Menu

Flawiusz wojna

< Back
You are here:

Contents

 Józef Flawiusz

Wojna

żydowska

2

KSIĘGA PIERWSZA1

1. Wojnę, którą toczyli Żydzi z Rzymianami — a była to największa

wojna nie tylko z tych, które zdarzyły się za naszej pamięci, lecz zapewne

także z tych, które znamy z opowiadań, jak to miasta zmagały się z miastami

lub też narody z narodami — różnie historycy przedstawiają2. Jedni, nie będąc

sami świadkami wydarzeń, zebrali chaotyczne i sprzeczne z sobą opowieści,

które zasłyszeli i opisują je na sposób sofistyczny3, drudzy wprawdzie patrzyli

na rozgrywające się wypadki, lecz fakty ukazali w fałszywym świetle już to z

chęci przypodobania się Rzymianom, już to z nienawiści do Żydów. Pisma ich

przeto pełne są bądź oskarżeń, bądź pochwał, lecz zgoła nie ma w nich

rzetelności w relacjonowaniu faktów. Ja tedy Józef, syn Mat-tiasa [Hebrajczyk

z pochodzenia4], kapłan jerozolimski5, który z początku sam walczyłem z

Rzymianami, a później stałem się przymusowym świadkiem zdarzeń,

postanowiłem dać poddanym cesarstwa rzymskiego opowiadanie przełożone

na język grecki z tego dzieła, które poprzednio ułożyłem w ojczystym języku6

i posłałem barbarzyńcom w górnych krainach7.

2. W czasie bowiem, kiedy doszło do wybuchu tego, jak powiedziałem,

największego buntu, państwo rzymskie trawiła choroba wewnętrzna8.

Tymczasem u Żydów wykorzystało tę niespokojną sytuację i wznieciło

powstanie stronnictwo rewolucyjne, które pod względem posiadanych sił i

środków stało wówczas u szczytu. A gdy niepokoje te przybrały wielkie

rozmiary, jedni wiązali z tym nadzieję, że zawładną całą wschodnią częścią

cesarstwa, drudzy zaś żyli w obawie, że ją utracą9. Żydzi liczyli na to, że wraz

z nimi powstaną także ich pobratymcy zza Eufratu, gdy tymczasem Rzymian

trzymali w szachu sąsiedni Gallowie, a Celtowie10 także nie siedzieli

spokojnie. Po śmierci Nerona powstało ogólne zamieszanie i wielu uznało, że

nadeszła odpowiednia chwila, by sięgnąć po najwyższą władzę, a wojsku, które

spodziewało się korzyści, miła była myśl o zmianie stosunków.

Wydawało mi się rzeczą absurdalną pozwolić, by prawda o tak ważnych

wydarzeniach została wypaczona i żeby Grecy i ci Rzymianie, którzy nie

brali udziału w walce, pozostali w nieświadomości tych faktów, zdani jedynie

na opowieści pełne pochlebstw i zmyśleń, podczas gdy Partowie i Babi-

lończycy, najbardziej odległe szczepy arabskie, nasi pobratymcy zza Eufratu i

mieszkańcy Adiabeny11 mieli możność, ponieważ sam się o to postarałem,

dokładnie dowiedzieć się, jak doszło do wojny, przez jakie piekło cierpień

ona wiodła i jaki był jej koniec.

3. Otóż pisarze ci mają czelność mienić swoje dzieła historycznymi,

choć nie tylko nie podają w nich rzetelnych wiadomości, ale nawet, moim

zdaniem, w ogóle nie osiągają celu, który sobie postawili. Pragnąc bowiem

przedstawić wielkość Rzymian, stale wyrażają się z lekceważeniem o czy-

nach dokonanych przez Żydów i starają się je pomniejszyć. Nie mogę jednak

sobie wyobrazić, jak można by uznać za wielkich tych, co pokonali słabych.

Pisarzy owych przy tym nie obchodzi ani to, jak długo trwała wojna, ani jak

liczne były zastępy toczącego ciężkie boje wojska rzymskiego, ani wreszcie jak

znakomici dowodzili nimi wodzowie, którzy musieli niemało ponieść trudów

pod murami Jerozolimy12. I jeśli pomniejsza się ich sukcesy, to, zdaniem

moim, tym samym odziera się ich ze sławy.

4. Nie mam zamiaru iść o lepsze z tymi, co wynoszą pod niebiosa potęgę

Rzymian, i ze swej strony wywyższać wszystko, czego dokonali moi rodacy,

lecz pragnę rzetelnie przedstawić czyny jednej i drugiej strony. Nie mogę

wszakże, gdy wspominam te wydarzenia, ukryć własnego stanu ducha i

folgując swoim uczuciom, nie zapłakać nad niedolą mojej ojczyzny. Bo że do

zguby doprowadziły ją waśnie wewnętrzne i że to właśnie tyrani żydowscy13

zmusili Rzymian do wkroczenia wbrew ich chęci i ściągnęli na [święty14]

Przybytek ogień, świadkiem niechaj będzie sam Cezar Tytus, który dokonał

dzieła zburzenia. Wszak on w czasie całej tej wojny litował się nad ludem

zdanym na łaskę i niełaskę buntowników i wielekroć rozmyślnie odwlekał

chwilę zdobycia miasta, przedłużając czas trwania oblężenia, aby winowajcy

mogli się opamiętać. Jeżeli zaś kto chciałby zarzucić, że zbyt surowo oceniamy

tyranów lub ich rozbójnicze bandy, albo że opłakujemy nieszczęścia

3

ojczyzny, niechaj wybaczy uczucia, które nie godzą się z charakterem dzieła

historycznego15. Albowiem miastu naszemu, jedynemu ze wszystkich, które

znajdują się pod panowaniem rzymskim, przypadło w udziale wznieść się na

wyżyny największej szczęśliwości i stoczyć się znowu na samo dno upadku.

W moim przekonaniu wszystkie nieszczęścia, jakie zna cała historia ludzkości,

bledną w porównaniu z tymi, które dotknęły Żydów. Trudno się też oprzeć

uczuciom goryczy, bo za to odpowiedzialności nie ponosi nikt z obcego

plemienia. Jeśli ktoś miałby mi bardzo za złe to uleganie sentymentom,

niechaj tylko same fakty poczyta za odnoszące się do historii, a żale przypisze

osobie samego dziejopisa.

5. I ja może miałbym słuszne powody do krytykowania uczonych

greckich, którzy będąc świadkami wydarzeń tak niezwykłych, że w

porównaniu z nimi zupełnie bledną wojny prowadzone w dawnych czasach,

występują jedynie w roli krytyków, obrzucając błotem tych, co podejmują na

tym polu rzetelny trud. Jeśli nawet sami górują nad nimi swoim stylem, to

ustępują im pod względem rzeczowego podejścia. Opisują oni czyny Asy-

ryjczyków i Medów, jak gdyby w opowiadaniach starożytnych historyków

nie były one należycie przedstawione. Tymczasem nie dorównują owym

autorom ani siłą wyrazu, ani obiektywnością poglądów. Albowiem każdy z

tamtych wkładał sporo trudu w sprawę opisania dziejów współczesnych, a

okoliczność, że był naocznym świadkiem wydarzeń, dawała opowiadaniu

większą jasność, kłamstwo zaś w oczach tych, co znali prawdę, uchodziło za

rzecz haniebną. Zaiste, utrwalenie w pamięci tego, co jeszcze [nie16] zostało

opisane, i przekazywanie potomności zdarzeń swoich czasów są rzeczą

chwalebną i godną uznania. Nie ten jednak zasługuje na miano rzetelnego

pisarza, który ogranicza się do przerobienia planu i układu cudzego dzieła,

lecz ten, który potrafi wnieść coś nowego i nadać swemu opowiadaniu własny

kształt. Co do mnie, to jako człowiek z obcego narodu oddaję w ręce

Greków i Rzymian z niemałym nakładem środków i wysiłku ułożone dzieło,

upamiętniające wielkie czyny. A co się tyczy rdzennych Greków, to przy

ubijaniu interesów handlowych i w sprawach sądowych otwierają się im

usta i rozwiązują języki, lecz w dziedzinie historii, gdzie trzeba mówić

prawdę i żmudnym wysiłkiem gromadzić fakty, stają się niemymi,

pozostawiając opisywanie czynów swoich władców ludziom miernym i źle

poinformowanym. Niechaj więc przynajmniej u nas prawda historyczna

będzie w poszanowaniu, skoro nie dbają o nią Grecy.

6. Opowiadać dawne dzieje Żydów, jakim byli narodem, w jakich

okolicznościach wyszli z Egiptu i jakie krainy przemierzyli w swoich

wędrówkach, jakie kolejno zajmowali ziemie i jak z nich potem ustępowali —

wydaje mi się w tej chwili rzeczą niestosowną. Byłoby to zresztą zbędne,

skoro wielu Żydów przede mną dokładnie opisało dzieje naszych przodków i

owe dzieła niektórzy Grecy przełożyli na swój język, niewiele odbiegając

od prawdy17. Zacznę więc opowiadanie od tego momentu, w którym zatrzymali

się autorzy opisujący owe czasy i nasi prorocy. Z następnych wydarzeń opiszę

szczegółowo i jak najrzetelniej potrafię wojnę, którą sam przeżyłem, a to, co się

działo, zanim przyszedłem na świat, omówię tylko pobieżnie.

7. Opowiem więc, jak Antioch, zwany Epifanesem, zajął szturmem

Jerozolimę i po trzech latach i sześciu miesiącach władania miastem został

wypędzony z kraju przez synów Asamonajosa18; następnie —jak ich

potomkowie, wiodący spory o władzę królewską, doprowadzili do

wmieszania się w te sprawy Rzymian i Pompejusza. Dalej będę mówił o tym,

jak syn Antypatrowy Herod obalił ich rządy, przyzwawszy na pomoc

Sosjusza, jak lud podniósł bunt po śmierci Heroda, kiedy władzę cesarską nad

Rzymianami sprawował August, a prowincją zarządzał Kwintyliusz Warus,

jak wybuchła wojna w dwunastym roku panowania Nerona, co wydarzyło się

za Cestiusza i do jakich ziem wtargnęli Żydzi po swoich pierwszych

wystąpieniach zbrojnych.

8. Następnie przedstawię, jak obwarowali oni okoliczne miasta, a Neron,

zaniepokojony o losy państwa wskutek klęsk poniesionych przez Cestiu-sza,

powierzył dalsze prowadzenie wojny Wespazjanowi; dalej — jak ten wraz

4

ze starszym ze swoich synów najechał krainę żydowską, jak silne wiódł z sobą

zastępy rzymskie i wojska posiłkowe, które podjęły trud walki19 w Galilei,

i jak zajmował tam miasta bądź łamiąc całkowicie ich opór siłą, bądź

opanowując je w drodze układów.

W tym miejscu opowiem o karności wojennej Rzymian i wyszkoleniu

legionów, rozległości i właściwościach obu części Galilei20, o granicach Judei

jako też osobliwościach kraju, jego jeziorach i źródłach i wreszcie dokładnie

opiszę losy każdego z zajętych miast, tak jak to sam widziałem lub przeżyłem.

Bo i z własnych przejść niczego nie zataję, skoro będę zwracał się do osób,

które je znają.

9. Dalej będzie mowa o tym, jak w chwili, gdy sprawy przybrały dla Żydów

niepomyślny obrót, umarł Neron, a Wespazjan, który już wyruszył był na

Jerozolimę, musiał zawrócić z drogi wskutek wyniesienia go do godności

cesarskiej, jakie znaki zapowiadały mu to wyniesienie, do jakich zaburzeń

doszło w Rzymie, jak on, wbrew swej woli obwołany cezarem przez żołnierzy,

udał się do Egiptu, aby ująć ster rządów, jak doszło do wojny domowej wśród

Żydów, jak tyrani opanowali władzę i jakie wiedli ze sobą spory.

10. Potem opowiem, jak Tytus opuścił Egipt i ponownie wkroczył do

naszego kraju, w jaki sposób, gdzie i jak liczne ściągnął wojska, w jakiej

sytuacji znajdowało się rozdzierane waśniami miasto w chwili jego nadejścia,

jakie przypuszczał na nie ataki i ile wzniósł wałów.

Dalej czytelnik dowie się o zasięgu potrójnej linii murów i ich

rozmiarach, o stanie obronnym miasta, planie świątyni i Przybytku, a nadto

jeszcze o dokładnych wymiarach tych budowli i ołtarza, o niektórych

zwyczajach świątecznych, siedmiu stopniach oczyszczenia21, funkcjach

religijnych kapłanów oraz o ich szatach i szatach arcykapłana, a do tego

dojdzie jeszcze opis miejsca „świętego świętych”22. Niczego nie będę taił ani

niczego nie dodam do faktów, które już zostały wyświetlone.

11. Z kolei przedstawię, jak tyrani okrutnie obchodzili się ze swymi

rodakami, a jak Rzymianie okazywali łaskawość względem ludzi z obcego

plemienia, i jak Tytus, pragnąc ocalić miasto i Przybytek, wzywał powstańców

do pertraktacji. Opiszę także dokładnie, przez jakie cierpienia i nieszczęścia

musieli ludzie przejść czy to wskutek wojny, czy buntu lub głodu, aż dostali się

do niewoli. Nie pominę również niedoli dezerterów ani kar wymierzanych

jeńcom. Następnie opowiem, jak Przybytek stał się pastwą płomieni wbrew

woli Cezara, ile świętych skarbów jeszcze wydarto płomieniom, jak padło

całe miasto, jakie znaki i niezwykłe zjawiska to zapowiadały, jak pojmano

tyranów, jak wielka była liczba zaprzedanych w niewolę i jakie były dalsze

losy poszczególnych jeńców. Dalej —jak Rzymianie łamali ostatnie punkty

oporu i burzyli twierdze w innych miejscach, jak Tytus objeżdżał cały kraj,

zaprowadzając w nim ład, oraz jak powrócił do Italii i odbył triumf.

12. Całą tę treść ująłem w siedmiu księgach. Tym, którzy znają fakty i byli

naocznymi świadkami wydarzeń tej wojny, nie dałem żadnego powodu do tego,

aby mnie potępiali lub oskarżali, ponieważ dzieło to napisałem dla ludzi

miłujących prawdę, a nie w celu dostarczania rozrywki czytelnikom. Opowiadanie

zacznę od wypadków, które wymieniłem na początku przeglądu treści.

Rozdział I

1. W czasie23, kiedy Antioch, zwany Epifanesem, wiódł spór z Ptole-

meuszem VI o zwierzchnictwo nad całą Syrią24, wśród przedniej szych Żydów

powstały niesnaski, których źródłem była rywalizacja o najwyższą władzę w

państwie. Żaden bowiem z wysoko postawionych mężów nie chciał podlegać

innym, mającym równie wysoką pozycję. Wtedy to Oniasz25, jeden z

arcykapłanów, wziął górę nad innymi i wypędził synów Tobiasza z miasta. Ci

zaś schronili się do Antiocha, którego gorąco nakłaniali, aby korzystając z ich

usług jako przewodników wkroczył do Judei26.

Król, żywiąc taki zamiar od dawna, dał się przekonać i wyruszywszy na

czele mnogiego wojska, zajął miasto szturmem27. Krwawo rozprawił się ze

stronnikami Ptolemeusza i zostawił żołnierzom całkowicie wolną rękę w

plądrowaniu miasta, a sam nawet złupił Przybytek28 i na okres trzech lat i

sześciu miesięcy wstrzymał nieprzerwanie co dzień składane ofiary.

5

Arcykapłan Oniasz zbiegł do Ptolemeusza i otrzymawszy od niego miejsce

w obwodzie Heliopolis, założył w nim miasteczko na wzór Jerozolimy oraz

wzniósł przybytek podobny do tamtejszego. O tej sprawie opowiemy jeszcze

w odpowiednim miejscu29.

2. Antiocha nie zadowoliło ani tak niespodziewane zawładnięcie miastem,

ani jego splądrowanie, ani tak wielka masakra. Działając pod wpływem

niepohamowanych namiętności i dobrze pamiętając o trudach poniesionych

podczas oblężenia, zmuszał Żydów, aby łamiąc prawo ojczyste pozostawiali

niemowlęta nie obrzezanymi i składali na ołtarzu ofiary ze świń. Zarządzenia te

spotkały się z powszechnym oporem, który najwybitniejsi przypłacili życiem.

Na domiar złego Antioch przysłał jako dowódcę załogi Bakchidesa30, który

przy swojej naturalnej skłonności do okrucieństwa otrzymywał jeszcze

bezbożne zalecenia i nie znał granic w czynieniu bezprawia. Brał kolejno na

tortury co znakomitszych obywateli i dzień po dniu dawał publicznie miastu

odczuć naocznie jego klęskę, a gdy przebrała się miara zbrodni, w końcu

doprowadził uciemiężonych do tego, iż odważyli się wziąć odwet.

3. Tak więc Mattias31, syn Asamonajosa, jeden z kapłanów pochodzący ze

wsi o nazwie Modein, uzbroiwszy się razem z członkami rodziny — a miał

pięciu synów — zgładził Bakchidesa32, posługując się nożami. Nie

czując się jednak bezpiecznie ze względu na zbyt silną załogę, natychmiast

uszedł w góry33. Lecz gdy przystało doń wielu zwolenników spośród ludu,

nabrał odwagi i porzucił góry, a po stoczeniu zwycięskiej bitwy z wodzami

Antiocha wypędził ich z Judei. Sukces ten utorował mu drogę do władzy, a

uwolnienie się od cudzoziemców sprawiło, iż sprawował ją zgodnie z wolą

rodaków. Umierając przekazał rządy starszemu ze swych synów, Judzie34.

4. Juda, licząc się z tym, że Antioch nie będzie siedział spokojnie, zaczął

werbować ludność tubylczą do swego wojska i pierwszy zawarł układ

przyjaźni z Rzymianami35. Gdy zaś Epifanes znowu najechał jego kraj36,

energicznie nań natarł i zmusił go do odwrotu. Rozgrzany tym sukcesem

zaatakował garnizon w mieście (nie był jeszcze bowiem wypędzony) i wyparłszy

żołnierzy z Górnego Miasta, zepchnął ich do Dolnego (ta część miasta nazywa się

Akra37). Po opanowaniu świątyni oczyścił cały ten obszar i opasał murem. Kazał

też sporządzić nowe naczynia do obrzędów religijnych i wniósł je do Przybytku,

gdyż poprzednie zostały zbezczeszczone. Zbudował także inny ołtarz oraz

wznowił składanie ofiar38. I tak właśnie miasto znów przybierało swój święty

charakter, gdy tymczasem zmarł Antioch39, zostawiając jako spadkobiercę

swego królestwa i wrogości do Żydów syna Antiocha.

5. Ten przeto zebrał siły liczące pięćdziesiąt tysięcy wojska pieszego, około pięć

tysięcy jazdy i osiemdziesiąt słoni40 i ciągnął przez Judeę aż do jej części górzystej.

Kiedy zajął miasteczko Betsuron, w miejscowości zwanej Betsacha-ria41, gdzie jest

tylko wąskie przejście, zastąpił mu drogę Juda ze swoimi zastępami. Zanim jeszcze

starły się szeregi obu stron, jego brat Eleazar spostrzegł wśród słoni jednego

niezwykle wysokiego, dźwigającego olbrzymią wieżę i chronionego złocistym

pancerzem. Sądząc, że siedzi na nim sam Antioch, wybiegł daleko przed własne

linie, przebił się przez ciżbę wrogów i dotarł aż do słonia. Nie mogąc jednak

dosięgnąć domniemanego króla, gdyż ten znajdował się zbyt wysoko, ugodził

zwierzę mieczem w brzuch, zwalił je na siebie i przygnieciony ciężarem wyzionął

ducha. I tym sposobem niczego więcej nie dokazał, prócz tego, że pragnął dokonać

wielkiego czynu, stawiając sławę nad życie. Tymczasem jeździec jadący na słoniu

okazał się zwykłym żołnierzem. Gdyby zresztą przypadkiem był nim sam Antioch i

tak śmiałek ów niczego by więcej nie osiągnął, jak pozostawienie wrażenia, że

wybrał śmierć jedynie w nadziei, iż dokona wspaniałego czynu. Dla brata był to

znak zapowiadający wynik całej bitwy. Chociaż bowiem Żydzi stawiali zacięty i

wytrwały opór, jednak wojska królewskie, górujące liczbą i mające szczęście po

swojej stronie, wyszły zwycięsko. Juda poniósł ciężkie straty w ludziach i zbiegł z

resztą żołnierzy do okręgu Gofny42, Antioch natomiast wkroczył do Jerozolimy,

gdzie zatrzymał się ledwie kilka dni z powodu braku żywności, po czym wycofał

się zostawiając załogę, jaką uznał za dostatecznie silną, a resztę swego wojska

odprowadził do Syrii na leże zimowe.

6. Po wycofaniu się króla Juda nie spoczął na laurach. Gdy skupiły się

6

przy nim liczne zastępy rodaków, sam jeszcze do tego zebrał żołnierzy, kto-

rży ocaleli po walce, i wydał bitwę wojskom Antiocha w pobliżu wsi Akeda-sa.

Tu wyróżnił się w boju i sporo nieprzyjaciół położył trupem, lecz sam także

poległ43. Kilka dni później zginął również jego brat, Jan, padając ofiarą spisku

uknutego przez zwolenników Antiocha44.

Rozdział II

1. Następcą jego został brat Jonates. Oprócz innych kroków, które

poczynił, aby się zabezpieczyć przed własnymi ziomkami, umocnił także swoją

władzę, zawierając układ przyjaźni z Rzymianami45, oraz doprowadził do

pojednania się z synem Antiocha46. Wszelako to wszystko nie wystarczyło do

zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Albowiem tyran Tryfon, który był opiekunem

młodego Antiocha i już poprzednio spiskował przeciw niemu, usiłował pozbyć

się jego przyjaciół. Przeto kazał podstępnie pochwycić i uwięzić Jona-tesa, gdy

ten zjawił się z nielicznymi towarzyszami u Antiocha w Ptolemai-dzie47, po

czym ruszył na Judeę. Odparty następnie przez Szymona, brata Jo-natesa, i

rozwścieczony poniesioną klęską, skazał swego jeńca na śmierć48.

2. Szymon, który sprawną ręką ujął ster rządów, podbił pobliskie miasta

Gazarę, Joppę i Jamnie oraz po pokonaniu załogi zrównał Akrę49 z ziemią.

Następnie wystąpił jako sprzymierzeniec Antiocha przeciwko Tryfono-wi,

którego król oblegał w Dorze50, zanim przedsięwziął wyprawę na Medów.

Chociaż Szymon dopomógł w obaleniu Tryfona, jednak nie zdołał

pohamować przez wzgląd na siebie chciwości króla. Niedługo potem

bowiem Antioch wysłał z wojskiem wodza swojego Kendebajosa, aby

pustoszył Judeę i zmusił Szymona do uległości. Ten mimo podeszłego wieku

prowadził wojnę z iście młodzieńczą energią. Synów swoich wysłał z

najwaleczniejszymi mężami przodem, a sam zabrał część sił i nacierał na

innym odcinku. W różnych miejscach, między innymi w górach, urządzał

zasadzki i we wszystkich przedsięwzięciach odnosił sukcesy. Po wspaniałym

zwycięstwie został mianowany arcykapłanem. Wyzwolił on Żydów spod

panowania macedońskiego, które trwało sto siedemdziesiąt lat51.

3. I on tak samo zginął, mianowicie w czasie uczty jako ofiara spisku

uknutego przez zięcia Ptolemeusza. Ten uwięził także żonę Szymona z dwoma

synami i wysłał ludzi, aby zabili trzeciego, Jana, który zwał się też Hirkanem52.

Młodzieniec jednak, ostrzeżony o ich zbliżaniu się, szybko pomknął do miasta,

licząc przede wszystkim na naród pomny czynów jego ojca oraz czujący do

Ptolemeusza nienawiść z powodu jego nadużyć. Ten także podążył do miasta, aby

wejść inną bramą, jednak naród go odrzucił, przyjąwszy przedtem z wielką

skwapliwością Hirkana. Toteż natychmiast wycofał się do jednej z twierdz po-

par. 50 = Antiq. 13, 215 par.

54=Antiq. 13,228

łożonych powyżej Jerycha, zwanej Dagon53. Tymczasem Hirkan objął urząd

arcykapłański piastowany przez jego ojca i po złożeniu ofiary Bogu spiesznie ruszył

na Ptolemeusza, pragnąc przyjść z pomocą swojej matce i braciom.

4. Kiedy szturmował twierdzę, miał ogólną przewagę, lecz słabą jego stroną

było uleganie szlachetnym uczuciom. Otóż Ptolemeusz, ilekroć był już bliski

poddania się, wyprowadzał matkę i braci na dobrze widoczne miejsce na murze i

katował ich, grożąc przy tym, że strąci ich w dół, jeśli Hirkan natychmiast się nie

oddali. Na ten widok nad gniewem Hirkana górę brały uczucia litości i lęku. Lecz

matka, której ducha nie zmogły ani tortury, ani groźba śmierci, wyciągając ręce

zaklinała syna, aby nie dał się żadną miarą zmiękczyć zadawanym jej gwałtem i nie

oszczędzał bezbożnika. Milsza będzie bowiem jej śmierć z ręki Ptolemeusza niż

życie wieczne, jeśli tylko on poniesie karę za zło, które wyrządził ich domowi.

Kiedy więc Jan był pod wrażeniem mężnej postawy matki i słuchał jej błagania,

rwał się do szturmu, lecz znów, gdy miał przed oczyma katusze i udręki, jakie

znosiła, mięknął i nie mógł się oprzeć przygnębieniu. Tak przeciągało się

oblężenie, aż nadszedł rok spoczynku, który Żydzi święcą co siedem lat, tak jak

siódmy dzień tygodnia54. Uwolniony takim sposobem od oblężenia Ptolemeusz zabił

braci Jana wraz z jego matką i zbiegł do Zenona o przydomku Kotylas. Ten był

samowładcą Filadelfii55.

5. Rozwścieczony ciosem zadanym mu przez Szymona, Antioch56 poprowadził

7

swoje wojsko na Judeę i rozłożywszy się pod Jerozolimą, począł oblegać Hirkana.

Ten zaś otworzył grób Dawida57, który był najbogatszy z królów, i zabrał

stamtąd skarb wartości ponad trzech tysięcy talentów. Z sumy tej wypłacił

Antiochowi trzysta talentów i skłonił go do zaniechania oblężenia, a za pozostałą

część zaczął, jako pierwszy wśród Żydów, utrzymywać wojska najemne.

6. Kiedy Antioch później wyprawił się na Medów, dał przez to Hirka-nowi

sposobność, by mógł wziąć odwet. Toteż ów natychmiast uderzył na miasta

syryjskie uważając, że zastanie je —jak też istotnie było — ogołocone ze zdatnego

do walki wojska58. Takim sposobem wziął pod swoją władzę Medabę i Samagę59 z

miastami sąsiednimi, następnie Sykimę60, Argarizim (Garizim) i jeszcze plemię

Chutejczyków61, rozsiadłe wokół świątyni zbudowanej na wzór jerozolimskiej. Zajął

też wiele innych miast w Idumei, wśród nich Adoreos i Marisę62.

7. Dotarł nawet do Samarii —jest tam teraz założone przez króla Heroda miasto

Sebaste63 — i ze wszystkich stron otoczył ją wałem, poruczając zadanie oblegania

synom swoim, Arystobulowi i Antygonowi. Gdy zaś ci przystąpili do dzieła z całą

bezwzględnością, mieszkańcy miasta tak wielki cierpieli głód, że szukali wprost

niewiarygodnych rzeczy do jedzenia. Wezwali na pomoc Antiocha o przydomku

Aspendios64, który chętnie spełnił ich prośbę, lecz pobity przez wojska Arystobula i

ścigany przez braci aż do Scytopolis zdołał jednak umknąć. Bracia natomiast zwrócili

się przeciwko Samarytanom i znów zamknęli mieszkańców w obrębie murów, a

po zajęciu miasta obrócili je w perzynę, ludność zaś zaprzedali w niewolę.

Ponieważ odnoszone sukcesy nie ostudziły ich zapału, przeto pomaszerowali z

wojskiem do Scytopolis65, które zniszczyli, i złupili całą krainę z tej strony góry

Karmel.

8. Zawiść wzbudzona szczęśliwymi przedsięwzięciami Jana i jego synów stała

się zarzewiem buntu66 mieszkańców kraju, którzy występując przeciwko nim na

masowych wiecach, nie spoczęli, aż rozniecili płomień otwartej wojny i sami doznali

klęski. Resztę swoich dni Jan dokonał w szczęśliwych okolicznościach i po

wspaniałych rządach, które sprawował pełne trzydzieści lat67, zmarł pozostawiając

pięciu synów. Zasługuje on na miano prawdziwie szczęśliwego i nie było, jeśli

chodzi o jego osobę, żadnego powodu do uskarżania się na los. Sam bowiem skupił w

swojej osobie dające mu bezwzględną przewagę zakresy działania: najwyższą władzę,

urząd arcykapłański i dar proroczy68. Bóg bowiem mówił do niego i dlatego żadne z

przyszłych wydarzeń nie były przed nim zakryte. On też przewidział i przepowiedział,

że jego dwaj starsi synowie nie utrzymają się przy władzy. Warto opowiedzieć o ich

tragicznym losie i pokazać, jak daleko im było do szczęścia swego ojca.

Rozdział III

1. Otóż po śmierci ojca najstarszy z nich, Arystobul69, zmienił formę rządów na

władzę monarszą i pierwszy włożył diadem królewski po czterystu siedemdziesięciu

jeden latach i trzech miesiącach od czasu, kiedy naród wyzwolony z niewoli babilońskiej

powrócił do swego kraju. Z braci swych najbliższego sobie według starszeństwa

Antygona, do którego zdawał się być przywiązany, traktował jak równego sobie

godnością, a pozostałych kazał związać i osadzić w więzieniu. Więzy nałożył również

swojej matce, która wiodła z nim spór o prawo do tronu —ją bowiem Jan pozostawił jako

władczynię państwa—i w swoim okrucieństwie posunął się tak daleko, że zamorzył ją

głodem w więzieniu.

2. Dosięgła go jednak kara za to, ugodziwszy jego brata Antygona, którego

miłował i z którym dzielił godność królewską. Jego także zabił, a stało się to

wskutek oszczerstw, które wymyślali niecni dworzanie. Arystobul zrazu nie dawał

wiary tym doniesieniom, gdyż brata kochał, i pogłoski te kładł po większej części

na karb zawiści. Gdy jednak razu pewnego Antygon przybył z wyprawy z wielkim

splendorem, aby wziąć udział w święcie, kiedy to buduje się zwyczajem przodków ku

chwale Bożej namioty70, zdarzyło się, że w owych dniach Arystobul był złożony

chorobą. Na zakończenie uroczystości Antygon, otoczony świtą ciężkozbrojną i odziany

jak najokazalej, wstąpił do świątyni, aby szczególnie gorąco pomodlić się w intencji

brata. Wówczas owi nikczemni ludzie zjawili się u króla i opowiedzieli mu o eskorcie

ciężkozbrojnych i wystąpieniu Antygona, które wydało się o wiele za wspaniałe, jak

na poddanego królewskiego przystało. „Przybył (mówili) z bardzo silnym zastępem

wojska, aby go zabić. Nie może znieść tego, że z królestwa przypadły mu ledwie

zaszczyty, gdy tymczasem sam mógłby zasiąść na tronie”.

8

3. Z wolna i nie bez oporu począł dawać wiarę tym podszeptom. Przed-

sięwziął przeto takie środki ostrożności, aby nie zdradzić się ze swoimi podejrzeniami, a

równocześnie zabezpieczyć się na wszelki wypadek. Polecił tedy swojej straży

przybocznej zająć stanowisko w pewnym mrocznym przejściu podziemnym — sam

leżał w twierdzy zwanej dawniej Baris71, później Antonia — rozkazując zostawić

Antygona w spokoju, jeśli nie będzie miał oręża przy sobie, natomiast zabić go, jeśli

będzie szedł uzbrojony. A do Antygona wyprawił posłańców, aby mu oznajmili, że ma

przybyć bez broni. Sposobność tę bardzo chytrze wykorzystała królowa ze swymi

wspólnikami do uknucia spisku. Otóż namówili oni posłańców, aby zataili rozkaz

królewski, a Antygenowi oświadczyli, iż brat jego słyszał, jakoby zaopatrzył się w

Galilei we wspaniałą zbroję i ozdoby wojskowe, lecz choroba nie pozwoliła mu tego

dokładnie obejrzeć. „Teraz jednak (miał on niby to powiedzieć) skoro zamierzasz

ruszyć w drogę, bardzo rad bym cię zobaczyć w pełnym uzbrojeniu”.

4. Antygon, usłyszawszy te słowa (nastawienie brata do niego nie budziło żadnych

złych podejrzeń), udał się z orężem jakby na paradę wojskową. A skoro znalazł się

w mrocznym przejściu, które zwało się Zamkiem Stratona, został zamordowany

przez straż przyboczną. I tak dostarczył on przekonującego dowodu na to, że

oszczerstwo może zniszczyć wszelkie więzy przyjaźni i natury i że żadne ze

szlachetnych uczuć nie jest tak silne, aby mogło w każdym wypadku oprzeć się

zawiści.

5. W związku z tą sprawą zdumiewać może także zachowanie się Judy, który

należał do rodu esseńczyków. Nie zdarzyło się, aby w swoich przepowiedniach

podawał coś błędnego lub w ogóle mijał się z prawdą. Otóż gdy wówczas ujrzał

Antygona kroczącego przez dziedziniec świątyni, zawołał do ludzi zaufanych — a

spora gromada uczniów72 zebrała się wokół niego:„Ach, lepiej by było, żebym już

teraz nie żył, bo prawda umarła przede mną i nie sprawdziła się jedna z moich

przepowiedni. Bo oto ten Antygon żyje, a dziś właśnie miał zginąć. Miejscem jego

śmierci przez los wybranym jest Zamek Stratona73. Leży on stąd w oddaleniu

sześciuset stadiów, a minęły już cztery godziny dnia. Sam czas przekreśla możliwość

sprawdzenia się mojej przepowiedni”. Wyrzekłszy te słowa zasmucony starzec

pogrążył się w zadumie. Lecz już po niedługim czasie nadeszła wiadomość o

zabójstwie Antygona w miejscu podziemnym, które także nosiło nazwę Zamku

Stratona, podobnie jak leżąca nad morzem Cezarea. To właśnie zmyliło owego

wieszcza.

6. Wyrzuty z powodu tej zbrodni rychło wpędziły Arystobula w choro-

bę. Rozpamiętując popełnione morderstwo, nieustannie gryzł się w duszy

i począł niedomagać, aż w końcu przez nadmierne strapienie nastąpiło pęk-

nięcie we wnętrznościach i zwymiotował obficie krwią. Wynosząc ją jeden

ze sług, którzy go pielęgnowali, potknął się —jakby za zrządzeniem opatrz-

ności Bożej — w tym samym miejscu, w którym zabito Antygona, rozlewa-

jąć krew mordercy na widoczne jeszcze plamy po zabitym. Świadkowie tego

wydarzenia od razu podnieśli okrzyk przerażenia sądząc, że sługa rozmyślnie

wylał w tym miejscu krwawą libację. Słysząc te odgłosy król zapytał, co się

stało. A gdy nikt nie odważył mu się odpowiedzieć, tym silniej nalegał, aby

mu to wyjaśniono. W końcu, pod wpływem groźby wymuszenia tego siłą,

powiedziano mu prawdę. Wtedy on zalał się łzami i westchnąwszy, jak mu

jeszcze pozwalały siły, rzekł: „Nie było mi danym ukryć się ze swoimi

zbrodniami przed potężnym okiem Bożym i szybko dosięga mnie kara za za-

bójstwo członka rodziny. Jak długo, bezwstydne ciało moje, będziesz więzić

duszę skazaną na pomstę brata i matki? Jak długo będę wylewał kroplę po

kropli krew moją jako libację dla nich? Niechaj wezmą ją od razu całą i niech

Bóg już nie drwi więcej z ofiar wylewanych z moich wnętrzności”74. Ledwie

wyrzekł te słowa, natychmiast zakończył życie, a sprawował władzę króle-

wską nie dłużej niż jeden rok.

Rozdział IV

1. Wdowa uwolniła jego braci i ustanowiła królem Aleksandra75, który

z racji swojego wieku oraz ze względu na stateczność charakteru zdawał się

zasługiwać na pierwszeństwo. Doszedłszy do władzy, jednego z braci, który

pretendował do tronu, kazał zgładzić, a tego, który wolał trzymać się z dala

od spraw publicznych, pozostawił w spokoju76.

9

2. Doszło także do starcia zbrojnego między nim a Ptolemeuszem

o przydomku Laturos77, który zajął miasto Asochis78. Choć niemało swoich

przeciwników położył trupem, szala zwycięstwa przechyliła się na stronę

Ptolemeusza. Lecz gdy ten, zwalczany przez swoją matkę Kleopatrę, wycofał

się do Egiptu, Aleksander obiegł i zajął Gadarę79 oraz Amatus80, który nie-

wątpliwie był najznaczniejszą z twierdz położonych za Jordanem i zawierał

niezwykle cenne skarby Teodora, syna Zenona81. Ów zaś, zjawiwszy się

niespodziewanie, zagarnął swoje mienie i bagaż królewski oraz wyciął

w pień około dziesięciu tysięcy Żydów. Aleksander zniósł jednak ten cios

i zwróciwszy się ku wybrzeżu zagarnął Gazę, Rafię oraz Antedon, który król

Herod nazwał później Agryppias82.

3. Kiedy ujarzmił te miejscowości, naród żydowski powstał przeciw nie-

mu w czasie pewnego święta (albowiem podczas gdy Żydzi świętują, szcze-

gólnie łatwo zapala się u nich płomień buntu). I nie byłby chyba w stanie stłu-

mić sprzysiężenia, gdyby nie przyszło mu z pomocą wojsko najemne. (Byli to

Pizydyjczycy i Cylicyjczycy, jako że Syryjczyków, którzy mieli dziedziczną

niechęć do narodu żydowskiego, nie werbowano do wojska najemnego). Zabił

ponad sześć tysięcy buntowników83, po czym uderzył na Arabię. Tutaj podbił

krainy Galaad i Moab84 i nałożył na nie haracz. Następnie znowu skierował się

przeciwko Amatus. Ponieważ Teodor przeraził się jego sukcesami, Aleksan-

der wziął twierdzę opuszczoną i zrównał ją z ziemią.

4. Z kolei uderzył na króla arabskiego Obedasa85, który w okolicy Gau-

lany urządził nań zasadzkę. Aleksander dał się wciągnąć w pułapkę i stracił

całą swoją armię, która została zepchnięta do głębokiego wąwozu i stratowana

kopytami ogromnej liczby wielbłądów. Sam uszedł do Jerozolimy, gdzie

ogrom jego klęski pobudził naród, od dawna mający go w nienawiści, do

wzniecenia powstania. I tym razem był on górą i w kolejno stoczonych w cią-

gu sześciu lat bitwach zabił nie mniej niż pięćdziesiąt tysięcy Żydów. Jednak-

że zwycięstwa, które doprowadziły do wyniszczenia własnego królestwa, nie

dały mu zadowolenia. Dlatego też odłożył broń i starał się dojść do zgody

z poddanymi w drodze perswazji. Lecz taka zmiana w jego sposobie myślenia

i niestałość postępowania wzbudziła w nich jeszcze większą wrogość. Kiedy

zapytał, jaka jest tego przyczyna i co ma czynić, aby się uspokoili, odpowiedź

brzmiała: „Umrzeć”. Ale nawet gdyby leżał martwy, mówili, trudno byłoby

pojednać się z tym, co dopuścił się takich czynów. Równocześnie zwrócili się

o pomoc do Demetriusza zwanego Akajrosem86. Gdy zaś ten, licząc na osiąg-

nięcie większych korzyści, z łatwością na to przystał i nadciągnął ze swymi

zastępami, Żydzi połączyli się ze sprzymierzeńcami koło Sykimy87.

5. Aleksander wystąpił przeciwko połączonym siłom na czele armii li-

czącej tysiąc jeźdźców i osiem tysięcy najemnego wojska pieszego. Po jego

stronie stanęło jeszcze około dziesięciu tysięcy sprzyjających mu Żydów.

Przeciwnicy natomiast rozporządzali siłą składającą się z trzech tysięcy

jeźdźców i czternastu tysięcy żołnierzy pieszych88.

Zanim starły się z sobą szeregi tych wojsk, królowie próbowali przez he-

roldów nakłonić żołnierzy przeciwnej strony do dezercji. Demetriusz miał nadzieję,

iż tym sposobem uda mu się odciągnąć od Aleksandra wojsko na-

jemne, a Aleksander tego samego oczekiwał od żydowskich sprzymierzeń-

ców Demetriusza. Skoro jednak ani Żydzi nie dali się przejednać, ani Grecy

nakłonić do złamania wierności, sprawę rozstrzygnięto orężem w boju. Bi-

twę wygrał Demetriusz, mimo że najemnicy Aleksandra dali dowody wprost

niezwykłej odwagi i dzielności. Następstwa wyniku walki okazały się jednak

odwrotne, niż tego oczekiwały obie strony. Ci, co wezwali Demetriusza na

pomoc, po odniesionym zwycięstwie nie wytrwali przy nim, zaś do Aleksan-

dra, który zbiegł w góry, przystało sześć tysięcy Żydów, którzy ulitowali się

nad nim z powodu tej odmiany losu. Taki obrót rzeczy odebrał chęć do walki

Demetriuszowi, który sądząc, iż Aleksander znowu stał się równorzędnym

w walce przeciwnikiem i że stoi za nim cały naród, wolał się wycofać.

6. Po odejściu sprzymierzeńców pozostali mieszkańcy bynajmniej nie

poniechali waśni, lecz prowadzili zawziętą wojnę z Aleksandrem, aż ten, wy-

traciwszy sporą ich liczbę, wpędził pozostałych do miasta Bemeselis89 i po

10

jego zdobyciu uprowadził w niewolę do Jerozolimy. Niepohamowana złość

jego wyrażała się w tak srogim postępowaniu, że dopuścił się wielce bezboż-

nego czynu: ośmiuset spośród jeńców kazał ukrzyżować w środku miasta

i na ich oczach poderżnąć gardła ich żonom i dzieciom. Sam tymczasem

przyglądał się temu widowisku pijąc i leżąc z nałożnicami. Toteż tak wielkie

przerażenie ogarnęło naród, że osiem tysięcy ludzi z obozu jego przeciwni-

ków zbiegło nocą z całej Judei, a kresem ich wygnania stała się dopiero

śmierć Aleksandra. Zapewniwszy takimi środkami, po wielu latach i z tru-

dem, spokój w swoim królestwie, nie uciekał się więcej do oręża.

7. Lecz do powstania nowych zamieszek przyczynił się Antioch, zwa-

ny Dionizosem90, brat Demetriusza i ostatni z rodu Seleukosa. Aleksander,

obawiając się tego, że ów przedsięwziął wyprawę na Arabów, kazał wyko-

pać między górzystym terenem powyżej Antypatryda91 a wybrzeżem mor-

skim koło Joppy głęboki rów, a przed tym wykopem wzniósł wysoki wał

i wbudował weń drewniane wieże, aby zamknąć miejsca, którymi najła-

twiej można było wtargnąć. Wszelako nie udało mu się powstrzymać An-

tiocha, gdyż ten wieże spalił i zasypawszy rów przeszedł przezeń ze swoim

wojskiem. Uważając szukanie zemsty na tym, który stawił te przeszkody,

za rzecz mniej ważną, od razu podążył przeciwko Arabom. Król arabski,

wycofując się do okolic kraju bardziej dogodnych do stoczenia bitwy, rap-

townie zawrócił swoją jazdę — liczyła ona dziesięć tysięcy ludzi — i natarł

na nie ustawione w szyku bojowym wojska Antiocha. Wywiązała się gwał-

towna bitwa i dopóki żył Antioch, oddziały jego stawiały opór, choć z rąk

Arabów ginęło niemało jego ludzi. Z chwilą jednak, gdy on także padł,

walcząc ciągle na przedzie w najbardziej zagrożonych miejscach, aby śpieszyć z

pomocą chwiejącym się szeregom, zaczął się ogólny odwrót. Więk-

szość żołnierzy poniosła śmierć bądź na polu walki, bądź też w czasie ucie-

czki. Reszta ratowała się do wsi Kana, lecz wszyscy, oprócz nielicznej

garstki, wyginęli z braku żywności.

8. Po tym wydarzeniu mieszkańcy Damaszku, żywiąc nienawiść do

Ptolemeusza, syna Mennajosa, przyzwali Aretasa92 i ustanowili go królem

Celesyrii. Ów wyprawił się na Judeę, pokonał Aleksandra w bitwie, po

czym w myśl zawartego układu wycofał się. Aleksander natomiast zajął

Pellę i pomaszerował na Gerazę93, gdyż znowu skusiły go skarby Teodo-

ra94. Zamknął jej załogę potrójnym wałem i wziął to miejsce bez walki.

Podbił także Gaulanę i Seleucję95 oraz tak zwany Wąwóz Antiocha. Nadto

opanował silną twierdzę Gamalę i po usunięciu jej dowódcy Demetriusza,

wskutek licznych skarg na niego, powrócił do Judei po pełnych trzech la-

tach trwania kampanii. Po tym sukcesie naród przyjął go owacyjnie, lecz

dla niego koniec wojny zbiegł się z początkiem choroby. Cierpiąc z powo-

du czwartaczki, mniemał, że pozbędzie się tej słabości, jeśli znów podejmo-

wać będzie energiczne działania. Dlatego też przedsiębrał w niestosownych

porach wyprawy wojenne i zmuszając ciało do ponoszenia trudów ponad

siły, doszedł kresu życia. Zmarł wśród wielkiego zamętu, dzierżąc władzę

monarszą dwadzieścia siedem lat96.

Rozdział V

1. Rządy w królestwie przekazał swojej żonie Aleksandrze97, żywiąc

przekonanie, że Żydzi będą wobec niej okazywać szczególną uległość, była

bowiem jak najdalsza od jego brutalności, a przeciwstawiając się zbrodniom,

pozyskała sobie życzliwość mieszkańców. I nie omylił się w swoich oczeki-

waniach. Ster rządów niewiasta owa mocno dzierżyła w swym ręku dzięki

szacunkowi, jaki zdobyła sobie pobożnością. Przestrzegała bowiem tradycją

uświęconych obyczajów ojczystych z niezwykłą sumiennością i od początku

występowała przeciw tym97a, co przekraczali święte prawa. Z małżeństwa jej

z Aleksandrem urodziło się dwóch synów: starszego z nich Hirkana ustano-

wiła arcykapłanem, mając na względzie jego wiek, a także jego zbyt gnuśne

usposobienie, żeby mógł trudzić się sprawowaniem rządów w państwie,

młodszego zaś Arystobula, który odznaczał się żywym temperamentem, ska-

zała na zamknięcie się w życiu prywatnym.

2. W cieniu jej władzy do znaczenia zaczęli dochodzić faryzeusze. Była

11

to grupa Żydów, którzy cieszyli się opinią wyróżniających się spośród innych

pobożnością i skrupulatnym objaśnianiem praw. Aleksandra, która sama też

objawiała wielką gorliwość w sprawach Bożych, nazbyt się z nimi liczyła,

oni zaś stopniowo coraz bardziej wykorzystywali niewieścią prostoduszność,

aż w końcu wzięli w swoje ręce faktyczne rządy w państwie i mogli skazy-

wać na wygnanie i stamtąd odwoływać, uwalniać lub więzić, kogo tylko

chcieli. Krótko mówiąc, oni korzystali z dobrodziejstwa władzy królewskiej,

a wydatki i kłopoty spadały na barki Aleksandry. Potrafiła jednak świetnie

pokierować ważnymi sprawami: podwoiła swoją armię, organizując stały za-

ciąg, i nadto zwerbowała jeszcze niemało wojska najemnego, tak że nie tylko

trzymała w ryzach swój naród, ale również budziła postrach u obcych wład-

ców. Umiała rządzić innymi, lecz nią samą rządzili faryzeusze98.

3. W taki to sposób faryzeusze zgładzili jednego z wybitnych mężów

i przyjaciela Aleksandra, Diogenesa, zarzuciwszy mu, że to on właśnie był

doradcą króla, kiedy z jego rozkazu ukrzyżowano osiemset osób. Nakłamali

również Aleksandrę do stracenia jeszcze innych ludzi, którzy podburzali Ale-

ksandra przeciw owym mężom. A że ona przez swą bogobojność ustępowała

im, skazywali na śmierć, kogo im się podobało. Najwybitniejsi z tych, którzy

czuli się zagrożeni, schronili się do Arystobula. Ten przekonał swoją matkę,

by oszczędziła owych mężów ze względu na ich pozycję, a jeśli sądzi, że nie

są bez winy, aby wydaliła ich z miasta. Tak więc ci, mając zapewnione bez-

pieczeństwo, rozproszyli się po kraju. Aleksandra zaś wyprawiła wojsko na

Damaszek, posługując się pretekstem, jakoby Ptolemeusz” stale uciskał to

miasto, i wzięła je w swoje władanie, jako że nie poczyniło ono większych

przygotowań do obrony100. Króla Armenii zaś Tigranesa101, który rozłożył

się przed Ptolemaidą i oblegał Kleopatrę, starała się pozyskać przy pomocy

pertraktacji i obietnicą podarków, lecz jego zmusiły do szybkiego wycofania

się zaburzenia wewnętrzne we własnym kraju, kiedy to Lukullus102 wkroczył

do Armenii.

4. Tymczasem Aleksandrę złożyła choroba, a młodszy z jej synów,

Arystobul, wykorzystując sytuację z pomocą swoich zwolenników103 —

a miał ich wielu i szczerze oddanych, gdyż pociągał ich jego żywy tempera-

ment — zawładnął wszystkimi twierdzami. Po zwerbowaniu wojska najem-

nego za pieniądze, którymi się w nich obłowił, sam ogłosił się królem. Gdy

Hirkan skarżył się na to postępowanie, matka, litując się nad nim, kazała za-

mknąć żonę i dzieci Arystobula w Antonii. Była to twierdza leżąca w pół-

nocnej stronie świątyni: dawniej, jako się rzekło104, zwała się Baris,

a później, gdy Antoniusz osiągnął najwyższą władzę, otrzymała obecną na-

zwę, podobnie jak od imion Sebastos i Agryppa pochodzą nazwy miast Seba-

ste i Agryppias105. Zanim jednak Aleksandra podjęła kroki przeciw Arysto-

bulowi z powodu obalenia brata, zakończyła życie po dziesięciu latach

sprawowania rządów.

Rozdział VI

1. Prawdziwym spadkobiercą władzy stał się Hirkan, któremu Aleksan-

dra powierzyła jeszcze za swojego życia rządy w królestwie, lecz Arystobul106

górował nad nim energią i zdolnościami. Kiedy doszło między nimi w pobliżu

Jerycha do rozprawy zbrojnej o władzę w państwie, większa część wojska

opuściła Hirkana, przechodząc na stronę Arystobula. On sam zdołał zbiec

z żołnierzami, którzy przy nim wytrwali, do Antonii i wziął zakładników, aby

ocalić swoją głowę. Byli nimi żona i dzieci Arystobula. Wszelako zanim waśń

między nimi zaszła zbyt daleko, pojednali się z sobą na takich warunkach:

Arystobul miał zostać królem, Hirkan natomiast zrzec się tronu i doznawać

wszystkich zaszczytów jako brat królewski, lecz wyrzec się pozostałych. Do

zgody na tych warunkach doszło w świątyni, gdzie na oczach otaczającego

tłumu uścisnęli się serdecznie, po czym zamienili się mieszkaniami: Arystobul

udał się do pałacu królewskiego, a Hirkan powrócił do domu Arystobula.

2. Po tak nieoczekiwanym dojściu Arystobula do władzy strach padł na

niektórych jego przeciwników, a zwłaszcza na od dawna znienawidzonego

przezeń Antypatra107. Był on Idumejczykiem z pochodzenia i przez swój ród,

bogactwo i wyższość pod innym względem był pierwszym mężem w naro-

12

dzie. Otóż nakłonił on jednocześnie Hirkana, aby zbiegł do króla arabskiego

Aretasa108 i starał się odzyskać królestwo, a tego, aby go przyjął i z powrotem

na tron wprowadził. Charakter Arystobula opisał w jak najciemniejszych bar-

wach, a wynosił pod niebiosa Hirkana, [prosząc, aby go przyjął109]. Przekony-

wał go, że byłoby rzeczą stosowną, aby ten, kto stoi na czele tak wspaniałego

królestwa, wyciągnął pomocną dłoń do człowieka, któremu dzieje się krzyw-

da. A krzywdy doznaje — wywodził — Hirkan, którego pozbawiono tronu na-

leżnego mu z racji starszeństwa. W ten sposób przygotował ich obu, po czym

nocą zbiegł wraz z Hirkanem z miasta. Uciekając, ile mu siły starczyło, dotarł

bezpiecznie do miejscowości zwanej Petrą110. Jest to stolica królestwa Arabii.

Tutaj powierzył Hirkana opiece Aretasa, którego starał się urobić, prowadząc

z nim częste rozmowy i obiecując liczne podarki, aż w końcu nakłonił go do

oddania wojska pod jego rozkazy, aby znów wprowadziło go do kraju. Liczyło

ono pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy pieszych i jazdy111. Takiej sile Arystobul

nie był w stanie się oprzeć. Pobity w pierwszej bitwie, został zepchnięty do

Jerozolimy. I byłby po przypuszczeniu szturmu dostał się do niewoli, gdyby

wtedy wódz Rzymian Skaurus nie wmieszał się w ich spór i nie spowodował

przerwania oblężenia. A tego wysłał z Armenii do Syrii Pompejusz Wielki,

który prowadził wojnę z Tigranesem. Po przybyciu do Damaszku112, który dopiero co

zdobyli Metellus i Loliusz, Skaurus obu ich odprawił113. A skoro do-

wiedział się o wydarzeniach w Judei, pośpiesznie tam podążył, jakby niespo-

dziewane szczęście do niego się uśmiechnęło.

3. Otóż jak tylko wkroczył do tej krainy, od razu zjawili się u niego

posłowie od obu braci, a jeden i drugi prosił o pomoc dla siebie. Jednak ofia-

rowanie trzystu talentów114 przez Arystobula okazało się wymowniejsze niż

słuszność sprawy. Po otrzymaniu bowiem takiej sumy Skaurus wysłał herol-

da do Hirkana i Arabów, grożąc wkroczeniem Rzymian i Pompejusza, jeśli

nie poniechają oblężenia. Zdjęty strachem Aretas wycofał się z Judei do Fi-

ladelfii, a Skaurus powrócił do Damaszku. Arystobul, nie kontentując się

tym, że udało mu się uniknąć niewoli, zebrał wszystkie swoje zastępy i ru-

szył w ślad za nieprzyjacielem, z którym zmierzył się w bitwie w pobliżu

miejsca zwanego Papyron115, kładąc trupem z górą sześć tysięcy ludzi, wśród

nich także Antypatrowego brata, Falliona.

4. Hirkan i Antypater, pozbawieni pomocy Arabów, zaczęli wiązać te-

raz swe nadzieje z przeciwnikami. I kiedy Pompejusz najechał na Syrię i do-

tarł do Damaszku116, u niego szukali ratunku. Nie ofiarowali wprawdzie da-

rów, lecz przedstawili w ten sam sposób swoje racje, jak poprzednio

u Aretesa, i usilnie prosili go, aby potępił gwałt, jakiego dopuścił się Arysto-

bul, i przywrócił tron temu, któremu należał się ze względu na prawość cha-

rakteru i prawo starszeństwa. Arystobul także nie zasypiał sprawy, lecz li-

cząc na sprzedajność Skaurusa zjawił się, otoczony iście królewskim

przepychem, na jaki tylko go stać było. Ponieważ gardził rolą pochlebcy i nie

leżało w jego charakterze służenie swoim interesom z poniżeniem własnej

godności, wycofał się z miasta Dion117.

5. Oburzony tym postępkiem i ulegając usilnym prośbom zwolenników

Hirkana, Pompejusz zabrał z Syrii oddziały rzymskie oraz liczne wojska

sprzymierzone i ruszył na Arystobula. Kiedy minął Pellę i Scytopolis, przybył

do Koreów118, gdzie zaczyna się, jeśli posuwać się w głąb wewnętrznej części

lądu, kraina judejska. Na wiadomość o tym, że Arystobul schronił się do Ale-

ksandrejonu119 —jest to jedna ze świetnie wyposażonych twierdz i leży na

wysokiej górze — przez posła przekazał mu rozkaz, aby zszedł stamtąd. Wo-

bec tak kategorycznego wezwania ten gotów był raczej wystawić się na nie-

bezpieczeństwo niż okazać się posłusznym. Zauważył jednak, że jego ludzi

ogarnął strach, a i przyjaciele ostrzegali go, aby pamiętał o potędze Rzymian,

która jest niezwyciężona. Przeto usłuchał ich rad i zszedł do Pompejusza. Po

wygłoszeniu dłuższej mowy, w której bronił swego prawa do tronu, powrócił

do twierdzy. Jeszcze raz zstąpił na wezwanie swego brata i po wymianie zdań

na temat słuszności swoich roszczeń odszedł, nie doznając żadnej przeszkody od

Pompejusza. Miotał się między nadzieją a obawą, schodził, jakby chciał

naprzykrzaniem się wpłynąć na Pompejusza, aby wszystko oddał w jego rę-

13

ce120, i wstępował do twierdzy, aby się nie wydawało, że przedwcześnie po-

rzuca swoją sprawę. W końcu Pompejusz zażądał, aby opuścił twierdzę, a że

dowódcy byli pouczeni, iż mają słuchać tylko rozkazów jego własną ręką na-

pisanych, nalegał, aby wydał wszystkim pisemne polecenie wyjścia stamtąd.

Arystobul spełnił to żądanie, lecz wzburzony do głębi wycofał się do Jerozoli-

my i począł czynić przygotowania do wojny z Pompejuszem.

6. Pompejusz natychmiast ruszył za nim — nie chciał bowiem zostawić

mu czasu na te przygotowania — a wieść o śmierci Mitrydatesa121, która do-

tarła do niego w pobliżu Jerycha, jeszcze dodała mu bodźca. W okolicy tej

jest najżyźniejsza ziemia w Judei. Rosną tu w ogromnej ilości drzewa palmo-

we i balsamowe. Balsam otrzymuje się w ten sposób, że nacina się pnie u do-

łu ostrym kamieniem i zbiera go, gdy wydziela się wzdłuż tych nacięć. Pom-

pejusz rozbił w tym miejscu obóz na jedną noc i z brzaskiem dnia spiesznie

podążył ku Jerozolimie. Arystobul, przerażony jego zbliżaniem się, wyszedł

jako błagalnik na jego spotkanie i udobruchał rozsierdzonego Pompejusza

obietnicą pieniędzy i oddaniem wraz z miastem swego losu w jego ręce. Żad-

ne jednak z tych przyrzeczeń nie zostało spełnione. Gdy bowiem przysłano

Gabiniusza122 w celu odebrania pieniędzy, zwolennicy Arystobula w ogóle

nie wpuścili go do miasta.

Rozdział VII

1. Rozwścieczony tym postępkiem Pompejusz trzymał Arystobula pod

strażą, a kiedy zbliżył się do miasta, wszechstronnie rozważał, jak należy je

szturmować123, mając przed oczyma mury stanowiące trudną do zdobycia za-

porę, przed nimi odstraszający wąwóz, a w nim niezwykle silnie obwarowa-

ną świątynię, tak że mogła stanowić dla nieprzyjaciół drugi bastion obrony.

2. Gdy tak przez długi czas zastanawiał się, jak ma postąpić, wśród ob-

lężonych wybuchł spór: zwolennicy Arystobula domagali się podjęcia wojny

i uwolnienia króla, natomiast stronnicy Hirkana opowiadali się za otworze-

niem bram przed Pompejuszem. Liczbę tych ostatnich pomnożył strach, jaki

wzbudzał widok karnych oddziałów Rzymian. Ponieważ trzymający z Ary-

stobulem stali się w tym sporze stroną przegraną, schronili się do świątyni

i po zniszczeniu mostu124 łączącego ją z miastem jęli przygotowywać się do

walki na śmierć i życie. Tymczasem inni wpuścili Rzymian do miasta i wy-

dali im pałac królewski, a Pompejusz wysłał jednego ze swoich dowódców,

Pizona, z oddziałem wojska, aby go zajął. Ten rozstawił straże w różnych

częściach miasta i nie mogąc nikogo ze zbiegłych do świątyni skłonić do

ugody, począł przysposabiać okalający teren do przypuszczenia szturmu.

W dziele tym ochoczo wspomagali go radą i pomocą zwolennicy Hirkana.

3. Sam Pompejusz kierował w północnej stronie zasypywaniem rowów

i całego wąwozu materiałami znoszonymi przez wojsko. Zapełnienie go było

trudnym zadaniem z powodu niezmiernej głębokości, a i Żydzi z góry starali

się temu na wszelki sposób przeszkodzić. I chyba daremny byłby trud Rzy-

mian, gdyby Pompejusz nie wykorzystał siódmego dnia, kiedy to Żydzi

w każdym tygodniu ze względów religijnych powstrzymują ręce od pracy,

i nie podwyższał wału, zabraniając równocześnie żołnierzom wdawać się

w walkę. W dniach sabbatu125 bowiem Żydzi mogą walczyć tylko w obronie

własnej. Gdy już zasypano wąwóz, kazał wznieść na wale wysokie wieże,

ustawić sprowadzone z Tyru machiny oblężnicze i próbował szturmować

mur. Tymczasem balisty odpierały obrońców, którzy z góry starali się prze-

szkadzać. Jednak wieże umieszczone wzdłuż tego odcinka, niezwykle ma-

sywne i okazałe, przez długi czas wytrzymywały te ciosy.

4. W czasie, kiedy Rzymianie musieli znosić ciężkie trudy, Pompejusz

nie mógł wyjść z podziwu nad wytrwałością Żydów, a szczególnie nad tym,

że w najmniejszej mierze nie zaniedbali służby Bożej, choć zewsząd padał na

nich grad pocisków. Z całą skrupulatnością, jakby miasto zażywało błogiego

spokoju, składali ofiary krwawe i przebłagalne oraz spełniali wszelkie obrzę-

dy ku chwale Bożej. Ba, nawet wtedy, gdy zajęto świątynię i zabijano ich

wokół ołtarza, nie zaniedbywano prawem przepisanej na każdy dzień służby

Bożej. Bo właśnie w trzecim miesiącu oblężenia, gdy z trudem udało się zbu-

rzyć jedną z wież, Rzymianie wdarli się do świątyni. Pierwszym, który od-

14

ważył się przekroczyć mur, był syn Sulli126, Faustus Korneliusz, a za nim

uczynili to samo dwaj setnicy, Furiusz i Fabiusz. Za każdym z nich szły ich

oddziały i po otoczeniu świątyni ze wszech stron jednych zabijano podczas

ucieczki do Przybytku, drugich po krótkim oporze127.

5. Wtedy liczni kapłani, chociaż widzieli, jak szli na nich nieprzyjaciele

z mieczami w ręku, spokojnie trwali przy spełnianiu obrzędów religijnych

i ponosili śmierć w czasie wylewania libacji i palenia kadzideł, stawiając

służbę Bożą nad własne życie128. Mnóstwo ludzi zginęło z rąk rodaków

z przeciwnego obozu, a niezliczona wprost liczba rzucała się w przepaść.

Niektórzy w desperackiej bezsilności podpalali budynki wokół muru i ginęli

w płomieniach. Śmierć poniosło dwanaście tysięcy Żydów, a spośród Rzy-

mian zabitych było niewielu, lecz sporo odniosło rany.

6. Ale w tych nieszczęsnych chwilach nic tak bardzo nie przygnębiało

narodu, jak wystawienie na widok obcych miejsca świętego, które dotychczas

przed nimi było zakryte. Pompejusz bowiem wszedł ze swoim otoczeniem do

miejsca Przybytku, do którego wstęp miał według świętego prawa tylko sam

arcykapłan129, i obejrzał to, co znajdowało się wewnątrz: świeczniki, lampy,

stół, naczynia ofiarne i kadzielnice — wszystko ze szczerego złota — wielkie

zapasy zebranych korzeni i święty skarbiec, liczący około dwóch tysięcy talen-

tów. Nie tknął on jednak ani tych, ani żadnych innych kosztowności; co więcej

— po upływie jednego dnia od chwili zdobycia świątyni — kazał służebnikom

świątynnym oczyścić ją i przystąpić do składania tradycyjnych ofiar. Hirkano-

wi przywrócił stanowisko arcykapłana, ponieważ w czasie oblężenia w ogóle

dawał dowody wielkiej przychylności, a w szczególności dlatego, że odciągnął

od Arystobula sporą część ludności wiejskiej, która gotowa była dzielić z nim

trudy wojny. I takim sposobem zjednał sobie lud —jak przystało na dobrego

wodza — więcej okazywaniem życzliwości niż sianiem postrachu. W liczbie

jeńców znalazł się także teść Arystobula, który był jednocześnie jego wu-

jem130. Tych, których najbardziej obciążała wina za rozpętanie owej wojny,

kazał ściąć toporem. Faustusa i jego towarzyszy, którzy odznaczali się w boju,

uczcił wspaniałymi odznaczeniami, a na kraj i Jerozolimę nałożył daninę.

7. Odebrał także narodowi zdobyte przez niego miasta w Celesyrii i od-

dał je pod władzę specjalnie wyznaczonego dowódcy rzymskiego131, a Żydów

ścieśnił w obrębie ich własnych granic. Odbudował także zniszczoną przez

Żydów Gadarę, świadcząc tę łaskę jednemu ze swoich wyzwoleńców, Gada-

ryjczykowi Demetriuszowi. Wyzwolił również spod ich panowania leżące

w głębi kraju miasta, których nie zdołali zniszczyć: Hippos, Scytopolis, Pellę,

Samarię, Jamnie, Marisę, Azot i Aretuzę132, a tak samo miasta na wybrzeżu

morskim: Gazę, Joppę, Dorę i gród, który poprzednio zwał się Zamkiem Stra-

tona, a później odbudowany przez Heroda, który tu wzniósł wspaniałe budow-

le, otrzymał nazwę Cezarei. Wszystkie te miasta przywrócił prawowitym mie-

szkańcom i przyłączył do prowincji syryjskiej. Tę zaś wraz z Judea, ziemiami

położonymi między Egiptem a Eufratem, oddał pod zarząd Skaurusa133, zosta-

wiając mu dwa legiony. Sam natomiast podążył przez Cylicję do Rzymu, wio-

dąc z sobą jako jeńców Arystobula z rodziną. Miał on dwie córki i dwóch sy-

nów, z których jeden, Aleksander, zbiegł w czasie podróży, drugi zaś,

młodszy, Antygon wraz z siostrami został doprowadzony do Rzymu.

Rozdział VIII

1. Tymczasem Skaurus najechał Arabię i utknął koło Petry134, zatrzy-

many przeszkodami terenowymi. Czynił wielkie spustoszenie w okolicy,

lecz i sam przy tym popadł w tarapaty, ponieważ wojsko jego cierpiało głód.

W tej sytuacji Hirkan pośpieszył mu z pomocą, dostarczając przez Antypatra

środków żywności. Jego też wysłał Skaurus do Aretesa — utrzymywał bo-

wiem z nim przyjacielskie stosunki — z propozycją, aby ten wykupił się od

wojny za pewną sumę pieniędzy. Król arabski przystał na okup w wysokości

trzystu talentów i za tę cenę Skaurus wywiódł wojsko z Arabii.

2. Aleksander, któremu jako jedynemu z dzieci Arystobula udało się wy-

rwać z rąk Pompejusza, zebrał z czasem znaczne zastępy i zapuszczając zbroj-

ne zagony w głąb Judei, sprawiał Hirkanowi niemało kłopotu. I byłby go za-

pewne wkrótce obalił — dotarł już do Jerozolimy i ośmielił się odbudowywać

15

zburzone przez Pompejusza mury — lecz tymczasem do Syrii przybył jako

następca Skaurusa135 Gabiniusz, który już nieraz okazał się dzielnym mężem,

i ruszył na Aleksandra. Ów, zdjęty strachem na wieść o jego zbliżaniu się, ze-

brał jeszcze znaczniejsze siły, liczące dziesięć tysięcy pieszych i tysiąc pięćset

jeźdźców, i umocnił odpowiednie punkty strategiczne w kraju: Aleksandrejon,

Macheront i Hirkanejon136, które leżały naprzeciw gór Arabii.

3. Gabiniusz wysłał przodem Marka Antoniusza137 z częścią wojska,

a sam ciągnął za nim z głównymi siłami. Doborowe wojsko Antypatra i po-

zostałe oddziały żydowskie pod wodzą Malichosa i Peitolaosa połączyły się

z dowódcami Marka Antoniusza i podążyły na spotkanie z Aleksandrem.

Niebawem nadciągnął także Gabiniusz z ciężkozbrojną piechotą. Nie mogąc

stawić czoła zjednoczonym siłom nieprzyjacielskim, Aleksander wycofał się,

lecz, kiedy już znalazł się w pobliżu Jerozolimy, zmuszony był przyjąć wal-

kę. Stracił w bitwie sześć tysięcy ludzi, z których trzy tysiące poległo, a trzy

tysiące wzięto do niewoli. Z pozostałą częścią zbiegł do Aleksandrejonu.

4. Kiedy Gabiniusz dotarł do Aleksandrejonu i zastał wielu obozujących

poza murami, starał się przed rozpoczęciem bitwy przeciągnąć żołnierzy na

swoją stronę obietnicą darowania przewinień. Ponieważ oni nie kierowali się

głosem rozsądku, sporo z nich zabił, a resztę zamknął w twierdzy. W bitwie

tej odznaczył się dowódca Marek Antoniusz, który zawsze i wszędzie w boju

okazywał się mężem dzielnym, lecz nigdy w takim stopniu, jak wówczas. Ga-

biniusz zostawił wojsko, aby zajęło twierdzę, a sam objeżdżał kraj przywraca-

jąc porządek w miastach, które ocalały przed zniszczeniem, oraz odbudowując

inne, które leżały w gruzach. Tak właśnie z jego rozkazu odbudowano Scyto-

polis, Samarię, Antedon, Apollonię138, Jamnie, Rafię, Marisę, Adoreos, Ga-

malę, Azot i wiele innych, a do każdego z nich ochoczo garnęli się osadnicy.

5. Uporawszy się z tymi sprawami, powrócił do Aleksandrejonu i z ta-

ką energią podjął działalność oblężniczą, że Aleksander zupełnie zwątpił

w możliwość obrony i wysłał herolda z prośbą o darowanie mu win i z pro-

pozycją poddania twierdz — Hirkanejonu i Macherontu — które jeszcze

miał w swym ręku. Później przekazał mu także Aleksandrejon. Gabiniusz

zburzył wszystkie twierdze, aby nie stały się bazą do wzniecenia nowej woj-

ny. Uczynił to za poduszczeniem matki Aleksandra, która w trosce o los

znajdujących się w Rzymie jeńców, mianowicie męża i innych dzieci, przy-

była, aby go przebłagać. Następnie Gabiniusz wprowadził Hirkana do Jero-

zolimy i powierzył mu pieczę nad świątynią, a cywilny zarząd oddał w ręce

arystokracji. Cały kraj podzielił na pięć okręgów139: jeden przyłączył do Je-

rozolimy, drugi do Gadary, następny miał należeć do Amatus, czwarty znów

przydzielono do Jerycha, a dla piątego wyznaczono miasto galilejskie Seffo-

ris. Żydzi z zadowoleniem przyjęli wyswobodzenie od rządów jednostki

i odtąd pozostawali pod władzą arystokracji140.

6. Niedługo potem przyczyną nowych zamieszek w narodzie stał się

zbiegły z Rzymu Arystobul. Zebrał on znowu znaczną liczbę Żydów, z któ-

rych jedni marzyli o przewrocie, drudzy zaś od dawna byli mu oddani. Jako

pierwszy krok zajął Aleksandrejon i usiłował znowu odbudować jego mury.

Wtedy Gabiniusz wyprawił przeciw niemu wojsko pod wodzą Sizenny, Anto-

niusza i Serwianusa141, a ów na wieść o tym wycofał się do Macherontu142.

Pozbył się nieprzydatnego tłumu, zabierając tylko uzbrojonych w liczbie oko-

ło ośmiu tysięcy. W ich liczbie był także niższy rangą dowódca w Jerozolimie

Peitolaos, który zbiegł do niego z tysiącem ludzi. Rzymianie postępowali za

nim i tak doszło do bitwy, w której wojsko Arystobula biło się mężnie, przez

długi czas stawiając czoło Rzymianom, aż w końcu musiało ulec ich przewa-

dze. Poległo pięć tysięcy ludzi, a około dwóch tysięcy zbiegło na pewne wzgó-

rze. Tysiąc pozostałych przebiło się wraz z Arystobulem przez szeregi rzym-

skie i schroniło się do Macherontu. Tam król spędził pierwszą noc obozując

w ruinach i miał nadzieję, że ściągnie inne wojsko, jeśli wojna pozwoli mu na

wytchnienie, i zaczął czynić słabe umocnienia w twierdzy. Kiedy Rzymianie

ruszyli do ataku, przez dwa dni stawiał im wprost nadludzki opór i dostał się

do niewoli. Potem wraz z synem Antygonem, który razem z nim zbiegł z Rzy-

mu, przyprowadzono go związanego do Gabiniusza, a ten znowu odesłał ich

16

do Rzymu. Senat kazał go uwięzić, lecz dzieciom jego pozwolił powrócić143

do Judei, ponieważ Gabiniusz listownie go zawiadomił, że przyrzekł wy-

świadczyć tę łaskę żonie Arystobula w zamian za poddanie twierdz144.

7. Gabiniusz ruszył już był na Partów, lecz przeszkodziła mu w wypra-

wie sprawa Ptolemeusza145. Zawrócił przeto od brzegów Eufratu i wprowadził

go z powrotem do Egiptu. W czasie tej wyprawy wszelkiej pomocy udzielił

mu Hirkan i Antypater. Ten ostatni dostarczał pieniędzy, broni, zboża i posił-

ków wojskowych oraz nakłonił tamtejszych Żydów, trzymających straż przy

przejściu koło Peluzjum146, aby go przepuścili. Gdy pod nieobecność Gabiniu-

sza fala niepokojów ogarnęła całą Syrię, Aleksander, syn Arystobula, znowu

zburzył wszystkie twierdze, aby nie stały się bazą do wzniecenia nowej woj-

ny. Uczynił to za poduszczeniem matki Aleksandra, która w trosce o los

znajdujących się w Rzymie jeńców, mianowicie męża i innych dzieci, przy-

była, aby go przebłagać. Następnie Gabiniusz wprowadził Hirkana do Jero-

zolimy i powierzył mu pieczę nad świątynią, a cywilny zarząd oddał w ręce

arystokracji. Cały kraj podzielił na pięć okręgów139: jeden przyłączył do Je-

rozolimy, drugi do Gadary, następny miał należeć do Amatus, czwarty znów

przydzielono do Jerycha, a dla piątego wyznaczono miasto galilejskie Seffo-

ris. Żydzi z zadowoleniem przyjęli wyswobodzenie od rządów jednostki

i odtąd pozostawali pod władzą arystokracji140.

