienia? I w rzeczy samej nie spełniło się. A dalej, jak on mógł wytłu-
maczyć, że obecność kalek i trędowatych powoduje niemożność widzenia
bogów? Gniew ich przecież wzbudzają czyny bezbożne, a nie ułomności
cielesne. I jakżeż było możliwe, żeby osiemdziesiąt tysięcy trędowatych
i inwalidów zebrało się niemal w ciągu jednego dnia251? Dlaczego król nie
usłuchał wróżbity? Ten przecież kazał wygnać ułomnych z granic Egiptu,
a tymczasem król zesłał ich do kamieniołomów, postępując jak ten, które-
mu potrzeba robotników, a nie jak ten, który postanowił oczyścić swój kraj.
Powiada dalej Manetos, że wróżbita odebrał sobie życie, ponieważ przewi-
dywał gniew bogów i przyszłe losy Egiptu, a przepowiednię zostawił królo-
wi na piśmie. Dlaczego więc wróżbita od samego początku nie przewidział
swej śmierci? Dlaczego od razu nie sprzeciwił się królowi pragnącemu uj-
rzeć bogów? Zresztą, czy to było rozsądne obawiać się nieszczęść, które nie
miały wydarzyć się za jego życia? I czyż mogło go spotkać coś gorszego od
tego, co sam pospiesznie popełnił? Ale zobaczmy to, co jest w tym wszys-
tkim najbardziej niedorzeczne. Chociaż bowiem król wiedział o tym i bał
się przyszłości, jednak nawet wtedy nie wygnał z kraju ułomnych, z któ-
rych — według przepowiedni — miał Egipt oczyścić, ale dał im jeszcze na
ich prośbę —jak mówi Manetos — miasto, które było niegdyś siedzibą pa-
sterzy, o nazwie Awaris. Tam — ciągnie dalej — zgromadzili się i wybrali
sobie wodza z grona dawnych kapłanów z Heliopolis. On zaś przykazał im,
żeby ani nie oddawali czci bogom, ani nie oszczędzali czczonych w Egi-
pcie zwierząt, lecz wszystkie zarzynali i spożywali, oraz nie utrzymy-
wali z nikim stosunków oprócz ludzi związanych tą samą przysięgą.
Następnie zobowiązawszy ludzi ślubowaniem do wiernego przestrzegania
praw i obwarowawszy Awaris, wydał wojnę królowi. Wysłał także — do-
daje Manetos — poselstwo do Jerozolimy, wzywając jej mieszkańców do
współudziału w wojnie oraz obiecując im oddać Awaris, jako że jest to
miasto przodków tych, co przybędą z Jerozolimy. A wyruszając z niego bę-
dą mogli zawładnąć całym Egiptem. Następnie — ciągnie dalej — dokonali
napaści przy pomocy wojska liczącego dwieście tysięcy ludzi, a król egi-
pski Amenofis, uważając, że nie można walczyć z bogami, od razu zbiegł
do Etiopii poleciwszy oddać Apisa oraz niektóre inne święte zwierzęta pod
opiekę kapłanów. Wtedy najeźdźcy jerozolimscy burzyli miasta, puszczali
z dymem świątynie, mordowali kapłanów252, słowem, nie cofali się przed
żadną zbrodnią ani okrucieństwem. Kapłan, który ustanowił im ustrój i pra-
wa — powiada nasz autor — był z pochodzenia heliopolitańczykiem, na-
zwanym według Ozyrysa, boga czczonego w Heliopolis, Osarsifem, lecz
zmienił swoje imię i nazwał się Mojżeszem. Trzynaście lat później Ameno-
fis — taki to okres los wyznaczył mu na przebywanie na wygnaniu — nad-
ciągnął z Etiopii — powiada nasz autor — z wielką armią i uderzywszy na
pasterzy i nieczystych, pobił ich w bitwie i ścigał aż do granic Syrii, kładąc
przy tym niemało z nich trupem253.

29
Dalsza krytyka Manetosa

Tu znowu Manetos nie zdaje sobie sprawy z nieprawdopodobieństwa tej
zmyślonej opowieści. Bo jeśli nawet trędowaci i towarzyszący im tłum żywili
przedtem złość do króla i tych, którzy pod wpływem przepowiedni wróżbity
tak się z nimi obeszli, to kiedy już wyszli z kamieniołomów i otrzymali od nie-
go miasto i ziemię, musieli chyba254 życzliwiej się do niego ustosunkować.
A jeżeli naprawdę255 go nienawidzili, to spiskowaliby jedynie przeciwko jego
osobie, a nie wszczynaliby wojny z wszystkimi Egipcjanami, bo jest rzeczą
oczywistą, że przy swojej wielkiej liczebności musieli mieć wśród nich niema-
ło krewnych. A jeśliby nawet postanowili wojnę prowadzić z mieszkańcami
Egiptu, to przecież nie poważyliby się walczyć ze swoimi bogami ani nie usta-
nawialiby praw zupełnie sprzecznych z prawami ojczystymi, w których posza-
nowaniu byli wychowani. Powinniśmy jednak być wdzięczni Manetosowi za
stwierdzenie, że do pogwałcenia ich doszło nie za sprawą przybyszów z Jero-
zolimy, lecz właśnie samych Egipcjan, i że to przede wszystkim kapłani tę
myśl powzięli i lud zaprzysięgli. Dalej, czy nie jest niedorzecznością twier-
dzić, że gdy do buntu razem z nimi nie przystał nikt z krewnych i przyjaciół
ani nie dzielił z nimi niebezpieczeństw wojny, właśnie ci nieczyści wysłali po-
selstwo do Jerozolimy, skąd sprowadzili sprzymierzeńców? Jakież to związki
przyjaźni czy pokrewieństwa łączyły ich ze sobą przedtem? Przeciwnie, byli
właśnie wzajem do siebie wrogo usposobieni i bardzo różnili się obyczajami.
A on powiada, że ci od razu zawierzyli ich zapewnieniom, że zawładną Egip-
tem, jakby sami z doświadczenia niezbyt dobrze znali kraj, z którego ich prze-
mocą wygnano. Gdyby jeszcze znajdowali się w trudnym lub tragicznym po-
łożeniu, podjęliby, być może, takie ryzyko. Skoro jednak zamieszkiwali
miasto bogate i zbierali plony z kraju rozległego i żyźniejszego od Egiptu256,
to dlaczego mieliby narażać się na niebezpieczeństwo, spiesząc z pomocą
swoim dawnym, fizycznie ułomnym wrogom, których nawet nikt z ich krew-
nych nie mógł ścierpieć? Bo przecież nie przewidywali tego, że król ucieknie.
Przeciwnie, syn Amenofisa257 — jak zresztą powiada sam autor — wyruszył
pod Peluzjum na ich spotkanie na czele trzystu tysięcy ludzi. O tym niewątpli-
wie wiedzieli nadciągający nieprzyjaciele. Jakżeż więc mogli przypuszczać,
że król zmieni postanowienie i ucieknie? Dalej, po zdobyciu Egiptu — ciągnie
dalej ten autor — najeźdźcy jerozolimscy dopuścili się wielu, i to okropnych,
czynów, z czego on robi im zarzut, jakby ich nie wprowadził na scenę jako
wrogów albo jakby należało oskarżać o to ludzi przyzwanych z zewnątrz, sko-
ro przed ich przybyciem rodowici Egipcjanie popełnili takie czyny i przysię-
gli, że nadal będą je popełniać. Później jednak Amenofis dokonał najazdu, wy-
grał bitwę i zabijając nieprzyjaciół, ścigał ich aż do Syrii. Tak łatwo, jak
widać, Egipt staje się łupem wszelkich najeźdźców, skądkolwiek by oni nade-
szli. A jednak ci, co wówczas podbili go wskutek wojny, chociaż wiedzieli, że
Amenofis żyje, nie umocnili przejść wiodących z Etiopii, mimo że mieli na to
ogromne środki, ani nie postawili swego wojska w stan gotowości. Król zaś —
mówi Manetos — ścigał ich przez piaski pustyni aż do granic Syrii, kładąc ich
po drodze trupem. Otóż jak wiadomo, niełatwo jest wojsku maszerować przez
nią nawet bez walki.

30
Manetos zaprzecza pochodzeniu Żydów z Egiptu

Tak więc według Manetosa ani nasz naród nie wywodzi się z Egiptu258, ani
nie miało miejsca żadne zmieszanie się z nim jakichś tubylców. Wielu bowiem
trędowatych i innych chorych prawdopodobnie wyginęło w kamieniołomach
wskutek długotrwałego przebywania w nich i przeżytych cierpień, niemało zaś
w późniejszych walkach, a najwięcej w tej ostatniej oraz w czasie ucieczki.

 

31
Manetos o Mojżeszu

Pozostaje jeszcze dać mu odpowiedź w sprawie Mojżesza. Egipcjanie,
którzy tego męża uważają za godnego podziwu i boskiego, pragną przywłasz-
czyć go sobie przy pomocy nieprawdopodobnego oszczerstwa, utrzymując, że
on pochodził z Heliopolis i był jednym z tamtejszych kapłanów, wypędzonych
z powodu trądu. Jednakże urodził się on, jak wynika z kronik, pięćset osiem-
naście lat wcześniej259 i wywiódł praojców z Egiptu do kraju, który teraz
zamieszkujemy. Że zaś nie był dotknięty żadną taką chorobą, wynika to z je-
go własnych wypowiedzi: zabronił przecież trędowatym czy to przebywać
w mieście, czy też mieszkać na wsi; muszą się oni błąkać samotnie w podar-
tych szatach, a tego, który by się ich dotknął lub mieszkał z nimi pod tym sa-
mym dachem, uważa za nieczystego. Nawet gdyby udało się wyleczyć choro-
bę i dotkniętemu nią powrócić do normalnego stanu fizycznego, przepisał dlań
pewne obrzędy oczyszczające: obmycie się w wodach źródlanych, ostrzyżenie
wszystkich włosów; nakazuje też złożyć liczne i różnorakie ofiary i dopiero
wtedy może on wejść do świętego miasta260. A przecież, przeciwnie, można
by słusznie oczekiwać, że ten, kto sam znalazł się w takiej niedoli, okaże ja-
kieś względy i ludzkie uczucia względem tych, co stali się tak samo jak on
ofiarami nieszczęśliwego losu. I nie tylko ustanowił takie prawa o trędowa-
tych, ale nawet nie zezwolił na dopuszczenie do stanu kapłańskiego mających
najmniejszą ułomność cielesną, a gdyby jakiemuś kapłanowi przydarzył się
w czasie piastowania urzędu taki nieszczęśliwy wypadek, tracił tę godność261.
Czy jest więc prawdopodobne, żeby [albo] on był tak nierozsądny i wydał ta-
kie prawa, [albo]262 żeby uznali je ludzie, których złączyły takie same nie-
szczęścia, mimo że były ustanowione przeciw nim samym ku ich hańbie
i szkodzie? Do tego jeszcze Manetos w zgoła niewiarygodny sposób zmienił
jego imię. Nazywał się — powiada — Osarsif. Otóż takie imię nie ma żadnego
związku z tym, które zastępuje. Prawdziwe imię znaczy „wyratowany z wo-
dy” (Mojżesz)263, gdyż u Egipcjan woda znaczy „moy”. Zatem wniosek z te-
go, moim zdaniem, jest zupełnie jasny: dopóki Manetos trzymał się kronik sta-
rożytnych, niewiele mijał się z prawdą; ale gdy sięgnął do anonimowych
legend, to albo komponował z nich nieprawdopodobne historie, albo dawał
wiarę pewnym wypowiedziom podyktowanym uczuciem nienawiści.

 

32
Opowiadanie Chajremona

Z kolei pragnę zająć się bliżej Chajremonem264. Otóż autor ten oświadcza-
jąc, że pisze historię Egiptu, i przytaczając — podobnie jak Manetos — to samo
imię króla Amenofisa i jego syna Ramessesa, opowiada, że owemu władcy uka-
zała się we śnie Izyda i wyrzucała mu, że podczas wojny zburzył jej świątynię.
Uczony w pismach świętych Fritobautes (według tej relacji) powiedział mu, że
jeśli oczyści Egipt z ludzi dotkniętych skazą, będzie mógł czuć się wolnym od
strachu. Przeto król zebrał dwieście pięćdziesiąt tysięcy dotkniętych cierpie-
niem mężów i wygnał ich z kraju. Na czele ich stali pisarze Mojżesz i Józef,
obaj również uczeni w pismach świętych265. Ich imiona egipskie to: Mojżesza
— Tisiten, Józefa — Petesef. Wygnańcy ci przybyli do Peluzjum, gdzie spotka-
li trzysta osiemdziesiąt tysięcy ludzi pozostawionych przez Amenofisa, których
ten nie chciał wpuścić do Egiptu. Z tymi wygnańcy zawarli przyjaźń i ruszyli na
Egipt. Amenofis nie czekał na ich atak, ale zbiegł do Etiopii, pozostawiając
brzemienną żonę, która ukryła się w jakichś grotach i porodziła syna imieniem
Ramesses. Ten doszedłszy do wieku męskiego wygnał Żydów, w liczbie około
dwustu tysięcy, do Syrii, a ojca Amenofisa sprowadził z Etiopii.

 

33
Rozbieżności między Manetosem i Chajremonem

Tak przedstawia się opowiadanie Chajremona. Z wypowiedzi tych, mo-
im zdaniem, kłamstwa obu autorów widać jak na dłoni. Gdyby bowiem opie-
rali się na jakimś rzeczywistym zdarzeniu, nie mogliby aż tak bardzo różnić
się między sobą. Jednakże tych, którzy tworzą fikcję, nie obchodzi, czy piszą
zgodnie z innymi autorami, lecz zmyślają podług własnej fantazji. I tak
pierwszy podaje jako przyczynę wygnania nieczystych pragnienie króla, któ-
ry chciał zobaczyć bogów, natomiast Chajremon wymyślił266 własną historię
ukazania się Izydy we śnie. Tamten powiada, że taki sposób oczyszczenia
podał królowi Amenofis, ten zaś, że Fritobautes. A jak bardzo zbliżone są do
siebie szacunkowe liczby tłumu! Pierwszy mówi o osiemdziesięciu tysią-
cach, drugi o dwustu pięćdziesięciu tysiącach głów. I dalej, Manetos naj-
pierw zsyła nieczystych do kamieniołomów, a potem przydziela im Awaris
jako miejsce zamieszkania i podżega ich do wojny z innymi Egipcjanami;
dopiero wtedy — powiada — zwrócili się oni do Jerozolimczyków o pomoc.
Natomiast według Chajremona po wyjściu z Egiptu zastali oni koło Peluzjum
trzysta osiemdziesiąt tysięcy ludzi pozostawionych przez Amenofisa i razem
z nimi znów wtargnęli do Egiptu, a potem Amenofis uciekł do Etiopii. A już
prawdziwą perłą w jego relacji jest to, że nie powiedział on ani kim były, ani
skąd się wzięły te liczne dziesiątki tysięcy zastępów — czy byli to rodowici
Egipcjanie, czy obcy przybysze! Ba, nawet nie wyjaśnił, z jakiego powodu
król nie chciał wpuścić ich do Egiptu, choć w związku z trędowatymi potrafił
wymyślić zjawienie się Izydy we śnie! Chajremon złączył z Mojżeszem tak-
że Józefa, jakoby wygnanego razem z nim w tym samym czasie, choć ten
zmarł cztery pokolenia wcześniej, to znaczy prawie sto osiemdziesiąt lat
przed Mojżeszem267. Następnie — według Manetosa — Ramesses, syn Ame-
nofisa, walczy jako młody człowiek wraz z ojcem268 i dzieli z nim wygnanie
po ucieczce do Etiopii, natomiast w wersji Chajremona urodził się on w ja-
kiejś grocie po śmierci ojca269 i później po stoczeniu zwycięskiej bitwy wy-
pędził Żydów w liczbie około dwustu tysięcy do Syrii. Cóż za brak poczucia
odpowiedzialności! Bo ani nie powiedział przedtem, kim byli ci ludzie w li-
czbie trzystu osiemdziesięciu tysięcy, ani też jaki był los (pozostałych)270
czterystu trzydziestu tysięcy: czy padli oni w boju, czy też przeszli na stronę
Ramessesa. I co najdziwniejsze, nie można nawet od niego dowiedzieć się,
kogo on nazywa Żydami lub którą z dwu grup określa tym mianem — dwie-
ście pięćdziesiąt tysięcy trędowatych czy trzysta osiemdziesiąt tysięcy ludzi
pod Peluzjum. Wszelako nie byłoby rzeczą mądrą poświęcać więcej czasu na
wykazanie błędów autorów, którzy sami sobie przeczą. Może byłoby bar-
dziej stosowne zadanie to zostawić innym.

 

34
Wersja Lizymacha —
rzekome pochodzenie nazwy Jerozolimy

Oprócz tych pisarzy przedstawię jeszcze Lizymacha271, który podjął ten
sam temat, co autorzy wymienieni wyżej — mianowicie zmyśloną opowieść
o trędowatych i kalekach — ale przeszedł ich nieprawdopodobieństwem fi-
kcyjnych historii, które najwidoczniej ułożył pod wpływem głębokiej niena-
wiści. Oto co on opowiada: „Za króla Egiptu, Bokchorisa272, naród żydowski
dotknięty trądem, parchem i cierpiący na jakieś inne choroby schronił się do
świątyń, gdzie wiódł żebraczy żywot. Ponieważ mnóstwo ludzi zapadło na
choroby, nastąpiła w Egipcie klęska nieurodzaju. Przeto król Egiptu Bokcho-
ris wyprawił poselstwo w celu zasięgnięcia rady wyroczni Ammona273 w spra-
wie owego nieurodzaju. Bóg zaś nakazał usunąć ze świątyni ludzi nieczystych
i bezbożnych, wypędzając ich z tych miejsc świętych do okolic pustynnych,
parszywych zaś i trędowatych potopić — gdyż słońce jest zagniewane tym, że
tacy ludzie żyją — poddać te świątynie oczyszczeniu, a wtedy ziemia znów
będzie rodzić plony. Skoro Bokchoris otrzymał taką odpowiedź wyroczni,
wezwał do siebie kapłanów i usługujących przy ołtarzach i rozkazał im spo-
rządzić wykaz nieczystych i oddać ich w ręce żołnierzy w celu wyprowadze-
nia ich na pustynię, a trędowatych owinąć blachami ołowianymi i wrzucić do
morza. Po utopieniu trędowatych i parszywych, zgromadzono pozostałych
i wyprowadzono w okolice pustynne, aby tam wyginęli. Ci zaś zebrali się
w celu naradzenia się nad swoim położeniem i z nastaniem nocy zapalili ognie
i pochodnie oraz rozstawili straże. W czasie kolejnej nocy po odbyciu postu
błagali bogów o ocalenie. Nazajutrz zaś niejaki Mojżesz doradził im, aby ze-
brawszy się na odwagę, szli jedną drogą aż [gdzieś]274 dotrą do okolic zamie-
szkanych, przykazując im nikomu nie okazywać życzliwości, nie udzielać
rad275 najlepszych, lecz jak najgorszych, burzyć wszystkie napotkane przybyt-
ki i ołtarze bogów. Gdy zaś wszyscy temu przyklasnęli, wykonując te postano-
wienia, przemierzyli pustynię i po ogromnych trudach doszli do kraju zamie-
szkanego, dopuszczając się przy tym gwałtów na ludności, łupiąc i puszczając
z dymem świątynie, aż w końcu dotarli do krainy zwanej obecnie Judea. Zbu-
dowali tam miasto i w nim się osiedlili. Grodowi temu dano nazwę od swoich
skłonności — Hierosyla276. Gdy później wzrośli w potęgę, zmienili z biegiem
czasu tę nazwę, aby [nie]277 być przedmiotem zniewag, i nadali miastu miano
Hierosolyma, a mieszkańcom — Hierosolymici”.

 

35
Krytyka wersji Lizymacha

A więc Lizymach nie był w stanie wymienić tego samego króla, co tamci
pisarze, ale wymyślił nowsze imię i nie wdając się w historię, ze snem
i wróżbitą egipskim, każe mu udać się do Ammona, aby otrzymać radę wy-
roczni w sprawie parszywych i trędowatych. Powiada, że w świątyniach ze-
brało się mnóstwo Żydów; ale czy mianem tym określa w ogóle trędowatych,
czy jedynie Żydów dotkniętych tymi chorobami? Mówi bowiem „naród ży-
dowski”. Jaki naród? Obcy ludzie czy tubylcy? Jeśli to są Egipcjanie, to dla-
czego nazywa się ich Żydami? A jeśli to są obcy, to dlaczego nie mówi się,
skąd przybyli? Skoro zaś król wielu z nich utopił w morzu, a resztę wygnał
w pustynne okolice, to jak mogło jeszcze takie mnóstwo pozostać przy ży-
ciu?278 A dalej, w jaki sposób przeszli oni przez pustynię, zawładnęli krainą,
którą obecnie zamieszkujemy, założyli miasto i wznieśli Przybytek sławny
na cały świat? Należało też nie tylko wymienić imię prawodawcy, ale i podać
jego pochodzenie i rodowód oraz wyjaśnić, co go skłoniło do ustanowienia
im takich praw o bogach i wyrządzania ludziom krzywd w czasie odbywania
marszu. Przecież gdyby oni byli rodowitymi Egipcjanami, nie odstąpiliby tak
łatwo od swoich ojczystych obyczajów; jeśli natomiast przybyli skądinąd, to
w każdym razie mieli pewne prawa, które zachowywali dzięki długiemu
przyzwyczajeniu. Jeśli zaprzysięgli nigdy nie okazywać życzliwości wzglę-
dem tych, co ich wygnali, to autor podał słuszne uzasadnienie tego. Ale żeby
ci, co znajdowali się — jak sam autor mówi — w tak trudnym położeniu
i potrzebowali pomocy od wszystkich, wszczynali niewypowiedzianą wojnę
z całym światem, to dowodzi jedynie wielkiej głupoty nie ich, lecz kłamliwe-
go historyka, który ośmielił się jeszcze twierdzić, że nadali swemu miastu
miano od ograbiania świątyń, a później je zmienili. Jest przecież rzeczą jas-
ną, że taka nazwa ściągała na ich potomków hańbę i nienawiść, natomiast ci,
którzy byli założycielami miasta, uważali, że nadanie mu takiego miana
przyniesie im zaszczyt! Owemu zacnemu mężowi, którego tak bardzo po-
niósł niepohamowany zapał w rzucaniu oszczerstw, nie przyszło do głowy,
że Żydzi ograbiania świątyń nie oznaczają tym samym wyrazem co Grecy.
Cóż więc można by jeszcze powiedzieć tak bezczelnemu kłamcy. Ponieważ
jednak księga już osiągnęła odpowiednie rozmiary, zacznę drugą, w której
postaram się podać pozostałe uwagi na poruszony przeze mnie temat.

KSIĘGA DRUGA

 

 

l
Plan odpierania zarzutów Apiona

 

Otóż w poprzedniej księdze, mój przezacny Epafrodycie1, wykazałem, jak
się naprawdę przedstawia sprawa naszego pradawnego pochodzenia, i popar-
łem to pismami Fenicjan, Chaldejczyków i Egipcjan, jako też przytoczyłem
świadectwa licznych historyków greckich; rozprawiłem się także z twierdzenia-
mi Manetosa, Chajremona i niektórych innych pisarzy. Teraz natomiast przy-
stąpię do odpierania zarzutów pozostałych autorów, którzy wyrażali w swoich
pismach wrogie nam poglądy. Wszelako jeśli chodzi o zbijanie wywodów gra-
matyka Apiona2, ogarnęły mnie wątpliwości, czy w ogóle warto rzecz trakto-
wać poważnie. Wyrażone bowiem poglądy w jego pismach bądź pokrywają się
z tymi, które już inni wypowiedzieli, bądź stanowią jego własne zupełnie błahe
dodatki, ale najczęściej są to istne błazeństwa i, prawdę mówiąc, dowodzą wiel-
kiego nieuctwa autora, człowieka podłego charakteru i szarlatana, którym był
przez całe swoje życie. Ponieważ jednak wielu ludzi jest tak głupich, że bardziej
pociągają ich takie opowiadania niż dzieła poważnie traktujące swój temat,
a lubują się w zniewagach, z niechęcią odnosząc się do pochwał, uznałem za
konieczne nie pozostawić bez rozpatrzenia twierdzeń nawet tego autora, który
napisał przeciw nam po prostu akt oskarżenia jak w procesie sądowym. Z dru-
giej strony wiem o tym, że wielu ludzi zazwyczaj znajduje w tym nie lada ucie-
chę, jeśli wytyka się temu, który pierwszy zaczął oczerniać drugiego, jego włas-
ne wady. Niełatwo wszakże jest przedstawić jego sposób argumentowania ani
jasno pojąć, co on chce powiedzieć. Niemniej o ile ten ogromny nieład i pomie-
szanie kłamstw pozwala wnosić, to jedne z nich należą do tej samej kategorii,
co omawiane wyżej w związku z wyjściem naszych przodków z Egiptu, drugie
stanowią oskarżenie Żydów zamieszkałych w Aleksandrii, trzecie wreszcie
sprowadzają się do pomieszanych z tymi kłamstwami zarzutów godzących
w obrzędy w naszej świątyni i inne zwyczaje.

2
Absurdalne twierdzenie Apiona dotyczące Mojżesza,
chorób Żydów i ich wyjścia z Egiptu

Na to, że przodkowie nasi nie byli z pochodzenia Egipcjanami ani nie zo-
stali wygnani z Egiptu z powodu ułomności fizycznych czy innych podobnych
przypadłości dałem wyżej, jak sądzę, nie tylko wystarczające, lecz aż nadto
liczne dowody. Wspomnę jeszcze krótko o szczegółach, które dodaje Apion.
Otóż w trzeciej księdze swoich Dziejów Egiptu powiada on tak: „Mojżesz jak
słyszałem od starszych3 ludzi w Egipcie, pochodził z Heliopolis4 i jako czło-
wiek przywiązany do obyczajów swych ojców wzniósł domy modlitwy pod
otwartym niebem w różnych częściach5 miasta i wszystkie obrócił ku wscho-
dowi, gdyż takie jest także położenie Heliopolis. Zamiast obelisków6 postawił
kolumny, u podnóża których była wyrzeźbiona łódź7, a cień rzucany na nią
przez posąg8 zakreślał łuk odpowiadający obiegowi słońca po niebie”. Tak
brzmi ta zdumiewająca wypowiedź owego gramatyka i kłamliwości tych słów
nie trzeba wykazywać, gdyż obnażają ją same fakty. Bo przecież ani Mojżesz,
kiedy wzniósł Bogu pierwszy Przybytek, nie umieścił w nim żadnej takiej
rzeźby, ani nie nakazał tego czynić swoim następcom. Także Salomon, który
później zbudował Przybytek w Jerozolimie, daleki był od tego, by zaprzątać
sobie głowę taką bezużyteczną rzeczą, jaką wymyślił Apion. Powiada on dalej,
że słyszał od ludzi starszych, iż Mojżesz pochodził z Heliopolis. On sam natu-
ralnie jako młodszy dał wiarę tym, którzy z racji swego wieku musieli go znać
i z nim przebywać! Ale chociaż sam był gramatykiem, nie byłby w stanie z ca-
łą stanowczością powiedzieć o poecie Homerze, jaka jest jego ojczyzna, ani
tego samego o Pitagorasie, który żył, by tak rzec, wczoraj lub przedwczoraj9.
Natomiast jeśli chodzi o Mojżesza, który poprzedził ich tak wiele lat, wypo-
wiada się z taką pewnością, dając wiarę opowiadaniom starszych, że wyraźnie
zdradza się jako kłamca. A co się tyczy podanego przezeń czasu wyprowadze-
nia trędowatych, ślepych i chromych przez Mojżesza, to ten ścisły gramatyk,
moim zdaniem, pozostaje w zupełnej zgodzie z poprzednimi pisarzami. I tak
Manetos powiada, że Żydów wygnano z Egiptu za panowania Tetmosisa trzy-
sta dziewięćdziesiąt trzy lata przed ucieczką Danaosa do Argos10, a Lizymach,
że za króla Bokchorisa11, czyli tysiąc siedemset lat temu. Molon12 i niektórzy
inni podają daty, jakie im się podobają. Jednakże Apion, który jest największą
powagą wśród wszystkich, umieszcza datę wyjścia dokładnie w czasie VII
Olimpiady13 i to w pierwszym jej roku, w którym —jak zapewnia — Fenicja-
nie założyli Kartaginę14. Tę wzmiankę o Kartaginie niewątpliwie wtrącił z tą
myślą, że będzie to najoczywistszy dowód jego prawdomówności. Nie zdawał
sobie jednak sprawy, że w ten sposób dostarcza argumentu przeciwko samemu
sobie. Jeśli bowiem [w sprawie tej kolonii]15 należy ufać kronikom fenickim,
to jest w nich zapisane, że król Eiromos żył ponad sto pięćdziesiąt lat16 przed
założeniem Kartaginy. Na to dostarczyłem wyżej dowodów z kronik fenic-
kich, wykazując, że Eiromos był przyjacielem Salomona, który zbudował
Przybytek w Jerozolimie i że w dużej mierze przyczynił się do jego wzniesie-
nia17. Sam zaś Salomon zbudował Przybytek sześćset dwadzieścia lat po wyj-
ściu Żydów z Egiptu18. Przyjąwszy urojoną liczbę wygnanych zgodnie z Lizy-
machem19 (który utrzymuje, że było ich sto dziesięć tysięcy), Apion podaje
jeszcze zdumiewającą i jakoby wiarygodną przyczynę powstania wyrazu „sab-
bat”. Po sześciu dniach marszu — powiada — dostali obrzęków w pachwinach
i z tej przyczyny, po szczęśliwym przybyciu do krainy zwanej dziś Judea,
w siódmym dniu odpoczęli i dzień ten nazwali „sabbatem”, zachowując w tym
wypadku wyraz egipski, gdyż Egipcjanie nazywają dolegliwości w pachwinie
„sabbo”. Jakżeż tu nie śmiać się z takich bredni albo, przeciwnie, nie oburzać
się, że można tak bezwstydnie wypisywać takie rzeczy! Oczywiście wszyscy
ci ludzie w liczbie stu dziesięciu tysięcy mieli obrzęki w pachwinie! A prze-
cież gdyby to byli sami ślepi, chromi i trapieni różnego rodzaju chorobami, za
jakich ma ich Apion, nie byliby w stanie odbyć nawet jednodniowego marszu;
jeśli natomiast zdolni byli przejść przez rozległą pustynię i do tego jeszcze
wszyscy wziąć udział w walce z przeciwnikami i pokonać ich, to nie mogli na-
raz wszyscy po szóstym dniu dostać obrzęków w pachwinie. Bo ani choroby
takiej nie nabawiają się w naturalny sposób ludzie wskutek forsownego mar-
szu — liczne dziesiątki tysięcy żołnierzy z reguły w ciągu wielu kolejnych dni
przebywają określone etapy — ani też nie jest prawdopodobne, żeby to się
wzięło samo z siebie, gdyż takie tłumaczenie byłoby szczytem niedorzeczno-
ści. Ten zadziwiający Apion najpierw oświadcza, że oni w ciągu sześciu dni
dotarli do Judei20, a potem opowiada, że Mojżesz wstąpił na górę, która zwie
się Synaj i wznosi się między Egiptem a Arabią, tam pozostał w ukryciu przez
czterdzieści dni i po zejściu z niej nadał Żydom prawa. Ale czyż było możliwe,
żeby ci sami ludzie pozostawali aż czterdzieści dni w okolicy pustynnej i bez-
wodnej, a całą przestrzeń do miejsca przeznaczenia przebyli w ciągu sześciu
dni? A co się tyczy wyrazu „sabbat”, to jego filologiczna interpretacja świad-
czy o nie byle jakiej bezczelności albo o niesłychanym nieuctwie, gdyż między
wyrazem „sabbo” i „sabbat” zachodzi ogromna różnica. W języku żydowskim
bowiem „sabbat” oznacza powstrzymywanie się od wszelkiej pracy, a „sabbo”
—jak on sam stwierdza — u Egipcjan wyraża dolegliwości w pachwinie.

 

3
Apion o egipskim pochodzeniu Żydów

Takie to nowe bajeczki o Mojżeszu i wyjściu Żydów z Egiptu ukuł Egi-
pcjanin Apion, wymyśliwszy je na przekór innym autorom. Czyż można dzi-
wić się, że kłamie, twierdząc, iż nasi przodkowie są z pochodzenia Egipcja-
nami? Sam przecież posłużył się przeciwnym kłamstwem w stosunku do
własnej osoby. Urodzony w Oazie Egipskiej21 i będąc, by tak rzec, pierw-
szym wśród wszystkich Egipcjan, zaparł się swojej prawdziwej ojczyzny
i pochodzenia, podając się fałszywie za Aleksandryjczyka, czym poświadcza
niechlubną reputację swojego narodu. Słusznie więc nazywa Egipcjanami
tych, których nienawidzi i pragnie znieważyć. Gdyby bowiem nie miał rze-
czywiście jak najgorszego mniemania o Egipcjanach, nie odżegnywałby się
od własnego narodu. Wszak ludzie, którzy dumni są ze swej ojczyzny, chlu-
bią się tym, że od niej mają nazwę, i potępiają tych, którzy niesłusznie pre-
tendują do tego miana. W stosunku do nas Egipcjanie przejawiają dwojakie-
go rodzaju uczucia: albo przyznają się do pokrewieństwa z nami, aby
przydać sobie sławy, albo łączą nas z sobą, abyśmy dzielili z nimi ich złą
reputację. Szlachetny Apion, zdaje się, pragnie znieważeniem nas niejako
odwdzięczyć się Aleksandryjczykom za przyznanie mu prawa obywatelstwa.
Znając ich nienawiść do żydowskich mieszkańców Aleksandrii, wziął sobie
za cel poniżanie ich, które rozciąga także na wszystkich innych Żydów, oka-
zując się w obu wypadkach bezwstydnym kłamcą22.

 

4
Oskarżenia Żydów aleksandryjskich przez Apiona —
ich przywileje w Aleksandrii

Zobaczmy więc, jakie to są te okropne i skandaliczne rzeczy u Żydów za-
mieszkałych w Aleksandrii, o które oskarża ich Apion. „Kiedy oni przybyli
z Syrii — powiada — osiedlili się nad morzem pozbawionym portów niedale-
ko miejsca, gdzie fale rozbijają się o brzeg23″. Jeśli zatem miejsce to godne
jest zniewagi, to Apion znieważa nie swoją właściwą, lecz rzekomą ojczyznę
— Aleksandrię. Część jej także leży nad morzem i, jak wszyscy przyznają,
stanowi najpiękniejszą dzielnicę mieszkalną24. [Nie wiem, co by Apion po-
wiedział, gdyby Żydzi zamieszkali koło nekropoli zamiast osiedlić się w po-
bliżu pałacu królewskiego]25. Jeżeli Żydzi opanowali tę dzielnicę siłą i już ni-
gdy potem nie dali się z niej wygnać, jest to dowodem ich męstwa. Faktycznie
jednak to miejsce do zamieszkania przyznał im Aleksander, przy czym uzy-
skali oni takie same przywileje jak Macedończycy, i ich grupa plemienna do
tego czasu nosiła nazwę „Macedończyków”26. Jeżeli zatem czytał on listy27
króla Aleksandra i Ptolemeusza, syna Lagosa, jeśli miał przed oczyma pisma
jego następców na tronie egipskim oraz stelę postawioną w Aleksandrii z wy-
rytymi prawami, które przyznał Żydom Wielki Cezar, jeśli więc — powiadam
— znając te dokumenty miał czelność napisać coś wręcz przeciwnego, to był
człowiekiem podłym, a jeżeli wcale ich nie znał — ignorantem28.
A jeśli dziwi się, że będąc Żydami zostali nazwani Aleksandryjczykami29,
wykazuje takie samo nieuctwo. Wszyscy bowiem wezwani do osiedlania się
w jakiejś kolonii, bez względu na to, jak bardzo różniliby się pochodzeniem,
otrzymują nazwę od założycieli. Czyż trzeba szukać przykładów u innych na-
rodów? Przecież nasi rodacy zamieszkali w Antiochii nazywają się Antiochej-
czykami, ponieważ prawa obywatelskie nadał im jej założyciel — Seleukos30.
Tak samo Żydzi w Efezie i w pozostałej części Jonii noszą taką samą nazwę,
jak obywatele autochtoniczni, a prawo to przyznali im diadochowie31. A czy
Rzymianie w swej łaskawości nie użyczyli swojego imienia niemal wszystkim
nie tylko jednostkom, ale nawet wielkim narodom w całości? I tak dawniejsi
Iberowie, Tyrrenowie i Sabinowie nazywają się obecnie Rzymianami32. Jeżeli
zatem Apion nie uznaje tego rodzaju obywatelstwa, to niechaj sam przestanie
mienić się Aleksandryjczykiem. Bo jakżeż on, urodzony, jak już powiedzia-
łem33, w najdalszej głębi Egiptu, może być Aleksandryjczykiem, jeśli odrzuci
się nadanie prawa obywatelstwa, co on uznał za słuszne zastosować w naszym
wypadku? To właśnie Egipcjanie są jednym narodem, któremu Rzymianie, bę-
dący obecnie panami ziemi zamieszkanej, odmówili jakiegokolwiek prawa
obywatelstwa34. Ale Apion jest tak szlachetny, że pretendując sam do udziału
w przywilejach, których nie mógł uzyskać, usiłuje oszkalować tych, którzy
słusznie je otrzymali! Wszak Aleksander nie z braku ludzi do osiedlania się
w mieście, którego założenie leżało mu tak bardzo na sercu, ściągnął tam nie-
których naszych rodaków, ale po starannym zbadaniu wszystkich narodów35
przywilej ten nadał im w uznaniu ich dzielności i wierności. Tak bardzo bo-
wiem szanował nasz naród, że nawet Hekatajos mówi o nas, iż w uznaniu ucz-
ciwości i wierności, jaką mu Żydzi okazywali, przyłączył do ich terytorium
i uwolnił od podatków krainę Samarię36. Podobne, jak Aleksander, uczucia
względem Żydów zamieszkałych w Aleksandrii żywił Ptolemeusz, syn Lago-
sa. Oddał przecież w ich ręce twierdze37 rozsiane po Egipcie, ufając, że będą
ich wiernie i rzetelnie strzec. A gdy chciał wzmocnić swoją władzę nad Cyre-
ną i innymi miastami w Libii, wysłał do nich część Żydów, aby ich tam osied-
lić38. Jego następca, Ptolemeusz o przydomku Filadelf39, nie tylko uwolnił
wszystkich jeńców naszej narodowości, jacy tylko znajdowali się jeszcze w je-
go kraju, ale nawet częstokroć obdarowywał ich pieniędzmi i, co godne jest
szczególnego podkreślenia, zapragnął poznać nasze prawa i przeczytać księgi
naszych pism świętych. W każdym razie zwrócił się z żądaniem o przysłanie
mężów, którzy by mu przetłumaczyli Prawo. Troski zaś o należytą redakcję
tego przekładu nie powierzył pierwszym lepszym ludziom, lecz obowiązkiem
czuwania nad tą pracą obarczył Demetriusza z Faleronu40, Andreasza i Ary-
steasza, z których pierwszy był najbardziej wykształconym mężem swego
czasu, a pozostali stanowili jego straż przyboczną41. Nie pragnąłby on chyba
zgłębiać naszych praw i mądrości42 naszych przodków, gdyby pogardzał
ludźmi, którzy nimi się kierują, a nie miał dla nich wielkiego podziwu.

5
Przywileje nadane Żydom przez Ptolemeuszów
i cesarzy rzymskich

Apion zapewne nic o tym nie słyszał, że kolejno prawie wszyscy królowie
jego macedońskich przodków43 byli do nas jak najżyczliwiej usposobieni. I tak
Ptolemeusz III o przydomku Eurgetes44 zająwszy siłą całą Syrię nie złożył ofiary
dziękczynnej za odniesienie zwycięstwa bogom Egiptu, lecz przybył do Jerozoli-
my, gdzie złożył Bogu liczne ofiary według naszego obyczaju oraz ofiarował da-
ry wotywne godne takiego zwycięstwa. Ptolemeusz Filometor45 zaś i jego żona
Kleopatra powierzyli Żydom rządy w całym swoim królestwie, a na czele całej
armii jako jej dowódcy stali Żydzi Oniasz46 i Dositeos, z których imion Apion się
naśmiewa47, choć powinien raczej podziwiać ich czyny i zamiast rzucać na nich
obelgi żywić wdzięczność dla nich za ocalenie Aleksandrii, do miana obywatela
której rości sobie prawo. Kiedy bowiem Aleksandryjczycy prowadzili wojnę
z królową Kleopatrą48 i stanęli w obliczu groźby zupełnej zagłady, właśnie ci lu-
dzie doprowadzili do zawarcia układu i uchronili ich od nieszczęść wojny domo-
wej. Ale potem — powiada Apion — Oniasz powiódł przeciw miastu [nie]49 —
małą armię, kiedy tamtejszym posłem rzymskim był Termus50 i znajdował się na
miejscu. Śmiem twierdzić, że postąpił słusznie i w sposób jak najbardziej uspra-
wiedliwiony. Albowiem Ptolemeusz o przydomku Fyskon po śmierci swego bra-
ta Ptolemeusza Filometora wyruszył z Cyreny, aby wygnać z królestwa Kleopa-
trę i dzieci51 (zmarłego) króla a samemu bezprawnie tron posiąść. Z tego to po-
wodu Oniasz wszczął wojnę z nim w obronie Kleopatry i w krytycznej chwili by-
najmniej nie złamał wierności względem swoich królów. Słuszność zaś jego po-
stępowania w wyraźny sposób poświadczył sam Bóg. Gdy bowiem Ptolemeusz
Fyskon [nie]52 miał odwagi zmierzyć się z wojskiem Oniasza, kazał pochwycić
wszystkich Żydów znajdujących się w mieście wraz z dziećmi i kobietami i rzu-
cić nagich i związanych przed słonie53, skazując ich na śmierć przez stratowanie.
W tym celu nawet upoił same zwierzęta, lecz stało się przeciwnie, niż był zamy-
ślił. Słonie bowiem ominęły Żydów znajdujących się przed nimi i rzuciwszy się
na jego (Fyskona) przyjaciół, wielu z nich zabiły. Po tym wydarzeniu Ptolemeu-
szowi ukazała się straszna zjawa, która zabroniła mu czynić krzywdę owym lu-
dziom. Gdy jeszcze najbardziej ulubiona nałożnica, którą jedni zwali Itaką, dru-
dzy zaś Ireną, zaczęła go błagać, aby nie dopuszczał się tak bezbożnego czynu,
uległ jej prośbie i pożałował tego, co już był uczynił albo zamierzał uczynić. Stąd
też Żydzi osiedleni w Aleksandrii słusznie święcą, jak wiadomo, ten dzień dlate-
go, że Bóg wyraźnie okazał, iż zasłużyli sobie na ocalenie. Jednakże Apion, który
we wszystkim upatruje okazję do oszczerstwa, nie omieszkał z tej wojny z Fy-
skonem ukuć nowego zarzutu przeciwko Żydom, choć powinien był ich za to po-
chwalić. Wspomina on także dalej Kleopatrę, ostatnią królową aleksandryjską54
w taki sposób, jakby nam czynił zarzut z tego, że ona była do nas wrogo usposo-
biona, zamiast ostrze swoich oskarżeń przeciw niej obrócić. Wszak to ona dopu-
szczała się wszelkich niesprawiedliwości i zbrodni czy to względem swoich
krewnych, czy to mężów, którzy ją kochali55, czy też względem wszystkich Rzy-
mian w ogóle i ich cesarzy, jej dobroczyńców. Zabiła nawet w świątyni siostrę
Arsinoe56, która nic jej nie zawiniła. Zgładziła także zdradziecko brata57 oraz
ograbiła bogów krajowych i grobowce58 przodków. Chociaż tron zawdzięczała
pierwszemu Cezarowi, nie zawahała się podnieść buntu przeciwko jego synowi
i następcy. Zniewoliła Antoniusza zmysłową miłością, uczyniła go wrogiem oj-
czyzny i wiarołomnym względem swoich przyjaciół; jednych pozbawiła godno-
ści królewskiej, drugich usunęła59 i popchnęła do zbrodni. Lecz czyż potrzeba
więcej mówić? Przecież ona opuściła jego samego, to jest męża i ojca swych
dzieci, w czasie toczącej się bitwy morskiej60 i zmusiła do tego, że porzucił armię
i władzę cesarską i poszedł za nią. A w końcu po zajęciu Aleksandrii przez Ceza-
ra61 znalazła się w tak rozpaczliwym położeniu, że ratunku mogła spodziewać się
już tylko w odebraniu sobie życia własną ręką62, gdyż tak bardzo okrutną i zdra-
dziecką okazała się wobec wszystkich. Czy więc, pytam się, nie powinniśmy być
dumni z tego, że w czasie głodu —jak utrzymuje Apion — ona odmówiła Ży-
dom przydziału zboża? Ale poniosła karę, na jaką zasłużyła, natomiast dla nas
najlepszym świadkiem tego, żeśmy lojalnie udzielili pomocy przeciw Egipcja-
nom63, jest sam Cezar oraz senat, jego dekrety i listy Cezara Augusta, które po-
twierdzają nasze zasługi. Apion powinien był zapoznać się z tymi listami i zba-
dać, podług ich kategorii, świadectwa wydane za Aleksandra i wszystkich Ptole-
meuszów, jak również te, które pochodzą od senatu i najwybitniejszych cesarzy64
rzymskich. A co do tego, że Germanik nie mógł rozdzielić zboża pomiędzy
wszystkich mieszkańców Aleksandrii65, dowodzi to tylko nieurodzaju i niedo-
statku zboża, a nie może być powodem oskarżenia Żydów. Jakie bowiem mnie-
manie o Żydach zamieszkałych w Aleksandrii mieli wszyscy cesarze, o tym po-
wszechnie wiadomo. Wprawdzie cofnięto im przydział zboża, jak i innym miesz-
kańcom Aleksandrii, ale cesarze nie przestali ich darzyć największym zaufaniem,
jakie okazywali im niegdyś królowie, mianowicie powierzając im straż nad rzeką
i całą okolicą66, gdyż nie uważali ich bynajmniej za niegodnych spełniania tego
zadania.

 

6
Żydzi nie czczą bogów egipskich — są oskarżani
o wywoływanie buntów — nie wznoszą posągów cesarzy,
lecz oddają cesarzom szczególną cześć

Lecz Apion na to rzecze: „Jeżeli są oni obywatelami, to jak to się dzieje, że
nie czczą tych samych bogów, co Aleksandryjczycy?”. Na to mu odpowia-
dam: A dlaczego także wy, chociaż jesteście Egipcjanami, prowadzicie z sobą
zawziętą i nieubłaganą wojnę w sprawach religijnych?67 Czyż nie dlatego nie
chcemy wszystkich was nazywać Egipcjanami ani nawet w ogóle ludźmi, że
oddajecie cześć zwierzętom, które są wrogie człowieczej naturze i z wielką
gorliwością karmicie je, choć przecież nasz rodzaj ludzki wydaje się jednym
i tym samym?68 Jeśli zaś tak wielkie różnice poglądów zachodzą między wa-
mi, rodowitymi Egipcjanami, to dlaczego dziwisz się, że ludzie, którzy przy-
byli do Aleksandrii z innego kraju, pozostali wierni swoim pierwotnie ustano-
wionym prawom? Stawia nam także zarzut, że jesteśmy zarzewiem buntu.
Jeżeli nawet przyjąć, że słusznie o to oskarża Żydów aleksandryjskich, to dla-
czego obwinia wszystkich nas gdziekolwiek zamieszkałych o to, że utrzymu-
jemy powszechnie znane więzy solidarności narodowej? Co więcej, prawdzi-
wymi sprawcami zaburzeń, jak każdy może to stwierdzić, byli obywatele
aleksandryjscy w rodzaju Apiona. Dopóki bowiem obywatelstwo tego miasta
mieli tylko Grecy i Macedończycy, nie wywoływali żadnych buntów przeciw
nam, ale pozwalali nam zachowywać swoje starodawne praktyki religijne.
A gdy wśród zamętu dziejów wzrosła wśród nich liczba Egipcjan, te akty bun-
townicze stały się zjawiskiem chronicznym. Nasz naród jednak pozostał czy-
sty. Oni to dali początek tym udrękom, ponieważ ludność nie miała już state-
czności Macedończyków i roztropności Greków, lecz wszyscy przyjęli złe
obyczaje Egipcjan i dawali upust zastarzałej nienawiści do nas. A więc to oni
dopuszczali się tego, o co mają czelność nas obwiniać. Choć bowiem przewa-
żająca część z nich korzysta z praw obywatelskich Aleksandrii, nie mając do
tego tytułu, to jednak oni „obcymi” nazywają tych, którzy —jak wiadomo —
przywilej ten otrzymali od właściwych władców. Egipcjanom bowiem nie
przyznał praw obywatelskich — o ile wiadomo — ani żaden król, ani żaden
cesarz69 za naszych czasów, gdy tymczasem nas do miasta sprowadził Ale-
ksander, królowie rozszerzyli nasze przywileje, a Rzymianie uznali za słuszne
na zawsze je utrzymać. Toteż Apion usiłował obwinić nas o to, że nie stawia-
my posągów cesarzy, jakby oni nic o tym nie wiedzieli lub potrzebowali obro-
ny ze strony Apiona70. Powinien on był raczej wyrazić podziw dla wspaniało-
myślności i umiarkowania Rzymian, którzy nie zmuszają poddanych do
łamania praw ojczystych, lecz zadowalają się takimi zaszczytami, jakie ofiaru-
jący mogą im okazać zgodnie z zasadami swej religii i praw. Nie mogą prze-
cież budzić uczuć wdzięczności zaszczyty przyznawane z konieczności i pod
przymusem. Otóż Grecy oraz niektóre inne narody uznają za słuszne stawiać
posągi. Mają w ogóle szczególne upodobanie w malowaniu wizerunków oj-
ców, żon i dzieci, niektórzy zaś nabywają nawet podobizny osób, z którymi
nic ich nie łączy, a są i tacy, co czynią to samo w stosunku do oddanych sobie
niewolników. Cóż więc w tym dziwnego, że —jak wiemy — oddają w taki
sam sposób cześć cesarzom i swoim panom? Natomiast nasz prawodawca za-
kazał — nie dlatego, że wyrażał proroczy sprzeciw okazywaniu poszanowania
władzy rzymskiej, lecz dlatego, że miał pogardę dla praktyki nieużytecznej ani
dla Boga, ani dla ludzi — sporządzania wizerunków wszelkich stworzeń ży-
wych, a tym bardziej —jak to wykażemy niżej71 — Boga, który nie jest stwo-
rzeniem. Nie zabronił wszakże czcić po Bogu szlachetnych ludzi innymi za-
szczytami, których też nie skąpimy cesarzom i narodowi rzymskiemu.
Składamy za nich stałe ofiary i nie tylko obrzędy te co dzień spełniamy72 na
wspólny koszt wszystkich Żydów, ale mimo że nie składamy jako wspólnota73
żadnych innych ofiar nawet za rodzinę (cesarską)74, to jedynie cesarzom oka-
zujemy jako społeczność tę szczególną cześć, której odmawiamy wszystkim
innym ludziom. Oto moja zwięzła odpowiedź na to, co Apion powiedział na
temat Aleksandrii.

7
Kłamstwa rozpowszechniane na temat kultu w świątyni:
zmyślona historia o kulcie głowy osła

Nie mniej dziwię się także tym pisarzom, którzy dostarczyli mu takiej
pożywki, to jest Pozydoniuszowi75 i Apolloniuszowi Molonowi. Z jednej
strony bowiem oni zarzucają nam, że nie czcimy tych samych bogów, co inne
narody, z drugiej zaś kłamią i wymyślają nieprawdopodobne oszczerstwa do-
tyczące naszej świątyni, nie uważając tego za postępek bezbożny. Tymcza-
sem jeśli dla ludzi szlachetnych76 nic nie jest tak bardzo haniebne, jak kłam-
stwo wyrzeczone z jakiejkolwiek pobudki, to tym bardziej gdy chodzi
o świątynię sławną na cały świat i promieniującą wielką świętością. Otóż
Apion miał czelność utrzymywać, że w takim to sanktuarium Żydzi umieścili
głowę osła77, którego czczą i uważają za godnego największego szacunku.
Twierdzi dalej, że rzecz wyszła na jaw, kiedy Antioch Epifanes78 złupił świą-
tynię, gdyż znaleziono tam ową głowę sporządzoną ze złota i przedstawiają-
cą ogromną wartość pieniężną. Otóż, co do tej sprawy, pragnę najpierw za-
uważyć, że kto jak kto, ale on jako Egipcjanin nie miał prawa stawiać nam
takiego zarzutu, nawet gdyby coś takiego miało u nas miejsce, ponieważ
osioł nie jest gorszy od kotów79, kozłów i innych zwierząt, które u nich mają
rangę bogów. Następnie, jakże mógł on nie zdawać sobie sprawy z tego, że
same fakty demaskują niewiarygodność jego kłamstwa? Zachowujemy prze-
cież ciągle te same prawa, którym jesteśmy nieustannie wierni. I kiedy na
nasz kraj, jak i na inne spadały różne klęski i zwyciężywszy nas kolejno
w wojnie, [Antioch] Pobożny80, Pompejusz Wielki i Licyniusz Krassus81,
a ostatnio Cezar Tytus, zajęli świątynię, jednak niczego takiego w niej nie
znaleźli, poza najczystszym kultem religijnym, co do którego nie mamy nic
do ukrycia przed obcymi82. To zaś, że Antioch [Epifanes] postąpił niegodzi-
wie ograbiwszy świątynię (do czego popchnął go brak pieniędzy, gdyż nie
był otwartym wrogiem), napadł na nas, swoich sprzymierzeńców i przyj a-
ciół, nie znalazł tam niczego zasługującego na wyszydzenie, poświadczają
liczni i poważni historycy — Polibiusz z Megapolis, Strabon z Kapadocji,
Mikołaj z Damaszku, Timagenes, kronikarz Kastor i Apollodor83. Wszyscy
oni stwierdzają, że Antioch wskutek braku pieniędzy złamał umowy i splą-
drował świątynię Żydów, pełną złota i srebra. Świadectwa te przeto Apion
powinien był wziąć pod uwagę, jeśli sam nie miał serca osła i bezwstydu psa,
któremu jego współobywatele mają zwyczaj cześć oddawać. Jego kłamstwo
zatem nie miało żadnego oparcia w źródłach zewnętrznych84. My przecież
ani nie czcimy osłów, ani nie przyznajemy im jakiejś mocy, jak Egipcjanie
krokodylom i żmijom, uważający za szczęśliwych i godnych boskiego sza-
cunku ludzi przez nie ukąszonych lub porwanych przez krokodyle85. Lecz
osły u nas jak u innych ludzi rozsądnych są zwierzętami, które dźwigają cię-
żary na grzbietach, a gdy wejdą na klepisko, i zjadają zboże86 albo gdy nie
chcą postępować wyznaczoną drogą, otrzymują liczne baty, ponieważ służą
do wykonywania robót i prac koniecznych dla uprawiania roli. Apion zatem
albo w wymyślaniu swoich kłamstw był największym na świecie niezdarą,
albo co najmniej nie potrafił wyciągnąć z faktów właściwych wniosków,
skoro żadna z jego kalumnii rzuconych na nas nie ma szans powodzenia.