6. Niedługo potem przyczyną nowych zamieszek w narodzie stał się

zbiegły z Rzymu Arystobul. Zebrał on znowu znaczną liczbę Żydów, z któ-

rych jedni marzyli o przewrocie, drudzy zaś od dawna byli mu oddani. Jako

pierwszy krok zajął Aleksandrejon i usiłował znowu odbudować jego mury.

Wtedy Gabiniusz wyprawił przeciw niemu wojsko pod wodzą Sizenny, Anto-

niusza i Serwianusa141, a ów na wieść o tym wycofał się do Macherontu142.

Pozbył się nieprzydatnego tłumu, zabierając tylko uzbrojonych w liczbie oko-

ło ośmiu tysięcy. W ich liczbie był także niższy rangą dowódca w Jerozolimie

Peitolaos, który zbiegł do niego z tysiącem ludzi. Rzymianie postępowali za

nim i tak doszło do bitwy, w której wojsko Arystobula biło się mężnie, przez

długi czas stawiając czoło Rzymianom, aż w końcu musiało ulec ich przewa-

dze. Poległo pięć tysięcy ludzi, a około dwóch tysięcy zbiegło na pewne wzgó-

rze. Tysiąc pozostałych przebiło się wraz z Arystobulem przez szeregi rzym-

skie i schroniło się do Macherontu. Tam król spędził pierwszą noc obozując

w ruinach i miał nadzieję, że ściągnie inne wojsko, jeśli wojna pozwoli mu na

wytchnienie, i zaczął czynić słabe umocnienia w twierdzy. Kiedy Rzymianie

ruszyli do ataku, przez dwa dni stawiał im wprost nadludzki opór i dostał się

do niewoli. Potem wraz z synem Antygonem, który razem z nim zbiegł z Rzy-

mu, przyprowadzono go związanego do Gabiniusza, a ten znowu odesłał ich

do Rzymu. Senat kazał go uwięzić, lecz dzieciom jego pozwolił powrócić143

do Judei, ponieważ Gabiniusz listownie go zawiadomił, że przyrzekł wy-

świadczyć tę łaskę żonie Arystobula w zamian za poddanie twierdz144.

7. Gabiniusz ruszył już był na Partów, lecz przeszkodziła mu w wypra-

wie sprawa Ptolemeusza145. Zawrócił przeto od brzegów Eufratu i wprowadził

go z powrotem do Egiptu. W czasie tej wyprawy wszelkiej pomocy udzielił

mu Hirkan i Antypater. Ten ostatni dostarczał pieniędzy, broni, zboża i posił-

ków wojskowych oraz nakłonił tamtejszych Żydów, trzymających straż przy

przejściu koło Peluzjum146, aby go przepuścili. Gdy pod nieobecność Gabiniu-

sza fala niepokojów ogarnęła całą Syrię, Aleksander, syn Arystobula, znowu

zbuntował Żydów. Zebrał pokaźne zastępy i sposobił się do wymordowania

wszystkich Rzymian w kraju. Zatrwożony tym Gabiniusz (a był już na miej-

scu, przynaglony do powrotu z Egiptu wiadomością o powstałych tam zamie-

szkach) do niektórych spośród zbuntowanych wysłał naprzód Antypatra i na-

kłonił ich do zmiany stanowiska. Aleksander jednak, któremu pozostało

jeszcze trzydzieści tysięcy ludzi, zdecydował się przystąpić do wojny. Tak

więc Gabiniusz ruszył do walki. Żydzi wyszli na jego spotkanie i w bitwie sto-

czonej koło góry Itabyrion147 zginęło ich dziesięć tysięcy, a pozostała masa

wojska rozproszyła się w ucieczce. Gabiniusz zaś przybył do Jerozolimy

i ustanowił zarząd po myśli Antypatra. Stąd wyruszył na Nabatejczyków, któ-

rych pokonał w bitwie, a zbiegłych od Partów Mitrydatesa i Orsanesa odesłał

17

potajemnie do kraju, wśród żołnierzy zaś rozgłosił, że sami zbiegli.

8. Tymczasem przybył Krassus148 jako jego następca i przejął zarząd

nad Syrią. Szykując się na wyprawę przeciw Partom, zagrabił z Przybytku

jerozolimskiego całe złoto i ponadto zabrał dwa tysiące talentów, które Pom-

pejusz pozostawił nietknięte149. Po przekroczeniu Eufratu zginął sam wraz ze

swoim wojskiem. Ale o tych sprawach nie pora teraz mówić.

9. Partów, usiłujących po śmierci Krassusa przeprawić się do Syrii, od-

parł Kasjusz150, który zbiegł do tej prowincji. Wziąwszy ją w swoje włada-

nie, spiesznie podążył do Judei i podbiwszy Taricheę151, zaprzedał około

trzydzieści tysięcy Żydów w niewolę. Peitelaosa, który zebrał buntowników

Arystobula, ukarał śmiercią, a krok ten doradził mu Antypater. Ów pojął za

żonę kobietę ze znakomitego rodu arabskiego imieniem Kypros i miał z nią

czterech synów: Fazaela, dalej późniejszego króla Heroda, a oprócz nich Jó-

zefa, Ferorasa i córkę Salome. Wszędzie zjednywał sobie przychylność

władców, utrzymując z nimi stosunki przyjaźni i gościnności, a szczególnie

zaskarbił sobie względy króla arabskiego przez związek małżeństwa. Jego to

opiece powierzył własne dzieci, kiedy wszczął wojnę z Arystobulem. Ka-

sjusz jednak zobowiązał Aleksandra układem, aby zachował się spokojnie,

a sam powrócił nad Eufrat, aby przeszkodzić Partom w przeprawie. Ale

o tym opowiemy w innym miejscu152.

Rozdział IX

1. Kiedy Cezar po ucieczce Pompejusza i senatu za Morze Jońskie stał

się panem Rzymu i całego cesarstwa153, wypuścił Arystobula z więzienia

i przydzieliwszy mu dwa legiony, wysłał z wielkim pośpiechem do Syrii.

Spodziewał się, że z jego pomocą z łatwością pozyska dla siebie tę prowincję

oraz Judeę i okoliczne ziemie. Wszelako zawiść wniwecz obróciła chęci

Arystobula i nadzieje Cezara. Otruty przez zwolenników Pompejusza, Ary-

stobul przez dłuższy czas nawet nie mógł spocząć w ojczystej ziemi, lecz

ciało jego pozostawało zakonserwowane w miodzie, dopóki Antoniusz nie

przekazał go Żydom, aby pochowali je między grobami królewskimi.

2. Zginął także jego syn Aleksander, ścięty toporem w Antiochii przez

Scypiona154 z rozkazu Pompejusza, po postawieniu go przed sądem pod za-

rzutem dopuszczania się gwałtów w stosunku do Rzymian. Rodzeństwo jego

wziął pod swój dach syn Mennajosa, Ptolemeusz155, który władał Chalcyda,

leżącą pod Libanem. Wysłał po nich do Askalonu swego syna, Filippiona,

który odebrał Antygona wraz z siostrami żonie Arystobula i sprowadził do

domu swojego ojca. Do jednej156 z nich zapałał uczuciem i pojął ją za żonę,

a później z tej przyczyny sam został zamordowany przez ojca. Ptolemeusz

bowiem po zgładzeniu syna sam Aleksandrę poślubił i dzięki temu małżeń-

stwu otaczał rodzeństwo troskliwą opieką.

3. Po śmierci Pompejusza157 Antypater zmienił orientację i starał się

pozyskać względy Cezara. Gdy więc Mitrydates Pergameński, ciągnąc

z wojskiem na Egipt, został powstrzymany przy przejściu pod Peluzjum158

i musiał stać w Askalonie, Antypater nakłonił Arabów, z którymi utrzymy-

wał stosunki przyjaźni i gościnności, aby mu udzielili pomocy. Sam też zja-

wił się wiodąc około trzech tysięcy ciężkozbrojnej159 piechoty żydowskiej.

Za jego także namową wsparli go władcy syryjscy, osiadły na Libanie Ptole-

meusz160 oraz Jamblich, dzięki którym tamtejsze miasta chętnie wzięły

udział w wojnie. Po takim wzmocnieniu swej siły za sprawą Antypatra, pod-

niesiony na duchu Mitrydates ruszył ku Peluzjum, a gdy nie pozwolono mu

na przemarsz, począł oblegać miasto. Także podczas szturmu szczególnie od-

znaczył się Antypater. On to uczynił wyłom w przydzielonej sobie części

muru i na czele swoich oddziałów pierwszy wtargnął do miasta.

4. Wzięto wprawdzie Peluzjum, lecz w dalszym marszu znowu napo-

tkano opór mieszkańców krainy zwanej Oniaszową161. Byli to Żydzi egipscy.

Ale Antypater wpłynął na nich, aby nie tylko nie czynili przeszkód, ale nawet

zaopatrywali wojska w żywność. Dlatego też mieszkańcy Memfis w ogóle

nie występowali zbrojnie, lecz ochoczo przystali do Mitrydatesa. Ten zaś ob-

szedł już Deltę i stoczył bitwę z pozostałymi wojskami egipskimi w miejscu

zwanym Obozem Żydowskim. W czasie walki znalazł się w niebezpieczeń-

18

stwie z całym prawym skrzydłem, a z opresji wybawił go Antypater, który

obszedł wrogów wzdłuż brzegu rzeki (bowiem jako dowódca lewego skrzyd-

ła rozgromił był nieprzyjaciół na swoim odcinku). Następnie natarł na żołnie-

rzy czyniących pościg za Mitrydatesem i sporo z nich zabił, a za resztą gnał

dalej, aż zajął ich obóz. Stracił tylko osiemdziesięciu162 swoich ludzi, a Mitrydates w

czasie ucieczki aż około ośmiuset. Ocalony wbrew nadziei stał się

u Cezara bezstronnym świadkiem waleczności Antypatra.

5. Cezar, udzielając wówczas pochwał temu mężowi i czyniąc mu obiet-

nice, zachęcił go do podejmowania niebezpiecznych przedsięwzięć w swoim

interesie. Zawsze przy tym walczył on ze szczególną odwagą i odnosząc liczne

rany, niemal na całym ciele miał wypisane dowody swego męstwa. Gdy później

Cezar po zaprowadzeniu porządku w Egipcie przybył do Syrii163, obdarzył go

obywatelstwem rzymskim, uwolnił od płacenia danin i przez dalsze zaszczyty

i dowody przyjaźni uczynił człowiekiem godnym zazdrości. Zatwierdził rów-

nież za jego wstawiennictwem Hirkana na stanowisku arcykapłana.

Rozdział X

1. Właśnie w owym czasie także Antygon, syn Arystobula, stawił się

u Cezara i mimowolnie przyczynił się do jeszcze większego wyniesienia

Antypatra. Miał on słuszne powody do lamentowania nad losem swojego oj-

ca (został on, jak ogólnie mniemano, otruty, dlatego że pozostawał we wro-

gich stosunkach z Pompejuszem) i oskarżenia Scypiona, że okrutnie obszedł

się z jego bratem164, lecz nie powinien był swojej żałości łączyć z jakąś za-

wiścią. On tymczasem, występując przed Cezarem, nie szczędził także oskar-

żeń pod adresem Hirkana i Antypatra: jak to oni, gwałcąc wszelkie prawa,

wygnali jego rodzeństwo z całej ojcowskiej ziemi i w swojej zuchwałości

dopuścili się wielu przestępstw względem narodu; jeśli zaś posłali posiłki do

Egiptu, to nie postąpili tak z życzliwości do niego (Cezara), lecz z obawy

o swoje dawniejsze wrogie postępki i w celu zatarcia pamięci o utrzymywa-

niu przyjacielskich stosunków z Pompejuszem.

2. Słysząc te słowa, Antypater zerwał z siebie szaty i okazując liczne bli-

zny oświadczył, że jego wierność dla Cezara nie potrzebuje słów na swoją ob-

ronę. Gdyby nawet milczał, samo ciało wołałoby donośnym głosem. Wszela-

ko zdumiewa go zuchwalstwo Antygona, który będąc synem wroga Rzymian

i jeńca zbiegłego z Rzymu oraz mając po ojcu we krwi skłonności wywrotowe

i buntownicze, ośmiela się oskarżać drugich przed wodzem Rzymian i pragnie

osiągnąć jakieś korzyści, gdy tymczasem powinien cieszyć się, że jeszcze ży-

je. Jeżeli zaś teraz dąży do osiągnięcia władzy, to czyni to nie tyle z biedy, ile

raczej w tym celu, by zjawiwszy się wśród Żydów zasiać między nimi ziarno

buntu i wykorzystać pomoc ofiarodawców na ich własną zgubę.

3. Po wysłuchaniu tych wypowiedzi Cezar orzekł, że Hirkan jest god-

niejszym kandydatem na urząd arcykapłański, Antypatrowi zaś pozostawił

swobodę wyboru stanowiska dla siebie. A kiedy ten złożył w jego ręce, jako

przyznającego zaszczyty, decyzję co do sposobu uczczenia go, został mianowany

prokuratorem całej Judei i uzyskał nadto zgodę na odbudowanie zbu-

rzonych murów ojczystego miasta165. Zaszczyty te Cezar rozkazał wyryć na

Kapitolu, aby pozostały jako znak, upamiętniający własną sprawiedliwość

oraz dzielność owego męża166.

4. Antypater towarzyszył jeszcze Cezarowi w drodze przez Syrię i po-

wrócił do Judei. Tutaj przede wszystkim przystąpił do odbudowy murów oj-

czystego miasta, zburzonych przez Pompejusza. Następnie uśmierzał zamie-

szki w kraju, sam się zjawiając, już to grożąc, już to udzielając rad każdemu

z osobna. Tłumaczył, że jeśli opowiedzą się za Hirkanem, żyć będą w pomy-

ślności i bezpieczeństwie, korzystając ze swoich dóbr i zażywając ogólnego

pokoju. Gdyby jednak dali się zwieść płonnym nadziejom roztaczanym przez

ludzi, którzy dla osobistej korzyści dążą do przewrotu, to w nim samym będą

mieć despotę zamiast opiekuna, w Hirkanie tyrana zamiast króla, a w Rzy-

mianach i Cezarze wrogów zamiast władców i przyjaciół. Bo przecież oni

nie pozwolą zrzucić z tronu tego, którego sami nań wprowadzili. Wygłasza-

jąc takie przemówienia, równocześnie na własną rękę zaprowadził porządek

w kraju widząc, że Hirkan jest człowiekiem gnuśnym i za mało energicznym,

19

aby piastować władzę królewską167. Starszego ze swoich synów, Fazaela, za-

mianował zarządcą Jerozolimy i ziem okolicznych, a drugiego podług star-

szeństwa, Heroda168, wyposażonego w taką samą władzę wysłał do Galilei,

choć był jeszcze bardzo młody169.

5. Herod, który był z natury człowiekiem energicznym, od razu znalazł

pole do działania odpowiadające jego usposobieniu. Stwierdziwszy, że herszt

rozbójników Ezechiasz170, który stał na czele wielkiej bandy i łupił okoliczne

ziemie syryjskie, pochwycił go i zabił, jako też wielu spośród rozbójników.

Wydarzenie to znalazło wielkie uznanie w opinii Syryjczyków. Toteż sławio-

no Heroda po wsiach i miastach jako męża, który uratował im spokój i doby-

tek. Czynem tym zapewnił sobie dobre imię także u Sekstusa Cezara171, któ-

ry był krewnym wielkiego Cezara i zarządcą Syrii. Z bratem, który cieszył

się takim uznaniem, wiódł szlachetne współzawodnictwo Fazael, zjednując

sobie coraz większą życzliwość mieszkańców Jerozolimy. Chociaż niepo-

dzielnie władał miastem, żadnym nierozważnym czynem nie nadużył wła-

dzy. Antypater przeto doznawał iście królewskiej czci i szacunku od wszys-

tkich jak rzeczywisty jedynowładca. Mimo to jego życzliwość i lojalność

w stosunku do Hirkana nie uległa jakiejkolwiek zmianie.

6. Gdy się osiąga sukcesy, nie sposób uniknąć zawiści. Otóż Hirkan już

sam w głębi duszy martwił się rozgłosem młodych mężów. Wszakże najwię-

kszą troską napawały go sukcesy Heroda i wieści, które przynosili jeden po

drugim posłańcy o ich każdym nowym tytule do sławy. Do tego jeszcze podjudzali

go liczni oszczercy dworscy, którym nie w smak było zarówno mądre

postępowanie synów, jak i samego Antypatra. Pozostawiając wolną rękę

w sprawach publicznych Antypatrowi i jego synom (mówili), sam sobie żyje

beztrosko, zadowalając się tylko tytułem królewskim pozbawionym rzeczy-

wistej władzy. Jak długo będzie się aż tak mylił, żeby wychowywać królów

na swoją zgubę? Toć oni nawet nie starają się zachować pozorów, iż są tylko

zarządcami, lecz otwarcie zachowują się jak władcy, odsunąwszy go od

wszystkiego, skoro choćby na przykład Herod mógł wbrew prawu Żydów

zgładzić tylu ludzi bez jego rozkazu lub pisemnej instrukcji. Jeśli nie jest

królem, lecz jeszcze zwykłym poddanym, powinien stanąć przed sądem i za

ten postępek odpowiedzieć przed Hirkanem i prawami ojczystymi, które za-

braniają zabijania kogokolwiek bez sądu.

7. Takie głosy coraz gorzej usposabiały Hirkana, aż w końcu zawrzał

gniewem i pozwał Heroda na sąd. Ów, idąc za radą swego ojca i pewny sie-

bie w wytworzonej sytuacji, stawił się, rozmieściwszy uprzednio garnizony

po całej Galilei172. Sam przybył tylko z silną eskortą, aby ani nie wzbudzić

podejrzenia, że pragnie Hirkana obalić, gdyby wiódł z sobą znaczne siły, ani

też nie być bezbronnym i nie paść ofiarą zawiści. Sekstus Cezar, obawiając

się, aby osaczonego przez wrogów młodzieńca nie spotkało coś złego, wysłał

posłów do Hirkana z otwartym żądaniem uwolnienia Heroda od oskarżenia

o zabójstwo. Hirkan, który miał ku temu jeszcze inny powód — lubił bo-

wiem Heroda — uznał go za niewinnego173.

8. Herod zaś uważając, że udało mu się wyjść cało wbrew woli króla,

powrócił do Damaszku do Sekstusa i przedsięwziął odpowiednie kroki, w wy-

padku gdyby zignorował ponowne wezwanie na sąd. I znowu niecni intrygan-

ci jęli podżegać Hirkana, przedkładając mu, że Herod odszedł mocno rozsier-

dzony i czyni przygotowania do wystąpienia przeciw niemu. Król w to

uwierzył, lecz nie wiedział, co począć, ponieważ zdawał sobie sprawę, że

przeciwnik ma nad nim przewagę. A kiedy Sekstus Cezar mianował Heroda

zarządcą174 Celesyrii i Samarii, stał się on groźnym nie tylko ze względu na

popularność w narodzie, lecz także na własną potęgę. Hirkan popadł w skrajną

trwogę i oczekiwał, że Herod lada chwila ruszy nań na czele swego wojska.

9. I nie omylił się w swoich przewidywaniach. Albowiem Herod, czu-

jąc urazę z powodu groźby, jaką dla niego stanowiło pozwanie go na sąd,

zebrał wojsko i powiódł je na Jerozolimę, aby obalić Hirkana. I byłby nie-

chybnie dopiął celu, gdyby nie ojciec i brat, którzy wyszli mu na spotkanie

i pohamowali jego porywczość. Przedkładali mu, żeby zemstę ograniczył tyl-

ko do słownej pogróżki i napędzenia strachu, lecz żeby oszczędził króla, pod

20

którego berłem doszedł do tak wielkiej potęgi. Jeśli nawet złości go owo pozwanie,

to powinien być wdzięczny za uniewinnienie i nie reagować tak

ostro na ciemne machinacje175, ale czuć wdzięczność za ocalenie. A jeśli

jeszcze zważyć, że [Bóg]176 kieruje losami wojny, to więcej zaważy na szali

niesprawiedliwość niż wystąpienie zbrojne. Nie powinien przeto być zbyt

pewny zwycięstwa, skoro zamierza wydać wojnę królowi i bliskiemu sobie

człowiekowi, który nieraz wyświadczył dobrodziejstwa, a nigdy nie objawił

wrogości poza tym, że dając posłuch złym doradcom postraszył go widmem

krzywdy. Herod usłuchał tych perswazji sądząc, że dla jego przyszłych pla-

nów wystarczy samo ukazanie narodowi własnej potęgi.

10. Tymczasem w okolicy Apamei doszło wśród Rzymian do buntu

i wojny domowej, kiedy to Cecyliusz Bassus, który stał po stronie Pompe-

jusza, podstępnie zamordował Sekstusa Cezara i przejął dowództwo nad je-

go wojskiem. Wszelako inni dowódcy Cezara zaatakowali Bassusa

wszystkimi siłami177, aby wziąć pomstę za to zabójstwo. Antypater posłał

im pod wodzą swoich synów posiłki ze względu na obu Cezarów: i tego,

którego zabito, i tego, który żył, gdyż z jednym i drugim łączyła go

przyjaźń. Wojna się jednak przeciągała, a tymczasem przybył z Italii Mur-

kus jako następca Antistiusza178.

Rozdział XI

1. W owym czasie rozgorzała między Rzymianami wielka wojna, kiedy

to Kasjusz i Brutus podstępnie zamordowali Cezara, który sprawował najwy-

ższą władzę przez trzy lata i siedem miesięcy179. Zabójstwo to stało się przy-

czyną zaburzenia na wielką skalę. Wtedy poróżnili się z sobą najbardziej

wpływowi mężowie i każdy, kierując się osobistymi ambicjami, wybierał to,

co według jego mniemania miało być dla niego korzystne. I tak Kasjusz

przybył do Syrii180, aby przejąć wojska stojące pod Apameą. Tutaj pojednał

z sobą Murkusa181 i Bassusa jako też wrogie sobie legiony i uwolnił Apameę

od oblężenia. Sam stanąwszy na czele wojska ciągnął przez miasta, nakłada-

jąc na nie daniny i żądając podatków ponad ich możliwości.

2. Kiedy także Żydom nakazano zapłacić siedemset talentów, Antypater,

nastraszony pogróżkami Kasjusza, zadania ściągania pieniędzy przydzielił

swoim synom oraz, ze względu na pośpiech, niektórym spośród bliskich zna-

jomych. W ich liczbie był też jeden z jego przeciwników, niejaki Malichos.

Tak nakazywała twarda konieczność. Herod pierwszy udobruchał Kasjusza,

dostarczając mu część, która przypadła na Galileę, w wysokości stu talentów,

i dlatego znalazł się w rzędzie jego najlepszych przyjaciół. Pozostałych Ka-

sjusz zganił za opieszałość i złość swoją wyładowywał na samych miastach. I tak

zaprzedał w niewolę Gofnę, Emmaus i dwa inne, mniej znaczne grody182.

Posunął się nawet tak daleko, że chciał zabić Malichosa za to, że nie pośpie-

szył ze ściąganiem daniny, ale od zguby wybawił go, a także inne miasta,

Antypater, który ułagodził Kasjusza, szybko dostarczając mu sto talentów183.

3. Po odmaszerowaniu Kasjusza Malichos, niepomny dobrodziejstwa

wyświadczonego mu przez Antypatra, uknuł spisek na człowieka, który wie-

lokrotnie był jego wybawcą, pragnąc czym prędzej go zgładzić, ponieważ

stał na drodze jego występnej działalności. Antypater z obawy przed potęgą

i przebiegłością owego męża przekroczył Jordan, aby zebrać wojska w celu

zabezpieczenia się przed zamachem. Zdemaskowany Malichos potrafił jed-

nak swoją bezczelnością uzyskać wpływ na synów Antypatrowych. Podszedł

on mianowicie, gęsto tłumacząc się i przysięgając, dowódcę Jerozolimy Fa-

zaela oraz Heroda, który miał pieczę nad arsenałem broni, i nakłonił ich do

podjęcia się roli pośredników między nim a ojcem. I znowu ocalił go Anty-

pater, wstawiając się za nim u Murkusa184, ówczesnego zarządcy Syrii, który

zdecydowany był ukarać Malichosa śmiercią za te buntownicze machinacje.

4. Kiedy rozgorzała wojna między Kasjuszem i Brutusem z jednej stro-

ny a młodym Cezarem185 i Antoniuszem z drugiej, Kasjusz i Murkus czynili

zaciąg wojska w Syrii. A że wydawało im się, iż Herod może im udzielić

znacznej pomocy w potrzebie, mianowali go wtedy zarządcą całej Syrii,

przydzielając mu wojsko piesze i jazdę, a Kasjusz nawet przyobiecał mu, że

po zakończeniu wojny ustanowi go królem Judei. Ale dla Antypatra ta potęga

21

i perspektywy przyszłości syna miały stać się przyczyną zguby. Malichos bo-

wiem, który tego właśnie się obawiał, przekupił pieniędzmi jednego z pod-

czaszych królewskich, aby podał Antypatrowi truciznę. I tak zmarł ów mąż

po uczcie, padając ofiarą zbrodni Malichosa186. A był to w ogóle człowiek,

który energicznie kierował sprawami państwa, a przede wszystkim uzyskał

i utrzymał władzę dla Hirkana.

5. Podejrzany o otrucie Antypatra Malichos wyparł się wszystkiego

i uśmierzył gniew ludu, a dla umocnienia swojej pozycji począł czynić zaciąg

ciężkozbrojnego wojska. Przypuszczał bowiem, że Herod nie pozostanie bez-

czynny. I w rzeczy samej ten zaraz zjawił się z wojskiem, aby pomścić śmierć

ojca. Lecz brat jego Fazael doradzał mu, aby nie występował otwarcie przeciw

temu mężowi, gdyż to mogłoby wywołać bunt ludu. Toteż Herod przyjął

wówczas jego usprawiedliwienie za dobrą monetę i oświadczył, że uwalnia go

od wszelkich podejrzeń, a ojcu wyprawił pogrzeb z wielką wspaniałością.

6. Teraz Herod skierował się ku Samarii, która była pogrążona w za-

mieszkach, i zaprowadził porządek w mieście. Potem powrócił na czas świę-

ta187 do Jerozolimy, wiodąc swoje ciężkozbrojne zastępy. Hirkan, idąc za po-

par. 223 -Antiq. 14, 277

par. 227=Antiq. 14,281

duszczeniem Malichosa, którego nadejście Heroda napełniło strachem, zaka-

zał stykania się ludzi obcych z tubylcami w czasie ich oczyszczania się. He-

rod przeszedł do porządku dziennego nad tym pretekstem oraz osobą roz-

kazującego i wkroczył nocą do miasta. I znowu Malichos przystąpił do niego

i zaczął biadać nad losem Antypatra, a Herod też ze swojej strony maskował

swoje uczucia, z trudem opanowując gniew. Równocześnie poskarżył się na

zabójstwo ojca w liście do Kasjusza, który miał jeszcze inne powody, aby

nienawidzić Malichosa. Odpisał mu więc, że może podjąć kroki przeciwko

zabójcy ojca, a podległym sobie trybunom188 wydał poufnie rozkaz, aby

w tym zbożnym dziele udzielić Herodowi pomocy.

7. Kiedy Kasjusz zajął Laodyceę189 i zewsząd przybywali doń władcy,

niosąc dary i wieńce, Herod uznał, że nadszedł odpowiedni moment, aby

wziąć zemstę. Malichos jednak przeczuwając, co się święci, postanowił po

przybyciu do Tyru potajemnie uprowadzić syna, którego trzymano w tym

mieście jako zakładnika, a sam przygotował się do ucieczki do Judei. Świa-

domość, że gra szła o życie, podsuwała mu śmiałe plany: liczył na to, że

w chwili gdy Kasjusz był zupełnie zaabsorbowany wojną z Antoniuszem,

wznieci powstanie narodu przeciw Rzymianom i z łatwością usunie Hirkana,

a sam zasiądzie na tronie królewskim.

8. Los jednak zadrwił z jego nadziei. Herod bowiem, przewidując jego

zamysły, zaprosił Hirkana i jego na ucztę, po czym wysłał kilku z towarzyszą-

cych mu sług pod pozorem przygotowywania uczty, a w istocie w celu uprze-

dzenia trybunów, aby wyszli za miasto i zaczatowali na niego. Ci, pamiętając

o rozkazie Kasjusza, wyszli na brzeg morski przed miastem z mieczami w rę-

ku i tam otoczywszy Malichosa zabili go, zadając mu liczne ciosy. Hirkan od

razu zemdlał z wrażenia i upadł na ziemię. Gdy zaś z trudem przyszedł do sie-

bie, zapytał Heroda, kto zabił Malichosa. Na to jeden z trybunów odpowie-

dział: „Rozkaz Kasjusza”. „Więc to Kasjusz — rzekł Hirkan — ocalił i mnie,

i moją ojczyznę, zabijając tego, który spiskował przeciw nam obojgu”. Czy

Hirkan tak rzeczywiście myślał, czy też ze strachu wypowiedział te słowa, nie

godząc się w gruncie z tym czynem, nie wiadomo. Jakkolwiek rzecz się miała,

w taki właśnie sposób Herod wywarł zemstę na Malichosie.

Rozdział XII

1. Ledwie Kasjusz odmaszerował z Syrii190, znowu doszło do buntu

w Jerozolimie. Oto wystąpił zbrojnie przeciw Fazaelowi niejaki Heliks191,

który pragnął zemścić się na Herodzie za ukaranie Malichosa, uderzając

w jego brata. Herod bawił właśnie u wodza rzymskiego Fabiusza w Damaszku i

chciał pośpieszyć bratu z pomocą, lecz przeszkodziła mu choroba.

Tymczasem Fazael własnymi siłami rozprawił się z Heliksem, a Hirkana

obrzucił obelgami, zarzucając mu niewdzięczność, ponieważ współdziałał

z wrogiem i bezczynnie przyglądał się, jak brat Malichosa obsadzał twier-

22

dze. Wiele bowiem z nich dostało się już w jego ręce, wśród nich najsil-

niejsza ze wszystkich Masada192.

2. Wszelako na nic mu się to zdało wobec potęgi Heroda, który po po-

wrocie do zdrowia zajął inne twierdze, a jemu samemu jako błagalnikowi po-

zwolił wyjść z Masady. Wypędził także z Galilei samowładcę Tyru Mariona,

który już opanował był trzy twierdze. Oszczędzał wszystkich wziętych do

niewoli Tyryjczyków, a niektórych z nich nawet puścił wolno i obdarował,

czym zjednał sobie przychylność mieszkańców miasta i wzbudził nienawiść

do tyrana. Władzę tę Marion otrzymał z rąk Kasjusza, który całą Syrię po-

dzielił między udzielnych władców. Jednakże z nienawiści do Heroda popie-

rał sprawę sprowadzenia Antygona, syna Arystobula, z wygnania, a jeszcze

bardziej pod wpływem Fabiusza, którego Anty gon przekupił pieniędzmi, aby

działał na rzecz jego powrotu. Koszty związane z całym przedsięwzięciem

pokrywał za Antygona jego szwagier Ptolemeusz193.

3. Herod ruszył na owych wrogów i stoczył z nimi przy przejściach

wiodących do Judei zwycięską bitwę. Po wypędzeniu Antygona powrócił

do Jerozolimy, gdzie sukcesem tym podbił serca wszystkich. Nawet bo-

wiem ci, co go dawniej nie popierali, wówczas dzięki jego związkowi po-

winowactwa z Hirkanem zaczęli odnosić się przychylnie. Poprzednio pojął

on za żonę przedniejszą niewiastę spośród mieszkańców kraju, imieniem

Doris, z którą miał syna Antypatra, a obecnie poślubił Mariammę194, córkę

Aleksandra, syna Arystobula, i wnuczkę Hirkana, wchodząc w ten sposób

do rodziny królewskiej.

4. Kiedy Kasjusz poniósł śmierć pod Filippi195, Cezar udał się do Italii,

a Antoniusz do Azji. Wtedy przybywały do Botynii do Antoniusza poselstwa

z różnych miast, a wśród nich przedniejsi Żydzi, którzy oskarżali Fazaela

i Heroda, że zagarnęli przy pomocy gwałtu władzę w państwie, a Hirkan mu-

siał się zadowolić samym zaszczytnym imieniem. W związku z tą sprawą

zjawił się także Herod i po wręczeniu Antoniuszowi znacznej sumy tak go

życzliwie do siebie usposobił, iż ten wrogom jego nawet nie chciał dać posłu-

chania. Tak więc musieli wówczas odejść z niczym.

5. Ale z kolei stu przedniej szych żydowskich mężów zjawiło się

w Dafne196 koło Antiochii u Antoniusza, którym już owładnęła niewolnicza

miłość do Kleopatry. Wyłoniwszy spośród siebie mężów najbardziej poważ-

nych i wymownych, zaczęli oskarżać braci. W obronie ich wystąpił Messa-

la197, a poparcia udzielił Hirkan ze względu na związek powinowactwa. Po

wysłuchaniu obu stron Antoniusz wypytywał Hirkana, który z tych ludzi naj-

lepiej nadawałby się do sprawowania władzy. Gdy ten odrzekł, że grupa He-

roda, uradowany Antoniusz (łączyły go przecież z braćmi przyjacielskie sto-

sunki datujące się od czasów ich ojca, kiedy to Antypater przyjął go z całą

życzliwością, gdy wraz z Gabiniuszem wkraczał do Judei) ustanowił braci

tetrarchami198, dając im w zarząd całą Judeę.

6. Kiedy posłowie przyjęli to z jeszcze większym wzburzeniem, kazał

piętnastu z nich pochwycić i wtrącić do więzienia, a gotów był nawet ukarać

ich śmiercią. Pozostałych wypędził nie szczędząc im zniewag. Z tej przyczy-

ny doszło w Jerozolimie do jeszcze większych niepokojów. Wysłano tedy

znowu poselstwo złożone aż z tysiąca Żydów do Tyru, gdzie przebywał An-

toniusz, zdążając do Jerozolimy. Gdy ci podnieśli krzyk, wysłał on zarządcę

Tyru, polecając mu ukarać każdego, kto wpadnie mu w ręce, i umocnić wła-

dzę ustanowionych przez siebie tetrarchów.

7. Zanim do tego doszło, przybył na brzeg morza Herod z Hirkanem

i gorąco posłów nakłaniał, aby przez swój nierozumny upór nie przywiedli sie-

bie do zguby, a ojczyzny do wojny. Ale gdy oni okazali jeszcze większe wzbu-

rzenie, Antoniusz nasłał na nich żołnierzy ciężkozbrojnych i wielu z nich bądź

zostało zabitych, bądź zranionych. Hirkan zajął się urządzeniem pogrzebu po-

ległych oraz leczeniem rannych. Jednakże ci, którym udało się ujść cało, by-

najmniej nie uspokoili się, lecz wywoływali zamieszki w mieście, co tak roz-

sierdziło Antoniusza, że kazał stracić także mężów uwięzionych.

Rozdział XIII

1. W dwa lata później satrapa Partów Barzafranes199 wraz z synem kró-

23

lewskim Pakorusem zajęli Syrię. Wówczas Lizaniasz, który po śmierci ojca —

był nim Ptolemeusz, syn Mennajosa — objął władzę w tym kraju, starał się

zjednać satrapę dla sprawy osadzenia na tronie Antygona i obalenia Hirkana,

przyrzekając mu tysiąc talentów i pięćset kobiet. Pakorus dał się skusić tą

obietnicą i sam ciągnął wzdłuż wybrzeża morskiego, a Barzafranesowi rozka-

zał wkroczyć środkiem lądu. Spośród miast nadmorskich przed Pakorusem za-

mknął bramy Tyr, natomiast otworzyły je Ptolemaida i Sydon200. Następnie

przydzielił jednemu z podczaszych królewskich o tym samym imieniu oddział

jazdy, każąc mu przed sobą wtargnąć do Judei w celu rozpoznania sytuacji

u wrogów i w miarę potrzeby udzielenia Antygonowi pomocy.

2. Kiedy wojsko plądrowało Karmel, mnóstwo Żydów przyłączyło się

do Antygona, zgłaszając się ochotniczo do udziału w inwazji. Ten zaś wysłał

ich przodem z poleceniem zajęcia miejscowości zwanej Drymos201. Po stoczeniu

bitwy w tym miejscu wyparli nieprzyjaciół i czyniąc dalszy pościg za

nimi, zapędzili się aż do Jerozolimy, a przy rosnącej ciągle liczebności swo-

ich szeregów dotarli aż do pałacu królewskiego202. Gdy Hirkan i Fazael za-

stąpili im drogę silnym oddziałem na rynku, doszło do starcia, w którym

zwolennicy Heroda rozgromili nieprzyjaciół i zamknęli ich w świątyni, roz-

stawiwszy w sąsiednich domach załogę liczącą sześćdziesięciu mężów, aby

ich strzegła. Ale wroga braciom część ludności zaatakowała ją i spaliła. Roz-

wścieczony śmiercią tych mężów Herod przystąpił do akcji i wielu spośród

ludu zabił. Nie było dnia, aby oddziały nie ścierały się z sobą wzajemnie

i mordom nie było końca.

3. Skoro nadeszło święto zwane Pięćdziesiątnicą203, wszystkie przyleg-

łe do świątyni miejsca i całe miasto zaległy tłumy, które ściągnęły z okolicy,

przeważnie z bronią w ręku. Fazael bronił murów, a Herod z nielicznym

wojskiem pałacu. Uczyniwszy wypad na przedmieście na nieprzyjaciół usta-

wionych w szyku bojowym, mnóstwo ich pozabijał, a wszystkich pozosta-

łych zmusił do ucieczki, zamykając jednych w mieście, drugich w świątyni,

a jeszcze innych w obozie poza murem. Widząc, co się dzieje, Antygon pro-

sił o wyrażenie zgody na wpuszczenie Pakorusa jako pośrednika204. Fazael

na to przystał i przyjął Parta z pięciuset jeźdźcami w mieście z całą gościn-

nością. Przybył niby po to, żeby położyć kres wojnie domowej, a naprawdę,

aby pomóc Antygonowi. Przeto nakłonił podstępnie Fazaela, aby udał się

w poselstwie do Barzafranesa w celu zakończenia wojny. I chociaż Herod

usilnie mu to odradzał i nakłaniał go, aby zgładził intryganta i nie dał się

wciągnąć w jakąś pułapkę, jako że barbarzyńcy z natury są wiarołomni, Fa-

zael udał się wraz z Hirkanem w drogę. Aby rzecz wydała się jak najmniej

podejrzana, Pakorus pozostawił część jeźdźców zwanych „wolnymi”205 przy

Herodzie, a resztę wysłał jako eskortę Fazaela.

4. Gdy przybyli do Galilei, zauważyli, że mieszkańcy są zbuntowani

i pod bronią. Satrapa206, z którym się spotkali, był człowiekiem niezwykle

przebiegłym i swoją uprzejmością maskował podstępne knowania: ofiarował

im dary, a potem w drodze powrotnej kazał urządzić na nich zasadzkę. To, że

przygotowano na nich spisek, zmiarkowali dopiero, gdy stanęli w pewnej

nadmorskiej miejscowości, noszącej nazwę Ekdyppon207. Tutaj bowiem do-

szła do ich uszu wiadomość o obietnicy tysiąca talentów i o tym, że w liczbie

pięciuset niewiast, które Antygon solennie przyrzekł Partom, znalazły się

przeważnie ich własne kobiety. Dalej dowiedzieli się, że barbarzyńcy nie-

ustannie strzegą ich w nocy i już dawno by ich pojmali, gdyby nie to, że

chciano odczekać, aż w Jerozolimie pochwycą Heroda, aby ten przedwcześ-

nie nie dowiedział się o ich losie i nie zaczął się mieć na baczności. Nie były to

bynajmniej puste słowa, bo już mogli zauważyć straże rozstawione w pew-

nym oddaleniu od siebie.

5. Chociaż Fazaela gorąco namawiał do ucieczki Ofeliusz — dowie-

dział się bowiem od najbogatszego w owym czasie Syryjczyka Saramalli208

o całym planie spisku — ten nie mógł pogodzić się z myślą pozostawienia

Hirkana swojemu losowi. Udał się przeto do satrapy i otwarcie oskarżył go

o przygotowanie zamachu, a przede wszystkim o to, że uczynił tak ulegając

pokusie pieniędzy. Sam obiecał mu dać za swoje ocalenie jeszcze większą

24

sumę niż Antygon za osiągnięcie tronu. Słysząc te zarzuty Part, który pra-

gnął zdjąć z siebie podejrzenia, wykręcał się chytrze i zaklinał, po czym

udał się do Pakorusa209. Zaraz potem niektórzy z pozostawionych Partów

zgodnie z otrzymanym rozkazem pochwycili Fazaela i Hirkana, miotają-

cych na nich moc przekleństw za złamanie przysięgi i wiarołomstwo, które

wobec nich popełniono.

6. Tymczasem wysłany do Jerozolimy podczaszy zastawiał sidła, aby

zgodnie z poleceniem pochwycić Heroda, i starał się go wywabić poza mury.

Herod jednak już od samego początku żywił nieufność do barbarzyńców,

a wówczas dowiedział się jeszcze, że pisma donoszące mu o spisku wpadły

w ręce wrogów. Wzbraniał się przeto wyjść, choć Pakorus z największą

szczerością doradzał, aby udał się na spotkanie niosących owe pisma. Ani

bowiem (mówił) wrogowie nie przechwycili ich, ani nie ma w nich mowy

o żadnym spisku, lecz po prostu o tym, co zdziałał Fazael. Herod jednak już

skądinąd zdołał się dowiedzieć o pojmaniu brata. Prócz tego przyszła do nie-

go Mariamme210, córka Hirkana, najrozumniejsza z kobiet, i zaklinała go,

aby nie wychodził i nie oddawał się w ręce barbarzyńców, którzy już zupeł-

nie wyraźnie na niego dybali.

7. Kiedy Pakorus i jego towarzysze jeszcze przemyśliwali na tym, jak-

by potajemnie plan spisku w czyn wprowadzić — nie można było przecież

tak potężnego męża pokonać otwarcie — Herod uprzedził ich i wraz z naj-

bliższymi osobami umknął nocą, skrycie przed nieprzyjaciółmi, w kierunku

Idumei. Gdy Partowie spostrzegli się, urządzili pościg. Herod zaś zarządził,

aby matka, siostry211, narzeczona ze swoją matką i najmłodszym bratem po-

suwali się dalej, sam tymczasem z towarzyszami odpierał barbarzyńców,

chcąc zapewnić im bezpieczeństwo. W każdym starciu z wrogami wielu

kładł trupem i spiesznie podążał do twierdzy Masada212.

8. W czasie ucieczki bardziej niż Partowie dawali mu się we znaki Ży-

dzi, którzy nieustannie go nękali, a w odległości sześćdziesięciu stadiów od

miasta zmusili go nawet do stoczenia regularnej bitwy, która trwała przez

dłuższy czas. Tutaj Herod odniósł zwycięstwo, wielu z nich zabijając. Później

dla upamiętnienia tego sukcesu założył w tym miejscu gród i ozdobił

go niezwykle kosztownym pałacem, wzniósł bardzo silny zamek i nazwał tę

miejscowość od swego imienia Herodejonem213. Podczas tej ucieczki co-

dziennie przyłączało się doń wielu ludzi, a kiedy dotarł do Orezy214 w Idu-

mei, brat Józef, który wyszedł na jego spotkanie, doradzał mu pozbyć się

balastu ciągnącej za nim wielkiej rzeszy, ponieważ Masada nie była w stanie

przyjąć takiej masy ludzi, liczącej z górą dziesięć tysięcy głów. Herod, idąc

za tą radą, zaopatrzył w żywność wszystkich, z którymi miał więcej kłopotu

niż pożytku, i kazał im rozproszyć się po Idumei. Oprócz najbliższych krew-

nych, zatrzymał najdzielniejszych mężów i schronił się do twierdzy. Tu zo-

stawił ośmiuset ludzi dla ochrony kobiet i odpowiednie zapasy żywności na

wypadek oblężenia, a sam szybkim marszem podążył do Petry215 w Arabii.

9. Tymczasem w Jerozolimie Parto wie rzucili się na rabunek, wdziera-

jąc się do domów opuszczonych przez zbiegłych mieszkańców i do pałacu

królewskiego, nietkniętym pozostawiając jedynie mienie Hirkana216 (było te-

go nie więcej jak trzysta talentów). Gdzie indziej też nie obłowili się, tak jak

się spodziewali. Herod bowiem, żywiąc od dawna nieufność do wiaroło-

mnych barbarzyńców, najcenniejsze kosztowności swoje już przedtem wy-

wiózł do Idumei i tak samo postąpił każdy z jego zwolenników. Dokonawszy

grabieży, Partowie w swoim zuchwalstwie posunęli się tak daleko, że cały

kraj uczynili teatrem niewypowiedzianej wojny, miasto Marisę217 obrócili

w perzynę i nie tylko Antygona osadzili na tronie, ale jeszcze wydali mu

związanych Fazaela i Hirkana, aby mógł pastwić się nad nimi. Ten, rzuci-

wszy się na Hirkana, własnymi zębami odgryzł mu ucho218, aby nie mógł

przy ewentualnej zmianie stosunków znów kiedyś objąć stanowiska arcyka-

płana. Tylko bowiem mężowie bez żadnych ułomności fizycznych mogą zo-

stać arcykapłanami.

10. Męstwo Fazaela sprawiło, że Antygon przybył za późno. Ten bo-

wiem już roztrzaskał sobie głowę o skałę, ponieważ nie mógł posłużyć się

25

ani rękoma, ani żelazem. Tak to pokazał on, że jest prawdziwym bratem

Heroda, a Hirkan bardzo lichym człowiekiem, i zmarł śmiercią bohaterską,

zgotowawszy sobie koniec godny czynów swojego życia219. Jest jeszcze in-

na wersja, mianowicie że Fazael po tym uderzeniu głową przyszedł do sie-

bie, lecz przysłany przez Antygona lekarz rzekomo, aby go leczyć, wlał do

rany truciznę i w ten sposób go zabił. Nie wiadomo zresztą czy ta, czy inna

wersja jest prawdziwa, w każdym razie obie przyjmują chwalebny akt na

początku. Opowiadają jeszcze, że zanim wyzionął ducha, dowiedział się od

pewnej niewiasty, że Herodowi udało się zbiec, i rzekł: „Teraz już mogę

spokojnie zejść ze świata, ponieważ pozostawiam przy życiu tego, który

pomści się na wrogach”.

11. Tak to Fazael zakończył życie. Partowie natomiast, choć im nie

udało się posiąść kobiet, na których najbardziej im zależało, oddali w Jerozo-

limie władzę w ręce Antygona, a Hirkana uprowadzili jako jeńca do Partii.

Rozdział XIV

1. Tymczasem Herod przyspieszył swój marsz do Arabii, gdyż pragnął

jak najrychlej uzyskać od króla pieniądze, będąc przekonany, że brat jego

jeszcze żyje. Uważał, że tylko takim sposobem będzie mógł skłonić chci-

wych barbarzyńców do uwolnienia Fazaela. Liczył bowiem na to, że jeśliby

nawet Arab nie raczył pamiętać o przyjaźni łączącej go z jego ojcem, a także

gdyby okazał się zbyt skąpym, aby mu zrobić taki podarunek, to w każdym

razie będzie mógł od niego pożyczyć sumę potrzebną na zapłacenie okupu,

dając w zastaw syna tego człowieka, którego miało się wykupić. A właśnie

przyprowadził z sobą bratanka mającego siedem lat. Gotów był zapłacić trzy-

sta talentów, proponując jako poręczycieli Tyryjczyków, którzy też ofiaro-

wali swoje usługi. Los jednak uprzedził jego gorliwość i skoro Fazael nie żył,

niczego nie mogła już dokonać braterska miłość Heroda. Przekonał się także,

że i na przyjaźń Arabów zgoła nie może liczyć. Ich król bowiem Malchos220

naprzód przekazał mu rozkaz, aby jak najrychlej opuścił kraj, podając jako

pretekst tego postępku, że rzekomo Partowie przysłali poselstwo z żądaniem,

aby wygnał Heroda z Arabii. W rzeczywistości chodziło mu o zatrzymanie

sum pożyczonych od Antypatra, bez potrzeby odwzajemniania się czymkol-

wiek jego synom, znajdującym się w tej przykrej sytuacji, za otrzymane od

niego dary. Doradcy, którymi posłużył się w tej niecnej sprawie — a byli to

najbardziej wpływowi ludzie w jego otoczeniu — sami też pragnęli przywła-

szczyć sobie sumy powierzone przez Antypatra.

2. Tak oto Herod znalazł w Arabach wrogów i to z przyczyny, dla

której spodziewał się mieć w nich jak najlepszych przyjaciół. Toteż posłań-

com udzielił odpowiedzi, jaką podyktowały mu uczucia, i skierował się do

Egiptu. Pierwszą noc spędził w jednej z tamtejszych świątyń, gdzie spotkał

się ze swoimi ludźmi, których był pozostawił w tyle. Nazajutrz dotarł do

Rinokorury221, gdzie otrzymał wiadomość o śmierci brata. Pogrążony

w smutku w takiej mierze, w jakiej pozwalały mu na to troski, udał się

w dalszą drogę. Wszelako król arabski pożałował po niewczasie swego po-

stępku i wysłał z wielkim pośpiechem posłów, aby zawrócili z drogi tak

znieważonego męża. Lecz Herod już daleko ich wyprzedził i przybył do

Peluzjum222. Tutaj, nie mogąc uzyskać pozwolenia na przejazd od załóg

okrętów stojących na kotwicy, odniósł się do dowódców. Ci z szacunkiem dla jego

sławy i godności eskortowali go do Aleksandrii. Po przybyciu do

miasta doznał wspaniałego przyjęcia od Kleopatry, która spodziewała się,

że on stanie na czele przygotowywanej przez siebie wyprawy. Lecz Herod

nie przyjął oferty królowej i nie bacząc ani na porę w pełni już zimową, ani

na zamieszki w Italii223, odpłynął do Rzymu.

3. Na wysokości Pamfilii znalazł się w niebezpieczeństwie katastrofy

morskiej i, po wyrzuceniu większej części ładunku, z trudem uratował się,

lądując na wyspie Rodos, która mocno ucierpiała w czasie wojny z Kasju-

szem. Tutaj powitali go przyjaciele Ptolemeusz i Sapfiniusz. Mimo niedo-

statku środków kazał sobie zbudować ogromny trójrzędowiec, na którym

popłynął wraz z przyjaciółmi do Brundizjum, a stamtąd spiesznie podążył

do Rzymu. Tu najpierw zwrócił się do Antoniusza jako przyjaciela swego

26

ojca i dokładnie opowiedział mu o niedoli własnej i swojej rodziny oraz

o tym, że zostawił swoich najbliższych oblężonych w twierdzy i nie zważa-

jąc na porę zimową, udał się w podróż morską, aby jego właśnie prosić

o pomoc.

4. Antoniusza zdjęła litość wobec takiej odmiany losu. Pomny stosun-

ków przyjaźni i gościnności łączących go z Antypatrem, a przede wszys-

tkim ceniąc osobistą dzielność stojącego przed nim męża, gotów był już od

razu ustanowić królem Żydów tego, którego sam poprzednio zamianował

tetrarchą224. Nie mniej niż życzliwość do Heroda usposabiała go przyjaźnie

doń niechęć do Antygona. Uważał go bowiem za buntownika i wroga Rzy-

mian. Sam Cezar225 okazał się dlań jeszcze bardziej przychylny od Anto-

niusza, kiedy przypomniał sobie wyprawy wojenne, które Antypater

przedsięwziął w Egipcie po stronie jego ojca226, okazywaną przyjaźń, go-

ścinność i ogólną życzliwość. Przede wszystkim zaś doceniał osobistą ener-

gię Heroda. Zwołał tedy posiedzenie senatu, na którym Messala, a po nim

Atratinus227 przedstawili Heroda i szczegółowo opowiedzieli o przysługach

wyświadczonych przez jego ojca i jego własnej życzliwości dla Rzymian.

Jednocześnie wskazali, że Antygon jest ich wrogiem nie tylko dlatego, że

już przedtem miał z nimi spory, ale i dlatego, że wówczas objął władzę

z pomocą Partów, wzgardziwszy Rzymianami. Słowa te mocno poruszyły

członków senatu i kiedy wystąpił Antoniusz i oświadczył, że w obliczu

wojny z Partami byłoby rzeczą korzystną, aby Herod sprawował władzę

królewską, jednomyślnie powzięto taką uchwałę. Po rozpuszczeniu senatu

Antoniusz i Cezar wychodząc wzięli Heroda między siebie. Przed nimi po-

stępowali Konsulowie wraz z innymi urzędnikami, aby złożyć ofiarę i zde-

ponować uchwałę na Kapitolu. W tym pierwszym dniu wstąpienia Heroda

na tron królewski Antoniusz uraczył go ucztą.

Rozdział XV

1. Przez cały ten czas Antygon oblegał tych, którzy schronili się w Ma-

sadzie. Nie brak im było żywności, lecz doskwierał niedostatek wody. Dlate-

go też brat Heroda, Józef, skoro posłyszał, że Malchos pożałował swego nie-

cnego postępku w stosunku do Heroda, zamierzał ze swymi ludźmi w liczbie

dwustu schronić się do Arabów. I już miał opuścić twierdzę, lecz zdarzyło

się, że tej samej nocy, której miał nastąpić wymarsz, spadł rzęsisty deszcz.

Skoro więc zbiorniki napełniły się wodą, nie musiał ratować się ucieczką.

Zaczęto nawet atakować wojsko Antygona, już to występując w otwartej

walce, już to czyniąc zasadzki i sporo ludzi zabijano. Ale nie tylko same suk-

cesy były ich udziałem; zdarzało się też, że sami doznawali niepowodzenia

i musieli się wycofywać.

2. Tymczasem wódz rzymski Wentidiusz228, przysłany w celu wyparcia

Partów z Syrii, postępując za nimi wkroczył do Judei, rzekomo, aby Józefowi

i załodze przyjść z odsieczą, a w istocie, ażeby wycisnąć od Antygona pie-

niądze229. Przeto rozłożył się obozem w najbliższym sąsiedztwie Jerozolimy,

a gdy jego chciwość została zaspokojona, wycofał się z głównymi siłami. Na

miejscu pozostawił jednak z częścią ich Silona, nie chcąc, by po odmarszu

wszystkich wojsk wyszła na jaw jego interesowność. Antygon ze swej strony

liczył znowu na Partów, lecz przez pewien czas starał się utrzymywać dobre

stosunki z Silonem, aby mu nie bruździł, nim spełnią się jego nadzieje.

3. Herod tymczasem już przypłynął z Italii do Ptolemaidy i zebrawszy

znaczne siły złożone z cudzoziemców i ludności tubylczej, ruszył na Antygo-

na szybkim marszem przez Galileę. Wspomagał go Wentidiusz i Silon, któ-

rych wysłannik Antoniusza Deliusz skłonił, aby dopomogli Herodowi odzy-

skać władzę. Wentidiusz właśnie uśmierzał w miastach zamieszki, do

których doszło wskutek najazdu Partów, a Silon przekupiony przez Antygo-

na pozostawał w Judei. Herod zaś nie mógł uskarżać się na brak ludzi.

W miarę, jak posuwał się z dnia na dzień, rosła jego armia i z nielicznymi

wyjątkami przystała doń cała Galilea. Najpilniejszym dla niego zadaniem

wojennym była wyprawa na Masadę, a przede wszystkim uwolnienie krew-

nych od oblężenia. Na przeszkodzie stała jednak Joppa. Trzeba było wpierw

zdobyć to wrogie sobie miasto, aby nie pozostawić na swoich tyłach żadnego

27

warownego punktu w ręku nieprzyjaciela, kiedy będzie zdążał ku Jerozoli-

mie. Teraz zaczął z nim współdziałać także Silon, rad, że znalazł pretekst do

opuszczenia Jerozolimy, lecz mocno dawali mu się we znaki ścigający go

Żydzi. Herod uczynił na nich wypad z niewielkim oddziałem i szybko zmusił

ich do odwrotu, wybawiając z opresji Silona, który zresztą słabo się bronił.

4. Następnie zajął Joppę i szybkim marszem podążył ku Masadzie, aby

wyzwolić swoich bliskich. Spośród mieszkańców kraju jednych pociągała ku

niemu życzliwość dla jego ojca, drugich jego sława, innych wreszcie chęć

wyrażenia wdzięczności za dobrodziejstwa, jakich doznali od nich obu,

większość przekonanie, że on niewątpliwie zasiądzie na tronie. W taki spo-

sób zebrały się trudne do pokonania zastępy230. Kiedy Herod posuwał się na-

przód, Anty gon urządzał różne zasadzki, obsadzając odpowiednie przejścia,

lecz swoim nieprzyjaciołom nie wyrządził żadnej lub prawie żadnej szkody.

Herod natomiast z łatwością przejął pod swoją władzę krewnych z Masady

i twierdzę Orezę231, po czym ruszył ku Jerozolimie. Przyłączyły się do niego

oddziały Silona oraz wielu ludzi z miasta, będących pod wrażeniem potęgi

Heroda.

5. Kiedy rozbił obóz po zachodniej strome miasta, rozmieszczeni w tej

części strażnicy obrzucili ich strzałami i oszczepami, podczas gdy inni ob-

rońcy urządzali wypady w zwartych grupach i atakowali zewnętrzne poste-

runki. Herod kazał najpierw heroldom obchodzić mury i ogłaszać, że przyby-

wa dla dobra narodu i ocalenia miasta. Nie zamierza bynajmniej mścić się

nawet na zdeklarowanych wrogach, ale gotów jest zapewnić bezkarność

i najzagorzalszym przeciwnikom. Ponieważ zwolennicy Antygona wygłasza-

li przeciwne wezwania, nie pozwalając nikomu ani słuchać nawoływań he-

roldów, ani przechodzić na stronę przeciwników, Herod kazał swoim żołnie-

rzom przystąpić do obrony przed wojownikami rażącymi z murów. Ci

jednak, miotając pociski, szybko wszystkich od wież odpędzili.

6. Wtedy to Silon zdradził się, że jest człowiekiem sprzedajnym. Podju-

dził on mianowicie wielu swoich żołnierzy, aby głośno wyrzekali na brak

zaopatrzenia i domagali się pieniędzy na żywność oraz odesłania ich do od-

powiednich miejsc na leże zimowe. Okolice miasta bowiem były ogołocone,

gdyż poprzednio wszystko zagrabiły wojska Antygona. Zaczął tedy zwijać

swój obóz i czynił przygotowania do odmarszu. Herod jednak zwrócił się do

podległych Silonowi dowódców i poszczególnych grup żołnierzy, prosząc

ich, aby nie opuszczali tego, którego przysłali Cezar, Antoniusz i senat. Od

niedostatków wybawi ich już od tego dnia poczynając. Po tym wezwaniu sam

natychmiast ruszył w okoliczne tereny i sprowadził żywność w tak wielkiej

obfitości, że obrócił wniwecz wszelkie preteksty Silona. Zatroszczył się tak-

że o to, aby i w następnych dniach nie zabrakło zapasów. Mieszkańcom oko-

lic Samarii — miasto to opowiedziało się po jego stronie — rozkazał sprowa-

dzić do Jerycha zboże, wino, oliwę i bydło. Na wieść o tym Antygon rozesłał

ludzi po kraju, polecając zatrzymywać transporty z żywnością i urządzać na

nie zasadzki. Usłuchano go i wielka liczba ciężkozbrojnych zebrała się po-

wyżej Jerycha. Zajęto pozycje w górach i czatowano na wiozących żywność.

Ale i Herod nie zasypiał sprawy, lecz zabrał dziesięć kohort, w tym pięć

rzymskich i pięć żydowskich, do których należał także mieszany oddział żoł-

nierzy najemnych z niewielką liczbą jeźdźców, i przybył do Jerycha. Miasto

zastał opuszczone, lecz napotkał pięciuset mężów z żonami i dziećmi, którzy

zajęli jego górne części. Tych wziął do niewoli, lecz później puścił wolno.

Rzymianie zaś wtargnęli do pozostałej części miasta, którą złupili. Znaleźli

tam domy pełne wszelakich klejnotów. Król pozostawił w Jerychu załogę

i po powrocie stamtąd rozesłał wojsko rzymskie na leże zimowe do okolic

Idumei, Galilei i Samarii, które były mu przyjazne. Także Antygon, chcąc

przypodobać się Antoniuszowi, przekupił Silona i uzyskał zgodę na zakwa-

terowanie części wojska w Liddzie232.

Rozdział XVI

1. Tak więc Rzymianie pędzili błogi żywot, mając w bród wszystkiego

i wolni od trudów rzemiosła wojennego. Herod tymczasem nie siedział bez-

czynnie, lecz wysławszy brata Józefa na czele wojska liczącego dwa tysiące

28

pieszych i czterystu jeźdźców, zajął Idumeę, aby zapobiec wystąpieniom

buntowniczym na rzecz Antygona. Sam natomiast przeniósł swoją matkę

i krewnych, których wyprowadził z Masady, do Samarii i umieścił ich

w bezpiecznym miejscu, po czym podążył, aby zająć pozostałe twierdze

w Galilei i wypędzić załogi Antygona.

2. Przed Sefforis stanął w czasie gwałtownej śnieżycy i zajął miasto

bez walki, jako że załogi zbiegły przed jego nadejściem. Tutaj pozwolił woj-

skom, które mu towarzyszyły i wskutek zimy mocno ucierpiały, pokrzepić

swe siły. Była tu zaś obfitość żywności. Następnie ruszył na zamieszkałych

w grotach rozbójników233, którzy swymi łupieskimi wyprawami w znacznej

części kraju wyrządzili mieszkańcom nie mniej szkód niż wojna. Herod wy-

prawił przodem trzy oddziały żołnierzy pieszych, a jeden oddział jazdy na

wieś Arbelę234, dokąd sam dotarł po czterdziestu dniach z pozostałymi siła-

mi. Wrogowie nie przestraszyli się jego nadejścia i wyszli na spotkanie

z bronią w ręku. Łączyli oni doświadczenie w walce z odwagą właściwą roz-

bójnikom. Kiedy doszło do starcia, pod naporem ich prawego skrzydła lewe

skrzydło Heroda zaczęło ustępować. Herod natychmiast wykonał manewr

okrążający swoim prawym skrzydłem, przychodząc tym oddziałom z pomo-

cą i powstrzymując je od dalszej ucieczki. Uderzywszy na czyniących po-

ścig, zatrzymał atak nieprzyjaciół, aż w końcu nie mogli oni wytrzymać czo-

łowego natarcia i rzucili się do ucieczki.

3. Herod ścigał ich do Jordanu, zadając im straty w ludziach. Sporą część

ich wytracił, a reszta rozproszyła się, chroniąc się za rzeką. Tak więc cała Ga-

lilea została wyswobodzona od ich postrachu z tym wszakże wyjątkiem, że

niektórzy rozbójnicy pozostali, kryjąc się w jaskiniach. Rozprawa z nimi wy-

magała jednak czasu. Dlatego też Herod najpierw wynagrodził żołnierzy za

poniesione trudy, dając każdemu po sto pięćdziesiąt drachm srebra, a dowód-

com wielekroć więcej, po czym odesłał ich na leże zimowe. Najmłodszemu

z braci, Ferorasowi, polecił zająć się dostawą żywności235 dla nich i umocnie-

niem Aleksadrejonu. Ten zaś oba te zadania spełnił z całą gorliwością.

4. W owym czasie Antoniusz przebywał w okolicy Aten, a Wentidiusz

wezwał Silona i Heroda do udziału w wyprawie przeciw Partom236, polecając

wpierw zaprowadzić porządek w Judei. Herod chętnie odesłał Silona do Wenti-

diusza, a sam wyprawił się na mieszkańców pieczar. Jaskinie te znajdowały się

w stromych urwiskach górskich i zewsząd były niedostępne. Wiodły do nich tyl-

ko biegnące ukośnie niezmiernie wąskie ścieżki. Skalisko, w którym były wej-

ścia do nich, opadało ku bardzo głębokim rozpadlinom i stromo urywało się w ja-

rach. Wobec niedostępności terenu, król przez długi czas nie wiedział, jak postą-

pić, aż w końcu powziął bardzo ryzykowny plan. Kazał mianowicie najtęższych

mężów spuścić w skrzyniach zawieszonych na linie, umożliwiając im w ten spo-

sób dostęp do wejść jaskiń. Mężowie ci zabijali rozbójników z rodzinami, a na

broniących się miotali ogień. Herod jednak rad był niektórych z nich ocalić i ka-

zał przez herolda wezwać ich, aby wyszli do niego. Lecz żaden z nich nie poddał

się dobrowolnie237, a niejeden spośród zmuszonych do tego wolał śmierć niż nie-

wolę. Wówczas to pewien starzec, ojciec siedmiorga dzieci, kiedy matka wraz

z nimi prosiła go, by pozwolił im wyjść za poręczeniem ułaskawienia, pozabijał

ich w taki oto sposób: kazał im pojedynczo wychodzić, a sam, stanąwszy przy

wejściu, kolejno mordował każdego, który zbliżał się. Herod, który przyglądał

się temu z daleka, głęboko był tym poruszony i wyciągnąwszy ku starcowi pra-

wicę, nakłaniał go, by oszczędził dzieci. On jednak pozostał głuchy na te słowa,

a nawet szydził z Heroda, wytykając mu jego niskie pochodzenie238. Po dzieciach

zabił również żonę i zrzuciwszy ciała ze skały, sam w końcu skoczył w przepaść.

5. Takim sposobem Herod wziął w swoje władanie jaskinie wraz z ich

mieszkańcami. Pozostawiwszy pod wodzą Ptolemeusza oddział wojska, który

uważał za dostatecznie silny, aby stłumić ewentualne bunty, powrócił do Sama-

rii, wiodąc trzy tysiące ciężkozbrojnej piechoty i sześćset jazdy do walki

z Antygonem. Po jego odejściu podnieśli głowę ci, którzy zwykli wzniecać roz-

ruchy w Galilei, zabili dowódcę Ptolemeusza, na którego napadli znienacka,

i pustoszyli kraj, znajdując kryjówki wśród bagien i w miejscach trudnych do

spenetrowania. Skoro Herod dowiedział się o nowym powstaniu, ruszył pośpie-

29

sznie na pomoc, wytracił znaczną liczbę jego uczestników, obiegł i zniszczył

wszystkie twierdze, a jako karę za wystąpienia buntownicze nałożył na miasta

haracz w wysokości stu talentów.

6. Tymczasem, gdy już wypędzono Partów, a Pakorus poniósł śmierć239,

Wentidiusz wysłał z rozkazu Antoniusza tysiąc jeźdźców i dwa legiony na po-

moc Herodowi w jego walce z Anty gonem. Ów zaś napisał błagalny list do ich

dowódcy Macherasa240, aby raczej jemu zechciał nieść pomoc i — gorzko przy

tym skarżąc się na gwałty popełnione przez Heroda [oraz jego aroganckie po-

stępowanie jako króla]241 — obiecał mu jeszcze dać pieniądze. Ten jednak nie

dał się nakłonić do zdrady, gdyż nie mógł tak zlekceważyć rozkazu tego, który

go posłał, a ponadto Herod ofiarował mu jeszcze większą sumę. Udawał jednak

przyjaciela i podążył, aby wybadać sytuację Antygona, nie słuchając przestróg

Heroda. Antygon jednak przejrzał jego zamiary, zamknął przed nim bramy mia-

sta i odpędzał od murów jak wroga, aż w końcu zawstydzony Macheras powró-

cił do Heroda do Emmaus. Swoim niepowodzeniem był tak bardzo rozwście-

czony, że zabijał każdego napotkanego po drodze Żyda, nie oszczędzając także

zwolenników Heroda, lecz traktując wszystkich jak ludzi Antygonowych.

7. Oburzony tym postępowaniem Herod zdecydowany był zaatakować

Macherasa jak wroga. Opanował jednak swój gniew i udał się w drogę do An-

toniusza, aby oskarżyć Macherasa o zbrodnicze postępki. Ten jednak, zastano-

wiwszy się nad swoimi przewinieniami, podążył spiesznie za królem i usilny-

mi prośbami zdołał go przebłagać. Herod jednak nie przerwał podróży do

Antoniusza. A gdy dowiedział się, że ów z wielkimi siłami naciera na Samosa-

tę242 — jest to silny gród w pobliżu Eufratu — przyspieszył swój marsz wi-

dząc, że nadarza się dobra sposobność okazania męstwa i pozyskania sobie

jeszcze większej przychylności Antoniusza. I rzeczywiście z jego nadejściem

nastąpił dla Rzymian koniec oblegania. Położył on trupem wielu barbarzyń-

ców i zdobył obfite łupy, tak że Antoniusz, który od dawna miał podziw dla

jego dzielności, wówczas nabrał dla niego jeszcze większego respektu i znacz-

nie pomnożył zaszczyty, oprócz tych, które Herod już miał, oraz nadzieje na

osiągnięcie tronu. Antoniusz natomiast zmuszony był oddać Samosatę.

Rozdział XVII

1. Tymczasem sprawie Heroda w Judei zadano ciężki cios. Otóż zosta-

wił on tutaj swego brata, Józefa, powierzając mu najwyższą władzę, lecz na-

kazał nie wszczynać żadnych działań przeciwko Antygonowi do czasu swego

powrotu. Macheras bowiem, jak dowodziło jego poprzednie postępowanie,

nie był pewnym sprzymierzeńcem. Lecz Józef, jak tylko dowiedział się, że

brat znajduje się już dostatecznie daleko w drodze, lekceważąc jego nakazy

ruszył na Jerycho z pięcioma kohortami, które przysłał Macheras. Wyprawa

ta miała na celu zagrabienie zboża, ponieważ był to czas pełnego lata243. Kie-

dy wrogowie przypuścili atak w górzystej i trudno dostępnej okolicy, sam

poległ, okazując niezwykłe męstwo w walce, a całe wojsko rzymskie zostało

w pień wycięte. Kohorty te bowiem utworzono ze świeżego zaciągu z Syrii

i do ich szeregów nie wcielono żołnierzy zwanych weteranami, którzy mogli-

by wesprzeć nie obeznanych z rzemiosłem wojennym.

2. Zwycięstwo to nie zadowoliło Antygona, który był tak bardzo rozwście-

czony, że pastwił się nawet nad trupem Józefa. Kiedy dostał w swe ręce ciała za-

bitych, kazał uciąć mu głowę, mimo że brat Feroras ofiarował jako okup za nią

pięćdziesiąt talentów. Po zwycięstwie odniesionym przez Antygona Galileę ob-

jęła tak gwałtowna fala buntu, że stronnicy Antygona wywlekali przedniej szych

obywateli, którzy stali po stronie Heroda, nad jezioro244 i tam ich topili. Do po-

ważnych zaburzeń doszło też w Idumei, gdzie Macheras znowu począł obwaro-

wywać jedną z twierdz, zwaną Gitta245. O tym wszystkim nic Herod jeszcze nie

wiedział. Po zajęciu bowiem Samosaty Antoniusz ustanowił Sosjusza zarządcą

Syrii i polecił mu dać pomoc Herodowi w walce z Anty gonem, a sam udał się do

Egiptu246. Sosjusz tedy wysłał przodem dwa legiony do Judei, aby wspomogły

Heroda, a sam z pozostałą częścią wojska ciągnął tuż za nimi247.

3. Herod tymczasem przebywał w Dafne248 w pobliżu Antiochii i miał

sny, które wyraźnie wróżyły śmierć brata. Kiedy zerwał się z łoża pełen nie-

pokoju, właśnie nadeszli posłańcy z tą nieszczęsną nowiną. Przez krótki tyl-

30

ko czas opłakiwał tę stratę i, odłożywszy na później właściwą żałobę, natych-

miast ruszył na wrogów, czyniąc forsowne marsze do granic wytrzymałości.

Kiedy przybył do Libanu, zwerbował jako sprzymierzeńców ośmiuset spo-

śród mieszkańców gór. Ponadto dołączył się tam jeden legion rzymski. Z ty-

mi siłami wtargnął do Galilei, nie czekając nawet nim dzień zaświta, i wyparł

nieprzyjaciół zagradzających mu drogę na pozycję, którą poprzednio opuścił.

Wiele razy szturmował tę twierdzę, lecz zanim zdołał ją zdobyć, musiał

wskutek szalejącej burzy zająć kwatery w sąsiednich wioskach. A gdy kilka

dni później dołączył do niego jeszcze drugi legion249 przysłany przez Anto-

niusza, zatrwożeni tą potęgą wrogowie sami opuścili warownię.

4. Pragnąc jak najrychlej wziąć pomstę na zabójcach brata, Herod ma-

szerował dalej przez okolice Jerycha. Tam to przydarzył mu się niezwykły

wypadek, a że wbrew oczekiwaniu niespodziewanie wyszedł z niego cało,

zyskał sobie opinię męża cieszącego się szczególną łaską Bożą. Otóż owego

wieczora wielu przedniej szych obywateli spożywało z nim ucztę. Kiedy

skończyła się biesiada i wszyscy się rozeszli, nagle dom się zawalił. Uważa-

jąc to wydarzenie za znak zarówno niebezpieczeństwa, jak i ocalenia w przy-

szłej wojnie, zarządził skoro świt wymarsz swego wojska. Wtem około sze-

ściu tysięcy nieprzyjaciół wypadło z gór, usiłując atakować przednie straże.

Nie mając jednak dość odwagi, by zetrzeć się z Rzymianami w walce wręcz,

obrzucili ich z daleka kamieniami i oszczepami, raniąc wielu żołnierzy.

Wówczas ugodzono w bok oszczepem samego Heroda, kiedy przejeżdżał

wzdłuż kolumny wojska.

5. Antygon, pragnąc wywołać u swoich przeciwników wrażenie, że gó-

ruje nad nimi nie tylko odwagą, lecz także liczebnością swoich wojsk, wysłał

jednego z towarzyszy, niejakiego Papposa z zastępem żołnierzy do Samarii.

Miał on za zadanie wystąpić do walki z Macherasem. Herod tymczasem za-

puszczał zagony w kraj nieprzyjacielski, zniszczył pięć miasteczek, zabijając

w nich dwa tysiące mieszkańców, domy puścił z dymem, po czym powrócił

do obozu. Jego kwatera główna znajdowała się we wsi zwanej Kana250.

6. Dzień po dniu przechodziło na stronę Heroda mnóstwo Żydów z samego

Jerycha i z innych części kraju: jedni czynili to z nienawiści do Antygona, drudzy

pod wrażeniem odniesionych przez niego sukcesów, ale najwięcej ludzi popy-

chała ku niemu ślepa żądza zmiany stosunków. Herod rwał się do walki, a wojsko

Papposa, którego nie odstraszała ani liczba, ani zapał przeciwników, ochoczo ru-

szyło na ich spotkanie. Kiedy doszło do bitwy, oddziały ich na innych odcinkach

stawiały Żydom przez krótki czas opór, lecz Herod, pomny śmierci brata, walczył

z taką zaciętością, jakby się mścił na samych sprawcach zbrodni, i szybko roz-

gromił ich szeregi przed sobą, po czym zwrócił się kolejno ku tym, co się jeszcze

trzymali, i wszystkich zmusił do ucieczki. Do istnej rzezi doszło, kiedy zepchnię-

to ich do wsi, z której wyruszyli, a Herod energicznie nacierał na straż tylną i nie-

zliczone mnóstwo ludzi zabijał. Do wsi wtargnął razem z nieprzyjaciółmi.