 

8
Kolejne oszczerstwo:
coroczny mord Greka ze względów rytualnych

Dodał on jeszcze do tego drugą bajkę dotyczącą87 Greków; jest ona od
początku do końca zniewagą naszego narodu. W związku z tym wystarczy za-
znaczyć, że ci, co ośmielają się mówić o sprawach religijnych, powinni dobrze
pamiętać, iż mniejszą profanację stanowi przekroczenie okręgów świątynnych
niż rzucanie kalumnii na kapłanów. Lecz pisarzom tym więcej chodziło o to,
by bronić splamionego świętokradztwem króla niż by pisać rzetelnie i praw-
dziwie o nas i świątyni. Pragnąc bowiem wybielić Antiocha i zatrzeć wrażenie
wiarołomności i świętokradztwa, których dopuścił się względem naszego na-
rodu wskutek braku pieniędzy, zmyślili jeszcze uwłaczającą nam historię, któ-
rą zaraz przytoczymy. Otóż Apion, który wystąpił tu w roli wyraziciela in-
nych, opowiada, że Antioch znalazł w świątyni łoże i spoczywającego na nim
człowieka, obok niego stół suto zastawiony potrawami z ryb morskich, zwie-
rząt lądowych i ptactwa, co człowieka owego wprawiało w osłupienie. Na
wejście króla od razu zareagował wielką radością, jakby miało mu ono przy-
nieść największą ulgę. Padłszy do kolan króla, wyciągnął prawicę i błagał go
o uwolnienie. A gdy król wezwał go, by mu z całym zaufaniem wyznał, kim
jest, dlaczego tam się znajduje i co mają znaczyć te potrawy, wtedy człowiek
ów żałosnym tonem opowiedział mu wśród szlochów i łez o swoim nieszczę-
ściu. Powiedział — ciągnie dalej Apion — że jest Grekiem i kiedy wędrował
po prowincji, aby zarobić na życie, nagle ludzie obcej narodowości porwali go
i zaprowadzili do świątyni. Tam go zamknięto i trzymano w ukryciu przed
okiem ludzkim, ale tuczono wszelkiego rodzaju jadłem. Zrazu traktowanie to
było dla niego niespodziewanym dobrodziejstwem i wzbudzało w nim radość,
potem podejrzenie i z kolei przerażenie. Gdy w końcu zagadnął o to służbę,
która miała do niego dostęp, dowiedział się, że u Żydów jest tajemne prawo,
które nakazywało w taki sposób go karmić. Czynią to oni co roku w oznaczo-
nym czasie. Porywają cudzoziemca greckiego, tuczą go przez cały rok, po
czym wyprowadzają do jakiegoś lasu, zabijają, a ciało jego składają na ofiarę
według swoich obrzędów i spożywają mięso z niego88. Przy zabijaniu go na
ofiarę przysięgają, że pozostaną wrogami Greków, następnie szczątki zabitego
człowieka wrzucają do dołu. Na koniec — relacjonuje Apion — oświadczył,
że już niewiele dni mu pozostało i błagał króla, aby przez sam wstyd przed
bogami greckimi udaremnił zamach Żydów na jego życie i wybawił go z gro-
żących mu nieszczęść. Cała ta bajka nie tylko pełna jest okropności godnych
jakiejś tragedii, ale jeszcze przepojona jest duchem cynicznego okrucieństwa.
Mimo to nie uwalnia ona Antiocha od popełnionego świętokradztwa, jak to
sobie wyobrażali usłużni mu pisarze. Przecież król wszedłszy do świątyni nie
spodziewał się zastać tam czegoś podobnego, ale — jak sami stwierdzają —
czuł się tym odkryciem zaskoczony. Dopuszczał się zatem z całą świadomo-
ścią postępku niesprawiedliwego, niegodziwego i w każdym przypadku bez-
bożnego, choćby podawać nie wiadomo ile kłamstw, które bardzo łatwo moż-
na przejrzeć, jeśli zastanowić się nad całą tą sprawą. Grecy przecież, jak
wiadomo, nie są jedynymi, którzy mają różne niż nasze prawa, ale odnosi się
to przede wszystkim do Egipcjan i wielu innych narodów. Bo komuż z nich
nie wypadło kiedyś odwiedzić naszego kraju? A zatem dlaczego mielibyśmy
w regularnie powtarzanym sprzysiężeniu upuszczać krew tylko [Grekom]?89
Albo czy jest możliwe, żeby wszyscy Żydzi gromadzili się przy tych ofiarach
i żeby starczało mięsa z jednej z nich dla tylu tysięcy ludzi, jak to utrzymuje
Apion?90 Albo dlaczego po odkryciu tego człowieka, kimkolwiek on był [au-
tor bowiem nie nazwał go po imieniu]91, król nie sprowadził go triumfalnie do
jego ojczyzny, choć takim postępkiem mógł zyskać sobie opinię człowieka
pobożnego i wielkiego filohellena oraz zapewnić sobie potężne poparcie po-
wszechne w szerzeniu nienawiści do Żydów? Ale dość już tych pytań, bo głu-
pców należy zbijać nie argumentami, lecz faktami. Otóż wszyscy, którzy wi-
dzieli naszą świątynię, wiedzą, jak ona wyglądała i jakie nieprzekraczalne
bariery broniły jej nieskazitelnej czystości92. Miała bowiem w swym obrębie
cztery dziedzińce, a dostęp do każdego z nich ograniczały prawem nakazane
przepisy. I tak do zewnętrznego dziedzińca wolno było wejść wszystkim, na-
wet cudzoziemcom; tylko kobietom podczas miesięcznej przypadłości zabro-
niono wejść do niego. Do drugiego dziedzińca mogli wstępować wszyscy Ży-
dzi i ich żony, kiedy były zupełnie wolne od nieczystości; do trzeciego sami
mężowie żydowscy, o ile byli nieskalani i oczyszczeni, a do czwartego kapła-
ni odziani w szaty kapłańskie. Do najskrytszej części93 wchodzili tylko arcy-
kapłani przybrani w odpowiedni dla nich strój. Służba Boża była w każdym
szczególe tak uregulowana, że nawet określono pewne godziny, w których ka-
płanom wolno było tam wstępować. I tak rano, gdy otwarto świątynię, mieli
obowiązek wejść do niej, aby złożyć tradycyjne ofiary94, a potem znowu w po-
łudnie aż do zamknięcia świątyni. I wreszcie nie wolno było przynosić do
świątyni95 żadnego naczynia, a jedynymi przedmiotami umieszczonymi we-
wnątrz były: ołtarz, stół kadzielnica i świecznik96, wszystkie one wymienione
są w Prawie. Poza tym niczego tam nie było i nie spełniało się jakichś taje-
mnych misteriów ani wewnątrz nie podawano żadnych posiłków. To, o czym
wyżej powiedziałem, poświadcza cały naród i potwierdzają fakty. Choć bo-
wiem są cztery grupy97 kapłańskie i każda z nich liczy ponad pięć tysięcy, jed-
nak służbę Bożą pełnią w oznaczonych dniach, a po ich upływie przychodzą
kolejno inni składać ofiary i zebrawszy się w świątyni w południe przejmują
od poprzedników klucze świątynne i wszystkie dokładnie przeliczone naczy-
nia, przy czym do wnętrza świątyni nie przynosi się niczego do jedzenia i pi-
cia. Istnieje bowiem nawet zakaz ofiarowania takich rzeczy na ołtarzu oprócz
tego, co jest przygotowane do składania ofiar. Czyż wobec tego nie mamy pra-
wa powiedzieć, że Apion opowiedział niewiarygodną bajkę nie zbadawszy
tych spraw? Brzydki to postępek! Bo czyż ten gramatyk nie zapewniał, że uka-
że nam rzetelnie prawdę historyczną? Chociaż znał nabożne obrzędy naszej
świątyni, jednak przeszedł nad tym do porządku i wymyślił tę bajkę o porwa-
nym Greku, niezwykłym sposobie karmienia, wyszukanych i bardzo kosztow-
nych potrawach, sługach wchodzących tam, gdzie nie wolno wstępować nawet
najznakomitszym Żydom, jeśli nie byli kapłanami! Mamy tu do czynienia
z najgorszym rodzajem bezbożności i świadomym kłamstwem mającym na
celu wprowadzenie w błąd tych, którzy nie zadadzą sobie trudu, by dociekać
prawdy. Wymyślając te zbrodnie i tajemne czyny, o których wspomniałem,
pragnęli nas okryć hańbą.

 

9
Trzecia absurdalna historia: kradzież głowy osła
przez Idumejczyka przebranego za Apollina

Z kolei Apion, ten wzór pobożności, naśmiewa się z nas w bajce, którą
przypisuje Mnazeaszowi98. Autor ten — wedle Apiona — opowiada, że bar-
dzo dawno temu, kiedy to Żydzi prowadzili wojnę z Idumejczykami, przybył
do nich z pewnego miasta idumejskiego o nazwie Dora99 jeden z mieszkań-
ców, który oddawał cześć Apollinowi100 i nazywał się —jak mówi — Zabi-
dos. Otóż ten obiecał, że wyda im boga Dorejczyków, Apollina, który odwie-
dzi naszą świątynię, jeśli wszyscy oddalą się. I całe to mnóstwo Żydów temu
uwierzyło. Tymczasem Zabidos sporządził pewne urządzenie z drzewa
i umieściwszy w nim trzy rzędy lamp nałożył je na siebie. Przyszykowawszy
się w ten sposób przechadzał się, wywołując u stojących z dala wrażenie,
jakby gwiazdy wędrowały po ziemi101. Zdumieni tym niezwykłym widokiem
Żydzi trzymali się z daleka, zachowując milczenie. Tymczasem Zabidos
z całym spokojem wszedł do Przybytku, oderwał złotą głowę jucznego osła
— tak bowiem żartobliwie napisał — i pośpiesznie powrócił do Dory. Czy
więc my ze swej strony nie moglibyśmy powiedzieć, że Apion nazbyt obju-
czył osła, czyli siebie samego, obarczając go brzemieniem zarówno swoich
niedorzeczności, jak i kłamstw? Pisze bowiem o miejscach, które nie istnie-
ją, i wskutek swej niewiedzy zmienia położenie miast. I tak Idumea graniczy
z naszym krajem, rozciągając się w okolicy Gazy, lecz w ogóle na jej terenie
nie ma miasta o nazwie Dora. Natomiast w Fenicji, w pobliżu góry Karmel,
leży miasto noszące nazwę Dora, ale nie ma ono nic wspólnego z bredniami
Apiona, gdyż jest oddalone od Idumei102 o cztery dni marszu. I jak może on
jeszcze nam czynić zarzut, że nie mamy tych samych, co inni, bogów, jeśli
ojcowie nasi tak łatwo dali się przekonać, że przyjdzie do nich Apollo,
i mniemali, że widzą go kroczącego po ziemi w girlandzie gwiazd? Widocz-
nie nigdy przedtem nie widzieli lampy ludzie, którzy tyle ich i tak pięknych
zapalali w czasie swoich uroczystości103.1 nikt z tylu tysięcy ludzi nie spot-
kał go, kiedy on stąpał po ziemi, a zastał także — w czasie toczącej się wojny
— mury miasta bez strażników! Pomijam inne rzeczy, a dodam tylko, że
podwoje Przybytku miały sześćdziesiąt łokci wysokości i dwadzieścia szero-
kości104 i całe były pozłacane105 i niemal zupełnie okryte płytkami wykutymi
ze złota. Zamykało je codziennie co najmniej dwustu mężów106, a pozosta-
wianie ich otwartymi było zabronione. Łatwo więc było owemu człowiekowi
z lampami samemu je otworzyć i ujść z głową osła, prawda? Ale czy on sam
nam ją zwrócił, czy też Apion, który ją zabrał, odniósł z powrotem do [świą-
tyni], aby mógł ją tam znaleźć Antioch, dostarczając Apionowi tematu do
drugiej bajki?

10
Rzekoma przysięga nienawiści Żydów do Greków

Twierdzi on także kłamliwie, jakobyśmy składali przysięgę, świadcząc
się Bogiem, stwórcą nieba, ziemi i morza, że nie okażemy życzliwości żad-
nemu człowiekowi z obcego narodu, a przede wszystkim Grekom107. Ale jak
już raz zaczął kłamać, to powinien był powiedzieć „nie okażemy życzliwości
żadnemu człowiekowi z obcego narodu, a przede wszystkim Egipcjanom”.
W ten sposób przynajmniej jego wymysł o przysiędze nie byłby w sprzecz-ności
z bredniami, które podał na początku, jeśli rzeczywiście przyczyną wy-
gnania naszych przodków przez „pokrewnych” Egipcjan nie była ich własna
niegodziwość, lecz doznane nieszczęścia. Od Greków o wiele bardziej dzieli
nas położenie geograficzne aniżeli obyczaje, tak że nie żywimy do nich żad-
nych uczuć wrogości czy zawiści. Wręcz przeciwnie! Zdarzało się, że wielu
z nich godziło się przejąć nasze prawa, przy czym jedni pozostawali im wier-
ni, inni, którym nie dostało wytrwałości, znowu od nich odstępowali108. Nikt
z nich jednak nigdy nie utrzymywał, że słyszał o składaniu przez nas takiej
przysięgi. Widocznie Apion jest jedynym, który to słyszał, bo po prostu sam
ją wymyślił.

11
Dowody antysemickie oparte na żydowskich nieszczęściach

Na wielki podziw zasługuje też nie byle jaka bystrość Apiona okazana
w tym, o czym zaraz będzie mowa. Otóż twierdzi on, że dowodem, iż ani pra-
wa, według których żyjemy, nie są sprawiedliwe, ani nie oddajemy, jak nale-
ży, czci Bogu, jest to, że [nie rządzimy się sami]109, lecz raczej podlegamy
władzy bądź jednego, bądź drugiego narodu i że na miasto nasze nieraz spada-
ły różne klęski. Jak gdyby jego ziomkowie przyzwyczajeni byli od pradaw-
nych czasów być panami jak najbardziej suwerennego państwa, a nie żyć
w uległości Rzymianom! W ustach Rzymianina taka przechwałka byłaby do
zniesienia110, ale w reszcie świata nie znajdzie się takiego, który by nie przy-
znał, że słowa Apiona obracają się właśnie przeciw niemu samemu. Niewielu
bowiem ludom danym było osiągnąć w sprzyjających okolicznościach suwe-
renną władzę, ale i te wskutek zmiennych kolei losu musiały ugiąć się pod ob-
cym jarzmem, po największej części zaś narody niejednokrotnie ulegały wła-
dzy innych. Otóż tylko Egipcjanie — podobno dzięki temu, że bogowie
schronili się do ich kraju i uratowali się, przyjmując postać zwierząt111 — wy-
jątkowo uzyskali ten dar, że nie podlegali żadnemu ze zdobywców Azji czy
Europy, właśnie ci Egipcjanie, którzy od zarania dziejów nie zaznali ani jedne-
go dnia wolności nawet ze strony własnych panów! A jak obeszli się z nimi
Persowie, którzy nie raz, lecz wielokroć razy łupili ich miasta, obracali w gru-
zy świątynie i zarzynali stworzenia uważane przez nich za bogów — tego nie
chciałbym im wytykać. Nie godzi się bowiem naśladować nieuctwa Apiona,
który nie pomyślał o nieszczęściach Ateńczyków ani Lacedemończyków,
z których pierwsi według powszechnej opinii byli najdzielniejsi, a drudzy naj-
pobożniejsi wśród Greków. Pomijam nieszczęścia, jakie w życiu spotykały
królów znanych z pobożności [jak na przykład Krezusa]112, pomijam spalenie
Akropolu ateńskiego, przybytku w Efezie, w Delfach i tysięcy innych. Nikt
jednak nie wykorzystywał tych klęsk jako broni przeciw oficerom, lecz ich
sprawcom113. W osobie Apiona mamy do czynienia z nowym typem oskarży-
cielą w stosunku do nas, niepomnego nieszczęść, które dotknęły jego własny
kraj — Egipt. Widać oślepił go mityczny król Egiptu Sesostris114. A czy my
nie moglibyśmy wymienić swoich królów, Dawida i Salomona, którzy podbili
wiele narodów? Dajmy im jednak pokój. Jest wszak rzeczą powszechnie zna-
ną, o czym Apion nie chce wiedzieć, że kiedy Persowie a także Macedończycy
zawładnęli Azją, Egipcjanie musieli ich słuchać, niczym nie różniąc się od
niewolników, podczas gdy my nie tylko cieszyliśmy się niezawisłością, ale
jeszcze mieliśmy pod swoją władzą ościenne kraje przez około sto dwadzie-
ścia lat115 aż do czasów Pompejusza Wielkiego. Kiedy zaś wszyscy królowie
świata musieli prowadzić wojnę z Rzymianami, jedynie nasi dzięki dochowa-
niu wierności pozostali ich sprzymierzeńcami i przyjaciółmi.

 

12
Żydzi nie wydali, według Apiona, wybitnych ludzi

„Jednak (powiada Apion) nie wydaliśmy mężów niepospolitych, na przy-
kład wynalazców116 w dziedzinie jakichś sztuk albo wybitnych mędrców”.
I tu wylicza on Sokratesa, Zenona, Kleantesa117 i innych ludzi tej miary.
Następnie, co jest najbardziej zdumiewające, w ich rzędzie umieszcza także
siebie samego i gratuluje Aleksandrii [uważając się za uprawnionego do te-
go]118, że ma takiego obywatela! Istotnie, potrzebne mu było takie świadec-
two o sobie samym, gdyż w opinii wszystkich innych był podłym szalbie-
rzem, rozwiązłym zarówno w sposobie życia, jak i w języku, tak że słusznie
trzeba by się było litować nad Aleksandrią, jeżeliby się rzeczywiście nim
szczyciła. A co się tyczy naszych mężów zasługujących na najwyższą po-
chwałę, to znani są oni czytelnikom moich ksiąg o dawnych dziejach.

 

13
Inne zarzuty dotyczące ofiar ze zwierząt,
niespożywania wieprzowiny, obrzezania

Wszystko, co on poza tym wypisuje w celu przypisania nam czegoś złego,
lepiej byłoby może zostawić bez odpowiedzi, aby sam był oskarżycielem sie-
bie samego i innych Egipcjan. Zarzuca nam bowiem, że zabijamy na ofiarę
zwierzęta [domowe]119 i nie spożywamy wieprzowiny oraz naśmiewa się z na-
szego zwyczaju obrzezania. Otóż co się tyczy zabijania zwierząt domowych,
to zwyczaj ten dzielimy z wszystkimi innymi ludźmi i jeżeli Apion krytykuje
tych, którzy zabijają je na ofiarę, to zdradził się ze swoim egipskim pochodze-
niem. Gdyby bowiem był Grekiem albo Macedończykiem, nie oburzałby się
z tego powodu. Narody te przecież chlubią się tym, że składają bogom heka-
tomby120 i ze zwierząt ofiarnych urządzają sobie uczty, co nie spowodowało
ogołocenia świata z bydła, jak tego obawiał się Apion. Gdyby natomiast
wszyscy przyjęli zwyczaje egipskie, to świat zostałby ogołocony z ludzi, a za-
roiłoby się w nim od najdzikszych zwierząt, które oni mają za bogów i troskli-
wie hodują. A jeśliby go zapytać, jacy ludzie — jego zdaniem — są najmędrsi
i najbardziej bogobojni spośród wszystkich Egipcjan, z pewnością przyznałby,
że są nimi kapłani. Od początku bowiem — jak się utrzymuje — królowie
poruczyli im do spełnienia dwa zadania: sprawowanie kultu bogów i troskę
o naukę. Wszyscy oni jednak poddawani są obrzezaniu i powstrzymują się od
spożywania wieprzowiny121. Ale nawet wśród pozostałych Egipcjan nie znaj-
dzie się taki, kto by składał bogom ofiarę ze świń. Czy zatem Apion dostał
takiego zaćmienia umysłu, że zamierzając potępić nas, aby bronić Egipcjan,
w rezultacie ich właśnie oskarżył? Wszak oni nie tylko zachowują wyszydza-
ne przez niego zwyczaje, ale nawet — jak powiada Herodot122 — nauczyli
obrzezania innych. Dlatego też — moim zdaniem — Apion słusznie poniósł
należytą karę za zniesławienie praw swojej ojczyzny. Musiał bowiem poddać
się obrzezaniu z powodu wrzodu na miejscu wstydliwym. Jednak obrzezanie
to nic mu nie pomogło, gdyż wskutek wywiązania się gangreny skończył
w okropnych męczarniach. Rozsądni ludzie obowiązani są ściśle przestrzegać
praw religijnych swego kraju i nie wyszydzać tych, które mają inne narody.
On zaś sprzeniewierzył się tym pierwszym, a nasze oczerniał. Tak Apion
skończył żywot i na tym chcę zamknąć moją polemikę z nim.

 

14
Proponowana metoda zbijania zarzutów
wysuwanych przez pisarzy
oczerniających prawa żydowskie

Ponieważ zaś także Apolloniusz Molon, Lizymach i niektórzy inni, po
części wskutek niewiedzy, ale po największej części pod wpływem nieprzyja-
znych uczuć, wypowiedzieli o naszym prawodawcy Mojżeszu i jego prawach
sądy, które nie są ani sprawiedliwe, ani prawdziwe — szkalując jego samego
jako czarownika i oszusta, a o prawach utrzymując, że one wcale nie uczą nas
cnoty, lecz występku — przeto pragnę pokrótce powiedzieć, jak najlepiej po-
trafię123, o naszym ustroju politycznym w ogólności oraz w szczegółach.
Sądzę, że stąd jasnym się stanie, iż jeśli chodzi o krzewienie pobożności, przy-
jaznych stosunków między ludźmi i w ogóle życzliwości, jako też sprawiedli-
wości i wytrwałości w znoszeniu trudów i pogardy śmierci — to prawa, które
mamy, są najlepiej do tego celu przystosowane. Tych zaś, którzy będą mieć
w ręku tę rozprawę, proszę o przeczytanie jej bez uprzedzenia124. Nie miałem
bowiem na celu pisania panegiryku na naszą cześć, ale uważani, że najwłaści-
wszą obronę przed licznymi i fałszywymi zarzutami, jakie się nam stawia,
można znaleźć w samych prawach, którymi stale w życiu się kierujemy. Jest
to istotne wobec faktu, że Apolloniusz nie zebrał razem, jak Apion, swoich
zarzutów, lecz rozsiał je po całym dziele i raz lży nas jako bezbożników i mi-
zantropów, to znów wymyśla nam od tchórzów, a gdzie indziej przeciwnie,
oskarża nas o zuchwałość i brak rozwagi. Twierdzi również, że jesteśmy ze
wszystkich barbarzyńców najmniej z natury uzdolnieni i dlatego jedynie my
nie wnieśliśmy do życia ludzkiego żadnego wynalazku. Myślę, że wszystkie te
zarzuty zostaną w sposób oczywisty obalone, jeśli okaże się, że to, co nam
nakazują nasze prawa i my jak najdokładniej wykonujemy, pozostaje w sprze-
czności z jego wywodami. A jeśli będę zmuszony wspomnieć o przeciwnych
prawach zwyczajowo stosowanych u innych narodów, to słusznie winę za to
ponoszą ci, którzy chcą przez porównanie dowieść niższości naszych. Jestem
przekonany, iż po tych wywodach nie będą mogli utrzymywać, że nie mamy
tych praw, z których przytoczę najważniejsze, ani też że nie jesteśmy do swo-
ich praw tak przywiązani, jak żaden inny naród.

 

15
Prawo contra bezprawie —
Mojżesz najstarszym prawodawcą

Podejmując temat po tej krótkiej dygresji, chciałbym najpierw powiedzieć,
że ludziom, którym leżała na sercu sprawa ładu i jednego dla wszystkich pra-
wa i którzy pierwsi zaczęli to w czyn wprowadzać, słusznie należy przyznać
wyższość pod względem kultury i naturalnej cnotliwości nad tymi, co w życiu
nie kierują się prawem i porządkiem. I w rzeczy samej każdy naród stara się
swoje instytucje wywieść z jak najodleglejszej przeszłości, aby [nie]125 wyda-
wało się, że naśladuje obce wzory, ale że sam wskazał innym drogę, jak żyć
według prawa. W tym stanie rzeczy cnota prawodawcy wyraża się w umiejęt-
ności rozeznania się, co jest najlepsze, i przekonaniu do przyjęcia przez siebie
ustanowionych praw tych, którzy mają według nich żyć, natomiast cnota ludu
w wiernym przestrzeganiu wszystkich przyjętych praw i niedokonywaniu
w nich żadnych zmian w dobrej czy złej doli. Otóż twierdzę, że nasz prawo-
dawca jest najdawniejszy ze wszystkich, jakich zna historia. W porównaniu
z nim Likurgowie, Solonowie i Zaleukos z Lokrów oraz wszyscy ci, co są po-
dziwiani przez Greków, wydają się urodzonymi niejako126 wczoraj lub przed-
wczoraj, gdyż w dawnych czasach Grekom nawet sam wyraz „prawo” był nie
znany. Świadkiem jest Homer, który w swoich poematach nigdzie go nie
użył127. Bo w rzeczy samej prawo nie istniało za jego czasów, ale rządzono
masami w oparciu o nieokreślone maksymy i nakazy królów. I jeszcze długo
potem kierowały się one nieopisanymi zwyczajami, w których stale wprowa-
dzano zmiany stosowne do okoliczności. Wszelako nasz prawodawca, który
żył w bardzo odległych czasach — a to przecież przyznają nawet ludzie, któ-
rzy wygadują na nas niestworzone rzeczy128 — okazał się znakomitym przy-
wódcą i doradcą ludu, a objąwszy swoim kodeksem całą organizację życia, na-
kłonił lud do przyjęcia go i zapewnił jak najwierniejsze zachowanie go po
wsze czasy.

16
Mojżesz jako prawodawca — jego największe dzieło

Przyjrzyjmy się zatem pierwszemu wspaniałemu dziełu Mojżesza. Kiedy
nasi przodkowie postanowili opuścić Egipt i powrócić do ojczystej ziemi, on
stanąwszy na czele wielu dziesiątków tysięcy ludzi wybawił ich z mnóstwa roz-
paczliwych i trudnych sytuacji, zapewniając im bezpieczeństwo. Musieli bo-
wiem przebyć bezwodną i rozległą piaszczystą pustynię, pokonywać nieprzyja-
ciół i w toku walk ochraniać kobiety, dzieci oraz łupy. We wszystkich tych oko-
licznościach on okazał się zarówno najznakomitszym wodzem, jak i najroztro-
pniejszym doradcą i najtroskliwszym opiekunem wszystkich129. Potrafił rozto-
czyć wpływ na cały naród i zapewnić sobie posłuszeństwo w każdej sprawie,
lecz nie wykorzystywał tego dla jakiejś osobistej korzyści. W okolicznościach,
w których przywódcy zapewniają sobie zbrojne zastępy i władzę absolutną oraz
przyzwyczajają ludzi do życia w zupełnym bezprawiu, Mojżesz, przeciwnie,
uznał, że powinien wieść bogobojne życie i poddanym nadać wiele dobrych
praw w przeświadczeniu, że w ten sposób najlepiej okaże swoją cnotę i zapewni
najtrwalsze bezpieczeństwo tym, którzy wybrali go na swego wodza. Ponieważ
jego szlachetne zamierzenia130 i wielkie przedsięwzięcia zostały uwieńczone
sukcesem, słusznie mniemał, że Bóg jest jego przewodnikiem i doradcą. Nabra-
wszy najpierw sam przekonania, że wola Boża kieruje jego czynami i myślami,
uznał za swój pierwszy obowiązek mniemanie to zaszczepić ogółowi ludzi. Ci
bowiem, którzy wierzą, że Bóg czuwa nad ich życiem, nie ważą się popełniać
jakiegokolwiek grzechu. Takim zaiste był ten nasz prawodawca, nie żaden cza-
rodziej czy oszust, jak go niesprawiedliwie nazywają oszczercy, lecz jak Minos,
którym Grecy się szczycą i inni prawodawcy, którzy po nim żyli131. Jedni bo-
wiem przypisują swoje prawa Zeusowi, drudzy odnoszą je do Apollina i jego
wyroczni delfickiej132 już to wierząc, że to jest prawda, już to żywiąc nadzieję,
że takim sposobem łatwiej im będzie ludzi do nich przekonać. Kto zaś ustano-
wił najlepsze prawa i doszedł do najwłaściwszego pojmowania wiary w Boga,
można się przekonać, porównując same prawa z prawami innych. O tym właś-
nie mam teraz mówić. Jak wiadomo, istnieje niezmierzona rozmaitość, jeśli
chodzi o szczegóły w obyczajach i prawach ludzkich na świecie, ale można je
ogólnie ująć następująco: jedni powierzyli władzę polityczną monarchiom, dru-
dzy — oligarchiom, inni wreszcie ludowi133. Nasz prawodawca jednak nie skła-
niał się do żadnej z tych form rządzenia, ale wprowadził ustrój, jeśli posłużyć
się takim sztucznym terminem, teokratyczny134, składając w ręce Boga najwyż-
sze zwierzchnictwo i władzę. I wszystkich przekonał, aby widzieli w Nim
sprawcę wszelkich dóbr, zarówno tych, które są wspólne całej ludzkości, jak
i tych, które Żydzi sami wymodlili w trudnych chwilach dziejowych; dalej, że
przed jego okiem nie skryje się ani żaden czyn, ani żadna tajemna myśl. Głosił,
że Bóg jest jeden, nie stworzony135, po wsze czasy niezmienny, przechodzący
swym pięknem wszelką formę136 śmiertelną, objawiający się nam przez swoją
potęgę, lecz niepoznawalny w swej istocie. Nie będę teraz mówił o tym, że naj-
mędrsi wśród Greków przyswoili sobie takie pojęcie Boga na podstawie zasad,
których im dostarczył Mojżesz, ale oni dali znakomite świadectwo temu, że jest
ono piękne i odpowiada naturze i wielkości Boga137. Bo przecież Pitagoras,
Anaksagoras, Platon oraz stoicy, którzy żyli po nim, i niemal wszyscy filozofo-
wie mieli, jak się okazuje, podobne poglądy na naturę boską. Ale podczas gdy
oni ze swoją filozofią zwracali się do grona nielicznych ludzi i nie ośmielali się
nieść prawdy swojej nauki do mas hołdujących z dawna zakorzenionym poglą-
dom, to nasz prawodawca, okazując zgodność czynów i słów, nie tylko przeko-
nał współczesnych, ale także zaszczepił niewzruszoną wiarę w Boga w serca
wszystkich pokoleń. Przyczyna zaś jego powodzenia leżała w tym, że on cha-
rakterem swego prawodawstwa, które miało na względzie to, co pożyteczne,
zawsze ogromnie górował nad wszystkimi. Nie uczynił bowiem pobożności
działem cnoty, ale inne cnoty — mam na myśli sprawiedliwość, powściągli-
wość, wytrwałość i wzajemną zgodę138 obywateli we wszystkich sprawach —
jej działami. Albowiem wszystkie nasze czyny, zajęcia i słowa ogniskują się
wokół oddawanej przez nas czci Bogu; żadnej z tych rzeczy nasz prawodawca
nie zostawił nie zbadanej lub nie określonej. Dwa są sposoby wszelkiego kształ-
cenia i wychowania moralnego: — słowne nauczanie przepisów i praktyczne
ćwiczenie charakterów. Otóż inni prawodawcy różnili się między sobą w poglą-
dach i każdy wybierał z tych dwóch metod tę, którą uważał za odpowiednią,
a drugą pomijał. Na przykład Lacedemończycy i Kreteńczycy wychowywali
obywateli przez praktyczne wpajanie zasad, a nie przez nauczanie ich, nato-
miast Ateńczycy i prawie wszyscy pozostali Grecy nakazywali przy pomocy
praw, co należy i czego nie należy czynić, lecz nie dbali o to, aby do tego ludzi
przyzwyczajać przez praktyczne wdrażanie.

 

17
Połączenie teorii z praktyką w prawie Mojżesza —
powszechna znajomość prawa u Żydów

Nasz prawodawca natomiast zespolił z niemałym staraniem obie te meto-
dy139. Ani bowiem nie pozostawił cienia niejasności w sprawie praktycznego
ćwiczenia moralnego, ani też nie pozwolił, aby litera prawa była martwa,
lecz od razu, poczynając od pierwszych chwil sprawowania opieki nad daną
jednostką i jej życiem domowym, niczego nie uzależnił, nawet najdrobniej-
szej rzeczy, od swobodnego uznania i kaprysu tych, którzy mają się jego
przepisami kierować. Nawet to, od jakich potraw należy się powstrzymać,
a jakie można spożywać, z jakimi osobami wolno obcować w życiu, jaki
czas przeznaczyć na wytężoną pracę i odwrotnie, jaki na odpoczynek, we
wszystkich tych sprawach prawo uczynił [dla poddanych]140 normą i wzorem
postępowania, abyśmy żyjąc pod nim, jak pod władzą ojca i pana141, w ogóle
nie grzeszyli ani dobrowolnie, ani przez nieświadomość. Albowiem nie zo-
stawił żadnej możliwości142 wymawiania się niewiedzą, lecz prawo ogłosił
najpiękniejszym i najniezbędniejszym narzędziem wychowania, nakazując
słuchać go nie raz, nie dwa czy wiele razy, lecz co tydzień powstrzymywać
się od innych zajęć i zbierać się w celu słuchania prawa i dokładnego jego
poznawania143. O to właśnie, jak się zdaje, wszyscy prawodawcy nie zadbali.

 

18
Żydzi wyróżniają się znajomością prawa

Ludzie po największej części są tak dalecy od tego, by żyć podług swoich
praw, że prawie wcale ich nie znają, i dopiero wtedy, gdy dopuszczą się jakie-
goś przewinienia, od innych dowiadują się, że pogwałcili prawo. Nawet ci
z nich, którzy piastują najwyższe stanowiska, przyznają się do takiej niewie-
dzy, gdyż przybierają sobie do pomocy w zarządzaniu sprawami ludzi, którzy
podają się za znawców prawa144. Natomiast gdyby u nas zapytać pierwszego
lepszego o prawa, wymieniłby je wszystkie z większą łatwością niż własne
imię. Tak więc my, poznając je gruntownie już od pierwszego przebłysku
świadomości, mamy je niejako wyryte w duszach145 i rzadko zdarza się, aby je
ktoś przekroczył, a żadne prośby nic nie pomogą, aby uniknąć kary.

 

19
Jedność wiary leży u podstaw
powszechnej zgodności postępowania

To nade wszystko sprawia, że istnieje między nami podziwu godna har-
monia. Właśnie to, że mamy jedną i tę samą naukę o Bogu i nie różnimy się
między sobą trybem życia i obyczajami, stwarza wspaniałą zgodność charak-
terów ludzkich. Wszak jedynie u nas nie usłyszy się sprzecznych z sobą po-
glądów na temat Boga, jak to zazwyczaj zdarza się u innych narodów i to nie
tylko wtedy, gdy zwyczajni ludzie wygłaszają swoje sądy, ulegając chwilo-
wym nastrojom. Bo tak ośmielają się czynić nawet niektórzy filozofowie,
przy czym jedni usiłują w swoich wywodach w ogóle zaprzeczyć istnieniu
Boga146, inni zaś pozbawić Go opatrznościowej troski o ludzi147. Nie zoba-
czy się też u nas żadnej różnicy w sposobie życia, lecz jednakowe są nasze
działania i jedna, zgodna z prawem nauka o Bogu, głosząca, że On swoim
spojrzeniem ogarnia cały świat. I doprawdy nawet od kobiet i sług można
dowiedzieć się, że pobożność musi być celem wszystkich w ogóle zajęć wy-
konywanych w życiu.

20
Przyczyna braku wynalazczości u Żydów

W tym właśnie tkwi także przyczyna, dlaczego niektórzy krytycy148 za-
rzucają nam, że nie wydaliśmy wynalazców w dziedzinie sztuk i literatury.
Inne bowiem narody za rzecz piękną poczytują nietrzymanie się wiernie żad-
nego z obyczajów ojczystych, ba nawet tym, którzy ośmielają sieje przekra-
czać, przypisują wielką mądrość. My natomiast, przeciwnie, uważamy za je-
dyną mądrość i jedyną cnotę w ogóle niczego nie czynić ani nie myśleć
wbrew ustanowionym na początku prawom. W tym słusznie można upatry-
wać dowód, że prawo było znakomicie ułożone. Bo jeśli kodeksy takimi nie
są, to doświadczenie dowodzi, że wymagają ulepszenia.

 

21
Doskonałość teokratycznego ustroju

Dla nas, którzy mamy to przeświadczenie, że od początku prawo zostało
ustanowione podług woli Bożej, nieprzestrzeganie go byłoby oczywistą bez-
bożnością. Bo cóż można by w nim zmienić albo cóż piękniejszego wymy-
ślić czy też lepszego przyjąć od innych? Czy może zmienić cały charakter
ustroju politycznego? Ale jakiż może być ustrój piękniejszy i sprawiedliwszy
od tego, który Boga stawia na czele wszystkiego, zarządzanie najważniejszy-
mi sprawami oddaje w ręce ogółu kapłanów, a najważniejszemu arcykapła-
nowi powierza przewodnictwo nad innymi kapłanami? Ludzi tych prawo-
dawca na samym początku powołał do takiej godności nie ze względu na ich
bogactwo czy odznaczanie się jakimiś przypadkowymi zaletami, ale zadanie
sprawowania kultu Bożego powierzył jako pierwszy obowiązek właśnie tym,
którzy wyróżniali się wśród innych — tak jak on sam — darem przekonywa-
nia i roztropnością. Dalej, zadanie to polegało na sprawowaniu149 ścisłego
nadzoru nad prawem i różnymi zajęciami, gdyż do obowiązków kapłanów
należało czuwanie nad wszystkim, rozstrzyganie spraw spornych i wymie-
rzanie kary skazanym150.

22
Pierwsze przykazanie — pojęcie Boga u Żydów

Czyż więc mógłby istnieć jakiś rząd bardziej od tego bogobojny? Czy moż-
na w bardziej odpowiedni sposób oddawać cześć Bogu, niż gdy cały lud jest
przysposobiony do pobożności, kapłani mają powierzoną szczególną troskę
o to, a całe zarządzanie państwem jest jakby spełnianiem jakiegoś obrzędu reli-
gijnego? Gdy bowiem inne narody nie potrafią nawet przez kilka dni przestrze-
gać praktyk, które nazywają misteriami i obrzędami wtajemniczenia, to my
trwamy przy swoich z radością i niezachwianą wolą przez całe życie. Jakie za-
tem są te nakazy i zakazy? Proste i znane. Naczelne miejsce zajmuje przykaza-
nie, które mówi o Bogu, mianowicie że Bóg rządzi całym wszechświatem, jest
doskonały i błogosławiony, samowystarczalny i wystarczalny dla wszystkich;
jest początkiem, środkiem i końcem wszechrzeczy151, objawia się w swoich
dziełach i dobrodziejstwach, jest bardziej widoczny niż cokolwiek, ale jego
kształt i wielkość przechodzą zdolność naszego wysłowienia. Żaden bowiem
materiał, choćby najcenniejszy, nie jest odpowiedni, aby oddać jego obraz, żad-
na sztuka nie jest zdolna pojąć Go i przedstawić. Niczego podobnego ani nie wi-
dzieliśmy, ani nie potrafimy sobie wyobrazić i jest rzeczą bezbożną czynić Jego
podobiznę152. Widzimy Jego dzieła: światło, niebo, ziemię, słońce, księżyc, rze-
ki, morza, zwierzęta, które się rozmnażają, i plony, które rosną153. Wszystko to
stworzył Bóg nie rękami, nie w znojnym trudzie i nie uciekając się do pomocy
jakichś współpracowników154, lecz dlatego że taka była Jego wola i od razu sta-
ło się to w całej okazałości155. Wszyscy powinniśmy Go wielbić, praktykując
cnotę. Jest to bowiem najświętszy sposób oddawania Mu czci.

 

23
Świątynia i kult

Jeden [mamy]156 Przybytek dla jednego Boga — zawsze bowiem podob-
ne lubi podobne157 — wspólny dla wszystkich, jak wspólny jest Bóg dla
wszystkich. Kapłani nieustannie pełnią służbę Bożą, a na ich czele stoi
pierwszy z rodu. Ten wraz z innymi kapłanami ma składać Bogu ofiary,
strzec praw, wydawać wyroki w spornych sprawach, wymierzać karę uzna-
nym za winnych158. Kto zaś odmawia mu posłuszeństwa, ponosi karę, jakby
dopuścił się obrazy samego Boga. Ofiary, które składamy, nie mają na celu
upijania się —jest to bowiem odrażające dla Boga — lecz skłonienie nas do
wstrzemięźliwości159. Przy składaniu ofiar należy najpierw modlić się
o wspólne dobro, potem o nasze własne. Jesteśmy bowiem zrodzeni do życia
we wspólnocie i ten, kto stawia ją ponad korzyść osobistą, jest szczególnie
Bogu miły. Prosić zaś należy Boga nie o to, aby dawał nam dobra — dał je
nam przecież z własnej woli i przeznaczył do powszechnego użytku — lecz
o to, abyśmy mogli je otrzymać, a po otrzymaniu zachować. Ze względu na
ofiary prawo nakazuje oczyszczenia po pogrzebie, połogu, stosunku małżeń-
skim i w licznych innych wypadkach160.

 

24
Przepisy prawne dotyczące małżeństwa

A jakie są nasze przepisy prawne dotyczące małżeństwa? Prawo uznaje je-
den naturalny związek, mianowicie z kobietą i to jedynie wtedy, gdy celem jest
płodzenie dzieci161. Obcowanie mężczyzn z mężczyznami uważa za czyn
wstrętny i śmiercią każe tego, kto by na to się poważył162. Przy zawieraniu mał-
żeństwa z kobietą nakazuje nie baczyć na posag, nie porywać jej siłą ani nie na-
kłaniać jej przy pomocy podstępu czy oszustwa, ale ubiegać się o jej rękę u te-
go, kto ma prawo ją oddać w zamężcie za człowieka odpowiedniego ze wzglę-
du na pokrewieństwo163. [Kobieta jest — jak głosi prawo — pod każdym
względem niższa od mężczyzny164. Dlatego też powinna mu być posłuszna nie
gwoli poniżenia, lecz aby nią kierowano, ponieważ Bóg dał władzę
mężczyźnie]165. Mężowi wolno obcować tylko z własną żoną; uwiedzenie cu-
dzej żony jest grzechem. Ktokolwiek się tego dopuścił, czy to gwałcąc dziewicę
przyrzeczoną już komu innemu, czy uwodząc kobietę zamężną, tego czeka nie-
ubłagana śmierć166. Prawo nakazuje wychowywać wszystkie dzieci i zabrania
kobietom poronienia czy innego sposobu uśmiercania płodu; kobieta, która oka-
załaby się tego winna, uważana jest za dzieciobójczynię, gdyż niszczy duszę
i pomniejsza naród167. Także nie może być czystym ten, kto dopuszcza się
uwiedzenia położnicy168. Nawet po prawowitych stosunkach męża z żoną ko-
nieczna jest ablucja169, gdyż prawo uważa, że w ten sposób dusza, przechodząc
w inne miejsce, doznaje skalania170. Dusza bowiem cierpi, gdy zostaje wprowa-
dzona do ciała171 i tak samo wtedy, gdy odłącza się od niego przez śmierć. Dla-
tego to we wszystkich takich wypadkach prawo nakazało oczyszczenia.

 

25
Wychowywanie dzieci

Prawo nie pozwala urządzać uczt nawet z okazji narodzin dzieci ani wy-
korzystywać tego jako pretekstu do upijania się172, lecz od samego początku
ich wychowywania zalecało trzeźwość. Nakazywało też uczyć je czytania
i poznawania praw i czynów przodków173, aby te ostatnie naśladowały ich
i nie mogły wymawiać się tym, że ich nie znają.
26
Obrzędy pogrzebowe

Prawo przewidziało także obrzędy religijne dotyczące zmarłych, jednak bez
kosztownych pogrzebów i wznoszenia okazałych pomników. Urządzeniem po-
grzebu mają zająć się najbliżsi krewni, a wszyscy przechodzący174 [obok kon-
duktu pogrzebowego do niego] się przyłączyć i dzielić lamenty z rodziną175. Po
pogrzebie należy oczyścić zarówno dom, jak i jego mieszkańców176, [aby ktoś
winny zabójstwa był jak najdalszy od uważania się za czystego]177.

 

27
Cześć dla rodziców i inne przepisy

Okazywanie poszanowania rodzicom prawo stawia zaraz po czci należ-
nej Bogu178, a tego, kto nie odwzajemnia się za otrzymane od nich dobro-
dziejstwa i dopuszcza się w czymkolwiek uchybienia względem nich, skazu-
je na ukamienowanie179. Od młodych wymaga otaczania szacunkiem
każdego starszego180, ponieważ Bóg jest najstarszy ze wszystkich181. Zabra-
nia ukrywania czegokolwiek przed przyjaciółmi, gdyż nie ma przyjaźni bez
pełnego zaufania182, a gdyby doszło do jakiegoś poróżnienia się, zakazuje
ujawniania tajemnic183. Sędzia, który przyjmuje łapówki, karany jest śmier-
cią184. Ten, kto odmawia proszącemu pomocy, choć może jej udzielić, ponosi
za to odpowiedzialność185. Nie wolno nikomu zabrać dla siebie rzeczy, której
nie oddał do depozytu186, ani przywłaszczać sobie niczego, co należy do in-
nych187, ani pobierać lichwy188. Te i liczne inne podobne do nich przepisy
stanowią więzy, które nas razem łączą.

 

28
Stosunek do obcych

Warto też zwrócić uwagę na to, jak prawodawca zatroszczył się o nale-
żyte traktowanie ludzi obcych. Otóż, jak się okazuje, przewidział on najlep-
szy w ogóle sposób pozwalający nam zarówno nie dopuścić do zepsucia
naszych obyczajów, jak i nie odtrącać tych, którzy chcą je przyjąć. Wszys-
tkim bowiem, którzy pragną do nas przybyć i żyć według tych samych co
i my praw, przyjmuje z całą życzliwością, uważając, że ludzi zbliżają do
siebie nie tylko więzy krwi, lecz także zasady postępowania189. Z drugiej
strony nie chciał, aby przygodnych przybyszów dopuszczano do zażyłego
obcowania z nami190.

29
Przepisy humanitarne

Wydał jeszcze inne przepisy, o których należy koniecznie wspomnieć191,
mianowicie, by wszystkim, którzy o to proszą, dostarczać ognia, wody
i żywności, wskazywać drogę192, nie pozostawiać ciała nie pogrzebanego193,
być pobłażliwym nawet względem zdeklarowanych wrogów. Nie pozwala
bowiem niszczyć ich kraju ogniem194 ani ścinać drzew owocowych195, a na-
wet zabrania ograbiania żołnierzy poległych w walce196. Pomyślał też o jeń-
cach, aby nie czyniono im, a zwłaszcza kobietom197, gwałtu. Tak wpoił nam
łagodność i ludzkość, że nie pominął nawet bezrozumnych zwierząt, pozwa-
lając posługiwać się nimi tylko zgodnie z prawem i zabraniając tego w każ-
dym innym wypadku198. Zakazał zabijania zwierząt, które chronią się do na-
szych domów, szukając niejako opieki199. Nie pozwolił też wyjmować
z gniazd starych ptaków z pisklętami200 i nakazał oszczędzać i nie zabijać
zwierząt roboczych201 nawet w kraju nieprzyjacielskim. Tak oto pomyślał
o okazywaniu pobłażliwości we wszelkich okolicznościach, posługując się
dla wpojenia nam tej nauki wymienionymi wyżej prawami, a z drugiej strony
ustanawiając przeciw tym, którzy je naruszają, przepisy karne nie dopuszcza-
jące żadnego usprawiedliwienia.

 

30
Kary i nagroda w przyszłym życiu

W większości przypadków bowiem karą przewidzianą za przekroczenie
prawa jest śmierć: za cudzołóstwo202, zniewolenie dziewicy203, poważenie się
na obcowanie cielesne z drugim mężczyzną204 i bierne przyzwolenie na to
partnera. Równie nieubłagane jest prawo odnoszące się do niewolników205.
Nawet jeśli ktoś dopuści się oszustwa w zakresie miar i wag, nieuczci-
wości i podstępu przy sprzedaży, kradzieży cudzej rzeczy, przywłaszczenia
sobie przedmiotu, którego nie oddał na przechowanie — za wszystkie te
przestępstwa przewidziane są kary nie takie, jak u innych narodów, lecz
o wiele surowsze206.
Tak na przykład wyrządzenie krzywdy rodzicom lub dopuszczenie się ob-
razy boskiej — choćby tylko zamierzone — od razu karane są śmiercią207. Na-
tomiast ci, którzy żyją według naszych praw, nie są nagradzani srebrem czy
złotem ani wieńcem z oliwki208 czy selera209 lub podobnym wyróżnieniem
publicznym, lecz każdy, polegając na świadectwie swojego sumienia, jest
przeświadczony, że zgodnie z przepowiednią prawodawcy i niezawodną
obietnicą daną przez Boga ci, którzy ściśle praw przestrzegają i gotowi są
w razie potrzeby w obronie ich ochoczo śmierć ponieść, otrzymają od Boga
nowy byt, a gdy wypełnią się czasy, lepsze życie210. Wahałbym się o tym pi-
sać, gdyby fakty nie pokazały wszystkim, że wielu z nas i to po wielokroć wo-
lało mężnie znosić wszelkie cierpienia, niż wyrzec choćby jedno słowo prze-
ciwko Prawu211.

31
Prawo u Żydów i Greków

Przypuśćmy, że tak się złożyło, iż naród nasz nie jest znany całemu świa-
tu ani też nasze dobrowolne posłuszeństwo prawom nie stanowi oczywistego
faktu, ale że ktoś przeczytał taką historię Grekom, zapewniając, że sam ją
ułożył, bądź też, że gdzieś poza krańcami znanego świata spotkał ludzi, któ-
rzy mają tak wzniosłe pojęcie o Bogu i przez długie wieki wiernie trwają
przy takich prawach. Wyobrażam sobie, jak wszyscy słuchacze zdumieliby
się, mając na uwadze ciągle zachodzące u nich samych zmiany212. I rzeczy-
wiście tym, którzy starali się ułożyć jakiś podobny system rządzenia i podo-
bne prawa, zarzuca się, że wymyślili coś fantastycznego, opartego według
tych krytyków na niemożliwych założeniach. Pomijam innych filozofów,
którzy zajmowali się podobnym tematem w swoich dziełach. Wystarczy wy-
mienić Platona, którego — choć był podziwiany przez Greków, gdyż wyróż-
niał się dostojnym sposobem życia i przewyższał wszystkich filozofów siłą
swego talentu oratorskiego i zdolnością przekonywania — stale spotykają
omalże szyderstwa i kpiny ze strony tych, co podają się za wielkich polity-
ków. A przecież jeśli przyjrzeć się jego prawom, okazuje się, że są one czę-
stokroć213 łatwiejsze od naszych i bliższe obyczajom praktykowanym w sze-
rokich masach. Sam Platon przyznawał, że jest rzeczą niebezpieczną nieść
prawdziwą naukę o Bogu nieoświeconym masom214. Są jednak tacy, którzy
uważają, że dialogi Platona są bezwartościowymi, wziętymi z fantazji, wspa-
niale zresztą napisanymi dziełami, natomiast spośród prawodawców najbar-
dziej podziwiają Likurga, a wszyscy wysławiają Spartę dlatego, że najdłużej
pozostała wierna jego prawom215. Zgódźmy się więc z tym, że posłuszeń-
stwo prawom jest dowodem cnoty; ci jednak, co podziwiają Lacedemończy-
ków, powinni porównać czas istnienia tego państwa z okresem ponad dwóch
tysięcy lat trwania naszego ustroju216. Nadto powinni wziąć pod uwagę to, że
Lacedemończycy uważali za słuszne ściśle przestrzegać swoich praw, dopóki
byli panami u siebie, cieszą się wolnością, lecz gdy doświadczyli zmiennych
kolei losu, niemal o nich wszystkich zapomnieli. My natomiast mimo niezli-
czonych nieszczęść, w które nas wtrącili zmieniający się władcy Azji, nie
zdradziliśmy praw nawet w chwilach ostatecznego zagrożenia, szanując je
nie z gnuśności czy gwoli zbytkowego życia. Jeśli bowiem chcieć lepiej spra-
wę zbadać, to okaże się, że wystawiają nas one na cięższe próby i trudy niż
wytrzymałość wymagana według ogólnej opinii od Lacedemończyków. Oni
przecież ani roli nie uprawiali, ani nie podejmowali trudu pracy rzemieślni-
czej, lecz pędzili życie w mieście, wolni od wszelkiej pracy, dobrze wyglą-
dając i ćwicząc ciała gwoli piękności. Dla zaspokojenia wszystkich potrzeb
życia mieli na usługi innych ludzi, od których otrzymywali gotową żywność,
sami zdecydowani wszystko uczynić i znieść dla osiągnięcia tego jednego,
pięknego i ludzkiego celu — zwyciężania wszystkich, przeciw którym mieli-
by wyruszyć na wojnę. Nawiasem mówiąc, nawet i pod tym względem im się
nie wiodło, gdyż częstokroć już nie pojedynczo, lecz gromadnie, nie bacząc
na nakazy prawa, poddawali się z bronią w ręku nieprzyjaciołom217.

 

32
Bohaterska wytrwałość Żydów

A czy ktoś słyszał, aby i u nas, nie mówię aż tylu ludzi, ale bodaj dwóch
czy trzech, zdradziło prawa lub ulękło się śmierci? Nie myślę o tej najłatwiej-
szej ponoszonej na polu walki, lecz o śmierci połączonej z torturami fizyczny-
mi i uważanej w ogóle za najokropniejszą. Taką śmierć zadawali nam niektó-
rzy nasi zwycięzcy — w moim przekonaniu — nie dla okazania nienawiści dla
podbitych, lecz z chęci zobaczenia zdumiewającego zjawiska, że mianowicie
są pewni ludzie, co wierzą, iż jedynym ich nieszczęściem jest być zmuszonym
do popełnienia czegoś wbrew ich prawom lub wyrzeczenia przeciw nim choć-
by jednego słowa. Nie należy dziwić się, że w obronie praw potrafimy tak
dzielnie patrzeć śmierci w oczy, że żaden naród nie może się równać z nami.
Wszak nawet te nasze zwyczaje, które wydają się najłatwiejsze, okazują się dla
innych trudnymi do zniesienia. Mam na myśli przepisy dotyczące pracy osobi-
stej, prostoty w pożywieniu, niepowodowania się przypadkiem czy kaprysem
własnym w jedzeniu i piciu, utrzymywania stosunków płciowych lub zbytku,
a z drugiej strony przestrzegania ściśle ustalonych okresów wstrzymania się od
pracy218. I oto ludzie, którzy idą prosto do walki na miecze i przy pierwszym
uderzeniu zmuszają nieprzyjaciół do ucieczki, nie potrafili sprostać przepisom
regulującym sprawy życia codziennego. U nas natomiast chętne posłuszeń-
stwo sprawia, że potrafimy okazać się mężnymi także w polu walki.

 

33
Krytyka religii greckiej

Wszelako wszystko to nie przeszkadza Lizymachom, Molonom i innym
pisarzom tego pokroju, owym osławionym sofistom i uwodzicielom mło-
dzieży szydzić z nas jako najpodlejszych na świecie. Nie chciałbym wda-
wać się w rozpatrywanie zwyczajów innych narodów, gdyż tradycja naka-
zuje nam przestrzegać własnych, a nie krytykować ich u innych. Prawo-
dawca nasz wyraźnie zabronił nam wyszydzania i zniesławiania bogów
uznawanych przez inne narody ze względu na samo imię Boga219. Ponie-
waż jednak nasi oskarżyciele spodziewają się w samym porównaniu z inny-
mi znaleźć argumenty przeciwko nam, nie sposób zachować milczenia, tym
bardziej że tego, co zamierzam powiedzieć, nie wymyśliłem sam na tę oko-
liczność, lecz tak wypowiedziało się wielu pisarzy i to cieszących się nie-
małym rozgłosem.
Któryż to, zaiste, spośród podziwianych u Greków mędrców nie krytyko-
wał zarówno najsławniejszych poetów, jak i cieszących się największym za-
ufaniem prawodawców za to, że rozsiewali pierwsze ziarna takich pojęć
o bogach wśród mas?220 Liczbę bogów podają taką, jaka się im podoba; ro-
dzą się oni jedni z drugich i płodzeni są w najrozmaitszy sposób, a odróżnia-
ją ich od siebie podług miejsc pobytu i sposobów życia niczym gatunki zwie-
rząt, gdyż jedni przebywają pod ziemią221, drudzy w morzu222, a najstarsi
z nich uwięzieni w Tartarze223. Nad tymi, którym przydzielili niebo, ustano-
wili rzekomego ojca, a w istocie tyrana i despotę, i dlatego wspólnie spiskują
przeciw niemu jego żona, brat i córka, którą on zrodził ze swej głowy224, pra-
gnąc go pochwycić i uwięzić, jak to on sam postąpił ze swym ojcem.

 

34
Wyobrażenia Greków o bogach

Słusznie najwybitniejsze umysły bajki te poddają ostrej krytyce, bo uwa-
żają nawet za śmieszne, że każe się wierzyć, iż jedni z bogów są młodzieńca-
mi bez brody, drudzy brodatymi starcami225, inni mają pod swoją opieką
sztuki, jeden jest kowalem226, jedna bogini prządką227, inny bóg toczy wojny
i bije się z ludźmi228 i jeszcze inni grają na kitarze229 lub są rozmiłowani
w łucznictwie230. Dalej, że podnoszą bunty przeciw sobie i kłócą się o ludzi
do tego stopnia, iż nie tylko podnoszą ręce na siebie, ale jeszcze lamentują
i cierpią z powodu ran zadawanych im przez śmiertelników231. A czy nie jest
czymś niedorzecznym — a bezwstyd sięga tu już szczytu — przypisywanie
niemal wszystkim bogom zarówno męskiej, jak i żeńskiej płci wyuzdanych
związków i miłostek? Nie dość na tym! Najszlachetniejszy i stojący na czele
sam ich ojciec, po podstępnym uwiedzeniu kobiet232 i uczynieniu ich brze-
miennymi, obojętnie patrzy na to, jak sieje więzi i topi w morzu i ani nie jest
w stanie ocalić swoich własnych dzieci, gdyż sam podlega przeznaczeniu,
ani znieść ich śmierci bez ronienia łez. Piękne to są, zaiste, wyczyny, a do
tego dochodzą podobne inne, jak na przykład akt cudzołożenia w niebie, któ-
remu przyglądają się bogowie tak bezwstydnie, że nawet niektórzy wyznają,
iż zazdroszczą złączonej parze233. Bo jakżeż nie mieli pozwolić sobie na to,
skoro nawet najstarszy z nich i król .nie potrafił pohamować żądzy spółkowa-
nia z małżonką przynajmniej do czasu, aż dojdzie do swojej komnaty sypial-
nej?234 A jeśli inni bogowie pełnią służbę u ludzi bądź jako najemni budow-
niczowie235, bądź jako pasterze trzody236, a inni jak złoczyńcy trzymani są
w spiżowym więzieniu237, to jakiż człowiek przy zdrowych zmysłach nie
rozgniewałby się i nie zganił autorów tych bajek, a także nie potępiał bezgra-
nicznej głupoty ludzi, którzy w nie wierzą? Inni przypisują naturę i postać
boga nie tylko Bojaźni i Strachowi238, ale nawet Szałowi i Oszustwu (bo
czyż jest któraś z najgorszych namiętność, której by nie przypisali natury
i postaci boga?) i skłonili miasta do składania ofiar przychylniejszym z nich.
Nie mogli więc żadną miarą oprzeć się przekonaniu, że jedni z bogów są sza-
farzami dóbr, a drudzy otrzymują miano „Budzących wzgardę”239 (bogów).
Toteż starają się ich ułagodzić240 dobrodziejstwami i darami jak najpodlej-
szych z ludzi, bojąc się, że jeśli nie dadzą im okupu, doznają jakiegoś wiel-
kiego nieszczęścia z ich strony.

 

35
Przyczyny niemoralnych poglądów religijnych:
brak troski o religię u prawodawców
i zbyt wielka swoboda zostawiona poetom i artystom

Jakaż więc jest przyczyna takiej anomalii i tak błędnego wyobrażenia
o Bogu? Ja osobiście upatruję ją w tym, że prawodawcy ich od początku nie
rozumieli prawdziwej natury Boga i nawet w takiej mierze, w jakiej mogli ją
pojąć, nie byli w stanie określić w takim stopniu poprawnej wiedzy o niej,
żeby przystosować do tego resztę ustroju politycznego. Tymczasem, jakby
chodziło o rzecz najzupełniej błahą, pozwolili poetom wprowadzić według
swego upodobania bogów podlegających wszelkim namiętnościom, mów-
com zaś przyznawać na mocy uchwały prawo obywatelstwa każdemu z ob-
cych bogów uznanemu za przychylnego. Również malarze i rzeźbiarze cie-
szyli się u Greków wielką swobodą pod tym względem i wedle tego, jaki
komu kształt podsunęła własna fantazja, jeden modelował go w glinie, a dru-
gi malował. Najbardziej podziwiani artyści posługują się kością słoniową
i złotem jako materiałami pozwalającymi urzeczywistniać ich wciąż nowe
pomysły241 (1). A potem nowi bogowie, którzy przedtem doznawali najwię-
kszej czci, zestarzeli się242 (2), by powiedzieć eufemistycznie, a jacyś inni
nowo wprowadzeni stają się przedmiotem kultu243 (3). Jedne świątynie zosta-
ły opuszczone, inne teraz właśnie się wznosi podług osobistych upodobań
ludzi, gdy tymczasem, przeciwnie, powinni swą wiarę w Boga i oddawaną
Mu cześć niezmiennie zachowywać.