W każdym domu tłoczyli się ciężkozbrojni, a na dachach pełno było żołnierzy

broniących się z góry. Po pokonaniu znajdujących się na zewnątrz polecił rozwa-

lić domy i wywlekać tych, którzy znajdowali się wewnątrz. Na głowy wielu

z nich kazał zwalać dachy i takim sposobem zabijał tych ludzi masowo. Jeśli ko-

muś udało się wyrwać z ruin, wpadał na miecze żołnierzy. Powstały takie stosy

trupów, że tarasowały zwycięzcom drogi. Nieprzyjaciele nie wytrzymali takiego

ciosu. Spora liczba tych, co się znów zebrali, rozpierzchła się w ucieczce na wi-

dok wsi usłanej trupami. Herod, uskrzydlony zwycięstwem, byłby od razu poma-

szerował na Jerozolimę, gdyby go nie powstrzymała niezwykle gwałtowna bu-

rza. To właśnie nie pozwoliło Herodowi odnieść pełnego zwycięstwa, a Antygo-

na, który już zamierzał opuścić miasto, uratowało od ostatecznej klęski.

7. Pod wieczór Herod rozpuścił już utrudzonych bojem towarzyszy, aby

mogli odpocząć, sam natomiast, rozgrzany jeszcze walką, udał się od razu

jak zwykły żołnierz do kąpieli, a postępował za nim tylko jeden sługa. Nim

zdołał wejść do łaźni, wybiegł tuż przed nim jeden z żołnierzy nieprzyjaciel-

skich z mieczem w ręku, za nim drugi i trzeci, a potem jeszcze więcej.

Schronili się oni z bronią w łaźni, uszedłszy z pola bitwy, i aż do tego czasu

siedzieli tam ukryci i trwogą zdjęci. A gdy zobaczyli króla, ocknęli się

31

z odrętwienia, biegli obok niego drżąc ze strachu, choć był on zupełnie bez-

bronny, i rzucili się ku wyjściom. Przypadek chciał, że z innych ludzi nie

znalazł się tam nikt, kto by mógł tych mężów pochwycić, a Herod rad był, że

wyszedł cało. Tak więc wszystkim udało się wymknąć.

8. Następnego dnia kazał dowódcy Antygonowemu Papposowi uciąć

głowę — poległ on bowiem na polu bitwy — i posłał ją bratu Ferorasowi

jako zadośćuczynienie za zamordowanie ich brata. On to bowiem zabił Józe-

fa251. Gdy burza ucichła, podążył ku Jerozolimie i poprowadził wojsko pod

same mury. Trzy lata właśnie minęły od czasu, jak go w Rzymie ustanowio-

no królem252. Rozbił obóz naprzeciw świątyni, gdyż z tej strony najłatwiej

było je szturmować i tędy właśnie wziął je poprzednio Pompejusz253. Po-

przydzielał żołnierzy do wyznaczonych prac i po wycięciu drzew na przed-

polu miasta kazał usypać trzy wały, a na nich zbudować wieże. Dla wykona-

nia tych zadań pozostawił najsprawniejszych spośród swoich towarzyszy,

a sam udał się do Samarii, aby poślubić córkę Aleksandra, syna Arystobula,

z którą, jak powiedzieliśmy, był już zaręczony254. Zajął się zaślubinami, któ-

re były w porównaniu z oblężeniem sprawą zupełnie drugorzędną, gdyż lek-

ceważył już sobie nieprzyjaciół.

9. Po zaślubinach powrócił do Jerozolimy z jeszcze większymi zastępa-

mi. Dołączył do niego także Sosjusz255 ze znacznymi siłami jazdy i wojska

pieszego, które wysłał przodem przez środek lądu, a sam maszerował przez

Fenicję. Całość zjednoczonych wojsk rozłożyła się w pobliżu północnego

muru i ogółem liczyła jedenaście jednostek wojska pieszego256 i sześć tysię-

cy jazdy, nie licząc sprzymierzeńców syryjskich, którzy stanowili znaczny

kontyngent. Herod miał mocne oparcie w uchwałach senatu, na podstawie

których został ustanowiony królem, a Sosjusz w Antoniuszu, który przysłał

pod jego wodzą wojsko na pomoc Herodowi.

Rozdział XVIII

1. Nastroje zaniepokojenia wśród ludności żydowskiej w mieście prze-

jawiały się w rozmaity sposób. I tak słabsi, zgromadzeni wokół Przybytku,

byli jakby w stanie jakiegoś natchnienia i rozpuszczali rozmaite wypowiedzi

prorocze stosownie do okoliczności. Odważniejsi czynili różnego rodzaju

wypady w zwartych grupach, starając się przede wszystkim ściągnąć żyw-

ność z okolicy miasta i nie pozostawić żadnego pożywienia ani dla koni, ani

dla ludzi. I wreszcie bardziej zdyscyplinowani spośród ludzi zdolnych do

walki mieli za zadanie obronę przed oblężeniem: odpędzali wznoszących wa-

ły ze stanowisk na murze i wymyślali nieustannie nowe środki zwalczania

machin oblężniczych. Ale nade wszystko górowali nad nieprzyjaciółmi

umiejętnością czynienia podkopów.

2. Z kolei król, dla przeciwdziałania tym łupieskim zagonom, urządzał za-

sadzki, dzięki którym powstrzymał ich wypady, a brakowi żywności zaradził

organizując dowóz z dalszych okolic. Co do sił walczących, miał on przewagę

dzięki doświadczeniu wojennemu Rzymian, ale odwaga przeciwników nie mia-

ła wprost granic. [Nie257] wdawali się w otwartą walkę z Rzymianami — była-

by to oczywista śmierć — lecz przedostając się podziemnymi przejściami zja-

wiali się niespodziewanie między nimi i zanim zdołano obalić jakąś część mu-

ru, już w to miejsce wznosili drugi. Słowem — zarówno w działaniu, jak i w po-

mysłach byli niezmordowani, gotowi bronić się do ostatniego tchu. Bądź co

bądź wytrzymali oblężenie przez pięć miesięcy258, mimo że miasto otoczone

było pierścieniem tak potężnych sił, aż w końcu niektórzy z wyborowych żoł-

nierzy Heroda odważnie wdarli się na mur i wtargnęli do środka, a za nimi set-

nicy Sosjusza. Najpierw opanowano teren wokół świątyni, a gdy wojsko wkro-

czyło ze wszech stron, doszło do prawdziwej masakry, ponieważ Rzymianie

byli rozwścieczeni długotrwałym oblężeniem, a żydowskie zastępy Heroda nie

chciały zostawić żywym żadnego z przeciwników. Ludzie ginęli masowo

w wąskich uliczkach, stłoczeni w domach i chroniąc się do Przybytku. Nie było

litości ani dla dzieci, ani dla starców, ani dla słabych kobiet. I chociaż król roz-

syłał posłańców na wszystkie strony z wezwaniem, aby ich oszczędzili, nikt nie

powstrzymał ręki, lecz jakby szałem opętani wyładowywali swą wściekłość na

każdym, bez różnicy wieku. Wtedy także Antygon, nie bacząc ani na swoje

32

dawniejsze, ani obecne położenie zszedł z zamku259 i rzucił się do nóg Sosju-

szowi. Ten jednak nie okazał dla niego najmniejszej litości z powodu tej odmia-

ny losu, lecz wybuchnął śmiechem i nazwał go „Antygoną”260. Nie puścił go

jednak jak kobietę zupełnie wolno, lecz trzymano go związanego pod strażą.

3. Po zwycięstwie odniesionym nad wrogami Herod stanął przed zada-

niem okiełzania także obcych sprzymierzeńców. Albowiem ten cudzoziemski

tłum ruszył do oglądania świątyni i świętości w Przybytku261. Król powstrzy-

mał jednych napomnieniem, drugich pogróżkami, a innych nawet bronią uwa-

żając, że zwycięstwo byłoby czymś gorszym od klęski, gdyby oni zobaczyli

cokolwiek z tego, co powinno być zakryte przed nimi. Położył już także kres

rabunkom w mieście, wyrzucając po wielekroć razy Sosjuszowi, że Rzymia-

nie pragną ogołocić miasto z mienia i mężów i jego pozostawić jako króla na

pustyni: wymordowanie zaś tak wielkiej liczby mieszkańców uważa za zbyt

wysoką cenę nawet za panowanie nad światem. A gdy ten odrzekł, że grabież

jest słusznym prawem żołnierzy za trudy oblężenia, król oświadczył, że wy-

płaci każdemu wynagrodzenie z własnej szkatuły. Takim sposobem wykupił

pozostałą część ojczystego miasta i dotrzymał obietnicy: wynagrodził szczo-

drze każdego żołnierza i odpowiednio dowódców, a iście po królewsku obda-

rował Sosjusza, tak że nikt nie odszedł z pustymi rękami. Sosjusz złożył Bogu

złoty wieniec i opuścił Jerozolimę, zabierając z sobą do Antoniusza związane-

go Antygona. Tego, choć do końca żywił złudną nadzieję ocalenia swej głowy,

czekał topór — słuszna kara za jego podłe czyny262.

4. Król Herod dzielił ludność miasta na takich, co byli jego zwolennika-

mi, i tych obdarzał zaszczytami, czyniąc ich jeszcze bardziej sobie oddanymi,

i takich, co trzymali z Antygonem, i tych starał się wytępić. Ponieważ wtedy

brakowało mu pieniędzy, rozkazał wszystkie posiadane kosztowności przeto-

pić na monety i posłać je Antoniuszowi i jego zaufanym. Tym sposobem nie

wykupił się jednak od wszystkich kłopotów, albowiem Antoniusz, zupełnie

owładnięty miłością do Kleopatry, we wszystkich sprawach kierował się tą na-

miętnością. Natomiast Kleopatra, która tak obeszła się ze swoją rodziną, że

nikt z krewnych nie pozostał przy życiu263, teraz zapragnęła krwi ludzi w ob-

cych krajach. Oczerniła przed Antoniuszem wybitnych mężów z Syrii i namó-

wiła go do zgładzenia ich, aby w ten sposób z łatwością stać się panią ich po-

siadłości. Z kolei zachłanność swoją obróciła na Żydów i Arabów i czyniła

potajemne knowania, aby zgładzić obu królów — Heroda i Malchosa264.

5. Antoniusz jednak wobec niektórych jej żądań zachował jeszcze zdro-

wy rozsądek i uważał stracenie tak szlachetnych mężów i tak wybitnych kró-

lów za zbrodnię. Uczynił to, co było bliskie takiego kroku — przestał uważać

ich za przyjaciół: odciął znaczne obszary od ich krajów i podarował Kleopa-

trze, między innymi gaj palmowy w Jerychu, gdzie rodzi się balsam, oraz

wszystkie miasta po tej stronie rzeki Eleuteros265, oprócz Tyru i Sydonu. Kie-

dy stała się panią tych ziem i odprowadziła Antoniusza, który wyruszył na Par-

tów, aż do Eufratu, przybyła drogą przez Apameę i Damaszek do Judei. Tutaj

Herod starał się osłabić jej wrogość szczodrymi podarkami i wydzierżawił zie-

mie oderwane od królestwa za sumę dwustu talentów wypłacaną corocznie.

Następnie towarzyszył jej aż do Peluzjum, obchodząc się z nią z wielkim usza-

nowaniem. Niebawem przybył z Partii Antoniusz, wiodąc z sobą jeńca Artaba-

zesa, syna Tigranesa, jako prezent dla Kleopatry. Wraz ze skarbami bowiem

i wszystkimi łupami Part został jej natychmiast przekazany w darze266.

Rozdział XIX

1. Gdy rozgorzała wojna pod Akcjum, Herod poczynił przygotowania,

aby przyjść Antoniuszowi z pomocą. Już bowiem zdołał uśmierzyć wszelkie

zamieszki w Judei i zajął nawet Hirkanię267, którą to miejscowość dzierżyła

dotychczas siostra Antygona. Ale Kleopatra chytrze przeszkodziła temu, aby

mógł dzielić z Antoniuszem jego niebezpieczeństwa. Knując spisek — jako

się rzekło268 — przeciw królom, nakłoniła Antoniusza do powierzenia zada-

nia prowadzenia wojny z Arabami Herodowi, aby w razie jego zwycięstwa

stać się panią Arabii, a w wypadku poniesienia klęski — Judei i w taki spo-

sób przy pomocy jednego władcy obalić drugiego.

2. Wszakże zamysł ten obrócił się na korzyść Heroda. Najpierw czynił

33

wypady na nieprzyjaciół, a skoro zebrał znaczne zastępy jazdy, natarł na nich

koło Diospolis269 i mimo zaciekłego oporu odniósł nad nimi zwycięstwo.

Klęska ta wywołała wielkie poruszenie wśród Arabów. Zebrali się w wielkiej

liczbie koło Kanaty270 w Celesyrii i czekali na Żydów. Kiedy Herod nadciąg-

nął tam ze swoim wojskiem, postanowił wojnę prowadzić z większą przezor-

nością i rozkazał obóz obwarować. Ale masa żołnierska nie usłuchała jego

rozkazu, lecz zachęcona pierwszym zwycięstwem ruszyła na Arabów. Po

pierwszym natarciu zmusiła ich do ucieczki i rzuciła się w pogoń za nimi.

W czasie tego pościgu jeden z dowódców Kleopatry, Atenion271, który zaw-

sze zionął nienawiścią do Heroda, uknuł spisek przeciw niemu, podburzając

do wrogiego wystąpienia mieszkańców Kanaty. Zagrzani ich atakiem Arabo-

wie zawrócili i zebrawszy swe siły zmusili do ucieczki wojsko Heroda

w skalistej i niedostępnej okolicy, zadając mu przy tym ciężkie straty. Ci, co

zdołali uratować się po bitwie, schronili się do Ormizy272, gdzie Arabowie

otoczyli i wzięli wraz z załogą ich obóz.

3. Wkrótce po tym pogromie Herod przybył z odsieczą, lecz na próżno,

bo już było za późno. Winę za klęskę, która go spotkała, ponosili niżsi do-

wódcy wskutek braku karności. Gdyby bowiem nie ruszono zbyt pochopnie

do ataku, Atenion nie miałby okazji wciągnięcia ich w zasadzkę. Herod zre-

sztą mścił się na Arabach, czyniąc nieustannie łupieskie wyprawy na ich kraj

i każąc im niejeden raz gorzko wspominać to jedyne ich zwycięstwo. W cza-

sie, gdy toczył wojnę z nieprzyjaciółmi, spadło nań nowe, z woli wyższej ze-

słane nieszczęście. Był to już siódmy rok sprawowania przez niego władzy

królewskiej273, a wojna pod Akcjum osiągnęła punkt szczytowy. Otóż z na-

staniem wiosny trzęsienie ziemi pochłonęło niezliczoną ilość bydła i trzy-

dzieści tysięcy ofiar w ludziach274. Wojsko uniknęło strat, ponieważ obozo-

wało pod gołym niebem. Wieść ta — która zawsze okropności jeszcze wyol-

brzymia — dodała odwagi Arabom. Przekonani, że wskutek obrócenia

w gruzy całej Judei będą mogli opanować opuszczony kraj, najechali na nią,

zabiwszy uprzednio na ofiarę posłów275, którzy wtedy od Żydów do nich

przybyli. Napaść ta wprawiła masy żołnierskie w przerażenie, a rozmiary na-

stepujących po sobie klęsk zupełnie złamały ich ducha. Przeto Herod zebrał

swe wojska i starał się zagrzać je do walki tymi słowy:

4. „Wydaje mi się czymś nader nierozsądnym, że właśnie teraz podda-

jecie się trwodze. Jeżeli ciosy spadają z dopustu woli wyższej, upadanie na

duchu można uznać za rzecz naturalną, lecz pogrążenie się w taki stan dla-

tego, że nas atakują ludzie, nie jest rzeczą godną mężów. Jestem tak daleki

od odczuwania strachu przed nieprzyjaciółmi po trzęsieniu ziemi, że widzę

nawet w tym zdarzeniu przynętę zastawioną przez Boga na Arabów, aby

dali nam zadośćuczynienie. Wszak oni przyszli tu nie tyle polegając na

swojej broni i sile ramion, ile na tym, że spadło na nas nieszczęście nieza-

leżne od woli ludzkiej. Złudna to nadzieja, która rodzi się nie z własnej si-

ły, lecz z cudzej klęski. W świecie ludzkim ani nieszczęścia, ani ich

przeciwieństwa nie są czymś trwałym, lecz szczęście, jak wiadomo, prze-

chyla się raz na jedną, raz na drugą stronę. O prawdzie tej można przekonać

się na własnych przykładach. Otóż w poprzedniej bitwie byliśmy zwycięz-

cami, potem pokonali nas wrogowie, a obecnie według wszelkiego pra-

wdopodobieństwa oni poniosą klęskę, choć wydaje się im, że będą górą.

Zbyt wielka pewność siebie rodzi opieszałość, a uczucia trwogi uczą prze-

zorności. Tak też i wasze obawy napełniają mnie otuchą. Kiedy bowiem

daliście się ponieść zbytniej śmiałości, nie bacząc na położenie, i ruszyli-

ście na nieprzyjaciół wbrew mojej woli, Atenion znalazł sposobność do

podstępnego działania. Teraz jednak wasza obawa i pozorny brak odwagi

jest dla mnie rękojmią pewnego zwycięstwa. Jest to słuszna postawa

w oczekiwaniu na walkę. Kiedy jednak dojdzie do czynu, trzeba śmiało

podnieść czoła i pokazać tym bezbożnikom, że żadne nieszczęście czy to

spowodowane przez ludzi, czy zesłane przez Boga nie złamie męstwa Ży-

dów, póki ducha nie wyzioną. Nikt nie będzie mógł spokojnie patrzeć, jak

Arab, który wiele razy ledwie nie został wzięty do niewoli, staje się panem

jego dóbr. Niech was nie przerażają ruchy martwej przyrody ani trzęsienie

34

ziemi niech w waszych oczach nie będzie znakiem zwiastującym dalsze

nieszczęścia. Zaburzenia elementów są prawem natury i nie wyrządzają

większej szkody niż pozwalają z góry zakreślone granice. Może zresztą ja-

kiś znak mniejszy poprzedzać zarazę, głód i trzęsienie ziemi, lecz wszystko

to ma ograniczone rozmiary. Czyż może więcej szkody od trzęsienia ziemi

wyrządzić wojna, jeśli nawet wypadłoby nam ją przegrać? A oto zaiste naj-

bardziej wymowny znak klęski czekającej wrogów, znak nie wywołany

przyczynami natury ani cudzą ręką: zamordowali oni w okrutny sposób na-

szych posłów, wbrew wszelkiemu prawu ludzkiemu. To są właśnie te okry-

te wieńcami ofiary, które złożyli Bogu, aby wygrać wojnę. Ale nie uda im

się ujść przed jego potężnym okiem i niezwyciężoną prawicą. Dadzą nam

rychło zadośćuczynienie, jeśli natchnieni duchem ojców staniemy do walki,

aby pomścić się za zdradzonych. Niechaj każdy idzie w bój nie w obronie

żony czy dzieci albo zagrożonej ojczyzny, lecz jako mściciel posłów. Oni

w tej wojnie będą wodzami lepszymi od [nas] żyjących. Ja pierwszy ruszę

do walki ufając, że i wy za mną pójdziecie. Dobrze przecież wiecie, że mę-

stwa waszego nikt nie zmoże, jeśli jakimś lekkomyślnym postępkiem sami

sobie nie wyrządzicie szkody”.

5. Kiedy tymi słowy zagrzał wojsko i widział je pełne zapału, złożył

Bogu ofiarę276, a po spełnieniu obrzędu przekroczył ze swoimi zastępami

rzekę Jordan. Rozbił obóz koło Filadelfii277, niedaleko nieprzyjaciela. Po-

nieważ pragnął jak najszybciej zetrzeć się z wrogiem, wdał się w potyczki

o umocnione miejsce między liniami obu wojsk. Przeciwnicy bowiem także

wysłali oddział, aby zajął ten punkt warowny. Tych szybko odparli żołnie-

rze wysłani przez króla i zajęli pagórek. Sam Herod dzień w dzień wycho-

dził naprzód z głównymi siłami ustawionymi w szyku bojowym i wyzywał

Arabów do walki. Gdy nikt nie wystąpił przeciw niemu — ogarnęła ich bo-

wiem jakaś wielka trwoga, a jeszcze bardziej niż wojsko drżał także ze stra-

chu ich wódz Eltemos — postąpił naprzód i zaczął rozwalać palisadę.

Zmuszeni takim sposobem, ruszyli bezładnie do walki pomieszam jeźdźcy

z wojskiem pieszym. Mieli liczebną przewagę nad Żydami, ale ustępowali

im wolą walki, jakkolwiek w obliczu zwątpienia w zwycięstwo i oni umieli

okazać odwagę.

6. Toteż jak długo bronili się, nie ponosili wielkich strat w ludziach;

gdy jednak rzucili się do ucieczki, wielu z nich bądź zabijali Żydzi, bądź też

tratowali sami rodacy. W czasie ucieczki zginęło pięć tysięcy, pozostałej ma-

sie udało się przedrzeć za palisadę. Herod otoczył ich i począł oblegać, lecz

zanim wzięto ich szturmem, do ostateczności doprowadziło ich pragnienie

wskutek braku wody. Król z pogardą potraktował ich posłów i choć ofiaro-

wali okup w wysokości pięciuset talentów, jeszcze wzmógł swoje ataki. Po-

nieważ paliło ich pragnienie, wychodzili gromadnie i dobrowolnie poddawali

się Żydom, tak że w ciągu pięciu dni wzięto cztery tysiące do niewoli.

W szóstym dniu pozostała masa żołnierzy z desperacji wystąpiła do bitwy.

Herod natarł na nich i znowu około siedmiu tysięcy położył trupem. Zadając

im taki cios, pomścił się na Arabach, osłabił ducha tych mężów i osiągnął

takie poważanie, że naród ów wybrał go na swego władcę278.

Rozdział XX279

1. Niebawem przyszło Herodowi przeżywać ciężką troskę o dalsze losy

swego panowania z powodu związków przyjaźni łączących go z Antoniu-

szem, nad którym Cezar280 odniósł zwycięstwo pod Akcjum. (Obawy jego by-

ły zresztą większe niż to, co go spotkało, gdyż Cezar uważał, że nie pokonał

jeszcze Antoniusza, dopóki stoi przy nim Herod). Król zaś ze swej strony po-

stanowił wyjść naprzeciw niebezpieczeństwu i popłynął na Rodos, gdzie właś-

nie bawił Cezar281. Stanął przed nim bez diademu, ubiorem i postawą przypo-

minając zwykłego człowieka, lecz godnością króla. Mówiąc bez ogródek,

rzekł doń po prostu: „Cezarze! Zawdzięczając tron Antoniuszowi, starałem się

— przyznaję to — we wszystkim, czym mogłem, być mu pomocny. I tego nie

zawaham się powiedzieć, że z pewnością oręż mój przekonałby cię, jaką

wdzięczność żywiłem dla Antoniusza, gdyby na przeszkodzie nie stanęli Ara-

bowie. Posłałem mu więc wojsko posiłkowe wedle swoich możliwości i ogro-

35

mną ilość żywności. Nie porzuciłem swojego dobroczyńcy nawet po klęsce

pod Akcjum. Starałem się być dla niego najlepszym doradcą, skoro nie mo-

głem mu nieść pomocy jako sprzymierzeniec w walce i przedkładałem mu, że

jest tylko jeden sposób wyjścia z powstałej po klęsce sytuacji — śmierć Kleo-

patry. W wypadku, gdyby zgodził się ją zgładzić, obiecałem mu pieniądze,

mury obronne, wojsko i osobistą pomoc jako towarzysz broni w wojnie prze-

ciwko tobie. Lecz namiętne uczucie do Kleopatry i Bóg, z łaski którego otrzy-

małeś władzę282, zasklepiły mu uszy. Zostałem razem z Antoniuszem pokona-

ny i dzieląc z nim los, złożyłem diadem. Przybyłem jednak do ciebie, żywiąc

nadzieję, że ocali mnie moja uczciwość, i wierząc, że weźmie się tu pod uwa-

gę to, jakim byłem, a nie to, czyim byłem przyjacielem”.

2. Na to odparł Cezar: „Bądź więc spokojny o swój los! Zostań na tronie

królewskim, teraz jeszcze mocniej go dzierżąc. Zasługujesz na to, abyś wielu

ludziom przewodził, skoro tak wysoko stawiałeś przyjaźń. Staraj się dochować

wierności także tym, którym bardziej los się uśmiechnął, tak jak ja wiążę z two-

ją szlachetną postawą najlepsze nadzieje. Zaiste, dobrze postąpił Antoniusz

więcej ulegając Kleopatrze aniżeli tobie, gdyż dzięki temu, że on rozum utracił,

pozyskaliśmy ciebie. Dobrze, jak widać, poczynasz sobie, bo jak mi donosi

Wentidiusz283, posłałeś mu posiłki do walki z gladiatorami. Przeto teraz moim

dekretem potwierdzam trwałość twojej władzy królewskiej. Będę się także sta-

rał wyświadczyć ci jeszcze inne dobrodziejstwa, abyś nie żałował Antoniusza”.

3. Tymi słowami Cezar okazał swoją przychylność królowi i znowu wło-

żył diadem na jego skroń, a wyróżnienie to ogłosił dekretem, w którym użył

wielu zaszczytnych słów na pochwałę tego męża. Herod jeszcze bardziej ujął

go swoimi podarkami i próbował wstawić się za jednym z przyjaciół Antoniu-

sza, Aleksasem284, który błagał o łaskę. Jednak silniejszy okazał się gniew Ce-

zara. Miał on do zarzucenia człowiekowi, za którym się wstawiano, wiele

ciężkich przewinień i wskutek tego prośbę oddalił. Kiedy później Cezar ciąg-

nął do Egiptu przez Syrię, Herod przyjął go po raz pierwszy z całym króle-

wskim przepychem i towarzyszył mu konno podczas przeglądu wojsk koło

Ptolemaidy. Podejmował jego i wszystkich jego przyjaciół ucztą. Prócz tego

kazał wydać dla całego wojska tyle wszystkiego, ile było potrzeba, aby je ugo-

ścić. Zatroszczył się także o obfite zaopatrzenie żołnierzy w wodę zarówno

w czasie przemarszu przez pustynię aż do Peluzjum, jak i w drodze powrotnej,

słowem — wojsko nie odczuwało żadnego niedostatku, czegokolwiek by po-

trzebowało. Stąd też u samego Cezara i wśród żołnierzy powstało mniemanie,

że Herod miał królestwo — gdyby mierzyć je wielkością tych świadczeń dla

wojska — o wiele za małe. Toteż gdy Cezar przybył do Egiptu już po śmierci

Antoniusza i Kleopatry, nie tylko przyznał mu nowe zaszczyty, ale także przy-

łączył do jego królestwa ziemię oderwaną prze Kleopatrę285, a z terenów poza

obrębem jego granic: Gadarę, Hippos i Samarię, jako też miasta nadmorskie:

Gazę, Antedon, Joppę i Zamek Stratona286. Podarował mu nadto dla ochrony

osobistej czterystu Gallów, którzy poprzednio stanowili straż przyboczną

Kleopatry. Ale nic tak bardzo nie pobudzało Cezara do tej szczodrobliwości,

jak wspaniałomyślność samego obdarowanego.

4. Po upływie pierwszej aktiady287 Cezar dodał do jego królestwa jesz-

cze tak zwany Trachon, graniczącą z nią Bataneę oraz krainę Auranitydę288,

a to z następującej przyczyny. Otóż Zenodor289, który wziął w dzierżawę po-

siadłości Lizaniasza, ciągle podżegał rozbójników z Trachonu przeciwko

mieszkańcom Damaszku. Ci uciekli się do zarządcy Syrii, Warrona290, pro-

sząc go, aby ich nieszczęsne położenie przedstawił Cezarowi. Ów, dowie-

dziawszy się o tym, wydał rozkaz wytępienia band rozbójniczych. Tedy

Warron urządził na nich wyprawę, oczyścił kraj od owej plagi i odebrał Ze-

nodorowi. Aby znów nie stał się odskocznią dla wypadów rozbójniczych na

Damaszek, Cezar oddał go później Herodowi. A gdy po dziesięciu latach291

przybył powtórnie do prowincji, uczynił go prokuratorem całej Syrii; pro-

kuratorowie rzymscy nie mogli więc wydawać żadnych zarządzeń bez zasię-

gania jego rady. Po śmierci Zenodora przydzielił Herodowi cały obszar po-

między Trachonem a ziemią galilejską. Wszelako nade wszystko Herod cenił

sobie to, że był dla niego przyjacielem pierwszym po Agryppie292, a dla

36

Agryppy pierwszym po Cezarze. To z jednej strony otworzyło mu drogę do

największej pomyślności, a z drugiej uskrzydliło jego ducha, przy czym swo-

ją wielkoduszność okazywał przede wszystkim na polu religijnym.

Rozdział XXI

1. Rozkazał tedy w piętnastym roku swego panowania293 odbudować

Przybytek i wokół niego otoczyć murem obszar dwakroć większy od dotych-

czasowego, łożąc na ten cel niezmierzone sumy i olśniewając nieporówna-

nym zbytkiem. Świadczyły o tym olbrzymie krużganki stojące wokół świąty-

ni i zamek przylegający w jego północnej stronie. Te pierwsze kazał wznieść

od samych fundamentów, a zamek odbudować — nie szczędząc ogromnych

środków — w taki sposób, że w niczym nie ustępował pałacom królewskim.

Nazwał go na cześć Antoniusza „Antonią”294. Dla siebie wystawił pałac kró-

lewski295 w Górnym Mieście i obu jego największym i najwspanialszym bu-

dowlom, z którymi nawet sam Przybytek nie mógł się równać, nadał nazwy

od imion swoich przyjaciół — Cezareum i Agryppeum.

2. Nie tylko wznoszonymi gmachami utrwalił ich pamięć i imiona, lecz

jego szczodrobliwość promieniowała na całe miasta. I tak w Samarii296 zbu-

dował gród otaczając go pięknym, ciągnącym się na dwadzieścia stadiów

murem i wprowadził do niego sześć tysięcy osadników. Ziemię dla nich wy-

dzielił najżyźniejszą, a w środku kolonii zbudował ogromny przybytek.

Okręg święty wokół niego, wynoszący trzy i pół stadia, poświęcił Cezarowi.

Miasto to nazwał Sebaste, a mieszkańcom jego nadał specjalne prawa.

3. Oprócz tego, gdy później Cezar podarował mu dalsze obszary, wysta-

wił mu tam także przybytek z białego marmuru w pobliżu źródeł Jordanu. Miej-

sce to nosi nazwę Panejon297. Wystrzela tam w niebo szczyt pewnej góry298 na

niezmierzoną wysokość. W wydrążeniu u stóp góry znajduje się otwór pewnej

zacienionej groty. Wewnątrz niej opada stroma skała, urywająca się w głębokiej

wodzie, stojącej w niezmierzonej przepaści, tak że jeśli spuścić linę, aby do-

tknąć gruntu, żadna długość nie wystarcza. Po zewnętrznej stronie u podnóża

jaskini wytryskują źródła. Tutaj także, jak chcą niektórzy, bierze początek Jor-

dan. Szerzej o tym mówić będziemy w dalszej części opowiadania299.

4. Również w Jerychu król zbudował między zamkiem Kypros300

a dawniejszym pałacem jeszcze jeden pałac wspanialszy i lepiej przystoso-

wany do odwiedzin gości i nazwał go według imion tych samych przyja-

ciół301. Słowem — trudno wymienić nadające się do tego celu miejsce w kró-

lestwie, żeby pozostawił je bez jakiegoś znaku ku czci Cezara. Kiedy pobu-

dował liczne przybytki w swoim kraju, zapełnił także znakami czci prowin-

cję i w wielu miastach wzniósł pomniki Cezara.

5. Uwagę swoją skierował również na miasto nadmorskie, które wów-

czas znajdowało się w opłakanym stanie — nazywało się Zamkiem Stratona

— lecz dzięki swemu dogodnemu położeniu mogło stać się przedmiotem

szczodrobliwej działalności302. Zbudował je całkowicie z białego kamienia

i ozdobił wspaniałym pałacem. Tutaj w szczególny sposób okazał wrodzoną

sobie wielkoduszność. Całe bowiem wybrzeże od Dory do Joppy, między

którymi w środku leży to miasto, nie miało żadnego portu i każdy, kto płynął

wzdłuż brzegów Fenicji do Egiptu, musiał zarzucać kotwicę na otwartym

morzu, kiedy zrywał się niebezpieczny wiatr południowo-zachodni. Gdy bo-

wiem wiatr ten lekko nawet powiewa, pędzi na skały tak potężne fale, że

kiedy odbijają się, gwałtownie wzburzają morze na bardzo szerokiej prze-

strzeni. Jednakże król, nakładem znacznych kosztów i swoją ambitną przed-

siębiorczością, przezwyciężył żywioł i zbudował port większy niż w Pireu-

sie, a w jego zatokach dalsze głębokie przystanie.

6. Choć miejsce to z natury było nieprzyjazne, Herod usilnym stara-

niem pokonał przeszkody, tak że ta masywna budowa mogła opierać się na-

porowi fal morskich. Odznaczała się zaś takim pięknem, jakby nie musiano

walczyć z żadnymi trudnościami. Po odmierzeniu dla portu takiej —jak po-

wiedzieliśmy303 — przestrzeni, kazał do wody wrzucać na głębokość dwu-

dziestu sążni bloki kamienne, z których większość miała wymiary: pięćdzie-

siąt stóp długości, dziewięć grubości i dziesięć szerokości304, a niektóre były

jeszcze większe. Gdy zbudowano część podmorską305, postawił nad wodą na-

37

brzeże, które miało dwieście stóp szerokości. Jego część o szerokości stu

stóp służyła do łamania fal, stąd jej nazwa „Prokymia” (Falochron) — a po-

została podtrzymywała mur kamienny okalający port. Wystrzelały zeń w od-

stępach ogromne wieże, z których najwynioślejsza i najwspanialsza otrzyma-

ła nazwę od imienia pasierba Cezara — Druzjon306.

7. Liczne pomieszczenia sklepione służyły za miejsca zakwaterowania

załóg przybijających okrętów, a biegnący przed nimi wokoło mur za szeroką

promenadę — dla wychodzących na ląd. Wjazd do portu znajdował się

w strome północnej; wiatr północny bowiem jest w tym miejscu najłagod-

niejszy. Po obu stronach wjazdu stały trzy potężne posągi wsparte na kolu-

mnach, z których jedne, znajdujące się po lewej ręce wpływających, podtrzy-

mywała masywna wieża, drugie, po prawej ręce, spoczywały na dwu

prostych, połączonych z sobą blokach i górowały nad przeciwległą wieżą.

Przylegające do portu domy były także wzniesione z białego kamienia. Do

portu biegły ulice miasta, odmierzone w równej odległości od siebie. Na

wzgórzu, naprzeciw wjazdu do portu, stał przybytek Cezara307, zdumiewają-

cy pięknem i rozmiarami. Znajdował się w nim ogromny posąg Cezara, nie

ustępujący swemu pierwowzorowi — posągowi Zeusa Olimpijskiego —

i drugi Romy, równy posągowi Hery w Argos. Miasto to ofiarował prowin-

cji, port oddał do użytku płynącym tym szlakiem żeglarzom, a Cezara uczcił

całym tym zespołem. Dlatego miejscowość tę nazwał Cezareą308.

8. Inne budowle: amfiteatr, teatr i place publiczne zostały zbudowane

w stylu godnym jej nazwy. Ustanowił także igrzyska urządzane co pięć lat

i tak samo nazwał je według imienia Cezara. Otwierając je, wyznaczył wspa-

niałe nagrody — a było to w czasie sto dziewięćdziesiątej olimpiady309 —

i nie tylko zwycięzcy, lecz i ci, co zajmowali drugie i trzecie miejsce, korzy-

stali z hojności królewskiej. Odbudował również leżący nad morzem, lecz

zniszczony w czasie wojny Antedon310 i nadał mu nazwę Agryppeum. Do

swego przyjaciela czuł tak głęboki sentyment, że nawet w bramie świątynnej,

którą sam wzniósł, kazał wyryć jego imię311.

9. Trudno znaleźć kogoś, kto by żywił głębsze niż on uczucia synowskie.

Na cześć ojca zbudował miasto na najpiękniejszej równinie swojego króle-

stwa, bogatej w rzeki i drzewa i nadał mu nazwę Antypatryda312. Powyżej Je-

rycha obwarował potężny i w pięknym stylu zbudowany zamek, którym uczcił

swoją matkę, nazywając go Kypros313. Bratu swojemu, Fazaelowi, poświęcił

w Jerozolimie wieżę nazwaną od jego imienia314. O jej wyglądzie i majestaty-

cznej budowie opowiemy później315. Założył jeszcze jedno miasto w dolinie

ciągnącej się na północ, jeśli iść od Jerycha, i nazwał je Fazaelidą316.

10. Kiedy uwiecznił swoich krewnych i przyjaciół, nie zapomniał także

o upamiętnieniu swojego imienia. I tak zbudował na górze graniczącej z Ara-

bią twierdzę nazwaną według siebie Herodejon317. Taką samą nazwę dał

sztucznie wzniesionemu na kształt piersi kobiecej pagórkowi, oddalonemu

około sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy, i upiększył go z jeszcze większą

hojnością. Najwyższą bowiem część otoczył okrągłymi wieżami, a w odgro-

dzonej przestrzeni wystawił nader kosztowne pałace, tak że nie tylko wewnę-

trzne komnaty zachwycały swoim pięknym wyglądem, ale i mury zewnętrz-

ne, blanki i dachy świadczyły o wprost rozrzutnym szafowaniu bogactwem.

Sprowadził z daleka, nie żałując środków na ten cel, wodę w wielkiej obfito-

ści, a wejście zbudował z dwustu schodów z białego jak śnieg marmuru.

Wzgórze bowiem miało znaczną wysokość, jakkolwiek było całkowicie usy-

pane ludzką ręką. U jego stóp dookoła wzniósł jeszcze inne pałace w celu

pomieszczenia sprzętu domowego i przyjmowania przyjaciół. Tak więc

twierdza ta zaopatrzeniem we wszystko przypominała miasto, a ograniczoną

przestrzenią zwykły pałac królewski.

11. Po dokonaniu tylu dzieł okazał swoją szczodrobliwość także licz-

nym miastom poza granicami swego kraju. I tak w Trypolisie318, Damaszku

i Ptolemaidzie wzniósł gimnazja, w Byblos mury, w Berycie i Tyrze eks-

edry, krużganki, przybytki i place targowe, w Sydonie i Damaszku nawet te-

atry, w nadmorskiej Laodycei wodociąg, w Askalonie termy, wspaniałe fon-

tanny oraz kolumnady, zdumiewające swoją architekturą i rozmiarami.

38

Niektóre obdarował gajami i łąkami, a wiele otrzymało od niego ziemie, jak-

by należały do jego królestwa. W innych miastach ustanowił na stałe co rok

powoływany urząd gimnazjarchy319, zapewniając także, jak na przykład na

Kos320, odpowiednie dochody, aby nigdy to zaszczytne stanowisko nie prze-

stało istnieć. Zboża dostarczał wszystkim, którzy o nie prosili321, a wyspie

Rodos322 niejeden raz udzielił znacznych środków na budowę floty, spaloną

zaś świątynię pytyjską wzniósł od nowa własnym kosztem jeszcze piękniej-

szą. Czyż trzeba wspominać o jego darach dla Likijczyków czy Samijczyków

albo o jego szczodrobliwości, z której korzystała cała Jonia, gdy jakiś naród

znajdował się w potrzebie? Czyż mieszkańcy Aten323, Lacedemonu, Nikopo-

lis i Pergamonu w Myzji nie zostali obsypani darami Heroda? Czy nie wyło-

żył w Syryjskiej Antiochii głównej ulicy, omijanej z powodu błota, wygła-

dzonym marmurem na długości dwudziestu stadiów i nie ozdobił jej

krużgankiem równej długości dla osłony przed deszczem?

12. Dobrodziejstwa te, można by rzec, dotyczyły poszczególnych lu-

dów, którym były świadczone, lecz to, co otrzymali mieszkańcy Elidy, było

darem nie tylko dla Grecji, lecz i dla całego zamieszkanego świata, gdziekol-

wiek dociera sława igrzysk olimpijskich324. Widząc, że igrzyska te z braku

środków znajdują się w zaniedbaniu i ta jedyna pozostałość po starej Hella-

dzie ulega zaprzepaszczeniu, nie tylko wziął na siebie rolę sędziego na tę

olimpiadę, kiedy wypadało mu udać się w drogę do Rzymu325, ale zabezpie-

czył także stałe dochody, aby zawsze była żywa pamięć o nim jako o ich

organizatorze326. Nie sposób byłoby wyliczyć, ile on umorzył długów czy

danin. Taką właśnie ulgę w spłacaniu rocznym danin otrzymali dzięki niemu

mieszkańcy Fazaelidy i Balanei oraz mniejsze miasta w Cylicji327. Jednak je-

go dobroczynność w dużej mierze hamowana była obawą, by nie wzbudzać

zazdrości albo podejrzenia, czy w tym świadczeniu miastom więcej dobro-

dziejstw, niż czynią to sami ich władcy, nie kryją się jakieś ambitne zamiary.

13. Duchowym zaletom Heroda odpowiadały również jego walory fizy-

czne. Był on bowiem zawsze znakomitym myśliwym, a do tego wielce przy-

czyniało się świetne opanowanie jazdy konnej. Pewnego razu ustrzelił aż

czterdzieści sztuk zwierzyny w ciągu jednego dnia. W krainie tej żyją dziki,

a przede wszystkim pełno tu jeleni i dzikich osłów. Wojownikiem był nie-

zwyciężonym. Także w czasie ćwiczeń niejeden zdumiewał się patrząc, jak

dokładne były jego rzuty oszczepem i jak wypuszczone przezeń strzały go-

dziły w cel. Przy tych zaletach fizycznych i duchowych dopisywało mu także

szczęście. Rzadko w wojnie ponosił klęski, a jeśli spotykały go niepowodze-

nia, to nie działo się to z jego winy, lecz albo wskutek zdrady innych, albo

lekkomyślności żołnierzy.

Rozdział XXII

1. Za to powodzenie w życiu publicznym los kazał mu płacić zgryzota-

mi domowymi. Nieszczęścia jego zaczęły się od niewiasty, którą darzył

szczególnym uczuciem. Kiedy bowiem objął władzę, odprawił żonę, którą

pojął będąc jeszcze zwykłym poddanym — pochodziła z Jerozolimy i nazy-

wała się Doris — a poślubił Mariammę328, córkę Aleksandra, syna Arystobu-

la. Z jej to przyczyny już w niedługim czasie powstały w domu niesnaski,

a szczególnie stosunki zaostrzyły się po jego powrocie z Rzymu329. Najpierw

wydalił on z miasta swego syna z małżeństwa z Doris, Antypatra, a to ze

względu na synów, których mu dała Mariammę, zezwalając mu na powrót

tylko w dni świąteczne. Następnie kazał zgładzić330, pod zarzutem uknucia

spisku, dziada swej żony, Hirkana, który przybył do niego od Partów. Tego

wziął do niewoli Barzafranes w czasie najazdu na Syrię331, lecz uwolnienie

jego wyprosili współczujący mu rodacy zza Eufratu. Gdyby usłuchał głosu

ludzi, którzy doradzali mu, aby nie udawał się do Heroda, nie postradałby

życia. Przynętą, która przywiodła go do śmierci, było małżeństwo króla z je-

go wnuczką. Łącząc nadzieje z tym związkiem i nie mogąc oprzeć się ogro-

mnej tęsknocie do ojczyzny, postanowił powrócić. Herod zaś czuł złość do

niego nie z tej przyczyny, jakoby on pretendował do władzy monarszej, lecz

dlatego, że prawnie jemu tron się należał332.

2. W liczbie pięciorga dzieci, które miał z Mariammą, były dwie córki

39

i trzej synowie333. Najmłodszy z nich zmarł w czasie, kiedy kształcił się

w Rzymie, a dwu pozostałych Herod starał się wychować po królewsku, po-

nieważ ich matka pochodziła z wysokiego rodu, a także dlatego, że oni przy-

szli na świat, gdy sam już sprawował władzę królewską. Silniejszą jeszcze od

tych motywów pobudką, która kazała darzyć ich względami, była jego mi-

łość do Mariammy. Z każdym dniem uczucie jego rozpalało się coraz więk-

szym płomieniem, aż stał się zupełnie niewrażliwym na kłopoty, które owa

ukochana niewiasta ściągała na jego głowę. Ona bowiem nie mniej go niena-

widziła, jak on ją miłował. Jej niechęć ku niemu miała uzasadnioną przyczy-

nę w jego rzeczywistych postępkach, a że jego miłość ośmielała ją do swo-

bodnych wypowiedzi, wyrzucała mu bez ogródek, jak postąpił z jej dziadem

Hirkanem i bratem Jonatesem, bo i tego też nie oszczędził mimo jego młode-

go wieku. Wyniósł go do godności arcykapłańskiej w siedemnastym roku ży-

cia, lecz zaraz po przyznaniu mu tego zaszczytu uśmiercił go dlatego, że lud

zgromadzony w czasie święta zapłakał, kiedy on przywdziawszy święte sza-

ty zbliżył się do ołtarza. Tedy młodzieńca wysłano nocą do Jerycha, gdzie

zgodnie z otrzymanym rozkazem Gallowie trzymali go zanurzonego w ką-

pielisku, aż zakończył życie334.

3. Stąd też Mariamme czyniła Herodowi wyrzuty, a jego siostrze335

i matce nie szczędziła najokropniejszych obelg. Jemu wszakże namiętność

zamykała usta, natomiast niewiasty zawrzały wielkim gniewem i oskarżyły

ją o cudzołóstwo, uważając, że tym sposobem uderzą w najczulszą strunę

Heroda. Wymyśliły jeszcze wiele innych oszczerstw, aby go przekonać, sta-

wiając Mariammie jeszcze i taki zarzut, że wysłała swą podobiznę Antoniu-

szowi do Egiptu i posunęła się w swoim bezwstydzie tak daleko, że pokazała

swoje ciało na odległość człowiekowi, który szaleje za kobietami i który jest

w stanie gwałtem swoją wolę przeprowadzić336. Wiadomość ta tak wzburzy-

ła Heroda, jakby grom weń uderzył. Z jednej strony miłość czyniła go niesły-

chanie zazdrosnym, z drugiej zaś zdawał sobie sprawę, jakie niebezpieczeń-

stwo może zagrażać od Kleopatry, przez którą zginęli król Lizaniusz i Arab

Malchos337. Stawką była już nie utrata żony, lecz życia.

4. Zamierzając wybrać się w podróż338, oddał tedy swoją żonę pod opie-

kę Józefa, męża swojej siostry Salome. Był on człowiekiem godnym zaufania,

a także dzięki związkom powinowactwa jemu przychylnym. Herod dał mu po-

tajemne polecenie, aby w razie gdyby Antoniusz kazał go zgładzić, ją także

zabił. Józef zdradził jej tę tajemnicę nie ze złej woli, lecz po prostu pragnął

uzmysłowić kobiecie, jak wielką król pała do niej miłością, skoro nawet w wy-

padku swojej śmierci nie chciałby się z nią rozstać. Po powrocie wyznał jej

w czasie intymnych stosunków małżeńskich, jak gorąco ją kocha, zaklinając

się, że nigdy nie miłował innej kobiety. „Owszem — rzekła — pokazałeś, jak

mnie kochasz, kiedyś wydał polecenie Józefowi, aby mnie zabił”.

5. Kiedy usłyszał z jej ust to, co miało być tajemnicą, od razu wpadł

w furię. Józef — zawołał — nigdy by nie zdradził otrzymanego polecenia,

gdyby jej nie uwiódł. Uniesiony gniewem zerwał się z łoża i biegał jak opę-

tany po pałacu. Siostra zaś jego Salome, wykorzystując sposobność do rzuce-

nia oszczerstwa, utwierdziła Heroda w jego podejrzeniu co do Józefa. Dopro-

wadzony do szaleństwa gwałtownym uczuciem zazdrości, natychmiast roz-

kazał ich oboje zabić339. Ale niebawem wściekłość zaczęła ustępować żalowi

i gdy już zupełnie gniew go opuścił, znowu rozbudziła się jego miłość. A tak

silne było to jego uczucie, że nie chciał wierzyć, iż już jest martwa, lecz pod

wpływem bólu wołał ją po imieniu, jakby była żywa. A gdy z biegiem czasu

przekonał się, że ją naprawdę stracił, jego smutek był tak wielki, jak miłość

do niej, kiedy jeszcze żyła.

Rozdział XXIII

1. Synowie odziedziczyli nienawiść po matce i kiedy sami zdali sobie

sprawę ze zbrodni ojca, patrzyli na niego jak na wroga już wtedy, gdy kształ-

cili się w Rzymie340, a jeszcze bardziej po powrocie do Judei. Z wiekiem na-

stawienie to jeszcze się pogłębiło. A kiedy doszli do lat stosownych do wej-

ścia w związki małżeńskie (jeden poślubił córkę swojej ciotki Salome, która

oskarżała ich matkę, drugi córkę Archelaosa341, króla Kapadocji), zupełnie

40

nie krępowali się w wyrażaniu uczuć nienawiści. Ich śmiałość była na rękę

oszczercom. Niektórzy z nich już zupełnie wyraźnie dawali królowi do zro-

zumienia, że obaj synowie knują przeciw niemu spisek, a zięć Archelaosa,

polegając na zaufaniu do teścia, przygotowuje nawet ucieczkę, by ojca oskar-

żyć przed Cezarem. Pod wpływem licznych doniesień oszczerczych, Herod

przyzwał z powrotem syna Doris, Antypatra342, aby ubezpieczyć się przed

synami, i na wszelki sposób począł go wywyższać.

2. Taki obrót rzeczy był dla nich nie do zniesienia. Widząc, że wynosi

się nad nich syna prostej kobiety, nie mogli oni, pełni dumy ze swego szla-

chetnego rodu, pohamować wściekłości i przy każdej doznanej przykrości

otwarcie dawali upust swojemu wzburzeniu. W taki sposób z każdym dniem

coraz bardziej zaostrzały się ich stosunki z dworem. Antypater natomiast

umiał sam świetnie zakrzątnąć się koło swoich spraw. Był niezrównanym

w wypowiadaniu pochlebstw, których nie szczędził ojcu, a przeciw braciom

wymyślał coraz to inne kłamstwa, przy czym jedne sam rozpowiadał, drugie

za jego poduszczeniem rozpuszczali jego ludzie zaufam, i tak w końcu ode-

brał swoim braciom wszelkie nadzieje na osiągnięcie tronu.

On bowiem zarówno w testamencie, jak i w aktach publicznych uznany

był następcą. I tak Herod wysłał go do Cezara343 z przepychem i wszystkimi

honorami królewskimi, tyle że bez diademu. Z biegiem czasu osiągnął tak

wielkie wpływy, że wprowadził nawet swoją matkę do łoża Mariammy. Po-

sługując się dwojaką bronią przeciw braciom, pochlebstwami i rzucaniem

oszczerstw, potrafił potajemnie tak urobić króla, że ten już zaczął dopuszczać

myśl o ich zgładzeniu.

3. Tedy ojciec powlókł Aleksandra do Rzymu i oskarżył przed Ceza-

rem344, jakoby chciał go otruć. Syn, doczekawszy się wreszcie chwili, kiedy

mógł swobodnie wypowiedzieć swoje żale i to przed sędzią bardziej do-

świadczonym od Antypatra i rozumniejszym od Heroda, przez szacunek

przemilczał postępki ojca, ale z całą mocą zbijał rzucane na niego oszczer-

stwa. Dowiódł także niewinności swojego brata, narażonego na takie same

jak i on niebezpieczeństwa. Następnie przeszedł do swojej skargi na podłe

postępowanie Antypatra i zniewagi, jakie ich spotykały. Dodawały mu zaś

siły jego czyste sumienie oraz talent oratorski, jako że był znakomitym mów-

cą. W końcu oświadczył, że jest sprawą ojca, czy będzie chciał ich zgładzić,

jeśli dał wiarę oskarżeniu. Wszystkich więc do łez wzruszył, a Cezara tak

usposobił, że uwolnił ich od zarzucanych im czynów i od razu doprowadził

ich do pojednania z sobą. Warunki zaś zgody były takie: synowie winni oka-

zywać ojcu we wszystkim posłuszeństwo, a on ma prawo przekazać tron te-

mu, komu zechce.

4. Następnie król powrócił z Rzymu i na pozór uwolnił synów od za-

rzutów, ale nie wyzbył się podejrzeń. Towarzyszył mu bowiem Antypater,

który zasiał uczucia nienawiści. Nie okazywał jednak otwarcie wrogości,

czując respekt przed osobą tego, który doprowadził do pojednania. Kiedy

płynąc wzdłuż brzegów Galicji Herod zawinął do Eleuzy345, po przyjaciel-

sku ugościł go Archelaos i wyraził mu wdzięczność za ocalenie zięcia, sam

też radując się z pojednania. Już przedtem napisał był do przyjaciół w Rzy-

mie, aby w czasie procesu udzielali Aleksandrowi pomocy. Gościom swo-

im towarzyszył aż do Zefyrionu346, dając im podarki, których wartość

sięgała trzydziestu talentów.

5. Po przybyciu do Jerozolimy Herod zwołał lud na zgromadzenie i uka-

zawszy mu swoich trzech synów zdawał sprawę z odbytej podróży oraz skła-

dał Bogu gorące dzięki, a tak samo Cezarowi, który uspokoił jego dom roz-

dzierany waśniami, synom zaś dał większe dobro niż tron królewski,

mianowicie zgodę. „Jeszcze więcej będę dążył — powiedział — do zacieśnie-

nia tych więzów. Cezar bowiem uczynił mnie panem królestwa i przyznał mi

prawo wyznaczenia następcy. Tedy ja wybierając to, co jest dla mnie korzyst-

ne, postępuję także zgodnie z jego życzeniem. Tych oto trzech synów mianuję

więc królami i najpierw proszę Boga, a następnie was także o potwierdzenie

mojej decyzji. Jeden z racji wieku, pozostali ze względu na swoje szlachetne

pochodzenie mają prawo do następstwa na tronie. Lecz królestwo jest tak roz-

41

ległe, że mogłoby starczyć dla jeszcze większej liczby spadkobierców. O tych,

których Cezar pojednał, a ojciec obecnie wyznaczył jako następców, i wy tak-

że miejcie staranie, nie tak jednak, żeby zaszczyty, które im dajecie, były nie

zasłużone albo nierówne, lecz aby każdy otrzymał to, co mu przynależy z racji

starszeństwa. Okazując komuś względy nie przysługujące danemu wiekowi,

mniej sprawia się mu radości niż przykrości temu, którym się wzgardziło. Sam

każdemu z synów dobiorę krewnych i przyjaciół347, którzy będą z nimi prze-

bywać, i ich obarczę odpowiedzialnością za dalszą zgodę. Wiem bowiem

o tym dobrze, że zwady i rywalizacja rodzą się ze złego wpływu otoczenia,

a jeśli stanowią je ludzie szlachetni, skłaniają do zachowania naturalnych

uczuć. Wolą moją jest, aby nie tylko owi ludzie, lecz także dowódcy mojej

armii w obecnej sytuacji ze mną tylko wiązali swoje nadzieje. Albowiem sy-

nom moim nie przyznaję władzy monarszej, lecz honory królewskie. Będą za-

znawać przyjemności rządzenia jak prawdziwi władcy, lecz cały ciężar kiero-

wania państwem rad nie rad sam muszę dźwigać na swoich barkach. Bo

zważcie, każdy z was, mój wiek, sposób życia i bogobojność. Nie jestem prze-

cież tak stary, aby już rychło można liczyć się z końcem mojego życia, ani nie

oddaję się rozpuście, która skraca dni nawet młodych ludzi, a Bogu służyłem

tak wiernie, że mogę spodziewać się, iż dożyję lat sędziwych. Ktokolwiek

więc będzie zabiegał o względy synów moich, aby spowodować mój upadek,

poniesie karę dla dobra również ich samych. To nie zazdrość względem moich

dzieci każe mi ograniczyć oddawanie im hołdów, lecz świadomość, że takie

nadskakiwanie młodym ludziom przyczynia się do rozbudzenia w nich zu-

chwałości. Jeśli każdy, kto będzie utrzymywał stosunki z nimi, będzie miał to

na uwadze, iż postępując szlachetnie weźmie ode mnie nagrodę, a zasiewając

niezgodę swoim niecnym postępowaniem niczego nie uzyska nawet od tego,

komu będzie się schlebiać — to myślę, że wszyscy stać będą po mojej stronie,

a tym samym po stronie moich synów. Albowiem to, że ja władzę sprawuję,

na ich korzyść się obróci, a znów to, że oni są jednej ze mną myśli — na moją.

Wy zaś, moi drodzy synowie, pomyślcie najpierw o świętych więzach natury,

dzięki którym i wśród zwierząt istnieją trwałe uczucia, po wtóre o Cezarze,

który doprowadził do pojednania między nami, i po trzecie o mnie, który was

proszę, choć mógłbym rozkazywać, i pozostańcie braćmi. Przyznaję wam już

odtąd szaty i świtę królewską i modlę się do Boga, aby czuwał nad moją decy-

zją, jeśli żyć będziecie w zgodzie”. To powiedziawszy objął serdecznie każde-

go z synów i rozpuścił zgromadzonych, z których jedni przyłączyli się w mod-

litwach do jego słów, a drudzy, pragnący zmiany stosunków, udawali, że go

wcale nie słyszą.

Rozdział XXIV

1. Bracia żegnając się zachowali urazę w sercach i rozeszli się, żywiąc

do siebie jeszcze większą nieufność. Aleksander i Arystobul czuli się ogrom-

nie rozżaleni uzyskaniem przez Antypatra prawa starszeństwa, a Antypater

nawet tego nie mógł ścierpieć, że bracia byli na drugim miejscu po nim. Jako

człowiek z natury niezwykle przebiegły, umiał miarkować słowa i z wielką

zręcznością maskować swoją wrogość do nich. Bracia natomiast w poczuciu

dumy ze swego świetnego rodu wszystko, cokolwiek pomyśleli, mieli też na

języku. A do tego znalazło się niemało ludzi, którzy ich podjudzali, a jeszcze

więcej takich, którym udało się wcisnąć do grona ich przyjaciół, aby braci

szpiegować. Cokolwiek powiedziano w otoczeniu Aleksandra, natychmiast

dochodziło do uszu Antypatra, a następnie od Antypatra z odpowiednimi do-

datkami do Heroda. Młodzieniec nie mógł uczynić nawet najzupełniej nie-

winnej uwagi, aby nie budzić podejrzenia i żeby słów jego nie wykorzystano

do rzucenia jakiejś kalumnii. Jeśli wypowiedział się nieco swobodniej, to

błahą sprawę rozdmuchiwano do rozmiarów wielkich okropności. Antypater

stale nasyłał swoich ludzi, żeby go jątrzyli pragnąc, żeby jego własne kłam-

stwa miały jakieś pozory prawdy. Jeśli w rozgłaszanych wypowiedziach bo-

daj raz udowodniono jakiś szczegół, od razu wszystko inne stawało się wia-

rygodne. Przyjaciele Antypatra byli albo z natury bardzo dyskretni, albo

przekupieni podarkami i mowy nie było, żeby zdradzili jakiekolwiek taje-

mnice. Życie Antypatra można by nazwać, bez obawy popełniania jakiejkol-

42

wiek pomyłki, misterium nieprawości. Dworzan Aleksandra albo przekupił

pieniędzmi, albo zjednał sobie pochlebstwami. Posługując się niezmiennie

i z powodzeniem tymi sposobami, czynił ich zdrajcami i szpiegami prze-

kazującymi wszystko, co tylko bracia przedsięwzięli lub wypowiadali. Insce-

nizował to z wielką ostrożnością i drogi docierania oszczerstw do uszu Hero-

da obmyślał niezwykle przebiegle. Sam przybierał maskę oddanego brata,

a funkcję donosicieli powierzał innym. Ilekroć coś powiedziano na Aleksan-

dra, on zjawiał się u Heroda i odgrywał rolę: najpierw naśmiewał się z donie-

sień, a następnie krok po kroku udowadniał ich prawdziwość i doprowadzał

króla do stanu rozjątrzenia. Wszystko miało przemawiać za przygotowywa-

niem spisku i sprawiać wrażenie, że Aleksander tylko czyha na to, aby ojca

zamordować. A nic tak nie utwierdzało przekonania o prawdziwości tych

oszczerstw, jak strojenie się Antypatra w piórka obrońcy brata.

2. Herod, rozjątrzony tymi doniesieniami, tym więcej darzył uczuciem

Antypatra, im bardziej tracił z dnia na dzień serce dla młodzieńców. Równo-

cześnie odwracali się od nich także dworzanie, jedni z własnej woli, drudzy

na rozkaz, jak to uczynili: jeden z najbardziej szanowanych „przyjaciół” Pto-

lemeusz348 oraz bracia króla i cała jego rodzina. Antypater bowiem był

wszechwładny i (co dla Aleksandra było szczególnie przykre) dużą rolę od-

grywała jego matka349, która wspólnie z nim czyniła knowania przeciwko

młodzieńcom. Okazała się gorsza niż zwykle bywa macocha i bardziej jesz-

cze niż jako pasierbów nienawidziła ich jako synów królowej. Tedy wszyscy

już zabiegali o względy Antypatra, mając na uwadze jego widoki na przy-

szłość, a dostęp do rywali zamykały każdemu zarządzenia, króla, który zaka-

zał najbardziej poważanym przez siebie mężom utrzymywania jakichkolwiek

stosunków z Aleksandrem i jego bratem, a nawet interesowania się nimi

w ogóle. Strach przed królem czuli nie tylko zwolennicy Aleksandra przeby-

wający w królestwie, lecz także poza jego granicami. Żadnemu bowiem

z królów Cezar nie dał takiej jak jemu władzy, żeby mógł ściągnąć zbiegłego

przed nim człowieka nawet z miasta nie podlegającego jego rządom. Tym-

czasem młodzieńcy o oszczerstwach tych nie wiedzieli i przez swoją nie-

ostrożność tym łatwiej wpadali w zastawione sieci; ojciec bowiem nigdy nie

czynił im otwarcie zarzutów. Stopniowo otwierał im oczy jego chłód oraz to,

że stawał się coraz bardziej szorstki, jeśli coś go zgniewało. Antypater nasta-

wił wrogo do nich także ich stryja Ferorasa oraz ciotkę Salome, którą podju-

dzał, żyjąc z nią poufale jakby z żoną. Do wrogiego usposobienia jej przy-

czyniła się żona Aleksandra, Glafira, która chełpiła się swoim starym

rodowodem, wyliczając swoich znakomitych przodków, i utrzymywała, że

jest panią nad wszystkimi kobietami na dworze, ponieważ po stronie ojca

wywodzi się od Temenosa350, a po stronie matki od Dariusza, syna Hystaspe-

sa. Nieustannie też wykłuwała oczy niskim pochodzeniem siostrze Heroda

i jego żonom, z których każdą (mówiła) wybrał dla jej piękności, a nie ze

względu na szlachectwo rodu. Herod miał ich wiele, gdyż prawo pozwalało

Żydom poślubić więcej żon, a król znajdował przyjemność w tym, żeby mieć

ich większą liczbę. Wszystkie one zionęły nienawiścią do Aleksandra, rozją-

trzone przechwałkami Glafiry i miotanymi przez nią obelgami.

3. Swoją teściową Salome, która już od dawna czuła niechęć, dotknięta

zniewagami Glafiry, uczynił sobie wrogą także sam Arystobul. Otóż robił on

nieustanne docinki swojej żonie, że pochodzi z niskiego rodu, i ubolewał nad

tym, że poślubił prostą kobietę, gdy tymczasem jego brat Aleksander pojął za

żonę córkę królewską. O tym córka ze łzami w oczach doniosła Salome

i nadmieniła, że Aleksander i jego ludzie wygrażali się, że po dojściu do wła-

dzy matki innych braci351 uczynią prząśniczkami razem z niewolnicami,

a ich samych pisarzami wiejskimi. W taki to sposób drwią sobie z ich staran-

nego wychowania, które odebrali w Rzymie. Słysząc to Salome nie mogła

już zapanować nad swoim wzburzeniem i o wszystkim doniosła Herodowi.

A że wystąpiła w roli oskarżycielki swojego zięcia, słowa jej zdawały się jak

najbardziej zasługiwać na wiarę. Tymczasem doszło do króla jeszcze inne

oszczerstwo, które srodze go rozsierdziło. Otóż doniesiono mu, że synowie

ciągle wzywają imienia matki i opłakują ją, miotając przy tym na niego prze-

43

kleństwa. Gdy zaś rozdawał, jak to nieraz czynił, pewne szaty po Mariammie

ostatnio poślubionym żonom, mieli wygrażać się, że zamiast tego króle-

wskiego ubioru niebawem odziane będą we włosienice352.

4. Chociaż pod wpływem takich wieści Herod począł niepokoić się

zuchwałością młodzieńców, jednak nie tracił nadziei, że uda mu się przy-

wieść ich do rozsądku. Przeto przyzwał ich — a właśnie zamierzał odpły-

nąć do Rzymu — i jako król pogroził im nieco, a jako ojciec udzielił

szeregu napomnień. Wzywał ich, aby miłowali swoich braci, zapewniając,

że wybaczy im dawne przewinienia, jeśli poprawią się na przyszłość. Oni

zaś odpierali oszczercze zarzuty twierdząc, że są wyssane z palca, i zapew-

niali, że za nimi będą przemawiać czyny. Lecz król także powinien (mówi-

li) położyć kres rozsiewaniu plotek, nie dając im tak łatwo wiary. Bo nigdy

nie braknie ludzi gotowych do oczerniania ich, jeśli znajdzie się taki, który

będzie im nadstawiał ucha.

5. Tak mówiąc wnet ojca uspokoili i uwolnili się od zmory bezpośred-

niego niebezpieczeństwa, choć myśl o przyszłości napawała ich ciężką tro-

ską. Dowiedzieli się mianowicie, że do ich wrogów należy Salome, a także

ich stryj Feroras. Oboje byli to ludzie nieznośni i niebezpieczni, a szczegól-

nie Feroras, który dzielił z Herodem wszystkie zaszczyty królewskie, oprócz

samego diademu. Jego własne dochody wynosiły sto talentów, a oprócz tego

korzystał z owoców całej krainy za Jordanem, którą otrzymał od brata w da-

rze. On to właśnie zamianował go tetrarchą po uzyskaniu zgody Cezara i za-

szczycił małżeństwem z osobą z rodziny królewskiej, wydając za niego sio-

strę swojej żony353. Po jej śmierci chciał zaręczyć z nim najstarszą ze swoich

córek354, dając jej w posagu trzysta talentów. Jednak Feroras odrzucił ten

związek z domem królewskim z miłości do niewolnicy. Rozgniewany tym

postępkiem Herod oddał córkę w zamęście swojemu kuzynowi355, który

później poniósł śmierć z rąk Partów. Wnet jednak poniechał gniewu do Fero-

rasa i wybaczył mu jego obłędne uczucie.

6. Już poprzednio, jeszcze za życia królowej, oskarżono Ferorasa o za-

miar otrucia króla, lecz obecnie donosiciele zjawiali się w tak wielkiej liczbie,

że choć król był do swojego brata bardzo przywiązany, zmuszony był w końcu

dać wiarę tym wiadomościom i uległ trwodze. Wiele osób, na które padało

podejrzenie, brał na męki i w końcu nawet nie oszczędził przyjaciół Ferorasa.

Żaden z nich jednak nie zeznał, że istotnie chodziło o spisek, lecz tylko to, że

czynił przygotowania do ucieczki do Partów, zamierzając zabrać z sobą rów-

nież swoją ukochaną. W sprawę ukartowanej ucieczki miał być zamieszany

mąż Salome, Kostobar356, któremu król oddał swoją siostrę za żonę, gdy jej

poprzedni małżonek został ukarany śmiercią za cudzołóstwo. Ale i Salome nie

była wolna od zarzutów. Oskarżył ją bowiem jej brat, Feroras, że powzięła

zobowiązanie poślubienia Syllajosa357, zarządcy króla arabskiego Obadasa358,

który był zaciekłym wrogiem Heroda. Chociaż udowodniono jej prawdziwość

tego postępku i wszystkiego, o co ją obwiniał Feroras, Herod jej wybaczył.

Także i samego Ferorasa król uwolnił od zarzutów.

7. Tak więc burza wstrząsająca domem Heroda przewaliła się na Ale-

ksandra i rozszalała się nad jego głową. Król Herod miał trzech eunuchów,

których szczególnie cenił, o czym świadczy już sam rodzaj ich posługi. Jeden

rozlewał wino, drugi usługiwał przy stole, trzeci zaś zaścielał mu łoże i spał

w tej samej izbie. Aleksander skłonił ich przy pomocy szczodrych podarków

do utrzymywania z nim intymnych stosunków. Gdy o tym doniesiono królowi,

wzięto ich na męki. Wtedy od razu przyznali się, iż łączyły ich takie związki

z Aleksandrem, i ujawnili, jakie im za to czyniono obietnice: jak to Aleksan-

der ich zwiódł tłumacząc, że nie powinni swoich przyszłych losów wiązać

z Herodem, który jest bezwstydnym starcem, farbuje sobie włosy i dlatego tyl-

ko mógł w ich oczach uchodzić za człowieka młodego. Swoje nadzieje powin-

ni raczej obrócić na Aleksandra, który i tak tron odziedziczy, czy Herodowi

będzie się to podobało, czy nie, i w niedługim czasie zemści się na wrogach,

a przyjaciół i ich przede wszystkim uczyni szczęśliwymi i zamożnymi. Zna-

komite osobistości (mówili) po cichu ubiegają się o względy Aleksandra,

44

a wodzowie i taksjarchowie armii odbywają z nim potajemne spotkania.

8. Zeznania te wprawiły Heroda w tak wielkie przerażenie, że zrazu nie

miał odwagi ujawnić ich treści, lecz rozesłał szpiegów i dzień i noc baczył na

wszystko, co czyniono i mówiono, a podejrzanych natychmiast karał śmier-

cią. Pałac królewski stał się widownią najokropniejszych zbrodni. Każdy wy-

myślał oszczerstwa, kierując się osobistą wrogością lub nienawiścią, a nieje-

den wykorzystywał krwiożerczy szał Heroda do pognębienia swoich

przeciwników. Kłamstwo natychmiast znajdowało wiarę, a kary nawet wy-

przedzały oszczerstwa. Tak oto niedawny oskarżyciel stawał się oskarżonym

i wraz z tym, którego za jego przyczyną skazano, sam szedł na stracenie. Po-

czucie śmiertelnego zagrożenia nie pozwalało królowi na prowadzenie śledz-

twa. Był w stanie takiego rozdrażnienia, że nawet na ludzi zgoła niewinnych

nie potrafił spojrzeć łaskawym okiem, a i z przyjaciółmi obchodził się w spo-

sób bardzo opryskliwy. Wielu z nich zabronił w ogóle dostępu do pałacu,

a na tych, którzy nie byli w bezpośrednim zasięgu jego ramion, wyładowy-

wał swój gniew słowami. Do pogorszenia się tragicznej sytuacji Aleksandra

przyczynił się Antypater, który zebrał grupę podobnych sobie ludzi i nie

wzdragał się rzucać wszelkich możliwych kalumnii. Pod wpływem tych

okropnych wieści i intryg król popadł w nastrój tak wielkiego strachu, że

w swojej wyobraźni już widział, jak Aleksander dybie na niego z mieczem

w ręku. Kazał go przeto natychmiast pojmać i uwięzić, a przyjaciół jego po-

czął badać na torturach. Niejeden poniósł śmierć w milczeniu, nie wyrzekł-

szy nic więcej poza tym, co sam w ogóle wiedział. Niektórzy jednak nie wy-

trzymywali zadawanych im cierpień i fałszywie zeznali, że Aleksander ze

swoim bratem Arystobulem przygotowuje spisek przeciw niemu i tylko cze-

ka na to, żeby go zabić w czasie polowania i zbiec do Rzymu. Król chętnie

dał wiarę tym zeznaniom, choć zgoła na to nie zasługiwały, gdyż zostały wy-

muszone torturami, widząc w nich usprawiedliwienie przed opinią, że bynaj-

mniej nie uwięził syna niesłusznie.

Rozdział XXV

1. Aleksander widząc, że nie sposób wpłynąć na zmianę przekonania

ojca, postanowił wyjść naprzeciw niebezpieczeństwu. Ułożył przeciwko

swoim wrogom cztery księgi, w których wprawdzie przyznawał się do przy-

gotowywania spisku, ale większość z nich czynił swoimi wspólnikami,

a przede wszystkim Ferorasa i Salome. Ta ostatnia — stwierdzał — nawet

jednej nocy wdarła się siłą do jego izby i zmusiła go wbrew jego woli do

spółkowania z sobą. Otóż owe księgi, w których otwarcie postawione były

liczne i ciężkie zarzuty najbardziej wpływowym osobistościom, dostały się

do rąk Heroda. Wtedy Archelaos, zaniepokojony o los swojego zięcia i córki,

spiesznie podążył do Judei359. Pragnąc przyjść im z pomocą, zastosował bar-

dzo zręczną taktykę i podstępem odwrócił niebezpieczeństwo grożące im ze

strony króla. Ledwie się z nim spotkał, zawołał: „Gdzież jest ten łotr, zięć

mój!? Gdzie mogę ujrzeć głowę ojcobójcy, żebym mógł ją własnymi rękami

roztrzaskać!? I córka moja podzieli los tego wspaniałego oblubieńca. Bo jeśli

nawet nie maczała palców w jego planie, ma na sobie plamę jako żona takie-

go łajdaka. A tobie, w którego godził ten spisek, nie mogę się nadziwić, że

mogłeś być aż tak pobłażliwy, skoro Aleksander jeszcze żyje. A ja spieszy-

łem z Kapadocji przekonany, że on już dawno poniósł karę i razem z tobą

będę osądzał moją córkę, którą oddałem za niego jedynie przez wzgląd na

twoją wysoką godność. Ale teraz nie pozostaje nam nic innego, jak radzić

nad nimi obojgiem. Jeśli za bardzo czujesz się ojcem i masz zbyt miękkie

serce, aby ukarać syna-spiskowca, możemy sobie podać dłonie i zamienić się

rolami, aby wyładować nasz gniew na dzieciach naszych”.

2. Taką krzykliwą mową udało mu się zjednać wrogo usposobionego He-

roda. Król dał mu do przeczytania księgi napisane przez Aleksandra i przery-

wając lekturę ich, po każdym rozdziale wspólnie z nim rozważał ich treść.

Przeto Archelaos znajdował sposobność do urzeczywistnienia swojego podstę-

pu i stopniowo starał się winą obarczać wymienione w piśmie osoby, a szcze-

gólnie Ferorasa. A gdy zauważył, że król zaczyna mu wierzyć, rzekł: „Trzeba

się zastanowić, czy to czasem nie ci wszyscy łajdacy knują spisek na mło-

45

dzieńca, a nie młodzieniec na ciebie. Trudno przecież pojąć, dla jakiej przy-

czyny miałby się dopuścić tak okropnej zbrodni, skoro już doznaje zaszczytów

królewskich i ma wszelkie widoki na to, aby zostać następcą na tronie, gdyby

nie było takich, co ich podżegają i płochość wieku w złym kierunku wykorzy-

stują. Ludzie tego pokroju potrafią w pole wywieść nie tylko młodzieńców, ale

i starców, ba, nawet przedniejsze domy i całe królestwa przywieść do zguby”.