36
Analogie między prawami platońskimi i żydowskimi

Otóż Apolloniusz Molon był tylko jednym z rzędu owych głupców i za-
ślepieńców. Natomiast ci filozofowie greccy, którzy szukali prawdy, w peł-
ni zdali sobie sprawę z tego, o czym mówiłem wyżej, i dobrze rozeznawali
się w tych jałowych244 wybiegach w postaci tłumaczeń alegorycznych. Dla-
tego też słusznie nimi pogardzali, a jeśli chodzi o prawdziwe i należyte poj-
mowanie Boga, to zgadzali się z nami. Wychodząc od takiej koncepcji,
Platon oświadcza, że nie można wpuszczać do jego rzeczypospolitej żadne-
go poety. Ba, nawet Homera odprawia w życzliwych słowach, po uprzed-
nim uwieńczeniu go i skropieniu wonnościami, ażeby swoimi mitami nie
zniweczył prawdziwej koncepcji Boga245. Platon naśladował naszego pra-
wodawcę246 przede wszystkim w tym, że z jednej strony zalecał jako naj-
ważniejszy środek wychowania obywateli dokładne uczenie się praw przez
wszystkich, a z drugiej przezornie pomyślał o tym, aby ludzie obcy nie
mieszali się przypadkowo z nimi, lecz państwo pozostawało czyste, składa-
jąc się z samych obywateli wiernych prawom247. Molon, jakby nigdy nic,
zarzucił nam, że nie dopuszczamy do siebie ludzi mających już ustalone in-
ne poglądy na temat Boga i nie chcemy utrzymywać stosunków z tymi, któ-
rzy obrali sobie odmienny tryb życia248. Jednakże postępowanie to również
nie jest jakąś naszą osobliwością, lecz wspólne wszystkim narodom, po-
dzielane nie tylko przez Greków w ogólności, ale nawet przez ludzi najwy-
bitniejszych między nimi. Lacedemończycy nie tylko nieustannie wydalali
cudzoziemców, ale także swoim obywatelom nie zezwalali na udawanie się
za granicę, w jednym i drugim wypadku z obawy, by to nie wywarło zgub-
nego wpływu na ich prawa. Można by więc słusznie wytykać im ducha eks-
kluzywności, ponieważ nikomu nie przyznawali praw obywatelstwa ani nie
zezwalali na pobyt u siebie. My jednak nie uważamy za słuszne naśladować
zwyczajów innych, ale z całą chęcią witamy u siebie tych, którzy chcą
przyjąć nasze. To właśnie, moim zdaniem, można uznać za świadectwo za-
równo ludzkości, jak i wielkoduszności.

 

37
Surowe karanie za bezbożność u Ateńczyków, Scytów i Persów —
wierność prawom u Żydów

O Lacedemończykach nic już więcej nie powiem. Ale jak ustosunkowali
się do tej sprawy Ateńczycy, którzy uważali swoje miasto za otwarte dla
wszystkich? Oczywiście Apolloniuszowi nic nie wiadomo o tym, że jeśli
ktoś wyrzekł bodaj słowo o bogach niezgodne z ich prawami, tego oni bezli-
tośnie karali. A dla jakiej to innej przyczyny śmierć poniósł Sokrates? Nie
zdradził przecież nieprzyjaciołom swego miasta ani nie ograbił żadnej świą-
tyni, lecz skazano go na śmierć przez wypicie cykuty za to, że przysięgał
według nowych formuł i twierdził (dalibóg249 żartując, jak niektórzy utrzy-
mują), że jakiś demon250 daje mu znaki. Nadto jego oskarżyciel zarzucił mu,
że psuje młodzież251, nakłaniając ją do pogardzania ustrojem i prawami swo-
jego kraju. Taką to karę poniósł Sokrates, obywatel ateński. Anaksagoras252
zaś pochodził z Klazomenai, ale gdy Ateńczycy uważali słońce za boga, a on
twierdził, że jest to rozżarzona do czerwoności bryła253, ledwie kilka głosów
brakowało do tego, by został przez nich skazany na śmierć. A za głowę Dia-
gorasa z Melos254wyznaczono publicznie nagrodę jednego talentu, ponieważ
jak mówiono, drwił sobie z ich misteriów. Protagoras255 znów, gdyby nie
zdołał jak najrychlej zbiec, zostałby pochwycony i zgładzony za to, że napi-
sać miał o bogach coś niezgodnego z poglądami Ateńczyków. Czy trzeba
dziwić się, że tak byli usposobieni względem mężów cieszących się wielką
powagą, skoro nie oszczędzali nawet kobiet? Zabili przecież kapłankę Ni-
nos256, ponieważ ktoś oskarżył ją o to, że wtajemnicza w kult obcych bogów.
Tego bowiem zabraniało ich prawo, a karą przewidzianą dla wprowadzają-
cych obcego boga była śmierć. Ci, którzy mieli takie prawo, oczywiście nie
wierzyli, że bogowie innych narodów są bogami, gdyż inaczej nie wyrzeka-
liby się korzyści wynikających z powiększenia ich liczby u siebie. Tyle wy-
starczy na temat tego, jak się rzecz miała u Ateńczyków. Ale nawet Scyto-
wie, którzy z radością mordują ludzi i niewiele różnią się od zwierząt, jednak
poszanowanie swoich obyczajów narodowych uważają za swoją powinność,
a Anacharsisa258, który mądrością zyskał sobie podziw u Greków, zabili po
powrocie do nich z tej przyczyny, że uznali, iż przybywa zarażony obyczaja-
mi259 greckimi. Także u Persów można by znaleźć niemało osób ukaranych
z tego samego powodu. Ale Apolloniusz miał, oczywiście, sentyment do
praw Persów i był pełen podziwu dla nich samych, zapewne dlatego, że Gre-
cy zakosztowali dobrodziejstw ich męstwa i zgodności poglądów o bogach!
Co do tego ostatniego to wtedy, gdy omal nie dostali się w ich niewolę. Apol-
loniusz nawet naśladował [wszystkie]260 obyczaje Persów, gwałcąc cudze żo-
ny i kastrując dzieci261. U nas natomiast przewidziana jest kara śmierci dla
tego, kto by w taki sposób skrzywdził nawet bezrozumne zwierzę262. Od tych
praw nic nie było w stanie nas odwieść — ani strach przed naszymi władca-
mi, ani podziw dla zwyczajów cenionych u innych narodów.
W męstwie ćwiczyliśmy się nie po to, żeby wszczynać wojny z powodu
zachłanności, lecz w celu zachowania naszych praw. Znosimy cierpliwie
wszelkie inne klęski, lecz gdy zmusza się nas do zmiany naszych praw, wte-
dy wybieramy walkę nawet przeciw przeważającym siłom i zdecydowani je-
steśmy znosić przeciwności losu do granic ostateczności.
Dlaczego mielibyśmy zazdrościć innym narodom ich praw, skoro, jak
widzimy, nawet sami twórcy ich nie przestrzegają? Jakżeż doprawdy Lace-
demończycy nie mieli potępić swego ekskluzywnego ustroju i pogardy mał-
żeństwa, a Elejczycy i Tebańczycy sprzecznego z naturą i [nader] swawolne-
go obcowania cielesnego między mężczyznami?263
W każdym razie do praktyk, które niegdyś mieli za bardzo piękne i poży-
teczne, już się nie przyznają, jeśli w ogóle ich nie zaniechali. Wyrzekają się
nawet tych praw, do których kiedyś Grecy przywiązywali tak wielką wagę,
że nawet bogom przypisywali utrzymywanie stosunków między przedstawi-
cielami płci męskiej264 i na tej samej zasadzie także związki małżeńskie mię-
dzy braćmi i siostrami265, wymyślając je gwoli usprawiedliwienia swoich od-
rażających i sprzecznych z naturą żądz266.

 

38
Gwałcenie praw u innych narodów

Nie będę tutaj mówił o karach, o tych różnych wykrętnych możli-
wościach, które od samego początku stwarzała dla przestępców większość
prawodawców, ustanawiając grzywny za popełniane cudzołóstwa, przymus
małżeństwa za uwiedzenie, czy o tych wybiegach, które oni podsuwają dla
wyparcia się wszystkiego w sprawach o bezbożność, w razie gdyby wszczęto
dochodzenie. U większości narodów przekraczanie praw weszło już w zwy-
czaj. U nas jednak doprawdy tak nie jest. Można by zabrać nam bogactwa,
miasta i inne dobra, ale w każdym razie prawo u nas pozostaje nieśmiertelne.
Nie ma Żyda nie wiedzieć jak daleko przebywającego od ojczyzny czy nie
wiedzieć jak zastraszonego przez srogiego pana, żeby bardziej od niego nie
bał się prawa. Jeśli zaś taki jest nasz stosunek do praw dzięki ich zaletom, to
(przeciwnicy) muszą zgodzić się, że mamy prawa ze wszech miar znakomite.
Jeśli zaś za marne uważają te prawa, przy których tak wiernie trwamy, to na
jaką karę zasługiwaliby ci, co nie przestrzegają praw lepszych?

 

39
Prawa żydowskie wytrzymały próbę czasu
i znajdują naśladowców

Ponieważ długi upływ czasu uważa się za najpewniejszy sprawdzian
wartości wszystkich rzeczy, więc chciałbym na to powołać się jako na dowód
tego, jak znakomitym był nasz prawodawca i jak znakomite było objawienie
o Bogu, które on nam przekazał. Bo skoro już upłynął niezmiernie długi
okres, jeśli porównać epokę Mojżesza z epokami innych prawodawców, to
z pewnością można stwierdzić, że w całym tym czasie prawa te nie tylko
sprawdziły się w naszej praktyce, lecz nawet budziły w ogóle na świecie sta-
le rosnącą chęć naśladowania. Filozofowie greccy byli pierwszymi, którzy na
pozór zachowywali swoje prawa ojczyste, lecz w pismach267 i filozofii szli
za Mojżeszem268, hołdując podobnym poglądom o Bogu269 oraz ucząc pro-
stoty życia i utrzymywania przyjaznych stosunków między ludźmi. Mało te-
go. Także wśród szerokich mas od dawna już przejawiało się gorące pragnie-
nie przyjęcia naszych praktyk religijnych i nie można znaleźć bodaj jednego
miasta greckiego czy barbarzyńskiego, ani jednego narodu, gdzie nie rozpo-
wszechniłby się nasz zwyczaj powstrzymywania się od pracy siódmego dnia
i nie przestrzegano by postów, zapalania lamp i wielu innych naszych prze-
pisów dotyczących spożywania pokarmów270. Starają się także naśladować
naszą wzajemną zgodę, gotowość dzielenia się dobrami, zamiłowanie do pra-
cy rzemieślniczej i wytrwałość w znoszeniu tortur w obronie praw. Najbar-
dziej zaś zdumiewające jest to, że choć prawo nie nęciło powabem rozkoszy,
jednak samo przez się miało tak wielką siłę atrakcyjną271 i jak Bóg przenik-
nął cały wszechświat, tak ono utorowało sobie drogę do całej ludzkości. Każ-
dy, kto zastanowi się nad swoją ojczyzną i rodziną, nie będzie wątpił w to, co
mówię. W tym stanie rzeczy oskarżyciele nasi powinni albo potępić wszys-
tkich ludzi za ich dobrowolną przewrotność, skoro tak bardzo zapragnęli
przyjąć obce i złe prawa zamiast własnych i dobrych, albo przestać nas
oczerniać. Albowiem czcząc swojego prawodawcę i wierząc w jego proroczą
naukę o Bogu, nie domagamy się niczego takiego, co by miało wzbudzać
nienawiść do nas. Wszak gdybyśmy nawet sami nie byli świadomi doskona-
łości naszych praw, to z pewnością sama ta ogromna liczba ludzi pozostają-
cych pod ich urokiem skłoniłaby nas do tego, abyśmy byli z nich dumni.

 

40
Streszczenie

Prawa nasze i ustrój właściwie już omówiłem dokładnie w poprzednim
dziele swoim traktującym o naszych dawnych dziejach272. Tutaj wspomniałem
o nich o tyle, o ile to było konieczne, przy czym nie miałem zamiaru ani kryty-
kować ich u innych narodów, ani też wychwalać naszych, lecz po prostu chcia-
łem wykazać, że pisarze, którzy wypowiadali krzywdzące nas sądy, rzucili
bezwstydne wyzwanie samej prawdzie. Myślę więc, że w dziele tym w pełni
zadośćuczyniłem obietnicy, którą dałem na początku273. Wykazałem bowiem,
że naród nasz istniał już w odległej przeszłości, gdy tymczasem nasi oskarży-
ciele utrzymują, że pochodzenie jego jest bardzo świeżej daty. Przytoczyłem
też licznych świadków starożytnych, którzy wspomnieli o nas w swych pis-
mach, podczas gdy tamci zapewniają, że w ogóle świadka takiego nie ma.
Twierdzili dalej, że przodkowie nasi byli Egipcjanami, ale jak zostało dowie-
dzione, przybyli oni do Egiptu skądinąd. Kłamliwie utrzymywali, że Żydów
z tego kraju wygnano z powodu ułomności fizycznych274, ale, jak wykazałem,
do ziemi ojczystej wrócili z własnej woli i dzięki posiadaniu niezwykłych sił
fizycznych. Lżyli naszego prawodawcę jako zgoła marnego człowieka, jed-
nakże świadkiem jego niepospolitości okazał się niegdyś Bóg, a po nim czas.

 

41
Pochwała praw żydowskich — dedykacja

Nie było potrzeby szerzej rozwodzić się na temat praw, gdyż one same
przez się ukazały, że uczą nie bezbożności, lecz najprawdziwszej pobożno-
ści; zachęcają nie do nienawiści względem ludzi, lecz do dzielenia się z nimi
własnym mieniem; są wrogami bezprawia i troszczą się o sprawiedliwość;
nie zostawiają miejsca dla lenistwa i zbytku, a uczą polegania na sobie sa-
mych i zamiłowania do pracy; odstraszają od wojen zaborczych, a przyspo-
sabiają ludzi do tego, aby byli samych praw dzielnymi obrońcami; są bez-
litosne w karaniu, nieczułe na działanie wyszukanych słów, zawsze
potwierdzane czynami, które stanowią nasze argumenty bardziej wymowne
niż wszelkie dokumenty. Dlatego ośmieliłbym się twierdzić, że ukazaliśmy
licznym innym narodom bardzo wiele przepięknych idei. Bo cóż jest pięk-
niejsze od nienaruszalnej pobożności, cóż sprawiedliwsze od posłuszeństwa
prawom? Albo cóż może być bardziej dobroczynne, jak zgodne współżycie
obywateli, niewywoływanie niesnasek w przeciwieństwach losu ani przez
zuchwalstwo w czasie pomyślności, okazywanie pogardy dla śmierci pod-
czas wojny, oddawanie się rzemiosłom i pracom na roli w czasie pokoju
i przekonanie, że nad wszystkim czuwa i wszystkim kieruje Bóg?
Gdyby te zasady wcześniej były u innych narodów zapisane albo z więk-
szą wytrwałością przestrzegane, musielibyśmy czuć wdzięczność dla nich jako
ich uczniowie. Skoro jednak okazuje się, że nikt tak jak my ich nie przestrzega
i, jak dowiedliśmy, my byliśmy pierwszymi, którzy je wynaleźli, to Apiono-
wie, Molonowie i wszyscy, którzy lubują się w kłamstwach i oszczerstwach,
niechaj czują się pogrążeni. Tobie zaś, Epafrodycie, szczególnie oddanemu
prawdzie i za twoim pośrednictwem tym, którzy tak samo będą pragnęli po-
znać fakty o naszym narodzie, tę i poprzednią księgę poświęcam.

KOMENTARZE

 

Księga pierwsza

1
O Epafrodycie zob. Wstęp, s. 16 n.
2
Chodzi o Antiquitates Judaicae, magnum opus Józefa, liczące 20 ksiąg (przekład
polski pt. Dawne dzieje Izraela, tłum. Z. Kubiak i J. Radożycki, Księgarnia św. Wojcie-
cha, Poznań 1962, wyd. II 1979, wyd. III, Warszawa 1993.
3
Tę samą okrągłą liczbę 5000 lat Józef podaje w Antiq. l, 13. Składają się na nią:
3000 lat od stworzenia do Mojżesza (zob. niżej l, 39) i 2000 lat od czasów Mojżesza
i Aarona do Tytusa (zob. niżej l, 36 i 2, 226).
4
Albo (według Lat): „jak mi wiadomo” (cognovi).
5
Myśl wyrażoną tutaj i gdzie indziej Józef zapożyczył od Platona (Timajos 22 B
i C), gdzie kapłan egipski w podobny sposób rozprawia z Solonem o niedawnym poja-
wieniu się Greków na scenie dziejowej.
6
Jest to prawdopodobnie aluzja do potopów z czasów mitologicznych postaci De-
ukaliona i Ogygesa.
7
Por. np. Herodota V, 58. Kadmosowi, który był mitologicznym założycielem
Teb, przypisywano wprowadzenie pisma do Grecji (przez przystosowanie alfabetu fe-
nickiego).
8
Albo: „w świętych lub publicznych archiwach”.
9
Jest to aluzja do dyskutowanego wyrażenia w Iliadzie (VI, 168) „złowrogie zna-
ki” (semata lygra), odnoszącego się do listu, który zawierał wyrok śmierci na Bellero-
fonta, wysłanego przez Proitosa do Jobatesa. Niektórzy dopatrują się w tych „znakach”
pisma sylabicznego lub pewnego rodzaju alfabetu.
10
Jest to jedno z tych miejsc, na których opierał się Wolf w swoim głośnym dziele
Prolegomena ad Homerum, dając początek tzw. kwestii homeryckiej.
11
Kadmos z Miletu, logograf, miał pisać około połowy VI w. przed Chr. Akusila-
os, również logograf, żył w pierwszej połowie V w. przed Chr. Był autorem zaginionego
dzieła Genealogie (Genealogiai), często prostował Hezjoda, a z nim samym polemizo-
wał Hellanik (zob. niżej l, 16).
12
Tzn. o zjawiskach dotyczących ciał niebieskich.
13
Ferecydes z Syros jest najstarszym prozaikiem greckim. Działalność pisarską
rozwijał około połowy VI w. przed Chr. O tym, jakoby on głoszoną przez siebie naukę
zapożyczył od Egipcjan i Chaldejczyków, dowiadujemy się tylko z tego tekstu Józefa.
O Pitagorasie z Samos zob. niżej l, 162 przyp. 162. Tales, jeden z siedmiu mędrców, żył
na przełomie VII i VI w. przed Chr. i zajmował się badaniem ciał niebieskich oraz filo-
zofią. Żadnego pisma po sobie nie pozostawił. Pogląd, że Tales z Miletu był uczniem
Egipcjan, spotykamy u Apolloniosa z Tyany (Jamblich, Vita Pyth. 18) i u Plutarcha, ale
Chaldejczyków dodał sam Józef.
14
Pochodził z Mityleny i żył w czasie ok. 485-400 r. przed Chr. Pisał dzieła z za-
kresu historii mitycznej i jest autorem także Kroniki Attyki (Atthis) oraz historii całej
Grecji stanowiącej jego główne dzieło (zatytułowane prawdopodobnie Hierai hai en Ar-
gei). Jest twórcą chronologii annalistycznej.
15
Genealogie to są tradycyjnie przekazywane wiadomości o pierwotnych czasach
greckich, ułożone w formie genealogicznej.
16
Najstarszy po Homerze poeta grecki (VHJ/VII w. przed Chr.) autor poematów:
kosmogonicznego Teogonia (Theogonid) i dydaktycznego Prace i dnie (Erga kai
hemerai).
17
Żył w drugiej połowie IV w. przed Chr. Był uczniem Izokratesa i autorem Histo-
rii powszechnej (Historiai).
18
Żył w latach 345-ok. 250 przed Chr. Napisał obszerną historię swojej ojczyzny
Sycylii wraz z historią Kartaginy i Italii (Italika kai Sikelika), doprowadzając ją do
264 r. Atakowali go pisarze: Polibiusz, Istros i Polemon.
19
Pochodził z Halikarnasu (żył w latach 489^425 przed Chr.) i uważany jest za
ojca historii. Jest autorem dzieła pt. Przedstawienie badań (Histories apodeksis), które-
go treścią są dzieje wojen grecko-perskich. Dzieło to, które ,jest pierwszym dziełem
historycznym w literaturze europejskiej i pierwszym dziełem historycznym w naszym
znaczeniu” (St. Witkowski, Historiografia grecka, t. I, Kraków 1925, s. 185), wywarło
ogromny wpływ na pisarzy w starożytności. Krytykowali go Tukidydes, Ktezjasz, Ma-
neton, Strabon i pseudo-Plutarch.
20
Wszyscy trzej wymienieni pisarze pochodzą z Sycylii (Syrakuz). Antioch
(IV w.) był autorem historii Sycylii (doprowadzonej do 424 r. przed Chr.), Filistos i Kal-
lias żyli na przełomie IV i III w. przed Chr.
21
Chodzi o autorów dzieł geograficznych i historycznych dotyczących Attyki, do
których należeli między innymi: Androtion, Filochoros, Demon, Melantios i Ister.
22
Drakon, który żył w VII w. przed Chr., uważany jest za twórcę pierwszego pisa-
nego kodeksu praw. Ponieważ prawodawstwo jego odznaczało się zbyt wielką surowo-
ścią, gdyż nawet za drobne przewinienia przewidywało karę śmierci, Ateńczycy polecili
Solonowi ułożenie nowego kodeksu. Prawodawstwo Drakona wyprzedziło tyranię Pizy-
strata o ponad 60 lat.
23
Por. Antiq. 1,2.
24
Józef pomieszał tu —jak zauważa Reinach — prowadzenie spisów genealogicz-
nych przez kapłanów w czasie drugiej świątyni ze sprawą powstania ksiąg Starego Te-
stamentu. Trzeba pamiętać, że księgi historyczne włączone były do proroczej części ka-
nonu żydowskiego i przypisywano ich autorstwo prorokom.
25
Por. Kpł 21,7 nn.
26
Tamże 14.
27
Por. rodowód rodziny Józefa podany na początku jego Autobiografii (3-6).
W rzeczywistości prawo było bardziej wymagające, niż tu mówi Józef, gdyż w Kpł. 21,
13-14 czytamy: „Za żonę weźmie tylko dziewicę. Nie weźmie za żonę ani wdowy, ani
rozwódki, ani pohańbionej, ani nierządnicy”.
28
Inwazja Antiocha Epifanesa (175-164) na Judeę miała miejsce w latach 169-
168 przed Chr., a Pompejusza w 63 r. przed Chr. Kwintyliusz Warus stłumił bunt Ży-
dów w Judei po śmierci Heroda Wielkiego (4 r. przed Chr.), będąc w latach 6-4 przed
Chr. zarządcą Syrii. Por. Antiq. 17, 250 nn, BJ l, 19; 31-38; 133 nn.
29
„Akta” to są poszczególne genealogie wyprowadzone z archiwów i przechowy-
wane przez każdą rodzinę kapłańską.
30
Por. Antiq. 3, 276; 13, 292. Sam Józef wprawdzie poślubił brankę z Cezarei (Vita
414), ale uczynił to na rozkaz Wespazjana.
31
Por. Antiq. l, 16 i 20, 227. W Antiq. 20, 228 Józef, mówiąc o rodowodzie arcy-
kapłanów, określa ich liczbę od Aarona do Tytusa na 83. Według Talm. Bab. (Joma 9a)
tylko w okresie drugiej świątyni było ich ponad 300. Talm. Palest. (Joma 1.1.) liczbę ich
umieszcza między 80 i 85.
32
„Jako boskie” — według cytatu u Euzebiusza.
33
„Do śmierci” według L. Artakserkses I Longimanus objął tron jako następca
Kserksesa w 465 r. przed Chr. W Antiq.11, 184 Józef błędnie utożsamia go z Aswerusem
z Księgi Estery (l, 1), gdyż Aswerus jest łacińską transkrypcją hebrajskiej formy
Achaszwerosz, tj. Kserksesa I.
34
Prawdopodobnie są to księgi: 1. Jozuego 2. Sędziów z Księgą Rut 3. Samuela
4. Królewskie 5. Kronik 6. Ezdrasza z Księgą Nehemiasza 7. Estery 8. Hioba 9. Izajasza
10. Jeremiasza z Księgą Lamentacji 11. Ezechiela 12. Proroków mniejszych 13. Daniela.
35
Te cztery księgi to prawdopodobnie: 1. Księga Psalmów 2. Przysłów 3. Koheleta
(Eklezjastesa) 4. Pieśń nad Pieśniami. Razem z Pentateuchem (5 ksiąg) jest ich według
Józefa 22. Tradycja palestyńska liczy ich 24, ale tutaj Józef prawdopodobnie dodaje
Księgę Rut do Księgi Sędziów i Księgę Lamentacji do Księgi Jeremiasza. Biorąc pod
uwagę to, że w Talmudzie każdy ze zbiorów (2 Księgi Królewskie, 2 Księgi Kronik,
2 Księgi Samuela oraz 12 Ksiąg Proroków mniejszych) liczone są jako jedna księga,
otrzymujemy 39 ksiąg kanonu żydowskiego. W Kościele katolickim Sobór Trydencki
opierając się na stałej tradycji ustalił dekretem dogmatycznym 47 ksiąg (bez różnicy,
czy to księgi proto- czy deuterokanoniczne).
36
Por. Pwt. 4, 2: „Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie
odejmiecie”.
37
Por. C. Ap. 2, 219.
38
Albo: „dla tej przyczyny”.
39
Prawdopodobnie Józef ma tu na myśli niewiarygodne opowieści autorów grec-
kich lub łacińskich, po których nie ma śladu, a nie historię wojny napisaną przez swego
rywala, Justusa z Tyberiady (zob. Vita 336 nn).
40
Zob. BJ 3, 408.
41
Zob. tamże 4, 622 i nn.
42
Zob. tamże 4, 658.
43
Por. Vita 361 nn.
44
Król Agryppa II, według Vita 362, był w rzędzie tych, którzy dzieło Józefa
otrzymali w darze.
45
Syn Helkiasza, mąż Mariammy siostry Agryppy II. (Zob. Antiq. 19, 355; 20,
140).
46
Skądinąd nie znany.
47
Agryppa II.
48
Por. Tucydydes I, 22.
49
W Antiq. l, 5 Józef oświadcza, że „księgi te mają przedstawić, według tego, co
zawarte jest w pismach hebrajskich, całość naszych dawnych dziejów i ustroju państwo-
wego” (przekł. Z. Kubiaka). Dzieło Józefa nie jest więc przekładem ksiąg świętych
w dzisiejszym znaczeniu, lecz opartym na nim opracowaniem. Zob. Dawne dzieje Izrae-
la, s. 27-29.
50
Chodzi o egzegezę rabinistyczną.
51
Por.B J 1,2 n.
52
Józef ma na myśli Commentarii (Pamiętniki) Wespazjana i Tytusa, napisane na
wzór Commentarii de bello Gallico Juliusza Cezara. (Por. Vita 342 i 358).
53
Wyraz „barbarzyński” tu i w innych miejscach jest synonimem wyrazu „niegre-
cki”.
54
Por. par. 60-68.
55
Por. par. 69-218.
56
Por. par. C. Ap. l, 219-2, 144.
57
Albo (wg L): „w swoich wypowiedziach uciekali się do nie byle jakich osz-
czerstw”.
58
Istotnie państwo żydowskie dopiero później, za Szymona Hasmonejczyka, sięga-
ło morza. Nigdy zresztą Żydzi nie mieli dominującego znaczenia w portach palestyń-
skich. O tym, że żegluga nie odgrywała u Izraelitów większej roli, świadczy ubóstwo
informacji o morzu w Biblii.
59
Według Tucydydesa (I, 5) działalność piracka w okresie przed Minosem była
uważana za zajęcie zaszczytne. Rozbój na lądzie i morzu w czasach homeryckich był
sprawą nawet herosów.
60
Pont (Pontus Euxinus) to Morze Czarne i kraj nad nim leżący.
61
Tak utrzymuje Dionizjos z Halikarnasu (Ant. Rom. I, 4, 2).
62
W oryginale greckim „Galatów”.
63
Albo: „zupełny brak kontaktów (pisarzy) z nimi”.
64
Stosunki Tyru z Izraelem nie zawsze nacechowane były wrogością, by wspomnieć
choćby sojusz władców izraelskich Dawida, Salomona, Omriego, z królami Tyru. Nie-
mniej dochodziło też do wybuchów wzajemnej nienawiści, która znalazła, szczególny
wyraz w wymordowaniu przez Tyryjczyków (w 66 r.) wielu Żydów. (Zob. BJ 2, 478).
65
Józef używa nazwy „Manetos”, którą kopista zachował w wielu miejscach. For-
ma ta jest zaświadczona od III w. i może znaczy „Prawda Tota” (Spiegelberg, Orient.
Literaturę 1928/29). Jednakże kodeks Laurentianus tu i gdzie indziej stale podaje formę
„Maneton”, która stała się ogólnie używaną. Był to egipski kapłan z Heliopolis, który
żył w III w. (za czasów Ptolemeusza I i II) i napisał po grecku Dzieje Egiptu (Aigyptia-
ka) w 3 księgach, obejmujące okres od czasów mitycznych do śmierci Aleksandra Wiel-
kiego (323 r. przed Chr.). Z tego dzieła (znanego tylko z wyciągów i drobnych fragmen-
tów) korzystali pisarze żydowscy i chrześcijańscy przy ustalaniu chronologii biblijnej.
66
Albo „tabliczek” (Gutschmid).
67
Par. 75-82 stanowią wyciągi z oryginalnego tekstu Manetona, choć nie wiado-
mo, czy Józef brał je z pierwszej ręki.
68
O tym hipotetycznym władcy zob. W. Helck, Untersuchugen zu Manetho und
den dgyptischen Konigslisten, Berlin 1956, s. 36.
69
Albo: „pokonawszy”.
70
Saites — wg innych autorów cytujących Manetona.
71
Wydarzenia opowiedziane w par. 77 i 90 należą, jak zauważa Reinach, do epoki
wcześniejszej niż ta, w której Asyria jako groźna potęga zaczęła ciążyć nad terenami
śródziemnomorskimi.
72
Saites — wg L (por. przypis 70).
73
Por. par. 237. Awaris (egipska nazwa Hatwarit), stanowiące silnie ufortyfikowa-
ną stolicę Hyksosów, leżało we wschodniej delcie Nilu (większość archeologów identy-
fikuje je z Tanais).
74
Albo: „Beón” wg L.
75
Tekst w tym zdaniu wątpliwy.
76
Maneton podaje fałszywą etymologię nazwy „Hyksos”, gdyż termin ten oznacza
władców obcych krajów. Jest rzeczą prawdopodobną, że inwazja ludów azjatyckich sta-
nowiących mieszaninę etniczną, prawdopodobnie Semitów i Hurytów, miała związek
z ruchami ludów w pn.-zach. Azji Przedniej. Gromady przybyszów osiedlały się w De-
lcie i z końcem XVIII w. opanowały cały Egipt. Stolicą było Awaris leżące na wschod-
nim pograniczu Delty. Pierwsi władcy, tzw. Wielcy Hyksosi, rządzili tym krajem jako
XV dynastia (do 1680 r.), a późniejsi, tzw. Mali Hyksosi, jako XVI dynastia panowali
tylko w Dolnym Egipcie (do 1580). Po stu latach panowania zwasalizowani książęta
tebańscy (tzw. XVII dynastia) wzniecili bunt. Wyzwolicielem był Ahmose uważany za
założyciela XVIII dynastii, który wygnał ich do Palestyny i do Azji. (Zob. J. Wolski,
Historia powszechna. Starożytność, wyd. 3, Warszawa 1979, s. 58 n). Maneton nie mógł
przypisywać Hyksosom pochodzenia egipskiego, gdyż jego lista królów-pasterzy, przy-
taczana przez chronologów, była zatytułowana „Feniccy królowie cudzoziemscy”.
77
Tekst w nawiasie stanowi, zdaniem H.St.J. Thackeraya, glosę, ale wg Reinacha
są to raczej poprawki komentatora. Wyrażenie: „w innej kopii” nie jest jasne; jest to, być
może, ślad drugiego wydania tego dzieła, podobnie jak rzecz się miała prawdopodobnie
z Antiquitates Józefa.
78
Według Józefa pogląd, że Hyksosi byli Arabami, jest bardziej prawdopodobny
niż wspomniany później, że to byli przodkowie Żydów. Następne paragrafy 84-90 są
parafrazą tekstu Manetona.
79
Wyrażenia tego nie ma u Euzebiusza.
80
Dosłownie: „o obwodzie 10 000 arurae”. Arura stanowiła egipską miarę ziemi
(ok. 0,27 ha), którą Józef widocznie bierze za miarę długości. O Awaris była mowa
w par. 78, o czym Józef zdaje się zapominać.
81
Awaris było wzięte siłą przez króla Amosisa (ok. 1540) lub później — zob. John
Bright, A History of Israel, wyd. 3, Philadelphia 1981, s. 61, przekład polski Volumen-
-PAX, Warszawa 1994.
82
Liczba wojsk garnizonu była wymieniona wyżej (par. 78).
83
Niektórzy komentatorzy uważają, że ta „inna księga” to po prostu niewłaściwa
nazwa innego egzemplarza Dziejów Egiptu. W każdym razie par. 91 zdaje się dublować
par. 83.
84
„W ich księgach świętych” to znaczy egipskich, jak wynika z par. 92.
85
W rozmowie z faraonem synowie Jakuba oświadczyli: „My słudzy twoi trudni-
my się od dziecka hodowlą trzód, zarówno my, jak i nasi przodkowie” (Rdz 46, 34; zob.
też 47, 3).
86
W opowiadaniu biblijnym (Rdz 40, 15) Józef oświadcza głównemu podczasze-
mu (nie zaś królowi): „przemocą zostałem uprowadzony z kraju Hebrajczyków”.
87
Wyrażenie: „w innym miejscu” (en allois) może odnosić się do par. 227 nn, ale
zwykle wskazuje na osobne dzieło.
88
Par. 94-102 są znowu wyciągiem z dzieła Manetona.
89
Wyżej (par. 88) król ten nazywał się Tummosis.
90
Taką nazwę króla podaje rękopis Laurentianus, ale chyba powinna ona brzmieć
Setos, jak w par. 231, i taką znajdujemy u Euzebiusza.
91
W tym miejscu rękopisy zawierają uwagę na marginesie: „W innym egzempla-
rzu czyta się: po nim Setosis i Ramesses, dwaj bracia; pierwszy, mając silną flotę mor-
ską, podbił wszystkie narody morskie, które ośmieliły się stawić mu czoło (albo: powo-
dowały wielkie straty w ludziach). Niedługo potem zabił on Ramessesa i ustanowił
innego z braci, Harmaisa, zarządcą Egiptu”. Herodot (II, 102) nazywa Setosisa — Seso-
strisem, a Józef (Antiq. 8.260 nn) identyfikuje go z Isokosem (Sziszakiem). Stosunek
pokrewieństwa Setos(is)a i Ramessesa w różnych relacjach jest różnie określany. W po-
wyższym tekście Ramesses jest po prostu innym imieniem Setos(is)a, w uwadze margi-
nalnej jest jego bratem, a niżej (231) Rampses jest jego synem. Wymieniony w tym
tekście Harmais jest nazwany w 231 Hermajosem.
92
Według lekcji Lat i Euzebiusza — „strażnik świątyń”.
93
„Przeciw niemu” — wg koniektury Niesego (auto), a nie „brata jego”, jak jest
w L (autu).
94
Por. par. 231.
95
Tzn. w naszym (żydowskim) kraju.
96
Suma lat panowania królów wyliczonych w rozdz. 15 wynosi 334. Józef (lub
jego źródło) prawdopodobnie dodał do tej sumy lata rządów Setos(is)a, który panował
wg par. 231 59 lat.
97
Najstarszym mitologicznym królem Argos był jednak nie Danaos, lecz Inachos,
syn Okeanosa i Tetydy.
98
Wydaje się dziś rzeczą pewną, że wyjście Żydów z Egiptu miało miejsce nie
wcześniej niż w XIII w., który to wiek, szczególnie jego połowa, jest powszechnie
przyjmowany jako najprawdopodobniejsza data. (Zob. John Bright, dz. cyt., s. 123).
Zburzenie Troi (w tradycyjnej wojnie trojańskiej) miało nastąpić według chronologii
greckiej w 1184 r., co nie wydaje się dalekie od prawdy (zob. K. Kumaniecki, Historia
kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1964, s. 44). Zatem podana przez Józefa
liczba 1000 lat jest przesadzona.
99
Albo: „faktycznych zdarzeń” (wg L).
100
Por. 227 i n.
101
Co do sposobu obliczenia sumy lat 143 zob. roz. 18, szczególnie par 126. Założe-
nie Kartaginy miało miejsce, jak się ogólnie przyjmuje, około połowy IX stulecia.
Według
tradycji założyła ją Elissa (Dydona), siostra króla Pygmaliona, w 814 r. przed Chr.
102
Biblijny Hiram (niekiedy zwany Hirom lub Huram) panował w latach 969-939
lub 980-947 (zob. J. Bright, dz. cyt., s. 208, przyp. 46).
103
por Antiq 8, 141 nn. Również w 2 Sm 5, 11 i l Krl 5, 15 jest mowa o utrzymy-
waniu przyjacielskich stosunków przez Hirama i ojca Salomona, Dawida.
104
Informacje te pochodzą z l Krl 9, 10-14. Ziemia w okolicy Chabulon (Ziemia
Kabul) otrzymała nazwę od wsi Chabulo leżącej w połowie drogi między równiną Aso-
chis a Ptolemaidą. (Zob. Vita 213, gdzie wieś ma nazwę Chabolo).
105
Korespondencja między Hiramem a Salomonem na temat budowy świątyni po-
dana jest w l Krl 5, 15 nn (Józef parafrazuje ją w Antiq. 8, 50-54). Nie wspomina się
tam jednak o zagadkach, o których mowa niżej. Inne listy o charakterze bardziej literac-
kim cytuje za Eupolemosem (II w. przed Chr.) Euzebiusz w Praep. ev. IX, 33 n. Może
źródłem ich jest, jak sugeruje Thackeray, opowieść o królowej Sabie, która pragnąc
przekonać się o mądrości Salomona, przybyła do Jerozolimy w celu roztrząsania z nim
trudnych zagadnień (l Kr 10, 10-14).
106
Dios (lub Dion według wersji Syncellusa i Lat. do Antiq. 8, 147) jest nieznanym
bliżej autorem dziejów Fenicji. Ten sam wyciąg jest cytowany przez Józefa w Antiq.
8, 147-149. Tutaj przytoczono ten tekst w przekładzie (z niewielkimi zmianami spo-
wodowanymi różnicami w przekazie rękopiśmiennym) Z. Kubiaka. Zob. Dawne dzieje
Izraela, dz. cyt., s. 383.
107
Albo: „świątyń” (Euzebiusz i Antiq. 8, 147). Józef niesłusznie dopatruje się
w tym wyrażeniu aluzji do budowy świątyni jerozolimskiej.
108
W Antiq. 8, 149 nazywa się on Abdemon.
109
O tym historyku z III w. przed Chr. nic więcej nie wiemy poza tym, co tu mówi
Józef, i nie możemy sobie wyrobić zdania o konstrukcji jego dzieła. Może jest on iden-
tyczny z autorem Dziejów królów greckich i barbarzyńskich, opartych na pismach po-
szczególnych ludów.
110
Tzn. ludów niegreckich.
111
Podany niżej wyciąg znajduje się też w Antiq. 8, 144-146. Tutaj przytoczono
w przekładzie Z. Kubiaka (Dawne dzieje Izraela, dz. cyt., s. 383) z niewielkim zmiana-
mi wynikającymi z odrębności w przekazie rękopiśmiennym.
112
Chodzi o nasyp, który łączył stary Tyr położony na lądzie z nowym miastem na
wyspie.
113
Był to prezent od Salomona dla Surona (Hirama), zob. Euzebiusz, Praep. ev.
IX, 34. Herodot podaje (II, 44), że widział złotą stelę w świątyni Heraklesa, która jest
prawdopodobnie błędnie podana zamiast świątyni Zeusa. Wspomina on bowiem
o dwóch świątyniach Heraklesa, a nic nie mówi o świątyni Zeusa.
114
„Egersis” — tu nie znaczy „wzniesienie” (świątyni), jak chcą niektórzy (np.
Thackeray), lecz raczej „przebudzenie” (Weil, Reinach, Marcus). Prawdopodobnie cho-
dzi o święto fenickłe związane z mitem, według którego Herakles zabity przez Tyfona
miał odżyć po zetknięciu się z przepiórką przyniesioną przez lolasa (Eudoksos z Kni-
dos, u Atenajosa IX 392 D).
Zdaniem Marcusa (Josephus,The Loeb Classical Library V, Jewish Antiquities
8, 147) jest to aluzja do uroczystości Melkarta-Heraklesa jako boga urodzaju
(S.A. Cook,The Religion of Ancient Palestine in the light of Archaeology, London 1930,
s. 135 n). Peritios jest czwartym miesiącem w roku macedońskim (16 lutego-17 marca).
115
Abdemon w wyciągu cytowanym w Antiq. 8, 144-146.
116
Dalej Józef parafrazuje tekst Menandra.
117
Baleazer wg L.
118
7 lat wg L Lat.
119
56 wg L Lat.
120
Zob. wyżej par. 108, przyp. 101. Siostra Pygmaliona Elissa ogólnie znana jest
jako Dydona (Dido).
121
W podanych liczbach lat panowania poszczególnych królów powstał jakiś błąd,
gdyż suma ich jest mniejsza od podanej przez Józefa.
122
W Antiq. 8, 62 rozpoczęcie budowy świątyni miało miejsce w jedenastym roku
panowania Hirama.
123
Antiq. 8, 61 n.
124
Berosos (Berossos) żył w epoce Aleksandra Wielkiego (ok. 330-250 r. przed
Chr.) w Babilonie. Był kapłanem świątyni Bela i napisał Dzieje Babilonii (Babyloniaka)
dla króla syryjskiego Antiocha I Sotera (281-261). To zaginione dzieło obejmowało trzy
księgi i zawierało dzieje Babilonii od stworzenia świata do czasów Aleksandra Wielkie-
go. (Treścią pierwszej księgi była głównie astrologia). Napisał je po grecku, opierając
się na babilońskich kronikach kapłańskich. Żywo interesowali się nim Żydzi i pisarze
chrześcijańscy ze względu na opowiadanie o potopie i inne wiadomości paralelne do
Biblii.
125
Fragment z opowiadania Berososa o potopie znajduje się w Antiq. l, 93. W re-
lacji swojej o potopie, która zachowała się u Aleksandra Polihistora (za pośrednictwem
Syncellusa) nie mówi on o Noem, lecz o Ksisutrosie (zob. C. Muller, Fragm. hist.
Graec. II 501). Być może Józef zaczerpnął ten tekst z tego źródła, zmieniając nazwę
bohatera na Noego (po grecku Nochosa).
126
Nabuchodonozor (Nebukadnezar II), późniejszy król nowobabilońskiego pań-
stwa (604-562).
127
Ponieważ w przytoczonym niżej wyciągu nie ma mowy o spaleniu świątyni,
przypuszcza się, że fakt ten dodał sam Józef i błędnie umieścił go w czasie panowania
Nabopalassara (626-605), a nie Nabuchodonozora (w r. 587/6).
128
Okres między zburzeniem świątyni za Nabuchodonozora (587/586 — druga de-
portacja) a edyktem Cyrusa (538) jest ponad 20 lat krótszy niż podaje Józef tu i w Antiq.
10, 184; 11, l i 20, 233, widocznie przyjmując błędną chronologię na podstawie proroc-
twa Jeremiasza, które mówią o 70 latach (Jr 25, 11 i 29, 10).
129
Cyrus Wielki (Cyrus II Starszy) wstąpił na tron Persów w 559 r., lecz według
najstarszych źródeł pierwszym rokiem jego panowania był rok 538.
130
Podobny sąd o Nabuchodonozorze przytacza Józef, zapewne za źródłem, z któ-
rego zaczerpnął wyciąg z Berososa, w Antiq. 10, 219.
131
Tutaj następuje oczywista glosa: „potem znów nieco niżej Berosos jest cytowa-
ny w historii o dawnych czasach”.
132
Wyciąg ten przytoczony w Antiq. 10, 220 nn, tu podany jest w przekładzie
Z. Kubiaka z niewielkimi zmianami (zob. Dawne dzieje Izraela, dz. cyt., s. 469).
133
Chodzi o króla Egiptu Necho II (609-595) określonego w urzędowej historio-
grafii chaldejskiej jako „satrapa — buntownik”.
134
Niewątpliwie w bitwie pod Karkemisz (nad Eufratem) 605 r.
135
Albo: „pod władzą babilońską” (L).
136
29 lat wg L.
137
Ponieważ w par. 133 o Judei nie było nawet wzmianki, wymienianie tu Żydów
na pierwszym miejscu każe podejrzewać interpolację, jeśli nie dokonaną przez Józefa, to
przez jakiegoś Żyda (w dziele Polihistora) zdziwionego brakiem wzmianki o deportacji
za Nabuchodonozora.
138
Tekst zepsuty. W przekładzie uwzględniono sugestię Thackeraya i Herwerde-
na: „odnowił” i „umocnił”.
139
Albo: „nie mogli mieć dostępu do miasta przez odwrócenie biegu rzeki” (acce-
dere, Lat).
140
Dokładność informacji Berososa na temat wielkich robót Nabuchodonozora,
a zwłaszcza zbudowania pałacu w 15 dniach, zaświadcza inskrypcja króla (St. D. Lang-
don, Neubabyl. Konigsschriften, Leipzig 1912, s. 139).
141
Był to jeden z tzw. siedmiu cudów świata, tradycyjnie łączony z Semiramidą.
Pełniejsze opowiadanie Ktezjasza jest cytowane przez Diodora II 7 nn.
142
Według pewnego tekstu Berososa (zachowanego przez Euzebiusza Arameń-
skiego i Syncellusa) Nabuchodonozor miał poślubić księżniczkę Amytis, córkę Astyage-
sa, króla Medów.
143
Lekcja — „tenże pisarz” — przyjęta za Naberem.
144
Józef ma na myśli przede wszystkim Ktezjasza (IV w. przed Chr.), który jest
główną powagą dla opowiadania o Semiramidzie i Ninos — mitycznych założycielach
państwa asyryjskiego, ale także Deinona, Klitarcha, Strabona, Diodora i innych.
145
Filostrat znany jest nam tylko z dwu wzmianek u Józefa (w tym miejscu i An-
tiq. 10, 228). Pisał na temat dziejów Indii i Fenicji.
146
Megastenes z Jonii (IV/IU w. przed Chr.) przebywał na dworze satrapy perskiej
Arachozji, a później pozostawał w służbie króla syryjskiego Seleukosa Nikatora. Z
ramienia jego posłował do króla zachodnich Indii Czamdragupty i przebywał dłuższy
czas w stolicy Pataliputra (dziś Patna) nad Gangesem. Tu zebrał wiadomości do dzieła o
Indiach w 4 księgach.
147
To samo stwierdzenie Megastenesa Józef przytacza w Antiq. 10, 227 oraz Euze-
biusz (z Abydenosa) w Praep. ev. 9, 41. Być może zapożyczono je ze wspólnego źródła
— Aleksandra Polihistora.
148
W par. 132. Jednak cytat, który następuje, nie dostarcza żadnych dowodów dla
twierdzeń Józefa.
149
„Azji” wg L Lat.
150
Miasto to leżało na południe od Babilonu.
151
Okręg nad Zatoką Perską.
152
Był to rok zajęcia miasta przez Nabuchodonozora (Jr 52, 29). Natomiast datą
spalenia świątyni był dziewiętnasty rok jego rządów (dokonał tego Nebuzaradan, zob.
2 Krl 25, 8; Jr 52, 12).
153
Okres niewoli liczony od upadku Sedecjasza (587 r.) do dekretu Cyrusa (538 r.
przed Chr.) wynosił 49, według Berososa (par. 146-154), łącznie z Ezd 3, 8 — 50 lat.
U Jeremiasza 25, 11 (zob. wyżej przyp. 128) i Zachariasza 1,12 jest mowa o 70 latach,
ale liczba ta oznacza długi okres, niekoniecznie 70 lat słonecznych, i odgrywa dużą role
w apokaliptyce.
154
Por. Ezd 4, 24. Drugi rok (tj. 520) oznacza podjęcie przerwanych robót a nie
ukończenie ich, które nastąpiło 4 lata później (tamże 6, 15): „rok szósty panowania króla
Dariusza”, tj. 516 r.
155
Tekst cytowany niżej został prawdopodobnie zapożyczony od Menandra z Efezu.
156
Itobal II. Wcześniejszy król o tym imieniu był wspomniany w par. 123.
157
Ta sama liczba w Antiq.10, 228 przytoczona za Filostratem.
158
Albo (w klasycznym znaczeniu wyrazu „metaksy”) — „w przerwie między ni-
mi”, co by zmniejszało sumę lat podaną niżej (159) o l rok. Według Lat. Euseb. (Arm.)
arcykapłan Abbar nazywał się Abalus.
159
Suma lat podanych w par. 156-158 wynosi 55 i 3 miesiące, a więc jest o l rok
większa, niż to wypada z obliczenia Józefa, który zapewne nie wziął w rachubę l roku
panowania Balatora (zob. przyp. 158). Ale i ta liczba jest niezgodna z podaną w par.
154, gdzie suma lat między zburzeniem przybytku i jego odbudową wynosi 50. Wydaje
się, że w powyższym obliczeniu należy wziąć pod uwagę fakt, że odbudowa świątyni
zaczęła się w drugim roku panowania Cyrusa, który, jak Józef powiada niżej, objął rzą-
dy w czternastym roku panowania Hirama, czyli odbudowa ta miała miejsce w 16 a nie
20 roku sprawowania przezeń władzy. Pomniejszając więc tę sumę o 4 lata, otrzymuje
się 50 lat i 3 miesiące.
160
Tekst popsuty. Prawdopodobnie należy czytać: „w siedemnastym roku”.
161
Zob. przyp. 53.
162
Pitagoras z Samos, filozof grecki z VI w. przed Chr., żył w Jonii, a później
w Wielkiej Grecji. Nie pozostawił po sobie żadnych pism. Przypisuje mu się odkrycie
wielu praw matematycznych i geometrycznych oraz założenie w Krotonie związku reli-
gijno-filozoficznego zwanego pitagorejskim.
163
Mimo że wyrażenia „ek pleistu” Józef gdzie indziej (Antiq. 15, 223) używa
w sensie czasowym („od dawna”), niektórzy tłumacze wolą je tłumaczyć „w wysokim
stopniu”.
164
Pochodził ze Smyrny (ok. 200 r.). Był autorem ogromnego dzieła pt. Żywoty,
traktującego o filozofach starożytnych.
165
Albo: „mąż oddany wszelkim badaniom”.
166
Albo „położył się”. Może to być aluzja do bajki o kulcie osła u Żydów (zob.
niżej 2, 80 i nn) i może oślicy Balaama (Lb 22, 27).
167
W przekładzie łacińskim „brudnej wody”, według Reinacha „słonej wody”. Do-
kładny sens niejasny.
168
Por. Wj 22, 27; Kpł 19, 16.
169
Antoniusz Diogenes (zob. Porfiriusz, Pythag. 11) i Arystobul (zob. Euzeb.,
Praep. ev. 13, 12, 664 A).
170
Teofrast (ok. 372-287) — uczeń i następca Arystotelesa jako głowa szkoły
perypatetyków. Był autorem wielu pism z różnych dziedzin, m.in. traktatu O prawach,
w którym omawiał prawa różnych narodów. Inną wzmiankę jego o Żydach podaje Eu-
zebiusz (Praep. ev. IX 2, 404A).
171
W języku hebrajskim wyraz ten oznacza to, co ofiarowane bóstwu lub miejscu
świętemu. Józef rozróżnia między formami: korban (Antiq. 4, 73, C. Ap. l, 167) i korbo-
nas (-anas). W pierwszym wypadku przez korban należy rozumieć zyski przypadające
kapłanom z powodu ślubowań, a z czasem charakter sakralny ślubowań (przysięgę to-
warzyszącą ślubowaniu), w drugim — forma ta ma znaczenie skarbu świątynnego, tego,
co zostało ofiarowane na cele świątynne (BJ 2, 175).
172
Herodot II, 104. Na miejsce to Józef powołuje się też w Antiq. 8, 262.
173
Są to rzeki w Azji Mniejszej.
174
W Poncie.
175
Dosłownie „narody obrzezane”.
176
Wyrażenie „Syryjczycy palestyńscy” w języku Herodota oznacza Filistynów,
a ci, jak wiemy, w epoce biblijnej nie praktykowali obrzezania. Józef zatem zdaje się
słusznie wnioskować, że wzmianka Herodota odnosi się do Żydów.
177
„Dawno żyjący” (według L: „stosunkowo dawno żyjący”). Chojrilos z Samos
(V w.), przyjaciel Herodota, był autorem poematu o wojnach perskich pt. Perseis, w któ-
rym uświetniał Ateńczyków.
178
Przekład St. Lenkowskiego.
179
Identyfikacja „Gór Solymskich” z ojczyzną Żydów i „wielkiego jeziora” z Mo-
rzem Martwym nie jest słuszna, gdyż narodem, do którego odnoszą się słowa Chojrilosa,
są niewątpliwie wschodni Etiopowie. Wyrażenie „Góry Solymskie” Chojrilos przejął od
Homera (Od. V 283) — a wschodni Etiopowie, których opisał w katalogu armii Kser-
ksesa Herodot (VII, 70), różnili się od zachodnich tylko „językiem i włosami” i miesz-
kali pierwotnie nad „wielkim jeziorem”, czyli Morzem Czerwonym (tamże VII, 89).
Mieli „jasne włosy” i nosili na głowach skalpy końskie z dodanymi stojącymi uszami
i grzywą. Strzyżenie włosów na okrągło było zresztą zakazane u Żydów (Kpł 19, 27;
por. Jr 9, 26).
180
Cytowany przez Euzebiusza (Praep. ev. IX, 5). Spotkanie Arystotelesa ze zhel-
lenizowanym Żydem ogólnie uważa się za fikcję. Zob. H. Lewy, Aristotle and the Je-
wish Sagę according to Clearchus of Soli, HTR 31 (1938), s. 205-235.
181
w traktacie O wychowaniu (Diogen. Laert., Proem. 9) Klearchos wywodził gi-
mnosofistów indyjskich od magów, a Diogenes Laertios dodaje, że także Żydzi od nich
pochodzą. Żydów i braminów łączy z sobą także Megastenes (Klem. Aleks., Stroni. I
15).
182
W rzeczywistości Kalanos jest tylko przydomkiem pewnego gimnosofisty Sfi-
nesa, który towarzyszył Aleksandrowi Wielkiemu i spalił się dobrowolnie na stosie na
oczach wojska (Plut., Alex. 65 i n).
183
W Atarneus w Myzji w Azji Mniejszej u przyjaciela Hermejasza, dokąd udał
się ok. 347 r. po śmierci Platona.
184
Prawdziwy Hekatajos (IV/III w. przed Chr.) napisał między innymi dzieło
O Egipcie (Aigyptiaka), w którym umieścił wzmiankę o Żydach w związku z koloniza-
cją egipską. Natomiast wspomniana tu przez Józefa osobna książka O Żydach, z której
przytacza on dwa fragmenty (l, 185-204 i 2, 43—47), według powszechnie panującej
obecnie opinii (zob. T. Sinko, Literatura grecka, t. II, Literatura hellenistyczna, cz. l,
Kraków 1947, s. 177) nie jest dziełem autentycznym i powstała prawdopodobnie w dru-
giej połowie II w. przed Chr.
185
Najważniejszym pismem Kastora z Rodos (II/I w. przed Chr.) była Kronika —
dzieło chronologiczne w 6 księgach cytowane pod różnymi tytułami. Obejmowało okres
od 776 r. do 61 r. przed Chr.
186
Tj. po 323 r. przed Chr.
187
Demetriusz I Poliorketes (336-283), król Macedonii (294-287), syn Antygona,
poniósł klęskę pod Gazą 312 r. w bitwie z wojskami Ptolemeusza I Sotera (ok. 306/5-
283/82 r.).
188
Arcykapłanem w tym czasie był Oniasz (por. Antiq. 11, 347). Nie jest znany
arcykapłan o imieniu Ezechiasz.
189
Nie jest jasne, o jaką godność chodzi — arcykapłańską czy jakieś wyróżnienie
przyznane przez Ptolemeusza I Sotera.
190
Tekst popsuty, różnie rozumiany przez komentatorów.
191
Tak ma ed. princeps, lecz ta część zdania według lekcji rękopisów brzmi: „i ob-
cych przybyszów, na które jako naród (pantes) są narażeni”.
192
Przedsięwzięcie to jest zaświadczone przez Arriana, Exped. Alex. VII, 17 i Stra-
bonaXV 1,5,738.
193
Chodzi tu zapewne o samą niewolę, którą źle poinformowany Hekatajos mylnie
łączy z Persami zamiast z Chaldejczykami. O deportacji Żydów przez Artakserksesa II
Ochosa (358-338) wspomina także Euzebiusz. D. Barag BASOR 183 (1966), s. 6-12
łączy z buntem w Sydonie zniszczenie pewnych miast palestyńskich (zob. John Bright,
dz. cyt., s. 411, przyp. 13).
194
Byłoby to około 820 000 ha, ale według Listu Arysteasza Palestyna w momen-
cie podboju jej przez Hebrajczyków miała liczyć 60 milionów arurae, czyli ponad
16 milionów ha.
195
W czasach Józefa sama Galilea miała 204 miasta i wsie (Vita 235).
196
Jest to przesada (stadion = ok. 192 m). Inne dane szacunkowe: 40 stadiów (Timo-
chares, u Euzeb. Praep. ev. IX, 35; Arysteasz 105), 33 (Józef BJ 5, 159), 27 (u Euzeb.
tam-
że 36, która to ocena jest dla końca II w. przed Chr. prawdopodobnie najbliższa prawdy).
197
150 m (plethron — ok. 30 m).
198
Znowu przesada: 60 łokci wynosiła szerokość przepisana dekretem Cyrusa (Ezd
6, 3: „długość jego /domu Bożego/ — sześćdziesiąt łokci, szerokość jego — dwadzieścia
łokci, wysokość jego trzydzieści łokci”).
199
wg Wj 27, 1 n ołtarz ma tylko po pięć łokci długości i szerokości, a trzy wyso-
kości. Jest rzeczą godną uwagi, że podane tu wymiary są takie, jakie w 2 Krn 4, l przy-
pisuje się ołtarzowi z brązu w świątyni Salomona (20x20x10).
200
Kpł 10, 9; Ez 44, 21. Por. C. Ap. 2, 108. Służba nocna kapłanów była tylko
pełnieniem straży.
201
Twierdzenie to nie jest prawdziwe.
202
Albo (jeśli przyjąć lekcję kodeksów: Judaion, a nie koniekturę Niesego: Juda-
ios): „w eskorcie towarzyszących nam jeźdźców żydowskich żołnierz imieniem” itd.
203
Jest to zhellenizowana forma Meszullam (Ezd 8, 16).
204
Zob. 58 przyp. 53.
205
Historia z Mosollamosem jest starym tematem, który spotykamy już w Iliadzie
(13, 858).
206
Agatarchides z Knidos (II w. przed Chr.), historyk i geograf był autorem wielu
dzieł, z których najważniejszymi były: Historia Europy (Ta kata ten Europen)
w 49 księgach i Historia Azji (Ta kata ten Asiari) w 10 księgach. Fragment cytowany
niżej jest częściowo przytoczony w Antiq. 12, 6.
207
Stratonika, córka Antiocha I Sotera, króla Syrii, poślubiła Demetriusza II z Ma-
cedonii. Gdy zaś ten zawarł drugie małżeństwo, ok 239 r. przybyła do Antiochii w na-
dziei poślubienia swego bratanka Seleukosa II (Kallinikosa).
208
Seleucja Pieria, port syryjski u ujścia rzeki Orontes.
209
Data tego wydarzenia jest nieznana. Appian wspomina jednak o zburzeniu Jero-
zolimy przez Ptolemeusza I (Syr. 50).
210
Hieronim z Kardii na Chersonesie Trackim (IV/III w. przed Chr.) był najwybit-
niejszy z historyków diadochów. Jego Historia po Aleksandrze, napisana w latach ok.
270-260, obejmowała okres od śmierci Aleksandra (323) do śmierci Pyrrusa (do r. 266
lub 263). Dzieło to, znane nam wprawdzie tylko z drugiej ręki, zasługuje na pełną wiarę,
gdyż jego autor miał do dyspozycji archiwa macedońskie i bogate doświadczenie polity-
czne. Był on macedońskim namiestnikiem Beocji i Nabatei, lecz o sprawowaniu funkcji
zarządcy Syrii dowiadujemy się tylko z tej wzmianki Józefa.
211
Antygon I “Jednooki” (ok. 382-301), wódz armii Aleksandra Wielkiego, a po
jego śmierci monarcha Azji. Zginął w bitwie pod Ipsos (Frygia) stoczonej z koalicją wo-
dzów Aleksandra Wielkiego (301 r.).
212
Wymienionych wyżej pisarzy (III/II w. przed Chr.) Józef wziął (zdaniem kryty-
ków) od Aleksandra Polihistora albo Mikołaja z Damaszku czy od przyjaciół w Rzymie.
Teofil traktował o stosunkach Salomona z Hiramem (Polihistor fr. 19). Teodot (prawdo-
podobnie Samarytanin) był autorem poematu na temat Sychem i historii Diny wg Rdz
34 (tamże fr. 9), Mnazeasz z Patary w Likii (czy Patrai w Achai) napisał dzieło mitolo-
giczne w układzie geograficznym obejmujące szereg ksiąg oraz Zbiór wyroczni delfic-
kich (Delfikon chresmon synagogę). Arystofanes — to może sławny uczony i dyrektor
biblioteki aleksandryjskiej (ok. 257-180). Był autorem krytycznych wydań poetów, tra-
gików i komediopisarzy greckich i wielu prac leksykograficznych; Hermogenes napisał
Dzieje frygijskie (Frygiaka), Euhemer z Messeny — rodzaj utopii społecznej pt. Pismo
święte (Hiera anagrafe), w którym w racjonalistyczny sposób interpretuje pochodzenie
bogów. O Kononie i Zopyrionie nic nie wiemy.
213
Józef prawdopodobnie pomieszał Demetriusza z Faleronu (ok. 350-283) z De-
metriuszem, który żył w czasie panowania Ptolemeusza IV (222-205) i napisał książkę
O królach w Judei, z której zachowały się dwa ustępy cytowane przez innych autorów
(Euzeb., Praep. ev. 9, 21, 29; Klem. Aleks., Strom. l, 141). Taki sam tytuł ma książka
Eupolemosa, może identycznego z Eupolemosem wspomnianym w l Mch 8, 17; 2 Mch
4, 11, wyprawionym przez Judę Machabejczyka w 161 r. w poselstwie do Rzymian.
Wszyscy ci trzej autorzy są pisarzami żydowskimi, których Józef uważa za Greków.
214
Par. 3-4 i 59.
215
Teopomp z Chios (ok. 378-300) był autorem różnych pism politycznych, mów
i listów: słynne Listy z Chios (Chiakai epistolai) odznaczające się zjadliwością (stąd
określenie Neposa, Alcib. 11: maledicentissimus scriptor) oraz dzieł historycznych:
Dzieje Grecji (Hellenika) w 12 księgach, Historia Filipa (Filippika) w 58 księgach, Wy-
ciąg z Herodota w 2 księgach.
216
Polikrates z Aten (ur. przed 436 r.), sofista, pisał mowy pochwalne (wygnań-
ców, żebraków, rzeczy mało użytecznych) m.in. mowę pt. Oskarżenie Sokratesa (Sokra-
tus kategoria), jednak nie dochowały się z nich dosłowne fragmenty. Wzmianka Józefa
jest zbyt ogólnikowa, aby móc coś powiedzieć o tym, jaki charakter miało oczernianie
Lacedemończyków.
217
Anaksymenes z Lampsaku (IV w. przed Chr.), sofista, ogłosił paszkwil pod ad-
resem swego współzawodnika Teopompa pt. Tripoliticus (albo Trikaranos), w którym
ironicznie wykazywał, że to nie Filip, lecz Ateny, Sparta i Teby ponoszą winę za utratę
niepodległości. (Luc. Pseudol. 29; Fugit. 32; Paus. 6, 18, 3).
218
Tłumaczę za Naberem (na podstawie Lat—momordit).
219
O Timajosie zob. par. 16, przyp. 18. Przezwano go za złośliwe uwagi przeciwko
królom Epitimaios (Przyganiacz).
220
Albo „czczą gadaniną” (według L).
221
Tj. za czasów patriarchy Józefa. Tutaj Józef Flawiusz utożsamia Hyksosów
z przodkami Żydów (jak w par. 103), podczas gdy w par. 83 raczej skłaniał się do poglą-
du, że to byli Arabowie.
222
Tekst zepsuty. „Kultami” (jeśli przyjąć koniekturę Spanheima) albo „narodami”
(według L Lat).
223
Por. Juwenalis, Sat. XV i C. Ap. 2, 65.
224
Zob. par. 73.
225
Por. Pwt 28, 27: „Pan dotknie cię wrzodem egipskim, hemoroidami, świerzbem
i parchami, których nie zdołasz wyleczyć”.
226
Jak zauważa E. Meyer (dz. cyt., s. 110) Maneton podaje okres panowania danego
władcy przy jego śmierci i prawdopodobnie Józef korzystał tylko z wyciągu, który nie
obejmował końca panowania Amenofisa. Trudno wiedzieć, za czasów jakiego
Amenofisa Maneton umieszcza historię „nieczystych”. Według Thackeraya chodzi o
Amenofisa IV, na co wskazywałaby suma lat (518) podana w par. 230, na którą składają
się lata 393+59+66 (par.231). Jednak Reinach przedstawia racje przemawiające za
identyfikacją tego Amenofisa z Amenofisem III. W każdym razie nie jest to tylko
fikcyjna postać, jak utrzymuje Józef.
227
Zob. par. 94 (= Tummosis par. 88).
228
Por. par. 103.
229
Zwany Harmaisem w par. 98 n.
230
Por. par. 102.
231
Maneton jednak nie utożsamiał Hyksosów z Hebrajczykami.
232
Dziewiąty król XVIII dynastii Orus (par. 96). Podobną opowieść o Heraklesie
w Egipcie pragnącym zobaczyć Zeusa z Teb (Amuna) znajdujemy u Herodota (II, 42).
233
Jest to, wydaje się, postać historyczna — Amenhotep (lub Amenofis), syn Ha-
pisa, minister Amenofisa III, którego posąg z napisem odkrył Mariette (Maspero, Hist.
ancienne, t. II, 1897, 299 i 448).
234
Chodzi o kopalnie w Turah znane już Herodotowi (II, 8 i 124), skąd brano ma-
teriały do budowy piramid.
235
Albo: , jeśli wyda się gwałt zadany tym ludziom” (Thackeray).
236
Por. par. 78, 86.
237
Chociaż Osarsif jest identyfikowany z Mojżeszem i odgrywa jego rolę (par.
250), to jednak, według Reinacha, imię jego wygląda na przekształcenie imienia „Jó-
zef, błędnie wyprowadzanego z hebrajskiego Jahwe, przy czym pierwsza sylaba
(„Osar”) została wzięta od egipskiego Ozyrysa.
238
„Pewnych” (za Lat: „quosdam”).
239
Wyrażenie to opuszcza Lat.
240
Podana tu genealogia zdaje się potwierdzać pogląd Reinacha, że ten „fikcyjny”,
według Józefa, Amenofis (par. 230) jest Amenofisem III (por. par. 97).
241
przyjacielem tym był, być może, król Etiopii, o którym mowa niżej (246-248).
242
Albo (idąc za Herwerdenem) „nie należy walczyć” (por. par. 263 i 269).
243
Bez dodania tego czasownika tekst jest niezrozumiały.
244
Albo: „przede wszystkim” (Thackeray).
245
Solymici (tzn. mieszkańcy Jerozolimy, por. par. 241) „powrócili” — albo ści-
ślej: „zeszli” — z górnych okolic. Por. par. 173 n.
246
Oba wyrazy w nawiasie stanowią uzupełnienie proponowane przez Reinacha.
247
Dosłownie: „wydaje się złotem”.
248
Józef (Maneton?) zdaje się zapominać, że już wspomniał o Osarsifie w par.
238.
249
Dosłownie „na Zeusa”, ale to dziwnie brzmi w ustach pisarza żydowskiego.
250
Or (232).
251
O tym nie ma mowy w par. 234.
252
Albo: “jeźdźców” wg L Lat.
253
Trudno zrozumieć, dlaczego Józef powtarza prawie dosłownie w par. 260-266
to, co było opowiedziane już wcześniej (237-250). Reinach przypuszcza, że Józef naj-
pierw napisał streszczenie, a potem uznał za stosowne przytoczyć sam tekst Manetona,
lecz zapomniał skreślić to, co podał w streszczeniu.
254
Albo: „wszyscy” (L Lat).
255
Albo: „nadal” (Lat).
256
Jest to oczywista przesada.
257
Chyba sam Amenofis, gdyż syn miał wtedy dopiero 5 lat (wg 245). Niezgod-
ność ta jest prawdopodobnie wynikiem niedbałości Józefa.
258
Por. par. 75, 104, 252.
259
Por. par. 230. Maneton nigdy nie wspomina Mojżesza w związku z wygnaniem
Hyksosów.
260
Co do praw odnoszących się do trędowatych zob. Kpł 13, 45^ł6 i 14.
261
W sprawie niezdolności do kapłaństwa z racji ułomności fizycznej por. Kpł 21,
17-23.
262
Wyrażenie w nawiasie jest uzupełnieniem Niesego.
263
prawdopodobnie glosa. Podana tu etymologia (powtórzona w Antiq. 2, 228
i przez Filona, De vita Moysis l, 4) została zarzucona. Imię Mojżesz (Moszeh) tworzy
grę słów z czasownikiem „wydobyłem go”. Prawdopodobnie jest to imię pochodzenia
egipskiego.
264
Chajremon (I w. po Chr.), stoik, prawdopodobnie (jako gramatyk) dyrektor Mu-
zeum Aleksandryjskiego i autor Historii Egiptu (Aigyptiake historia) oraz dzieł o hiero-
glifach i kometach.
265
Albo: „Mojżesz i Józef, który także był uczony w pismach świętych”. Jest jed-
nak wątpliwe, czy antyteza „pisarz — uczony w pismach świętych” była tu zamierzona.
266
Albo: „wolał wymyślić ukazanie się Izydy we śnie” (Niese) zamiast: „wymyślił
własną historię ukazania się Izydy we śnie”.
267
Czas generacji oblicza się tu na 42 lata. Zarówno Fenicjanie, jak i Kartagińczy-
cy liczyli czas według generacji, przyjmując za generację 40 lat (por. Albright, Cam-
bridge Ancient History, II: 33, 1960, s. 39). Czas pobytu Żydów w Egipcie jednak w Wj
12, 40 obliczony jest na 430 lat (por. Antiq. 2, 204: „400 lat” jako liczba zaokrąglona).
268
widocznie Józefa zawiodła pamięć, ponieważ w przytoczonym wyżej (par. 245-
246) tekście Manetona czytamy, że Ramesses miał zaledwie 5 lat w chwili ucieczki ojca.
269
Nie ma informacji o śmierci ojca u Chajremona (por. 292).
270
Wszystkich razem było 630 000: trędowatych 250 000 (par. 290) i ludzi z Pelu-
zjum — 380 000 (por. 292), a jedynie 200 000 zostało wygnanych do Syrii. Słusznie
zatem nasuwa się tu pytanie, co się stało z „pozostałymi” w liczbie 430 000.
271
Był to paradoksograf z Aleksandrii (II w. przed Chr.), autor dzieła O Egipcie
(Aigyptiaka). Józef wspomina go jeszcze w C. Ap. 2, 16, 20, 145, 236.
272
Gdy około 716/715 król etiopski Piankhi opanowawszy Górny Egipt zajął cały
kraj i obalił XXIII dynastię, pewien Bokchoris wtedy rządził jako ostatni król XXIV
dynastii (725-710/9) w charakterze jego wasala (zob. J. Bright, dz. cyt., s. 281). O Bo-
kchorisie z XXIV dynastii wspomina Maneton, a Apion w tym czasie umieszcza wyj-
ście Żydów z Egiptu (C. Ap. 2, 17) i może Lizymach miał tę datę na myśli. Podobnie jak
Tacyt (Hist. V 3), Józef jednak podaje dla Bokchorisa o wiele wcześniejszą datę (tamże
16). Tak samo Diodor (I 65) wspomina wcześniejszego Bokchorisa.
273
Tak też pisze Tacyt: „adito Hammonis oraculo”. Chodzi o słynną wyrocznię
Amuna (Ammona Ra) w oazie na Pustyni Libijskiej.
274
Wyraz ten opuszcza editio princeps.
275
Por. C. Ap. 2, 121 oraz Tacyta Hist. V, 5 (adversus omnes alios hostile odium).
276
To znaczy: „miasto ograbiających świątynie”.
277
Wyraz dodany przez Hudsona ze względu na sens.
278
Jest rzeczą uderzającą — jak zauważa Reinach — że Józef nie podniósł sprze-
czności między wypowiedziami Lizymacha i jego poprzedników dotyczących trędowa-
tych i parszywych (par. 307-308) oraz nieczystych; jeśli te dwie pierwsze grupy zostały
potopione, to Żydzi mogą być tylko nieczystymi, wygnanymi na pustynię.
PRZECIW APIONOWI