3. Herod przytaknął tym słowom i z wolna poczęła topnieć jego złość na

Aleksandra i obracać się na Ferorasa. On to bowiem był bohaterem owych

czterech ksiąg. Toteż Feroras zauważywszy, że król staje się coraz bardziej

chwiejny w uczuciach, a przyjaźń z Archelaosem wywiera przemożny wpływ

na niego, starał się szukać ratunku choćby z własnym poniżeniem, skoro nie

mógł go osiągnąć w sposób honorowy. Przestał się więc troszczyć o Aleksan-

dra i szukał pomocy u Archelaosa. Ten jednak oświadczył, że nie widzi, jak

mógłby za nim wstawić się, skoro obciążają go tak poważne zarzuty, które jas-

no wskazują, że knuł spisek na króla i stał się przyczyną obecnych nieszczęść

młodzieńca. Co najwyżej może on sam, wyzbywając się chytrości i wykrętów,

przyznać się do czynów, o które go obwiniano, i prosić brata, który go przecież

miłuje, o przebaczenie. Sam uczyni wszystko, aby mu w tym dopomóc.

4. Feroras usłuchał jego rady. Przybrał taką postawę, żeby wydać się

najbardziej godnym litości, i przywdziawszy czarne szaty rzucił się ze łzami

w oczach do nóg Heroda i błagał go o przebaczenie, które już nieraz przed-

tem otrzymał. Przyznawał, że postępował jak łajdak, gdyż dopuścił się

wszystkiego, o co go oskarżano, ale składał to na karb jakiegoś zaćmienia

umysłowego i szaleństwa twierdząc, że spowodowała to miłość do kobiety.

Skoro Archelaos doprowadził Ferorasa do samooskarżenia i świadczenia

przeciwko samemu sobie, zaczął wtedy wstawiać się za nim i starał się zmię-

kczyć serce zagniewanego Heroda, stawiając mu przed oczy przykład swojej

własnej rodziny. Sam przecież — mówił — miał przykrzejsze jeszcze do-

świadczenia ze swym bratem, wolał jednak iść za głosem natury niż kiero-

wać się żądzą zemsty360. W królestwach bowiem, tak jak w wielkich ciałach,

zawsze jakaś część ulega zapaleniu wskutek wielkiego obciążenia, jednak nie

należy jej zaraz obcinać, lecz zastosować łagodniejszy sposób kuracji.

5. Przedkładając Herodowi wiele takich argumentów, usposobił go bar-

dziej przychylnie do Ferorasa, ale sam udawał nadal zagniewanego na Ale-

ksandra i nawet oświadczył, że gotów jest rozwieść z nim swoją córkę i zabrać

ją z sobą. W końcu udało mu się doprowadzić Heroda do takiego stanu, iż ten

ujął się za młodzieńcem i znów zaczął starać się o rękę córki w imieniu syna.

Z miną zupełnej szczerości Archelaos zgodził się na oddanie jej w zamęście

komukolwiek według woli Heroda, byle nie Aleksandrowi. Najbardziej prze-

cież — mówił — zależy mu na utrzymaniu łączących go z Herodem związków

powinowactwa. Na to król odrzekł, że jeśli Archelaos odstąpi od żądania roz-

wiązania małżeństwa, to tak jakby oddał mu syna w darze. Mają zresztą już

dzieci z sobą, a żonę swoją młodzieniec tak bardzo kocha, że jeśli ona zostanie

razem z nim, będzie budzić w nim wstyd za dawniejsze postępki, lecz jeśli bę-

dzie mu gwałtem odebrana, doprowadzi go to do prawdziwej desperacji. Od-

danie się życiu rodzinnemu przytępia skłonność do podejmowania zuchwałych

czynów. Archelaos niby z wielkim oporem przyznał mu rację i pojednał się

z młodzieńcem, a także pogodził z nim jego ojca. W każdym razie — oświad-

czył — musi się go koniecznie wysłać do Rzymu361, aby rozmówił się z Ceza-

rem, ponieważ sam do niego napisał o wszystkim, co się wydarzyło.

6. Tak więc fortel Archelaosa przywiódł go do celu, którym było ocalenie

swego zięcia. Po pojednaniu się jeszcze pewien czas spędzili razem, ucztując

i świadcząc sobie uprzejmości. A kiedy Archelaos odjeżdżał, Herod podarował

mu siedemdziesiąt talentów, złoty tron wysadzany drogimi kamieniami jako też

kilku eunuchów i nałożnicę, która nazywała się Pannuchis. Także każdego z jego

przyjaciół obdarował stosownie do jego godności. Na polecenie króla tak samo

wszyscy członkowie rodziny królewskiej ofiarowali Archelaosowi wspaniałe po-

darki, po czym Herod i dostojnicy towarzyszyli mu w drodze aż do Antiochii.

Rozdział XXVI

1. Niedługo potem zjawił się w Judei mąż, który osiągnął o wiele więk-

46

szy wpływ na dworze niż Archelaos całą swoją podstępną taktyką i nie tylko

wniwecz obrócił osiągnięte za jego staraniem pojednanie z Aleksandrem, lecz

nawet stał się bezpośrednią przyczyną jego zguby. Z pochodzenia był Lacede-

mończykiem i nazywał się Eurykles362. Do królestwa przywiodła go, na nie-

szczęście, żądza pieniędzy, gdyż Grecja nie mogła już dłużej znosić jego ko-

sztownych wybryków. Przyniósł ze sobą wspaniałe dary dla Heroda jako

przynętę dla zdobycia tego, co sobie ukartował, i wnet otrzymał wielekroć

większe. Za nic miał jednak niewinne podarki, jeśliby nie mógł zrobić na kró-

lestwie interesu za cenę rozlewu krwi. Ujął sobie króla pochlebstwami, zręcz-

ną mową i udanymi pochwałami jego osoby. W lot przejrzał charakter Heroda

i starając przypodobać mu się każdym słowem i czynem, wszedł do grona jego

najlepszych przyjaciół. Król bowiem wraz z całym dworem okazywał szcze-

gólny szacunek spartiacie ze względu na kraj, z którego pochodził.

2. Kiedy Eurykles zorientował się w chorobie trawiącej dom królewski,

mianowicie w napiętych stosunkach między braćmi i nastawieniu ojca do

każdego z nich, obrał taką taktykę: okazywał życzliwość Antypatrowi już od

samego początku za okazaną mu gościnność, a Aleksandrowi mydlił oczy

swoją przyjaźnią, kłamliwie podając się za dawnego towarzysza Archelaosa.

Toteż zaczęto go od razu uważać za wypróbowanego przyjaciela, a Aleksan-

der zaraz przedstawił go swemu bratu. Umiał on znakomicie odgrywać naj-

rozmaitsze role i w odmienny sposób wkradał się w łaski każdego, ale przede

wszystkim działał jako najemnik Antypatra i zdrajca Aleksandra. Pierwszego

jątrzył tym, że będąc najstarszym nie dość baczył na tych, którzy na niego

dybali, chcąc odebrać mu nadzieje na tron, a Aleksandra, że będąc synem

niewiasty królewskiego rodu i mężem takiej samej nie godzi się, aby tron

miał odziedziczyć syn zwykłej kobiety, i to mając za sobą tak możne popar-

cie Archelaosa. Zmyśliwszy przyjaźń z Archelaosem stał się dla młodzieńca

godnym zaufania doradcą. Toteż Aleksander z całą szczerością wyrzekał

przed nim na Antypatra dodając, że skoro Herod zabił ich matkę, nie można

się dziwić, że pragnie pozbawić ich obu należytego im po niej tronu. Słysząc

to Eurykles udawał, że lituje się nad nimi i szczerze im współczuje.

Arystobula także wyciągnął na takie same zwierzenia, a kiedy oskarżenia-

mi ojca obu ich schwytał w swe sidła, udał się do Antypatra i zdradził mu

wszystkie sekrety. Do tego dodał jeszcze wyssaną z palca wiadomość o spisku

twierdząc, że bracia przygotowują na niego zasadzkę i już niemal chodzą

z mieczami w ręku. Otrzymawszy sowitą zapłatę za takie wiadomości jeszcze

Antypatra mocno wychwalał przed ojcem. Wreszcie podjął się za wynagro-

dzeniem doprowadzić do śmierci Aleksandra i Arystobula i zaczął ich oskar-

żać przed ojcem. Przyszedłszy do Heroda, oświadczył mu, że za otrzymane

dobrodziejstwa pragnie odwzajemnić się uratowaniem mu życia i za okazaną

mu gościnność odpłaca się zapewnieniem mu możności oglądania światła

dziennego. Już od dawna bowiem — mówił — czekał na niego wyostrzony

miecz i wyćwiczona prawica Aleksandra, lecz on przeszkodził rychłemu wy-

konaniu planu udając, że sam do tego rękę przyłoży. Aleksander utrzymuje, że

Herodowi nie dość tego, że zasiada na tronie należnym komu innemu i że po

zabójstwie ich matki roztrwonił jej królestwo, ba, nawet wprowadza bękarta

jako swego następcę, proponując królestwo ich dziada363 temu nikczemnikowi

— Antypatrowi. On (Aleksander) jednak pomści duchy Hirkana i Mariammy.

Nie godzi się bowiem przyjmować tronu po takim ojcu bez rozlewu krwi. Nie

ma dnia, żeby go (Aleksandra) nie rozjątrzano do żywego i sam nie może jed-

nego słowa wyrzec, żeby donosiciele nie wykorzystali go w opaczny sposób.

Ilekroć rozmowa schodziła na znakomitość rodu innych (ciągnął dalej Eury-

kles), ojciec bez żadnego powodu miał zwracać się doń w obraźliwym tonie:

„Oczywiście jeden tylko Aleksander jest świetnie urodzony i gardzi ojcem

z powodu jego niskiego pochodzenia”. Jeśli zachowywał się milcząco na polo-

waniu, poczytywano to za obrazę, a gdy wyrażał pochwałę, zaraz czyniono

zeń szydercę. Przy każdym spotkaniu ojciec zachowywał się opryskliwie,

a tylko jednemu Antypatrowi okazywał wielką serdeczność. Z jego przyczyny

z chęcią poniesie śmierć, gdyby się spisek nie udał. Jeśli go zabije, może prze-

cież liczyć na ocalenie swojej głowy, gdyż mu dopomoże najpierw Archelaos,

47

do którego z łatwością uda mu się schronić, następnie Cezar, który jeszcze do

tej pory nie poznał prawdziwego charakteru Heroda. Bo tym razem nie będzie

stał przed nim jak poprzednio, drżąc na widok ojca, ani nie ograniczy się

w swoich wypowiedziach tylko do osobistych żalów, ale przede wszystkim

będzie się starał ukazać cierpienia ludu i los zadręczonych na śmierć podatka-

mi, następnie przedstawi, przez jakie zbytki i występne życie roztrwoniono

krwawo zdobyte pieniądze, dalej —jacy to są ludzie ci, którzy się ich kosztem

wzbogacili i jakie mu przyświecały cele, kiedy niektóre miasta otaczał swoją

łaskawością. Upomni się tam o zbadanie sprawy dziada i matki i odsłoni

wszystkie okropności królestwa364, a po tym wszystkim nie będzie się go są-

dzić jako ojcobójcę.

3. Eurykles, opowiedziawszy te niestworzone rzeczy przeciw Aleksan-

drowi, począł wielce wychwalać Antypatra jako jedynego syna, który praw-

dziwie miłuje ojca i dlatego do tej pory krzyżował plany wykonania zama-

chu. Wtedy król, który jeszcze niezupełnie przyszedł do równowagi po

poprzednich przeżyciach, wpadł w dziką wściekłość. I znowu Antypater wy-

korzystał sposobność i nasłał skrycie dalszych oskarżycieli braci, którzy mie-

li donieść, że młodzieńcy utrzymywali potajemnie konszachty z Jukundusem

i Tyrannusem. (Dawniej byli oni dowódcami jazdy królewskiej365, lecz

z przyczyny pewnych przewinień służbowych utracili swoje stanowiska).

Pod wpływem tych wiadomości Herod srodze się rozgniewał i rozkazał na-

tychmiast owych mężów wziąć na tortury. Jednak ci nie przyznali się do ni-

czego, co im zarzucano. Wtedy przyniesiono list Aleksandra do dowódcy

Aleksandrejonu366, zawierający prośbę o przyjęcie go, po zabójstwie ojca,

wraz z bratem Arystobulem do twierdzy i pozwolenie mu na użycie znajdu-

jącej się tam broni i innych środków obrony. Na to Aleksander oświadczył,

że list ten podrobił Diofantos. (Był to pisarz królewski, mąż zuchwały, który

umiał znakomicie naśladować czyjekolwiek pismo i w końcu po wielu takich

fałszerstwach został za to skazany na śmierć). Herod kazał wziąć na męki

dowódcę twierdzy, ale i od niego nie dowiedział się niczego, co by miało

związek z tym oskarżeniem.

4. Jakkolwiek kruche były dowody przeciwko synom, mimo to Herod

rozkazał ich nadzorować, lecz zostawić ich jeszcze na swobodzie. Natomiast

Euryklesowi, który przywiódł jego dom do katastrofy i zainscenizował

wszystkie te ponure wydarzenia, ofiarował pięćdziesiąt talentów, zwąc go

swoim wybawcą i dobroczyńcą. Ów zaś przybywszy do Kapadocji, zanim

dotarły tam dokładne wieści o tym, co zaszło, zdążył jeszcze wyłudzić od

Archelaosa pieniądze, mając przy tym czelność utrzymywać, że pojednał He-

roda z Aleksandrem. Potem przeprawił się do Grecji, gdzie uzyskanych pod-

łymi machinacjami pieniędzy użył do podobnych celów. Toteż dwukrotnie

stawał przed obliczem Cezara, oskarżony o wywoływanie buntów w całej

Achai i złupienie miast, za co został skazany na banicję. Tak dosięgła go po-

msta za Aleksandra i Arystobula367.

5. Godzi się tutaj wspomnieć o Ewareście z Kos368 jako przeciwień-

stwie tego spartiaty. On także należał do grona najbliższych przyjaciół Ale-

ksandra i przybył do Judei w tym samym czasie, co Eurykles. Kiedy król

czynił dochodzenie w związku z zarzutami stawianymi przez owego spartia-

tę, pod przysięgą zapewnił, że o niczym takim od młodzieńców nigdy nie

słyszał. Świadectwo na nic się owym nieszczęśnikom nie zdało. Herod bo-

wiem bardzo chętnie nadstawiał ucha na złe wiadomości i każdy, kto podzie-

lał jego łatwowierność i gniew, był przezeń bardzo mile widziany.

Rozdział XXVII

1. Złość Heroda na synów jeszcze bardziej podsycała Salome. Otóż

Arystobul pragnąc i ją, swoją teściową i ciotkę, uwikłać w te niebezpieczeń-

stwa, wysłał do niej ostrzeżenie, aby pomyślała o tym, jak ocalić swoją gło-

wę. Król bowiem zamierza ją stracić na podstawie stawianego jej już poprze-

dnio zarzutu, mianowicie że pragnąc doprowadzić do skutku swoje zaślubiny

z Arabem Syllajosem369, potajemnie zdradziła jego wrogowi tajemnice kró-

lewskie. To była niejako ostatnia burza, która miotanych przez nią młodzień-

ców doprowadziła do zatonięcia. Salome bowiem pobiegła do króla i donios-

48

ła mu o otrzymanym ostrzeżeniu. Herod już zupełnie stracił panowanie nad

sobą i rozkazał uwięzić obu synów, lecz każdego umieścić oddzielnie, a do

Cezara spiesznie wyprawił trybuna wojskowego, Wolumniusza370, i jednego

z przyjaciół, Olimposa, którzy zawieźli pisemne relacje o tej sprawie. Cezar

bardzo przejął się dolą młodzieńców, lecz nie uważał za słuszne pozbawić

ojca władzy nad synami. Przeto odpisał, że zostawia mu pełną swobodę dzia-

łania, dodając jednak, że dobrze uczyni, jeśli zajmie się zbadaniem sprawy

spisku razem z sądem złożonym z jego krewnych i zarządców prowincjonal-

nych. Jeśliby udowodniono im winę, może ich ukarać śmiercią, lecz gdyby

jedynie nosili się z zamiarem ucieczki, niechaj ich ukarze łagodniej.

2. Herod postąpił według tych wskazań i po przybyciu do Berytu371 —

to właśnie miejsce wyznaczył Cezar — zwołał sąd. Zasiedli w nim zgodnie

z pisemnym poleceniem Cezara zarządca Saturninus, legaci z Pedaniu-

szem372, między nimi także prokurator Wolumniusz, dalej „krewni” i „przy-

jaciele” króla, Salome i Feroras i wreszcie najprzedniejsi mieszkańcy z całej

Syrii, oprócz Archelaosa373. Do tego bowiem jako do teścia Herod nie miał

zaufania. Synów nie kazał stawić przed sądem, co było krokiem bardzo prze-

zornym, gdyż zdawał sobie sprawę, że samym swoim widokiem z całą pew-

nością wzbudziliby współczucie. A gdyby jeszcze doszli do głosu, Aleksan-

der z łatwością oczyściłby się z zarzutów. Tedy trzymano ich pod strażą we

wsi sydońskiej Platana374.

3. Wtedy powstał król i począł z wielką gwałtownością przeciwko nim

przemawiać, jakby byli obecni. Jego oskarżenie o przygotowaniu spisku wy-

padło słabo, gdyż brakowało mu na to dowodów, ale przedstawiał za to niezli-

czone obelgi, szyderstwa, zniewagi i uchybienia, które go spotkały i, jak

oświadczył sądowi, były dlań trudniejsze do zniesienia niż śmierć. Gdy nikt

nie zgłosił sprzeciwu, zaczął biadać nad swoim losem twierdząc, że gdyby na-

wet wygrał ten przykry proces z synami, to i tak by go w istocie przegrał i za-

pytywał każdego o zdanie. Pierwszy głos zabrał Saturninus, opowiadając się

za skazaniem młodzieńców, lecz nie na śmierć. Nie godzi się przecież — mó-

wił — aby w obecności trzech swoich synów głosował za straceniem dzieci

kogoś innego. Takie samo zdanie wypowiedzieli obaj legaci375, a za ich przy-

kładem jeszcze kilku innych. Wolumniusz był pierwszym, który wydał na nich

bezlitosny wyrok, a po nim wszyscy głosowali za skazaniem młodzieńców na

śmierć: jedni chcieli się w ten sposób przypodobać Herodowi, drudzy postąpili

tak z nienawiści do niego, ale żaden z nich nie czynił tego pod wpływem

szczerego oburzenia na oskarżonych. Od tej chwili cała Syria i wszyscy Żydzi

z napięciem oczekiwali, jaki będzie koniec dramatu. Nikt wszakże nie przypu-

szczał, że Herod w swoim okrucieństwie posunie się aż do zabójstwa swoich

dzieci. On tymczasem powlókł synów do Tyru, a stąd popłynął do Cezarei

i rozmyślał już tylko nad sposobem zgładzenia młodzieńców376.

4. Był pewien stary żołnierz w wojsku królewskim, imieniem Ti-

ron377, którego syn pozostawał w poufałych i przyjacielskich stosunkach

z Aleksandrem i który sam osobiście także był młodzieńcom szczerze ży-

czliwy. Wzburzony do ostateczności wpadł w jakiś obłęd. Najpierw wałęsał

się i wykrzykiwał, że zdeptano sprawiedliwość, zabito prawdę i pogwałco-

no prawa natury, a życie stało się pasmem zbrodni — i jeszcze inne rzeczy,

jakie nasuwa ból człowiekowi, któremu już zupełnie życie obmierzło.

W końcu ośmielił się nawet przystąpić do króla i rzekł do niego: „Widać,

że opętał cię zupełnie jakiś zły duch, skoro dajesz się nastawić wrogo do

najbliższych sobie osób największym łajdakom. Bo przecież sam uznałeś

winnymi śmierci Ferorasa i Salome, a teraz im dajesz wiarę przeciwko

swoim dzieciom. A im tylko o to chodzi, by pozbawiwszy cię prawowitych

następców, pozostawić tylko Antypatra i jego wybrać królem, aby był po-

wolnym narzędziem w ich ręku. Bacz jednak, aby śmierć jego braci także

na jego głowę pewnego dnia nie ściągnęła gniewu żołnierzy. Nie ma bo-

wiem między nimi takiego, kto by nie żałował młodzieńców, a wśród do-

wódców wielu otwarcie okazuje swoje wzburzenie”. Mówiąc te słowa,

równocześnie wymienił niezadowolonych po nazwisku. Król natychmiast

rozkazał ich wraz z samym Tironem i jego synem uwięzić.

49

5. Z kolei wybiegł jeszcze jeden z balwierzy dworskich imieniem Try-

fon378 i w przystępie jakiegoś obłędu sam siebie jął oskarżać, wołając: „Mnie

także chciał ów Tiron nakłonić, abym ci brzytwą podciął gardło podczas po-

sługi, obiecując za to szczodre podarki od Aleksandra”. Gdy to Herod usły-

szał, kazał Tirona z synem i balwierzem wziąć na męki. Ponieważ ci pierwsi

wszystkiemu zaprzeczyli, a balwierz niczego więcej nie wyznał, polecił pod-

dać Tirona jeszcze sroższym torturom. Syn, zdjęty litością, przyrzekł królo-

wi, iż wszystko wyzna, jeśli ułaskawi ojca. Kiedy król mu to przyobiecał, ów

oświadczył, że rzeczywiście jego ojciec chciał go za namową Aleksandra

zgładzić. Zeznanie to złożył — zdaniem jednych — dlatego, że chciał ojca

uwolnić od tortur, inni zaś uważali, że była to prawda.

6. Herod oskarżył dowódców i Tirona na zgromadzeniu i zwrócił się do

ludu o ukaranie ich. I tak wszystkich wraz z balwierzem zatłuczono na miejscu

kijami i kamieniami. Następnie wysłał synów swoich do Sebaste379, leżącej

opodal Cezarei, i kazał ich udusić. Wyrok jego natychmiast wykonano, a ciała

zgodnie z jego wolą przewieziono do Aleksandrejonu, aby spoczęły obok Ale-

ksandra, dziada ze strony matki. Taki to los spotkał Aleksandra i Arystobula380.

Rozdział XXVIII

1. Przeciw Antypatrowi, który miał już zapewnione bezsporne prawo

do następstwa tronu, obrócił się zapamiętały gniew ludu, gdyż było po-

wszechnie wiadomą rzeczą, iż to on fabrykował te wszystkie kalumnie rzu-

cane na braci. Ogromnie się także niepokoił, widząc dorastające dzieci za-

mordowanych. Aleksander bowiem miał z Glafirą dwóch synów: Tigranesa

i Aleksandra381, a Arystobul z Bereniką, córką Salome, synów: Heroda,

Agryppę i Arystobula oraz córki: Herodiadę i Mariammę. Po zgładzeniu Ale-

ksandra Herod odesłał Glafirę wraz z jej wianem do Kapadocji, a wdowę po

Arystobulu, Berenikę, oddał w zamęście wujowi Antypatra382. Małżeństwo

to doszło do skutku dzięki zabiegom Antypatra, który chciał zjednać sobie

Salome, czującą doń wrogość. Starał się też pozyskać podarkami i świadcze-

niami innych przysług Ferorasa oraz innych przyjaciół Cezara, posyłając do

Rzymu niemałe sumy. Saturninus i całe jego otoczenie w Syrii było wprost

obsypywane podarkami. Ale im większą okazywał hojność, tym więcej go

nienawidzono, gdyż świadczonych przezeń dobrodziejstw nie poczytywano

mu za przejaw wspaniałomyślności, lecz za szczodrobliwość ze strachu. Sku-

tek zaś był taki, że obdarowani wcale nie żywili dlań większej życzliwości,

a ci, którzy nic od niego nie otrzymywali, stawali się jeszcze bardziej zawzię-

tymi wrogami. Prezenty dawał coraz wspanialsze, gdy widział, że król

wbrew jego oczekiwaniom otaczał troską sieroty i czując wyrzuty z powodu

zabójstwa synów, litował się nad ich dziećmi.

2. Otóż pewnego razu Herod zebrał „krewnych” i „przyjaciół”383 i sta-

wiwszy przed nimi dzieci rzekł ze łzami w oczach: „Jakiś zły duch odebrał

mi ich ojców i to właśnie jako też więzy krwi nakazują mi okazywać serce

sierotom. Jeżeli byłem nieszczęśliwym ojcem, to będę się starał, by mieli we

mnie tym troskliwszego dziadka i po mojej śmierci jako opiekunów najdroż-

sze mi osoby. Zaręczam więc, Ferorasie, twoją córkę384 ze starszym z bra-

ci385, synów Aleksandra; abyś przez sam związek pokrewieństwa miał nad

nim pieczę, a z twoim, Antypatrze, synem386 — córkę Arystobula387, abyś

w ten sposób stał się ojcem dla osieroconej dziewczyny. Jej siostrę388

weźmie za żonę mój Herod, który ze strony matki389 ma dziada arcykapłana.

Tak oto moje postanowienia mają być w czyn wprowadzone i żaden z moich

przyjaciół niech się nie waży ich złamać. Proszę też Boga, aby pobłogosławił

te związki dla dobra mego królestwa i moich potomków, a na te dzieci wej-

rzał łaskawszym niż na ich ojców okiem”.

3. Gdy jeszcze wypowiadał te słowa, zalał się łzami i uścisnął dzieciom

dłonie, po czym serdecznie objąwszy każde z nich rozpuścił zgromadzenie.

Antypatra od razu przeniknął dreszcz przerażenia, a jego zaniepokojenie

wszystkim rzucało się w oczy. Wyobrażał sobie bowiem, że wyróżnienie sie-

rot oznacza dla niego odsunięcie i że jego stanowisko w państwie znowu bę-

dzie zagrożone, jeśli synowie Aleksandra będą mieć pomoc nie tylko Arche-

laosa, lecz także Ferorasa, który był tetrarchą. Zdawał sobie także sprawę

50

z tego, jak naród go nienawidzi i lituje się nad sierotami, jaką życzliwością Ży-

dzi darzyli braci za ich życia i jak żywa jest u nich pamięć o tych, co za jego

sprawą śmierć ponieśli. Tedy postanowił za wszelką cenę zaręczyny te zerwać.

4. Bał się wszakże użyć podstępu w stosunku do ojca, który był czło-

wiekiem surowym i bardzo skorym do podejrzeń. Zebrawszy się jednak na

odwagę, przyszedł do niego i począł go po prostu prosić, aby nie pozbawił go

zaszczytu, który mu sam przyznał, i nie dopuścił, aby tylko z imienia był kró-

lem, a inni dzierżyli władzę. Jeśli bowiem syn Aleksandra, którego dziadem

jest Archelaos, będzie jeszcze miał Ferorasa za teścia, to on nigdy władzy

w państwie nie osiągnie. Przeto na wszystko go błagał, aby zmienił plany

małżeńskie, skoro w pałacu znajduje się tak liczna rodzina. Król bowiem

miał dziewięć żon390 i siedmiu synów z nimi: samego Antypatra dała mu Do-

ris, Heroda — Mariamme, córka arcykapłana, Antypasa i Archelaosa oraz

córkę Olimpias, która była żoną kuzyna królewskiego, Józefa391 — samary-

tanka Maltake, Heroda i Filipa —jerozolimska Kleopatra, Fazaela — Pallas.

Król miał jeszcze dalsze córki: Roksanę i Salome — pierwszą urodziła mu

Fedra, drugą Elpis. Dwie jego żony, kuzynka i siostrzenica, pozostały bez-

dzietne392. Oprócz tych dzieci były jeszcze dwie siostry Aleksandra i Arysto-

bula, córki Mariammy393. Mając tedy na względzie tak liczną rodzinę, Anty-

pater prosił o zmianę planów małżeńskich.

5. Król, poznawszy jego prawdziwe uczucia względem sierot, srodze

się rozgniewał. Przyszło mu nawet na myśl, czy czasami i zabici synowie nie

padli ofiarą oszczerstw Antypatra. Toteż odpowiedział mu wówczas w bar-

dzo gniewnym tonie i nawet kazał mu zejść z oczu, lecz później pod wpły-

wem jego pochlebstw zmienił decyzję: samemu Antypatrowi oddał za żonę

córkę Arystobula, a jego synowi córkę Farorasa.

6. Jak przemożny wpływ miał w takich sprawach umiejący schlebiać

Antypater, świadczy choćby przykład Salome, której podobne zabiegi skoń-

czyły się fiaskiem. Chociaż była jego siostrą i wielokrotnie prosiła, za popar-

ciem żony Cezara Liwii394, o zgodę na poślubienie Araba Syllajosa, Herod

przysięgał, że będzie ją miał za największego wroga, jeśli nie wyrzeknie się

tego pragnienia. Ostatecznie wydał ją, wbrew jej woli, za jednego z przyja-

ciół, Aleksasa, a z jej córek jedną395 dał za żonę synowi Aleksasa, drugą396

wujowi Antypatra. Z tych córek, które miał z Mariamme, jedna poślubiła je-

go siostrzeńca Antypatra, druga jego bratanka Fazaela397.

Rozdział XXIX

1. Gdy Antypater przekreślił nadzieje sierot i doprowadził do związ-

ków małżeńskich podług swej myśli, uważał, że jego widoki na przyszłość

opierają się na niewzruszonym gruncie. A że pewność ta szła w parze z jego

podłością, stał się człowiekiem wręcz nie do zniesienia. Nie mogąc odwrócić

od siebie nienawiści, jaką go powszechnie otaczano, starał się zapewnić so-

bie bezpieczeństwo sianiem postrachu. Popierał go także Feroras, jakby

Antypater już miał tron zapewniony. Do tego doszło jeszcze na dworze do

zmowy kobiet, co stało się przyczyną nowych niepokojów. Otóż żona Fero-

rasa398, wraz ze swoją matką i siostrą, dobrawszy jeszcze do swojego grona

matkę Antypatrową, pozwalała sobie w pałacu na zbyt wielką zuchwałość

i ośmieliła się nawet znieważyć dwie córki królewskie399, wskutek czego He-

rod czuł do niej szczególną niechęć. I mimo że były znienawidzone przez

niego, jednak rej wodziły między innymi kobietami. Jedna tylko Salome

przeciwstawiała się ich zgodnemu działaniu i oskarżyła je przed królem, że

odbywają zebrania, które dla jego spraw nie wróżą niczego dobrego. Gdy

niewiasty dowiedziały się o tym doniesieniu i oburzeniu Heroda na nich, za-

niechały jawnych spotkań i okazywania sobie uczuć przyjaźni; przeciwnie,

gdy król je słyszał, udawały, że są ze sobą skłócone. Antypater także grał tę

samą komedię, postępując na zewnątrz tak, jakby czuł wrogość do Ferorasa.

Potajemnie jednak urządzano wspólnie spotkania i nocne zabawy, a to, że ich

śledzono, jeszcze silniej ich ze sobą wiązało. Ale nic z tego, co czyniono, nie

uszło uwagi Salome, która też o wszystkim donosiła Herodowi.

2. Herod srodze się rozgniewał, szczególnie na żonę Ferorasa, gdyż

w nią przede wszystkim godziły zarzuty Salome. Zwoławszy przeto zebranie

51

„przyjaciół” i „krewnych”, oskarżył tę niewiastę o różne złe postępki, w tym

także o znieważenie jego córek, wspieranie pieniędzmi400 faryzeuszów prze-

ciw niemu i uczynienie wrogim mu brata, którego zniewoliła czarodziejskim

napojem. W końcu skierował swoje słowa do Ferorasa, wzywając go, aby

wybrał jedno z dwojga: albo jego, brata swojego, albo żonę. A gdy ten od-

rzekł, że gotów jest raczej rozstać się z życiem niż z żoną, Herod nie wie-

dząc, jak postąpić, zwrócił się do Antypatra i zabronił mu utrzymywania ja-

kichkolwiek stosunków czy to z żoną Ferorasa, czy z nim samym, czy nawet

z kimkolwiek z jej otoczenia. Antypater otwarcie nie przekraczał tego zaka-

zu, lecz potajemnie spędzał noce z nimi. Mając się na baczności przed wszę-

dzie węszącą Salome, przedsięwziął przy pomocy przyjaciół w Italii podróż

do Rzymu401. Ci bowiem napisali, że jest rzeczą konieczną w najbliższym

czasie wysłać Antypatra do Cezara. Toteż Herod wyprawił go niezwłocznie

w drogę, dając mu wspaniały orszak i sporą sumę pieniędzy oraz do przeka-

zania testament, w którym Antypater był naznaczony królem, a jego następcą

Herod, syn Mariammy402, córki arcykapłana.

3. Do Rzymu popłynął także Arab Syllajos. Nie wypełnił on bowiem

rozkazu Cezara i miał także toczyć spór z Antypatrem w tej samej sprawie,

w której poprzednio prowadził proces z Mikołajem403. Poważny zatarg miał

też ze swoim królem Aretasem. (Ten mianowicie kazał zgładzić niektórych

z jego przyjaciół, wśród nich jedną z najmożniejszych osobistości404 w Petrze

— Soajmosa). Przekupiwszy znacznymi sumami rządcę Cezara, Fabatusa405,

korzystał z jego pomocy także przeciw Herodowi. Lecz ten ofiarował mu jesz-

cze znaczniejsze podarki i odciągnąwszy Fabatusa od Syllajosa, usiłował za

jego pośrednictwem wycisnąć nałożoną nań przez Cezara sumę. Syllajos nie

tylko niczego nie uiścił, ale jeszcze oskarżył Fabatusa przed Cezarem, oświad-

czając, że jest on rządcą, który troszczy się nie o sprawy jego, lecz Heroda.

Urażony tymi zarzutami Fabatus, który ciągle cieszył się u Heroda wielkim

poważaniem, zdradził tajemne plany Syllajosa. Doniósł mianowicie królowi,

że Syllajos przekupił żołnierza z jego straży przybocznej, niejakiego Korinto-

sa, którego powinien się strzec. Król postąpił według tej rady, bo wprawdzie

Korintos wychował się w jego królestwie, lecz z pochodzenia był Arabem.

Rozkazał natychmiast pochwycić nie tylko jego, lecz jeszcze dwu innych Ara-

bów, których u niego zastano; jeden z nich był przyjacielem Syllajosa, drugi

naczelnikiem plemienia. Wzięci na męki zeznali, że rzeczywiście przekupili

większą sumą pieniędzy Korintosa, aby zabił Heroda. Toteż po przesłuchaniu

także przez zarządcę Syrii, Saturnianusa, zostali odesłani do Rzymu.

4. Tymczasem Herod nie przestał nalegać na Ferorasa, aby porzucił swo-

ją żonę. Nie znalazł jednak sposobu, jakby ją ukarać, choć miał niejeden po-

wód, aby znienawidzić tę nędznicę, aż w końcu porwała go tak wielka złość, że

wraz z nią wypędził także brata. Feroras zniósł tę zniewagę i udał się do swojej

tetrarchii406, ale poprzysiągł nie wracać z wygnania, chyba po śmierci Heroda,

a za nic na świecie nie przybyć za jego życia. Toteż nie zjawił się u brata, kiedy

ten się rozchorował i usilnie go o to prosił; licząc się bowiem ze śmiercią, pra-

gnął przekazać mu pewne polecenia. Lecz nadspodziewanie król powrócił do

zdrowia, natomiast po niedługim czasie choroba nawiedziła Ferorasa. Herod

okazał się mniej zawziętym, gdyż przybył do niego i serdecznie nim się zajął.

Wszelako Feroras nie dźwignął się z choroby i po kilku dniach zakończył ży-

cie. Chociaż Herod aż do ostatniego dnia życia okazywał szczere przywiązanie

do niego, jednak rozeszła się pogłoska, jakoby nawet jemu zadał truciznę407.

W każdym razie rozkazał ciało jego sprowadzić do Jerozolimy, zarządził wiel-

ką żałobę w całym narodzie i uczcił go jak najwspanialszym pogrzebem. Taki

był koniec jednego z zabójców Aleksandra i Arystobula.

Rozdział XXX

1. Ale i na Antypatra, tego prawdziwego sprawcę zbrodni, spadła kara,

a wszystko zaczęło się od śmierci Ferorasa. Otóż niektórzy z wyzwoleńców

zmarłego przybyli wielce zasmuceni do króla i oświadczyli, że jego brat został

zgładzony przy pomocy trucizny. Mianowicie jego żona (mówili) podała mu

jakąś w niezwyczajny sposób przygotowaną potrawę i po spożyciu jej brat

króla od razu źle się poczuł. Dwa dni przedtem jej matka i siostra sprowadziły

52

z Arabii kobietę doświadczoną w przyrządzaniu mikstur, aby przygotować na-

pój miłosny dla Ferorasa. Zamiast tego podała mu za poduszczeniem Syllajo-

sa, z którym pozostawała w bliskich stosunkach, śmiertelną truciznę408.

2. Tedy król, który coraz bardziej ulegał wszelkiego rodzaju podejrze-

niom, kazał poddać torturom także niewolnice i niektóre wolne niewiasty.

Jedna z nich, skręcając się z bólu, wykrzyknęła: „Niech Bóg, który rządzi

niebem i ziemią, skarżę matkę Antypatra, sprawczynię naszych obecnych

nieszczęść409!” Biorąc to wyznanie za punkt wyjścia, król chciał wydobyć

całą prawdę. Kobieta ta ujawniła dalej, że matka Antypatra utrzymywała bli-

skie stosunki z Ferorasem i jego kobietami oraz że odbywano potajemne

spotkania. Dalej, że Feroras i Antypater, wracając od króla, całe noce spędza-

li z nimi, urządzając pijatyki, i nie dopuszczali do siebie żadnego sługi, czy

to mężczyzny, czy kobiety. Tak zeznała jedna z wolnych niewiast.

3. Niewolnice brał na tortury, każdą z osobna, i wszystkie ich zezna-

nia, potwierdzały to, co powiedziano poprzednio. Dodały jedynie, że podróż

Antypatra do Rzymu i odejście Ferorasa do Perei były z góry ukartowane.

Nieraz bowiem mieli wyrażać się, że po Aleksandrze i Arystobulu oni z ko-

lei i ich żony staną się ofiarami Heroda. Po Mariammie i ich synach (mieli

dalej mówić) nie oszczędzi on nikogo i najlepiej uciec od dzikiej bestii jak

najdalej. Antypater często miał skarżyć się matce, że sam już posiwiał,

a tymczasem ojciec z dnia na dzień młodnieje i może wypadnie mu wpierw

życie zakończyć, nim doczeka się objęcia faktycznych rządów w króle-

stwie. A nawet jeśli on wreszcie umrze — ale kiedyż to się stanie? — to

w każdym razie niedługo będzie mógł cieszyć się tronem. Odrastają już

głowy hydry — synowie Arystobula i Aleksandra, a ojciec tymczasem ode-

brał mu nawet nadzieję co do jego własnych dzieci, bo naznaczył w testa-

mencie następcą po jego (Antypatra) śmierci nie któreś z nich, lecz Heroda,

syna Mariammy. Widać bardzo się zestarzał, skoro sądzi, że jego testament

pozostanie w mocy. On410 bowiem sam postara się o to, aby nikt nie pozo-

stał z jego rodziny. Żaden ojciec nie miał w takiej nienawiści swoich dzieci

jak Herod, a jeszcze większą wrogość czuje do swojego brata. Niedawno

dał mu sto talentów, aby nie rozmawiał z Ferorasem. A kiedy Feroras za-

uważył: „Cóż takiego złego mu czyniliśmy?”, Antypater odrzekł: „Skoro

wszystko nam zabrał, niechby przynajmniej nagich nas zostawił przy życiu.

Ale nie można ujść przed tak krwiożerczą bestią, na której oczach nawet

nie wolno przyznawać się do przyjaciół. Teraz możemy schodzić się tylko

po kryjomu, ale będziemy mogli to czynić otwarcie, jeśli w końcu potrafi-

my myśleć i działać jak mężowie”.

4. Takie zeznania złożyły torturowane kobiety, które jeszcze dodały, że

Feroras powziął plan ucieczki wraz z nimi do Petry. Herod, usłyszawszy

wzmiankę o stu talentach, uwierzył we wszystko, co one zeznały, gdyż tylko

z nim samym o tym mówił. Swój gniew wyładował najpierw na matce Anty-

patra, Doris. Odebrał jej wszystkie klejnoty, które jej ofiarował (wartości

wielu talentów), i wydalił ją po raz drugi411 z dworu. Natomiast z kobietami

Ferorasa pojednał się i otoczył je po tym badaniu na torturach szczególną

troskliwością. Był owładnięty strachem i przy każdym podejrzeniu stawał się

wielce podniecony i brał na męki mnóstwo niewinnych ludzi z obawy, aby

czasem nie uszedł mu jakiś winowajca.

5. I tak z kolei zajął się Samarytaninem Antypatrem, który był zarządcą

u jego syna, Antypatra. Poddawszy go torturom, dowiedział się od niego, że

kazał sobie przysłać z Egiptu za pośrednictwem jednego ze swoich przyja-

ciół, Antyfilosa, śmiertelną truciznę, przeznaczoną dla Heroda. Przyjąć ją

miał z jego rąk wuj Antypatra, Teudion, i przekazać Ferorasowi. Jemu bo-

wiem powierzył zadanie zgładzenia Heroda, gdy sam, przebywając w Rzy-

mie, będzie wolny od podejrzenia. Feroras zaś powierzył truciznę żonie. Król

przeto posłał po nią i kazał jej natychmiast przynieść to, co otrzymała. Ta

wyszła niby po truciznę i rzuciła się z dachu, aby uniknąć badania i katuszy,

jakie czekały ją od Heroda. Ale chyba z woli opatrzności Boga, który chciał

ukarać Antypatra, upadła nie na głowę, lecz na inną część ciała i nie zabiła

się. Gdy ją przyniesiono, król po ocuceniu jej — była bowiem po tym upadku

53

oszołomiona — zapytał, dlaczego skoczyła z dachu. Zaklinał się, że uwolni

ją od wszelkiej kary, jeśli wyzna prawdę, lecz jeśli cokolwiek zatai, tak po-

szarpie jej ciało na torturach, że nawet nie będzie co pochować.

6. Na to niewiasta odrzekła po krótkim milczeniu: „Po cóż miałabym

strzec tajemnicy, skoro Feroras już nie żyje? Czy po to, aby ratować Antypa-

tra, który wszystkich nas przywiódł do zguby? Słuchaj, królu, i niechaj usły-

szy mnie także Bóg, który niech będzie mi świadkiem, że mówię prawdę,

a jego nie można oszukać. Kiedy siedziałeś przy łożu umierającego Ferorasa,

mając łzy w oczach, wtedy on wezwał mnie i rzekł: Żono, bardzo źle osądza-

łem nastawienie brata do mnie; nienawidziłem go, a on mnie tak bardzo ko-

chał; chciałem go zabić, a on był tak strapiony, choć jeszcze nie wybiła moja

ostatnia godzina. I oto dosięga mnie kara za moją podłość. Przynieś mi truci-

znę pozostawioną nam przez Antypatra i przechowywaną przez ciebie w celu

zgładzenia króla. Zniszcz ją natychmiast na moich oczach, abym nie zabrał

ze sobą ducha mściciela także do Hadesu. Spełniając rozkaz, przyniosłam ją

i większą część wrzuciłam w jego obecności w ogień, a tylko odrobinę zosta-

wiłam dla siebie na wszelki wypadek i ze strachu przed tobą”.

7. To rzekłszy, przyniosła szkatułkę, w której znajdowała się zaledwie

drobna część trucizny. Król kazał wziąć na męki matkę i brata Antyfilosa, a ci

zeznali, że Antyfllos przywiózł szkatułkę z Egiptu, a truciznę otrzymać miał od

brata, który był lekarzem w Aleksandrii. Duchy Aleksandra i Arystobula krąży-

ły po całym pałacu, wykrywały i donosiły to, co było nieznane, i nawet najdalej

stojących od podejrzeń ściągały na badania. Tak wykryto, że także córka arcy-

kapłana, Mariamme, była wtajemniczona w spisek, gdyż wyznali to jej bracia

poddani torturom. Król ukarał za zuchwałość matki także jej syna, Heroda,

i imię jego jako następcy tronu po Antypatrze wymazał z testamentu412.

Rozdział XXXI

1. Dalsze obciążające zeznania złożył też niejaki Batyllos413, co ostate-

cznie przesądziło sprawę wiarołomności zamysłów Antypatra. Człowiek ów

był jego wyzwoleńcem i przyniósł inną truciznę, sporządzoną z jadu kobry

i wydzielin innych gadów, aby Feroras i jego żona mieli ją w zanadrzu prze-

ciw królowi, gdyby ta pierwsza okazała się nie dość skuteczna. Drugim ce-

lem jego przybycia, poza zuchwałym zamachem na życie króla, było dostar-

czenie listów, które Antypater sfałszował dla pognębienia braci. Chodziło

o synów królewskich, Archelaosa i Filipa, którzy wychowywali się w Rzy-

mie, wyrośli już na młodzieńców i zdradzali niemałe ambicje. Antypater

chciał pozbyć się ich, jako zagrażających jego widokom na przyszłość. Dla-

tego wymyślił na ich zgubę te listy, które napisał w imieniu przyjaciół prze-

bywających w Rzymie, a innych przekupił pieniędzmi, aby donieśli, że obaj

oni często oczerniają ojca i zupełnie jawnie opłakują Aleksandra i Arystobu-

la, odwołanie zaś do kraju przyjęli wprost z oburzeniem. Ojciec bowiem

wzywał ich do powrotu, co ogromnie zatrwożyło Antypatra.

2. Jeszcze przed swoją podróżą, kiedy przebywał w Judei, postarał się za

zapłatą o podobne listy z Rzymu o treści wrogiej braciom. Aby zaś nie budzić

podejrzeń414, stawał przed ojcem w obronie ich, tłumacząc, że to, co w nich

napisano, jest po części kłamstwem, a po części grzechem młodego wieku. Po-

nieważ oszczercom piszącym takie listy przeciwko braciom musiał w owym

czasie wypłacać znaczne sumy, starał się zatrzeć ślady mogące prowadzić na

właściwy trop. Kupował tedy kosztowne szaty, haftowane dywany, srebrne

i złote puchary i wiele innych kosztowności, aby móc utopić w mnóstwie po-

noszonych kosztów także nagrody za owe usługi. Wydatki jego sięgały sumy

dwustu talentów, którą miał głównie pochłonąć proces z Syllajosem. Kiedy

wówczas ujawniono obok jego największego przestępstwa (wszystkie bowiem

badania na torturach aż nadto wyraźnie wskazywały na planowanie ojcobój-

stwa, a listy na nowy zamach na życie braci) różne pomniejsze przewinienia,

nikt spośród przybywających do Rzymu nie doniósł mu o tym, co zaszło w Ju-

dei, choć od zebrania dowodów winy do jego powrotu upłynęło siedem mie-

sięcy. Tak bardzo był przez wszystkich znienawidzony. Może tym, którzy za-

mierzali mu donieść, zamknęły usta duchy zamordowanych braci. Tak czy

owak nadesłał z Rzymu radosną wiadomość o swoim rychłym powrocie i ho-

54

norach, z jakimi został pożegnany przez Cezara.

3. Król z niecierpliwością oczekiwał chwili, kiedy dostanie w swoje ręce

spiskowca, i bojąc się, aby ów przedwcześnie zorientowawszy się, co się świę-

ci, nie zaczął się mieć na baczności, odpowiedział mu listem utrzymanym

w serdecznym tonie, wzywając go do rychłego powrotu; jeśli się pospieszy

(pisał), gotów jest dać pokój oskarżeniom, którymi obciąża jego matkę. Anty-

pater bowiem nie był nieświadom tego, że ją wydalono. Przedtem już dotarł do

niego w Tarencie list z wiadomością o śmierci Ferorasa i z tego powodu oka-

zywał on głęboki smutek. Niektórzy, sądząc, że widocznie tak bardzo bolał

nad stratą wuja, poczytywali to za szlachetny odruch. Wydaje się jednak, że

rzeczywisty powód jego przygnębienia stanowiło niedojście spisku do skutku.

Nie opłakiwał on śmierci Ferorasa, lecz utratę wspólnika. Poczuł strach na

myśl o tym, co on sam uczynił, i czy przypadkiem nie wykryto trucizny. Lecz

teraz, otrzymawszy w Cylicji od ojca list, o którym mówiliśmy, ruszył spiesz-

nie w drogę. Kiedy przybił do brzegu w Kelenderis415, nie dała mu spokoju

myśl o niełasce, w którą popadła matka, i tak dusza jego sama miała złe prze-

czucia. Ostrożniejsi przyjaciele doradzali mu, aby nie oddawał się w ręce ojca,

zanim nie dowie się dokładnie, jakie były powody wydalenia jego matki. Ży-

wili bowiem obawy, czy podniesione przeciw niej zarzuty nie pociągną za so-

bą dalszych następstw416. Natomiast mniej rozważni, którym więcej zależało

na tym, aby jak najrychlej stanąć na ojczystej ziemi, niż żeby służyć interesom

Antypatra, zachęcali go do pośpiechu. Radzili, aby swoim ociąganiem się nie

wzbudził u ojca złych podejrzeń i nie dodawał zachęty potwarcom. Jeśli bo-

wiem obecnie doszło do uknucia przeciw niemu intrygi, to stało się to wskutek

jego nieobecności. Gdyby był na miejscu, nikt by się na to nie poważył. Było-

by rzeczą nierozumną z powodu jakichś mglistych podejrzeń pozbawić się

oczywistych korzyści i nie stawić się jak najrychlej u ojca, by otrzymać władzę

królewską, co może być niepewnym, jeżeli pozostawi się go samego. Posłu-

chał tedy ich rad — skłonił go do tego zły duch — i przepłynąwszy przez mo-

rze, zawinął do portu Augusta w Cezarei.

4. Wbrew oczekiwaniom znalazł się tu w zupełnym osamotnieniu, al-

bowiem wszyscy się od niego odwrócili i nikt nie odważył się do niego po-

dejść. Nienawidzono go zawsze jednakowo, lecz dopiero teraz uczucia te

mogły się swobodnie ujawnić. Wielu trzymał z dala od niego strach przed

królem, gdyż wszystkie miasta obiegła już złowroga dla Antypatra wieść,

a tylko on jeden wiedział, jak stały jego sprawy. Nikt nie miał świetniejszego

pożegnania jak on, gdy odpływał do Rzymu, nikt też nie doznał bardziej po-

nurego przyjęcia jak on, kiedy powracał. Domyślał się już, że coś niedobrego

stało się w domu, ale jako człowiek przebiegły nic nie dał po sobie poznać

i choć w duchu umierał ze strachu, starał się na zewnątrz zachować oblicze

pełne niewzruszonej dumy. O ucieczce i wydobyciu się z matni grożących

mu niebezpieczeństw nie mogło być mowy. Nie powiedziano mu zresztą ni-

czego bliższego o sytuacji w pałacu ze strachu przed pogróżkami króla. Jako

jaśniejszy promyk pozostała mu nadzieja, że może jednak niczego nie wykry-

to, a jeśli się jednak coś wydało, wnet wszystko naprawi swoją bezczelnością

i podstępem, bo już nie miał innego sposobu ocalenia swojej głowy.

5. Uzbrojony w taką broń przybył do pałacu bez przyjaciół; tych bo-

wiem obrzucono zniewagami i zatrzymano przy pierwszej bramie. W tym sa-

mym czasie znajdował się w pałacu zarządca Syrii, Warus417. Po wejściu

Antypater skierował się do ojca i dodając sobie odwagi swoją bezczelnością,

przystąpił do niego, chcąc go objąć. Ten jednak, wyciągnąwszy ramiona i od-

wróciwszy głowę, zawołał: „I to także, że taki oto człowiek oskarżony o tak

wielkie przewinienie, chce mnie objąć, zdradza go jako ojcobójcę. Sczeźnij,

ty nikczemniku, i nie dotykaj mnie, zanim nie oczyścisz się z zarzuconych ci

czynów. Ustanawiam sąd nad tobą, a sędzią będzie właśnie przybyły tutaj

Warus. Idź i przygotuj się do obrony na jutro. Zostawiam ci bowiem czas na

twoje przebiegłe wykręty”. Antypater z osłupienia nie był w stanie nic na to

odpowiedzieć i oddalił się. Jego matka i żona418 przyszły do niego i dokład-

nie opowiadały mu o wszelkich dowodach świadczących przeciwko niemu.

Wtedy oprzytomniał i począł sposobić się do obrony.

55

Rozdział XXXII

1. Nazajutrz król zwołał sąd złożony ze swoich „krewnych” i „przyja-

ciół”, zapraszając nań także przyjaciół Antypatra. Sam wraz z Warusem ob-

jął przewodnictwo i kazał przyprowadzić wszystkich świadków oskarżenia,

w ich liczbie także pewnych domowników matki Antypatra, których dopiero

co schwytano z listem jej do syna takiej treści: „Ponieważ tamto wszystko

wydało się przed twoim ojcem, nie zbliżaj się do niego, chyba że będziesz

miał poparcie Cezara”. Gdy przedstawiono tych i innych świadków, wszedł

Antypater, upadł na twarz u nóg ojca i rzekł: „Zaklinam cię, ojcze, nie potę-

piaj mnie z góry, lecz zechciej wysłuchać mojej obrony bez uprzedzenia, bo

ja dowiodę swojej niewinności, jeśli mi na to pozwolisz”.

2. Herod jednak wrzasnął na niego, aby zamilkł, i odezwał się do Warusa

w te słowa: „Pewien jestem, że ty, Warusie, uznasz Antypatra, jak zresztą po-

stąpiłby każdy uczciwy sędzia, za skończonego łotra. Boję się jednak, żebyś

i na mnie też nie patrzył z pogardą i nie nabrał przekonania, że to ja ponoszę

winę za to całe nieszczęście, ponieważ spłodziłem takich synów. Ale właśnie

to, że dla tak wyrodnych synów okazałem się najczulszym ojcem, powinno mi

zjednać więcej współczucia. Albowiem tamci synowie moi, których jeszcze

jako młodzieńców uznałem za godnych tronu, kazałem kształcić, nie szczę-

dząc kosztów, w Rzymie, uczyniłem przyjaciółmi Cezara i budzącymi za-

zdrość u innych królów, okazali się spiskowcami i musieli zginąć, głównie ze

względu na dobro Antypatra. Bo jemu przede wszystkim, młodemu jeszcze

i naznaczonemu następcą, chciałem zapewnić bezpieczeństwo. Ale ten okro-

pny potwór, rozbestwiony nadmiarem mojej pobłażliwości, w swoim zu-

chwalstwie przeciw mnie się obrócił. Wydało mu się, że ja żyję o wiele za dłu-

go i moja starość zaczęła mu już ciążyć. Nie wyobrażał sobie, by mógł

osiągnąć władzę królewską inaczej niż po trupie ojca. Zaiste, chciał oddać mi

sprawiedliwą zapłatę za to, że znów sprowadziłem go z prowincji, gdzie był na

wygnaniu, i usunąłem synów zrodzonych z królowej, a jego naznaczyłem na-

stępcą tronu. Przyznaję ci się, Warusie, że znajdowałem się w stanie zamro-

czenia. To ja tamtych synów nastawiałem wrogo przeciwko sobie, przekreśla-

jąc gwoli Antypatra ich słuszne oczekiwania. Czyż wyświadczyłem im kiedyś

tyle dobrodziejstw, co temu tutaj? Niewiele brakowało, żebym mu oddał wła-

dzę jeszcze za swego życia. W testamencie swoim oficjalnie go nazwałem na-

stępcą tronu. Przyznałem mu prywatne dochody w wysokości pięćdziesię-

ciu419 talentów, a z moich pozwoliłem mu korzystać bez ograniczeń, a gdy nie-

dawno udawał się w drogę do Rzymu, dałem mu trzysta talentów. Z całej ro-

dziny jego jednego poleciłem Cezarowi jako wybawcę ojca. Jakież oni popeł-

nili przestępstwa, żeby można je porównać z tym, czego dopuścił się

Antypater? Czy przedstawiono przeciw nim tak niezbite dowody, jak te, które

przygważdżają go jako spiskowca? Ale ten ojcobójca ośmiela się otwierać usta

i znów liczy na to, że uda mu się podstępem zatuszować prawdę. Musisz być

czujnym, Warusie. Ja dobrze znam tę bestię i wiem naprzód, jak to on będzie

stwarzał pozory wiarogodności i próbował nas brać na lep fałszywych lamen-

tów. To on dawniej napominał mnie, abym się strzegł Aleksandra, kiedy ów

jeszcze żył, i nie powierzał swego życia byle komu. To on odprowadzał mnie

do łoża i dawał baczenie, czy ktoś nie czyha na mnie w ukryciu, on czuwał na-

de mną we śnie i starał się mi zapewnić wolność od trosk, on pocieszał mnie

w smutku po stracie synów i wywiadywał się, jakie uczucia do mnie żywią ży-

jący jeszcze bracia. On był moim obrońcą i moim stróżem. Ilekroć, Warusie,

pomyślę o jego chytrości i obłudzie, okazywanej przy każdej sposobności, nie

mogę wprost uwierzyć, że jeszcze żyję i dziw mnie zbiera, jak mogłem wy-

mknąć się ze szponów tak groźnego420 spiskowca. Ale gdy jakiś zły duch wy-

ludnia mój dom i ciągle jeszcze podburza przeciwko mnie najbliższych moje-

mu sercu ludzi, będę wyrzekał na niesprawiedliwy los i bolał nad swoim

osamotnieniem, lecz nikt, kto żądny jest mojej krwi, nie może mi ujść, choć-

bym musiał wydać wyrok na wszystkie moje dzieci”.

3. Po tych słowach głębokie wzruszenie nie dało mu dalej mówić. Skinął

tedy na jednego ze swoich przyjaciół, Mikołaja421, aby przystąpił do przedstawia-

nia dowodów. Tymczasem Antypater podniósł głowę — leżał bowiem wyciąg-

56

nięty u nóg ojca — i zawołał: „Ojcze! Ty sam wygłosiłeś mowę w mojej obronie.

Bo jakżesz ja miałbym być ojcobójca, skoro sam przyznajesz, że zawsze miałeś

we mnie obrońcę! Moje synowskie uczucie do ciebie mienisz oszukańczą pozą

i obłudą. Jak mogłem ja, tak przebiegły w innych sprawach, być tak nierozważ-

nym, żeby nie zdawać sobie sprawy, iż nawet przed ludźmi trudno ukryć przygo-

towanie tak haniebnego czynu, a cóż dopiero przed sędzią niebieskim, który jest

wszechwiedzący i wszechmocny? Czyż nie wiedziałem, jaki los spotkał braci,

których Bóg tak ciężko pokarał za zbrodnicze knowania przeciwko tobie? Cóż

miałoby mnie nastawiać wrogo do ciebie? Nadzieja osiągnięcia tronu? Przecież

miałem już godność królewską. Podejrzenie, że mnie nienawidzisz? Czyż nie by-

łem umiłowanym przez ciebie? Jakiś inny powód obawy przed tobą? To inni mu-

sieli drżeć przede mną, dlatego że czuwałem nad tobą. Brak pieniędzy? Któż ich

jednak mógł wydawać więcej? Choćbym bowiem był najpodlejszym człowie-

kiem na świecie i miał duszę dzikiego zwierza, czyż, ojcze, nie ujęłyby mnie two-

je dobrodziejstwa? Wszak tyś mnie znów sprowadził—jak sam powiedziałeś —

do domu, postawiłeś mnie ponad tyloma synami, naznaczyłeś królem jeszcze za

swojego życia i obsypując hojnie innymi łaskami, uczyniłeś mnie godnym zawi-

ści. O ja nieszczęsny, że też musiałem udać się w tę fatalną podróż! Ileż okazji do

działania dałem zawiści, ile czasu tym, którzy rzucali na mnie oszczerstwa! Dla

ciebie, ojcze, bawiłem za granicą, dla prowadzenia procesu w twojej sprawie, aby

Syllajos nie pogardzał twoją siwą głową422. Rzym niech będzie mi świadkiem,

jak cię szanuję, i pan świata, Cezar, który nieraz nazywał mnie filopatorem423.

Weź, ojcze, ten list od niego. On więcej zasługuje na wiarę niż rzucane tutaj ka-

lumnie. To jest moja jedyna obrona i taki przedstawiam dowód moich szczerych

uczuć do ciebie. Pomnij, jak niechętnie udawałem się w podróż, świadom tajonej

wrogości do mnie w całym królestwie. Tyś mnie, ojcze, wbrew swej woli dopro-

wadził do zguby, zmuszając mnie, abym pozwolił zawistnym ludziom swobod-

nie rozsiewać oszczerstwa. Otóż jestem tutaj, aby odeprzeć oskarżenia, przemie-

rzywszy morze i ląd i nic złego mnie jako ojcobójcę nie spotkało. Na nic jednak

zdało mi się to świadectwo o mnie424. Stoję bowiem, ojcze, potępiony przed Bo-

giem i przed tobą. A chociaż jestem potępiony, proszę cię, abyś nie dawał wiary

wymuszonym na mękach zeznaniom innych, lecz mnie ogniem przypiekaj i nie-

chaj narzędzia tortur zanurzą się w moich wnętrznościach. Niech nikt nie lituje

się nad tym plugawym ciałem. Bo jeśli jestem ojcobójcą, nie zasługuję na to, aby

zejść ze świata nie wycierpiawszy katuszy”. Tak wykrzykiwał, lamentując i szlo-

chając, i wszystkich obecnych, a nawet samego Warusa pobudził do litości nad

sobą. Jedynie Herod trwał w gniewie425 i łzy nie uronił, wiedząc, że ma w ręku

przekonywające dowody winy.

4. Teraz na rozkaz króla zabrał głos Mikołaj426 i najpierw obszernie

omówił niegodziwość Antypatra, rozpraszając w ten sposób współczucie, któ-

re wzbudził on dla swej osoby. Następnie począł mu stawiać ciężkie zarzuty

i przypisywał mu wszystkie zbrodnie, jakie popełniono w królestwie,

a w szczególności zgładzenie braci, wykazując, że zabiły ich jego oszczer-

stwa. Stwierdził nadto, że knuł spiski przeciw tym, którzy jeszcze żyli i mogli

stanąć mu na drodze do tronu. Jakżesz bowiem — ciągnął — mógłby oszczę-

dzić braci ten, który dla ojca przygotował truciznę! Przechodząc do przedsta-

wienia dowodów planowanego otrucia króla, przytaczał [kolejno] zeznania

świadków. Szczególne oburzenie ogarnęło go, gdy mówił o Ferorasie, którego

także Antypater potrafił nakłonić do bratobójstwa i po przekupieniu najlep-

szych przyjaciół króla cały dom napełnił zbrodniami. Przytoczył jeszcze wiele

innych przewinień, popierając je dowodami, po czym skończył mowę.

5. Gdy Warus wezwał Antypatra, aby przystąpił do obrony, ten wyrzekł

tylko: „Bóg mi świadkiem, że jestem niewinny” i leżał dalej na ziemi w mil-

czeniu. Wtedy Warus rozkazał przynieść truciznę i podać do wypicia jedne-

mu z więźniów skazanych na śmierć. A gdy ten natychmiast padł martwy,

Warus odbył z Herodem poufną rozmowę i napisawszy do Cezara o przebie-

gu sądu, odjechał nazajutrz. Król natomiast kazał Antypatra związać i wypra-

wił posłów do Cezara, aby mu donieśli o tym nieszczęściu.

6. Po tym wszystkim wyszło jeszcze na jaw, że Antypater uknuł spisek

także przeciw Salome. Otóż pewien niewolnik Antyfilosa przybył z Rzymu

57

z listami od służebnicy Liwii427, imieniem Akme. Donosiła ona królowi, że

znalazła między pismami Liwii listy od Salome i z życzliwości do niego

przesyła mu je potajemnie. Owe pisma Salome zawierały najokropniejsze

obelgi i ciężkie oskarżenia dotyczące króla. Sfałszował je Antypater i prze-

kupiwszy Akme nakłonił ją do wysłania ich Herodowi. Rzecz cała wydała się

z innego listu przeznaczonego dla niego samego. Mianowicie niewiasta owa

zawiadamiała go w następujący sposób: „Napisałam do twojego ojca, jak so-

bie życzyłeś, i wysłałam tamte listy. Jestem pewna, że król nie daruje sio-

strze, jak je przeczyta. Będę ci wdzięczna, jeśli nie zapomnisz o tym, co

przyrzekłeś, kiedy wszystko pójdzie po twojej myśli”.

7. Kiedy wyszedł na jaw ten list oraz knowanie przeciwko Salome, na-

sunęło się królowi podejrzenie, że listy oskarżające Aleksandra także były

sfałszowane. Myśl, że przez Antypatra o mało nie zgładził także siostry,

wstrząsnęła nim do głębi. Teraz już nie chciał dłużej zwlekać z wymierze-

niem kary za wszystkie jego zbrodnie. Ale kiedy już gotów był podjąć osta-

teczne kroki przeciwko Antypatrowi, przeszkodziła mu poważna choroba.

Napisał jednak do Cezara o Akme i podłym postępku wymierzonym prze-

ciwko Salome. Następnie kazał sobie przynieść testament i poczynił w nim

pewne zmiany. Królem naznaczył Antypasa, a pominął starszych synów Ar-

chelaosa i Filipa, gdyż Antypater ich także oczernił. Cezarowi zapisał,

oprócz darów w naturze, sumę tysiąca talentów, jego żonie, dzieciom oraz

przyjaciołom i wyzwoleńcom około pięciuset talentów. Wszystkim innym

członkom rodziny przydzielił znaczne obszary ziemi i sumy pieniędzy, ale

najwspanialszymi darami wyróżnił siostrę Salome. Takie to poprawki poczy-

nił w testamencie.

Rozdział XXXIII

1. Stan jego zdrowia pogarszał się z dnia na dzień, gdyż oprócz dolegli-

wości starczego wieku dręczyło go przygnębienie. Miał już bowiem blisko

siedemdziesiąt lat, a tragiczne przeżycia związane z dziećmi tak zatruły mu

duszę, że nie nęciły go żadne przyjemności życia nawet wtedy, gdy cieszył

się jeszcze dobrym zdrowiem. Do pogorszenia się jego stanu przyczyniła się

także świadomość, że Antypater ciągle żyje. Postanowił tedy natychmiast go

zgładzić, jak tylko poczuje się lepiej, i nie traktować tego jako sprawy o dru-

gorzędnym znaczeniu.

2. Do tych zmartwień jego doszło jeszcze powstanie ludu. W mieście

żyło dwu mężów uczonych w Piśmie428, którzy uchodzili za najznakomit-

szych znawców praw ojczystych i dlatego cieszyli się szczególnym poważa-

niem w cały narodzie. Jednym był Juda, syn Seforajosa, drugim Mattias, syn

Margalosa. Gromada młodych słuchaczy przychodziła do nich na objaśnianie

praw i dzień w dzień skupiała się wokół nich istna armia ludzi w kwiecie

wieku. Gdy w owym czasie mężowie ci dowiedzieli się, że król podupada na

siłach wskutek zgryzoty i choroby, rozpowszechniali wśród znajomych po-

gląd, że właśnie nadszedł najodpowiedniejszy czas, aby wziąć wreszcie po-

mstę za obrazę Boga i zniszczyć przedmioty, które sporządzono gwałcąc oj-

czyste prawa. Zabraniały one bowiem umieszczania w Przybytku czy to

wizerunków, czy to posągów, czy też podobizn jakiegoś żywego stworzenia.

Tymczasem z rozkazu króla sporządzono nad wielką bramą złotego orła429.

Tedy owi mężowie uczeni w Piśmie nawoływali do odcięcia go twierdząc, że

jeśli powstanie jakieś niebezpieczeństwo, piękną będzie rzeczą stracić w ob-

ronie prawa ojczystego nawet życie; ci bowiem, których taki los spotka, będą

mieć duszę nieśmiertelną i zażywać wiecznej szczęśliwości430, gdy tymcza-

sem marni ludzie, którym obca jest ta mądrość, w swojej niewiedzy najwyżej

cenią sobie życie i wolą umrzeć z powodu choroby niż dla cnoty.

3. Kiedy oni jeszcze przemawiali w tym duchu, rozeszła się wieść, że

król już dogorywa. Z tym większą przeto śmiałością młodzi ludzie przystąpi-

li do dzieła. I oto w samo południe, kiedy rzesza ludu przebywała w świąty-

ni, spuścili się z dachu na grubych linach i siekierami odrąbali złotego orła.

O tym natychmiast doniesiono dowódcy królewskiemu431, który pośpieszył

tam ze znacznym zastępem ludzi, pochwycił około czterdziestu młodych mę-

żów i przyprowadził do króla. Gdy ten zwrócił się najpierw do nich, czy to

58

prawda, że poważyli się odciąć złotego orła, odpowiedzieli twierdząco. Gdy

z kolei chciał się dowiedzieć, na czyj rozkaz to uczynili, odrzekli: „Z rozkazu

prawa ojczystego”. Na następne pytanie, dlaczego tak się radują w obliczu

śmierci, odpowiedzieli, że po śmierci będą cieszyć się o wiele większym

szczęściem.

4. Ta postawa tak rozwścieczyła króla, że na chwilę zapomniał o choro-

bie i przybył na zgromadzenie432. Tutaj wystąpił z gwałtownym oskarżeniem

owych uczonych mężów jako świętokradców, którzy pod pozorem wypełnie-

nia nakazów prawa zamierzali popełnić znacznie gorsze czyny, i żądał ukara-

nia ich jako bezbożników. Lud jednak, bojąc się, aby badania nie rozciągnięto

na wielką liczbę ludzi, prosił, aby przede wszystkim ukarał inspiratorów tego

czynu, następnie tych, których złapano na gorącym uczynku, a odwrócił gniew

od innych. Król bardzo niechętnie zgodził się i tych, co spuszczali się z dachu

oraz mężów uczonych w Piśmie, rozkazał spalić żywcem433, a pozostałych,

których pochwycono, oddał oprawcom na stracenie.

5. Odtąd choroba jego owładnęła całym ciałem, a jego cierpienia przy-

bierały różne formy. Gorączkę miał niewysoką, ale na całej skórze odczuwał

wprost niemożliwe do zniesienia swędzenie i nieustanne bóle we wnętrzno-

ściach, a na nogach miał obrzęki jak przy puchlinie wodnej. Dostał także za-

palenia w dolnej części brzucha, a na wstydliwym miejscu utworzył się ro-

piejący wrzód i lęgły się tam robaki434. Przy tym oddychać mógł tylko na

siedząco i z trudem łapał oddech, a konwulsje dolegały mu we wszystkich

częściach ciała. Dlatego ludzie natchnieni przez Boga twierdzili, że cierpie-

nia te są karą za śmierć owych uczonych mężów. Chociaż Herod zmagał się

z takimi cierpieniami, jednak bardzo chciał żyć i nie tracąc wiary w ozdro-

wienie próbował różnych sposobów leczenia. Kazał więc zawieźć się za Jor-

dan i zażywał kąpieli w ciepłych źródłach w Kalliroe435. Wody te wpadają

do Jeziora Asfaltowego, lecz są słodkie i zdatne do picia. Tutaj lekarze orze-

kli, że należy całe ciało rozgrzać w ciepłej oliwie. Gdy go włożono do napeł-

nionej nią wanny, Herod zasłabł i miał oczy rozwarte, jakby już był martwy.

Słudzy podnieśli krzyk i pod wpływem ich głosów król przyszedł do siebie,

lecz już zwątpił, czy kiedykolwiek wydźwignie się z choroby, i rozkazał wy-

płacić żołnierzom po pięćdziesiąt drachm i znaczne sumy swoim dowódcom

i „przyjaciołom”.

6. Do Jerycha powrócił pełen czarnej melancholii i jakby chciał samej

śmierci rzucić wyzwanie, powziął plan straszliwej zbrodni. Kazał mianowi-

cie sprowadzić przedniej szych mężów z każdej wsi z całej Judei do tak zwa-

nego hipodromu i tam ich zamknąć. Następnie wezwał swoją siostrę Salome

i jej męża Aleksasa i rzekł do nich: „Wiem, że Żydzi powitają śmierć moją

jak uroczyste święto, lecz ja mogę sprawić, że będą się smucić po mnie z in-

nych przyczyn, a ja będę miał wspaniały pogrzeb, jeśli zechcecie spełnić mo-

je polecenie. Skoro tylko wyzionę ducha, każcie tych uwięzionych mężów

natychmiast obstawić żołnierzami i pozabijać, ażeby cała Judea i każdy dom

chcąc nie chcąc płakał z mojego powodu”.

7. Po wydaniu tych zarządzeń nadeszły także listy od posłów z Rzymu.

Donoszono w nich, że Akme436 została z rozkazu Cezara zgładzona, a Anty-

pater otrzymał wyrok śmierci. Napisano nadto, że Cezar zgadza się także na

jego banicję, jeśliby taka była wola ojca. Herod przyjął z zadowoleniem tę

wiadomość i na krótki czas poczuł się lepiej, lecz potem wyczerpany nie-

przyjmowaniem pokarmu i napadami spazmatycznego kaszlu nie był w sta-

nie dłużej znosić tych cierpień i postanowił uprzedzić swoje przeznaczenie.

Wziął przeto jabłko i poprosił o nóż; miał bowiem zwyczaj przy spożywaniu

krajać je po kawałku. Potem rozejrzał się dookoła, czy nie ma kogoś w pobli-

żu, kto by mógł mu przeszkodzić, i zamierzył się prawą ręką, aby się przebić.

Lecz nadbiegł jego kuzyn Achiab i powstrzymał mu ramię. W pałacu od razu

podniosły się wielkie lamenty, jakby już król nie żył. Wieść o tym szybko

dotarła do Antypatra, który podniesiony nią na duchu i uradowany prosił

strażnika, aby za wynagrodzeniem rozwiązano go i wypuszczono na wol-

ność. Dowódca straży jednak nie tylko temu przeszkodził, ale jeszcze pospie-

szył do króla i doniósł mu o tym zamyśle. Herod zawołał nadspodziewanie

59

silnym, przy swoim stanie zdrowia, głosem i wysławszy natychmiast żołnie-

rzy straży przybocznej, kazał go stracić. Ciało jego polecił pochować w Hir-

kanii i jeszcze raz zmienił testament, naznaczając następcą najstarszego sy-

na, Archelaosa, brata Antypasa, a samego Antypasa tetrarchą437.

8. Po zgładzeniu syna król żył jeszcze pięć dni i zmarł sprawując rządy,

licząc od czasu stracenia Antygona, trzydzieści cztery lata, a od czasu, kiedy

Rzymianie ustanowili go królem, trzydzieści siedem lat438. W ogóle w życiu

dopisywało mu, jak rzadko komu, szczęście. Tron osiągnął jako zwykły pod-

dany i dzierżąc go przez tyle lat przekazał go swoim dzieciom. Wszelako trud-

no znaleźć człowieka bardziej nieszczęśliwego w życiu rodzinnym. Zanim

wieść o śmierci króla dotarła do wojska, wyszła Salome ze swoim mężem

i rozpuściła wszystkich uwięzionych, których król kazał wymordować.