 

Księga druga

1
O Epafrodycie zob. Wstęp s. 15 n.
2
O Apionie zob. Wstęp s. 11.
3
Mówiąc o „starszych”, Apion może mieć na myśli starszeństwo urzędowe, a nie
pod względem wieku, jak to rozumie Józef niżej (par. 13).
4
Tak mówi Maneton o Orsasifie (C. Ap. l, 238).
5
Albo: „na różnych murach”.
6
O obeliskach w Heliopolis zob. Herodot II, 111.
7
To znaczy wklęsła podstawa tarczy słonecznej. Wyraz „skafe” używany był na
oznaczenie morskiej konchy hemisferycznej zegara słonecznego.
8
Tekst poprawiony; rękopisy mają: „cień (rzucony przez) człowieka”, oczywiście
przez figurę ludzką na kolumnie.
9
Według starożytnej legendy:
„Siedem miast się spierało o ród poety Homera
Smyrna, Chios, Kolofon, Itaka, Pylos, Argos, Ateny”.
Również z Pitagorasa czyniono Samnijczyka, Tyrreńczyka (tj. pochodzącego
z Etrurii), Syrończyka (tj. z Syros), a nawet Tyryjczyka (tj. z Tyru). (Zob. Klem. Aleks.,
Strom. l, 14, par. 62).
10
C.Ap. l, 103.
11
Tamże 305.
12
Apolloniusz Molon (I w. przed Chr.). Józef mówi o nim raz jako o Apolloniuszu
Molonie (2, 79, 145), to znowu jako o Molonie (2, 16, 236) i wreszcie jako o Apolloniu-
szu (2, 148, 262). Pochodził z karyjskiej Alabandy i był wybitnym mówcą rodyjskim.
Sława jego ściągnęła na naukę do niego między innymi Cycerona i Juliusza Cezara. Był
autorem jakiegoś pisma historycznego, z którego Aleksander Polihistor w swym dziele
O Żydach zaczerpnął wycieczkę antysemicką. (Euzebiusz, Praep. ev. 9, 19.1-3).
13
752-749 przed Chr. Co do daty wyjścia Izraelitów z Egiptu według Manetona
i Lizymacha zob. l, 103, 104 i 306 nn.
14
O czasie założenia Kartaginy zob. l, 108, przyp. 101.
15
Tak ma jedynie editio princeps; lekcja L Lat jest trudna do przyjęcia.
16
Tak mają rękopisy, ale wg l, 126 — 155 lat i 8 miesięcy.
17
Zob. l, 110nn.
18
Tę liczbę lat podaje Józef w Antiq. 20, 230, ale wg 8, 61 okres wynosi 592 lata,
a według Biblii (l Krl 6, 1) — 480 lat. Zob. J.F. Finegan, Handbook of Biblical Chrono-
logy. Principles of Time Chronology in the Ancient World and Problems of Chronology
in the Biblie, Princeton 1964, s. 305, przyp. 14.
19
Wyciąg z dzieła Lizymacha, przytoczony w l, 304 nn, nie zawiera żadnej liczby.
Józefowi zdarzają się takie opuszczenia, które później naprawia.
20
Apion nie mówi tego wyraźnie wyżej (por. 21), ale można tak tekst rozumieć.
Reinach sądzi, że Żydzi mogli ustanowić sabbat (szabat) w Judei na pamiątkę odpoczyn-
ku siódmego dnia, ale odpoczynek nie musiał mieć miejsca w Judei.
21
Jest to Oaza Wielka (Oasis Maior) w górnym Egipcie na zach. od Teb (por. niżej
par. 41).
22
Nie ma powodu wątpić w słuszność twierdzenia Józefa, że Apion urodził się
w jednej z dwóch wielkich oaz egipskich, co jednak nie dowodzi, że był Egipcjaninem
albo naturalizowanym Aleksandryjczykiem. Jak wynika z papirusów, wielu Greków
mieszkających w nomach prowincjonalnych miało obywatelstwo aleksandryjskie bądź
dlatego, że pochodzili oni z Aleksandrii, bądź dlatego, że ich przodkowie byli naturali-
zowanymi Aleksandryjczykami.
23
Dosłownie: „fale wyrzucają swe szczątki”.
24
Dzielnica żydowska znajdowała się we wschodniej części miasta oddzielonej od
Wielkiego Portu przylądkiem Lochias, na którym wznosił się pałac królewski. Nekropo-
la (tj. „miasto umarłych” — nazwa starożytnego cmentarza) położona była na zachod-
nim krańcu miasta.
25
Tekst w nawiasie (który tu umieszczają Niese i Reinach) jest, być może,
późniejszą wstawką autora. W rękopisach znajduje się on na końcu par. 36.
26
Z innych miejsc u Józefa zdaje się wynikać, że odrębną dzielnicę i przywilej
równouprawnienia Żydzi uzyskali raczej od Ptolemeusza I Sotera niż od Aleksandra
Wielkiego (BJ 2, 488: diadochowie „wydzielili im nawet osobną dzielnicę”; Antiq.
12, 8: „Ptolemeusz”. w Aleksandrii zrównał ich w prawach obywatelskich z Macedoń-
czykami”). Jest niemała literatura na temat tego, czy Żydzi istotnie byli czy nie byli
obywatelami Aleksandrii. Zob. L.H. Feldman, Josephus, Loeb Classical Library IX,
1965, Jewish Antiquities 19, 281, przyp. b).
27
Albo: „rozporządzenia”.
28
O tych listach i pismach, o których mowa wyżej, nic nie wiemy. Co do steli
(wspomnianej też w Antiq. 14, 188) z prawami, które Żydom przyznał Wielki Cezar, to