Oświadczyła im, że król dał się przekonać do zmiany swego postanowienia

i wszystkich kazał odesłać z powrotem do domu. Dopiero po ich odejściu obo-

je powiadomili o tym żołnierzy i kazali im oraz pozostałej ludności zebrać się

na zgromadzeniu w amfiteatrze w Jerychu. Wystąpił tam Ptolemeusz, którego

pieczy król powierzył pierścień z pieczęcią439. Wysławiał on zmarłego króla

i napominał lud, po czym odczytał pozostawione pismo do żołnierzy, w któ-

rym król gorąco wzywał do życzliwego przyjęcia swego następcy. Po odczyta-

niu pisma otworzył testament i podał do wiadomości jego postanowienia.

Dziedzicem Trachonu i okolicznych terenów naznaczony był Filip440, tetrar-

chą, jak powiedzieliśmy wyżej441, Antypas, a królem Archelaos. Temu pole-

cił, aby doręczył jego pierścień i opieczętowane dokumenty Cezarowi, do któ-

rego wszakże należało podjęcie ostatecznej decyzji we wszystkim, co on,

Herod, rozporządził, i potwierdzenie jego testamentu. Wszystko inne miało

być utrzymane w mocy w myśl postanowień poprzedniego testamentu.

9. Od razu podniosły się radosne okrzyki, którymi witano Archelaosa.

Żołnierze przychodzili całymi oddziałami wraz z ludem, przyrzekali ze swej

strony wierność i prosili Boga o błogosławieństwo. Potem przystąpiono do

przygotowania pogrzebu króla. Archelaos niczego nie zaniedbał, aby dodać

mu blasku, i kazał przynieść wszystkie ozdoby królewskie dla uświetnienia

pochodu z ciałem zmarłego. Mary były sporządzone ze szczerego złota i wy-

sadzane drogimi kamieniami. Nakrycie stanowiła szkarłatna szata, haftowana

w różne kolory. Spoczywające na niej ciało okrywała purpura. Skroń Heroda

wieńczył diadem, nad nim była złota korona, a w prawej ręce berło. Mary

otaczali synowie i wielka gromada krewnych; za nimi postępowała straż kró-

lewska, oddział tracki, Germanie i Galowie, wszyscy w pełnym rynsztunku

wojennym. Przed nim kroczyła w należytym porządku pozostała część woj-

ska, w pełnej zbroi, prowadzona przez wodzów i taksjarchów. Za nimi szło

pięciuset niewolników i wyzwoleńców z wonnościami. Ciało niesiono przez

siedemdziesiąt stadiów do Herodejonu442, gdzie zgodnie z wolą zmarłego zo-

stało pochowane. Taki to koniec miało panowanie Heroda.

KSIĘGA DRUGA

Rozdział I

1. Konieczność odbycia podróży do Rzymu przez Archelaosa1 stała się

początkiem nowych zaburzeń. Przez siedem dni bowiem trwał on w żałobie

po ojcu, a ludowi wydał wielkim kosztem ucztę pogrzebową. (Jest u Żydów

taki zwyczaj, który już niejednego doprowadził do ruiny majątkowej, jako że

nakładał obowiązek ugoszczenia ludu; ten, kto tego nie dopełnił, uchodził za

bezbożnika). Następnie przywdział białą szatę i udał się do świątyni, gdzie

lud przyjął go wśród burzliwych owacji. Archelaos pozdrowił tłum ze złote-

go tronu ustawionego na wysokiej trybunie i dziękował zarówno za gorliwy

udział w pogrzebie ojca, jak i oddanie mu hołdu, jakby już był zatwierdzo-

nym królem. On jednak — oświadczył — nie chce w obecnej chwili nie tylko

sprawować władzy, ale i używać tytułów królewskich, dopóki Cezar, do któ-

rego wedle testamentu należy ostateczne rozstrzygnięcie, nie potwierdzi jego

prawa do następstwa tronu. Dlatego też nie przyjął diademu, którym wojsko

60

chciało w Jerychu uwieńczyć jego skroń. Za te wyrazy oddania i życzliwości

szczodrze odwdzięczy się tak żołnierzom, jak i ludowi, gdy tylko najwyżsi

władcy ostatecznie uznają go królem. Nie będzie bowiem szczędził starania,

aby okazać się dla nich pod każdym względem lepszym od swego ojca.

2. Tłum z radością przyjął te słowa i od razu wystawił na próbę szcze-

rość jego intencji, wysuwając wygórowane żądania. Jedni wołali, aby przy-

znał im ulgi podatkowe, drudzy, aby zniósł cła2, jeszcze inni, aby otworzył

bramy więzień. Na to wszystko on chętnie przystał, pragnąc przypodobać się

tłumowi. Następnie, po złożeniu ofiary, spędzał wraz z przyjaciółmi3 czas na

biesiadzie. Pod wieczór jednak zebrała się spora grupa ludzi myślących

o przewrocie i skoro skończyła się publiczna żałoba po śmierci króla, zaczęła

swój obchód żałobny, opłakując los mężów ukaranych przez Heroda za strą-

cenie złotego orła znad bramy Przybytku4. Nie było to spokojne wyrażenie

złości, lecz po całym mieście rozlegały się przejmujące zawodzenia, pieśni

żałobne śpiewane na komendę i połączone z biciem się w piersi — a wszys-

tko to czyniono gwoli uczczenia tych, którzy — jak mówiono — zginęli

w płomieniach, stając w obronie praw ojczystych i Przybytku. Trzeba — wo-

łali — wziąć za nich pomstę na mężach wyniesionych przez Heroda, a prze-

de wszystkim usunąć5 z urzędu ustanowionego przezeń arcykapłana; wszak

mają prawo wybrać sobie bardziej bogobojnego i prawego człowieka.

3. Wydarzenie to srodze rozgniewało Archelaosa, który wszakże ze

względu na pilną podróż powstrzymał się od zastosowania ostrzejszych środ-

ków. Obawiał się bowiem, żeby po rozjątrzeniu ludu nie był zmuszony wsku-

tek rozruchów pozostać na miejscu. Starał się przeto doprowadzić buntowni-

ków do porządku raczej przy pomocy perswazji niż uciekaniem się do

przemocy i posłał swojego wodza6, aby nakłonił ich do zachowania spokoju.

Gdy ten przybył do świątyni, buntownicy przepędzili go, rzucając weń ka-

mieniami, nim zdołał otworzyć usta, a tak samo postąpili z innymi, którzy

także po nim nadeszli, aby nakłonić ich do opamiętania się (Archelaos bo-

wiem przysłał ich więcej) i wszystkie te próby spotkały się z wrogością. Jas-

ne przeto było, że nie zachowają się spokojnie, jeśli liczba ich wzrośnie.

A nadeszło właśnie Święto Prześników, które u Żydów zowie się Paschą;

wówczas składa się liczne ofiary7. Tedy nieprzebrana rzesza ludu ściągnęła

z okolic na tę uroczystość religijną, a ci, którzy opłakiwali uczonych mężów,

stanęli obok siebie, chcąc dolać oliwy do ognia buntu8. Zatrwożony tym Ar-

chelaos wysłał trybuna na czele kohorty, zanim gorączka nie opanowała ca-

łego tłumu, rozkazując podżegających do zamieszek siłą pojmać. Na ich wi-

dok cały tłum wpadł we wściekłość i rzucając kamieniami, zabił znaczną

liczbę żołnierzy z kohorty. Sam trybun zaś, doznawszy ran, ledwie zdołał

zbiec. Następnie przystąpiono do składania ofiar, jakby nic złego się nie wy-

darzyło. Archelaos nie miał już wątpliwości, że bez rozlewu krwi nie uda się

opanować tłumu. Przeto wysłał nań całe wojsko — oddziały piesze w zwar-

tym szyku przez miasto, a jazdę przez równinę. A gdy uderzono znienacka

na tych wszystkich, którzy byli zajęci składaniem ofiar, zabito około trzech

tysięcy ludzi, a reszta tłumu rozproszyła się wśród pobliskich pagórków. Po-

tem szli heroldowie Archelaosa obwieszczający rozkaz, aby każdy powracał

do domu. Tedy wszyscy przerwali świętowanie i rozeszli się.

Rozdział II

1. Sam Archelaos udał się wraz ze swoją matką i przyjaciółmi, Popla-

sem, Ptolemeuszem i Mikołajem, ku morzu, zostawiwszy Filipa9, aby zarzą-

dzał sprawami królestwa10 i sprawował pieczę nad posiadłościami rodzinny-

mi. Razem z nim wybrała się także Salome11 z dziećmi, bratankowie i zię-

ciowie zmarłego króla rzekomo w celu udzielenia poparcia zabiegom Arche-

laosa o uznanie jego prawa do tronu, w rzeczywistości zaś, aby go oskarżyć

o zbrodnie popełnione w okręgu świątynnym.

2. W Cezarei spotkał się z nimi prokurator Syrii, Sabinus12, który właś-

nie zmierzał do Judei, aby zabezpieczyć pozostałe po Herodzie mienie.

Wszelako od dalszej drogi powstrzymał go Warus, który właśnie zjawił się

tutaj (o jego przybycie usilnie prosił przez Ptolemeusza Archelaos). Tak więc

Sabinus przez wzgląd na osobę Warusa nie podążył do miejsc warownych

61

i nie zamknął Archelaosowi dostępu do skarbca z mieniem po ojcu. Przy-

rzekł, że niczego nie przedsięweźmie do czasu podjęcia ostatecznych posta-

nowień przez Cezara, i pozostał w Cezarei. Lecz skoro tylko odjechali mężo-

wie stojący na drodze jego planów —jeden udał się do Antiochii13, a drugi,

Archelaos, odpłynął do Rzymu — Sabinus pośpieszył do Jerozolimy i wziął

w swoje posiadanie pałace królewskie. Przyzwał także dowódców twierdz

i rządców i chciał uzyskać wgląd w spisy majątkowe oraz przejąć twierdze.

Jednakże strażnicy, wierni rozkazom Archelaosa, wytrwale strzegli wszys-

tkiego i w pełnieniu tej służby zasłaniali się wolą Cezara nie Archelaosa.

3. W owym czasie wybrał się z kolei w drogę także Antypas, który ro-

ścił sobie prawo do tronu. Uważał testament, w którym on sam był wyzna-

czony królem14, za ważniejszy od dodatku do niego. Swoją pomoc ofiarowa-

ła mu już przedtem Salome i liczni krewni, którzy płynęli wraz

z Archelaosem. Zapewnił sobie również poparcie swojej matki15 i brata Mi-

kołaja, Ptolemeusza16, którego głos uważał za szczególnie ważny ze względu

na zaufanie, jakim go darzył Herod; cieszył się bowiem wśród jego przyja-

ciół największym poszanowaniem. Ale przede wszystkim liczył na mówcę

Ireneusza, jako że ów obdarzony był niezwykłym talentem krasomówczym.

Dlatego też nie słuchał tych, co mu doradzali, aby ze względu na starszeń-

stwo i dodatek do testamentu ustąpił Archelaosowi. W Rzymie zaś na jego

stronę przeszli wszyscy krewni, którzy nienawidzili Archelaosa. Każdy

z nich najbardziej rad by widzieć zarząd autonomiczny pod zwierzchnic-

twem legata rzymskiego, ale gdyby nie udało się tego osiągnąć, wolałby, aby

na tronie zasiadł Antypas.

4. Wspierał ich także w tym dążeniu Sabinus, który w listach do Cezara

oskarżał Archelaosa, ale za to nie miał słów uznania dla Antypasa. Salome

i jej ludzie zebrali na piśmie swoje zarzuty i przedłożyli je Cezarowi. Za ich

przykładem również Archelaos kazał ująć w głównych punktach swoje rosz-

czenia i przekazać mu pismo wraz z pieczęcią ojca i dokumentami urzędo-

wymi za pośrednictwem Ptolemeusza. Cezar najpierw sam rozważył stano-

wiska jednej i drugiej strony, wielkość królestwa i wysokość dochodów,

ponadto liczebność rodziny Heroda, zapoznawszy się także przedtem z tym,

co w tej sprawie napisali Warus i Sabinus. Następnie zwołał najwyższych

dostojników rzymskich na naradę, w której po raz pierwszy pozwolił wziąć

udział Gajuszowi17, adoptowanemu synowi z małżeństwa Agryppy ze swoją

córką Julią18, i udzielił stronom głosu.

5. Wtedy powstał syn Salome, Antypater — w obozie przeciwników Ar-

chelaosa był to najtęższy mówca — i wystąpił z takim oskarżeniem: Archelaos

— mówił — jedynie udaje, że teraz dopiero ubiega się o władzę monarszą, bo

faktycznie już od dawna poczyna sobie jak król. Są to po prostu kpiny z przy-

słuchującego się Cezara, bo na jego rozstrzygnięcie w sprawie następstwa tro-

nu nie chciał czekać, skoro po śmierci Heroda podmówił pewnych osobników,

aby mu włożyli na skroń diadem królewski i zasiadłszy na tronie niczym król

załatwiał sprawy, poczynił zmiany w organizacji wojska i przyznawał awanse.

Do tego jeszcze przyobiecał ludowi wszystko, co chciał od niego jako od króla

uzyskać, wreszcie rozpuścił przestępców, których ojciec wtrącił do więzienia

za najcięższe przewinienia. A teraz zjawia się tutaj, aby prosić swojego pana

o pozory władzy królewskiej, którą właściwie sobie przywłaszczył, każąc Ce-

zarowi rozstrzygać nie o rzeczywistych sprawach, lecz o czczych tytułach.

Antypater podniósł także obelżywy zarzut, że jego żałoba po śmierci ojca była

zwykłą obłudą; w dzień bowiem przybierał maskę pogrążonego w smutku,

a w nocy oddawał się pijatyce nie bez swawolnych pohulanek. Dlatego też —

ciągnął dalej — oburzenie, jakie to postępowanie wywołało, popchnęło lud do

zamieszek. Główną część swojej mowy poświęcił sprawie wytracenia wokół

Przybytku ogromnej liczby ludzi, którzy przybyli na święto i zostali obok swo-

ich ofiar bezlitośnie pomordowani. Świątynię zaległa tak wielka masa trupów,

że nawet po niespodzianej napaści obcoplemiennych wrogów nie byłoby ich

tak wiele. Tę jego krwiożerczą naturę brał pod uwagę ojciec i nie pozostawił

mu cienia nadziei na objęcie tronu, lecz uczynił to dopiero wtedy, gdy utracił

zdolność jasnego myślenia, ponieważ duch jego był bardziej osłabiony niż cia-

62

ło. Już nie zdawał sobie sprawy z tego, kogo wymienia jako swojego następcę

w dodatku do testamentu, a stało się tak, mimo że ten, którego naznaczył na-

stępcą w samym testamencie, niczym nie dawał powodu do niezadowolenia.

Testament ten napisał, kiedy cieszył się dobrym zdrowiem fizycznym i żadne

cierpienia nie zaciemniały jego umysłu. Gdyby nawet przywiązywać do takiej

woli człowieka chorego większą wagę, to i tak Archelaos sam pozbawił się

władzy królewskiej, dopuściwszy się przeciw niej bezprawnych czynów. Ja-

kimże to monarchą miałby być, przyjąwszy rządy z rąk Cezara ten, który jesz-

cze, nim mu je dano, wymordował tylu ludzi?

6. Antypater długo jeszcze rozwodził się w tym duchu i przy każdym

punkcie oskarżenia powoływał się na większość krewnych jako na świad-

ków, po czym skończył mowę. Wtedy podniósł się Mikołaj, stając w obronie

Archelaosa19. Do rozlewu krwi w świątyni — oświadczył — niechybnie

dojść musiało, gdyż zabici byli wrogami nie tylko władzy królewskiej, lecz

i samego Cezara, który o niej stanowi. Co do innych zarzutów, to wskazał

on, że sami oskarżyciele doradzali mu, aby tak postąpił. A dodatek do testa-

mentu, jego zdaniem, jest ważny przede wszystkim dlatego, że Herod ustano-

wił w nim Cezara poręczycielem następstwa tronu. Kto był tak przytomnym

na umyśle, że w ręce pana świata złożył takie pełnomocnictwo, z pewnością

nie mylił się także w wyborze swojego dziedzica. Ten, kto świadom był, do

kogo ostatecznie należy nominacja, wybrał także w rozważny sposób swego

kandydata.

7. Skoro także Mikołaj wyłuszczył wszystkie swoje racje, wystąpił Ar-

chelaos i bez słowa rzucił się do nóg Cezara. Ten podniósł go z wielką łaska-

wością i oświadczył, że jest on godnym, aby zostać następcą swojego ojca,

lecz nie powziął ostatecznej decyzji. Rozpuścił zebranych w owym dniu

członków rady i sam w myśli rozbierał, co usłyszał: czy ustanowić następcą

któregoś z mężów wymienionych w testamencie, czy też podzielić kraj mię-

dzy wszystkich członków rodziny. Ich wielka liczba bowiem zdawała się

wskazywać na konieczność odpowiedniego zatroszczenia się o nich.

Rozdział III

1. Zanim Cezar rozstrzygnął te sprawy, rozchorowała się i zmarła matka

Archelaosa, Maltake, a od Warusa nadeszły listy z Syrii, donoszące o buncie

Żydów. Wybuch jego on jednak przewidział i dlatego po odpłynięciu Arche-

laosa wkroczył do Jerozolimy, aby poskromić wichrzycielskie żywioły. Kiedy

widać było, że tłum nie zachowa się spokojnie, pozostawił w mieście jeden

z trzech legionów syryjskich, który był przywiódł, sam zaś powrócił do Antio-

chii. Natomiast Sabinus udał się do Jerozolimy, a jego zjawienie się dodało

Żydom bodźca do powstania. Chciał on zmusić załogi do wydania twierdz

i czynił poszukiwania za skarbami królewskimi, nie przebierając w środkach,

przy czym korzystał nie tylko z pomocy pozostawionych przez Warusa żołnie-

rzy, lecz także gromady własnych niewolników, których wszystkich uzbroił

i uczynił narzędziem zaspokojenia swojej chciwości. A skoro nadeszło Święto

Pięćdziesiątnicy — tak Żydzi zowią pewne święto obchodzone po upływie

siedmiu tygodni20 i nazwane od liczby dni — ściągnęła tu lud nie tyle chęć

uczestniczenia w zwyczajem uświęconych uroczystościach religijnych, ile

oburzenie. Tedy nieprzebrane tłumy napłynęły z Galilei, Idumei, Jerycha i Pe-

rei zajordańskiej. Wyróżniał się jednak wśród nich liczebnością i zapałem

swoich mężów lud miejscowy z Judei. Podzielono się na trzy grupy i rozbito

w trzech miejscach obozy: jeden w północnej stronie świątyni, drugi na połud-

niu przy hipodromie21 i trzeci na zachodzie przy pałacu królewskim. Rozłożo-

no się dookoła Rzymian i zaczęto ich oblegać.

2. Sabinus, przerażony ich masą i nastrojami, słał raz po raz posłańców

do Warusa, błagając o jak najrychlejszą pomoc. Jeśli bowiem — donosił —

będzie się ociągał, cały legion zostanie zniesiony. Sam wstąpił na najwyższą

wieżę twierdzy, która nosiła nazwę „Fazael”22 od imienia brata Herodowego,

zabitego przez Parów, i stamtąd dał znak żołnierzom, aby uderzyli na nieprzy-

jaciół. Tak bowiem drżał ze strachu, że nawet nie miał odwagi zejść do swoich

ludzi. Ci zaś, posłuszni rozkazowi, ruszyli ku świątyni i rozpoczęli zażartą

walkę z Żydami. Jak długo nikt nie atakował ich z góry, mieli przewagę nad

63

nie zaprawionymi w boju dzięki swojemu doświadczeniu wojennemu. Ale

gdy spora liczba Żydów wspięła się na krużganki i jęła miotać pociski na ich

głowy, gęsto padały trupy po stronie Rzymian, którym niełatwo było ani bro-

nić się przed obstrzałem z góry, ani utrzymać się prowadząc walkę wręcz.

3. Wzięci w dwa ognie podłożyli ogień pod krużganki — dzieła budzą-

ce podziw zarówno swymi rozmiarami, jak i wspaniałością. Stojący na ich

dachach Żydzi nagle ujrzeli się w płomieniach i wielu bądź znalazło w nich

śmierć, bądź zginęło z rąk nieprzyjaciół, do których zeskakiwali. Niektórzy

zaś rzucali się w dół na drugą stronę muru, a jeszcze inni, nie widząc wyj-

ścia, własnymi mieczami się przebijali, byle nie spalić się w ogniu. Wszyscy,

którzy spuszczali się po murze i natrafiali na Rzymian, bez trudu dawali się

pokonać wskutek oszołomienia. Kiedy padła jedna część przeciwników,

a druga rozpierzchła się w popłochu, żołnierze rzucili się na pozostawiony na

pastwę skarbiec Boży i zrabowali około czterysta talentów23; co zaś z tej su-

my nie zostało rozgrabione, zagarnął Sabinus.

4. Zniszczenie owych budowli i ofiary w ludziach jeszcze pomnożyły

szeregi Żydów i spotęgowały ich wolę walki z Rzymianami. Otoczywszy pa-

łac królewski, zagrozili im, że wybiją wszystkich co do jednego, jeśli czym

prędzej stamtąd nie ustąpią. Przyrzekli bowiem Sabinusowi bezpieczny wy-

marsz, jeśli sam zechce odejść razem z legionem. Do Żydów zbiegły już

w większości wojska królewskie, stając po ich stronie, ale najbardziej bojo-

wa ich część — trzy tysiące Sebasteńczyków24 pod wodzą Rufusa i Gratusa

— wierna była Rzymianom. Pierwszy z nich dowodził jazdą, drugi oddziała-

mi pieszymi wojsk królewskich. Jeden i drugi, nawet bez zastępów stojących

pod ich rozkazami, miał niemały wpływ na dalsze losy wojny25. Tedy Żydzi

prowadzili oblężenie z wielką energią i próbowali szturmować mury26, głoś-

no przy tym nawołując Sabinusa i jego żołnierzy, aby ustąpili i nie stawali im

na przeszkodzie, gdy po długim czasie zapragnęli odzyskać niezależność, ja-

ką cieszyli się ich ojcowie. Sabinus miał wielką ochotę wycofać się, lecz nie

ufał przyrzeczeniom i w ich łaskawości wietrzył przynętę, która miała go

wciągnąć w pułapkę. A że spodziewał się także nadejścia pomocy od Waru-

sa, dalej stawiał czoło oblężeniu.

Rozdział IV

1. W tym samym czasie doszło do zaburzeń także w wielu innych czę-

ściach kraju i w tym stanie rzeczy niejeden sięgał po władzę królewską.

W Idumei dwa tysiące dawnych żołnierzy herodowych chwyciło za broń

i wystąpiło przeciwko zwolennikom królewskim. Walczył z nimi kuzyn kró-

la Achiab27, opierając się o najsilniejsze twierdze w kraju i unikając otwartej

walki w polu. W Sefforis w Galilei Juda, syn Ezechiasza, owego męża, który

niegdyś jako herszt rozbójników pustoszył kraj i przez króla Heroda został

pokonany28, zebrał znaczną grupę ludzi i wdarł się do zbrojowni króle-

wskich, po czym rozdawszy oręż swoim zwolennikom napadł na tych, którzy

wyciągali rękę po władzę.

2. W Perei znów jeden z niewolników królewskich, niejaki Szymon29,

zadufany w sobie z powodu kształtnej i rosłej budowy swego ciała, sam so-

bie włożył na skroń diadem. Czyniąc wypady na czele rozbójników, których

sam zwerbował, spalił pałac królewski30 w Jerychu i wiele innych domów

zamożnych mieszkańców, zapewniając sobie łatwy łup w czasie pożaru.

I każdy piękniejszy dom niechybnie zamieniłby w zgliszcza, gdyby nie wy-

stąpił przeciwko temu mężowi dowódca królewskich oddziałów pieszych,

Gratus, zabrawszy z sobą także łuczników z Trachonitydy i najbardziej do

boju nawykłych żołnierzy sebasteńskich. Tedy duża część Perejczyków padła

w walce, a samemu Szymonowi, usiłującemu zbiec poprzez stromy wąwóz,

zagrodził drogę Gratus i zadał uciekającemu z boku cios w szyję, przeszywa-

jąc ją na wylot. Inna grupa powstańców z Perei obróciła w perzynę położony

blisko Jordanu pałac królewski w Betaramata31.

3. W owym czasie także pewien pasterz ośmielił się sięgać po berło

królewskie. Zwał on się Atrongajos. Aspiracje te wzbudziła w nim jego siła

fizyczna, dusza zdolna do pogardy śmierci i wreszcie okoliczność, że miał

czterech takich samych braci. Każdemu z nich przydzielił uzbrojoną bandę

64

i czyniąc wypady rabunkowe, wyznaczał im role dowódców i satrapów32,

a sam jak król zajmował się wyższymi sprawami. On tedy włożył sobie wów-

czas diadem królewski i utrzymywał się przez dłuższy czas, grasując ze

swoimi braćmi po kraju. Za swoje główne zadanie uznali mordowanie Rzy-

mian i zwolenników królewskich, ale nie uchodził im także żaden Żyd, który

wpadł w ich ręce, jeśli mógł im dostarczyć łupu. Ośmielił się nawet jednego

razu otoczyć koło Emmaus33 cały oddział żołnierzy rzymskich, którzy prze-

wozili żywność i broń dla swego legionu. Ich setnika Ariusza oraz czterdzie-

stu najlepszych jego ludzi zabito strzałami, a reszcie, której groził ten sam

los, udało się ujść cało, ponieważ w sukurs przyszedł im Gratus z Sebasteń-

czykami. Wiele takich napadów czynili na tubylczą i obcą ludność przez cały

czas trwania zamieszek. Później trzech z nich zostało pojmanych, najstarszy

przez Archelaosa, następnych dwu dostało się w ręce Gratusa i Ptolemeusza,

a czwarty poddał się Archelaosowi za otrzymaniem poręki34. Taki los czekał

ich dopiero później, lecz wówczas swoimi łupieskimi wypadami dawali się

we znaki całej Judei.

Rozdział V

1. Warus, otrzymawszy pismo od Sabinusa i wodzów, nabrał przeko-

nania, że cały legion znalazł się w niebezpieczeństwie i że trzeba mu po-

spieszyć na pomoc. Wziąwszy tedy dwa pozostałe legiony oraz cztery

przynależące do nich oddziały jazdy35, ruszył ku Ptolemaidzie, gdzie wy-

znaczył punkt zborny także dla wojsk posiłkowych przysłanych przez kró-

lów i dynastów. Dobrał sobie nadto tysiąc pięćset ciężkozbrojnych

żołnierzy z berytu, kiedy przechodził przez to miasto. Skoro w Ptolemai-

dzie stanęły pod jego rozkazami inne wojska sprzymierzone, a także Arab

Aretas, który pomny swej nienawiści do Heroda przywiódł niemałe zastępy

jazdy i wojska pieszego, natychmiast wysłał część sił do graniczącej z Pto-

lemaidą Galilei pod wodzą jednego ze swoich przyjaciół, Gajusza36, który

rozproszył zachodzących mu drogę nieprzyjaciół, zajął i spalił miasto Sef-

foris, a jego mieszkańców zaprzedał w niewolę. Sam Warus ruszył z całą

armią ku Samarii, lecz oszczędził miasto, przekonawszy się, że nie brało

ono udziału w zamieszkach, które wybuchały w innych miejscach, i rozło-

żył się obozem koło wsi noszącej nazwę Arus. Była ona własnością Ptole-

meusza i z tej przyczyny została złupiona przez Arabów, którzy zionęli

nienawiścią nawet do przyjaciół Heroda. Stąd podążył do innej wsi warow-

nej, Sapfo37, którą Arabowie tak samo splądrowali, jako też wszystkie są-

siednie miejscowości, do których dotarli. Wszędzie znaczyli drogę ogniem

i mieczem i nic nie ostało się przed ich grabieżą. Puszczono z dymem także

Emmaus, z którego mieszkańcy zbiegli, na rozkaz Warusa rozwścieczone-

go zamordowaniem Ariusza i jego żołnierzy.

2. Stąd ruszył ku Jerozolimie i już na sam jego widok, kroczącego na

czele swojego wojska, opustoszały obozy żydowskie. Uchodzący z nich żoł-

nierze rozpierzchli się po kraju. Mieszkańcy miasta natomiast otworzyli bra-

my przed Warusem i starali się oczyścić z zarzutu podniesienia buntu. Z roz-

ruchami — mówili — nie mieli nic wspólnego, ale ze względu na święto

musieli przyjąć wielką rzeszę i, można by rzec, raczej byli oblężeni razem

z Rzymianami niż walczącymi wespół z powstańcami. Poprzednio już wyru-

szyli na jego spotkanie kuzyn Archelaosa, Józef38, i dalej Rufus z Grausem,

wiodący wraz z wojskiem królewskim także Sebasteńczyków, i wreszcie żoł-

nierze legionu rzymskiego w swoim zwykłym rynsztunku wojennym. Sabi-

nus bowiem nie miał odwagi pokazać się Warusowi na oczy i już wcześniej

opuścił był miasto, udając się w kierunku morza39. Warus natomiast część

wojska rozesłał po kraju dla wyłapania przywódców buntu i spośród znacz-

nej liczby pochwyconych jednych, których udział w rozruchach okazał się

niewielki, rozkazał uwięzić, drugich, którzy byli głównymi winowajcami,

w liczbie około dwu tysięcy, ukrzyżować.

3. Z kolei dotarła doń wieść, że jeszcze w Idumei stoi pod bronią dzie-

sięć tysięcy ciężkozbrojnych. Przekonawszy się, że Arabowie nie zachowują

się jak sprzymierzeńcy, lecz w prowadzeniu wojny kierują się własnymi ura-

zami i z nienawiści do Heroda niszczą kraj w większej mierze, niż to leżało

65

w jego zamiarze, odprawił ich, a ze swoimi legionami spiesznie ruszył na po-

wstańców. Ci zaś, idąc za radą Achiaba40, poddali się nim doszło do walki.

Warus darował winy zwykłym buntownikom, a przywódców odesłał na sąd

do Cezara. Ten wszystkim przebaczył, wyjąwszy kilku krewnych króla —

byli wśród nich rzeczywiście ludzie związani węzłami krwi z Herodem —

których rozkazał ukarać za to, że podnieśli oręż przeciw królowi z ich włas-

nej rodziny. Przywróciwszy takim sposobem porządek w Jerozolimie, Warus

zostawił jako załogę legion, który już poprzednio tam był stacjonował, i po-

wrócił do Antiochii.

Rozdział VI

1. Archelaos musiał w Rzymie bronić się w jeszcze innym procesie,

mianowicie z tymi Żydami, którzy przed powstaniem przybyli w poselstwie

za zgodą Warusa, aby orędować na rzecz autonomicznej formy rządów dla

narodu. Zjawiło się ich pięćdziesięciu, a za nimi stanęło ponad osiem tysię-

cy41 Żydów zamieszkałych w Rzymie. Cezar zwołał na naradę rzymskich

i swoich „przyjaciół” do świątyni Apollina42 na Palatynie (była to przez nie-

go wzniesiona budowla, ozdobiona z podziwu godną wspaniałością). Razem

z posłami zajęła miejsce gromada Żydów, a naprzeciwko nich Archelaos ze

swoimi przyjaciółmi. Natomiast przyjaciele jego krewnych nie stanęli ani po

jednej, ani po drugiej stronie, ponieważ wrogość i zawiść nie pozwalała im

popierać Archelaosa, a z drugiej strony wstyd im było znaleźć się w obliczu

Cezara pośród oskarżycieli. Między obecnymi znajdował się także brat Ar-

chelaosa, Filip43, którego tu wysłał z życzliwości dla niego Warus, mając na

oku dwa cele: aby wspierał Archelaosa, a gdyby Cezar dzielił posiadłości

Heroda pomiędzy wszystkich potomków, aby i on jakąś część otrzymał.

2. Skoro udzielono głosu oskarżycielom, ci najpierw opisali dokładnie

zbrodnie Heroda i oświadczyli, że nie był on dla nich królem, lecz tyranem

najsroższym ze wszystkich, jacy kiedykolwiek panowali. Zgładził on mnó-

stwo ludzi, a ci, co ocaleli, przeżywali takie okropności, że za szczęśliwych

poczytywano tych, którzy zginęli. Nie tylko bowiem skazywał poddanych na

fizyczne katusze, ale gnębił także ich miasta: własne bowiem rujnował, a cu-

dze upiększał i krwawicą Judei obdarowywał obce narody. Naród, cieszący

się dawniej dobrobytem i poszanowaniem praw ojczystych, wtrącił w biedę

i stan krańcowego bezprawia. W ogóle w ciągu niewielu lat Żydzi doznali od

Heroda więcej udręk, niż ich przodkowie przeżyli w ciągu całego okresu od

chwili, gdy za panowania króla Kserksesa wyruszyli z Babilonu w drogę po-

wrotną44. Tak bardzo byli potulni i nawykli do nieszczęść, że sami zgodzili

się na dziedziczenie tego ciężkiego jarzma niewoli. Toteż do syna takiego

tyrana, Archelaosa, zwracali się ochoczo po śmierci ojca jako do króla, ra-

zem z nim opłakiwali śmierć Heroda i wspólnie modlili się za pomyślność

tego nowego panowania. Ów zaś, jakby mu szczególnie na tym zależało, by

wydać się nieodrodnym synem Heroda, rozpoczął sprawowanie władzy od

wymordowania trzech tysięcy obywateli. Tak wielkie ofiary złożył Bogu

z racji wstąpienia na tron i tak licznymi trupami zasłał świątynię w czasie

święta. Nic przeto dziwnego, że ci, co ocaleli, przeżywszy takie okropności,

w końcu postanowili stawić czoło swoim utrapieniom i według prawa wojny

odparować ciosy. Chcieli prosić Rzymian, aby ulitowali się na leżącą w gru-

zach Judea i nie wydawali tego, co jeszcze z niej pozostało, na pastwę ludzi,

którzy ją niemiłosiernie rozdrapują, lecz żeby przyłączywszy ich kraj do Sy-

rii, zarząd nad nim powierzyli osobnym namiestnikom. Oni bowiem postara-

ją się dowieść, że choć się ich teraz oczernia jako buntowników i ludzi wo-

jowniczych, potrafią spokojnie żyć pod władzą sprawiedliwych zarządców.

Wtedy powstał Mikołaj i odpierał zarzuty stawiane królom oraz oskarżył lud

o krnąbrność i naturalną skłonność do nieposłuszeństwa władcom. Skrytyko-

wał również krewnych Archelaosa, którzy przeszli na stronę oskarżycieli.

3. Tedy Cezar, po wysłuchaniu obu stron, rozpuścił radę i po kilku

dniach przekazał Archelaosowi połowę królestwa, nadając mu tytuł etnarchy

i przyrzekając, że mianuje go królem, jeśli okaże się tego godnym. Drugą

połowę podzielił na dwie tetrarchie, które oddał dwóm innym synom Hero-

dowym, jedną Filipowi, drugą Antypasowi, który prowadził z Archelaosem

66

spór o prawo do tronu. Pod jego45 władzę dostały się Perea i Galilea, dające

dochód dwustu talentów. Batanea, Trachon, Auranityda i pewne części po-

siadłości Zenona46, to jest ziemie koło Innano47, z dochodem stu talentów zo-

stały przydzielone Filipowi. Etnarchia Archelaosa obejmowała Idumeę, całą

Judeę i Samarię, której darowano czwartą część podatków za to, że nie brała

udziału w powstaniu, tak jak inne krainy. Dalej wziął w swoje władanie mia-

sta: Zamek Stratona, Sebaste, Joppę i Jerozolimę; natomiast greckie miasta

Gazę, Gadarę i Hippos48 Cezar oddzielił od królestwa i przyłączył do Syrii.

Dochody z kraju oddanego Archelaosowi wynosiły czterysta talentów49. Sa-

lome poza tym, co jej król zapisał w testamencie, została jeszcze naznaczona

władczynią Jamnii, Azotu i Fazaelidy. Nadto Cezar oddał jej w darze pałac

w Askalonie. Wszystkie te posiadłości dawały jej dochód sześćdziesięciu ta-

lentów. Jej tereny Cezar jednak podporządkował toparchii Archelaosa.

Z innych krewnych Heroda każdy otrzymał część, jaka była mu przyznana

w testamencie. Prócz tego dwom jego niezamężnym córkom50 Cezar darował

pięćset tysięcy srebrnych drachm i wydał je za synów Ferorasa. Po załatwieniu

sprawy posiadłości rozdzielił pomiędzy nich przeznaczony dla niego samego

przez Heroda dar w wysokości tysiąca talentów. Dla siebie wybrał kilka mniej

cennych klejnotów jako zaszczytną pamiątkę po zmarłym51.

Rozdział VII

1. W owym czasie żył pewien młody człowiek, Żyd z pochodzenia,

lecz wychowany w Sydonie przez jednego z wyzwoleńców rzymskich. Wy-

korzystując swoje zewnętrzne podobieństwo, podawał się za zgładzonego

przez Heroda Aleksandra i przybył do Rzymu, mając nadzieję, że nie zosta-

nie rozpoznany. Korzystał przy tym z pomocy pewnego rodaka, świetnie zo-

rientowanego w stosunkach panujących w królestwie. Pouczony przez niego

opowiadał, że kaci, których przysłano, aby zgładzić jego i Arystobula, zdjęci

litością wykradli ich, podstawiając za nich podobnych nieboszczyków. Ta-

kim sposobem zwiódł Żydów na Krecie i wziąwszy szczodre podarki, popły-

nął na Melos52. Tutaj zebrał ich jeszcze więcej, jako że wszystko wydało się

wielce prawdopodobne i nawet przekonał swoich gospodarzy, aby popłynęli

wraz z nim do Rzymu. Po zawinięciu do Dicearchii53 otrzymał od tamtej-

szych Żydów mnóstwo darów, a przyjaciele jego rzekomego ojca eskortowa-

li go jak króla. Jego podobieństwo fizyczne było tak przekonujące, że nawet

ci, którzy Aleksandra widzieli i dobrze znali, przysięgali się, że to był właś-

nie on. W Rzymie wylegli wszyscy Żydzi, aby go ujrzeć, i niezliczone tłumy

cisnęły się na ulicach, którymi go niesiono. Melezyjczycy byli tak dalece za-

ślepieni, że nieśli go w lektyce i własnym kosztem postarali się o orszak kró-

lewski dla niego54.

2. Cezar, który [doskonale]55 pamiętał rysy twarzy Aleksandra, jako że

stawał on przed jego obliczem56 oskarżony przez Heroda, domyślał się, zanim

jeszcze zobaczył owego człowieka, iż chodzi tu o oszustwo oparte na zewnę-

trznym podobieństwie. Jednak miał jeszcze trochę wiary, że rzecz może wy-

jaśnić się w sposób przyjemniejszy. Tedy wysłał jednego z grona tych, którzy

znali Aleksandra, niejakiego Celadusa57, każąc mu przyprowadzić młodzieńca

do siebie. Ów zobaczywszy go od razu spostrzegł odmienność rysów twarzy.

A kiedy przyjrzał się jeszcze bliżej jego jędrnemu i podobnemu jak u niewol-

nika ciału, przejrzał całą grę i wprost nie posiadał się ze złości wskutek bez-

czelności jego wypowiedzi. Gdy go bowiem pytano o Arystobula, odpowia-

dał, że on także został uratowany, lecz rozmyślnie pozostał na Cyprze, aby nie

paść ofiarą zamachu. Jeśli bowiem znajdują się osobno, mniej są narażeni na

niebezpieczeństwo napaści. Celadus wziął go na stronę i rzekł: „Cezar daruje

ci życie, jeśli wskażesz tego, który cię namówił do popełnienia tak wielkiego

oszustwa”. Ów odrzekł, że wyjawi mu to i udawszy się z nim do Cezara wska-

zał Żyda, który wykorzystał jego podobieństwo do Aleksandra w celu ubicia

na tym interesu. Otrzymał bowiem tak wiele podarków w każdym mieście, że

Aleksander nie miał ich tylu w ciągu całego życia58. Cezar, słysząc to, wybu-

chnął śmiechem i fałszywego Aleksandra ze względu na jego tęgą budowę ze-

słał na galery, a jego inspiratora kazał zgładzić. Melezyjczycy zostali dostate-

cznie ukarani, ponosząc za swoją głupotę wielkie wydatki.

67

3. Archelaos, objąwszy władzę nad swoją tetrarchią, nie zapomniał o daw-

niejszych zatargach i z wielką srogością obchodził się nie tylko z Żydami, lecz

także Samarytanami59. A gdy jedni i drudzy wysłali do Cezara posłów ze skargą

na niego, został on wygnany w dziewiątym roku swego panowania60 do galijskie-

go miasta Wienna61, a mienie jego uległo konfiskacie na rzecz skarbu cesarskie-

go. Zanim jednak otrzymał wezwanie od Cezara, miał mieć takie widzenie sen-

ne:62 wydało mu się, że widzi dziewięć pełnych, dużych kłosów, które zjadały

woły. Wezwał tedy wróżbitów i niektórych Chaldejczyków i zapytał ich, co to,

ich zdaniem, ma oznaczać. Podawano różne wyjaśnienia, a niejaki Szymon, nale-

żący do rodu esseńczyków63, oświadczył, że według niego kłosy oznaczają lata,

a woły przewrót w państwie, ponieważ orząc przewracają ziemię. Będzie tedy

panować tyle lat, ile było kłosów, i po przeżyciu różnych wstrząsów dokona ży-

wota. W pięć dni później, jak to usłyszał, został pozwany na sąd.

4. Sądzę, że warto również wspomnieć o śnie jego żony Glafiry. Była

ona córką króla Kapadocji Archelaosa i najpierw została żoną Aleksandra,

brata64 Archelaosa, o którym szeroko opowiadaliśmy, syna króla Heroda,

przez którego został zgładzony, o czym również mówiliśmy. Po jego śmierci

poślubiła króla Libii, Jubę65, a gdy ten zmarł, powróciła do domu i jako wdo-

wa zamieszkała u ojca. Skoro zobaczył ją etnarcha Archelaos, zapłonął do

niej tak namiętnym uczuciem, że natychmiast odprawił swoją dotychczasową

żonę Mariammę66 i pojął tamtą niewiastę. Przeto udała się ona do Judei, lecz

w niedługim czasie po przybyciu wydało jej się, że stanął przed nią Aleksan-

der i rzekł: „Mogłaś była poprzestać na małżeństwie libijskim, ale ciebie to

nie zadowoliło i wracasz do mojego ogniska, biorąc sobie trzeciego męża i to

— zuchwała niewiasto — mojego brata. Lecz ja nie ścierpię tego przestęp-

stwa67 i zabiorę cię do siebie, czy tego będziesz chciała, czy nie”. Od chwili,

gdy opowiedziała ten sen swój, żyła jeszcze zaledwie dwa dni.

Rozdział VIII

1. Kraina Archelaosa została sprowadzona do rzędu prowincji68, a jako

prokuratora przysłano Rzymianina rycerskiego stanu, Koponiusza, którego

Cezar wyposażył w pełnię władzy do prawa wydawania wyroków śmierci

włącznie. Za jego urzędowania pewien mąż galilejski imieniem Juda nakłonił

mieszkańców do buntu, przyganiając im, że godzą się na płacenie Rzymianom

podatków i po Bogu słuchają jeszcze śmiertelnych panów. Człowiek ów był

uczonym mężem swojej własnej sekty i zgoła nie był podobny do innych69.

2. Są bowiem u Żydów trzy rodzaje uprawianej filozofii:70 zwolennicy

jednej zwą się faryzeuszami, drugiej — saduceuszami, a trzeciej — esseń-

czykami. Ci ostatni cieszą się powszechnie opinią wielce świątobliwych. Są

rodowitymi Żydami, lecz łączą ich ze sobą silniejsze niż u innych więzy mi-

łości. Od przyjemności zmysłowych odwracają się jak od występku,

a wstrzemięźliwość i panowanie nad sobą uważają za cnotę. Małżeństwo jest

przez nich nisko szacowane71, lecz przyjmują cudze dzieci jeszcze w wieku

podatnym do nauki, traktują je jak swoich krewnych i kształtują podług swo-

ich zasad. Nie odrzucają w ogóle małżeństwa i zapewnienia sobie przez nie

potomstwa, lecz obawiają się rozwiązłości kobiet, przekonani, że żadna nie

dochowuje wierności jednemu mężczyźnie.

3. Bogactwa mają w pogardzie, a ich wspólnota majątku godna jest praw-

dziwego podziwu. Nie znajdzie się u nich takiego, który by wyróżniał się spo-

śród innych majątkiem. Obowiązuje ich bowiem zasada, że wstępujący do sekty

przekazują swoje mienie zakonowi, tak że w ogóle nie ma u nich ani poniżają-

cego ubóstwa, ani wywyższającego bogactwa, lecz cokolwiek kto posiada, łą-

czy się w jedno i wszyscy jak bracia korzystają ze wspólnego dobytku. Oliwa

jest w ich mniemaniu czymś brudzącym i jeśli ktoś mimo woli zetknął się z nią,

obmywa swe ciało, ponieważ uważają za rzecz chwalebną mieć suchą skórę

i zawsze nosić białe szaty. Wybierają sobie zarządców wspólnego mienia72

i każdy bez wyjątku obowiązany jest pełnić posługi dla wszystkich73.

4. Nie osiedlają się w jednym mieście, lecz w każdym mieszka ich wie-

lu74. Przychodzącym skądinąd członkom sekty pozwalają korzystać z całego

swojego dobytku, jakby był ich własnością, i wstępują do ludzi, których ni-

gdy przedtem nie widzieli, jakby byli najbardziej zażyłymi przyjaciółmi.

68

Dlatego też udając się w podróż w ogóle niczego z sobą nie zabierają oprócz

oręża75 dla obrony przed rozbójnikami. W każdym mieście wyznacza się

w zakonie dla gości osobnego opiekuna, który zaopatruje ich w szaty i żyw-

ność. Z ubioru i postawy podobni są do dzieci, które wychowawcy trzymają

w surowym rygorze. Nie zmieniają szat ani sandałów, dopóki nie ulegną zu-

pełnemu zniszczeniu lub nie zużyją się z biegiem czasu. Niczego między so-

bą ani nie kupują, ani nie sprzedają, lecz każdy zaspokaja potrzeby drugiego

ofiarując mu to, co sam posiada, i na odwrót otrzymuje od niego to, co jest

dlań użyteczne76. Wolno mu także nawet bez odwzajemniania się przyjmo-

wać dobra od kogo zechce.

5. W stosunku do Boga przejawiają szczególny rodzaj religijności. Zanim

słońce wstanie, nie wypowiadają żadnego słowa w sprawach świeckich, lecz

wznoszą doń pewne starodawne modły jakby błagając, żeby wzeszło77. Potem

przełożeni zwalniają każdego do pracy w rzemiośle78, które opanował. Tam

pracują pilnie aż do piątej godziny, po czym znów zbierają się w jednym miej-

scu, opasują się lnianymi chustami i tak obmywają ciała w zimnej wodzie. Po

tym oczyszczeniu zbierają się w osobnym budynku, do którego żaden niewtaje-

mniczony nie ma wstępu, a sami jako oczyszczeni wchodzą do jadalni jak do

świętego okręgu. A skoro zajmą w milczeniu swoje miejsca, piekarz rozdaje im

chleb po kolei, kucharz zaś stawia przed każdym naczynie z jedną potrawą79.

Przed jedzeniem kapłan odmawia modlitwę i nikomu przedtem nie wolno tknąć

niczego. Po posiłku znów on się modli. Tak więc na początku i na końcu oddają

cześć Bogu jako dawcy życia80. Następnie zdejmują szaty jako święte81 i znowu

oddają się pracy aż do zmierzchu. Po powrocie spożywają posiłek w podobny

sposób, a jeśli przytrafią się im obcy82 jako goście, zasiadają razem z nimi przy

wspólnym stole. Żaden krzyk lub wrzawa nie bezcześci ich domu, a kiedy roz-

mawiają, udzielają sobie kolejno głosu83. Dla osób postronnych milczenie ludzi

znajdujących się wewnątrz wydaje się jakimś przejmującym misterium, a po-

wodem tego jest niezmienne zachowywanie trzeźwości i miarkowanie przyj-

mowanych posiłków i napojów potrzebami naturalnymi.

6. W ogóle we wszystkich sprawach nie czynią niczego bez rozkazu

przełożonych. Jedynie dwie rzeczy pozostawiają ich swobodnemu uznaniu:

niesienie pomocy i okazywanie miłosierdzia. Spieszyć bowiem z pomocą tym,

co są tego godni84 i znajdują się w potrzebie, wolno członkom według swojej

woli, a tak samo dostarczać żywności tym, którzy jej nie mają. Obdarzanie

krewnych bez zgody zarządców nie jest dozwolone. Gniew miarkują słuszno-

ścią, nie dają się ponosić uczuciom, są szermierzami wierności i orędownika-

mi pokoju. Wszystko, co mówią, ma u nich większe znaczenie niż przysięga.

Nie uznają bowiem przysięgania, poczytując je za rzecz gorszą od krzywo-

przysięstwa:85 komu bowiem nie daje się wiary bez świadczenia się Bogiem,

ten sam wydaje na siebie wyrok. W szczególny sposób interesują się dziełami

autorów starożytnych86, wyczytując w nich przede wszystkim to, co dotyczy

dobra duszy i ciała. Wyszukują w nich wiadomości o korzeniach leczniczych

jako o środku przeciw chorobom i właściwościach kamieni.

7. Ubiegający się o przyjęcie do sekty nie mają od razu wstępu do niej,

lecz kandydatowi, pozostającemu jeszcze przez cały rok poza wspólnotą, ka-

żą prowadzić ten sam tryb życia, obdarzając go toporkiem87, wspomnianą

wyżej przepaską biodrową i białą szatą. Jeśli w tym czasie dowiedzie pano-

wania nad sobą, bardziej już zbliża się do ich sposobu życia, a mianowicie

wolno mu uczestniczyć w obmyciach rytualnych czystszą wodą, ale jeszcze

nie dopuszcza się do udziału we wspólnym życiu. Bo jeśli złoży taki dowód

swojej stałości, jeszcze przez dwa lata wystawia się jego charakter na próbę

i dopiero wtedy, gdy okaże się godny, może być przyjęty do wspólnoty. Za-

nim jednak wolno mu będzie tknąć wspólnych potraw, musi złożyć straszne

przysięgi, mianowicie że najpierw Bogu będzie cześć oddawać, następnie

w postępowaniu z ludźmi kierować się słusznością i ani z własnej woli, ani

z cudzego nakazu nikomu nie wyrządzać krzywdy, zawsze mieć ludzi wystę-

pnych w nienawiści i stawać w obronie sprawiedliwych, zawsze i wszystkim

dochowywać wierności, a szczególnie zwierzchnikom88, albowiem nikt wła-

dzy nie osiąga bez woli Bożej; jeśli zaś miałby innymi rządzić, nie naduży-

69

wać swego stanowiska i ani odzieżą, ani większą liczbą odznak nie wynosić

się nad poddanych, zawsze prawdę miłować i starać się demaskować kłam-

ców; zachować ręce nie splamione kradzieżą, a duszę nieuczciwym zyskiem

i ani niczego przed członkami sekty nie ukrywać, ani czegokolwiek z ich

spraw innym nie zdradzać89, choćby nawet za to wypadło wśród tortur śmierć

ponieść. Nadto jeszcze przysięgał, że nikomu nie będzie zasad inaczej prze-

kazywał, niż je otrzymał, będzie powstrzymywał się od rabunków, a własne

księgi sekty, tak jak i imiona aniołów, troskliwie przechowywał. Takimi

przysięgami ubezpieczają się przed niewiernością nowo wstępujących.

8. Tych, którym dowiodą poważniejszych przewinień, usuwają z zako-

nu. Taki zaś wykluczony członek częstokroć znajduje wielce żałosny koniec.

Związany bowiem przysięgami i wpojonymi zasadami nie może przyjmować

od obcych żadnej strawy i żywiąc się tylko zielem, umiera wycieńczony gło-

dem. Dlatego też esseńczycy, litując się nad losem takich ludzi, znajdujących

się w stanie ostatecznego wyczerpania, wielu z nich przyjęli z powrotem

uważając, że męki, które doprowadziły ich do progu śmierci, stanowiły do-

stateczną karę za ich wykroczenia.

9. Przy rozpatrywaniu spraw odznaczają się niezwykłą skrupulatnością

i sprawiedliwością, sądy zaś sprawują, jeśli zbierze się ich nie mniej niż stu.

Orzeczenia ich są nieodwołalne. Po Bogu w największym poszanowaniu ma-

ją imię prawodawcy90, a tego, kto by bluźnił przeciwko niemu, karzą śmier-

cią. Okazywanie posłuszeństwa starszym lub woli większości uważają za

rzecz chwalebną. I tak, kiedy dziesięciu siedzi obok siebie, nikt nie mógłby

zabrać głosu wbrew życzeniu dziewięciu. Uważają, aby nie pluć pośród ze-

branych lub od siebie na prawą stronę i ściślej niż wszyscy Żydzi przestrze-

gają tego, aby powstrzymać się w siódmym dniu od pracy. Nie tylko bowiem

przygotowują sobie pożywienie na dzień naprzód, aby w tym czasie nie roz-

palać ognia, ale nawet nie ośmielają się przenosić sprzętu na inne miejsce lub

iść z potrzebą. W innych dniach wykopują motyczką — czymś takim jak ów

toporek, którym obdarzają nowo wstępujących członków — dołek na jedną

stopę głęboki i wypróżniają się, zarzuciwszy dookoła płaszcz, aby nie obra-

zić promieni Bożych91. Potem dołek zasypują wykopaną ziemią. Dla spełnie-

nia tej potrzeby wyszukują sobie miejsca bardziej ustronne. Chociaż wydzie-

lanie odchodów jest czynnością przyrodzoną, mają zwyczaj po tym obmywać

się, jakby byli nieczystymi.

10. Dzielą się wedle czasu trwania ich nabożnego ćwiczenia na cztery

grupy92 i młodzi członkowie tak dalece stoją niżej od starszych, że ci ostatni,

gdy dotkną się ich, obmywają się, jakby się stykali z ludźmi z obcego ple-

mienia. Żyją do późnej starości, tak że przeważnie osiągają wiek ponad sto

lat, a zawdzięczają to, jak sądzę, prostemu i regularnemu sposobowi życia.

Pogardzają przeciwnościami, cierpienia przezwyciężają mocą ducha,

a śmierć, jeśli jest połączona ze sławą, uważają za lepszą od najdłuższego

życia. Wojna z Rzymianami wystawiła ich charaktery na wszelkie możliwe

próby93, kiedy to ich przypiekano, skręcano, na kole rozciągano, łamano i ka-

zano doświadczać wszelkich narzędzi tortur, aby bądź wyrzekli jakieś

bluźnierstwo, bądź spożyli coś niedozwolonego94. Wszystko to wytrzymali

nie tylko nie plamiąc się ani jednym, ani drugim czynem, lecz nawet nie pła-

szcząc się przed swoimi dręczycielami ani łez nie roniąc. Z uśmiechem

przyjmowali cierpienia i drwiąc ze swoich oprawców, z radością oddawali

swoje życie pełni ufności, że znów je odzyskają.

11. Mają oni niezłomną wiarę, że ciała są zniszczalne, a tworząca je

materia przemijająca, lecz dusze nieśmiertelne trwają wiecznie95. Bujając

swobodnie, jako że pochodzą z delikatnego eteru, zostały związane z ciałem

i jakby zamknięte w więzieniu, przyciągnięte jakimś naturalnym czarem,

lecz kiedy uwolnią się z więzów cielesnych, jakby wyzwolone z długiej nie-

woli, radują się i ulatują w górę. Podzielając pogląd synów Hellenów, utrzy-

mują, że na dobre dusze czeka mieszkanie za oceanem i miejsce, które nie

trapią ulewy, śnieżyce lub skwar, lecz orzeźwia je zawsze łagodny zefir, wie-

jący od oceanu. Złym duszom przeznaczają ciemną i nawiedzaną burzami ot-

chłań, gdzie są tylko nie kończące się kary. Wydaje mi się, że mają podobne

70

wyobrażenia jak Grecy, którzy swoich dzielnych mężów, zwanych herosami

i półbogami, umieszczają na wyspach szczęśliwych96, a dusze złych ludzi

w Hadesie, w miejscu przestępców, gdzie, jak opowiadają mity, niektórzy,

jak Syzyf, Tantal, Iksion i Tityos, odbierają kary. Więc najpierw głoszą, że

dusze trwają wiecznie, a przez to chcą następnie skłonić ludzi do cnoty i od

występku odstraszyć. Dobrzy bowiem stają się w życiu lepszymi, mając na-

dzieję, że także po śmierci otrzymają nagrodę, zaś żądze złych hamuje oba-

wa, ponieważ mogą spodziewać się, że jeśliby cokolwiek zdołali ukryć za

życia, nie unikną kary wiecznej po śmierci. Taką głoszą esseńczycy naukę

o duszy, zastawiając ją jako nieodpartą przynętę dla tych, którzy zakosztowa-

li ich mądrości.

12. Są między nimi i tacy, którzy zapewniają, że potrafią przepowiadać

przyszłość, a wyćwiczyli się na świętych księgach, w różnych formach oczy-

szczenia i wypowiedziach proroków. Toteż rzadko, jeśli w ogóle kiedykol-

wiek, zdarza się, aby mylili się w swoich przepowiedniach.

13. Jest jeszcze drugi zakon esseńczyków, którego zwolennicy zgadzają

się z innymi w poglądach na tryb życia, obyczaje i prawa, lecz odmiennie od

nich zapatrują się na małżeństwo. Uważają bowiem, że ci, którzy nie żenią się,

rezygnują z ważnej strony życia — rozmnażania i co więcej, gdyby wszyscy

przyjęli taki pogląd, rychło wymarłby rodzaj ludzki. Przyszłym żonom każą

przechodzić przez trzyletnie próby i dopiero wtedy je poślubiają, gdy przez

trzykrotne oczyszczenie dadzą dowód, że są zdolne rodzić. Nie utrzymują z ni-

mi stosunków, kiedy są brzemienne, i w ten sposób wykazują, że żenią się nie

dla rozkoszy, lecz aby mieć potomstwo. Przy kąpieli niewiasty okrywają się

szatami, tak jak mężowie przepaskami. Takie są zwyczaje tego zakonu.

14. Z dwu poprzednio wymienionych sekt faryzeusze97 cieszą się opi-

nią najlepszych znawców prawa. Stanowią oni pierwszą sektę. Wszystko

przypisują losowi98 i Bogu. To, czy czyni się dobrze, czy nie, zależy przede

wszystkim od samych ludzi, ale na każde działanie wywiera wpływ także los.

Każda dusza jest nieśmiertelna, ale tylko dusze dobrych przechodzą w inne99

ciała, dusze złych natomiast skazane są na wieczne męki.

Saduceusze100, stanowiący drugi zakon, w ogóle nie uznają losu, a Bóg

według nich jest poza możliwością czynienia jakiegokolwiek zła lub nawet

oglądania go. Utrzymują, że ludzie mogą czynić wybór między dobrem

a złem i tylko od woli każdego z nich zależy, czy pójdzie jedną, czy drugą

drogą. Odrzucają jednak nieśmiertelność dusz, odbieranie kary lub nagrody

w Hadesie101.

Faryzeusze również miłują się wzajemnie i dbają o zgodne postępowanie

ze wspólnotą. Natomiast saduceusze są we wzajemnym obcowaniu bardziej

szorstcy, a ich stosunki ze swoimi obywatelami oschłe jak z obcymi.

Oto co chciałem powiedzieć o kierunkach filozoficznych u Żydów.

Rozdział IX

1. Podczas gdy etnarchia Archelaosa została zamieniona w prowin-

cję102, pozostali dziedzice Heroda, Filip i Herod o przydomku Antypas, spra-

wowali zarząd w swoich tetrarchiach. Co się tyczy Salome, to na łożu śmier-

ci swoją toparchię Jamnie i gaje palmowe w Fazaelidzie zapisała żonie

Augusta — Julii103. A kiedy po śmierci Augusta, który sprawował rządy

pięćdziesiąt siedem lat, sześć miesięcy i dwa dni104, władza w cesarstwie

rzymskim przeszła na syna Julii, Tyberiusza105, Herod i Filip nadal stali na

czele swoich tetrarchii. Ten ostani wzniósł u źródeł Jordanu w okręgu Paneas

Cezareę i w dolnej Gaulanitydzie — Julias, a Herod w Galilei Tyberiadę

oraz w Perei miasto, które także wzięło nazwę od Julii106.

2. Przysłany przez Tyberiusza jako prokurator Judei Piłat107 kazał nocą

wnieść zasłonięte wizerunki Cezara, które nazywają się znakami108. Postępek

ten nazajutrz wywołał wielkie poruszenie wśród Żydów. Ci, którzy znaleźli się

w pobliżu nich, byli tym widokiem do głębi wstrząśnięci, uważając to za pode-

ptanie ich praw, które przecież nie pozwalają stawiać w mieście jakiegokol-

wiek wizerunku. Pod wpływem wzburzenia ludności miasta lud z prowincji

ściągnął wielką gromadą. Podążano więc do Cezarei109 i błagano Piłata, aby

kazał owe znaki zabrać z miasta i pozwolił im przestrzegać obyczajów ojców.

71

Kiedy zaś Piłat odmówił ich prośbie, padli na twarze dookoła pałacu i tak po-

zostali przez pięć dni i tyleż nocy, nie ruszając się z miejsca.

3. Następnego dnia Piłat, zasiadłszy na trybunie na wielkim stadionie,

przyzwał lud, jakby chciał udzielić mu odpowiedzi. Tymczasem dał umówio-

ny znak żołnierzom, aby otoczyli Żydów z orężem w ręku. Ci na widok potrój-

nego pierścienia otaczającego ich wojska osłupieli ze zdumienia. Piłat zagro-

ził, że każe ich wytracić, jeśli nie pogodzą się z pozostawieniem wizerunków

Cezara, i skinął na żołnierzy, aby dobyli mieczy. Żydzi, jakby na umówione

hasło, rzucili się gromadnie na ziemię i wyciągnąwszy szyje wołali, że raczej

gotowi są śmierć ponieść niż przekroczyć prawo. Piłat, zdumiony tak żarliwą

pobożnością, nakazał natychmiast zabrać znaki z Jerozolimy.

4. W jakiś czas później wywołał on nowe zaburzenia, wykorzystując

święty skarb, zwany korbonas, na budowę wodociągu, którym ciągniono

wodę z odległości czterystu110 stadiów. Wprawiło to ludność w wielkie

oburzenie i gdy Piłat przybył do Jerozolimy, otoczono jego trybunał

i wznoszono wrogie okrzyki. Ów zaś przewidując, że może dojść do zamie-

szek, wysłał pewną liczbę żołnierzy uzbrojonych, lecz ubranych w szaty

cywilne, aby wmieszali się w tłum i zabroniwszy im użycia swoich mieczy,

nakazał okładać kijami tych, co będą wznosić okrzyki. Dał przeto znak

z trybunału i wtedy niemało Żydów zginęło, padając już to pod razami ki-

jów, już to tratując sami siebie podczas ucieczki. Przerażony losem zabi-

tych tłum stał w niemym osłupieniu111.

5. W owym czasie przybył do Tyberiusza Agryppa112, syn Arystobula,

którego ojciec jego, Herod, kazał zgładzić, ze skargą na tetrarchę Hero-

da113. A gdy ów skargi tej nie przyjął, Agryppa pozostał w Rzymie i starał

się pozyskać sobie przedniej szych mężów, a w pierwszym rzędzie syna

Germanika, Gajusza, który wówczas był jeszcze zwykłym obywatelem.

Gdy razu jednego podejmował go ucztą i prawił mu różne uprzejmości,

w końcu wzniósł ręce i zupełnie nie kryjąc się modlił się, aby mógł rychło

ujrzeć go jako władcę świata, gdy wreszcie Tyberiusz wyzionie ducha.

O tym jeden z jego sług114 doniósł Tyberiuszowi, który wpadłszy w gniew

kazał go wtrącić do więzienia i tam trzymać wśród udręk sześć miesięcy, aż

sam zakończył żywot po dwudziestu dwu latach, sześciu miesiącach

i trzech dniach panowania115.

6. Kiedy Gajusz został obwołany cezarem, uwolnił Agryppę z więzie-

nia i ustanowił go królem w tetrarchii Filipa, który tymczasem umarł116.

Zazdrość z powodu dojścia Agryppy do władzy117 rozbudziła ambicje te-

trarchy Heroda. Jego aspiracje do godności królewskiej szczególnie podsy-

cała żona Herodiada118, która zarzucała mu gnuśność i twierdziła, że

jedynie dlatego nie osiągnął większej godności, że nie chciało mu się po-

płynąć do Cezara. Bo jeśli on wyniósł Agryppę ze zwykłego obywatela do

godności królewskiej, to dlaczego miałby się wahać postąpić tak samo z te-

trarchą. Herod uległ tym namowom i przybył do Gajusza, który za chci-

wość ukarał go wygnaniem do Hiszpanii119. Jako oskarżyciel udał się

razem z nim Agryppa120, któremu wówczas Gajusz dodał do jego posiadło-

ści tetrarchię Heroda121. Co do Heroda, z którym poszła na wygnanie jego

żona, to dokonał on żywota w Hiszpanii.

Rozdział X

1. Cezar Gajusz tak zuchwale rzucał wyzwanie losowi, że chciał, aby

go miano za boga i aby do niego jak do boga się zwracano. Wyniszczył on

kwiat mężów w swojej ojczyźnie, a bezbożność swoją rozciągnął także na

Judeę. Otóż wysłał on Petroniusza na czele wojska do Jerozolimy, aby umie-

ścił jego posągi w Przybytku, rozkazując, w razie gdyby Żydzi nie chcieli ich

przyjąć, zabić opornych, a cały lud pozostały zaprzedać w niewolę. Jednakże

los tych rozkazów był w ręku Boga. Zatem Petroniusz pomaszerował z An-

tiochii do Judei z trzema legionami i znacznymi posiłkami do Syrii122. U Ży-

dów zaś jedni nie dawali wiary pogłoskom o wojnie, drudzy wierzyli w nie,

lecz potracili głowy i nie wiedzieli, jak się bronić. Niebawem, gdy wojska

dotarły już do Ptolemaidy, strach padł na cały naród.

2. Miasto to leży w nadmorskiej części Galilei, zbudowane na skraju

72

Wielkiej Równiny i otoczone górami: od wschodu, w oddaleniu sześćdzie-

sięciu stadiów, pasmem galilejskim, od południa — odległym o sto dwa-

dzieścia stadiów Karmelem, od północy — najwyższymi górami, które

tubylcy nazywają „Schodami Tyryjskimi”122a. Wznoszą się one w odległo-

ści stu stadiów. O dwa stadia od miasta płynie malutka rzeczka zwana Be-

leos; nad jej brzegiem stoi nagrobek Memnona123, a opodal niego znajduje

się wielce osobliwe, rozciągające się na sto łokci miejsce. Jest ono zaokrą-

glone i wklęsłe i wytwarza szklany piasek. Ilekroć zabiorą go zawijające

tam często łodzie, znowu jama się wypełnia, gdyż jakby umyślnie wiatry

napędzają do nich piasek z zewnątrz, a ona od razu zamienia go w szkło.

Lecz dziwniejszym jeszcze dla mnie jest zjawisko, że szkło wypływające

stąd wskutek przepełnienia znowu staje się zwykłym piaskiem. Takie to

osobliwe właściwości ma to miejsce.

3. Żydzi zgromadzili się z kobietami i dziećmi na równinie koło Ptole-

maidy i błagali Petroniusza, aby miał wzgląd przede wszystkim na prawa oj-

ców, a następnie na nich samych. On zaś w obliczu tłumu ustąpił przed ich

prośbami i pozostawił wizerunki i wojska swoje w Ptolemaidzie, sam zaś

udał się do Galilei i zwołał lud oraz wszystkich przedniejszych mężów do

Tyberiady. Tutaj stawił im przed oczy potęgę Rzymian i groźby Cezara, sta-

rając się przy tym uzmysłowić im, jak nierozumne są ich żądania. Wszystkie

bowiem podbite narody umieściły w swoich miastach obok wizerunków in-

nych bogów także Cezara, a tylko oni jedni opierają się temu, co niemal gra-

niczy z buntem, stanowiąc jeszcze obelgę.

4. Oni natomiast powoływali się na swoje prawo i obyczaj przodków

wskazując, że nie mogą z bożego nakazu umieszczać żadnego wizerun-

ku Boga, a tym więcej człowieka nie tylko w Przybytku, lecz również

w jakimkolwiek miejscu w kraju. Na to rzekł im Petroniusz: „Lecz ja mu-

szę przestrzegać prawa mojego pana, bo jeśli je przekroczę i was oszczę-

dzę, słusznie sam śmierć poniosę. Nie ja przecież będę z wami wojnę

prowadził, lecz ten, który mnie przysłał. Bo i ja, tak jak wy, muszę słuchać

rozkazów”. Na to wszystek tłum zaczął krzyczeć, że w obronie prawa go-

tów jest wszystko znosić. Petroniusz, uciszywszy ich wołania, zapytał

ich: „Chcecie zatem prowadzić wojnę z Cezarem?”. Na to Żydzi odrzekli,

że dwakroć każdego dnia składają ofiary za pomyślność Cezara i narodu

rzymskiego124, lecz jeśli będzie chciał umieścić wizerunki, to wpierw bę-

dzie musiał zabić na ofiarę cały naród żydowski: gotowi bowiem są pójść

na rzeź wraz z dziećmi i kobietami. Po tych słowach Petroniusza ogarnął

podziw i litość zarazem z powodu owej niezrównanej pobożności mężów

i zdecydowania do granic pogardy śmierci. I tak wówczas, nic nie osiąg-

nąwszy, rozeszli się.

5. W następnych dniach zwołał osobno znaczniejszą liczbę przedniej-

szych Żydów, a lud na publiczne zgromadzenie. Tam to napomniał ich, to

udzielał im rad, a najwięcej groził, wskazując na potęgę Rzymian, napady

szału Gajusza i sytuację, w jakiej jego samego postawiły okoliczności.

Ale mimo tych starań nie zdołał skłonić ich do ustąpienia, a równocześnie

zdawał sobie sprawę, że grozi niebezpieczeństwo, iż ziemia będzie leżeć

odłogiem, jako że naród spędził u niego bezczynnie pięćdziesiąt125 dni

w czasie zasiewów. Przeto zwołał ich w końcu jeszcze raz i rzekł do nich:

„Lepiej będzie, jeśli ja poniosę ryzyko i albo z pomocą Bożą uda mi się

przekonać Cezara i rad będę, że razem z wami uratuję i siebie, albo on

wpadnie z złość i wtenczas będę gotów za tylu ludzi oddać swe życie”. Po

tych słowach rozpuścił tłum, który gorąco życzył mu błogosławieństwa,

i zabrawszy wojsko z Ptolemaidy powrócił do Antiochii. Stąd natychmiast

doniósł Cezarowi o swojej wyprawie do Judei i gorących prośbach narodu

dodając, że jeśli nie chce razem z mieszkańcami zniszczyć także kraju,

trzeba pozwolić im szanować swoje prawa i zaniechać wykonania rozkazu.

Na to pismo Gajusz odpowiedział w dość gwałtownym tonie, grożąc Petro-

niuszowi śmiercią za ociąganie się ze spełnieniem rozkazu. Zdarzyło się

jednak, że posłańców wiozących ten list burza zatrzymała na morzu trzy

miesiące, gdy tymczasem ci, którzy wieźli wiadomość o śmierci Gajusza,

73

mogli płynąć szczęśliwie. Tak więc Petroniusz otrzymał list donoszący

o tym dwadzieścia siedem dni wcześniej od tego, który zawierał groźby

przeciwko niemu.

Rozdział XI

1. Po trzech latach i ośmiu miesiącach panowania zamordowano Gajusza

skrytobójczo126, a wojsko stacjonujące w Rzymie127 porwało Klaudiusza, aby

go osadzić na tronie. Senat, działający pod przewodem konsulów Sencjusza Sa-

turninusa i Pomponiusza Sekundusa, powierzył zadanie obrony miasta trzem

kohortom, które pozostały wierne128, po czym zebrał się na Kapitolu i pomny

okrucieństw Gajusza postanowił wszcząć wojnę z Klaudiuszem. Pragnął

w państwie wprowadzić, jak dawniej było, arystokratyczną formę rządów albo

w drodze wyboru wyznaczyć człowieka godnego piastowania tej władzy.

2. Zdarzyło się, że w tym właśnie czasie bawił w Rzymie Agryppa129,

po którego posłał z jednej strony senat, zapraszając go na naradę, z drugiej

strony Klaudiusz ze swego obozu130. Jedni i drudzy chcieli skorzystać z jego

usług podług swoich życzeń. Agryppa widząc, kto już dzięki swojej sile stał

się rzeczywiście cezarem, udał się do Klaudiusza. Ten zaś wysłał go w posel-

stwie do senatu, pragnąc powiadomić go o swoich zamierzeniach: więc prze-

de wszystkim został przez żołnierzy porwany wbrew swojej woli i wydaje

mu się rzeczą słuszną nie zawieść tego ich oddania. Nie uważa też swej po-

myślnej sytuacji za zabezpieczoną; już samo bowiem powołanie do objęcia

władzy cesarskiej kryje w sobie niebezpieczeństwo. Dalej — rządy zamierza

sprawować jako dobry władca, a nie jak tyran. Zadowoli się samym za-

szczytnym tytułem, a we wszystkich sprawach publicznych będzie odwoły-

wać się do woli ludu. Gdyby nawet z natury nie był skłonny do zachowania

umiaru, to śmierć Gajusza stanowi dlań dostateczne ostrzeżenie, aby kiero-

wać się roztropnością.

3. Takie poselstwo spełnił Agryppa. Senat na to odrzekł, że ufny

w swoją armię i słuszność swoich postanowień nie odda się dobrowolnie

w niewolę. Klaudiusz, usłyszawszy odpowiedź senatu, znowu posłał Agryp-

pę, aby mu oznajmił, że nie może zawieść tych, którzy jak jeden mąż opo-

wiedzieli się za nim131. Będzie zmuszony, choć bardzo niechętnie, podjąć

walkę z tymi, z którymi prowadzić jej jak najbardziej nie chciał. Do zbroj-

nych zapasów trzeba jednak wybrać jakieś miejsce poza miastem; nie godzi

się bowiem plamić bratnią krwią świętych okręgów ojczystego miasta z po-

wodu fałszywego kroku senatu.

4. Gdy to się działo, jeden z żołnierzy, którzy stali po stronie senatu,

dobył miecza i zawołał: „Mężowie, towarzysze broni, cóż nas opętało, że

pragniemy rozlewu krwi bratniej i uderzenia na naszych krewnych, którzy

opowiedzieli się za Klaudiuszem, skoro mamy imperatora, któremu nic nie

można zarzucić, a równocześnie tak bliskie więzy łączą nas z tymi, na któ-

rych mamy podnieść oręż”. To powiedziawszy, ruszył przez środek senatu,

pociągając za sobą wszystkich towarzyszy broni. Odejście ich wprawiło se-

natorów w pierwszej chwili w przerażenie. Lecz po pewnym czasie, nie wi-

dząc dla siebie innej drogi ratunku, poszli za żołnierzami i pospieszyli do

Klaudiusza. Tymczasem przed mur132 wybiegła ku nim gromada żołnierzy

z dobytymi mieczmi, pragnąc nazbyt gorliwie przypodobać się losowi133.

I tak postępujący naprzód mężowie znaleźliby się w niebezpieczeństwie ży-

cia, zanim Klaudiusz mógłby cokolwiek posłyszeć o szalonym kroku żołnie-

rzy, gdyby nie Agryppa, który doń przybiegł z wiadomością o tej niebezpie-

cznej sytuacji. Jeśli nie pohamuje (mówił) zbytniej gorliwości żołnierzy

opętanych jakąś obłędną złością na patrycjuszów, utraci ludzi, przez których

panowanie nabiera blasku, i sam zostanie królem na pustyni.

5. Po otrzymaniu tej wiadomości Klaudiusz poskromił zapędy swoich

żołnierzy, dopuścił senatorów do obozu i przyjął ich życzliwie, po czym natych-

miast udał się razem z nimi, aby złożyć Bogu dziękczynną ofiarę z racji objęcia

władzy. Zaraz potem obdarował Agryppę całym królestwem jego dziada134,

przydzielając mu jeszcze z ziem leżących poza jego granicami Trachonitydę

i Auranitydę, ofiarowane Herodowi135 przez Augusta, prócz tego jeszcze króle-

stwo zwane Lizaniaszowym136. Lud powiadomił o tym darze edyktem, a swoim

74

urzędnikom polecił decyzję tę wyryć na spiżowych tablicach i złożyć je na Ka-

pitolu. Także bratu Agryppy, Herodowi137, który był równocześnie jego zię-

ciem przez małżeństwo z Bereniką, ofiarował królestwo Chalcydy.

6. Niebawem z tak wielkiego królestwa zaczęły płynąć do skarbu

Agryppy ogromne bogactwa. Środki te król przeznaczał na nie byle jakie ce-

le. Wokół Jerozolimy począł bowiem wznosić tak potężne mury138, że gdyby

budowę ich ukończono, daremny byłby trud oblegania miasta przez Rzy-

mian. Lecz zanim dzieło to osiągnęło odpowiednią wysokość, zmarł on

w Cezarei139. Władzę królewską sprawował przez trzy lata, a przedtem przez

trzy lata zarządzał tetrarchiami140. Pozostawił ze związku z Kypros trzy cór-

ki: Berenikę, Mariammę i Druzyllę141 oraz syna Agryppę z tej samej matki.

Ponieważ ten był jeszcze bardzo młody142, Klaudiusz znów sprowadził te

królestwa do rzędu prowincji, przysyłając jako prokuratora Kuspiusza Fadu-

sa143, a później Tyberiusza Aleksandra. Ponieważ obaj nie naruszyli praw

krajowych, mogli rządzić narodem w spokoju. Później zmarł144 także Herod,

król Chalcydy, pozostawiając dwu synów z małżeństwa z bratanicą Bereni-

ką: Berenikiana i Hirkana, a ze związku z poprzednią żoną Mariammą —

Arystobula. Zmarł także jako zwykły obywatel jeszcze inny brat Agryppy,

Arystobul, pozostawiając córkę Jotapę145. Ci byli, jak mówiliśmy, synami

Arystobula, syna Heroda. Obu synów Arystobula i Aleksandra urodziła He-

rodowi Mariamme, a zgładził ich ojciec. Potomkowie Aleksandra sprawowa-

li władzę królewską w Wielkiej Armenii146.

Rozdział XII

1. Po śmierci Heroda147, który był władcą Chalcydy, Klaudiusz oddał

rządy w królestwie w ręce jego bratanka Agryppy148, syna Agryppy. Proku-

ratorem pozostałej części prowincji został po Aleksandrze Kumanus149, za

którego dochodziło do zamieszek i śmierć znów zbierała swoje żniwo wśród

Żydów150.1 tak w Święto Przaśników zebrała się rzesza ludu w Jerozolimie,

a kohorta rzymska zajęła stanowiska na dachu portyku świątyni; zawsze bo-

wiem w święta pełni straż uzbrojony oddział z obawy, aby przy takim zbie-

gowisku ludzi nie wywołano jakichś rozruchów. Wtedy to jeden z żołnierzy

uniósł szatę i pochyliwszy się wystawił bezwstydnie do Żydów siedzenie,

wydając właściwy tej postawie dźwięk. Cały tłum przyjął to z wielkim obu-

rzeniem i wśród głośnych okrzyków domagał się od Kumanusa ukarania tego

żołnierza. Jednakże niektórzy młodzi ludzie o bardziej gorących głowach

i jednostki z natury burzliwe wśród ludu wdały się w walkę i chwytając ka-

mienie poczęły nimi ciskać w żołnierzy. Kumanus, bojąc się, żeby cały lud

na niego nie ruszył, wezwał jeszcze większą liczbę ciężkozbrojnych. Kiedy

zaś ci rozbiegli się po krużgankach, Żydzi, ogarnięci panicznym strachem,

zaczęli uciekać ze świątyni i chronić się do miasta. Przy wyjściach powstał

tak wielki ścisk pchających się, że jedni drugich przewracali i tratowali,

wskutek czego ponad trzydzieści tysięcy151 ludzi poniosło śmierć, a święto

obróciło się w żałobę całego narodu i lamenty w każdym domu.

2. Po tym tragicznym zajściu doszło do innego zaburzenia, które wywo-

łali rozbójnicy152. Otóż na publicznej drodze wiodącej do Baithoron153 banda

rozbójników napadła na niewolnika154 Cezara, niejakiego Stefanusa, i zrabo-

wała wieziony przezeń bagaż. Przeto Kumanus wysłał oddział wojska, rozka-

zując przyprowadzić do siebie mieszkańców155 okolicznych wsi w więzach

pod zarzutem, że nie puścili się w pogoń za rozbójnikami i ich nie ujęli. Wte-

dy to jeden z żołnierzy, znalazłszy w pewnej wsi księgę świętego Prawa, po-

darł ją i wrzucił w ogień. Zdarzeniem tym Żydzi byli tak głęboko poruszeni,

jakby pożar ogarnął ich kraj, i popychani niby jakąś siła mechaniczną swą

żarliwą wiarą ciągnęli zewsząd do Cezarei i błagali Kumanusa, aby nie po-

zwolił ujść bezkarnie winnemu takiej zniewagi Boga i Prawa. Widząc, że lud

nie uspokoi się, jeśli nie otrzyma zadośćuczynienia, kazał stawić przed sobą

owego żołnierza i poprowadzić go pośród swoich oskarżycieli na śmierć. Te-

dy Żydzi rozeszli się.

3. Z kolei doszło do zatargu między Galilejczykami i Samarytanami.

Otóż w pewnej wiosce, noszącej nazwę Gema i leżącej na Wielkiej Równi-

nie Samarii, zamordowano z gromady Żydów spieszących na święto jednego

75

Galilejczyka156. Na to zbiegła się ogromna liczba Galilejczyków, aby stanąć

do walki z Samarytanami. Tymczasem przedniejsi spośród nich mężowie

udali się do Kumanusa i usilnie go prosili o przybycie do Galilei i ukaranie

winnych zabójstwa, póki jeszcze nie powstały niepowetowane szkody. Jedy-

nie bowiem takim sposobem można rozproszyć tłum, zanim dojdzie do woj-

ny. Jednakże Kumanus uznał ich prośbę za mniej ważną niż inne sprawy157,

które miał na głowie, i odprawił ich z niczym.

4. Gdy wieść o losie zamordowanego dotarła do Jerozolimy, tłumy były

tym głęboko poruszone i zaniechawszy świętowania, ruszyły na Samarię bez

żadnego wodza i nie dając posłuchu żadnemu z urzędników, jeśli który pró-

bował je powstrzymać. Na czele ich grupy rozbójniczej i buntowniczej stanął

niejaki Eleazar, syn Dinajosa, oraz Aleksander. Napadali oni na pograniczne

ziemie toparchii Akrabatene158, mordowali mieszkańców bez różnicy wieku,

a wsie obracali w perzynę.

5. Kumanus zabrał z Cezarei jeden oddział jeźdźców, zwanych „seba-

steńskim”159, i pośpieszył na pomoc ofiarom łupieskiej napaści. Wielu towa-

rzyszy Eleazara pochwycił, a jeszcze więcej kazał stracić. Do pozostałego tłu-

my tych, którzy ruszyli do walki z Samarytanami, przybiegli przywódcy

jerozolimscy, odziani we włosiennice i mając głowy posypane popiołem,

i błagali ich, aby powrócili do domów i nie ściągali na Jerozolimę gniewu

Rzymian chęcią pomszczenia się na Samarytanach, lecz mieli litość nad ojczy-

stym miastem, Przybytkiem, własnymi dziećmi i żonami. Wszystkim bowiem

może grozić zagłada w odwecie za śmierć jednego Galilejczyka. Żydzi usłu-

chali tego wezwania i rozeszli się. Wielu z nich jednak, zachęconych bezkar-

nością, weszło na drogę rozbójniczą160. Toteż w całym kraju rozpanoszyły się

grabieże i otwarte bunty wzniecane przez bardziej zuchwałe żywioły. Przeto

przedniejsi Samarytanie przybyli do Tyru do Ummidiusza Kwadratusa161, któ-

ry był zarządcą Syrii, i domagali się ukarania tych, co pustoszyli ich kraj. Sta-

wili się również znakomitsi mężowie żydowscy z arcykapłanem Jonatesem162,

synem Ananosa, i oświadczyli, że winę za wywołanie zaburzeń ponoszą Sa-

marytanie wskutek popełnienia mordu, jednak odpowiedzialność za to, co po-

tem zaszło, spada na Kumanusa, który nie chciał ukarać sprawców zbrodni.

6. Kwadratus zbył jednych i drugich oświadczeniem, że przybędzie

w tamte strony i wszystko dokładnie zbada. I kiedy następnie przybył do Ce-

zarei163, kazał ukrzyżować wszystkich ujętych przez Kumanusa. Stamtąd

podążył do Liddy i znowu udzielił posłuchania Samarytanom. Kazał także

przyprowadzić osiemnastu164 Żydów, o których dowiedział się, że brali

udział w walce, i ściąć toporem. Dwóch innych najbardziej wpływowych

mężów, arcykapłanów Jonatesa i Ananiasza, jego syna Ananosa oraz kilku

przedniej szych Żydów jako też najwybitniejszych Samarytan odesłał do Ce-

zara. Rozkazał także Kumanusowi i trybunowi Celerowi odpłynąć do Rzymu

i zdać Klaudiuszowi sprawę z wydarzeń. Po załatwieniu tych spraw udał się

z Liddy do Jerozolimy i przekonawszy się, że lud obchodzi Święto Prześni-

ków w spokoju, powrócił do Antiochii165.

7. W Rzymie Cezar przesłuchał Kumanusa i Samarytan, przy czym

obecny był także Agryppa166, który gorliwie stawał w obronie Żydów, pod-

czas gdy wielu wybitnych mężów popierało Kumanusa. Cezar uznał Sama-

rytan winnymi i trzech mężów najbardziej wpływowych kazał stracić,

a Kumanusa ukarał wygnaniem. Natomiast Celera związanego odesłał do

Jerozolimy, rozkazując oddać go dla większej udręki w ręce Żydów; miano

go wlec przez miasto i następnie uciąć mu głowę.

8. Następnie przysłał Feliksa167, brata Pallasa, jako prokuratora Judei

oraz Samarii, Galilei i Perei. Agryppę przeniósł z Chalcydy do rozległejsze-

go królestwa, przekazując mu dawną eparchię Filipową168, a mianowicie

Trachonitydę, Bataneę i Gaulanitydę, do czego dodał mu jeszcze królestwo

Lizaniasza i dawną tetrarchię Warusa169. Po trzynastu latach, ośmiu miesią-

cach i dwudziestu dniach rządów Klaudiusz zmarł170, zostawiając jako nastę-

pcę Nerona, którego adoptował jak przyszłego spadkobiercę władzy wskutek

intryg Agryppiny, chociaż miał prawowitego syna, Brytanika, z poprzedniej

żony Messaliny; miał też z nią córkę Oktawie, którą oddał za żonę Neronowi.

76

Z Petiną171 miał również córkę Antonię.

Rozdział XIII

1. Występki, które popełnił Neron doprowadzony do szaleństwa nad-

miarem szczęścia i bogactwa i drwiący z potęgi losu, mianowicie jak

to zgładził swego brata, żonę i matkę172, jak z kolei obrócił swą srogość

na najszlachetniejszych obywateli, a w końcu jak obłąkanie zawiodło go

na scenę i do teatru — wszystko to, jako rzeczy już ogólnie znane, pomi-

nę, a zajmę się wydarzeniami, jakie miały miejsce u Żydów za jego pa-

nowania.

2. Małą Armenię oddał pod władzę monarszą syna Herodowego173

Arystobula, a do królestwa Agryppy dołączył cztery miasta z toparchiami

— Abelę i Julias w Perei oraz Taricheę w Galilei174. W pozostałej części

Judei ustanowił prokuratorem Feliksa175. Ten ujął herszta rozbójników

Eleazara176, który przez dwadzieścia lat łupił kraj, oraz licznych jego towa-

rzyszy i odesłał do Rzymu. Liczba rozbójników, których ukrzyżował,

i mieszkańców, których po udowodnieniu im związków z nimi ukarał, była

wprost niezliczona.

3. Ledwie oczyszczono kraj z tej zarazy, pojawił się w Jerozolimie inny

rodzaj rozbójników, zwanych sykariuszami177, którzy mordowali ludzi

w biały dzień i w samym sercu miasta. Mieszali się z tłumem, szczególnie

w czasie świąt, i nosząc ukryte pod szatami małe sztylety żgali nimi swoich

przeciwników. Kiedy ci padali martwi, zabójcy przyłączali się do pomstują-

cego tłumu i stając się w ten sposób wolnymi od podejrzeń, w ogóle nie da-

wali się wykryć. Pierwszym, który padł z ich ręki, był arcykapłan Jonates178,

a po nim dzień w dzień ginęła spora liczba ludzi. Jeszcze trudniejszym do

zniesienia od mordów był sam strach przed nimi, gdyż jak w wojnie, w żad-

nej godzinie nikt nie był pewien życia. Na przypuszczalnych wrogów baczo-

no już na odległość i nie ufano nawet zbliżającym się przyjaciołom, lecz lu-

dzie ginęli mimo całej swej nieufności i ostrożności — tak szybko działali

spiskowcy i tak świetnie potrafili się ukryć.

4. Oprócz nich pojawiła się inna banda złoczyńców, którzy mieli czyst-

sze ręce, lecz jeszcze bardziej bezbożne zmysły i nie mniej niż mordercy za-

truwali błogie życie miasta. Byli to włóczędzy i oszuści, którzy działając rze-

komo z natchnienia bożego wzniecali bunty i niepokoje, wprawiali lud

w nastroje opętańcze i wyprowadzali na pustynię, gdzie rzekomo Bóg miał

im okazywać znaki zapowiadające wolność. Feliks, który w tym postępowa-

niu dopatrzył się początku buntu, wysłał na nich jeźdźców i ciężkozbrojnych

żołnierzy i mnóstwo ich położył trupem.

5. Jeszcze większą klęskę ściągnął na Żydów fałszywy prorok z Egiptu.

Pojawił się bowiem w kraju pewien szarlatan, który uchodzi1 za proroka i sku-

pił wokół siebie trzydzieści tysięcy otumanionych ludzi179 Poprowadził ich

z pustyni okrężnymi drogami na górę zwaną „Oliwną”, ską i miał siłą wtarg-

nąć do Jerozolimy i po pokonaniu garnizonu rzymskiego stać się, z pomocą

towarzyszących mu ludzi jako swej gwardii, władcą ludu. Jednakże Feliks za-

pobiegł temu napadowi, zaszedłszy mu drogę na czele oddziału ciężkozbroj-

nych żołnierzy rzymskich, a wraz z nim także cały naród stanął do obrony. Po

stoczonej bitwie Egipcjaninowi wraz z kilkoma towarzyszami udało się zbiec,

lecz większość zwolenników poległa lub została pojmana. Reszta tłumu roz-

proszyła się i wszyscy starali się ukryć w swoich domach.

6. Po uśmierzeniu także tych zaburzeń, znowu, jak w chorym organizmie,

w innej części powstał stan zapalny. Oto złączyli się z sobą szarlatani i rozbójni-

cy i skłonili wielu ludzi do buntu, zagrzewając ich do walki o wolność, grożąc

śmiercią tym, którzy pogodzili się z panowaniem Rzymian, i zapowiadając, że

będą siłą wyzwalać tych, co chcą dobrowolnie znosić jarzmo niewoli. Podzieli-

wszy się na oddziały rozmieszczone po kraju, rabowali domy możniejszych oby-

wateli, ich samych zabijali, a wsie palili, tak że skutki ich szaleństwa odczuwała

Judea jak długa i szeroka. Wojna ta rozpalała się każdego dnia coraz bardziej.

7. Do innego rodzaju rozruchów doszło w Cezarei180, gdzie wystąpili

przeciw osiadłej tam ludności syryjskiej współmieszkający z nią Żydzi. Uważa-

li oni bowiem, że miasto należy do nich, ponieważ jego założycielem był Żyd.

77

Chodziło o króla Heroda181. Druga strona przyznawała, że wzniósł je wpraw-

dzie Żyd, lecz mimo to twierdziła, że miasto należy do Greków. Jego założyciel

bowiem nie stawiałby posągów i świątyń182, gdyby je budował dla Żydów. Taki

był przedmiot sporu między obydwiema stronami, a ich nieporozumienia prze-

rodziły się w starcia zbrojne i co gorętsi z jednej i z drugiej strony codziennie

wszczynali walki. Albowiem starszyzna żydowska nie była w stanie powstrzy-

mać swoich zapaleńców, a Grecy poczytywali za hańbę ustąpić Żydom. Ci

ostatni mieli przewagę pod względem bogactwa i krzepkości fizycznej, Grecy

zaś dzięki pomocy żołnierzy. Większość stojącego tam wojska rzymskiego po-

chodziła z zaciągu syryjskiego i przez swoje plemienne pokrewieństwo gotowa

była przyjść im w sukurs183. Urzędnicy czynili wszystko, aby uśmierzyć zamie-

szki i nieustannie wyłapywali jednostki bardziej wojownicze i karali je, wymie-

rzając im chłostę lub wtrącając je do więzienia. Lecz cierpienia pojmanych nie

tylko nie ostudziły ani nie zastraszyły pozostałych, lecz jeszcze bardziej podnie-

cały ich do buntu. Kiedy jednego razu Żydzi znowu brali górę, Feliks sam przy-

był na Rynek i rozkazał im rozejść się, nie szczędząc pogróżek. A że go nie

usłuchano, wysłał na nich oddział wojska i wielu z nich położył trupem, zaś

mienie ich stawało się łupem grabieży. Ponieważ rozruchy nie ustawały, Feliks

wybrał najprzedniejszych obywateli z obu stron i wysłał ich w poselstwie do

Nerona, aby tam omówili swoje prawa.

Rozdział XIV

1. Festus, który został prokuratorem po Feliksie, przystąpił do wyple-

nienia tej największej dręczącej kraj plagi i sporo rozbójników ujął, a niema-

ło też ich wytracił. Natomiast Albinus184, który przybył na miejsce Festusa,

zgoła inaczej sprawował władzę i nie sposób wyobrazić sobie takiego łotro-

stwa, którego by się nie dopuścił. Albowiem podczas spełniania swoich fun-

kcji urzędowych nie tylko kradł i grabił mienie poszczególnych obywateli,

a cały naród przygniatał ciężarem różnych danin, ale jeszcze zwalniał rodzi-

nom, za okupem, więźniów skazanych za rozbój przez miejscową radę lub

poprzednich prokuratorów, a jedynie ten, kto nie mógł się opłacić, nadal po-

zostawał jako złoczyńca w więzieniu. W tym czasie także coraz śmielej po-

czynali sobie w Jerozolimie zwolennicy buntu; ich przywódcy tak zjednali

sobie przekupstwem Albinusa, iż ten pozwalał im zupełnie bezkarnie wywo-

ływać rozruchy, a znów ta część ludu, której nie odpowiadało spokojne ży-

cie, sprzymierzyła się ze wspólnikami Albinusa. Każdy ze złoczyńców skupił

wokół siebie własną bandę, a sam jak jaki herszt lub tyran stał ponad swoim

oddziałem i posługiwał się ludźmi uzbrojonymi jako narzędziami ograbiania

spokojnych obywateli. Doszło nawet do tego, że ci, którzy stali się ofiarami

grabieży, nie mogli o tym ani słowa pisnąć, choć mieli święte prawo się obu-

rzać, a znów ci, których oszczędzono, bojąc się, aby nie spotkał ich taki sam

los, płaszczyli się przed łotrami, którzy zasługiwali na karę. I w ogóle nikt

nie mógł swobodnie wypowiedzieć się; tyranów było wszędzie pełno i ziarno

przyszłej katastrofy zostało już od tego czasu w mieście zasiane.

2. Takim to człowiekiem okazał się Albinus, lecz w porównaniu ze

swoim następcą Gessjuszem Florusem185 wydawał się wzorem cnotliwości.

Tamten popełniał zwykle występki po kryjomu i maskując się. Gessjusz na-

tomiast popisał się przestępstwami popełnionymi na narodzie i jakby przy-

słany był do spełnienia roli kata wobec skazańców, nie cofał się przed żadną

grabieżą czy gwałtem. Gdzie trzeba było okazać litość, on postępował z nie-

zwykłym okrucieństwem, a jeśli chodziło o czyny bezecne, staczał się na sa-

mo dno hańby. Nikt nie potrafił tak jak on zdyskredytować prawdy ani wy-

myślać chytrzej szych sposobów popełniania łajdactw. Wyciąganie korzyści

od pojedynczych ludzi wydało mu się mało opłacalne, więc całe miasta ogra-

biał i gromady ludzi doprowadzał do ruiny. Już tylko tego brakowało, żeby

w całym kraju ogłosić, że wszystkim wolno czynić rabunek, jeśli on także

będzie miał udział w części łupu. I tak to jego chciwość sprawiła, że całe

miasta186 opustoszały, a duża część mieszkańców musiała opuścić ojczyste

siedziby i schronić się do prowincji zamieszkanych przez obcą ludność.

3. Dopóki Cestiusz Gallus187, sprawując zarząd prowincji, pozostawał

w Syrii, nikt nie ośmielił się wysłać doń poselstwa ze skargą na Florusa. Ale

78

gdy z nastaniem Święta Przaśników188 przybył do Jerozolimy, otoczyła go co

najmniej trzymilionowa rzesza ludu i usilnie prosiła, aby ulitował się nad

niedolą narodu, głośno przy tym wyrzekając na Florusa jako na sprawcę rui-

ny ich kraju. On sam też był obecny i stanąwszy u boku Cestiusza, drwił so-

bie z tych głośnych narzekań. Cestiusz uspokoił podniecony tłum i dał mu

zapewnienie, że wpłynie na Florusa, aby na przyszłość okazywał więcej

umiaru w postępowaniu z ludźmi, po czym powrócił do Antiochii. Florus to-

warzyszył mu aż do Cezarei, fałszywie naświetlając mu sytuację, i przemy-

śliwał nad doprowadzeniem do wojny z narodem żydowskim uważając, iż

tylko tym sposobem będzie mógł ukryć swoje przestępstwa. Liczył się bo-

wiem z tym, że jeśli będzie trwał pokój, pewnego dnia Żydzi staną przed Ce-

zarem jako jego oskarżyciele; jeśli natomiast sprowokuje ich do buntu, to

większe zło przekreśli dochodzenie w sprawie mniejszych przewinień. Dla-

tego też, aby popchnąć naród do powstania, z każdym dniem czynił ich los

trudniejszym do zniesienia.

4. Tymczasem Grecy z Cezarei wygrali przed trybunałem Nerona189 pro-

ces o sprawowanie władzy w mieście i przywieźli z sobą dokument zawierają-

cy taką decyzję. Stało się to początkiem wybuchu wojny w dwunastym roku

władztwa Nerona, a siedemnastym od czasu, gdy Agryppa zasiadł na tronie,

w miesiącu Artemizjos190. Wydarzenie stanowiące pretekst do wojny było

czymś zupełnie błahym w porównaniu z ogromem nieszczęść, które z niego

wynikły. Otóż zamieszkali w Cezarei Żydzi mieli synagogę wzniesioną

w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, którego właścicielem był Grek osiadły

w tym mieście. Kilkakrotnie starali się wykupić plac, oferując zań cenę wiele-

kroć przewyższającą jego prawdziwą wartość. Właściciel jednak pozostał głu-

chy na ich prośby i jeszcze, jakby na urągowisko, zabudował go wznosząc tam

warsztat, a Żydom pozostawił tylko wąziutkie i w ogóle bardzo niewygodne

przejście. Z początku przybiegli pewni młodzi zapaleńcy i starali się przeszko-

dzić wznoszeniu tego zabudowania. Lecz gdy Florus przeciwstawił się temu

gwałtowi, przedniejsi Żydzi, nie widząc innego wyjścia, ofiarowali mu wraz

z Janem Celnikiem osiem talentów srebra, żeby nakazał wstrzymanie tej bu-

dowy. Florus, któremu chodziło tylko o łapówkę, przyrzekł, że spełni wszys-

tko podług ich życzenia, lecz po otrzymaniu jej natychmiast udał się z Cezarei

do Sebaste191 i pozostawił zatarg własnemu biegowi, jakby sprzedając Żydom

zgodę na rozstrzygnięcie sprawy przy pomocy oręża.

5. Następnego dnia — a był to siódmy dzień — kiedy Żydzi spieszyli

gromadnie do synagogi, pewien zawadiaka z Cezarei umieścił u wejścia sy-

nagogi garnek odwrócony do góry dnem i zabijał na nim ptaki na ofiarę192.

Fakt ten srodze Żydów rozjątrzył, gdyż w ich oczach była to zniewaga Prawa

i zbezczeszczenie miejsca. Umiarkowani i ugodowi między nimi uważali, że

trzeba odnieść się z tym do władz, lecz część buntownicza i opanowana go-

rączką młodego wieku paliła się do walki. Awanturnicze żywioły spośród

mieszkańców Cezarei już stały gotowe do działania, gdyż wysłano naprzód,

wedle ukartowanego planu, człowieka, który miał składać ofiarę. Tak oto

niebawem rozgorzała walka. Lecz nadszedł dowódca jazdy Jukundus, które-

mu polecono kres temu położyć, rozkazał usunąć garnek i starał się bunt

uśmierzyć. Gdy jednak nie udało mu się powstrzymać mieszkańców Cezarei

od aktów gwałtu, Żydzi porwali księgi Praw i wycofali się do Narbaty193.

Tak nazywa się pewna wieś żydowska, oddalona o sześćdziesiąt stadiów od

Cezarei. Lecz dwunastu wybitnych mężów udało się z Janem na czele do

Florusa, przebywającego w Sebaste, ze skargą z powodu tego, co zaszło,

oraz gorącą prośbą o pomoc, przy czym czyniono delikatnie aluzję do ośmiu

talentów194. On zaś kazał owych mężów pojmać i związać, zarzucając im, że

wynieśli księgi Praw z Cezarei.

6. Wydarzenie to wzburzyło mieszkańców Jerozolimy, lecz jeszcze sta-

rano się panować nad uczuciami. Florus zaś, jakby biorąc zapłatę za to, żeby

rozniecić płomień wojny, kazał zabrać ze świętego skarbca siedemnaście ta-

lentów pod pretekstem, że mają służyć potrzebom Cezara195. Naród oczywi-

ście wielce się tym zatrwożył. Przeto ruszono pospołu do świątyni i wśród

głośnych okrzyków wywoływano imię Cezara i błagano go o wyzwolenie od

79

tyranii Florusa. Niektórzy z buntowników miotali na Florusa najokropniejsze

obelgi i obnosząc kosz prosili o składanie drobnych pieniędzy196 dla niego

jako dla ostatniego biedaka. Lecz to nie wyleczyło go z chciwości, przeciw-

nie, rozdrażnienie popychało go do jeszcze energiczniejszego wyciskania

pieniędzy. Dlatego też, zamiast udać się do Cezarei, ugasić pożar wojny, któ-

ry stąd wziął początek, i usunąć przyczynę niepokojów, za co otrzymał za-

płatę, ruszył na czele armii197 złożonej z jazdy i wojska pieszego na Jerozo-

limę, aby orężem rzymskim robić interesy i miasto przy pomocy strachu

i gróźb doszczętnie ograbić.

7. Lud, pragnąc zawczasu powstrzymać jego atak, wyszedł na spotka-

nie żołnierzy, witając ich radosnymi okrzykami i sposobił się do przyjęcia

Florusa z całą uniżonością. Ten jednak wysłał przodem setnika Kapitona

z oddziałem pięćdziesięciu jeźdźców, rozkazując przez niego Żydom, aby

się rozeszli i nie udawali, że żywią dlań uczucia życzliwości, skoro go

w tak niewybredny sposób zelżyli. Jeśli stać ich na odwagę i szczerość, to

niechaj drwią z niego także w jego obecności i swoje umiłowanie wolności

okażą nie tylko w słowach, lecz także z bronią w ręku. Tłum srodze za-

trwożył się słysząc te słowa, a gdy nadto w środek niego wpadli jeźdźcy

Kapitona, rozproszył się, zanim mógł pozdrowić Florusa lub dać żołnie-

rzom dowody uległości. Powrócono więc do swoich domów i noc spędzono

w strachu i przygnębieniu.

8. Florus, który wówczas stanął w pałacu królewskim, kazał nazajutrz

przed nim ustawić trybunał, na którym zajął miejsce. Tedy stawili się tam

arcykapłani, dostojnicy i przedniejsi obywatele i stanęli przed trybunałem.

Florus zażądał od nich wydania tych, którzy obrzucili go drwinami, oświad-

czając, że jeśli nie przyprowadzą winowajców, na siebie samych ściągną

zemstę. Ci odrzekli, że lud pragnie spokoju, i prosili, aby wybaczył tym,

którzy go znieważyli. Wszak trudno się dziwić, że w tak wielkim tłumie

znalazły się jakieś gorące głowy i niedoważone młokosy. Nie sposób zre-

sztą odnaleźć winnych, gdy każdy pożałował swego błędu i ze strachu wo-

lał wyprzeć się tego, co uczynił. Jeśli pokój w narodzie leży mu

rzeczywiście na sercu i pragnie zachować miasto dla Rzymian, winien ra-

czej, ze względu na wielu niewinnych, wybaczyć kilku przestępcom, niż

przez tę garstkę niegodziwców tak wielką liczbę dobrze usposobionego na-

rodu wtrącić w stan niepokoju.

9. Słowa te jeszcze bardziej rozsierdziły Florusa, który krzyknął na żoł-

nierzy, aby grabili tak zwany Górny Rynek198 i zabijali każdego, kto im

wpadnie w ręce. Ci zaś, otrzymawszy taki rozkaz zarządcy, przy swojej żą-

dzy łupu nie tylko splądrowali tę część miasta, do której zostali wysłani, lecz

wdzierali się do wszystkich domów i mordowali ich mieszkańców. Uciekano

wąskimi uliczkami, a kogo pochwycono, ponosił śmierć. Żołnierze dopusz-

czali się rabunków na wszelki sposób, a wielu spokojnych obywateli pojmali

i przyprowadzili do Florusa. Ten kazał ich najpierw biczować, a potem

ukrzyżować. Ogólna liczba ofiar owego dnia wynosiła łącznie z kobietami

i dziećmi — nie oszczędzono bowiem nawet nieletnich — około trzy tysiące

sześćset trzydzieści199. Tragedię jeszcze spotęgował nowy rodzaj okrucień-

stwa Rzymian. Florus bowiem poważył się na czyn, którego nikt przedtem

nie popełnił — kazał przed swoim trybunałem biczować mężów rycerskiego

stanu i przybić ich do krzyża; z pochodzenia byli oni wprawdzie Żydami,

lecz otrzymali godność rzymską200.

Rozdział XV

1. I zdarzyło się, że w owym czasie Agryppa wyruszył do Aleksandrii,

aby powinszować Aleksandrowi201, któremu Neron powierzył Egipt i które-

go właśnie przysłał, aby objął nad nim zarząd. Siostra zaś jego, Berenika202

przebywała w Jerozolimie i musiała patrzeć na zbrodnie popełniane przez

żołnierzy, co napełniało ją niezmiernym bólem. Raz po raz wysyłała do

Florusa swoich dowódców jazdy i żołnierzy straży przybocznej, prosząc

go, aby zaprzestał rzezi. Lecz ani liczba zabitych, ani szlachetność rodu

proszącej nie zrobiły na nim żadnego wrażenia, bo on myślał tylko o jed-

nym: jak ciągnąć korzyści z grabieży. Napastliwość rozwścieczonego żoł-

80

dactwa zwróciła się także przeciwko królowej. Nie tylko bowiem na jej

oczach katowano i zabijano ludzi pochwyconych, ale i ją samą pozbawiono

by życia, gdyby nie schroniła się w pałacu królewskim203. Tam spędziła

noc w otoczeniu straży, pełna lęku przed napaścią żołnierzy. Bawiła zaś w

Jerozolimie, aby spełnić ślub uczyniony Bogu. Jest u Żydów zwyczaj, że cierpiący

na jakąś chorobę lub nękani innym utrapieniem ślubują, iż na trzydzieści dni przed

tym dniem, w którym zamierzają złożyć ofiarę, powstrzymają się od wina i

strzyżenia włosów204. Taki to ślub uczyniła wówczas Berenika i właśnie stojąc boso

przed trybunałem błagała Florusa, jednak nie tylko nie została potraktowana z

należytym respektem, lecz na-

wet omal tego nie przypłaciła życiem.

2. Działo się to w szesnastym dniu miesiąca Artemizjos205. Nazajutrz lud

pogrążony w głębokim smutku tłumnie ściągnął na Górny Rynek i wśród głośnych

lamentów opłakiwał pomordowanych. Najdonioślej jednak rozlegały się złorzeczenia

pod adresem Florusa. Przerażeni tymi okrzykami przedniejsi Żydzi i arcykapłani

rozdarli swoje szaty i padając jeden po drugim na ziemię206, błagali lud, aby tego

zaniechał i po nieszczęściach, których zaznał, nie sprowokował Florusa do jakichś

nieobliczalnych czynów. Tłum dał się wnet przekonać ze względu na szacunek dla

proszących i w nadziei, że Florus powstrzyma się od zadawania im dalszych

gwałtów.

3. Temu jednak zupełnie nie w smak było ugaszenie płomienia buntu. Chcąc go

znów rozniecić, przyzwał arcykapłanów i przedniejszych obywateli i oświadczył

im, że jest tylko jeden sposób udowodnienia, iż lud rzeczywiście pragnie zaprzestać

wystąpień buntowniczych, mianowicie jeśli wyjdzie na spotkanie wojska

przybywającego z Cezarei. Nadciągały zaś dwie kohorty. W czasie gdy oni jeszcze

zwoływali lud, Florus przez po-

słańców powiadomił setników obu kohort, aby wydali podległym sobie żołnierzom

rozkaz nieodpowiadania na pozdrowienia Żydów i użycia broni na wypadek,

gdyby wznoszono jakieś okrzyki przeciw niemu. Arcykapłani, zwoławszy

pospólstwo do świątyni, wezwali je do wyjścia naprzeciw Rzymian i zgotowania

kohortom należytego przyjęcia, aby nie doszło do nieobliczalnej katastrofy. Nie

usłuchała ich jednak grupa wichrzycieli i tłum, pom-

ny losu pomordowanych, skłaniał się ku żywiołom bardziej zuchwałym.

4. Wtedy wszyscy kapłani i wszyscy słudzy Boży207, niosąc święte

naczynia i przywdziawszy szaty, w których wedle zwyczaju spełniali obrzędy

religijne, kitarzyści i chórzyści ze swymi instrumentami padli na twarz przed ludem

i błagali go, aby pozwolono im zachować święte ozdoby i nie wyzywano Rzymian

do grabienia poświęconych Bogu skarbów. Widziano tam także arcykapłanów z

posypanymi popiołem głowami i obnażo-

nymi piersiami, ponieważ szaty mieli rozdarte. Prosili po imieniu każdego ze

znakomitych mężów i lud w ogólności, aby przez uchybienie w tak błahej sprawie

nie wydali miasta na łaskę i niełaskę tych, którzy dyszą żądzą jego zniszczenia.

Cóż za korzyść — wołali — będą mieli żołnierze z tego, że ich Żydzi powitają?

Albo jeśli odmówią wyjścia na spotkanie, czyż

w ten sposób da się naprawić zło, które im wyrządzono? Jeśli zaś powitają

przybywających podług obyczaju, wytrącą Florusowi powód do wojny, a sami

zachowają swoją ojczyznę i uwolnią się od dalszych cierpień. Byłoby to zresztą

dowodem niezwykłej słabości, jeśliby dali się garstce buntowników208 za nos

wodzić, gdy przeciwnie, stanowiąc tak wielką masę, o wiele bardziej powinni

tamtych zmusić do przyjęcia swego poglądu.

5. Takim sposobem uspokoili tłum i równocześnie ostudzili rozpalone głowy

buntowników już to groźbami, już to swoją powagą. Następnie wyruszyli w

spokoju i porządku naprzeciw żołnierzom i gdy już do nich się przybliżyli,

pozdrowili ich. A że ci na to nie odpowiedzieli, buntownicy jęli

wznosić wrogie okrzyki przeciwko Florusowi. To właśnie było ustalonym hasłem

do ataku na Żydów. Przeto żołnierze natychmiast ich otoczyli, okładali kijami, a za

uciekającymi puścili się w pogoń jeźdźcy i końmi ich tratowali. Wielu padło pod

razami Rzymian, a jeszcze więcej wskutek naporu

jednych na drugich. Przy bramach powstał nieopisany ścisk, a że każdy chciał

wyrwać się przed innymi, tym trudniej było wszystkim ratować się ucieczką.

81

Upadających na ziemię spotykał tragiczny los; ginęli bowiem bądź uduszeni, bądź

zmiażdżeni stopami tłumu, tak że nawet najbliżsi nie mogli rozpoznać ciał, aby je

pogrzebać. Także żołnierze cisnęli się wraz

z nimi do miasta, nie szczędząc razów tym, którzy im się nawinęli, i spychali

tłum przez dzielnicę zwaną Bezeta209, chcąc siłą utorować sobie drogę i opanować

świątynię oraz Antonię. Florus, który powziął ten sam zamiar, wywiódł swoich

żołnierzy z pałacu królewskiego, usiłując dotrzeć do twierdzy. Nie powiódł mu się

jednak ten plan, gdyż lud natychmiast odwrócił się

i powstrzymał jego napór, a niektórzy, zająwszy stanowiska na dachach, trzymali

Rzymian pod obstrzałem. Ci rażeni pociskami miotanymi na nich z góry i nie

mając tyle siły, żeby przebić się przez tłum, który zatarasował wąskie ulice,

wycofali się do obozu przy pałacu królewskim.

6. Buntownicy, bojąc się, aby Florus nie ponowił swego ataku i nie

zajął świątyni poprzez Antonię, weszli natychmiast na łączące się z twierdzą

krużganki świątyni i je zburzyli. To ostudziło chciwość Florusa, który pragnął

posiąść skarby Boże i dlatego starał się dotrzeć do Antonii, lecz po zniszczeniu

krużganków poniechał ataku. Przyzwawszy do siebie arcykapłanów i radę,

oświadczył wobec nich, że opuszcza miasto i pragnie zostawić im taki garnizon,

jaki sami zechcą. Ci przyrzekli, że zapewnią porządek i poniechają dążeń

buntowniczych, jeśli zostawi im tylko jedną kohortę, lecz nie tę, która prowadziła

walkę, ponieważ lud czuje do niej wrogość z powodu cierpień, jakich przez nią

doznał. Florus zamienił kohortę210 podług ich żądania i z resztą wojska powrócił do

Cezarei.

Rozdział XVI

1. Pragnąc znaleźć inny powód do wszczęcia wojny, Florus wysłał list do

Cestiusza211 i fałszywie oskarżył Żydów o wzniecenie buntu, składając na nich

winę za doprowadzenie do starcia zbrojnego i utrzymując, że to oni właśnie

wyrządzają innym krzywdy, których doświadczyli na własnej skórze. Lecz

zwierzchnicy Jerozolimy także nie milczeli i, tak samo jak Bere-

nike, napisali do Cestiusza, ile złego wyrządził miastu Florus. Cestiusz,

przeczytawszy doniesienia obu stron, odbył naradę ze swoimi dowódcami. Ci zaś

byli zdania, że powinien on wyruszyć z wojskiem do Jerozolimy i albo ukarać

Żydów za zbuntowanie się, jeśli tak rzeczywiście było, albo jeszcze bardziej ich

utwierdzić w wierności, jeśli w niej wytrwali. On jednak postanowił wysłać

najpierw jednego ze swoich towarzyszy, aby zbadał, jak się sprawy mają, i rzetelnie

zdał mu sprawę z nastrojów panujących

wśród Żydów. Wyprawił przeto jednego z trybunów, niejakiego Neapolitanusa,

który spotkał się w Jamnii212 z królem Agryppą, powracającym z Aleksandrii, i

powiadomił go, kto i z jakiego powodu go wysłał.

2. Tutaj zjawili się także ze strony Żydów arcykapłani z przedniejszymi mężami i

radą, aby powitać króla. Po oddaniu mu hołdu poczęli wyrzekać na swoją niedolę i

dokładnie opisali okrucieństwa Florusa. Agryppa wprawdzie był tym do głębi

wzburzony, lecz stosując chwyt taktyczny, po-

czął rzucać gromy na Żydów, choć im właściwie współczuł. Pragnął bowiem

poskromić ich hardość i odwieść ich od zemsty, jeśli wybiją sobie z głowy

przekonanie, że zostali niewinnie skrzywdzeni. Ci zaś jako mężowie przedniejsi w

narodzie i posiadający majątki pragnęli żyć w spokoju i zrozumieli szlachetną

intencję nagany królewskiej. Lud tymczasem wy-

szedł na odległość sześćdziesięciu stadiów od Jerozolimy, aby powitać Agryppę i

Neapolitanusa. Wybiegły zaś naprzód także wdowy po pomordowanych,

podnosząc głośne lamenty, a pod wpływem ich zawodzenia i lud uderzył w

skargi i prosił Agryppę o pomoc, a do Neapolitanusa z całych sił

krzyczano, jakie udręki musiano znosić za Florusa. Kiedy weszli do miasta,

wskazano na opustoszały Rynek i zdewastowane domy. Następnie przy pomocy

Agryppy nakłoniono Neapolitanusa, aby w towarzystwie jednego sługi obszedł

miasto aż do Siloe213 i sam się przekonał, że Żydzi są ulegli wszystkim innym

Rzymianom, oprócz jednego tylko Florusa, do którego czują wrogość z powodu

traktowania ich z nieludzkim okrucieństwem. Przeszedłszy przez miasto,

przekonał się aż nadto dobrze o ich życzliwym

nastawieniu i wstąpił do świątyni. Tu kazał zwołać lud i bardzo go wychwalał za

82

wierność okazaną Rzymianom oraz gorąco zachęcał go do spokoju. Następnie,

oddawszy cześć Przybytkowi Bożemu z miejsca,do którego dostęp był

dozwolony214, powrócił do Cestiusza.

3. Ludność żydowska zwróciła się teraz do króla i arcykapłanów, domagając się

wysłania do Nerona poselstwa ze skargą na Florusa, aby nie przemilczeć tak

wielkiej rzezi i nie ściągnąć na siebie podejrzenia podniesienia buntu. Jeśli bowiem

Żydzi nie wskażą przedtem prawdziwego winowajcy, będzie wyglądało, że to oni

pierwsi podnieśli oręż. Widoczne było, że nie zachowają spokoju, gdyby

próbowano przeszkodzić w wysłaniu poselstwa.

Dla Agryppy wybieranie oskarżycieli Florusa było sprawą wielce kłopotliwą, lecz z

drugiej strony sądził, że bierne przyglądanie się, aż płomień wojny rozpali się

wśród Żydów, bynajmniej nie wyjdzie mu na dobre. Zwoławszy tedy lud na

Ksystos215, Agryppa stanął wraz z siostrą Bereniką na najbardziej widocznym

miejscu pałacu Asamonejczyków — wznosił się on na granicy

Górnego Miasta powyżej Ksystos, łączącego się mostem ze świątynią —i odezwał

się w te słowa:216

4. „Gdybym wiedział, że wszyscy owładnięci jesteście żądzą wojny z

Rzymianami i nawet najszlachetniejsi i najuczciwsi z pomiędzy was nie pragną

zachować pokoju, nie przybyłbym do was i nie odważyłbym się udzielać wam rad.

Na nic bowiem nie zdadzą się jakiekolwiek słowa za tym, co należy czynić, jeśli

wszyscy słuchający jednomyślnie opowiadają się za czymś przeciwnym. Ale że

jedni nie znają okropności wojny, bo są jeszcze nazbyt młodzi, drugich do niej

popycha obłędna nadzieja odzyskania wolności, innych wreszcie chciwość i

przekonanie, że w ogólnym zamieszaniu obłowią się kosztem słabszych, przeto ja,

chcąc ich przywieść do rozsądku i zmiany zdania, a ludziom dobrym oszczędzić

zbierania gorzkich owoców szaleńczego kroku nielicznej garstki, uważałem za

swój obowią-

zek wszystkich was tutaj zgromadzić i powiedzieć wam, co, moim zdaniem, będzie

dla was korzystne. I niechaj nikt nie stara się mnie zagłuszyć, gdyby słowa moje

nie brzmiały przyjemnie dla jego ucha. Ci bowiem, którzy nieodwołalnie

postanowili bunt podnieść, mogą i po wysłuchaniu mojej przestrogi pozostać przy

swoim zdaniu, ale jeśli nie wszyscy zachowają się spokojnie, słowa moje nie

dotrą do uszu tych, którzy radzi by je usłyszeć.

Otóż wiem ja o tym, że wielu czyni zbyt wielką tragedię z nadużyć prokuratorów,

a równocześnie rozpływa się nad rozkoszami wolności, lecz zanim przystąpię do

rozważania, kim wy jesteście, a kim ci, z którymi zamierzacie wojnę prowadzić,

chciałbym wpierw rozplatać kłębek waszych motywów. Jeżeli bowiem chcecie

jedynie bronić się przed ludźmi czyniącymi wam krzywdę, to co za cel ma to wasze

wychwalanie wolności? Jeśli natomiast uważacie, że nie możecie znieść niewoli, to

występowanie ze skargami na zarządców jest wtedy zupełnie zbyteczne. Bo

choćby oni nawet byli ludźmi pełnymi umiaru, to i tak niewola sama w sobie

byłaby czymś haniebnym. Zastanówcie się nad każdą z tych spraw osobno, jak

słaby stanowią one powód do wojny. A więc najpierw sprawa waszych skarg na

prokuratorów. Władzę trzeba starać się zjednywać, a nie rozjątrzać przeciw sobie.

Jeżeli przy niewielkich ich wykroczeniach zaraz stawiacie im ciężkie zarzuty, to

demaskujecie tych, których oskarżacie, ze swoją własną szkodą, bo oni będą was

niszczyć już nie po cichu i wstydliwie, lecz zupełnie jawnie. Nic tak ciosów nie

oddala, jak cierpliwe znoszenie ich, a zachowanie spokoju przez

prześladowanych odwraca ramię ciemięzców od czynienia zła. Przypuśćmy, że

srogość postępowania urzędników jest nie do zniesienia, ale przecież to nie

znaczy, że krzywdę wam czynią wszyscy Rzymianie, a także Cezar, z którymi

chcecie wojnę prowadzić. Jeśli bowiem od nich przybywa jakiś niegodziwiec, to ani

nie dzieje się tak z ich rozkazu, ani też ci, którzy siedzą na zachodzie, nie mogą

mieć na oku swoich poddanych na wschodzie. I niełatwo docierają tam

wiadomości z tych stron. Byłoby nierozsądnym dla jednego człowieka i błahej

przyczyny wszczynać wojnę z wieloma i podnosić oręż przeciwko tak potężnym

przeciwnikom,

jeśli przy tym nie wiedzą, o co ich obwiniamy. Zresztą zło, o które ich oskarżamy,

może być rychło usunięte. Wszak ten sam prokurator nie pozostaje po wsze czasy,

a ci, którzy przybędą po nim, okażą się zapewne bardziej umiarkowanymi. Jeśli

83

zaś raz rozpęta się wojna, niełatwo będzie skończyć ją ani znosić na dłuższą metę

bez ciężkich ofiar. Nie pora teraz myśleć o wolności, lecz przedtem trzeba było

walczyć, aby jej nie utracić. Ciężkie to doświadczenie zakosztować goryczy

niewoli i słuszną jest rze-

czą bronić się, aby nigdy do tego nie doszło. Kto jednak raz pozwoli sobie

nałożyć jarzmo, a potem stara się je zrzucić, ten jest krnąbrnym niewolnikiem, a

nie miłującym wolność człowiekiem. Był kiedyś czas — wtedy, gdy Pompejusz217

wkraczał do naszego kraju — kiedy trzeba było wytężyć

wszystkie siły, aby zatrzymać Rzymian. Jednakże przodkowie nasi i ich królowie,

choć wielce górowali nad wami środkami, tężyzną fizyczną i siłą duchową, nie

potrafili oprzeć się niewielkiej części armii rzymskiej. A wy, coście poddaństwo

przejęli w dziedzictwie i zasobami tak dalece ustępujecie tym, którzy pierwsi

pogodzili się z życiem w uległości, chcecie stawić czoło całemu cesarstwu

rzymskiemu? Patrzcie na Ateńczyków! Kiedyś nie wahali się w obronie wolności

miasto swoje oddać na pastwę płomieni. Pysznego zaś Kserksesa, który płynął

lądem i maszerował morzem218 i miał tak wielką flotę, że morza nie mogły jej

pomieścić, wojska zaś wiódł tak liczne, że Europa była dla nich za ciasna — otóż

tego Kserksesa ścigano jak nędznego zbiega ratującego się na jednej łodzi. Pod

małą Salaminą złamali niezmierzoną potęgę Azji, a teraz żyją jako poddani

Rzymian, miasto zaś, które przewodziło całej Grecji, słucha rozkazów z Italii.

Albo Lacedemończycy — po Termopilach i Platejach219 i królu Agezylaosie, który

spenetrował Azję220 — żywią przyjazne uczucia do swoich rzymskich panów.

Także Macedończycy, którzy do dziś jeszcze śnią o Filipie221 i mają przed

oczyma Fortunę, która z Aleksandrem zasiała ziarna ich panowania nad światem222,

pogodzili się z tak wielką odmianą losu i składają hołd tym, na których stronę

przeszła owa bogini. Tysiące innych narodów ogarniętych jeszcze większą

tęsknotą za wolnością ugięło się przed nimi, a tylko wy sami poczytujecie za hańbę

żyć w poddaństwie u tych, którym uległy jest cały świat. Na jakież liczycie wojska

i na jaką broń? Gdzie macie flotę, która

będzie w stanie wyprzeć z mórz Rzymian? Gdzie są środki niezbędne do takich

przedsięwzięć? Czyż wydaje się wam, że będziecie wojnę prowadzić z

Egipcjanami lub Arabami? Czyż nie zdajecie sobie sprawy z tego, jaką potęgą jest

cesarstwo rzymskie? Nie chcecie widzieć własnej słabości? Czy nasze wojska nie

uległy nieraz nawet narodom ościennym, gdy tymczasem

potęga ich jest niezwyciężona w całym zamieszkanym świecie? Ba, usiłowali

nawet wyjść poza jego granice. Nie wystarczyła im na wschodzie linia Eufratu w

całym swoim biegu, na północy — Ister, na południu — Libia zbadana aż po

bezludne pustynie, i na zachodzie — Gadira223, lecz nawet poszli za Ocean szukać

nowego świata i oręż swój ponieśli do nie znanych

dotychczas w świecie Brytanów. Więc jakże to? Jesteście zamożniejsi od

Gallów, silniejsi od Germanów, mędrsi od Greków? Jest może was więcej niż

wszystkich narodów na świecie? Cóż daje wam taką pewność siebie, że

chcecie powstać przeciwko Rzymianom? Powie ktoś: „Ciężko jest żyć w niewoli”.

O ile ciężej Grekom, którzy wszystkie narody pod słońcem przewyższają

szlachetnością rasy i zajmują kraj tak rozległy, a jednak muszą się uginać przed

sześcioma rózgami rzymskimi224. Tak samo Macedończycy225, którzy mają lepsze

od was prawo domagania się wolności. A cóż

mówić o pięciuset miastach Azji?226 Czy nie kłaniają się jednemu zarządcy i

rózgom prokonsula, choć nie stoi u nich żadne wojsko na straży?227 Czyż trzeba

wymieniać Heniochów, Kolchów i plemię Taurów, mieszkańców Bosforu i ludy

rozsiadłe wokół Pontu i jeziora Meotis?228 Narody te nie

miały nigdy przedtem nawet rodzimych panów, a teraz są posłuszne trzem

tysiącom ciężkozbrojnych, czterdzieści zaś okrętów wojennych stoi na straży na

tym nie nawiedzanym dotąd przez żeglarzy i dzikim morzu. Ileż powodów do

tego, aby rwać się do wolności, mogą mieć Bitynia, Kapadocja,

lud pamfilijski, Likijczycy i Cylicyjczycy, a jednak płacą daninę i nie uciekają się

do oręża229. A cóż powiedzieć o Trakach zamieszkujących krainę na pięć dni

marszu szeroką, a na siedem długą, o wiele bardziej skalistą i warowną niż nasza,

odstraszającą najeźdźców srogim morzem? Czyż nie słuchają oni liczącej dwa

tysiące żołnierzy załogi rzymskiej?230 A ich sąsiedzi Illiryjczycy, zamieszkujący

84

ziemie od granicy na Istrze aż po Dalma-

cję231, czyż nie ulegają zaledwie dwom legionom, z pomocą których jeszcze sami

odpierają napady Daków? Także Dalmatowie, którzy tak często próbowali zrzucić

jarzmo232 w imię wolności i ponosili ciągłe klęski po to, żeby zbierać siły do

nowych powstań, teraz siedzą cicho, mając nad sobą jeden tylko legion

rzymski233. Jeśli jest w ogóle jakiś naród, który mogłyby skłaniać do powstania

znakomite warunki, to są nim przede wszystkim Gallowie

przez samą naturę wspaniale obwarowani — od wschodu Alpami, od północy rzeką

Ren, od południa górami Pirenejami, od zachodu Oceanem. Lecz mimo że są

ogrodzeni tak potężnymi zaporami obronnymi i ze swoimi trzystu pięcioma

narodami234 stanowią kraj bardzo ludny i, by tak rzec, mają

źródła bogactwa na własnej ziemi, a swymi dobrami zalewają niemal cały świat,

dają się wyzyskiwać Rzymianom, którym pozwalają rozporządzić własnymi

zasobami. A znoszą ten stan nie z braku odwagi czy wskutek niższości, bo przecież

bili się o wolność przez osiemdziesiąt235 lat, ale że prze-

pażała ich nie tylko potęga, lecz i szczęście wojenne, które przyniosło im więcej

sukcesów niż oręż. Dlatego też żyją w poddaństwie, będąc pod strażą tysiąca

dwustu żołnierzy236, od których niemal samych miast mają więcej.

Iberom tak samo w walce o wolność nie wystarczyło ani złoto dobywane z

własnej ziemi, ani tak wielka odległość od Rzymian drogą lądową czy morską, ani

waleczność plemion Luzytańczyków i Kantabryjczyków, ani wreszcie

graniczący z nimi Ocean, toczący w czasie przypływów i odpły-

wów fale groźne i dla rodzimej ludności. Mimo to bowiem Rzymianie ponieśli

swój oręż poza słupy Heraklesowe i przekroczyli chmurami spowite Pireneje, i

ich ujarzmili. A teraz jeden legion237 jest w stanie trzymać straż

nad tak zaciekłymi i daleko zamieszkałymi wojownikami. Któż z was nie słyszał

o krociach Germanów? Nieraz chyba mogliście widzieć ich silne i rosłe ciała, gdyż

Rzymianie mają ich wszędzie jako jeńców. Rozsiedli się na bezkresnych

obszarach i mają serca mocniejsze od ciał, dusze gardzące śmiercią i naturę

sroższą od najdzikszych zwierząt, a jednak uważają Ren

za granicę, poza którą nie mogą się posunąć. Osiem legionów238 rzymskich trzyma

ich w karbach, a część wzięta do niewoli pełni służbę niewolniczą, cała zaś

pozostała masa narodu ratowała się ucieczką. A spójrzcie też na

mur obronny Brytanów, wy, co tak bardzo nadzieje pokładacie w murach

Jerozolimy. Chociaż bowiem oblewa ich Ocean i zamieszkują wyspę nie mniej

rozległą niż część świata239, w której żyjemy, jednak Rzymianie przeprawiwszy się

przez morze ujarzmili ich i zaledwie cztery legiony pełnią straż na tak ogromnym

lądzie. Co tu zresztą wiele mówić, skoro nawet sami Partowie – lud niezwykle

wojowniczy, panujący nad tak licznymi plemionami i rozporządzający tak

mnogimi zastępami – posyłają do Rzymu za-

kładników i można widzieć w Italii240, jak pod pretekstem zapewnienia pokoju

ludzie szlachetnego rodu ze wschodu stają się niewolnikami. Kiedy niemal

wszystkie narody pod słońcem korzą się przed orężem rzymskim, wy jedni

chcecie wszcząć wojnę z nimi, nie bacząc na los Kartagińczyków,

którzy choć chlubią się wielkim Hannibalem i szlachectwem swego fenickiego

rodowodu, jednak ugięli się pod ramieniem Scypiona241. Ani Cyrenejczycy242

wywodzący się od Lacedemończyków, ani Marmarydzi243, plemię

osiadłe na ziemiach ciągnących się aż po bezwodną pustynię, ani Syrtowie, których

sama wzmianka strachem przejmuje, ani Nasamonowie, Maurowie, ani niezliczone

chmary Numidów nie mogły oprzeć się męstwu Rzymian. Podbili oni zaś trzecią

część świata zamieszkanego przez ludy, które nieła-

two nawet wyliczyć, ograniczoną Oceanem Atlantyckim i słupami Heraklesowymi,

a z drugiej strony żywiący niezliczone rzesze Etiopów aż po Morze Czerwone.

Oprócz corocznie oddawanych płodów, którymi przez osiem miesięcy244 żywi się

ludność Rzymu, muszą jeszcze płacić wszelkiego rodzaju daniny i ponadto bez

szemrania ponoszą świadczenia na potrzeby cesarstwa, nie widząc w tych

żądaniach, w przeciwieństwie do was, niczego uwłaczającego dla nich, chociaż

stoi u nich tylko jeden legion245. Lecz po cóż dawać wam dowody potęgi

Rzymian na przykładach z dalekich stron, skoro macie je tuż obok w sąsiednim

Egipcie? Rozciąga się on od Etiopów do Szczęśliwej Arabii246 i jest zarazem

85

portem dla Indii, a liczy siedem i pół miliona dusz bez ludności Aleksandrii247,

jak to można obliczyć na podstawie pogłównego. A jednak pozostawania pod

władzą Rzymian nie poczytuje sobie za hańbę, chociaż ma w Aleksandrii takie

ognisko buntu ze względu na skupisko ludności, bogactwo i rozległość, gdyż

obszar jej liczy trzydzieści stadiów długości i co najmniej dziesięć szerokości. W

jednym miesiącu płaci ona Rzymianom więcej danin niż wy w ciągu całego roku i

oprócz sum pieniężnych dostarcza Rzymowi zboża na cztery miesiące. Przy tym

miasto jest ze wszech stron osłonięte albo nieprzebytymi pustynia-

mi, albo morzami bez żadnych przystani, rzekami i bagnami. Lecz nic z tego

wszystkiego nie okazało się tak silne, jak szczęście Rzymian, a dwa legiony248 w

mieście trzymają w ryzach rozległy Egipt wraz z całą arystokracją

macedońską. Jakich to sprzymierzeńców zamierzacie pozyskać na tę wojnę w

bezludnej pustyni? Bo w świecie zamieszkanym wszyscy są podlegli Rzymianom,

chyba że ktoś nadzieje swoje przeniesie za Eufrat i będzie liczyć na pomoc

pobratymców z Adiabeny249. Ci jednak nie będą mieli ochoty uwikłać się z

nierozumnej przyczyny w tak poważną wojnę. Gdyby nawet zdecydowali się na

tak szalony krok, nie pozwoliłby im na to Part. Temu bowiem zależy na

utrzymaniu rozejmu z Rzymianami i gdyby ktoś podległy jego władzy na nich

ruszył, poczytałby to za złamanie układu. Pozostaje wam tylko zdać się na pomoc

Bożą, ale i ona jest po stronie Rzymian250, albowiem bez wsparcia Bożego nie

mogłoby powstać tak wielkie cesarstwo. Zważcie też, jak trudno wam byłoby

należycie pełnić służbę Bożą, gdybyście się wdali w wojnę, nawet z mało

groźnymi przeciwnikami. Zmuszeni zaś przekraczać przykazania — na

przestrzeganiu ich przede wszystkim zasadzacie nadzieję, iż Bóg będzie waszym

sprzymierzeńcem —odwrócicie go od siebie. Jeśli będziecie zachowywać

zwyczaje siódmego dnia i nie dacie się nakłonić do żadnej akcji, łacno

zostaniecie pobici tak, jak wasi przodkowie, kiedy to Pompejusz251 w tych właśnie

dniach, w których obrońcy powstrzymywali się od zajęć, prowadzili oblężenie ze

szczególną energią. Jeżeli zaś w czasie wojny łamać będziecie prawo ojców, to nie

wiem, o co w końcu chcecie toczyć wojnę; wszak to jedno leży wam na sercu,

żeby w niczym nie naruszać praw przodków. Jakże będziecie mogli wyprosić u

Boga pomoc, jeśli będziecie dobrowolnie zaniedbywać się w oddawaniu mu

należytej czci? Zawsze ci, którzy wojnę wszczynają, liczą bądź na Boską, bądź na

ludzką pomoc. Ale jeśli wszystko na to wskazuje, że nie nadejdzie ona ani z jednej,

ani z drugiej strony, to stający do wojny mogą spodziewać się tylko oczywistej

klęski. Dlaczego więc własnymi rękami nie pozabijać dzieci i żon i nie podłożyć

ognia pod to najpiękniejsze miasto ojczyste? Szaleństwem tym przynajmniej

oszczędzilibyście sobie hańby klęski. Tak, przyjaciele, trzeba przewidzieć

nadciągającą burzę, kiedy okręt jest jeszcze w przystani, a nie wypływać w czasie

szalejącej nawałnicy i skazywać się na zagładę252. Można mieć litość dla tych, w

których godzą nieprzewidziane ciosy, lecz kto sam idzie na oczywi-

ste zatracenie, może wywołać tylko drwiny. Zresztą, nikt chyba nie przypuszcza,

że Rzymianie prowadząc wojnę będą się liczyć z jakimiś układami i po odniesieniu

zwycięstwa okazywać wam będą łaskawość. Wręcz przeciwnie! Aby dać

odstraszający przykład innym narodom, zamienią święte miasto w popiół i wytracą

cały wasz naród. Nawet ci z was, którzy zdołają ocalić swoje głowy, nie znajdą

nigdzie schronienia, gdyż wszystkie narody bądź uznają Rzymian za swoich

panów, bądź żywią obawę, że się pod ich władzę dostaną. Niebezpieczeństwo to

zawiśnie nie tylko nad tutejszymi Żydami, lecz także nad tymi wszystkimi, którzy

mieszkają w innych miastach. Nie ma bowiem na świecie narodu, żeby nie miał

pośród siebie części nas253. Jeśli rozpoczniecie wojnę, wasi nieprzyjaciele wszys-

tkich ich wymordują i wskutek nieodpowiedzialnego kroku garstki ludzi każde

miasto będzie zbroczone krwią żydowską. A sprawcy rzezi będą rozgrzeszeni.

Gdyby jednak do niej nie doszło, to pomyślcie, jaka by to była niegodziwość

podnieść broń na tak szlachetny naród! Miejcie w końcu litość, jeśli nie dla dzieci i

żon swoich, to przynajmniej dla waszego miasta ojczystego i okręgów świętych.

Oszczędźcie świątynię i zachowajcie dla siebie Przybytek z jego świętościami. Bo

Rzymianie nie będą mieć dla nich żadnych względów, gdy dostaną je w swoje

ręce, jeśli za okazane poprzednio poszanowanie ich odpłacono by im czarną

niewdzięcznością. Świadczę się waszymi świętymi miejscami, świętymi

86

Aniołami Bożymi i naszym wspólnym miastem ojczystym, że uczyniłem

wszystko, aby was ocalić. Wy zaś, jeśli podejmiecie własną decyzję, wraz ze mną

zażywać będziecie dobrodziejstwa pokoju, lecz jeśli dacie się ponieść uczuciom

gniewu, staniecie już beze mnie w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa”.

5. To rzekłszy, zapłakał sam i jego siostra, a łzy ich wielce ostudziły

roznamiętnione umysły słuchających. Poczęli więc wołać, że chcą wojny nie z

Rzymianami, lecz z Florusem za wszystkie doznane cierpienia. Na to rzekł król

Agryppa: „Lecz już to, co czynicie, stanowi akt wojny przeciw Rzymianom,

albowiem nie zapłaciliście podatków Cezarowi i zburzyliście krużgan-

ki Antonii. Możecie zmazać winę wywołania buntu, jeśli je znów odbudujecie i

zapłacicie daninę. Twierdza bowiem bynajmniej nie należy do Florusa i nie jemu

macie złożyć pieniądze”.

żuje, że nie nadejdzie ona ani z jednej, ani z drugiej strony, to stający do wojny

mogą spodziewać się tylko oczywistej klęski. Dlaczego więc własnymi rękami nie

pozabijać dzieci i żon i nie podłożyć ognia pod to najpiękniejsze miasto ojczyste?

Szaleństwem tym przynajmniej oszczędzilibyście sobie hańby klęski. Tak,

przyjaciele, trzeba przewidzieć nadciągającą burzę, kiedy okręt jest jeszcze w

przystani, a nie wypływać w czasie szalejącej nawałnicy i skazywać się na

zagładę252. Można mieć litość dla tych, w których godzą nieprzewidziane ciosy,

lecz kto sam idzie na oczywiste zatracenie, może wywołać tylko drwiny. Zresztą,

nikt chyba nie przypuszcza, że Rzymianie prowadząc wojnę będą się liczyć z

jakimiś układami i po odniesieniu zwycięstwa okazywać wam będą łaskawość.

Wręcz przeciwnie! Aby dać odstraszający przykład innym narodom, zamienią

święte miasto w popiół i wytracą cały wasz naród. Nawet ci z was, którzy

zdołają ocalić swoje głowy, nie znajdą nigdzie schronienia, gdyż wszystkie narody

bądź uznają Rzymian za swoich panów, bądź żywią obawę, że się pod ich władzę

dostaną. Niebezpieczeństwo to zawiśnie nie tylko nad tutejszymi Żydami, lecz także

nad tymi wszystkimi, którzy mieszkają w innych miastach. Nie ma bowiem na

świecie narodu, żeby nie miał pośród siebie części nas253. Jeśli rozpoczniecie

wojnę, wasi nieprzyjaciele wszystkich ich wymordują i wskutek

nieodpowiedzialnego kroku garstki ludzi każde miasto będzie zbroczone krwią

żydowską. A sprawcy rzezi będą rozgrzeszeni. Gdyby jednak do niej nie doszło, to

pomyślcie, jaka by to była niegodziwość podnieść broń na tak szlachetny naród!

Miejcie w końcu litość, jeśli nie dla dzieci i żon swoich, to przynajmniej dla

waszego miasta ojczystego i okręgów świętych. Oszczędźcie świątynię i

zachowajcie dla siebie Przybytek z jego świętościami. Bo Rzymianie nie będą mieć

dla nich żadnych względów, gdy dostaną je w swoje ręce, jeśli

za okazane poprzednio poszanowanie ich odpłacono by im czarną

niewdzięcznością. Świadczę się waszymi świętymi miejscami, świętymi

Aniołami Bożymi i naszym wspólnym miastem ojczystym, że uczyniłem

wszystko, aby was ocalić. Wy zaś, jeśli podejmiecie własną decyzję, wraz ze mną

zażywać będziecie dobrodziejstwa pokoju, lecz jeśli dacie się ponieść uczuciom

gniewu, staniecie już beze mnie w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa”.

5. To rzekłszy, zapłakał sam i jego siostra, a łzy ich wielce ostudziły

roznamiętnione umysły słuchających. Poczęli więc wołać, że chcą wojny nie z

Rzymianami, lecz z Florusem za wszystkie doznane cierpienia. Na to rzekł król

Agryppa: „Lecz już to, co czynicie, stanowi akt wojny przeciw Rzymia-

nom, albowiem nie zapłaciliście podatków Cezarowi i zburzyliście krużganki

Antonii. Możecie zmazać winę wywołania buntu, jeśli je znów odbudujecie i

zapłacicie daninę. Twierdza bowiem bynajmniej nie należy do Florusa i nie jemu

macie złożyć pieniądze”.

Rozdział XVII

1. Lud usłuchał tej rady i przybywszy wraz z królem i Bereniką do

świątyni, przystąpił do odbudowy krużganków, podczas gdy urzędnicy i członkowie

rady254 rozeszli się po wsiach, aby ściągnąć daniny. Toteż niebawem zebrano

czterdzieści talentów, tyle bowiem wynosiła zaległa suma. I oto tak Agryppa

zażegnał w owej chwili niebezpieczeństwo wybuchu wojny. Zaraz też począł

nakłaniać lud, aby był posłuszny Florusowi, dopóki Cezar nie przyśle jego

następcy. Żydzi z oburzeniem przyjęli tę radę i obrzuciwszy króla obelgami,

wezwali go przez posła do opuszczenia miasta, a niektórzy z buntowników

87

poważyli się nawet rzucać weń kamieniami. Król tedy widząc, że nie sposób już

pohamować roznamiętnienia buntowników, a przy tym rozsierdzony wyrządzonymi

mu zniewagami, wysłał urzędników i przedniej szych obywateli do Florusa w

Cezarei, aby ten wyznaczył spośród nich poborców podatków w kraju, a sam

powrócił do swojego królestwa.

2. Tymczasem zebrali się niektórzy spośród tych, co najbardziej parli do wojny, i

ruszyli na twierdzę, która nazywała się Masada255. Zająwszy ją podstępnie, wybili

do nogi załogę rzymską i umieścili tam własną. Równocześnie udało się także w

świątyni ówczesnemu jej dowódcy256, Eleazarowi, synowi arcykapłana

Ananiasza, młodzieńcowi nader zuchwałemu, przekonać pełniących służbę

Bożą, aby nie przyjmowali od nikogo obcego żadnego daru lub ofiary. Takim

sposobem stworzono istotny powód do wojny z Rzymianami, gdyż odrzucono

ofiarę składaną za nich i za Cezara257. I chociaż arcykapłani i przedniejsi Żydzi

gorąco ich nakłaniali, aby nie zaniechali tradycyjnych ofiar za swoich władców,

jednak kapłani ci trwali w uporze. Pewni bowiem byli swojej liczebnej przewagi,

gdyż stała za nimi najbardziej zagorzała część buntowników, ale przede wszystkim

brali wzór z dowódcy świątyni, Eleazara.

3. Tedy zgromadzili się przedniejsi obywatele wraz z arcykapłanami

i najznakomitszymi mężami spośród faryzeuszów, aby w obliczu nieuchron-

nej katastrofy naradzić się nad ogólnym położeniem. Postanowili jeszcze raz

przemówić buntownikom do rozsądku i zwołali lud przed spiżową bramę258,

która znajdowała się w wewnętrznej części świątyni i była zwrócona ku

wschodowi słońca. Tu najpierw zaczęto rzucać srogie gromy na szaleńców

prących do buntu i pogrążenia ojczyzny w tak poważną wojnę. Następnie

wskazali na bezsensowność podawanego powodu do niej przypominając, że

ich przodkowie ozdobili Przybytek głównie z pomocą cudzoziemców i zaw-

sze przyjmowali dary od innych narodów. Nie tylko nie czynili oni nikomu

przeszkód w składaniu ofiar — byłoby to czynem wielce bezbożnym — ale

nawet umieścili wokół świątyni dary wotywne, które tam były wystawione

na widok i tyle czasu przetrwały. Teraz rzucają oni wyzwanie zbrojnej potę-

dze Rzymian i chcą wszcząć wojnę z nimi, wprowadzając do służby Bożej

obce innowacje. Oprócz groźby, która zawisła nad miastem, ściągają nań

jeszcze miano bezbożnego, skoro u Żydów tylko nie wolno cudzoziemcowi

ani złożyć ofiary, ani oddać czci Bogu. Gdyby ktoś chciał wprowadzić takie

prawo przeciwko zwykłemu obywatelowi, obruszaliby się na to jako na nie-

ludzki przepis. Ale że stawia się Rzymian i Cezara poza prawem, tego nie

raczą widzieć. Można wszakże obawiać się, aby im samym nie zabroniono

składać ofiar za siebie, skoro raz odrzucili składanie ich za tamtych, aby ich

miasto nie znalazło się poza cesarstwem, jeśli nie opamiętają się, póki jesz-

cze czas, nie przywrócą ofiar i nie naprawią zniewagi, zanim rzecz dojdzie

do uszu tych, którzy jej doznali.

4. Gdy jeszcze tak przemawiali, kazano stawić się kapłanom, którzy

byli znawcami ojczystych tradycji. Ci zaś orzekli, że przodkowie ich zaw-

sze przyjmowali ofiary od cudzoziemców. Wszelako nikt z obozu buntow-

ników nie chciał nawet tego słuchać, a pełniący służbę kapłani, którzy

dostarczyli powodu do wojny259, nawet nie raczyli się pokazać. Gdy zaś

przedniejsi obywatele przekonali się, że już nie są w stanie uśmierzyć bun-

tu, a grożące od Rzymian ciosy przede wszystkim w nich samych ugodzą,

podjęli kroki, aby zrzucić z siebie odpowiedzialność. Przeto wysłali dwa

poselstwa, jedno do Florusa pod przewodem Szymona, syna Ananiasza,

drugie do Agryppy z udziałem takich znakomitych mężów, jak Saul, Anty-

pas i Kostobar260, których łączyły z królem więzy pokrewieństwa. Prosili

ich obu, aby przybyli z wojskiem do miasta i stłumili bunt, zanim nie roz-

pali się on na dobre. Otóż dla Florusa była to najlepsza nowina. Ponieważ

z całej duszy dążył do wywołania wojny, pozostawił wysłanników bez od-

powiedzi. Natomiast Agryppie na sercu leżał zarówno los powstańców, jak

i tych, przeciwko którym podnoszono oręż. Pragnąc więc zachować dla

Rzymian Żydów jako wiernych poddanych, a Żydom ocalić świątynie i oj-

czyste miasto, a jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że zamieszki nie

przyniosą i jemu samemu niczego dobrego, wysłał na pomoc ludowi dwa

88

tysiące jeźdźców261 z Auranitydy, Batanei i Trachonitydy z hipparchem

Dariuszem i wodzem Filipem262, synem Jakimosa, na czele.

5. Nabrawszy dzięki tej pomocy odwagi, przedniejsi obywatele i arcy-

kapłani wraz z całą ludnością, która pragnęła pokoju, zajęli Górne Miasto.