jak zauważa Reinach — w rzeczywistości pochodzi ona od Augusta (REJ 1924, s. 123).
29
Znaczenie nazwy „Aleksandryjczycy” wywołało żywą dyskusję między bada-
czami. Edykt Klaudiusza (Antiq. 19, 280-285) głosi: „Wiedząc od dawna, że Żydzi
osiedleni i zwani Aleksandryjczykami mieszkają z Aleksandryjczykami od czasu zało-
żenia miasta (…)”. Uderza tu odróżnienie Żydów zwanych Aleksandryjczykami od Ale-
ksandryjczyków, co może być różnie interpretowane. Szerzej sprawę tę omawia L.H.
Feldman, dz. cyt. ks. 19, 281, przyp. d.
30
Seleukos I Nikator, założyciel dynastii Seleucydów (por. Antiq. 12, 119). W cza-
sie wizyty Tytusa w Antiochii mieszkańcy nieżydowscy domagają się zniszczenia spiżo-
wych tablic z wyrytymi prawami Żydów (BJ 7, 110).
31
Chodzi przede wszystkim o Antiocha II Teosa (262-247/6 przed Chr.), jak wy-
nika z Antiq. 12, 125. Zob. Schiirer, wyd. 3, III, 81-82 (przypis).
32
Jest to, jeśli chodzi o Iberyjczyków (Hiszpanów), jak podkreśla Reinach, przesa-
da. Hiszpania miała sporo kolonii i municypiów, a Wespazjan nadał w 75 r. całemu pół-
wyspowi ius Latii (Tac., Hist. III, 53, 70: Plin., Nat. hist. III, 4, 30), ale prawa latyńskie
nie dawały jeszcze obywatelstwa rzymskiego. Za Augusta jedynie 50 gmin miało pełne
prawa obywatelstwa rzymskiego. (Zob. Mommsen, Provinces of Rom. Emp. from Cae-
sar to Diocletian, New York 1906, l, 68 n). Wymienieni w tekście Tyrrenowie to ina-
czej Etruskowie.
33
Par. 29.
34
Znowu przesadne stwierdzenie, powtórzone niżej (w par. 72). Wiemy, że zarówno
Ptolemeusze jak i cesarze rzymscy przyznawali rodowitym Egipcjanom gorszą pozycje
niż Grekom. Mogli jednak uzyskać rzymskie prawa obywatelskie, jeśli mieli już obywa-
telstwo Aleksandrii (rzadko zresztą przyznawane — zob. List VI Pliniusza do Trajana
z odpowiedzią cesarza, List VII) i pod warunkiem, że nie będą piastować funkcji
dających
dostęp do senatu. Zob. Kasjusza Dion LI, 17, 2; Mommsen, Provinces, dz. cyt. 2, 241 n.
35
Albo: „po zbadaniu dzielności i wierności wszystkich narodów” (Reinach).
36
To przesadne stwierdzenie pochodzi chyba od pseudo-Hekatajosa, gdyż nie za
Aleksandra, lecz za Demetriusza II (ok. 145 przed Chr.) dołączone zostały do Judei tyl-
ko trzy małe okręgi Samarii i uwolnione od płacenia podatków. (Por. l Mch 11, 34; 10,
30 i 38).
37
Znów przesada. Józef czerpie tu (i w Antiq. 12, 8) informacje od Arysteasza
i pseudo-Hekatajosa. Z pewnością znajdowały się w Egipcie małe garnizony żydowskie
i może jeszcze przez pewien czas istniał garnizon żydowski za Ptolemeuszów w Elefan-
tine (zob. Schiirer, wyd. 3, s. 22). Jeden z tych obozów w Delcie wspomniany jest w BJ
l, 191 (=Antiq. 14, 133). Wspomniany wyżej Ptolemeusz, syn Lagosa, inaczej Ptoleme-
usz I Soter, założyciel dynastii Lagidów, był jednym z wodzów Aleksandra Wielkiego
i po jego śmierci objął władzę nad Egiptem, od 306/5 jako król.
38
Żydzi z Cyreny w czasach Sulli tworzyli jedną z czterech klas mieszkańców
(Strabon u Józefa, Antiq. 14, 115).
39
Ptolemeusz II Filadelf (285-246 przed Chr.) patronował przekładowi Pięcioksią-
gu Mojżesza na język grecki (Septuaginta).
40
Demetriusz z Faleronu (ok. 350-283 przed Chr.), sławny bibliotekarz aleksan-
dryjski, dzięki którego inicjatywie rzekomo powstał przekład zwany Septuaginta. Kłóci
się to jednak z faktem, że Ptolemeusz II Filadelf wygnał go z kraju zaraz po wstąpieniu
na tron.
41
Stwierdzenia te Józef zapożyczył z apokryficznego opowiadania tzw. Listu
(ps-)Arysteasza, który sparafrazował w Antiq. 12, 12 nn.
42
Po grecku: „filozofii”.
43
„Macedońskich” — w sensie ironicznym.
44
Ptolemeusz III Euergetes I (246-221) najechał na państwo Seleucydów (III woj-
na syryjska w latach 246-241), lecz po początkowych sukcesach wycofał się do Egiptu,
gdzie ucisk fiskalny wywołał ferment. O złożeniu przez niego ofiary dziękczynnej w Je-
rozolimie dowiadujemy się tylko od Józefa.
45
Ptolemeusz VI Filometor (180-145) prowadził wojnę z Antiochem Syryjskim
w sojuszu z Rzymianami. Kleopatra II była jego żoną i siostrą.
46
Imię Oniasza jest dość częste. Niektórzy identyfikują tego Oniasza z Oniaszem
IV, założycielem świątyni w Leontopolis między 161-152 r. O Dositeosie skądinąd nic
nie wiemy.
47
Niewątpliwie przez wyprowadzenie imienia „Oniasz” od greckiego „onos”
(„osioł”).
48
Po śmierci Filometora (145 r.) wdowa po nim, Kleopatra, ogłosiła królem jego
młodego syna Ptolemeusza VII (Filopatora Neosa). Ale brat zmarłego króla, Ptolemeusz
VIII (Euergetes II Fyskon), przyzwany z Cyreny przez Aleksandryjczyków, zabił go,
zawładnął tronem i pojął owdowiałą królową, a swoją siostrę, za żonę (MJ. Justinus,
Epitome z Trogusa Pompejusza XXXVIII 8, 2-4).
49
Uzupełnienie Holwerdy.
50
L. Minucjusz Termus, który w 154 r. wprowadził Euergetesa II na Cypr (Polib.,
fragm. XXXIII, 5).
51
Łac. „filios” — tu znaczy „dzieci”, a nie „synów”, gdyż Filometor miał tylko
jednego syna, Filopatora Neosa, starszy zaś (Eupator) zmarł wcześniej niż ojciec. Ale
miał on jeszcze córkę Kleopatrę III, którą poślubił Fyskon. Od tego miejsca zaczyna się
duża luka w tekście greckim aż do par. 114, którą wypełnia przekład łaciński, dokonany
przez Kasjodora, ministra Teodoryka Wielkiego.
52
Uzupełnienie Reinacha.
53
Według apokryficznej 3 Księgi Machabejskiej r. 4-5 (II/I w.) Żydów na strato-
wanie przez słonie skazał Ptolemeusz IV Filopator (221-204).
54
51-30 r. przed Chr. Podobny wykaz zbrodni Kleopatry VII w Antiq. 15, 89 nn.
55
Albo: „mężów i nawet swoich kochanków” (Reinach).
56
Zabił ją Antoniusz na rozkaz Kleopatry w świątyni Artemidy w Efezie (Antiq.
15, 89) czy też w Milecie (App., Bell. civ. V, 9).
57
Był nim Ptolemeusz XIII, młodszy z jej dwu braci, jej mąż i współwładca, któ-
rego Kleopatra otruła po powrocie z Rzymu w 44 r. Por. Antiq. 15, 89.
58
Por. Antiq. 15,90.
59
Tekst i znaczenie wątpliwe.
60
Pod Actium w 31 r. przed Chr.
61
Oktawiana w 30 r. przed Chr.
62
Tekst zniekształcony (przekład według propozycji Reinacha).
63
Był to kontyngent żydowski liczący 3000 ciężkozbrojnych, który przybył pod
wodzą Antypatra na pomoc Juliuszowi Cezarowi w wojnie aleksandryjskiej po śmierci
Pompejusza (48 r.). Zob. Antiq. 14, 127 nn; BJ l, 187 nn.
64
Albo: „wodzów”.
65
Germanik, bratanek Tyberiusza, w czasie pobytu w Egipcie w 19 r. po Chr.
otworzył spichlerze i obniżył cenę zboża. (Tacyt, Roczniki II 59).
66
Albo może należy czytać (z Boysenem): „prowincją” (provinciae). O obozach
żydo-
wskich zob. wyżej 44, przyp. 37 oraz BJ l, 175 (straż żydowska u ujścia Nilu pod
Peluzjum).
67
Chodzi o lokalne konflikty zwolenników antagonistycznych kultów religijnych.
(Plutarch, De Iside 72; Juvenalis, Sat. XV 33-92; C. Ap. l, 225).
68
Albo: „nasz i wasz naród wydaje się jednym i tym samym rodzajem”. Sens zda-
nia jest taki: ponieważ Egipcjanie czczą zwierzęta wrogie rodzajowi ludzkiemu, depczą
prawo solidarności ludzi między sobą.
69
Por. par. 41, przyp. 34.
70
Józef prawdopodobnie ma na myśli rozkaz Kaliguli postawienia jego posągu
w świątyni jerozolimskiej (Antiq. 18, 261 nn) i udział Apiona w poselstwie do cesarza
w tym czasie (40 r.).
71
Por. niżej par. 167, 190 n.
72
Dwa razy dziennie według B J 2, 197, „za pomyślność Cezara i narodu rzymskie-
go”, ale, zdaje się, były one ustanowione przez cesarza i na jego koszt (Filon, Leg. ad
Caium 157; por. Schiirer, dz. cyt. II, 303).
73
Może: „na koszt całej wspólnoty żydowskiej”.
74
Taki wydaje się być sens wyrażenia „neque pro filiis”. Por. Ezd 6, 10: „aby…
modlili się za życie króla i jego synów”, l Mch 7, 33 i Ba l, 11.
75
Pozydoniusz z Apamei (II/I w. przed Chr.), stoik, najwybitniejszy filozof po
Arystotelesie, odwiedzany (na Rodos) przez cudzoziemców, m.in. Pompejusza i Cyce-
rona, który się z nim zaprzyjaźnił. Był autorem pism m.in. z zakresu filozofii, astrono-
mii, meteorologii, geografii oraz Historii (Historiai), obejmującej okres od r. 145/4 do
86 przed Chr., z której zachowały się jedynie fragmenty i pewne streszczenia. O Apollo-
niuszu Molonie zob. par. 16, przyp. 12. Tutaj nazywany jest „Apollonius Mollonis”, tj.
Apolloniusz, (syn) Molona.
76
Dosłownie: „wolnych” (liberis). W języku greckim „eleutheros” znaczy godny
wolnego człowieka, szlachetny.
77
To szeroko rozpowszechnione oszczerstwo niewiadomego pochodzenia przybie-
rało różne formy. Według Tacyta (Hist. V, 3 n) Mojżesz szedł za stadem dzikich osłów
i dzięki temu odkrył wodę na pustyni. Z tej przyczyny Żydzi umieścili wizerunek osła
w świątyni. Diodor (fragm. XXXIV) podaje, że Antioch Epifanes znalazł w świątyni po-
sąg męża brodatego (Mojżesza) siedzącego na ośle. Stąd zarzut oddawania czci osłu
później stawiano także chrześcijanom (Tertul., Apol. 16).
78
Por. Antiq. 12, 248-250 (nie ma tam mowy o znalezieniu przez Antiocha głowy
osła).
79
Łaciński wyraz „furo” skądinąd nie jest znany.
80
Antioch VII Euergetes Sidetes (138-129), syn Demetriusza I Sotera, zwany też
według Józefa (Antiq. 13, 244) Pobożnym od jego przesadnej pobożności, zajął Jerozo-
limę w 135/134.
81
Inwazja Pompejusza miała miejsce w 63 r. przed Chr. Licyniusz Krassus był za-
rządcą Syrii w latach 55-54 (Antiq. 14, 105 n).
82
Tłumaczenie: „którego sekretów nie wolno nam ukazać obcym” (nihil est effabi-
le… apud alios) nie jest zgodne z kontekstem, dlatego w przekładzie przyjęto sugestię
Reinacha (ineffabile zamiast effabile, por. niżej 94 i 107).
83
Polibiusz z Megapolis (ok. 200-118 przed Chr.), wybitny historyk grecki i autor
pierwszej historii powszechnej (Historiai) w 40 księgach. Obejmuje dzieje Zachodu od
r. 264 do 168 (lub 148), Grecji od 220 do 168 (lub 146) i Wschodu od 220 do 168 (lub
146). Strabon z Amazei w Poncie (w Kappadocji) ok. 68 r. przed Chr. — 20 r. po Chr.,
historyk i geograf, autor Zapisków historycznych (Historika hypomnemata) i Geografii
(Geografika) w 17 księgach. Mikołaj z Damaszku (ok. 64 r. przed Chr. — ok. 14 r. po
Chr.), wszechstronnie wykształcony historyk, napisał największą historię powszechną pt.
Historiai w 144 księgach, zachowaną w dużych fragmentach. Dzieło traktowało o naj-
dawniejszych dziejach Asyrii i Medii, następnie Grecji i Rzymu aż do śmierci Augusta.
Timagenes z Aleksandrii (I w. przed Chr.), autor dzieła historycznego, w którym
przedsta-
wił dzieje Wschodu do jego podbicia przez Macedonię, losy Macedonii i innych państw
diadochów do wejścia w skład państwa rzymskiego. O Kastorze z Rodos zob. C. Ap. l,
184, przyp. 185. Apollodor z Aten (II w. przed Chr.) napisał dzieło chronologiczne pt.
Kronika (Chronika) obejmujące okres 1040 lat od zdobycia Troi 1184/3 do 144/3.
Drugim
ważnym dla całej mitografii dziełem było pismo O bogach (Peri theori) w 24 księgach.
84
Końcowy tekst zdania jest wątpliwy i różnie tłumaczony.
85
W sprawie otaczania czcią ofiar krokodyli w Egipcie zob. Herodot II, 90.
86
Jednak według Pwt (25, 4) nie wolno „zawiązać pyska wołowi młócącemu”.
87
Albo: „pochodzenia greckiego” (Thackeray).
88
Łacińskie viscera, czyli wszystko oprócz skóry, kości i krwi.
89
Uzupełnienie Hudsona.
90
Z cytowanego (w par. 95) tekstu nie wynika, że wszyscy Żydzi biorą udział w tej
ofierze.
91
Niese podejrzewa tu lukę w tekście.
92
Bardziej szczegółowy opis świątyni Józef podaje w BJ 5, 184-247 i Antiq. 15,
380-425.
93
Tj. do miejsca, które nazywało się „Świętym Świętych” (Sanctum Sanctorum).
94
Albo: „przekazywane im ofiary”.
95
Naturalnie do miejsca „Świętego” (Sanctum), jak wynika z dalszego kontekstu.
96
W BJ 5, 216 wymienione są tylko trzy z tych rzeczy: świecznik, stół i ołtarz
kadzielny.
97
Chodzi o cztery pierwotne klasy kapłańskie, które powróciły z Zorobabelem: sy-
nów Jedajasza, Immera, Paszchura i Charima (Ezd 2, 36 n). Tekst ten świadczy o istnie-
niu tego podziału jeszcze w epoce drugiej świątyni. Gdzie indziej (Vita 2, por. Antiq. 7,
365 n) Józef mówi tylko o podziale na 24 klasy, co było rzeczą normalną od czasu Kro-
nik (l Krn 24, 7 nn).
98
O Mnazeaszu zob. C. Ap. l, 216, przyp. 212.
99
Jest to Adora, faktycznie leżąca w Idumei, nie zaś Dora na wybrzeżu fenickim,
na północ od Cezarei (zob. Schalit sub Adora).
100
Napis z Memfis (Strack, Arch.f. Pop. Leipzig 1903, III, 129) potwierdza istnie-
nie tego kultu u Idumejczyków.
101
w tym miejscu kończy się luka w tekście greckim.
102
,Jdumei” wg koniektury Niesego (nie Judei, jak ma L). Tu jednak chodzi
o Adorę w Idumei, a nie Dorę leżącą w Fenicji (zob. przyp. 99).
103
Szczególnie w czasie Święta Namiotów, kiedy po zapaleniu czterech olbrzy-
mich świeczników całe miasto tonęło w powodzi światła, w czasie święta zwanego En-
caenia, kiedy iluminowano świątynię, synagogi i nawet domy prywatne, i z tego powo-
du zwanego Świętem Świateł (Antiq. 12, 325).
104
Wymiary podane w BJ 5, 202: trzydzieści łokci wysokości i piętnaście szeroko-
ści.
105
Albo: „całe wyłożone złotem niemal o masywności płyt wykutych ze złota”
(Thackeray).
106
W BJ 6 293 Józef mówi, że do zamknięcia bramy dziedzińca wewnętrznego
potrzeba było 20 ludzi. Tę niezgodność tłumaczy się (Reinach, Thackeray) tym, że do
zamknięcia 10 bram potrzeba było 200 ludzi (po 20 na każdą bramę).
107
Por. Tacyt, Hist. V, 5: „adversus omnes alios hostile odium”. Paragrafy 121-
124 byłyby pod względem treści raczej bardziej na miejscu po par. 99 (Reinach).
108
Por. niżej par. 280 nn.
109
Wyrażenie to jest tylko w editio princeps (nie ma go w kodeksach).
110
Tekst niejasny, różnie tłumaczony: „Któż byłby w stanie znosić takie prze-
chwałki z ich strony” (L. Blum w wydaniu Reinacha) albo: „Nawet Rzymianin po-
wstrzymałby się od tak wygórowanej pretensji” (Thackeray).
111
Por. Owidiusz, Metamorfozy V 321-331.
112
Jest to prawdopodobnie glosa.
113
Akropol ateński został spalony przez Kserksesa (Herodot VIII, 53) w 480 r.,
świątynia Artemidy w Efezie przez Herostratesa (podobno w nocy, w której urodził się
Aleksander Wielki) w 356 r., pierwotna świątynia delficka spłonęła przypadkowo około
548-547 r. przed Chr., a potem za Sulli spalił ją szczep tracki Maidów (Plut., Num. 9)
i to ostatnie wydarzenie Józef zapewne ma tu na myśli.
114
Podobno Sesostris i jego syn dotknięci byli ślepotą (Herodot II, 111).
115
Nawet jeśli liczyć okres od wybuchu powstania machabejskiego do wkroczenia
Pompejusza do Jerozolimy (168-63), liczba lat jest przesadzona. Jednak właściwy
okres, kiedy „pogańskie jarzmo zostało zdjęte z Izraela” (l Mch 13, 41), wynosi około
80 lat (142-63).
116
Zarzut ten pada także z ust Apolloniusza Molona (zob. niżej par. 148).
117
Zenon z Kition na Cyprze (ok. 336-264), założyciel szkoły stoickiej (ok.
300 r.)w Atenach (w Stoa Poikile), na czele której stał 35 lat. Jego następcą był Kleantes
z Assos w Troadzie (jako scholarcha 264-232).
118
Uzupełnienie Niesego (według Lat).
119
Uzupełnienie Niesego (według Lat: consueta).
120
Hekatomba u starożytnych Greków była ofiarą złożoną ze stu wołów, a później
także po prostu z większej liczby zwierząt.
121
O obrzezaniu u Egipcjan por. Herodot II, 37 i 104: o ich powstrzymaniu się
(z pewnymi wyjątkami) od wieprzowiny zob. tamże II, 47 i Plut., Quaest. conviv. IV, 5).
122
Herodot II, 104. Zob. przytoczony jego tekst w C. Ap. l, 169-171.
123
Zapowiedziana tu obrona praw żydowskich (przedstawiona w rozdz. 15 i n)
wykazuje dużą zbieżność z Hypothetika Filona (fragmenty u Euzebiusza, Praep. ev. 8,
6-7). Prawdopodobnie obaj apologeci czerpią z tej samej apologii judaizmu skompono-
wanej około początku epoki rzymskiej w Aleksandrii. O ile jednak Józef broni tylko
prawa Mojżesza, to Filon uznaje, że przepisy, które wymienia, mają po części źródło
w prawach niepisanych (Reinach).
124
Albo: „bez zawiści”.
125
Uzupełnienie wyrazu według editio princeps (opuszczają go L Lat).
126
„Niejako” dodane za rękopisem L. Likurg (ok. IX w. przed Chr.), półlegendar-
ny król Sparty, prawodawca i twórca ustroju. Solon (ok. 640/635-560), reformator
ustroju ateńskiego i kodyfikator praw. Zaleukos (VII w. przed Chr.) prawodawca z Lo-
krydy zw. Epizefiryjską (w Wielkiej Grecji).
127
Istotnie wyraz ten (nomos) po raz pierwszy spotykany dopiero u Hezjoda.
128
Jednak Apion umieszcza go dopiero w VIII w. (zob. par. 17, przyp. 13).
129
Albo: „okazującym największe staranie o wszystko”.
130
Tekst wątpliwy.
131
Według par. 145 tymi oszczercami byli Apolloniusz Molon i Lizymach. Minos
był legendarnym królem Krety i jej prawodawcą. W liczbie „innych” prawodawców
może być np. Likurg. O Mojżeszu jako „czarodzieju” mówi Celsus (Orygenes, C. Cels.
l, 26), a Pliniusz (XXX, 1) i Apulejusz (Apol. 90) zaliczają go do sławnych czarodzie-
jów.
132
Tekst zepsuty (emendacja Niesego).
133
Jest to podział platoński, który znajdujemy u Polibiusza, Cycerona i innych.
134
wyraz ukuty przez Józefa lub źródło, z którego on korzystał.
135
nie zrodzony —jak bogowie u Greków (por. niżej par. 240).
136
Albo: „myśl” (Thackeray).
137
Myśl, że filozofowie greccy czerpali natchnienie w Biblii, jest od epoki ptole-
mejskiej locus communis apologetyki judeoaleksandryjskiej. Tak np. według Filona
w nauce Mojżesza szukali inspiracji Heraklit i stoicy (por. Brehier, Les Idees philos. et
relig. de Philon d’Alexandrie, Paris 1908, s. 48; Paul Kruger, Philo und Josephus als
Apologeten des Judentums, Amsterdam 1975, s. 21). Arystobul zaś (II w. przed Chr.)
czyni zależnymi od Mojżesza, oprócz Homera i Hezjoda, także Pitagorasa, Sokratesa
i Platona (Euzeb. Praep. ev. XIII, 12).
138
Są to cztery kardynalne cnoty szkoły platońskiej, z tym że tu „zgoda” zastępuje
„mądrość”.
139
Por. pochwałę Mojżesza u Filona za unikanie jednostronnych krańcowości in-
nych prawodawców (De opif. mundi 1).
140
Według koniektury Niesego (autois).
141
Por. Gal 3, 24: „Prawo stało się dla nas wychowawcą”.
142
Albo: „Nie mógł znieść jakiejkolwiek możliwości” (L).
143
Józef przypisuje Mojżeszowi, jak Talmud jerozolimski (Megilla IV, 1), wpro-
wadzenie zwyczaju publicznego czytania Prawa w dni szabatowe lub świąteczne. (Por.
Antiq. 16, 43; Filo, De opif. mundi 128). Według Pwt 31, 10 n obrzędowe czytanie Pra-
wa miało się odbywać jedynie co siedem lat.
144
Aluzja do asesorów dodawanych do pomocy ateńskich archontów; rzymscy na-
miestnicy prowincjonalni mieli prawnych doradców.
145
Por. Pwt. 6, 7; 11, 19.
146
Sceptycy, jak Pyrron z Elidy (376-286) i jego uczeń Timon z Fliuntu (328-
238).
147
Np. epikurejczycy.
148
Zob. wyżej par. 135, 148.
149
Albo (według editio princeps): „Oni to mieli sprawować ścisły nadzór”.
150
podobny pogląd na atrybuty kapłanów znajduje się u Hekatajosa (u Diod.,
Syć. XL pod koniec) i Józef widocznie ma go tu na myśli. W Pwt 17, 8 n uprawnienia
sądowe kapłanów są jeszcze bardzo ograniczone, a rozwinęły się w epoce drugiej
świątyni.
151
pogląd, że Bóg jest początkiem i końcem wszystkiego, może mieć oparcie
w różnych tekstach biblijnych (np. Ap l, 8 „Jam jest Alfa i Omega”; podobnie Ap 21,
6), ale nigdzie nie ma mowy, że jest też środkiem wszystkiego. Reinach przytacza trady-
cję rabinacką (Talm. Jer. Sanhed. 18 a), wedle której Boga reprezentuje wyraz „prawda”
dlatego, że składa się z trzech liter alfabetu — pierwszej, środkowej i ostatniej. Jednak
ta „środkowa” litera nie jest środkową w alfabecie hebrajskim, więc przypuszcza, że to
są trzy litery z początku wyrazów greckich (arche, meson i telos — początek, środek
i koniec) i wyrażenie to powstało w Aleksandrii.
152
Wj 20, 4; Kpł 26, 1; Pwt 5, 8.
153
Por. Rdz l, 3 nn.
154
Platon (w Tim. 41 C i 42 E) wyraża pogląd, że Bóg w dziele stworzenia posłu-
giwał się współpracownikami. Idąc za Platonem, Filon (De opif. mundi 72) z tekstu Rdz
l, 26 („uczyńmy człowieka”) wyciąga wniosek, że w dziele stworzenia człowieka ucze-
stniczyło kilku współpracowników. Być może Józef poddaje tutaj krytyce zarówno Ti-
majosa, jak i Filona.
155
Por. Rdz l, 31.
156
w tekście greckim brak tego czasownika. W par. 193-195 uderza użycie czasu
teraźniejszego i przyszłego w dziele napisanym po 70 roku po Chr., w którym nastąpił
kres kultu w świątyni.
157
Wyraźnie to („podobne lubi podobne”) znajdujemy już u Platona (Gorgiasz 510
b) i Arystotelesa (Et. Nik. 9, 3, 3); zob. też Syr 13, 15.
158
Por. wyżej par. 187.
159
Przekład tego zdania wg tekstu Euzebiusza. (Kodeks L ma liczne interpolacje).
160
w tym miejscu rękopis L zawiera jeszcze słowa (prawdopodobnie jako glosę):
„o których długo trzeba by pisać. Taka jest nasza nauka o Bogu i o Jego kulcie, takie też
jest i prawo”.
161
Nie ma takiego ograniczenia w Pentateuchu, ale implicite zawarte jest w Tal-
mudzie (miejsca przytacza Reinach). Por. praktykę u esseńczyków (BJ 2, 161).
162
Kpł 18, 22 (29); 20, 13.
163
Albo (za Euzeb. i rękopisami oprócz L) ostatni człon zdania brzmiałby: „i jest
do tego powołany ze względu na pokrewieństwo”. O zakazie małżeństwa z bliskim
krewnym zob. Kpł 18, 6 nn. Inne nakazy zawarte w tym zdaniu pochodzą z tradycji.
164
Rdz 3, 16.
165
Całe zdanie w nawiasie Niese uważa za podejrzane.
166
pwt 22, 22-27; Kpł 20, 10. Nigdzie nie ma przepisu, że mąż może współżyć
tylko z żoną. W Biblii nielegalne jest tylko obcowanie z żoną (lub narzeczoną) innego.
167
Nie ma tego w Biblii.
168
O nieczystości położnicy por. Kpł 12.
169
Kpł 15, 18.
170
Taka jest lekcja L Lat, lecz idąc za Euzebiuszem i Niesem można tłumaczyć:
„Prawo uważa, że ten akt powoduje podział duszy, (której część) przechodzi na inne
miejsce”.
171
Pogląd esseński (i platoński). Por. BJ 2, 154 n.
172
Talmud jednak uznaje uroczystość z okazji urodzin i obrzezania (Reinach).
173
Pwt 6, 7; 11, 19.
174
Albo: „pozostali przy życiu” (L Lat). Przytoczony wyżej zakaz urządzania ko-
sztownych pogrzebów i wznoszenia okazałych pomników jest przepisem tylko talmudy-
cznym.
175
Nie ma tego przepisu w Prawie. O udziale w lamentach por. Syr 7, 34.
176
Por. Lb 19, 11 nn;Kpł21, 1.
177
Zdanie w nawiasie jest prawdopodobnie glosą.
178
Wj 20, 12; Pwt 5, 16.
179
Pwt 21, 18 nn.
180
Kpł 19, 32.
181
Por. Dn 7, 9 („przedwieczny”) i może Kpł 19, 32.
182
Nauka esseńczyków (BJ 2, 141); nie ma o tym mowy w Pentateuchu.
183
W Księdze Przysłów jest wiele miejsc zakazujących niedyskrecji (11, 13; 20,
19; 25, 9), ale nie ma mowy o ujawnianiu sekretów dawnych przyjaciół.
184
Wj 23, 8; Pwt 16, 19; 27, 25. Nigdzie jednak nie wspomina się o karze śmierci.
185
W Biblii (Pwt 15, 7 nn) jest to tylko nakaz moralny.
186
przepisu tego (powtórzonego w par. 216) nie ma w Biblii.
187
Wj20, 15; 22, l n; Kpł 19, 11; Pwt 5, 19.
188
Wj 22, 25; Kpł 25, 36-37; Pwt 23, 20. (Od nikogo z wyjątkiem obcokrajowca).
189
Por. Wj 22, 21 n; 23, 9; Kpł 19, 33; Pwt 10, 19; 23, 8.
190
Może to być aluzja do zakazu uczestnictwa obcych w święcie Paschy — Wj
12,43.
191
Albo, jak niektórzy tłumaczą (np. Thackeray): „przepisy dotyczące rzeczy, któ-
rymi należy się dzielić z innymi”.
192
W Antiq. 4, 276 (w ogóle nie znającym jej), Pwt 27, 18 (niewidomemu). Józef
zapewne znał stawiany Żydom zarzut, o którym wspomina Juwenalis, Sat. 14, 103 n.
(„wskazywać drogę tylko współwyznawcy”).
193
Por. Pwt 21,23; Tob l, 17 nn.
194
Nie ma tego w Prawie.
195
Pwt 20, 19.
196
Nie ma tego w Prawie (Reinach).
197
Pwt 21, 10 nn.
198
Tj. w szabat (Pwt 5, 14).
199
Nie ma takiego nakazu w Prawie.
200
Pwt 22, 6.
201
Nie ma tego nakazu w Prawie.
202
Kpł 20, 10.
203
według pwt 22, 23 zniewolenie dziewicy zaręczonej, gdyż ta jeszcze przed za-
ślubinami uchodziła za żonę, uważane było za cudzołóstwo.
204
Por. Kpł 20, 13.
205
Tekst zniekształcony (Reinach).
206
por Kpł. 19, 11-13 35-36; Powt25, 13 nn. — Są to zakazy bez wymieniania
kar.
207
Por. Pwt 21, 18-21; Kpł 24, 14 n.
208
Jak na igrzyskach olimpijskich.
209
Jak na igrzyskach istmijskich i nemejskich.
210
Temu poglądowi faryzejskiemu Józef daje także wyraz w BJ 3, 374 (w swej
mowie w Jotapacie). Por. też Antiq. 18, 14.
211
Por. C. Ap. l, 43, 2, 233; BJ 2, 152 n (o męczennikach esseńskich).
212
O wierności prawom u Żydów w przeciwieństwie do Greków por. C. Ap. 2,
182-183.
213
Lub „o wiele” (jeśli przyjąć koniekturę Thackeraya — sychno).
214
Platon (Timajos 28 c) oświadcza, że nie można wszystkim ludziom mówić
o prawdziwej naturze demiurga.
215
Cyceron (w Pro Flacco 63) podziwia Spartan za wierne trwanie przy swoich
prawach przez 7 wieków.
216
Tj. od Mojżesza do Tytusa. Zob. par. l, 36.
217
Np. w 424 r. przed Chr. Ateńczykom na wysepce Sfakterii (Tucydydes IV, 38)
w czasie wojny peloponeskiej.
218
W dniu sabbatu (szabatu).
219
Wj 22, 27 („Nie będziesz bluźnił Bogu”).
220
Np. Ksenofanes (z drugiej połowy VI wieku przed Chr.) krytykował Homera za
to, że razem z Hezjodem przypisał bogom wszystko, co ludziom przynosi wstyd i hańbę,
bo kazał im kraść, cudzołożyć i nawzajem się oszukiwać (poemat Silloi, fr. 11). Podob-
nie ostrą krytykę tradycyjnych wierzeń greckich wyrażał współczesny mu Heraklit
z Efezu (VI/V w. przed Chr.).
221
Np. Hades i Persefona.
222
Posejdon, Amfitryta, Proteus.
223
Tytani.
224
Zeus, Hera, Posejdon i Pallas Atena (por. Iliada l, 399 nn).
225
„Iovem semper barbatum, Apollinem semper imberbem” (Cyceron, De nat. de-
orum l, 83).
226
Hefajst.
227
Atena (Iliada 14, 178 n).
228
Ares.
229
Apollo.
230
Apollo i Artemida.
231
Zob. Homer, Iliada 5, 335 nn; 375 nn.
232
Były nimi np. Alkmena, Danae, Io, Leto, Semele.
233
Por. Homer, Odyseja 5, 118 nn.
234
Iliada 14, 324 nn.
235
Posejdon i Apollo, Iliada 21, 442-5.
236
Apollo, tamże, 448 n.
237
Tytani.
238
Dejmos i Fobos, Iliada 15, 119.
239
Dosłownie: „(bogów), których wpływ należy odwrócić” (apotropaius).
240
Dosłownie: „oddalić od siebie”.
241-243
Trzy glosy, które wkradły się do tekstu: 1) „Jedne ze świątyń zostały zupeł-
nie opuszczone, drugie, bardziej uczęszczane, odnowione przez wszelkiego rodzaju
oczyszczenia”. 2) „Ci zaś, którzy po nich cieszyli się popularnością, zostali zepchnięci
na drugorzędną pozycję”. 3) „Jak poprzednio powiedzieliśmy mimochodem, miejsca te
zostały opuszczone”.
244
Dosłownie: „zimnych” („daremnych”, „niedorzecznych”).
245
Rep. III 398 A i ogólnie o poetach tamże II (pod koniec).
246
Por. pogląd Arystobula (Euzeb., Praep. ev. 13, 12). Zob. też C. Ap. 2, 168,
przyp. 137.
247
Platon, Leg. szczególnie 12, 949 E nn.
248
Już w 2, 148 Józef mówił o tym, że Apolloniusz zarzucał Żydom mizantropię,
podobnie jak Tacyt chrześcijanom „nienawiść rodzaju ludzkiego” (Ann. 15, 44).
249
Dosłownie: „Na Zeusa”. Zob. I, 255, przyp. 249.
250
Platon, Apol. 31.
251
Meletos.
252
Platon, Apol. 22.
253
Anaksagoras z Klazomenai (ok. 500-424 r. przed Chr.), autor dzieła O naturze
(Peri fyseos), oskarżony o bezbożność musiał uchodzić na wygnanie. Uratowany został
dzięki wpływom przyjaciela Peryklesa.
254
„Kamień (młyński)” — wg L.
255
Diagoras z Melos (z przydomkiem „Atheos” — ateista), współczesny Anaksa-
gorasowi, poeta i filozof grecki, uczeń sofistów. Zaprzeczał istnieniu bogów i odrzucał
potrzebę kultu religijnego.
256
protagoras z Abdery (V w. przed Chr.). Był między innymi autorem traktatu
O bogach (Peri Theon), który zaczynał się od słów: „O bogach nie wiem — ani czy
istnieją, ani czy nie istnieją, ani też jaka jest ich postać, albowiem żeby wiedzieć, jest tu
przeszkód wiele: brak jasności i krótki żywot człowieka” (frg. B 4; zob. A. Krokiewicz,
Zarys filozofii greckiej, Warszawa 1971, s. 257). Według tradycji starożytnej Protagoras
uszedł z Aten, lecz utonął w drodze do Sycylii.
257
W połowie IV w. za wprowadzanie misteriów frygijskich (Demostenes XIX 281).
258
Anacharsis (VI w.), zhellenizowany mędrzec scytyjski, który odbywał liczne
podróże i starał się wprowadzić do swego kraju obce kulty i obyczaje, zwłaszcza miste-
ria Matki Bogów, za co został zabity przez króla i i brata (Herodot IV 76-77).
259
Albo: „bogami” (wg Lat).
260
Chyba wyraz zbędny.
261
O takie czyny oskarża Persów Herodot (VI, 32).
262
Kara śmierci za skrzywdzenie zwierzęcia jest wymysłem Józefa opartym na
Kpł 22, 24, gdzie jest tylko zakaz niszczenia jąder zwierząt. Por. Antiq. 4, 290 n.
263
Józef czerpie informacje z tego samego źródła, co Cyceron (Rep. IV, 4) i Plu-
tarch (De educ. pueris 15).
264
Zeus i Ganimedes.
265
Zeus i Hera.
266
Obcowanie cielesne między mężczyznami wg Biblii karze się śmiercią (jak Jó-
zef mówił wyżej 215), tak samo stosunki kazirodcze brata i siostry (Kpł 20, 17).
267
„W pismach” (za Niesem); lekcja kodeksów: „w postępowaniu”.
268
Albo: „szli za naszymi” (prawami). (Beker i Lat).
269
Por. par. 168, 257.
270
Ślady sabbatu (szabatu) Arystobul znajduje nawet u Homera i Hezjoda! (Eu-
zeb., Praep. ev. 13, 12). Lampy zapalono w piątek wieczór przed rozpoczęciem szabatu
(par. 118, przyp. 103), aby być w zgodzie z przepisem głoszącym: „Nie będziecie rozpa-
lać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach” (Wj 35, 3). Zwyczaj ten był u pro-
zelitów bardzo rozpowszechniony (zob. T. Reinach, Textes d’auteurs grecs et romains
relatifs au Judaisme, reunis, traduits et annote par…, Paris 1895, s. 263-264).
271
Por. 281.
272
Głównie Antiq. 3, roz. 9-12.
273
C. Ap. l,2nn.
274
Albo: „nieczystości cielesnej” (Thackeray).

 

 

KONIEC