Dolne bowiem oraz świątynia znalazły się w ręku powstańców. Obsypywano

się nieustającym gradem kamieni i pocisków miotanych z proc i z obu stron

bez ustanku wypuszczano strzały jedne po drugich. Od czasu do czasu czy-

niono nawet wypady zwartymi oddziałami i dochodziło do walki wręcz, przy

czym powstańcy górowali śmiałością, a żołnierze królewscy doświadcze-

niem bojowym. Ci ostatni dążyli przede wszystkim do zawładnięcia świąty-

nią i wyparcia tych, którzy bezcześcili Przybytek, natomiast Eleazar i po-

wstańcy do powiększenia swojego stanu posiadania o Górne Miasto. I tak

przez siedem dni obficie krew lała się po obu stronach i ani jedni, ani drudzy

nie ustąpili z tych części miasta, które opanowali.

6. Nazajutrz nastało Święto Ksyloforii263, kiedy to wedle zwyczaju

wszyscy dostarczają drewno do ołtarza, aby nigdy nie zabrakło paliwa dla

utrzymania ognia, który stale płonie, nigdy nie wygasając. Powstańcy nie

pozwolili swoim przeciwnikom wziąć udziału w tym obrzędzie, ale przyj ą-

wszy do swoich szeregów sporą liczbę sykariuszów264 (tak nazywali się

rozbójnicy noszący sztylety pod fałdami szat), którzy wtargnęli wraz z bez-

bronnym ludem, nacierali z jeszcze większą gwałtownością. Żołnierze kró-

lewscy ustępowali im liczbą i odwagą i zmuszeni byli opuścić Górne

Miasto. Napastnicy podpalili dom arcykapłana Ananiasza oraz pałace

Agryppy i Bereniki265. Następnie podłożyli ogień pod archiwum266, pra-

gnąc jak najprędzej zniszczyć wykazy długów u wierzycieli i uniemożliwić

ściąganie należności, aby w ten sposób pozyskać sobie masę dłużników

i podburzyć biednych, bez obawy kary, przeciwko bogatym. Ponieważ

strażnicy archiwum zbiegli, mogli rozniecić tam pożar. A kiedy puścili

z dymem centralny punkt miasta, ruszyli na swoich wrogów. Wtedy to jed-

na część przedniej szych obywateli i arcykapłanów ukryła się, schodząc do

przejść podziemnych, druga zbiegła wraz z żołnierzami królewskimi do

wyżej położonego pałacu267 i natychmiast zamknęła bramy. W ich liczbie

znajdował się arcykapłan Ananiasz, jego brat Ezechiasz i członkowie po-

selstwa268 do Agryppy. Powstańcy, zadowoleni ze zwycięstwa i wznieco-

nych pożarów w owym dniu, zachowali się już spokojnie.

7. Następnego dnia — był to piętnasty dzień miesiąca Loos269 — ruszy-

li na Antonię i po dwudniowym oblężeniu wzięli do niewoli i wycięli znajdu-

jącą się w niej załogę, a samą twierdzę podpalili. Z kolei skierowali się do

pałacu, do którego schronili się zwolennicy królewscy, i podzieliwszy się na

cztery grupy, przypuszczali szturm na mury. Nikt z oblężonych jednak nie

miał odwagi uczynić wypadu ze względu na ogromną liczbę nacierających,

lecz obrońcy rozstawieni na blankach i wieżach zasypywali zbliżających się

lawiną pocisków i wielu rozbójników270 padło pod murami. Walka wrzała

bez przerwy w dzień i w nocy; powstańcy bowiem mniemali, że doprowadzą

oblężonych do wycieńczenia wskutek braku żywności, obrońcy zaś liczyli na

wyczerpanie się sił atakujących.

8. W owym właśnie czasie niejaki Manaemos, syn Judy zwanego Gali-

lejczykiem271, męża wielce uczonego, który za czasów Kwiryniusza272 wy-

rzucał Żydom, że chcą podlegać władzy nie tylko samego Boga, lecz i Rzy-

mian, zebrał najbardziej zaufanych ludzi i podążył do Masady273, gdzie

rozbił zbrojownię króla Heroda i rozdał broń swoim ziomkom jako też innym

rozbójnikom. Uczyniwszy sobie z nich swoją gwardię, powrócił jak król do

Jerozolimy, stanął na czele powstania i wziął w swoje ręce dalsze prowadzę-

nie oblężenia. Brak było jednak machin oblężniczych i pod ogniem nieprzy-

jacielskim z góry nie sposób było bez osłony podkopać się pod mur. Tedy

z większej odległości uczynili podkop do jednej z wież, podstemplowali ją,

po czym podłożyli ogień pod drewniane podpórki i sami uszli stamtąd. Kiedy

spłonęły wspierające belki, natychmiast wieża runęła, ale ukazał się drugi

mur wzniesiony od strony wewnętrznej. Obrońcy widać zmiarkowali pod-

stęp, a może wieża drgała w czasie dokonywania podkopu, dość że wznieśli

89

drugą osłonę. Ten niespodziewany widok zaskoczył oblegających, którzy już

byli pewni zwycięstwa. Obrońcy zaś wysłali posłów do Manaemosa i przy-

wódców buntu, prosząc o pozwolenie na wyjście z twierdzy na podstawie

układu. Wyrażono zgodę na to, ale tylko w stosunku do wojsk królewskich

i tubylców, którzy przeto opuścili pałac. Żołnierzy rzymskich, którzy pozo-

stali sami, ogarnęło zwątpienie. Nie byli bowiem w stanie oprzeć się tak

wielkiej masie, a z drugiej strony za hańbę poczytywali prosić o porękę, któ-

rej nawet, gdyby ją otrzymali, nie można było zawierzyć. Przeto opuścili

swój obóz, jako że łatwy był do zdobycia, i wycofali się do wież króle-

wskich, noszących nazwy Hippikus, Fazael i Mariamme274. Zwolennicy Ma-

naemosa wpadli do miejsc opuszczonych przez żołnierzy i wszystkich, któ-

rzy nie zdołali zbiec i dostali się w ich ręce, pozabijali, ich bagaże zrabowali,

sam obóz zaś podpalili. Stało się to szóstego dnia miesiąca Gorpiajos275.

9. Nazajutrz został schwytany arcykapłan Ananiasz, ukrywający się ko-

ło kanału wodnego w pałacu królewskim, i wraz z bratem Ezechiaszem za-

mordowany przez rozbójników276. Powstańcy otoczyli wieże i pilnie strzegli,

aby żaden z żołnierzy nie mógł się wymknąć. Opanowanie miejsc warow-

nych i śmierć Ananiasza tak wbiły Manaemosa w pychę, że dopuszczał się

okrucieństw i nabrawszy przekonania, że nikt prócz niego nie może rościć

prawa do sprawowania władzy, zachowywał się jak nieznośny tyran. Jednak-

że zwolennicy Eleazara powstali przeciwko niemu i szemrali między sobą,

że skoro bunt przeciw Rzymianom podnieśli z umiłowania wolności, nie po-

winni wydać jej na łup zwykłego człowieka z ludu i mieć nad sobą despotę,

którego, choćby nawet nie czynił żadnego bezprawia, i tak pochodzenie sta-

wia daleko niżej od nich. Jeśliby nawet zaszła potrzeba, aby jeden człowiek

ujął ster spraw w swoje ręce, to każdy inny byłby odpowiedniejszy od niego.

Przeto uknuli wspólnie plan i zaatakowali go w świątyni; wstąpił bowiem do

niej nadęty pychą, przyodziany w szaty królewskie i otoczony orszakiem

uzbrojonych zapaleńców, aby się pokłonić. Kiedy ludzie Eleazara ruszyli na

niego, pozostała część tłumu [dając upust wściekłości277] porwała kamienie

i poczęła rzucać je w owego uczonego męża w przekonaniu, że jeśli z nim

skończą, położą kres całemu powstaniu. Manaemos i jego zwolennicy sta-

wiali przez krótki czas opór, lecz gdy zobaczyli, że cały tłum na nich naciera,

poczęli uciekać, gdzie kto mógł. Wszystkich, których zdołano pochwycić,

zabijano i starano się wytropić tych, co się ukryli. Tylko nielicznej garstce,

która schroniła się do Masady potajemnie, udało się uratować. W tej liczbie

znalazł się Eleazar, syn Jaira, krewny Manaemosa, ten, który później zawład-

nął Masadą. Samego Manaemosa, który zbiegł był do miejsca zwanego

Oflas278 i tam się tchórzliwie ukrył, pochwycono żywego i po wywleczeniu

na światło dzienne poddano różnym torturom i zgładzono. Taki sam los spot-

kał podległych mu dowódców i najwybitniejszego jego pomocnika w speł-

nianiu tyrańskiej władzy, Absaloma.

10. Lud, jako się rzekło279, przykładał ręki do tego, żywiąc nadzieję, że

nastąpi koniec całego buntu. Tymczasem spiskowcy, zabijając Manaemosa,

bynajmniej nie pragnęli zakończenia wojny, lecz przeciwnie, chcieli ją pro-

wadzić z większą swobodą. I gdy lud gorąco ich nawoływał, aby zaprzestano

oblegania żołnierzy rzymskich, oni jeszcze gwałtowniej na nich naciskali, aż

w końcu Metiliusz, który był dowódcą załogi rzymskiej280, i jego towarzy-

sze, nie będąc w stanie dłużej opierać się, wysłali poselstwo do ludzi Eleaza-

ra z prośbą, aby przyrzeczono im układem samo tylko darowanie życia,

a broń i wszystko, co posiadają, zobowiązują się oddać. Oblegający skwapli-

wie na tę prośbę przystali i wysłali do nich Goriona, syna Nikomedesa, Ana-

niasza, syna Sadukego, i Judę, syna Jonatesa, aby udzielili zapewnienia bez-

pieczeństwa i wymienili przysięgi. Gdy to uczyniono, Metiliusz sprowadził

żołnierzy. Dopóki mieli broń przy sobie, żaden z buntowników nie podniósł

na nich ręki ani niczym nie dał poznać, że uczyniono zasadzkę. Lecz gdy już

wszyscy złożyli wedle umowy tarcze i miecze i nie podejrzewając niczego

złego, zaczęli odchodzić, ludzie Eleazara ruszyli na nich, otoczyli ich i zabi-

jali, a ci ani nie bronili się, ani nie błagali o litość, jeno głośnym wołaniem

przypominali układy i przysięgi. Wszystkich więc w taki sposób bezlitośnie

90

wycięto, oprócz samego Metiliusza. Tego jednego bowiem zostawiono przy

życiu, ponieważ o to prosił i przyrzekał, że przyjmie religię żydowską i na-

wet podda się obrzezaniu281. Cios zadany Rzymianom był mało znaczący,

gdyż z ogromnej armii zginęła ledwie garstka ludzi, ale dla Żydów była to

zapowiedź upadku ich miasta. Widząc, że już powstały nieodwracalne powo-

dy do wojny, a miasto zostało skalane tak haniebną zbrodnią, że słusznie za

to można się było spodziewać kary Bożej, nie mówiąc już o zemście Rzy-

mian, Żydzi oddali się publicznej żałobie i całe miasto pogrążyło się w na-

stroju przygnębienia. Spośród umiarkowanych każdy drżał z obawy, że bę-

dzie musiał słono zapłacić za czyny buntowników. Wszak mordu dokonano

w dzień sabbatu, w którym Żydzi powstrzymują się ze względów religijnych

nawet od dozwolonych skądinąd zajęć.

Rozdział XVIII

1. Tego samego dnia i godziny, jakby za zrządzeniem Bożym, miesz-

kańcy Cezarei wymordowali ludność żydowską w swoim mieście. W ciągu

jednej godziny wyrżnięto ponad dwadzieścia tysięcy ludzi i w całej Cezarei

nie ostał się ani jeden Żyd. Albowiem nawet wszystkich tych, którzy zbiegli,

Florus kazał pojmać i przyprowadzić związanych do warsztatów okręto-

wych. Na wieść o rzezi w Cezarei fala gniewu wezbrała w całym narodzie.

Podzieliwszy się na grupy, pustoszono wsie syryjskie i sąsiednie miasta282:

Filadelfię, Esebonitis, Gerazę, Pellę i Scytopolis. Następnie napadnięto na

Gadarę, Hippos i Gaulanitydę i już to niszcząc, już to puszczając z dymem

różne miejscowości, maszerowano na tyryjską Kadasę, Ptolemaidę, Gabę

i Cezareę. Ani Sebaste, ani Askalon nie oparły się tej napaści, gdyż obrócono

je w perzynę, a ponadto zrównano z ziemią Antedon i Gazę, złupiono wiele

wsi leżących wokół każdego z tych miast, a liczba mężów schwytanych i za-

mordowanych była wprost niezmierzona.

2. Syryjczycy ze swej strony zgładzili nie mniej Żydów, bo także

wszystkich pochwyconych w miastach zabijali, choć nie z samej nienawiści

jak dawniej, lecz w celu zapobieżenia grożącemu im niebezpieczeństwu. Ca-

ła Syria była pogrążona w zamieszkach i w każdym mieście powstały dwa

obozy, przy czym jedna i druga strona uważała, że ocalenie jej zależy od te-

go, kto pierwszy zdoła ubiec drugiego. Krwawe mordy wypełniały im dni,

a noce strach czynił jeszcze okropniejszymi. Bo choć uważano, że już pozby-

to się Żydów, jednak w każdym mieście byli „judaizujący”, którym nie do-

wierzano. Wprawdzie wzdragano się przed pochopnym wytępieniem tego

niepewnego i pośród nich żyjącego elementu, ale żywiono w stosunku do

tych ludzi obawy jako powiązanych z Żydami i zupełnie obcych. Chciwość

popychała do mordowania swoich przeciwników nawet tych, którzy od daw-

na cieszyli się opinią ludzi bardzo spokojnych. Grabiono bowiem bez skrupu-

łów mienie po swoich ofiarach i, jak z pola walki, zabierano łup po zabitych

do swoich domów, a ten, kto najwięcej się obłowił, cieszył się takim uzna-

niem, jak ten, który zabił więcej niż inni wrogów. W miastach można było

widzieć mnóstwo nie pogrzebanych trupów; ciała starców leżały obok zwłok

dzieci oraz niewiast, odartych nawet z ostatnich szat, okrywających ich na-

gość. Cała prowincja stała się widownią nieopisanych nieszczęść, a jeszcze

gorszy od tych nieustannie doświadczanych okropności był stan niepokoju

wywołanego ciągłą groźbą.

3. Dotychczas Żydzi staczali walki tylko z ludźmi obcego plemienia,

lecz kiedy napadli na Scytopolis283, znaleźli wrogów w członkach swojego

narodu. Tamtejsi bowiem Żydzi stanęli po stronie scytopolitan, mając na

względzie własne bezpieczeństwo, więcej niż same więzy krwi, i uderzyli na

własnych rodaków. Lecz okazanie przez nich nadmiernej gorliwości również

wydało się podejrzane: Scytopolitanie bowiem obawiali się, żeby ich żydo-

wscy współmieszkańcy nocą nie dokonali napaści na miasto i nie chcieli

oczyścić się w oczach swych braci z winy odszczepieństwa, zadając im cięż-

ki cios. Przeto kazali im, jeśliby chcieli potwierdzić swoją lojalność i okazać

wierność wobec ludzi obcego plemienia, przeprowadzić się wraz z rodzinami

do gaju. A gdy oni spełnili to żądanie, niczego złego nie podejrzewając, Scy-

topolitanie, chcąc ich utwierdzić w dobrej wierze, przez dwa dni zachowy-

91

wali się spokojnie. Trzeciego dnia, wypatrzywszy, że jedni nie pilnują się,

a część jest pogrążona we śnie, wszystkich w liczbie trzynastu tysięcy głów

wyrżnęli i cały ich dobytek zrabowali.

4. Warto jeszcze opowiedzieć, jaki tragiczny los spotkał Szymona, który

był synem jednego z wybitniejszych mężów, niejakiego Saula. Odznaczał się

wielką tężyzną ciała i odwagą, lecz obie te zalety wykorzystywał na szkodę

swoich rodaków. Dzień po dniu wychodził do walki i kładł trupem niemało

Żydów pod Scytopolis, a nieraz zmuszał ich wszystkich do ucieczki, sam je-

den przechylając szalę bitwy. Dosięgła go jednak zasłużona kara za rozlew

krwi bratniej. Kiedy bowiem Scytopolitanie otoczyli Żydów w gaju i razili ich

oszczepami, on dobywszy miecza nie rzucił się na nikogo z wrogów (widział

bowiem, że daremny jest opór przeciw takiej masie), lecz zawołał w najwyż-

szym podnieceniu: „Sprawiedliwa kara za to, co uczyniłem, Scytopolitanie,

stając po waszej stronie284, spada na mnie i na Żydów, którzyśmy tą rzezią

współbraci dali dowody naszej lojalności dla was. Przeto my, cośmy słusznie

doświadczyli wiarołomstwa obcych, skoro dopuściliśmy się względem swoje-

go narodu największej zbrodni, musimy zginąć jako ludzie przeklęci, sami so-

bie śmierć zadając, gdyż nie godzi się paść z rąk nieprzyjaciół. Niechaj to bę-

dzie zasłużoną karą za to, że skalałem się bratnią krwią, a zarazem pochwałą

mego męstwa, bo nikt z wrogów nie będzie mógł przechwalać się, że mnie

śmierć zadał, ani chełpić się nad moim trupem”. To powiedziawszy, rzucił li-

tościwe, a zarazem gniewne spojrzenie na swoją rodzinę; miał żonę, dzieci

i starych rodziców. Najpierw chwycił ojca za siwe włosy i przebił mieczem,

po nim matkę, która się nie broniła, następnie żonę i dzieci, a każda ofiara nie-

mal rzucała się na miecz, aby tylko uprzedzić nieprzyjaciół. A kiedy tak poza-

bijał wszystkich członków rodziny, stanął na ich ciałach widoczny ze wszys-

tkich stron i wyciągnąwszy prawicę tak, że każdemu rzucała się w oczy, wbił

sobie miecz w gardło aż po rękojeść, zadając sobie śmierć. Młodzieniec ten

godzien był pożałowania ze względu na krzepkość ciała i moc ducha, lecz tym

oddaniem się obcym ludziom zasłużył na odpowiedni los.

5. Po rzezi w Scytopolis i pozostałe miasta wystąpiły, każde na swoim

terenie, przeciwko Żydom. W Askalonie zabito ich dwa tysiące pięćset,

w Ptolemaidzie dwa tysiące i wielu jeszcze wtrącono do więzienia. Nie-

mało ludzi zgładzili też Tyryjczycy, lecz większą część z nich związali

i trzymali pod strażą. Tak samo mieszkańcy Hippos i Gadary stracili od-

ważniej szych, a tchórzliwych wzięli pod straż. Podobnie postąpiły inne

miasta syryjskie, a każde kierowało się nienawiścią do Żydów bądź obawą

przed nimi. Jedynie Antiocheńczycy, Sydończycy i Apamejczycy285 osz-

czędzili swoich żydowskich współmieszkańców i nie pozwolili ani nikogo

z nich zabić, ani uwięzić, może z tej przyczyny, że znając swoją przewagę

liczebną nie liczyli się z możliwością wzniecenia przez nich rozruchów,

lecz, moim zdaniem, czynili to raczej ze współczucia dla tych, u których

nie znajdowali żadnych skłonności buntowniczych. Gerazeńczycy wreszcie

nie tylko nie wyrządzali krzywdy mieszkającym u nich Żydom, lecz nawet

odprowadzili pragnących miasto opuścić aż do granicy.

6. I w królestwie Agryppy uknuto spisek przeciwko Żydom. Sam król

bowiem wybrał się w drogę do Antiochii na spotkanie z Cestiuszem Gallu-

sem, pozostawiwszy zarząd państwem w ręku jednego ze swoich przyjaciół

imieniem Noaros286, spokrewnionego z królem Soajmosem. Otóż z Batanei

przybyło siedemdziesięciu najwybitniejszych rodem i rozumem mężów

z prośbą o oddanie im oddziału żołnierzy, aby mieć załogę potrzebną do po-

skromienia powstańców, gdyby i u nich doszło do zamieszek. Noaros kazał

wysłać nocą oddział królewskich ciężkozbrojnych żołnierzy bez zgody

Agryppy. Do popełnienia takiej zbrodni na swoich braciach i wyrządzenia

królestwu wielkiej szkody popchnęła go niepohamowana chciwość. Tych

srogich aktów gwałtu nadal dopuszczał się na narodzie, aż w końcu dowie-

dział się o tym Agryppa, który wprawdzie ze względu na osobę Soajmosa nie

miał odwagi go zgładzić, ale zdjął go ze stanowiska zarządcy. Buntownicy

zaś opanowali pewną twierdzę, która nazywa się Kypros287 i leży powyżej

Jerycha, załogę jej wymordowali, a obwarowanie zrównali z ziemią. Około

92

tego czasu także ludności żydowskiej w Macheroncie udało się skłonić zało-

gę rzymską do opuszczenia twierdzy i poddania jej sobie. Rzymianie bowiem

obawiali się zajęcia jej siłą i zgodzili się na swobodne wyjście z niej na pod-

stawie umowy. Po otrzymaniu poręki poddali twierdzę, którą mieszkańcy

Macherontu288 obsadzili własną załogą i dzierżyli w swym ręku.

7. W Aleksandrii dochodziło do ustawicznych zatargów między rodzi-

mą ludnością z Żydami, odkąd Aleksander, który korzystał z udzielonej mu

z wielką chęcią pomocy przy tych ostatnich, w czasie wyprawy przeciwko

Egipcjanom, pozwolił im w nagrodę za współudział w wojnie osiedlić się

w mieście i korzystać z praw na równi z Grekami. Przywilej ten potwier-

dzili także diadochowie, którzy wydzielili im nawet osobną dzielnicę289,

aby mając mniejszą styczność z obcymi ludźmi, z większą ścisłością mogli

zachowywać swój sposób życia. Pozwolono im również nazywać się Mace-

dończykami. A kiedy Rzymianie wzięli Egipt w swoje władanie, ani pierw-

szy Cezar, ani żaden z jego następców nie pozwolił ograniczyć nadanych

Żydom przez Aleksandra przywilejów. Jednakowoż między nimi a Greka-

mi ciągle wybuchały walki i choć zarządcy co dzień nakładali kary na licz-

nych przedstawicieli obu stron, rozruchy jeszcze bardziej się nasilały. A że

wówczas w różnych miejscach doszło do zaburzeń, sytuacja tutaj stała się

jeszcze bardziej zaogniona. Kiedy pewnego razu aleksandryjczycy zebrali

się w sprawie zamierzonego wysłania poselstwa do Nerona, wraz z Greka-

mi podążyła do amfiteatru także spora grupa Żydów. Skoro przeciwnicy

spostrzegli ich, zaczęli od razu wykrzykiwać, nazywając ich „wrogami”

i „szpiegami”, i porwawszy się z miejsc, rzucili się na nich z pięściami. Te-

dy wszyscy się rozproszyli, uciekając w różne strony, lecz trzech mężów

pochwycono i powleczono, aby ich żywcem spalić. Wtedy powstała cała

społeczność żydowska, aby wziąć zemstę na nich. Najpierw obrzucono

Greków kamieniami, następnie wziąwszy pochodnie ruszono w stronę am-

fiteatru, grożąc spaleniem wszystkich zgromadzonych obywateli do ostat-

niego człowieka. I zapewne uczyniono by to, gdyby ich wściekłości nie

pohamował zarządca miasta, Tyberiusz Aleksander290. Aby ich przywieść

do rozsądku, nie sięgał od razu po oręż, lecz wysłał do nich przedniej szych

obywateli z napomnieniem, aby tego nie czynili i nie prowokowali przeciw

sobie wojska rzymskiego. Jednakże buntownicy wyśmiali się z tego wez-

wania i jeszcze Tyberiusza zelżyli.

8. Ów widząc, że buntownicy nie uspokoją się, jeśli nie zastosuje dra-

końskich środków, wysłał na nich dwa legiony rzymskie291 stacjonujące

w mieście razem z dwoma tysiącami292 żołnierzy, którzy na nieszczęście Ży-

dów właśnie nadciągnęli z Libii. Zezwolił im nie tylko zabijać przeciwników,

lecz także grabić ich mienie i palić domy. Ci przeto ruszyli na tak zwaną De-

ltę293 — tam bowiem skupiona była ludność żydowska — i wykonali rozkazy,

choć nie bez krwawych ofiar po swojej stronie. Żydzi bowiem stanęli w zwar-

tej gromadzie i ustawiwszy najlepiej uzbrojonych mężów w pierwszym szere-

gu, przez długi czas stawiali opór. Gdy tylko zaczęli ustępować, z łatwością

dawali się zabijać. Śmierć ponosili w rozmaity sposób: jedni pochwyceni na

otwartym polu, drudzy stłoczeni w domach, które zresztą Rzymianie podpalali

zrabowawszy wpierw to, co się w nich znajdowało. Żołnierze nie znali litości

ani dla małych dzieci, ani nie mieli żadnego względu dla starców, lecz wyrzy-

nali wszystkich bez różnicy wieku, tak że cała dzielnica była zbroczona krwią

i powstały stosy trupów, liczące pięćdziesiąt tysięcy. Pozostała część też nie

uszłaby z życiem, gdyby nie zaczęto błagać zmiłowania. Litując się nad nimi,

Aleksander rozkazał Rzymianom wycofać się. Ci przeto, nawykli do karności,

na dany znak zaprzestali rzezi, lecz lud aleksandryjski miotany gwałtowną

nienawiścią trudno było uspokoić i nie sposób oderwać od trupów.

9. Taka to tragedia rozegrała się w Aleksandrii. Skoro zaś wszędzie

czyniono napaści na Żydów, Cestiusz294 uznał, że nie może przyglądać się

temu bezczynnie. Przeto zabrał z Antiochii cały dwunasty legion295, a z in-

nych po dwa tysiące wybranych żołnierzy i nadto sześć kohort wojska pie-

szego wraz z czterema oddziałami jazdy, poza tym jeszcze kontyngenty

wojsk posiłkowych, dostarczonych przez królów. I tak Antioch296 przysłał

93

dwa tysiące jeźdźców i trzy tysiące żołnierzy pieszych (byli to sami łuczni-

cy), Agryppa tyleż samo wojska pieszego, a jazdy nieco mniej niż dwa ty-

siące. Nadciągnął także Soajmos297 z czterema tysiącami ludzi, z których

trzecią część stanowili jeźdźcy, a większość łucznicy. Z wojskami tymi Ce-

stiusz posuwał się ku Ptolemaidzie. Znaczne posiłki zebrano jeszcze w mia-

stach; ustępowały one żołnierzom doświadczeniem wojennym, lecz swoim

zapałem i nienawiścią do Żydów wyrównywały braki w opanowaniu rze-

miosła wojennego. Sam Agryppa towarzyszył Cestiuszowi, pełniąc rolę

przewodnika w czasie marszu i dopomagając w zaopatrywaniu wojska. Ten

zaś, wziąwszy część owych zastępów, ruszył na warowny gród galilejski

zwany Chabulon298, leżący na granicy między ziemią żydowską a Ptole-

maidą. Znalazł go zupełnie wyludnionym, ponieważ mieszkańcy zbiegli

w góry, ale moc było wszelkiego dobytku, który Cestiusz pozwolił rozgra-

bić i — mimo całego podziwu dla piękna miasta z jego domami zbudowa-

nymi w podobnym stylu jak w Tyrze, Sydonie i Berycie — kazał je spalić.

Następnie najechał na okoliczne ziemie i złupił wszystko, co napotkał po

drodze. Puściwszy z dymem wszystkie wsie dookoła, powrócił do Ptole-

maidy. Lecz kiedy Syryjczycy, a szczególnie Berytyjczycy jeszcze pochło-

nięci byli grabieżą, Żydzi zebrali się na odwagę — wiedzieli bowiem

o odejściu Cestiusza — i niespodziewanie napadali na pozostawione w tyle

wojsko, zabijając około dwóch tysięcy ludzi.

10. Sam Cestiusz, wyruszywszy z Ptolemaidy, przybył do Cezarei,

a część wojska wysłał przodem do Joppy, rozkazując obsadzić miasto, gdyby

udało się zająć je znienacka, lecz gdyby byli uprzedzeni o zbliżaniu się ich,

czekać, aż sam nadciągnie z głównymi siłami. Oddziały te szybko posuwały

się, jedne drogą morską, drugie lądową i z łatwością opanowały miasto, ude-

rzając nań z dwóch stron. Mieszkańcy nie mieli nawet czasu zbiec, nie mó-

wiąc już o przygotowaniu się do obrony. Tedy napastnicy wycięli wszystkich

z rodzinami, miasto zaś złupili i spalili. Liczba ofiar wyniosła osiem tysięcy

czterysta. Cestiusz wysłał też do graniczącej z Cezareą toparchii Narbate-

ne299 silny oddział jeźdźców, którzy spustoszyli kraj i niemało rodzimej lud-

ności wymordowali, mienie jej zagrabili, a wsie spalili.

11. Do Galilei zaś skierował dowódcę dwunastego legionu Cezenniusza

Gallusa300 z takimi siłami, jakie wydały mu się wystarczające ze względu na

liczbę ludności. Najsilniejsze miasto Galilei, Sefforis, przyjęło go nader przy-

chylnie i biorąc przykład z jego rozsądnej postawy, inne miasta zachowały się

spokojnie. Wszystkie buntownicze i rozbójnicze żywioły schroniły się w gó-

rach położonych w sercu Galilei i leżących naprzeciwko Sefforis. Noszą one

nazwę Asamon301. Na nich więc Gallus powiódł swoje wojsko. Dopóki po-

wstańcy zajmowali wyższe pozycje, z łatwością stawiali czoło natarciu Rzy-

mian, kładąc trupem około dwustu z nich. Ale gdy ci ich obeszli i zajęli bar-

dziej wyniosłe stanowiska, szybko ich pokonali. Uzbrojeni w lekką broń Żydzi

nie mogli sprostać w walce wręcz napierającej ciężkozbrojnej piechocie ani

ujść przed jazdą, rzucając się do ucieczki. Tylko nielicznym udało się ukryć

w miejscach trudno dostępnych, a ponad dwa tysiące poległo.

Rozdział XIX

1. Przeto Gallus, nie znajdując już żadnych buntowników w Galilei, po-

wrócił ze swoimi zastępami do Cezarei. Natomiast Cestiusz wyruszył z całym

wojskiem i wkroczył do Antypatrydy302, a skoro dowiedział się, że w pewnej

wieży zwanej Afeku303 zebrały się spore siły Żydów, wysłał oddział wojska,

aby na nich natarł. Zanim jednak doszło do walki, Żydzi ogarnięci trwogą roz-

pierzchli się, a Rzymianie po przybyciu pusty obóz i wsie okoliczne obrócili

w perzynę. Z Antypatrydy Cestiusz podążył do Liddy304 i zajął miasto zupeł-

nie ogołocone z mieszkańców, gdyż cała ludność udała się do Jerozolimy na

Święto Namiotów. Pojawiło się zaledwie pięćdziesięciu ludzi i tych Cestiusz

rozkazał zabić, a miasto puścić z dymem, po czym pomaszerował dalej i posu-

wając się w górę przez Baithoron305, rozbił obóz w pewnej miejscowości

o nazwie Gabao306 oddalonej o pięćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.

2. Kiedy Żydzi spostrzegli, że wojna zbliża się do bram ich stolicy,

przerwali świętowanie i chwycili za broń. Żywiąc wielką ufność we własną

94

liczbę, rzucili się do walki bez żadnego ładu i z wielką wrzawą, nie bacząc

nawet na siódmy dzień jako dzień spoczynku. Siódmy dzień bowiem jest

szczególnie sumiennie przestrzegany307. Ich dziki zapał, który nawet odwiódł

ich od spełnienia obowiązków religijnych, dał im także przewagę w boju.

Z taką bowiem gwałtownością uderzyli na Rzymian, że przerwali ich szeregi

i prąc przez środek nieprzyjaciół, szerzyli wśród nich śmierć. I gdyby chwie-

jących się szeregów nie wsparła ruchem okrężnym jazda i część wojska, któ-

ra nie znalazła się w takich opałach, cała armia Cestiusza znalazłaby się nad

brzegiem przepaści. Po stronie Rzymian poniosło śmierć pięciuset żołnierzy,

w tej liczbie było czterystu pieszych, resztę stanowili jeźdźcy. Straty u Ży-

dów wyniosły zaledwie dwudziestu dwóch ludzi. Szczególną dzielnością

między nimi odznaczali się krewni króla Adiabeny Monobazosa308: Monoba-

zos i Kenedeusz, a po nich Perejczyk Niger i Babilończyk Silas309, który

przeszedł od króla Agryppy na stronę Żydów (był bowiem żołnierzem w jego

wojsku). Po nieudanym ataku czołowym Żydzi zawrócili do miasta, lecz na

tyły oddziałów rzymskich, które ciągnęły w górę ku Bethory, uderzył Szy-

mon310, syn Giorasa, i rozgromiwszy znaczną część straży, zdobył sporo

zwierząt jucznych, które przywiódł do miasta. A kiedy Cestiusz pozostawał

przez trzy dni na miejscu, Żydzi tymczasem zajęli wyniosłe tereny i rozsta-

wili przy przejściach czaty. Było więc rzeczą jasną, że jeśliby Rzymianie

chcieli dalej maszerować, nie będą spokojnie się temu przyglądać.

3. Wtedy Agryppa widząc, że i nad wojskiem rzymskim zawisło nie-

bezpieczeństwo — nieprzebrana bowiem masa nieprzyjaciół obsadziła okoli-

czne góry — postanowił podjąć próbę pertraktowania z Żydami. Miał na-

dzieję, że albo nakłoni wszystkich do zaprzestania wojny, albo przynajmniej

tych z obozu przeciwników, którzy nie zgadzali się z nimi, do porzucenia ich

szeregów. Przeto wysłał najbardziej znanym Żydom mężów ze swojego oto-

czenia, Borcjusza i Febusa, którzy mieli przyrzec porękę Cestiusza i dać za-

pewnienie, że Rzymianie darują im winy, jeśli porzucą oręż i przejdą na ich

stronę. Buntownicy jednak, bojąc się, żeby cały naród nie uległ pokusie uzy-

skania darowania kary i nie przeszedł do Agryppy, rzucili się na jego posłów,

aby ich zabić. Febusa zamordowali nim zdołał wyrzec słowo, a zranionemu

Borcjuszowi udało się zbiec. Tych spośród obywateli, którzy oburzali się na

ten postępek, obrzucili kamieniami, przepędzając ich kijami do miasta.

4. Cestiusz uważając, że ich wzajemne niesnaski stwarzają dobrą spo-

sobność do ataku, natarł na nich wszystkimi siłami i ścigał uciekających aż do

Jerozolimy. Rozbił obóz około tak zwanego Skopos311, oddalonego o siedem

stadiów od miasta, i przez trzy dni nie podejmował żadnych działań przeciw

niemu, być może wyczekując, czy obrońcy się nie poddadzą. Natomiast do

okolicznych wsi wysłał znaczną grupę żołnierzy w celu ściągnięcia zboża.

Czwartego dnia — był to trzydziesty dzień miesiąca Hyperberetajos312 —

ustawił wojsko w szyku bojowym i powiódł je na miasto. Lud zdany był na

łaskę i niełaskę powstańców, ci zaś, przerażeni widokiem karnych szeregów

wojska rzymskiego, opuścili przedmieścia i cofnęli się do wewnętrznej części

miasta i świątyni313. Cestiusz wkraczając podpalił tak zwaną Bezetę, Nowe

Miasto314 i Rynek noszący nazwę „Drzewnego”. Następnie skierował się do

Górnego Miasta i rozbił obóz naprzeciwko pałacu królewskiego. Gdyby

w owej chwili zdecydował się siłą torować drogę poza mury do miasta, rychło

by je zajął i nastąpiłby kres wojny. Jednakże dowódca obozu315 Tyranniusz

Priskus i większość hipparchów, przekupionych przez Florusa316, starali się

odwieść go od tego przedsięwzięcia. Z tej to przyczyny wojna tak bardzo się

przeciągnęła, a Żydów wtrąciła w otchłań niepowetowanych nieszczęść.

5. Tymczasem wielu przedniej szych obywateli, idąc za radą Ananosa,

syna Jonatesa317, prosiło Cestiusza o wkroczenie, obiecując otworzyć przed

nim bramy. On jednak, zaciąwszy się w gniewie i poza tym nie bardzo im

dowierzając, mało się tym przejął i zwlekał tak długo, aż powstańcy zwie-

trzyli zdradę, Ananosa i zwolenników strącili z muru i rzucając kamieniami

przepędzili do ich domów. Sami rozdzielili się i miotali z wież pociski na

głowy usiłujących szturmować mur. Przez pięć dni Rzymianie przypuszczali

ataki ze wszystkich stron, lecz próby te okazały się daremne. Szóstego dnia

95

Cestiusz, stanąwszy na czele silnej grupy wybranych żołnierzy i łuczników,

począł szturmować północny mur świątyni. Żydzi bronili się z dachu kruż-

ganku i raz po raz odpędzali podchodzących do muru nieprzyjaciół, którzy,

obsypywani gradem pocisków, musieli w końcu ustąpić. Wtedy żołnierze

rzymscy z pierwszych szeregów przyparli tarcze brzegiem do muru, potem

ci, którzy stali za nimi, przystawili swoje, z kolei następni uczynili to samo,

tworząc tak zwanego u nich „żółwia”318, po którym pociski zsuwały się, nie

wyrządzając szkody. Żołnierze mogli teraz zupełnie bezpiecznie czynić pod-

kop pod murem i przygotowania do podłożenia ognia pod bramę świątyni.

6. Wśród powstańców powstał popłoch nie do opisania. Wielu już uciek-

ło z miasta, jakby miało paść lada chwila. W tej sytuacji lud319 nabrał odwagi

i w miarę jak owi złoczyńcy zaczęli uchodzić, mieszkańcy podchodzili do

bram, aby je otworzyć i powitać Cestiusza jako swego dobroczyńcę. Gdyby on

choćby trochę dłużej wytrwał przy obleganiu, byłby niechybnie miasto zajął.

Jednakże, moim zdaniem, przez tych złoczyńców Bóg odwrócił się od swego

świętego miejsca i nie dopuścił, aby owego dnia nastał koniec wojny.

7. Bo oto Cestiusz, który nic nie wiedział o tym, że obrońcy zupełnie

upadli na duchu, ani o nastrojach ludu, raptem nakazał odwrót i straciwszy

nadzieję, choć nie doznał żadnego niepowodzenia, wbrew rozsądkowi wyco-

fał się z miasta320. Po tym niespodziewanym odejściu rozbójnicy znów pod-

nieśli głowę i czyniąc napady na tylne straże, ubili wielu jeźdźców i żołnie-

rzy pieszych. Cestiusz następnie spędził noc w obozie rozbitym w Skopos,

a nazajutrz ruszył dalej, wyzywając jeszcze bardziej takim sposobem prze-

ciwnika. Ci depcząc po piętach żołnierzom, na tyłach zabijali ich i obszedł-

szy drogę marszu z obu stron, obrzucali z boków kolumnę oszczepami. Od-

działy tylnej straży nie miały odwagi obrócić się przeciwko tym, którzy razili

ich z tyłu, sądząc, że goni za nimi niezliczona chmara, a inne nie były w sta-

nie odpierać ataków z flanki z powodu wielkiego obciążenia i obawy złama-

nia szyku. Widziano natomiast, że Żydzi mają lekkie uzbrojenie i są zdolni

przeprowadzać szybkie ataki. Toteż Rzymianie ponosili ciężkie straty, sami

nie mogąc wziąć odwetu na wrogach. W ciągu całej drogi żołnierze padali na

ziemię rażeni i wytrąceni z szeregów. W końcu niemało z nich poniosło

śmierć, wśród nich dowódca szóstego legionu Priskus321, a także trybun Lon-

ginus i dowódca oddziału jazdy imieniem Emiliusz Jukundus. Z trudem do-

tarli do swego dawnego obozu w Gabao, porzucając znaczną ilość taboru.

Tutaj Cestiusz pozostał dwa dni, nie wiedząc, co począć. Trzeciego dnia spo-

strzegłszy, że nieprzyjaciół przybywa coraz więcej, a okolica po prostu roi

się od Żydów, uznał, że jeśli będzie zwlekał i stał w miejscu, będzie to dlań

ze szkodą, bo liczba wrogów jeszcze bardziej wzrośnie.

8. Aby przyśpieszyć odwrót, rozkazał wojsku pozbyć się wszystkiego,

co mogło go utrudniać. Wybili przeto muły i osły i jeszcze inne juczne zwie-

rzęta oprócz tych, które dźwigały pociski i machiny wojenne. Te zatrzymali,

gdyż były im potrzebne, ale przede wszystkim dlatego, że obawiali się, aby

nie użyto ich, gdy wpadną w ręce Żydów, przeciwko nim samym. Tedy Ce-

stiusz poprowadził wojsko do Baithoron. W otwartym polu Żydzi mniej da-

wali się im we znaki, lecz kiedy znaleźli się w przełęczy i schodzili w dół,

część nieprzyjaciół uprzedziła ich i zamknęła im wyjście, inna spychała straż

tylną do wąwozu, a główne siły zajęły stanowiska wznoszące się nad najwęż-

szym odcinkiem drogi i zasypywały kolumnę lawiną pocisków. Tutaj i woj-

sko piesze nie mogło się bronić, lecz jeźdźcy byli w jeszcze gorszym położe-

niu. Ani bowiem nie mogli pod silnym obstrzałem posuwać się, zachowując

porządek w czasie marszu, ani rozwinąć się do ataku na nieprzyjaciół przez

strome zbocza. Z obu stron ciągnęły się urwiska i jary i wystarczyło jedno

złe stąpnięcie, aby zsunąć się i śmierć ponieść. Nie było mowy ani o ucieczce

stamtąd, ani o wymyśleniu jakiegoś sposobu obrony i w obliczu tej bezsilno-

ści uderzono w lamenty i desperackie zawodzenie. Odpowiadały im jak echo

okrzyki wojenne i wrzawa radujących się i dyszących zemstą Żydów. Ce-

stiusz znalazł się wraz z całą armią o krok od zupełnego osaczenia, lecz za-

padła noc i pod jej osłoną Rzymianie schronili się do Bethory322, a Żydzi ob-

sadzili otaczające punkty i pilnie czuwali nad ich wymarszem.

96

9. Teraz Cestiusz, który już zupełnie stracił wiarę w możliwość konty-

nuowania otwartego marszu, powziął myśl potajemnej ucieczki. Wybrawszy

około czterystu naj mężniej szych wojowników, porozstawiał ich na wałach,

rozkazując im wywoływać zwykłe hasła straży obozowych, aby Żydów

utrzymać w mniemaniu, że całe wojsko pozostaje na miejscu. Natomiast sam

z resztą żołnierzy cichaczem oddalił się o trzysta stadiów. Z nastaniem dnia

Żydzi, spostrzegłszy, że ich nie ma w obozie, rzucili się na owych czterystu

mężów, którzy wywiedli ich w pole, i w krótkim czasie wybili ich oszczepa-

mi, po czym ruszyli w pogoń za Cestiuszem. Ten jednak dokonał w ciągu

nocy znacznego odskoku i narzucił uciekającym takie tempo, że żołnierze

w popłochu i strachu porzucili swoje helepole, katapulty i wiele innych ma-

chin. Wszystko to stało się łupem Żydów, którzy później użyli sprzętu prze-

ciwko tym, co go pozostawili. Czyniąc pościg za Rzymianami, Żydzi doszli

aż do Antypatrydy323, a następnie, skoro nie mogli ich dogonić, zawrócili,

zabrali z sobą machiny, obdarli poległych ze zbroi, wzięli pozostawione łupy

i wśród zwycięskich pieśni podążyli z powrotem do stolicy. Sami ponieśli

zupełnie nieznaczne straty, ale położyli trupem pięć tysięcy trzystu żołnierzy

pieszych i czterystu osiemdziesięciu jeźdźców spośród Rzymian i ich sprzy-

mierzeńców. Działo się to ósmego dnia miesiąca Dios324, w dwunastym roku

panowania Nerona.

Rozdział XX

1. Po tej klęsce Cestiusza wielu znakomitych mężów żydowskich za-

częło opuszczać miasto jak tonący okręt. I tak uszli zeń bracia Kostobar

i Saul z Filipem325, synem Jakimosa, który był dowódcą wojsk króla

Agryppy, i udali się do Cestiusza. Oblegany wraz z nimi w pałacu króle-

wskim Antypas nie myślał uciekać i, jak opowiemy później326, poniósł

śmierć z rąk powstańców. Cestiusz wyprawił, na ich prośbę, Saula i towa-

rzyszy do Nerona przebywającego w Achai, aby opisali swoją niedolę i wi-

ną za wywołanie wojny obarczyli Florusa. Miał nadzieję, że ściągając na

niego gniew Nerona, tym samym zmniejszy niebezpieczeństwo grożące je-

mu samemu.

2. Tymczasem damasceńczycy dowiedzieli się o klęsce Rzymian i po-

stanowili co rychlej skończyć z Żydami mieszkającymi w ich mieście. A że od

długiego już czasu trzymali ich zamkniętych w gimnazjonie, ponieważ mieli

ich za podejrzanych, uważali, że zadanie to będzie łatwe do wykonania. Oba-

wiali się tylko swoich żon, które wszystkie z nielicznymi wyjątkami przeszły

na wiarę żydowską. Dlatego też dokładali wszelkich starań, aby rzecz całą

utrzymać przed nimi w zupełnej tajemnicy. Napadli tedy na bezbronnych dzie-

sięć tysięcy pięciuset327 Żydów stłoczonych na niewielkiej przestrzeni i w cią-

gu jednej godziny wszystkich ich bez miłosierdzia wymordowali.

3. Skoro Żydzi czyniący pościg za Cestiuszem powrócili do Jerozoli-

my, przeciągnęli na swoją stronę ludzi jeszcze przyjaźnie do Rzymian nasta-

wionych bądź przemocą, bądź w drodze perswazji. Zwoławszy zgromadze-

nie w świątyni, wyznaczyli dalszych wodzów do prowadzenia wojny.

Józefowi, synowi Goriona, i arcykapłanowi Ananosowi328 powierzono spra-

wowanie najwyższej władzy w mieście, a przede wszystkim zadanie podwy-

ższenia jego murów329. Chociaż bowiem Eleazar, syn Szymona, miał w swo-

im ręku łupy rzymskie i zdobył kasę Cestiusza, a ponadto znaczną część

skarbu państwa, jednak lud nie chciał oddać w jego ręce steru spraw publicz-

nych. Znano bowiem jego despotyczny charakter, a przy tym oddani mu

zwolennicy zachowywali się, jakby stanowili jego straż przyboczną. Jednak-

że po niedługim czasie potrzeba pieniędzy i intrygi Eleazara tak lud usposo-

biły, że w końcu jego słuchano jako najwyższego władcę w mieście.

4. Dla Idumei wyznaczono innych wodzów, a to jednego z arcykapła-

nów Jezusa, syna Sapfasa, i Eleazara, syna arcykapłana Neosa330. Dotych-

czasowemu zarządcy Idumei, Nigerowi, który pochodził z zajordańskiej Pe-

rei331 i dlatego miał przydomek „Perejczyk”, polecono podporządkować się

wodzom. Nie zapomniano także o innych częściach kraju i wysłano w celu ob-

jęcia stanowiska wodzów: do Jerycha — Józefa, syna Szymona, do Perei —

Manassesa, a do toparchii Tamna — esseńczyka Jana, któremu przydzielono

97

także Liddę, Joppę i Emmaus332. Dla okręgu Gofny i Akrabateny mianowano

dowódcą Jana, syna Ananiasza, a dla obu Galilei Józefa, syna Mattiasa333. Pod

jego władzę oddano także najsilniejszą w tej okolicy twierdzę — Gamalę334.

5. Każdy z owych wodzów starał się spełnić powierzone sobie zadania

z taką gorliwością lub znajomością rzeczy, na jaką tylko go stać było. Co się

tyczy Józefa, to skoro tylko przybył do Galilei, starał się przede wszystkim

zjednać sobie życzliwość ludzi, wiedząc, że tym sposobem najwięcej osiąg-

nie, choćby w niektórych poczynaniach miał doznać niepowodzeń. Zdawał

sobie sprawę, że uczyni sobie życzliwymi wpływowych obywateli, jeśli do-

puści ich do udziału w sprawowaniu władzy, a całą ludność, jeśli rozkazy bę-

dą głównie wydawane za pośrednictwem znanych ludzi miejscowych. Przeto

wybrał z narodu siedemdziesięciu starszych i najrozumniejszych mężów

i ustanowił ich rządcami całej Galilei335, a w każdym mieście powołał sied-

miu sędziów dla rozsądzania pomniejszych sporów. Sprawy poważniejsze

i gardłowe miały w myśl jego zarządzenia przekazywane być jemu i siedem-

dziesięciu starszym.

6. Po uregulowaniu stosunków prawnych w poszczególnych miastach

zajął się sprawą zabezpieczenia ich od zewnątrz. Przewidując, że Rzymianie

uderzą najpierw na Galileę, obwarował odpowiednie miejsca: Jotapatę, Ber-

sabe, Selame i nadto jeszcze Kafarekcho, Jafę i Sigof, jako też górę zwaną

Itabyrion, Taricheę i Tyberiadę336. Dalej — umocnił murami groty w pobliżu

jeziora Gennesar w tak zwanej Dolnej Galilei, a w Górnej skałę o nazwie

Akchabaron oraz Sepf, Jamnith i Mero. W Gaulanitydzie ubezpieczył Seleu-

cję, Soganę i Gamalę. Jedynie w Sefforis337 oddał sprawę odbudowy murów

w ręce mieszkańców, przekonawszy się, że są zasobni w środki i rwą się do

wojny nawet bez rozkazów.

Tak samo Jan, syn Lewiego338, umocnił Gischalę na rozkaz Józefa, ale

własnymi środkami. Przy wznoszeniu wszystkich innych budowli obronnych

Józef sam osobiście dopomagał i sprawował nadzór. Zwerbował także w Ga-

lilei armię liczącą ponad sto tysięcy młodych ludzi i wszystkich ich kazał

zaopatrzyć w starą broń, którą udało się zebrać.

7 Józef rozumiał, że Rzymianie zawdzięczają swoją niezwyciężalną si-

łę przede wszystkim karności i ćwiczeniom we władaniu bronią, lecz musiał

zrezygnować z wyszkolenia, które jest owocem długich ćwiczeń. Uważał

jednak, że karność zależy od liczby dowódców i wojsko zreformował bar-

dziej na wzór rzymski, naznaczając więcej taksjarchów. Żołnierzy bowiem

podzielił na oddziały różnej wielkości i nad nimi postawił dziesiętników, set-

ników i następnie trybunów, a nad tymi z kolei dowódców, pod których roz-

kazami stały większe jednostki. Nauczył ich także, jak mają przekazywać

znaki, dawać trąbką sygnały do boju i odwrotu, stosować uderzenia skrzydła-

mi i manewry okrążające, udzielać pomocy znajdującym się w opresji, jeśli

sami będą górą, i wspierać się wzajemnie w trudnym położeniu. Tłumaczył

im, co przyczynia się do wyrobienia hartu ducha i wytrzymałości fizycznej.

Przede wszystkim przysposabiał ich do wojny, omawiając z nimi szczegóło-

wo porządek panujący w wojsku rzymskim i uświadamiając im, że będą wal-

czyć z mężami, którzy przez swoją tężyznę fizyczną i męstwo ducha stali się

panami niemal całej ziemi zamieszkanej. Oświadczył im, że wypróbuje ich

karność wojenną jeszcze, zanim pójdą w bój, bacząc na to, czy potrafią wy-

zbyć się swoich zwykłych występków: kradzieży, rozboju, grabieży, oszuki-

wania swoich braci i dążenia do własnej korzyści z krzywdą najbliższych so-

bie ludzi. Największe bowiem sukcesy w wojnach odnoszą te armie,

w których wszyscy wojownicy mają czyste sumienia. Jeśli zaś dusze ich są

skalane, będą mieć przeciwko sobie nie tylko nacierających nieprzyjaciół,

lecz także Boga.

8. Takie to napomnienia kładł im do głowy po wielekroć razy. A skupi-

ły się wokół niego gotowe do walki zastępy liczące sześćdziesiąt tysięcy żoł-

nierzy339 pieszych i trzystu pięćdziesięciu jeźdźców. Do tego dochodziło

jeszcze cztery tysiące pięćset wojska najemnego, w którym pokładał najwię-

kszą ufność. Miał także przy sobie straż przyboczną złożoną z sześciuset wy-

bornych mężów. Utrzymanie wojska, z wyjątkiem oddziałów najemnych,

98

z łatwością zapewniały miasta. Każde z nich oddawało tylko połowę mężów

na zaciąg wojskowy, a resztę zatrzymywało dla zapewnienia im środków

żywności. Tak więc jednych przydzielono do ćwiczeń we władaniu bronią,

drugich do pracy i tym sposobem ludziom dostarczającym żywność wojow-

nicy stojący pod bronią ze swej strony zapewniali bezpieczeństwo.

Rozdział XXI

1. Kiedy Józef w taki sposób sprawował zarząd w Galilei, pojawił się

pewien intrygant rodem z Gischali imieniem Jan340, syn Lewiego, człowiek,

który przewrotnością i chytrością przechodził wszystkich, jacy kiedykolwiek

niecnymi postępkami zdobyli sobie rozgłos. Z początku cierpiał biedę i nie-

dostatek przez długi czas stanowił przeszkodę dla jego występnych poczy-

nań. Kłamstwo miał na każde zawołanie i wprost po mistrzowsku umiał na-

dawać swoim łgarstwom pozory prawdy. Oszustwo uważał za cnotę i nie

gardził nim nawet w stosunkach z najbliższymi przyjaciółmi. Udawał życzli-

wego dla ludzi, lecz w nadziei zysku nie cofał się przed żadną zbrodnią.

Zawsze mierzył wysoko, a te ambicje rozbudzały w nim podłe występki. Był

rozbójnikiem, który zrazu działał samotnie, później jednak znalazł wspólni-

ków swych zuchwałych czynów, z początku nielicznych, ale w miarę powo-

dzenia liczba ich wzrastała. Starał się nie dobierać sobie nikogo łatwo dają-

cego się pokonać, lecz ludzi odznaczających się krzepkością, odwagą

i doświadczeniem wojennym. W ten sposób zebrał w końcu bandę liczącą

około czterystu mężów, którzy w większości byli zbiegami z okolic Tyru

i wsi sąsiednich. Z ich pomocą łupił całą Galileę, dając się we znaki ludności

podnieconej zbliżającą się wojną.

2. Zamyślał on nawet zostać wodzem i chciał sięgać jeszcze wyżej, lecz

na przeszkodzie stanął mu brak pieniędzy. Widząc, że Józef jest pod wielkim

wrażeniem jego energii, najpierw przekonał go, aby mu powierzył odbudowę

murów ojczystego miasta i przy tej okazji dobrze obłowił się kosztem za-

możnych obywateli341. Następnie zastosował bardzo chytrą kombinację: po-

starał się o pozwolenie odstawiania do granicy oliwy przeznaczonej dla Ży-

dów zamieszkałych w Syrii, którzy jakoby wzbraniali się używać jej, jeśli nie

pochodziła od ich rodaków. Przeto zakupił za monetę tyryjską wartości czte-

rech drachm attyckich cztery amfory oliwy i połowę jednej sprzedał za tę

samą cenę342. Ponieważ ziemia galilejska szczególnie nadaje się do uprawy

oliwek i wówczas dała obfity plon, on sam jeden wysłał potrzebującym duże

ilości oliwy i w ten sposób dorobił się ogromnych sum. Niebawem użył ich

na szkodę męża, który mu ten zarobek umożliwił. Uważając, że jeśli pozbę-

dzie się Józefa, sam stanie na czele Galilei, rozkazał podległym sobie rozbój-

nikom jeszcze bardziej nasilić łupieskie wyprawy, aby takim sposobem —

gdy w kraju zacznie się szerzyć ogólna anarchia — albo jakoś wodza zgła-

dzić, urządzając na śpieszącego z pomocą zasadzkę, albo jeśli pozostanie

obojętnym na działalność rozbójników oczernić go w oczach ludności. Od

dłuższego zresztą czasu rozsiewał pogłoski, jakoby Józef gotów był sprawę

żydowską zaprzedać Rzymianom i różnymi innymi machinacjami dążył do

obalenia tego męża.

3. W tym samym czasie kilku młodzieńców ze wsi Debaritta343, należą-

cych do straży wystawionej na Wielkiej Równinie, urządziło zasadzkę na za-

rządcę Agryppy i Bereniki, Ptolemeusza, i zrabowało cały wieziony przezeń

bagaż. Zawierał on między innymi sporo kosztownych szat, mnóstwo srebr-

nych pucharów i sześćset sztuk złota344. Ponieważ nie mogli po cichu rozpo-

rządzić się takim łupem, wszystko przywieźli do Józefa do Tarichei345. Ten

zaś potępił ich gwałt na ludziach królewskich i przyniesione przedmioty oddał

na przechowanie najprzedniejszemu obywatelowi Tarichei, Anneuszowi346,

zamierzając odesłać je właścicielom przy nadarzającej się sposobności. Lecz

ten postępek ściągnął nań wielkie niebezpieczeństwo. Albowiem grabieżcy,

którzy z jednej strony byli oburzeni tym, że nie otrzymali żadnej części z przy-

niesionego łupu, z drugiej zaś zdawali się odgadywać zamysły Józefa, podej-

rzewając, że będzie chciał owoce ich trudu podarować królewskiemu rodzeń-

stwu, rozbiegli się nocą po wsiach i wszędzie okrzyczeli go zdrajcą. Także

sąsiednie miasta doprowadzili do wrzenia, wskutek czego z nastaniem dnia sto

99

tysięcy uzbrojonych ludzi wystąpiło pospołu przeciw Józefowi. Tłum, który

zebrał się w hipodromie w Tarichei, wznosił raz po raz groźne okrzyki: jedni

wołali, by zdrajcę ukamienować, drudzy, by go spalić żywcem. Podżegał jesz-

cze wielu Jan347 i wraz z nim niejaki Jezus, syn Sapfiasza, ówczesny archont

miasta Tyberiady. Tedy wszyscy przyjaciele i członkowie straży przybocznej

Józefa, oprócz czterech, wystraszeni wybuchem wściekłości tłumu zbiegli. On

sam jeszcze był pogrążony we śnie i obudził się dopiero w chwili, gdy miano

podłożyć ogień. A kiedy czterej pozostali mężowie nakłaniali go do uciecz-

ki348, on nie uląkł się ani tego, że go opuszczono, ani liczby napastników, lecz

wybiegł z rozdartymi szatami, z głową posypaną popiołem, rękoma skrzyżo-

wanymi z tyłu i mieczem uwiązanym u szyi. Na ten widok litość zdjęła jego

bliskich znajomych, a szczególnie mieszkańców Tarichei, lecz ludzie ze wsi

i okolicznych stron, widząc w nim człowieka znienawidzonego, miotali nań

obelgi i domagali się, aby dostarczył natychmiast mienie stanowiące publicz-

ną własność i przyznał się do swoich zdradzieckich układów. Z całego jego

zachowania z góry wnosili, że nie wyprze się żadnego z czynów, o które go

posądzano, i że uczynił z siebie takie żałosne widowisko, aby uzyskać przeba-

czenie. Tymczasem dla niego przyjęcie tej upokarzającej postawy było tylko

częścią ukartowanego podstępu. Zmierzając do poróżnienia między sobą swo-

ich przeciwników, oświadczył, że wyzna wszystko na temat tego, co ich tak

oburza, i kiedy następnie pozwolono mu mówić, rzekł: „Nie miałem ja zamia-

ru ani skarbów tych odesłać do Agryppy, ani sam sobie ich przywłaszczyć.

Nigdy bowiem nie pragnąłem mieć za przyjaciela kogoś, kto jest waszym wro-

giem, ani ze szkodą dla dobra ogółu dążyć do osobistej korzyści. Wszelako

widząc, mężowie tarichejscy, że to przede wszystkim wasze miasto wymaga

wzmocnienia stanu swojej obronności i potrzebuje pieniędzy, aby wznieść

mury, i bojąc się, aby mieszkańcy Tyberiady i inne miasta nie patrzyły na ten

łup zbyt pożądliwym okiem, postanowiłem skarby te w ukryciu przechować,

aby zbudować wam mur. Jeśli macie coś przeciwko temu, każę tu przynieść

przekazane mi przedmioty i oddać je wam do rozgrabienia. Jeśli jednak niesłu-

szne były rady moje dla was, to ukarzcie człowieka, który chciał być waszym

dobroczyńcą349″.

4. Słowa te Tarichejczycy przyjęli przyjaznymi okrzykami, natomiast

mieszkańcy Tyberiady i innych miast nie szczędzili mu obelg i gróźb. Jedni

i drudzy pozostawili Józefa i jęli spierać się między sobą. On zaś, pokładając

ufność w mężach, których już sobie pozyskał — byli to Tarichejczycy w li-

czbie około czterdziestu tysięcy — coraz śmielej przemawiał do całego tłu-

mu. Srodze zganił ich pochopność i oświadczył, że umocni Taricheę przy po-

mocy środków, jakimi w danej chwili rozporządza, lecz zatroszczy się także

o podobne podniesienie stanu obronnego innych miast. Znajdą się bowiem

pieniądze, jeśli będą zgodni co do tego, przeciwko komu mają się o nie sta-

rać, zamiast wyładowywać gniew swój na tym, który ich dostarcza.

5. Teraz odeszła także pozostała masa oszukanych, choć jeszcze

w gniewnym nastroju. Jednakże dwa tysiące uzbrojonych ludzi350 ruszyło na

Józefa, otaczając wśród pogróżek dom, do którego zdążył był dotrzeć. Także

w stosunku do nich Józef po raz drugi uciekł się do podstępu. Otóż wszedł on

na dach i wyciągniętą prawicą uciszywszy ich wrzawę oświadczył, że nie

wie, co chcą od niego uzyskać, albowiem wskutek wzajemnego przekrzyki-

wania się nie może niczego usłyszeć. Uczyni wszystko, czego zarządają, jeśli

przyślą do jego domu ludzi w celu spokojnego omówienia sprawy. Usły-

szawszy to, przedniejsi obywatele weszli wraz z urzędnikami do środka351.

On zaś kazał ich zawlec do najdalszej części domu i zamknąwszy drzwi tak

długo ich wszystkich chłostać, aż odsłoniły się wnętrzności. Tłum tymcza-

sem stał wokół domu sądząc, że wysłańcy po wejściu wyłuszczą swoje racje

w dłuższej rozmowie. Nagle Józef polecił drzwi otworzyć i wypuścić po-

krwawionych mężów, czym takiego strachu napędził wygrażającym się lu-

dziom, że porzucili broń i poczęli uciekać.

6. Wydarzenie to jeszcze spotęgowało zawiść Jana, który po raz drugi

uknuł przeciw Józefowi spisek352. Udając chorego, listownie zwrócił się do

Józefa, aby mu zezwolił na korzystanie z ciepłych źródeł w Tyberiadzie353

100

dla odbycia kuracji. Ten zaś nie zdołał jeszcze przejrzeć spiskowca i napi-

sał do starszyzny miast, aby Jana przyjęto gościnnie i zapewniono mu

wszystko, czego będzie potrzebował. Toteż skorzystał on z tych dobro-

dziejstw, ale po dwu dniach przystąpił do wykonania zadania, dla którego

tam przybył. Zaczął więc nakłaniać — jednych przy pomocy kłamstw, dru-

gich przekupstwem — do buntu przeciwko Józefowi. Jednakże Silas, które-

mu Józef powierzył zadanie czuwania nad miastem, dowiedziawszy się

o tym, natychmiast napisał mu o przygotowywaniu spisku na jego życie.

Józef po otrzymaniu354 listu nocą ruszył w drogę i po szybkim marszu do-

tarł wczesnym rankiem do Tyberiady. Na spotkanie wyległa cała ludność

miasta, a Jan, choć podejrzewał, że to przybycie Józefa niczego dobrego

mu nie wróży, jednak, sam symulując chorobę, wysłał jednego ze znajo-

mych i tłumaczył się, że jest przykuty do łoża i nie może mu złożyć osobi-

ście uszanowania355. Kiedy zaś Józef zwołał na stadion356 mieszkańców

Tyberiady na zgromadzenie i chciał przedstawić to, co mu doniesiono, Jan

wysłał skrycie uzbrojonych mężów, polecając im zabić go. A gdy tłum spo-

strzegł, że ci dobywają mieczów, podniósł krzyk. Słysząc te głosy, Józef

odwrócił się i zobaczywszy ostrze skierowane ku sobie w celu zadania

śmiertelnego ciosu, rzucił się w dół na brzeg — stał bowiem w czasie prze-

mówienia do ludu na wzgórku na sześć łokci wysokim — i wskoczywszy

z dwoma żołnierzami357 ze swojej straży do łodzi, która stała na kotwicy

w pobliżu, schronił się na środek jeziora.

7. Jego żołnierze jednak natychmiast chwycili za broń i ruszyli na spi-

skowców. Wtedy Józef, bojąc się, aby przez bratobójczą wojnę rozpętaną

wskutek zawiści garstki ludzi nie skazać miasta na zniszczenie, przez po-

słańców polecił oznajmić swoim ludziom, aby ograniczyli się tylko do są-

moobrony i nikogo nie zabijali ani winnych nie pociągali do odpowiedzial-

ności. Ci tedy zgodnie z tym rozkazem zachowali się spokojnie, lecz okoli-

czna ludność, dowiedziawszy się o spisku i jego inspiratorze, zebrała się,

aby zaatakować Jana. Ten jednak zdołał przedtem zbiec do swojej rodzin-

nej Gischali. Teraz ciągnęli do Józefa Galilejczycy z jednego miasta po

drugim i zebrawszy się w liczbie kilku tysięcy mężów ciężkozbrojnych,

wołali, że przybyli, aby pomścić się na wspólnym wrogu, Janie, i chcą go

żywcem spalić, jako też miasto, które mu udzieliło schronienia. On zaś

rzekł im, że wielce sobie ceni ich życzliwość, ale ostudził ich zapędy, gdyż

wolał wrogów pokonać rozumem zamiast ich zabijać. Spisał więc z każde-

go miasta imiona tych, co wraz z Janem podnieśli bunt — a współmiesz-

kańcy takich chętnie wskazywali — i przez heroldów zagroził, że

wszystkim, którzy w ciągu pięciu dni358 nie zerwą z Janem, mienie zostanie

zabrane, a domy ich wraz z rodzinami spalone. Takim sposobem od razu

skłonił do dezercji trzy tysiące359 ludzi, którzy przyszli do niego i złożyli

swój oręż u jego stóp. Jan z pozostałymi ludźmi — a było ich około dwa

tysiące zbiegów syryjskich360 — zmuszony był zaprzestać jawnych wystą-

pień i znów przejść do potajemnego spiskowania. Wyprawił tedy skrycie

posłańców do Jerozolimy i oczernił Józefa, że ma potężne siły dodając, że

jeśli się temu nie zapobiegnie, to wkroczy on do stolicy jako tyran, jakiego

ona jeszcze nie widziała. Lud, który przewidywał, że będzie się rozsiewać

takie oszczerstwa, nic sobie z tego nie robił. Jednakże przedniejsi obywate-

le i niektórzy z urzędników przez zawiść cichaczem posłali Janowi pienią-

dze na zwerbowanie żołnierzy najemnych, aby wszczął wojnę z Józefem.

Sami zaś wspólnie uradzili, aby także odwołać go ze stanowiska dowódcy,

lecz nie łudzili się, żeby sama uchwała wystarczała. Dlatego też wysłali

dwa tysiące pięciuset ludzi uzbrojonych361 i czterech spośród wybitnych

mężów: Joesdrosa362, syna Nomikosa, Ananiasza, syna Sadukesa, Szymona

i Judę363, synów Jonatesa — a wszyscy czterej byli znakomitymi mówcami

— aby starali się podkopać popularność Józefa. Jeśli stawi się dobrowolnie,

mieli mu pozwolić na usprawiedliwienie się ze swego postępowania, lecz

gdyby on chciał na siłę pozostać na stanowisku, traktować go jak wroga.

Tymczasem przyjaciele powiadomili Józefa, że nadciąga wojsko, lecz nie

potrafili wyjaśnić przyczyny tego, ponieważ przeciwnicy powzięli swój

101

plan potajemnie. Ponieważ nie mógł naprzód podjąć żadnych środków

ostrożności, więc skoro tylko oni nadeszli, cztery miasta od razu przeszły

na stronę przeciwników, a to Sefforis, Gabara364, Gischala i Tyberiada. Ale

niebawem Józef wszystkie365 je odzyskał bez uciekania się do oręża i przy

pomocy podstępu dostał w swoje ręce czterech przywódców i najlepszych

żołnierzy i odesłał ich do Jerozolimy. Lud srodze na nich rozgniewany rad

byłby ich zgładzić wraz z tymi, którzy ich posłali, gdyby przedtem nie uda-

ło się im zbiec.

8. Od tej pory strach przed Józefem nie pozwalał Janowi opuszczać mu-

rów Gischali. W kilka dni później znowu powstała Tyberiada, której miesz-

kańcy zwrócili się do króla Agryppy z wezwaniem o pomoc. A gdy ten

w umówionym czasie w ogóle się nie zjawił, natomiast owego dnia pokazało

się kilku jeźdźców rzymskich, obwołano Józefa banitą. O zbuntowaniu się

Tyberiady rychło wieść dotarła do Tarichei, lecz Józef wysłał wszystkich

swoich żołnierzy, aby ściągnęli żywność, i sam nie mógł nic zdziałać prze-

ciwko buntownikom ani też nie chciał przypatrywać się temu bezczynnie

z obawy, aby wojska królewskie, wykorzystując jego ociąganie się, nie

wtargnęły przed nim do miasta. Nazajutrz także nie mógł niczego przedsię-

wziąć, jako że był to dzień sabbatu. Postanowił tedy podejść buntowników

podstępem. Bramy Tarichei polecił zamknąć, aby nikt nie mógł zdradzić jego

planu tym, przeciwko którym był ukartowany. Następnie zebrał wszystkie

łodzie na jeziorze (znaleziono ich dwieście trzydzieści366), a w każdej sie-

działo nie więcej niż czterech żeglarzy, i z wielką szybkością płynął w kie-

runku Tyberiady. A kiedy znalazł się w takiej odległości od miasta, że nieła-

two było dostrzec, co się tam działo, wydał rozkaz, aby prawie nie obsadzone

czółna wypłynęły na jezioro, a sam, mając tylko siedmiu uzbrojonych żołnie-

rzy ze swojej gwardii przybocznej, podpłynął bliżej, aby można go było wi-

dzieć. Gdy z murów spostrzegli go przeciwnicy, którzy jeszcze miotali nań

obelgi, strach ich obleciał, gdyż wyobrażali sobie, że wszystkie łodzie pełne

są uzbrojonego367 wojska. Przeto odrzucili broń i wymachując gałązkami

oliwnymi jako błagalnicy, prosili o oszczędzenie miasta368.

9. Józef srodze im się wygrażał i czynił gorzkie wyrzuty, najpierw, że

w chwili, gdy podjęli wojnę z Rzymianami, przedwcześnie marnują swoje

siły w waśniach wewnętrznych i czynią właśnie to, co jest najgorętszym

pragnieniem ich nieprzyjaciół; dalej, że targnęli się na człowieka, który za-

biega o ich bezpieczeństwo i nawet nie wstydzili się zamknąć bram miasta

przed tym, który wzniósł jego mury. Oświadczył jednak, że da posłuchanie

mężom, którzy będą chcieli usprawiedliwić się i swoimi osobami zagwa-

rantują wierność miasta. Natychmiast zeszło doń dziesięciu najprzedniej-

szych mieszkańców Tyberiady. Tym kazał wejść do jednej z łodzi,

a sternikowi jej odpłynąć dalej od lądu. Z kolei polecił podejść pięćdziesię-

ciu dalszym najwybitniejszym członkom rady, rzekomo w tym celu, aby

i oni dali pewną porękę wierności. I tak kolejno, wymyślając nowe prete-

ksty, wywabiał coraz to innych ludzi pod pozorem zawarcia układu. Sterni-

kom tak zapełnianych łodzi rozkazał jak najspieszniej płynąć do Tarichei i

mężów owych wtrącić do więzienia. Tak w końcu dostał w swoją moc ca-

łą radę w liczbie sześciuset członków oraz około dwu tysięcy innych oby-

wateli i na swoich łodziach zawiózł do Tarichei.

10. Wszyscy pozostali okrzyknęli głównym winowajcą wywołania bun-

tu niejakiego Kleitusa i wzywali Józefa, aby na niego swój gniew obrócił.

On jednak nie chciał nikogo karać śmiercią i rozkazał jednemu z żołnierzy

swojej straży przybocznej, niejakiemu Lewinowi, wyjść na brzeg i Kleituso-

wi obciąć ręce. Ten jednak bał się i oświadczył, że nie stanie sam jeden po-

śród gromady wrogów. Wtedy Kleitus, widząc, że Józef siedzący w swej ło-

dzi jest mocno rozsierdzony i gotów jest sam na ląd wyskoczyć, aby mu karę

wymierzyć, począł go z brzegu błagać o pozostawienie mu jednej ręki. Ów

zgodził się na to pod warunkiem, że sam sobie jedną obetnie. Wtedy Kleitus,

dobywszy miecza swoją prawicą, obciął sobie rękę lewą. Taki to strach

wzbudzał Józef. Mając puste łodzie i siedmiu członków załogi z powrotem

wziął wówczas pod swoją władzę całą ludność i odzyskał Tyberiadę. Lecz

102

kiedy po kilku dniach dowiedział się, że miasto razem z mieszkańcami Sef-

foris znowu się zbuntowało, pozwolił żołnierzom ograbić je. Kazał jednak

znieść cały łup i zwrócić go mieszkańcom. Tak samo postąpił z Sefforis. Po-

konawszy owe miasta, chciał mieszkańcom tą grabieżą dać nauczkę, a odda-

jąc im mienie znów zaskarbić sobie życzliwość.

Rozdział XXII

1. Tak więc w Galilei wygasły niepokoje, a skoro ustały wewnętrzne

spory, przystąpiono do przygotowania się do wojny z Rzymianami. W Jerozo-

limie arcykapłan Ananos369 i przedniejsi obywatele, którzy nie sprzyjali Rzy-

mianom, doprowadzili mur do należytego stanu, jak również liczne machiny

wojenne. W całym mieście wykuwano pociski i uzbrojenie. Młodzież tłumnie

gromadziła się w celu odbywania regularnych370 ćwiczeń i miasto rozbrzmie-

wało zgiełkiem. Mężowie umiarkowani byli pełni głębokiego przygnębienia,

a wielu przewidując przyszłe nieszczęścia, poczęło głośno biadać. Znaki, któ-

re zdaniem miłujących pokój zapowiadały nieszczęście, podżegacze wojenni

wyjaśniali podług swoich życzeń, a miasto jeszcze przed przybyciem Rzy-

mian znajdowało się w takim stanie, jakby już było skazane na zagładę. Ana-

nos przemyśliwał nad tym, jakby stopniowo doprowadzić do zaprzestania

przygotowań wojennych, a buntowników oraz szaleńców zwanych zelotami

skłonić do pożyteczniejszej działalności, lecz musiał ulec ich przemocy. Jaki

zaś los go spotkał, przedstawimy w dalszym opowiadaniu371.

2. W toparchii Akrabatene Szymon, syn Giorasa372, zebrał silną grupę

powstańców i oddał się grabieży. Nie tylko plądrował domy zamożnych, lecz

pozwalał sobie nawet na stosowanie tortur i już teraz dawał się poznać jako

późniejszy tyran. Kiedy Ananos i urzędnicy wysłali nań wojsko, zbiegł ze

swoimi ludźmi do rozbójników w Masadzie373 i tam pozostał, aż Ananos

i inni jego wrogowie ponieśli śmierć. Tymczasem wespół z tamtymi ludźmi

tak łupił Idumeę, że przywódcy z powodu ogromnej liczby zabójstw i nie-

ustannych napadów rabunkowych zmuszeni byli wystawić wojsko, aby ubez-

pieczało wsie. Taka była sytuacja w Idumei.

204

103

KSIĘGA TRZECIA

Rozdział I

1. Kiedy Neron otrzymał wiadomość1 o klęskach poniesionych w Ju-

dei, był nimi, rzecz jasna, w głębi duszy wstrząśnięty i zatrwożony, lecz wo-

bec innych zachowywał się, jakby lekceważył tę całą sprawę i tylko czuł

gniew twierdząc, że to, co się wydarzyło, raczej należy przypisać gnuśności

wodzów niż dzielności nieprzyjaciół. Uznał, że powaga cesarstwa każe mu

z wyniosłością przyjmować ponure wieści i czynić wrażenie, że dusza jego

jest wyższa nad wszelki zły los. Wszelako widać było z jego zatroskania, że

dręczył go wewnętrzny niepokój.

2. Kiedy zastanawiał się nad tym, jakiemu mężowi ma powierzyć

wstrząsany zaburzeniami Wschód oraz sprawę ukarania Żydów za bunt

i utrzymanie w posłuszeństwie Rzymianom sąsiednich ludów zarażonych tą

samą chorobą, to tylko w jednym Wespazjanie2 widział człowieka, który do-

rósł do takiego zadania i zdolny był udźwignąć brzemię tak wielkiej wojny.

Mąż ten, będąc od młodych lat żołnierzem, zestarzał się w służbie wojsko-

wej3 i przedtem już zapewnił spokój Rzymianom na Zachodzie nękanym

przez Germanów oraz przyłączył przy pomocy oręża nieznaną dotąd Bryta-

nię. W ten sposób zapewnił zaszczyt odbycia triumfu ojcu Nerona, Klaudiu-

szowi4, choć on sam nie wylał ani kropli potu.

3. Neron więc poczytał to za dobrą wróżbę i biorąc pod uwagę stateczny

i wsparty doświadczeniem wiek Wespazjana oraz upatrując niemałą rękojmię

zaufania do jego osoby w synach i ich młodzieńczej krzepkości jako narzędziu

mądrości ojco,wskiej — a może za boskim zrządzeniem tak miały się kształto-

wać przyszłe losy państwa — posłał tego męża, aby objął dowództwo nad

wojskami syryjskimi, nie szczędząc mu także, jak to bywa w krytycznej sytu-

acji, gdy rzecz nagli, licznych pochlebstw i uprzejmości. Tedy Wespazjan wy-

słał z Achai, gdzie przebywał z Neronem, swego syna Tytusa do Aleksandrii,

aby stamtąd zabrał piętnasty legion5, a sam przeprawiwszy się przez Helle-

spont przybył drogą lądową do Syrii i tam zgromadził siły rzymskie oraz licz-

ne zastępy wojsk posiłkowych nadesłane przez ościennych królów6.

Rozdział II

1. Po klęsce Cestiusza Żydzi, owładnięci pychą wskutek tak nieocze-

kiwanego sukcesu, dali się ponieść wojowniczym nastrojom i jakby uskrzyd-

leni szczęściem wojennym postanowili wojnę jeszcze rozszerzyć. Rychło

ściągnęli wszyscy najzdolniejsi do boju mężowie i ruszyli na Askalon7. Jest

to stare miasto, odległe od Jerozolimy o pięćset dwadzieścia stadiów i z da-

wien dawna przez Żydów znienawidzone. Dlatego też wówczas uznali, że

jest ono dość blisko, aby stać się celem ich pierwszego ataku. Wyprawą kie-

rowali trzej mężowie odznaczający się niezwykłą krzepkością i rozumem:

Perejczyk Niger, Babilończyk Silas i oprócz nich Jan esseńczyk8. Miasto

Askalon było silnie obwarowane, lecz prawie ogołocone z obrońców. Obsadę

bowiem stanowiła zaledwie kohorta wojska pieszego i oddział jazdy pod wo-

dzą Antoniusza9.

2. Porwani dzikim zapałem Żydzi tak przyspieszyli marsz, że dotarli na

miejsce jakby wyruszyli zupełnie z bliska. Lecz Antoniusz, któremu nie tajny

był ich zamierzony atak, wpierw wywiódł jazdę i nie uląkłszy się ani liczby,

ani śmiałości nieprzyjaciół, mężnie przyjął ich pierwsze uderzenia i odparł

zmierzających do muru. A że walczyli tu niedoświadczeni z zaprawionym do

boju, piechota z jazdą, idący bezładną kupą z żołnierzami w zwartych szere-

gach, uzbrojeni byle jak z ciężkozbrojnymi zastępami w pełnym rynsztunku,

kierujący się więcej zapałem niż rozwagą z nawykłymi do karności i spełnia-

jącymi wszystko na dany sygnał, nacierający znaleźli się w wielkich opałach.

Skoro tylko bowiem w ich pierwsze szeregi wkradło się zamieszanie, rzucili

się do ucieczki przed jazdą i wpadając na tych, którzy z tyłu parli do muru,

sami dla siebie stawali się wrogami, aż w końcu, ustępując przed atakami

konnicy, wszyscy rozproszyli się po całej równinie. Ta zaś rozpościerała się

104

szeroko i na całym obszarze była dogodna do działań jazdy. Okoliczność ta

znakomicie ułatwiła Rzymianom zadanie, lecz stała się przyczyną istnej rzezi

wśród Żydów. Jeźdźcy bowiem zabiegali drogę uciekającym, zawracali ich

i przedzierali się przez tłumy stłoczone podczas ucieczki, wybijając ich cały-

mi gromadami. Inni okrążali pozostałych, w którąkolwiek stronę się zwraca-

li, i pędząc koło nich, bez trudu przeszywali ich oszczepami. Mimo całej li-

czebnej przewagi, Żydzi czuli się w swojej bezradności zupełnie opuszczeni,

natomiast Rzymianie, choć ich było niewielu, przy swoim powodzeniu mieli

poczucie, że jest ich do prowadzenia walki aż nadto dużo. Gdy tedy jedni,

mimo doznanych ciosów, trwali w oporze, wstydząc się zbyt szybkiej uciecz-

ki i żywiąc nadzieję na odmianę losu, a drudzy z niesłabnącym zapałem wy-

zyskiwali swoje powodzenie, bitwa przeciągnęła się aż do wieczora i w koń-

cu poległo po stronie żydowskiej dziesięć tysięcy mężów i dwu wodzów: Jan

i Silas. Reszta, przeważnie okryta ranami, schroniła się z ocalałym wodzem

Nigerem do pewnej mieściny idumejskiej noszącej nazwę Chaallis10. Po stro-

me rzymskiej w czasie tej bitwy tylko nieliczni odnieśli rany.

3. Mimo tak dotkliwej klęski Żydzi nie upadli na duchu, przeciwnie,

doznane niepowodzenie spotęgowało ich śmiałość. Nie bacząc na walające

się jeszcze u ich stóp trupy, zaślepieni poprzednimi sukcesami dali się skusić

do wejścia na drogę prowadzącą do nowej katastrofy. Nie czekając nawet na

wyleczenie ran, znów skupili wszystkie swoje siły i z jeszcze większą zapal-

czywością i liczniejszymi zastępami ruszyli z powrotem na Askalon. Lecz

przy ich braku doświadczenia i innych niedostatkach w rzemiośle wojennym

spotkał ich ten sam, co poprzednio, tragiczny los. Antoniusz bowiem urządził

na drogach wiodących do miasta zasadzki, których ofiarą padli zaskoczeni

Żydzi. Okrążeni przez jeźdźców, zanim zdołali ustawić się w szyku bojo-

wym, znów stracili ponad osiem tysięcy ludzi, wszyscy pozostali zaś pierz-

chli, a wraz z nimi także Niger, który w czasie ucieczki błysnął niejednym

bohaterskim czynem. Ścigani przez nieprzyjaciół schronili się w pewnej sil-

nie obwarowanej wieży we wsi noszącej nazwę Belzedek11. Żołnierze Anto-

niusza, nie chcąc podjąć się trudu oblegania niełatwej do wzięcia wieży ani

też pozwolić ujść z życiem wodzowi i najdzielniejszemu wśród nieprzyjaciół

żołnierzowi, podpalili mur. Skoro wieża stanęła w płomieniach, Rzymianie

odeszli ciesząc się, że niechybnie zginie także Niger. On tymczasem zesko-

czył z wieży i schronił się do jaskini położonej w najdalszym zakątku twier-

dzy i gdy po trzech dniach poszukiwano go wśród żałosnych zawodzeń, aby

go pogrzebać, odezwał się z głębi jego głos. A kiedy wyszedł, serca Żydów

napełnił niespodziewaną radością, gdyż wierzono, że ocaliła go opatrzność

Boża, aby był ich wodzem na przyszłość12.

4. Tedy Wespazjan zabrał swoje siły z Antiochii (jest ona stolicą Syrii

i pod względem wielkości oraz zamożności zajmuje bezspornie trzecie miej-

sce13 w świecie zamieszkanym, podlegającym Rzymianom), tam połączył się

z królem Agryppą, który oczekiwał jego przybycia z wszystkimi swoimi za-

stępami, i spiesznie podążył do Ptolemaidy14. Do tego miasta wyszli na jego

spotkanie mieszkańcy galilejskiego Sefforis, którzy sami tylko w tej prowincji

zachowali się spokojnie. Mając na względzie własne bezpieczeństwo i licząc

się z potęgą Rzymian, jeszcze przed nadejściem Wespazjana dali zapewnienie

Cezeniuszowi Gallusowi15 i otrzymawszy odeń porękę, wpuścili załogę rzym-

ską. Toteż wówczas zgotowali wodzowi serdeczne przyjęcie i z wielką chęcią

przyrzekli swoją pomoc jako sprzymierzeńcy w walce z rodakami. Wódz zaś,

ulegając ich prośbie, oddał im tymczasowo dla zabezpieczenia jeźdźców

i wojsko piesze w sile, jaką uważał za konieczną dla odparcia napaści Żydów,

jeśliby ci wzniecali niepokoje. Wydawało mu się bowiem, że w obliczu zbli-

żającej się wojny byłoby rzeczą wielce niebezpieczną utracić Sefforis, najwię-

ksze miasto w Galilei, silnie obwarowane swoim naturalnym położeniem i na-

dające się do pełnienia straży nad całym narodem.

Rozdział III

1. Galilea składa się z dwóch części, tak zwanej Górnej Galilei i Do-

lnej. Otaczają ją Fenicja i Syria, a na zachodzie graniczy ona z ziemią Ptole-

maidy i górą Karmel, dawniej należącą do Galilei, obecnie do Tyru. U jej

105

stóp leży Gaba16, „miasto jeźdźców”, nazwane tak dlatego, że osiedlali się

w niej jeźdźcy zwolnieni ze służby przez króla Heroda. Od południowej stro-

ny rozciąga się ziemia Samarii i Scytopolis aż do wód Jordanu. Na wscho-

dzie oddzielają ją ziemie Hippos, Gadary i Gaulanitydy, a także biegnąca tu-

taj granica królestwa Agryppy17. Od północy zamyka ją Tyr i należąca do

niego ziemia. Tak zwana Dolna Galilea ciągnie się na długość od Tyberiady

do Chabulon, które sąsiaduje z nadmorskim obszarem Ptolemaidy. Na szero-

kość zajmuje obszar od wsi położonej na Wielkiej Równinie i zwanej Eksalot

aż do Bersaby. Tu zaczyna się Górna Galilea i rozciąga się wszerz do wsi

Baka, która graniczy z ziemią tyryjską, a na długość od wsi Telia, leżącej

w pobliżu Jordanu, aż do Merot18.

2. Mimo że obie części mają tak ograniczone rozmiary i znajdują się

pośrodku tylu obcych narodów, jednak zawsze potrafiły zwycięsko odpierać

wszelkie napaści nieprzyjacielskie. Galilejczycy bowiem od dziecka zapra-

wiają się do wojny, zawsze było ich dużo i nigdy nie brakowało ani mężom

odwagi, ani krainie mężów. Ziemia tu jest wszędzie urodzajna, bogata w pa-

sze i porośnięta wszelkiego rodzaju drzewami, tak że świetne warunki pocią-

gają do pracy na roli nawet takiego, który nie ma do tego żadnego zamiłowa-

nia. Przeto cała ziemia była uprawiana przez mieszkańców i żaden skrawek

nie leżał odłogiem. Miasta są tu gęsto rozsiane, liczne wsie dzięki żyzności

gleby w ogóle bardzo ludne, tak że najmniejsza z nich liczy ponad piętnaście

tysięcy mieszkańców19.

3. Ogólnie biorąc Galilea pod względem rozległości swej ziemi ustępuje

Perei, ale góruje nad nią zasobnością: cała bowiem jest uprawna i w każdym

miejscu wydaje płody, gdy tymczasem Perea obejmuje większy obszar, ale

przeważnie jest pustynna, kamienista i zbyt dzika, aby mogła rodzić szlachet-

ne owoce. Są też tam części urodzajniejsze, przynoszące wszelkiego rodzaju

plony, a równiny porastają różne drzewa, ale szczególnie hoduje się tu drzewo

oliwne, winną latorośl i palmy. Krainę tę zraszają rwące potoki i źródła zaw-

sze obficie wodą tryskające, jeśli nawet te pierwsze wysychają w skwarze lata.

Rozciąga się na długość od Macherontu do Pelli, a na szerokość od Filadelfii

do Jordanu20. Na północy graniczy z Pellą, o której dopiero co wspomnieli-

śmy, na zachodzie z Jordanem. Od południa krańce jej stanowi Moabitis, a od

wschodu ograniczają ją Arabia i Sebonitis21 oraz Filadelfia i Geraza.

4. Ziemia Samarytańska leży pośrodku między Galileą a Judea. Zaczy-

na się od wsi zwanej Ginea22, położonej na [Wielkiej Równinie], a kończy

się przy toparchii Akrabateny23. Pod względem właściwości naturalnych ni-

czym nie różni się od Judei. Obie te krainy mają bowiem pagórki i równiny,

łagodny klimat i żyzną glebę, co sprzyja uprawie roli, są bujnie porośnięte

drzewami i rodzą w obfitości zarówno dzikie, jak i szlachetne owoce, bo nig-

dzie nie ma miejsc pustynnych, lecz ziemia przeważnie jest zraszana de-

szczem. Wszystkie płynące tu wody mają niezwykle przyjemny smak i dzię-

ki obfitości dobrej paszy bydło daje więcej mleka niż gdzie indziej.

Najlepszym jednak dowodem żyzności ziemi i kwitnącego stanu w obu tych

krainach jest gęste zaludnienie24.

5. Na ich granicy leży wieś Anuat, zwana też Borkajos25, i stanowi pół-

nocny kraniec Judei, południowy zaś —jeśli mierzyć na długość — wieś się-

gająca granicy z Arabami, a nosząca u tamtejszych Żydów nazwę Jordan26. Na

szerokość rozciąga się od rzeki Jordan do Joppy. W samym środku niej leży

miasto Jerozolima27, dzięki czemu niektórzy nie bez racji nazywali gród ten

pępkiem krainy. Judea nie jest pozbawiona także przyjemności, jakie daje mo-

rze, ponieważ jej wybrzeże sięga granic Ptolemaidy28. Dzieli się na jedenaście

kleruchii29, nad którymi panuje Jerozolima jako stolica, dominując nad całą

okolicą jak głowa nad ciałem. Poza nią reszta krainy dzieli się na toparchie:

Gofna jest na drugim miejscu, dalej Akrabeta, potem Tamna, Lidda, Emmaus,

Pelle, Idumea, Engaddi, Herodejon i Jerycho. Po nich idą Jamnia i Joppa jako

miasta okręgowe i jeszcze do nich należą: ziemia gamalicka, Gaulanityda, Ba-

tanea i Trachonityda, które wchodzą też w skład królestwa Agryppy30. Jego

kraina zaczyna się od góry Liban i źródeł Jordanu i ciągnie się na szerokość31

do Jeziora Tyberiadzkiego, a na długość od wsi zwanej Arfa aż do Julias32.

106

Mieszkają tam pospołu Żydzi i Syryjczycy. Tyle chcieliśmy, jak można było

najzwięźlej, powiedzieć o krainie judejskiej i okolicznej ziemi.

Rozdział IV

1. Pomoc przysłaną przez Wespazjana dla mieszkańców Sefforis stano-

wiło tysiąc jeźdźców i sześć tysięcy żołnierzy pieszych pod wodzą trybuna

Placidusa33. Najpierw rozbito obóz na Wielkiej Równinie, potem podzielono

się: wojsko piesze rozłożyło się w mieście w celu zapewnienia mu ochrony,

jazda zaś pozostała w obozie. Obie grupy raz po raz czyniły wypady i najaz-

dami na okoliczne ziemie wyrządziły Józefowi i jego ludziom znaczne szko-

dy. Kiedy ci ostatni siedzieli spokojnie w miastach, Rzymianie łupili okolicę

i przepędzali tych, którzy odważyli się czynić wypady. Tedy Józef spiesznie

ruszył na Sefforis spodziewając się, że zajmie to miasto, które sam opasał

murem zanim jeszcze mieszkańcy jego sprzeniewierzyli się Galilejczykom,

tak że nawet Rzymianom byłoby trudno je zdobyć. Toteż przekonawszy się,

że nie jest w stanie zmusić szturmem mieszkańców Sefforis do poddania

się34 ani też zjednać ich sobie namową, porzucił tę nadzieję. Ale napadem

tym spowodował jeszcze większe zaostrzenie się wojny na prowincji, bo

Rzymianie, rozwścieczeni tym postępkiem, nieustannie i w dzień, i w nocy

pustoszyli ich pola, rabowali dobytek mieszkańców wsi, zawsze przy tym za-

bijając zdolnych do noszenia broni, a słabych zaprzedając w niewolę. Pożoga

i mord napełniły całą Galileę i nie oszczędzono jej żadnego cierpienia lub

nieszczęścia. Jedyne schronienie prześladowanym mieszkańcom dawały

miasta, które Józef umocnił.

2. Tytus, przeprawiwszy się z Achai do Aleksandrii szybciej, niż moż-

na było oczekiwać ze względu na porę zimową, przejął siły oddane pod jego

dowództwo i szybkim marszem niebawem dotarł do Ptolemaidy. Tutaj zastał

ojca z jego dwoma legionami35 — były to najświetniejsze legiony piąty

i dziesiąty — do których dołączył przyprowadzony jeszcze przez siebie pięt-

nasty. Legionom tym towarzyszyło osiemnaście kohort36. Nadto z Cezarei

przybyło pięć kohort i jeden oddział jazdy, a pięć dalszych oddziałów kon-

nych z Syrii. Dziesięć kohort liczyło po tysiąc żołnierzy pieszych, pozosta-

łych trzynaście po sześćset i po stu dwudziestu jeźdźców. Zebrały się także

znaczne siły posiłkowe od królów. Antioch, Agryppa i Soajmos37 przysłali

po dwa tysiące łuczników pieszych i po tysiąc jeźdźców, Arab Malchos do-

starczył tysiąc jeźdźców i pięć tysięcy żołnierzy pieszych, z których więk-

szość stanowili łucznicy. W ten sposób wszystkie wojska, łącznie z posiłka-

mi królewskimi liczyły sześćdziesiąt tysięcy38 jeźdźców i żołnierzy pieszych

bez sług39, którzy towarzyszyli w dużej liczbie i ze względu na odbywanie

wspólnych ćwiczeń wojennych nie mogli być wyłączeni z właściwych od-

działów. W czasie pokoju zawsze brali udział w manewrach ze swoimi pana-

mi, a w czasie wojny dzielili z nimi niebezpieczeństwa, tak że doświadcze-

niem i męstwem poza panami swoimi nikomu nie ustępowali.

Rozdział V

l. Można podziwiać przezorność Rzymian już choćby w tym, że służbę

swoją tak przysposabiali, żeby nie tylko czyniła posługi w życiu codzien-

nym, ale także była pomocna w czasie wojny. Jeśli bliżej przyjrzeć się całej

ich organizacji wojska, można zrozumieć, że to ogromne cesarstwo nie było

darem losu, lecz owocem ich męstwa. Albowiem oni nie czekają na wojnę,

żeby zacząć ćwiczenia z bronią, ani w czasie pokoju nie siedzą z założonymi

rękami, aby dopiero w chwili potrzeby przyłożyć je do dzieła, lecz jakby

przyszli na świat uzbrojeni, nigdy nie zaprzestają ćwiczeń ani nie odkładają

ich, aż nadejdzie czas próby. Ich ćwiczenia nie różnią się wysiłkiem od praw-

dziwych zmagań, lecz każdy żołnierz dzień w dzień zaprawia się do rzemios-

ła wojennego z wielkim zapałem, jakby to była rzeczywista wojna. Dlatego

tak łatwo im znosić trudy walki. Ani bowiem zamieszanie nie rozprzęga ich

zwykłego szyku wojennego, ani strach ich nie obezwładnia, ani trud nie wy-

czerpuje ich sił. Toteż zawsze odnoszą pewne zwycięstwa nad przeciwnika-

mi, którzy nie mogą im w tym dorównać. I można by śmiało rzec, że ich ćwi-

czenia są bezkrwawymi bitwami, a ich bitwy krwawymi ćwiczeniami. Nieła-

two też nieprzyjaciołom pokonać ich nawet przy niespodziewanym ataku.

107

Jeśli wkroczą na jakąś ziemię nieprzyjacielską, nie wszczynają boju, zanim

nie obwarują najpierw obozu40. Nie rozbijają go zaś byle gdzie i w nierów-

nym miejscu ani nie pracują przy nim wszyscy naraz i bezładnie, lecz jeśli

zdarzy się, że ziemia jest pofałdowana, wygładzają ją i wytyczają obóz dla

siebie w formie czworoboku41. Dlatego też wojsku towarzyszy także mnó-

stwo rzemieślników z narzędziami do budowy42.

2. Wewnątrz obozu biegną rzędy namiotów, a obwód zewnętrzny wy-

gląda jak mur i jest zaopatrzony w wieże w równych odstępach43. W odcin-

kach muru między wieżami umieszczają skorpiony, katapulty, balisty

i wszelkiego rodzaju miotacze pocisków44 — wszystkie gotowe do oddania

strzału. Stawiają cztery bramy — po każdej stronie wału jedną — pozwalają-

ce łatwo wprowadzać juczne zwierzęta i na tyle szerokie, żeby w razie konie-

czności móc czynić wypady. Wewnętrzną część obozu przecinają symetrycz-

nie biegnące ulice. W środku rozbija się namioty dowódców, a w ich

centralnym punkcie namiot wodza niby jakiś przybytek45. I tak niemal

w okamgnieniu wyrasta jakby miasto z rynkiem, kwaterą rzemieślniczą,

miejscami do siedzenia dla setników i taksjarchów46, aby tu mogli rozstrzy-

gać sprawy w razie powstania jakichś sporów. Wał zewnętrzny i wszystko,

co on otacza, powstaje szybciej, niż przewiduje plan, dzięki liczbie rąk

i umiejętności wykonujących prace. W razie potrzeby ciągnie się po zewnę-

trznej stronie rów na cztery łokcie głęboki i tyleż szeroki.

3. Po oszańcowaniu obozu żołnierze zajmują swoje miejsca oddziałami

w spokoju i porządku. Również wszystkie inne czynności spełniają z zacho-

waniem karności i troską o bezpieczeństwo. Do zadań dostarczania drzewa,

żywności i wody, jeśli zajdzie potrzeba, wyznacza się osobne grupy ludzi.

Nie wolno także spożywać głównego posiłku czy śniadania, kiedy kto zech-

ce, lecz czynią to wszyscy razem, a czas snu, czuwania i wstawania oznajmia

głos trąbki i nic nie dzieje się bez rozkazu. Z brzaskiem dnia żołnierze gro-

madzą się przy swoich setnikach, aby ich pozdrowić, setnicy przy trybunach,

a ci ze wszystkimi taksjarchami udają się do naczelnego wodza. Ten zaś daje

im wedle zwyczaju hasło i inne rozkazy, które mają przekazać swoim pod-

władnym. Taki sam porządek zachowują i w walce: przeprowadzają szybko

zwroty tam, gdzie potrzeba, i czy to ruszają do natarcia, czy cofają się, czynią

to na dany sygnał w zwartym szyku.

4. Głos trąbki oznajmia, kiedy trzeba opuścić obóz. Nikt wówczas nie

spoczywa, lecz na dany znak żołnierze zwijają namioty i wszystko szykują

do wymarszu. Potem powtórnie trąbki dają sygnał do przygotowania się:

wtedy pośpiesznie ładują bagaż na muły i inne zwierzęta juczne i stojąc go-

towi do drogi, jak biegacze do startu, podpalają obóz dlatego, że z łatwością

mogą rozbić drugi na tym samym miejscu, a z drugiej strony w tym celu, że-

by nigdy nie mogli go wykorzystać nieprzyjaciele. Podobnie po raz trzeci

trąbki dają znak do wymarszu i ponaglają tych, co z jakichś powodów ocią-

gają się, aby nikogo nie brakło w szeregu. Herold, stojący po prawej ręce

wodza, po trzykroć zapytuje żołnierzy w ich ojczystym języku, czy są gotowi

do walki. Ci zaś tyleż razy odpowiadają głośno i z zapałem, potwierdzając

swoją gotowość, a niektórzy nawet uprzedzają zapytania i ożywieni duchem

marsowym47 równocześnie z okrzykami podnoszą prawe ręce.

5. Potem ruszają w drogę i wszyscy maszerują w milczeniu i porządku,

przy czym każdy znajduje się jak w bitwie na swoim miejscu w szeregu. Żoł-

nierze piesi noszą jako osłonę pancerze i hełmy i z obu boków mają przypa-

sane miecze. Ten po lewej stronie jest znacznie dłuższy, bo miecz zwisający

po prawej nie ma więcej jak piędź długości48. Doborowi żołnierze stanowią-

cy straż wodza noszą włócznię i okrągłą tarczę, a pozostałe oddziały liniowe

dzidę i tarczę podłużną49, a ponadto mają piłę, koszyk, łopatkę, toporek

i jeszcze pas, nóż, łańcuch oraz żywność na trzy dni. Toteż żołnierz pieszy

jest niemal tak objuczony jak muł50. Jeźdźcy natomiast mają u prawego boku

wielki miecz oraz długą włócznię w ręku. Tarcza podłużna zwisa ukośnie

z boku konia, a w kołczanie tkwią trzy lub więcej strzał z szerokimi szpica-

mi, ale nie krótszych od oszczepów. Hełmy i pancerze mieli takie same jak

w całej piechocie. Wybrani żołnierze otaczający wodza w niczym nie różnią

108

się pod względem uzbrojenia od jeźdźców w zwykłych oddziałach. Na czele

zawsze kroczy legion wyznaczony losem51.

6. Taki jest u Rzymian porządek w marszu i obozie i takie są ich różne

rodzaje uzbrojenia. W bitwach ściśle trzymają się uprzednio uzgodnionego

planu i niczego nie pozostawia się przypadkowi, lecz każde działanie jest

przedtem poddane pod rozwagę i za przyjętymi decyzjami następują czyny.

Toteż rzadko zdarza się, aby się mylili, a jeśli popełnią błąd, z łatwością go

naprawią. Uważają, że nieudane, lecz przedtem obmyślane przedsięwzięcia

są więcej warte niż powodzenie, które daje ślepe szczęście, ponieważ przy-

padkowy sukces skłania do nieprzezorności, natomiast rozważne postępowa-

nie, choćby nawet niekiedy zawiodło, stanowi dobrą lekcję ostrożności, aby

niespodziewanie się nie powtórzyło. Ten, kto odnosi korzyść z przypadko-

wych wydarzeń, nie ma w tym żadnej zasługi, ale przy niepowodzeniach do-

znawanych mimo całej rozwagi przynajmniej pozostaje pociecha, że przed-

tem wszystko należycie rozważono.

7. W ćwiczeniach we władaniu bronią hartują nie tylko swoje ciała, ale

i dusze. Strach także stanowi środek wychowania wojskowego. Ich prawa ka-

rzą śmiercią nie tylko dezercję, lecz nawet drobniejsze przewinienia. Jeszcze

większym postrachem niż prawo są dla nich wodzowie. Ci bowiem jedynie

przez to, że nagradzają dzielnych żołnierzy, mogą uniknąć opinii, że zbyt su-

rowo postępują z winowajcami, których karzą. To bezwzględne posłuszeń-

stwo okazywane swoim dowódcom sprawia, że w czasie pokoju całe wojsko

jest wzorem porządku, a w czasie bitwy stanowi jedno zespolone ciało. Tak

zwarte są ich szyki bojowe, tak sprawne ruchy oskrzydlające, tak wyczulony

słuch na rozkazy, wzrok na znaki, a ręce skore do czynu. Toteż zawsze są

szybcy, gdy chodzi o działanie, lecz zawsze powolni w poddawaniu się nie-

szczęściu. Jeśli gdzie raz stanie ich stopa, nie zmoże ich ani liczebna przewa-

ga, ani podstęp, ani trudności naturalne, ani nawet sam los — ich pewność

zwycięstwa jest silniejsza od niego. Jeśli u nich rozwaga kieruje bitwą i tak

waleczne wojsko wykonuje z góry powzięte plany, to czyż można się dziwić,

że granice cesarstwa sięgają na wschodzie Eufratu, na zachodzie Oceanu, na

południu urodzajnej części Libii i na północy Istru i Renu? Można by słusz-

nie rzec, że posiadłości są za małe jak na ich zdobywcę52.

8. Jeśli opowiedziałem to wszystko, to nie dlatego, abym chciał wy-

chwalać Rzymian, lecz gwoli pocieszenia pokonanych i ku przestrodze tym,

którzy myślą o buncie. Może też poznanie organizacji wojskowej Rzymian

przyda się tym spośród wykształconych czytelników, którzy jej nie znają. Po-

wracam teraz do tego miejsca, w którym przerwałem opowiadanie.

Rozdział VI

1. Kiedy Wespazjan wraz z synem Tytusem bawił jeszcze w Ptolemai-

dzie i porządkował swoje siły, Placidus53 pustoszył Galileę i wytracił ogro-

mną liczbę mieszkańców, którzy wpadli w jego ręce (byli to najsłabsi spo-

śród Galilejczyków, którzy nie wytrzymali trudów ucieczki54. A kiedy

przekonał się, że zdatni do walki mężowie stale znajdowali schronienie

w miastach obwarowanych przez Józefa, ruszył na najsilniejsze z nich Jota-

patę. Sądził, że bez trudu ją weźmie nagłym szturmem i w ten sposób zasłuży

sobie na dobre imię u dowódców, a równocześnie dla nich samych będzie to

korzystne ze względu na dalsze działania wojenne. Jeśli bowiem najsilniejsze

miasto zostanie wzięte, to inne ze strachu same się poddadzą. Jednakże sro-

dze się zawiódł w swoich rachubach. Albowiem mieszkańcy Jotapaty, uprze-

dzeni o jego zbliżaniu się, czekali nań przed miastem i niespodziewanie rzu-

cili się całą masą na Rzymian. A że byli dobrze przygotowani do walki

i pełni zapału, ponieważ bronili zagrożonego miasta ojczystego, swoich żon

i dzieci, więc rychło zmusili ich do ucieczki. Wielu Rzymian zranili, a tylko

siedmiu ubili, ponieważ odwrót nie odbywał się bez zachowania porządku.

Rany zresztą, które odnieśli, były powierzchowne, gdyż ciała mieli zewsząd

osłonięte. Żydzi przy swoim lekkim uzbrojeniu woleli raczej razić ich z dala,

niż ważyć się na walkę z ciężkozbrojnymi z bliska. Po stronie żydowskiej

padło trzech mężów i niewielu odniosło rany. Placidus tedy, przekonawszy

się, że ma za słabe siły, aby szturmować miasto, wycofał się.

109

2. Wespazjan, który pragnął jak najrychlej wkroczyć do Galilei, wyru-

szył z Ptolemaidy ustawiwszy wojsko w szyku marszowym podług zwyczaju

Rzymian. Lekkozbrojnym oddziałom wojsk posiłkowych oraz łucznikom

wyznaczył miejsce na przedzie, aby odpierali niespodziewane napady nie-

przyjacielskie i przeszukiwali lasy podejrzane i nadające się do urządzania

zasadzek. Za nimi postępował także oddział ciężkozbrojnych żołnierzy rzym-

skich złożony z pieszych i jeźdźców. Tym towarzyszyło po dziesięciu ludzi

z każdej centurii, niosących oprócz swojego bagażu przyrządy miernicze dla

wyznaczania obozu. Za nimi szli pionierzy, których zadaniem było prostowa-

nie zakrętów na drogach, wyrównywanie odcinków wyboistych i wycinanie

zarośli stojących na przeszkodzie, aby oszczędzić wojsku niepotrzebnych

uciążliwości w marszu. Za tymi wódz umieścił swój bagaż i podległych mu

dowódców i, dla zabezpieczenia ich, spory oddział jeźdźców. Potem sam je-

chał w otoczeniu doborowych żołnierzy pieszych, jeźdźców i oszczepników.

Następnie postępowały oddziały jazdy przynależne do poszczególnych legio-

nów: do każdego bowiem z nich było przydzielonych stu dwudziestu

jeźdźców. Z kolei ciągnęły juczne zwierzęta, dźwigające helopole oraz inne

machiny oblężnicze55. Potem szli dowódcy legionów i prefekci kohort z try-

bunami w otoczeniu doborowych żołnierzy56. Następnie niesiono znaki ota-

czające orła57, który u Rzymian znajduje się na czele każdego legionu, jako

że jest on królem wszystkich ptaków i odznacza się wielką siłą. Dlatego jest

u nich symbolem cesarstwa i zdaje się wróżyć zwycięstwo nad każdym,

przeciw któremu by wyruszyli58. Za tymi znakami świętymi maszerowali trę-

bacze, a po nich zwarta kolumna wojska ustawiona w rzędach po sześciu.

Tym towarzyszył zgodnie ze zwyczajem jakiś setnik59, mający czuwać nad

utrzymaniem porządku. Wszystkie ciury każdego legionu ciągnęły za oddzia-

łami pieszymi, wioząc bagaż żołnierzy na mułach i innych jucznych zwierzę-

tach. Na końcu, poza wszystkimi legionami, posuwał się tłum wojsk naje-

mnych60, a za nimi dla zabezpieczenia straż tylna złożona z lekkozbrojnej

i ciężkozbrojnej piechoty oraz znacznej liczby jazdy.

3. Maszerując w takim porządku, Wespazjan dotarł ze swymi siłami do

granic Galilei, gdzie rozbił obóz, lecz powstrzymał rwących się do walki żołnie-

rzy, pragnąc samym ukazaniem się wojska nastraszyć nieprzyjaciół i dać im

czas do opamiętania się, jeśli chcieliby jeszcze przed bitwą zawrócić ze złej

drogi. Równocześnie począł czynić przygotowania do oblężenia twierdz. Na

widok wodza rzymskiego wielu zaczęło żałować, że przystąpiło do buntu,

a wszystkich ogarnęło przerażenie. Skoro wojska obozujące pod wodzą Józefa

nie opodal Sefforis, pod miastem o nazwie Garis61, posłyszały, że wojna się

przybliża i mogą lada chwila być zaatakowani przez Rzymian, rozproszyły się

w ucieczce, choć nie tylko nie zagrażała im bezpośrednia bitwa, ale zanim jesz-

cze w ogóle nieprzyjaciele ukazali się ich oczom. Józef pozostał z nielicznymi

oddziałami i widząc, że nie rozporządza odpowiednimi siłami, aby stawić czoło

nieprzyjaciołom i że Żydzi upadli na duchu, a większość chętnie poszłaby na

ugodę, gdyby im zawierzono, począł żywić obawy co do dalszego przebiegu ca-

łej wojny. Wtedy postanowił odejść jak najdalej od niebezpieczeństwa i zabra-

wszy pozostałą przy sobie część wojska, schronił się do Tyberiady.

Rozdział VII

1. Wespazjan ruszył na miasto Gabarę62 i wziął je za pierwszym sztur-

mem, ponieważ, jak się przekonał, było ono opuszczone przez ludność zdolną

do walki. Po wkroczeniu do miasta kazał stracić wszystkich mężczyzn, ale Rzy-

mianie, zionąc nienawiścią do Żydów i pomni zbrodni, jakich oni dopuścili się

względem Cestiusza, nie oszczędzili nikogo bez różnicy wieku. Z jego rozkazu

spalono nie tylko samo miasto, lecz także wszystkie okoliczne wsie i miaste-

czka. Jedne były zupełnie opustoszałe, w innych ludność zaprzedał w niewolę.

2. Przez swoją ucieczkę Józef napełnił miasto, które sam wybrał jako

bezpieczne miejsce schronienia, prawdziwą trwogą. Mieszkańcy Tyberiady

sądzili bowiem, że nigdy by on sam nie zbiegł, gdyby zupełnie nie zwątpił

w szczęśliwy obrót wojny. I co do tego nie mylili się, trafnie odgadując pogląd

Józefa. Widział on bowiem, do jakiego końca zmierzają sprawy żydowskie,

i zdawał sobie sprawę, że jest tylko jeden sposób ocalenia — zawrócenie z ob-

110

ranej drogi. Sam wprawdzie mógł oczekiwać od Rzymian przebaczenia, wolał

jednak po stokroć razy raczej umrzeć niż zdradzić ojczyznę, sprzeniewierzając

tak haniebnie powierzone mu dowództwo, i szukać szczęścia u tych, do walki

z którymi go przysłano. Postanowił tedy dokładnie opisać, jak się rzeczy mają,

starszyźnie jerozolimskiej, ale ani wyolbrzymiać potęgi nieprzyjaciół, aby mu

nie zarzucano tchórzostwa, ani nie pomniejszać jej, aby nie dodawać zachęty

tym, którzy być może już opamiętali się. Jeśliby zamierzali zawrzeć rozejm —

pisał — to niech mu o tym zaraz doniosą, a gdyby postanowili dalej prowadzić

wojnę z Rzymianami, niechaj mu dostarczą sił zdolnych stawić czoło przeciw-

nikowi. Ułożywszy list w tym duchu, natychmiast wyprawił do Jerozolimy

posłańców, aby go doręczyli.

3. Wespazjan postanowił jak najszybciej zająć Jotapatę63, gdyż dowie-

dział się, że do tego miasta schroniła się przeważająca część nieprzyjaciół i że

poza tym korzystano z niego, jako z silnej bazy. Przeto wysłał żołnierzy pie-

szych i jeźdźców, aby wyrównali drogę górzystą i kamienistą, trudną do prze-

bycia dla żołnierzy pieszych, a zupełnie niedostępną dla jazdy64. Ci w ciągu

czterech dni wykonali zadanie i otworzyli dla wojska szeroką drogę. W pią-

tym dniu — a był to dwudziesty pierwszy dzień miesiąca Artemisjos65 — Jó-

zef zdołał jeszcze w porę przybyć z Tyberiady do Jotapaty i dodać odwagi

upadłym na duchu Żydom. Tymczasem pewien dezerter przyniósł Wespazja-

nowi radosną wieść o przybyciu Józefa i gorąco go zachęcał, aby uderzył na

miasto twierdząc, że jeśli je zajmie i jego dostanie w swoje ręce, tym samym

zawładnie całą Judea. Ów, przyjąwszy tę wiadomość jako najpomysiniejsze

wydarzenie i uważając, że dzięki opatrzności Bożej człowiek uchodzący

wśród nieprzyjaciół za najmędrszego66 sam dobrowolnie wszedł do więzienia,

natychmiast wysłał Placidusa67 oraz męża wyróżniającego się dzielnością i ro-

zumem, dziesiętnika Ebucjusza68 na czele tysiąca jeźdźców, rozkazując oto-

czyć miasto, aby Józef nie mógł się zeń potajemnie wymknąć.

4. Dzień później sam ruszył za nimi ze wszystkimi siłami i po cało-

dziennym marszu dotarł pod wieczór do Jotapaty69. Wojsko to powiódł ku jej

północnej stronie, każąc rozbić obóz na pewnym wzgórzu odległym o siedem

stadiów od miasta; pragnął bowiem być jak najbardziej na widoku, aby za-

siać strach wśród nieprzyjaciół. I rzeczywiście Żydzi zaraz tak mu ulegli, że

nikt nie ważył się wyjść poza mury. Rzymianie zaś, utrudzeni całodziennym

marszem, nie mogli od razu szturmować miasta, lecz opasali je podwójnym

kordonem piechoty, a jako trzeci ustawili poza nim jeszcze jazdę, zamykając

Żydom wszelkie drogi wyjścia. Ale właśnie zwątpienie w jakąkolwiek moż-

liwość ratunku pobudziło ich do zuchwałych czynów. Nic bowiem na wojnie

nie budzi tak bardzo męstwa, jak twarda konieczność.

5. Gdy nazajutrz nastąpił szturm, najpierw opór stawiali Żydzi, którzy

pozostali na otwartym polu, rozbiwszy obóz przed murem na wprost Rzy-

mian70. Wespazjan postawił przeciwko nim łuczników, procarzy i wszystkich

innych żołnierzy uzbrojonych w pociski, dając im rozkaz strzelania, sam zaś

z wojskiem pieszym parł ku zboczu, gdzie było najłatwiej mur zdobyć. Wtedy

Józef, zatrwożony o los miasta, uczynił wypad z towarzyszącą mu gromadą

Żydów. Uderzywszy więc zwartą grupą na Rzymian odpędzili ich od muru,

dając niejeden dowód męstwa i odwagi. Ponieśli jednak nie mniej strat, niż

sami ich zadali. Bo tak jak im zwątpienie w swoje ocalenie, tak Rzymianom

wstyd dodawał odwagi. Jednych do walki uzbrajało doświadczenie i siła, dru-

gich z desperacji zrodzona brawura. Zmagano się z sobą cały dzień i dopiero

noc rozdzieliła walczących. Po stronie Rzymian było wielu rannych, a trzyna-

stu zabitych, a po ich stronie padło siedemnastu, a sześciuset odniosło rany.

6. Nazajutrz znowu uczynili wypad i rzuciwszy się na Rzymian wal-

czyli z jeszcze większą zaciekłością, uskrzydleni swoim nadspodziewanie

skutecznym oporem w dniu poprzednim. Ale i Rzymianie okazywali więk-

szy zapał bojowy. Poczytując bowiem za klęskę niemożność odniesienia

szybkiego zwycięstwa, czuli się zawstydzeni i rozsierdzeni. Aż do piątego

dnia Rzymianie ponawiali bez przerwy ataki, a Jotapatańczycy wypady i co-

raz gwałtowniej walczono o mury, ale ani Żydzi nie ulękli się przewagi nie-

przyjaciół, ani Rzymianie nie zrażali się trudnością zdobycia miasta.

111

7. Prawie cała Jotapata leży na bardzo stromej skale i jest z trzech stron

zupełnie odcięta tak przepastnymi wąwozami, że tym, którzy próbują zapuścić

w nie wzrok, w oczach się ćmi z powodu głębi. Dostępna jest tylko od strony

północnej, gdzie swoją zabudową wychodzi na spadzisty występ góry. Kiedy

Józef opasywał miasto murem71, objął nim także tę jego część, tak że nieprzy-

jaciele nie mogli zająć szczytu wznoszącego się ponad nim. Było ono tak

ukryte między otaczającymi je górami, że nie można go było widzieć, dopóki

się do niego nie doszło. Tak przedstawiały się warunki obronne Jotapaty.

8. Wespazjan, którego ambicją było pokonać naturalne trudności tego

miejsca i pełnych bojowych zapałów Żydów, postanowił prowadzić działania

oblężnicze z większą energią. Zwołał przeto podległych sobie dowódców

i naradzał się z nimi nad sposobem szturmowania miasta. Postanowiono, aby

naprzeciw dostępnej części muru usypać groblę. Tedy Wespazjan wysłał całe

wojsko do zbierania materiałów, a kiedy wycięto drzewa w górach okalają-

cych miasto i oprócz kłód zgromadzono nieprzebrane mnóstwo kamieni, jed-

ni rozciągnęli osłony72 na palach dla ochrony przed pociskami miotanymi

z góry, tak że ostrzeliwanie z muru nie czyniło im żadnej lub prawie żadnej

szkody, inni zaś skopywali pobliskie pagórki i nieprzerwanie dostarczali zie-

mię swoim towarzyszom. Byli podzieleni na trzy grupy i nikt nie próżnował.

Żydzi natomiast rzucali z muru na ich osłony olbrzymie głazy i wszelkiego

rodzaju pociski, które nawet jeśli nie przebijały się do nich, to jednak nie-

ustannym i przeraźliwym łomotem przeszkadzały żołnierzom w pracy.

9. Wespazjan rozkazał rozstawić dookoła machiny miotające pociski —

było ich ogółem sto sześćdziesiąt73 — i ostrzeliwać obrońców na murze. Jed-

nocześnie z wielkim szumem zaczęły katapulty wyrzucać oszczepy, a miota-

cze kamieni głazy o wadze talentu74, nadto leciały głownie zapalające i niezli-

czona ilość strzał, co nie tylko nie pozwalało Żydom zbliżyć się do muru, ale

nawet do tych miejsc w jego obrębie, które znajdowały się w polu ostrzału. Bo

razem z machinami raziło mnóstwo łuczników, wszyscy oszczepnicy i proca-

rze arabscy. Ale obrońcy, którym przeszkadzano w prowadzeniu walki z góry,

nie trwali w bezczynności. Na wzór rozbójników czynili wypady małymi gru-

pami, zrywali dachy chroniące pracujących i atakowali odsłoniętych, a tam,

gdzie oni ustępowali, rozwalali usypany wał i podpalali palisady z plecionka-

mi. W końcu Wespazjan pojął, że przyczynę doznanych szkód stanowią przer-

wy między szańcami, gdyż odstępy te otwierały Żydom drogę do ataków.

Przeto rozkazał połączyć z sobą dachy obronne i kiedy takim sposobem przy-

wrócono łączność wojsk między sobą, udaremniono wypady Żydów.

10. Gdy wał rósł i bez mała sięgał już wysokości blanków, Józef uznał,

że powstanie groźna sytuacja, jeśli ze swej strony nie zastosuje jakiegoś

zbawczego środka. Zebrał więc budowniczych i rozkazał im mur podwy-

ższyć. A skoro ci oświadczyli, że nie są w stanie prowadzić budowy pod gra-

dem pocisków, wymyślił taką obronę dla nich: kazał mianowicie przymoco-

wać do muru pale i rozpostrzeć na nich skóry świeżo ściągnięte z wołów, aby

dzięki swej elastyczności wychwytywały kamienie miotane przez machiny

i powodowały ześlizgiwanie się innych pocisków oraz wygasanie zapalają-

cych głowni wskutek wilgotności75. To wszystko postawił przed budowni-

czymi, którzy teraz, pracując bezpiecznie dzień i noc pod tą osłoną, podnieśli

mur o dwadzieścia łokci, wbudowali weń wiele wież i nałożyli mocne blan-

ki. Widok ten wielce przygnębił Rzymian, którzy już widzieli siebie panami

miasta i zdumiewali się pomysłowością Józefa oraz zapałem mieszkańców.

11. Ten chytry podstęp i zuchwałość Jotapatańczyków rozsierdziły

Wespazjana. Ci bowiem nabrali odwagi wskutek podniesienia muru i czynili

wypady na Rzymian, tak że dzień w dzień oddziały żydowskie staczały z ni-

mi potyczki, stosując przy tym wszelkiego rodzaju rozbójnicze metody, gra-

biąc wszystko, co im wpadło w ręce, i podkładając ogień pod inne76 urządze-

nia oblężnicze Rzymian. W końcu Wespazjan rozkazał wojsku zaprzestać

walki i postanowił trzymać miasto w oblężeniu i wziąć je głodem. Liczył bo-

wiem na to, że albo obrońcy zmuszeni niedostatkiem żywności będą go bła-

gać o łaskę, albo też, jeśli do końca trwać będą w zuchwałym oporze, zginą

z głodu. Spodziewał się też, że jeśli po pewnej zwłoce natrze na wyczerpa-

112

nych przeciwników, będzie miał w walce z nimi dość ułatwione zadanie.

Rozkazał więc strzec wszystkich wyjść z miasta.

12. Miasto miało pod dostatkiem zboża i innych środków żywności

oprócz soli, lecz odczuwało niedostatek wody, ponieważ nie było tam żadne-

go źródła i mieszkańcy musieli się zadowolić wodą deszczową. Lecz w tej

okolicy bardzo rzadko deszcz pada latem. A właśnie w tej porze musieli zno-

sić oblężenie i sama myśl, że może im doskwierać pragnienie, napawała ich

wielkim strachem. Trapili się tym, jakby już w ogóle nie było wody. Ale Jó-

zef wiedział, że w mieście jest dość innych zapasów żywności, a mężom nie

brak zapału do walki. Pragnął więc, aby wytrzymano oblężenie dłużej niż

oczekiwali Rzymianie i od początku zarządził, aby wydzielać ludności okre-

ślone racje wody. Dla nich jednak odmierzanie jej wydało się trudniejsze do

zniesienia niż brak, a niemożność korzystania z niej według swej woli jesz-

cze bardziej wzmagała ich chęć picia. Czuli się nawet tak bardzo wycieńcze-

ni, jakby już umierali z pragnienia. Ta sytuacja w mieście nie uszła uwagi

Rzymian. Mogli bowiem zauważyć, patrząc ze wzniesienia ponad murem,

jak gromadzili się w jednym miejscu, aby odebrać przydzieloną ilość wody.

Skierowali tam na nich pociski ze swoich skorpionów i sporo z nich zabijali.

13. Wespazjan spodziewał się, że w niedługim czasie wyczerpią się

zbiorniki i miasto będzie musiało się poddać. Jednakże Józef postanowił poka-

zać im, że jest to płonna nadzieja. Polecił więc większej liczbie ludzi zmoczyć

swoje szaty i rozwiesić je na blankach, tak że nagle cały mur zaczął ociekać

wodą. Widok ten mocno zasmucił i zdumiał Rzymian, gdy naocznie przekona-

li się, że Żydzi, o których mniemali, że nie mają co pić, dla drwiny roztrwonili

tak wiele wody. Sam wódz nawet zwątpił w możliwość wzięcia miasta niedo-

statkiem żywności i wody i znów sięgnął do broni i siły. A to właśnie było naj-

gorętszym pragnieniem Żydów. Zwątpili bowiem już w ocalenie siebie jako

też miasta i woleli znaleźć śmierć w walce niż zginąć z głodu i pragnienia.

14. Oprócz tego podstępu Józef wymyślił jeszcze inny, którym chciał za-

pewnić sobie obfite zaopatrzenie w żywność. Ku zachodniej stronie przepaści

biegł niedostępny i dlatego przez strażników zlekceważony wąwóz. Józef wy-

prawił tędy posłańców z listem do Żydów poza miastem, z którymi chciał się

porozumieć, i otrzymał od nich odpowiedź. Nadto uzyskał tą drogą różne

środki żywności, których już w mieście nie dostawało. Posłańcom nakazał

pełzać obok straży na czworakach, a plecy nakryć włochatymi skórami, aby

w razie gdyby w nocy ktoś zwrócił na nich uwagę, mógł ich wziąć za psy.

W końcu jednak strażnicy zorientowali się w tym fortelu i wąwóz obstawili.

15. W owym czasie Józef już wiedział, że miasto długo się nie utrzyma

i jemu samemu trudno będzie ocalić swą głowę, jeśli pozostanie na miejscu.

Począł więc naradzać się z przedniejszymi obywatelami miasta nad sposo-

bem ucieczki. Jednakże mieszkańcy zwęszyli, co się święci, i obstąpiwszy go

dookoła jęli błagać, aby nie porzucał ich, ponieważ w nim jednym ufność

pokładają. Jeśli pozostanie, miasto będzie mieć jeszcze jakąś nadzieję ocale-

nia, gdyż każdy dzięki niemu ochoczo stanie do walki, a jeśli ono padnie,

swoją obecnością podtrzyma ich na duchu. Nie godzi się zresztą ani uciekać

przed wrogami, ani porzucać przyjaciół i niejako wyskakiwać z miotanego

burzą okrętu, na który wsiadł przy spokojnym morzu. Takim sposobem skaże

ich miasta na zagładę, gdyż nikt nie będzie miał serca do stawiania oporu

nieprzyjaciołom po odejściu tego, który dodawał im odwagi.

16. Józef pominął milczeniem sprawę własnego bezpieczeństwa

i oświadczył, że pragnie to uczynić dla ich dobra. Jeśli bowiem pozostanie

w mieście, to gdyby udało im się uratować, będzie niewiele w tym jego za-

sługi, jeśli zaś dostaną się w ręce nieprzyjaciół, niepotrzebnie zginie razem

z nimi. Natomiast gdyby wyrwał się z pierścienia oblężenia, mógłby wydat-

nie wesprzeć ich z zewnątrz. Postarałby się jak najspieszniej zebrać Galilej-

czyków z prowincji i odciągnąć Rzymian od ich miasta wojną na drugim

froncie. Nie widzi jednak, jak w danej chwili obecnością swoją mógłby im

w czymkolwiek dopomóc; przeciwnie, jeszcze bardziej doda Rzymianom

bodźca do naporu na miasto, ponieważ na tym im najbardziej zależy, żeby go

dostać w swe ręce. Jeśli zaś dowiedzą się o jego ucieczce, znacznie zelżeje

113

ich nacisk. Tymi słowami nie przekonał jednak tłumu, lecz jeszcze bardziej

pobudził go do tłoczenia się wokół niego. Dzieci, starcy i kobiety z niemow-

lętami na ręku z płaczem padali przed nim i wszyscy obejmowali go za nogi,

błagając go wśród lamentów, aby pozostał i dzielił z nimi wspólny los, nie

dlatego, jak sądzę, żeby mu zazdrościli ocalenia się, lecz po prostu wiązali

z tym swoje własne nadzieje. Byli bowiem przekonani, że jeśli Józef pozo-

stanie na miejscu, nic złego ich nie spotka.

17. Józef uznał, że jeśli ustąpi, to wszystko skończy się na prośbach,

lecz jeśli będzie chciał koniecznie na swoim postawić, będą mieć baczne oko

na niego. Poza tym do poniechania zamiaru opuszczenia ich wielce pobudzi-

ła go litość nad lamentującymi. Przeto postanowił pozostać i wykorzystując

jako oręż desperackie nastroje ogólnie panujące w mieście, zawołał: „Teraz

nadszedł czas, aby zacząć walkę, skoro nie ma już dla nas nadziei ratunku.

Piękna to rzecz oddać życie dla sławy i po dokonaniu jakiegoś bohaterskiego

czynu zapisać się w pamięci potomnych”, po czym przystąpił do działania.

Rzucił się do walki na czele najdzielniejszych wojowników, rozproszył stra-

że, wtargnął do obozu Rzymian, porozrywał na wałach skórzane osłony, pod

którymi się chronili, i podłożył ogień pod urządzenia oblężnicze. To samo

uczynił na drugi i trzeci dzień i niezmordowanie prowadził walkę jeszcze

przez szereg dalszych dni i nocy.

18. Wypady te mocno dawały się Rzymianom we znaki, gdyż wstyd nie

pozwalał im ustępować przed Żydami, a kiedy zmuszali ich do ucieczki, to

z kolei ciężkie uzbrojenie utrudniało im pościg. Natomiast Żydzi stale wy-

rządzali szkody nieprzyjaciołom i sami nie doznając żadnych strat, uciekali

do miasta. Dlatego też Wespazjan rozkazał ciężkozbrojnym, aby cofali się

przed ich atakami i nie wdawali się w walkę z ludźmi, którzy szukają śmier-

ci. Nic bowiem nie przydaje tyle siły (mówił), jak desperacja, lecz zapał ich

wygaśnie, jeśli odbierze się im cel napaści, tak jak ogień, gdy braknie paliwa.

Zresztą, nawet Rzymianom wypada, aby myśleli zarówno o bezpieczeństwie,

jak i o odniesieniu zwycięstwa. Nie prowadzą bowiem wojny z przymusu,

lecz w celu rozszerzenia swego władztwa. Do odpierania Żydów wykorzy-

stywał głównie łuczników arabskich, procarzy syryjskich i miotających ka-

mienie. Także różne machiny miotające pociski były w ciągłym ruchu.

Wskutek tego Żydzi ponosili straty i musieli ustępować, lecz jeśli udało im

się podejść poza zasięg machin strzelających z dala, rzucali się jak szaleni na

Rzymian i walczyli na śmierć i życie, przy czym obie strony raz po raz luzo-

wały wyczerpane wojska.

19. Przeciąganie się oblężenia i wypady nieprzyjacielskie sprawiły, że

Wespazjan czuł się tak, jakby sam był oblegany. A że wał zbliżał się już do

muru, postanowił wprowadzić do akcji „barana”. Stanowi go potężna belka

podobna do masztu okrętu, która okuta jest na samym końcu grubym żelazem

ukształtowanym na wzór łba barana, od którego otrzymała też swoją nazwę.

W środku jest zawieszona linami, jak szala wagi, na innej belce, która znów na

obu końcach spoczywa na mocnych podporach. Gromada mężów ciągnie „ba-

rana” do tyłu i znów jednocześnie z całą siłą pcha go do przodu, tak że wysu-

nięty żelazny koniec uderza w mury. Nie ma tak mocnej wieży ani tak grubego

mury, żeby po wytrzymaniu pierwszego uderzenia mógł oprzeć się dalszym

ciosom77. Wódz rzymski uciekł się do takiego środka, pragnąc jak najrychlej

miasto wziąć szturmem, ponieważ obleganie w sytuacji, gdy Żydzi nie trwali

w bezczynności, zbyt drogo kosztowało. Tedy Rzymianie przysunęli bliżej ka-

tapulty i pozostałe machiny rażące, aby dosięgnąć obrońców na murach, któ-

rzy usiłowali im przeszkodzić, i posypał się grad pocisków. Równocześnie

przybliżyli się łucznicy i procarze. Gdy wskutek tego nikt nie ważył się wstą-

pić na mur, inna grupa żołnierzy rzymskich przyniosła taran, który na całej

długości nakryty był plecionkami, a od góry skórą dla osłony samej machiny

i jej obsługi. Już pierwsze uderzenie wstrząsnęło murem, a wśród mieszkań-

ców podniósł się przeraźliwy krzyk, jakby dostali się w ręce wroga.

20. Józef zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli uderzenia w to samo

miejsce będą często ponawiane, wkrótce mur zacznie się walić, i wymyślił

sposób na osłabienie, choć na krótko, siły działania tej machiny. Mianowicie

114

rozkazał napełnić worki plewami78 i spuszczać je na linie do tego miejsca, na

które, jak to mogli zaobserwować, stale naprowadzano taran, aby uderzenia

chybiały celu i ciosy miękko przyjęte traciły swoją siłę. Takim sposobem na

dłuższy czas powstrzymywano akcję Rzymian, gdyż wszędzie tam, gdzie ob-

rócili swoją machinę, przesuwali z góry naprzeciwko niej worki, w które wy-

chwytywali ciosy, tak że ich siła uderzenia nie czyniła w murze żadnej szko-

dy. W końcu Rzymianie wpadli na pomysł odcinania worków przy pomocy

długich żerdzi z umocowanymi na ich końcu sierpami. Skoro helepol79 w ten

sposób odzyskał skuteczność działania, a mur, który świeżo zbudowano, za-

czął się chwiać, ludzie Józefa musieli uciec się do ognia jako ostatniego środ-

ka obrony. Zebrawszy jak najwięcej suchego drzewa, wypadli z trzech stron

i podpalali machiny, osłony i urządzenia oblężnicze Rzymian. Ci niewiele

mogli zdziałać dla ich ratowania, ponieważ zaskoczyła ich śmiałość Żydów,

a płomień był szybszy niż ich wysiłki podejmowane w celu ugaszenia. Ogień

bowiem, podsycany suchym drzewem, a ponadto asfaltem oraz smołą i siar-

ką, rozszerzał się z szybkością większą niż myśl i w jednej godzinie strawił

to, co Rzymianie zbudowali z tak wielkim trudem.

21. Wówczas to wśród Żydów wyróżnił się pewien mąż zasługujący na

wspomnienie i pamięć. Był synem Samajosa i zwał się Eleazar, a jego mia-

stem rodzinnym była Saba80 galilejska. Otóż uniósł on olbrzymi głaz i z taką

siłą cisnął go z muru na taran, że odłamał głowę tej machiny i zeskoczywszy

w dół, zabrał ją spomiędzy nieprzyjaciół i bez najmniejszego strachu przy-

niósł pod mur. Dla wszystkich wrogów stanowił łatwy cel, a że pociski go-

dziły w nie osłonięte ciało, przeszyło go pięć strzał. Lecz on nie zważał na to,

wstąpił na mur i wszystkim pokazał, jak śmiałego dokonał czynu, po czym

skłonił się wskutek otrzymanych ran i stoczył w dół wraz z łbem „barana”.

Po nim najbardziej odznaczyli się dwaj bracia Netiras i Filip, obaj Galilej-

czycy pochodzący ze wsi Ruma81. Zaatakowali oni żołnierzy z dziesiątego

legionu, rzucając się na Rzymian z taką gwałtownością i siłą, że przerwali

ich szyki i wszystkich, na których natarli, zmusili do ucieczki.

22. Za nimi poszli Józef i pozostali obrońcy i wziąwszy głownie zapa-

lające, znowu podpalili machiny wojenne i osłony wraz z urządzeniami ob-

lężniczymi legionu piątego i dziesiątego, które rzuciły się do ucieczki. Inne

oddziały zdołały swoje machiny i materiały z drzewa przysypać ziemią. Ale

już pod wieczór Rzymianie znów ustawili taran, naprowadzając go na to

miejsce w murze, które już poprzednio ucierpiało pod jego ciosami. Wtedy to

jeden z obrońców wypuścił stąd strzałę i ugodził nią Wespazjana w pode-

szwę stopy. Rana była niewielka, ponieważ odległość osłabiła siłę uderzenia,

ale wśród Rzymian wywołało to ogromne zamieszanie. Na widok krwi bo-

wiem trwoga ogarnęła żołnierzy, którzy stali bliżej, a wieść o tym wydarze-

niu rozeszła się po całym wojsku. Większość poniechała oblężenia i pobiegła

do wodza, pełna przygnębienia i niepokoju. Przede wszystkim znalazł się tu

Tytus zdjęty trwogą o ojca, tak że zarówno miłość do swego wodza, jak i za-

niepokojenie syna o niego mocno poruszyło masę żołnierzy82. Ojciec jednak

z łatwością rozproszył obawy syna i uspokoił zamieszanie w wojsku. Opano-

wawszy bowiem ból, szybko ukazał się oczom wszystkich, którzy niepokoili

się o niego, i w ten sposób wzbudził w nich jeszcze większą zawziętość na

Żydów, gdyż każdy pragnął iść do boju w pierwszym szeregu, aby pomścić

wodza. Tak więc, zagrzewając się wzajemnie okrzykami, ruszyli ku murom.

23. Chociaż ludzie Józefa, rażeni pociskami z katapult i balist, padali je-

den po drugim, jednak nie dawali się odpędzić od muru i miotali ogień, żelazo

i kamienie na żołnierzy, którzy pod osłoną plecionek uderzali taranem. Ale

niewiele lub nic im to nie dawało, natomiast sami nieustannie ponosili straty,

znajdując się na oczach niewidocznych dla nich nieprzyjaciół. Oświetleni bo-

wiem własnymi głowniami stanowili wyraźny jak w biały dzień cel dla nie-

przyjaciół, a równocześnie nie mogli schronić się przed pociskami wypuszcza-

nymi przez machiny, których z powodu wielkiej odległości nie sposób było

dostrzec. Toteż miotane z siłą niezwykłą pociski ze skorpionów i katapult po-

walały od razu wielu mężów, a wysyłane z szumem głazy z wyrzutni83 zrywa-

ły blanki i odłamywały rogi wież. Nie było tak silnej grupy mężów, żeby moc

115

uderzenia i masa kamienia nie powaliła ich co do jednego. O sile działania tej

machiny dają wyobrażenie choćby takie oto wypadki, które zdarzyły się owej

nocy. I tak jednemu z ludzi Józefa stojących na murze, ugodzonemu poci-

skiem z niej, odcięło głowę, a czaszkę jego poniosło na odległość trzech sta-

diów84. Płód kobiety brzemiennej, która z brzaskiem dnia wyszła właśnie

z domu i dostała pociskiem w brzuch, wyrzuciło na odległość pół stadia. Tak

potężną miała siłę uderzenia owa balista. Ale jeszcze okropniejszy był hałas,

jaki czyniły same machiny i łoskot pocisków. Z muru nieustannie padały

z głuchym odgłosem trupy, a przeraźliwe okrzyki, które podnosiły kobiety

w mieście, mieszały się z jękami mężów ginących poza nim. Cały teren, na

którym toczyła się walka, był krwią zbroczony i wskutek nagromadzenia się

stosów trupów mur stał się łatwo dostępny. Echo z gór okalających miasto po-

tęgowało jeszcze grozę podnoszonych krzyków. Owej nocy niczego nie brak-

ło, co mogło przerazić oczy lub uszy. Sporo obrońców Jotapaty padło w boha-

terskiej walce, nie mniej odniosło rany. Dopiero w czasie straży porannej mur

po nieprzerwanych uderzeniach tarpana zaczął wreszcie ustępować. Zanim

jednak Rzymianie zarzucili pomosty oblężnicze, Żydzi zwarli z sobą ciała

i swój oręż, tworząc z siebie nowy wał w wyrwie.

24. Wespazjan pozwolił wojsku na krótki odpoczynek po trudach nocy,

a z nastaniem dnia zebrał je, aby ruszyć do ostatecznego szturmu na miasto.

Pragnąc odciągnąć obrońców od obalonej części muru, kazał najdzielniejszym

jeźdźcom zejść z koni i ustawił ich naprzeciw wyrwy w trzech grupach. Osło-

nięci zbroją od stóp do głów trzymali wysunięte przed sobą dzidy, aby jak tyl-

ko zostaną zarzucone pomosty, zaraz mogli się wedrzeć do miasta. Za nimi

umieścił sam kwiat swojego wojska pieszego. Resztę jazdy porozstawiał po

całym górzystym terenie ciągnącym się naprzeciwko muru, aby żaden zbieg

nie mógł im ujść przy zajmowaniu miasta. Za nimi ustawił półkolem łuczni-

ków, nakazując im, aby byli gotowi do strzału, tak samo, jeśli chodzi o proca-

rzy i obsługę machin. Inni mieli przynieść drabiny i przystawiać je do muru

tam, gdzie nie był on uszkodzony, aby odciągnąć nieprzyjaciół, którzy by usi-

łowali ich odeprzeć od obrony wyrwy, a pozostałych obsypywać gradem poci-

sków i zmusić do cofania się przed wdzierającymi się żołnierzami.

25. Józef przejrzał ich zamysł i w tych częściach, gdzie mur był nie na-

ruszony, umieścił obok wyczerpanych mężów także starców, sądząc, że tam

nie będzie im grozić jakieś poważne niebezpieczeństwo. Do wyrwy nato-

miast skierował najtęższych wojowników, a na czele każdej grupy postawił

po sześciu85 mężów, wśród których i on sam także otrzymał wyznaczone lo-

sem miejsce w pierwszym szeregu. Rozkazał im zatykać sobie uszy przed

okrzykami wojennymi legionistów, aby nie dali się zastraszyć, a przed masą

miotanych pocisków przyklęknąć i osłaniać się wysoko uniesionymi tarcza-

mi, a nawet cofać się przez krótki czas, aż łucznicy opróżnią swoje kołczany;

skoro tylko pomosty oblężnicze zostaną zarzucone, rzucić się naprzód i za-

atakować nieprzyjaciół, wykorzystując ich własne urządzenia. Każdy miał

tak walczyć, jakby nie chodziło już o ocalenie ojczystego mienia, lecz o po-

mszczenie jego upadku. Winni stawić sobie przed oczyma, jak wrogowie bę-

dą wyrzynać starców, mordować dzieci i kobiety w niespotykany dotąd spo-

sób i wzbudziwszy w sobie gniew obrazem grożących im nieszczęść, obrócić

go na ich przyszłych sprawców.

26. Tak to Józef rozmieścił obie te grupy. Skoro nie walcząca część lud-

ności, kobiety i dzieci, zobaczyła miasto opasane potrójnym kordonem woj-

ska86 (Rzymianie bowiem nie użyli do walki żadnej z poprzednio rozstawio-

nych straży), nieprzyjaciół z mieczami w ręku przed wyrwą w murze,

a powyżej niego okoliczne góry połyskujące bronią i strzały łuczników arab-

skich trzymane w pogotowiu, podniosła wielki lament, chcąc niejako po raz

ostatni zapłakać nad upadkiem miasta, tak jakby nie groziła im katastrofa, lecz

już nastąpiła. Aby jednak tym zawodzeniem nie osłabiała ducha bojowego

swoich mężów, polecił niewiasty zamknąć w domach, surowo przykazując,

aby zachowały się spokojnie. Sam zaś udał się na wyznaczone mu losem miej-

sce przy wyrwie i nie zwracając uwagi na przystawione drabiny w innych czę-

ściach muru, z zapartym tchem czekał, aż posypie się grad pocisków.

116

27. I oto od razu zatrąbili trębacze wszystkich legionów i wojsko pod-

niosło przeraźliwe okrzyki, a gdy na dany znak ze wszech stron poczęto wy-

puszczać strzały, słońca nie było widać. Mężowie Józefa, pomni jego rozka-

zów, zatkali sobie uszy, aby nie słyszeć okrzyków, ciała zaś osłonili przed

pociskami i skoro tylko zarzucono pomosty, wpadli na nie, nim Rzymianie

zdołali na nich postawić swoje stopy. Walcząc wręcz z wdzierającymi się

nieprzyjaciółmi, dawali różne dowody siły i męstwa, nie chcąc w tej ostatniej

desperackiej bitwie okazać się gorszymi od tych, którzy choć nie zagrożeni

takim niebezpieczeństwem, tak dzielnie z nimi walczyli. Nie rozłączali się

więc z Rzymianami pierwej niż albo sami padli, albo tamci trupem ich poło-

żyli. Jednakże Żydzi, wyczerpani nieustającą walką, nie mogli zluzować wal-

czących w pierwszej linii, gdy tymczasem u Rzymian znużone wojsko zmie-

niały świeże zastępy i na miejsce wypartych natychmiast wstępowały inne

oddziały. Dodając sobie wzajemnie odwagi okrzykami, stając mąż przy mężu

i osłaniając się od góry tarczami, Rzymianie tworzyli niezwyciężoną kolu-

mnę87, która jakby jedno ciało całym frontem wypierała Żydów i już zaczęła

wdzierać się na mur.

28. W tej groźnej chwili potrzeba stała się dla Józefa dobrym doradcą;

znakomicie wspiera ona pomysłowość, ilekroć zwątpienie ją rozbudza. Kazał

on mianowicie lać wrzącą oliwę88 na zespolone tarcze. Wielu obrońców, któ-

rzy ją mieli już w pogotowiu, zaczęło od razu ze wszystkich stron wylewać ją

na Rzymian w wielkiej ilości i zrzucać także rozpalone żarem naczynia po

niej. To złamało szyk Rzymian, którzy doznawszy poparzeń i wijąc się ze stra-

szliwego bólu, spadali z muru. Oliwa bowiem z łatwością spływała pod zbroją

po całym ciele od głowy aż do nóg i parzyła je nie mniej niż płomień; z natury

bowiem ma tę właściwość, że łatwo daje się rozgrzać i jako tłuszcz powoli

ostyga. Żołnierze, zakuci w pancerzach i hełmach, nie mogli uwolnić się od

parzącego płynu, podskakiwali, zwijali się z bólu i spadali z pomostów. A ci,

którzy chcąc uciec odwracali się ku swoim towarzyszom, z powrotem wypy-

chani do przodu z łatwością ulegali napastnikom nacierającym z tyłu.

29. Lecz w tej ciężkiej próbie nie zabrakło ani Rzymianom hartu, ani Ży-

dom pomysłowości. Pierwsi, chociaż patrzyli na okropne męki towarzyszy ob-

lanych oliwą, parli mimo to naprzód na tych, co ją wylewali, i każdy strofował

swego poprzednika, że mu nie pozwala nacierać z całą mocą. Żydzi natomiast

użyli drugiego podstępu, aby powstrzymać wdzierających się Rzymian; mia-

nowicie wysypali na deski zagotowane ziele kozieradki89, na którym napastni-

cy ślizgali się i przewracali. I nikt ani z cofających się, ani z prących do przo-

du nie mógł utrzymać się na nogach, lecz jedni przewracali się na wznak na

własnych pomostach i ginęli tratowani, a wielu innych spadło w dół na wał,

gdzie przeszywały ich strzały Żydów. Skoro bowiem powalono Rzymian, ob-

rońcy uwolnieni od walki wręcz mogli swobodnie brać wrogów na cel. Po

ciężkich stratach, jakie Rzymianie ponieśli w czasie szturmu, pod wieczór

wódz odwołał żołnierzy. Niemało ich poległo, a jeszcze więcej odniosło rany.

Spośród Jotapatańczyków zginęło sześciu mężów i odniesiono ponad trzystu

rannych. Walka ta toczyła się w dwudziestym dniu miesiąca Daisios90.

30. Po tym, co zaszło, Wespazjan chciał swoje wojska podnieść na du-

chu, lecz widząc, że są rozwścieczone i nie pragną zachęty, lecz czynów, roz-

kazał podwyższyć wały i zbudować trzy wieże — każdą do wysokości pięć-

dziesięciu stóp — ze wszystkich stron obite żelazem, aby były mocno

osadzone swoim ciężarem, a zarazem odporne na ogień. Te ustawił na wałach,

wprowadził do nich oszczepników, łuczników oraz lżejsze miotacze pocisków

i ponadto najtęższych procarzy. Ci zasłonięci przez wysokie wieże i ich blanki

poczęli ostrzeliwać dobrze widocznych obrońców na murze. Żydzi, którym

niełatwo było uchronić się przed pociskami padającymi na ich głowy ani bro-

nić się przed niewidocznym nieprzyjacielem, przekonawszy się, że rzucając

ręką nie mogą dosięgnąć wież tak wysokich, do tego jeszcze zabezpieczonych

żelazem przed ogniem, zbiegli z muru i czynili wypady na żołnierzy usiłują-

cych szturmować. W taki oto sposób Jotapatańczycy bronili się, lecz każdego

dnia mnóstwo ich ginęło, sami natomiast nie byli w stanie zadać strat nieprzy-

jaciołom i tylko ryzykując życiem mogli jeszcze ich odpierać.

117

31. W owych dniach Wespazjan wyprawił dowódcę dziesiątego legionu,

Trajana91, dodawszy mu tysiąc jeźdźców i dwa tysiące żołnierzy pieszych,

przeciw pewnemu miastu o nazwie Jafa92, które leżało w sąsiedztwie Jotapaty

i zbuntowało się, zachęcone jej nadspodziewanym oporem. Ten skoro stwier-

dził, że miasto będzie trudno wziąć, gdyż poza tym, że z natury miało świetne

warunki obronne, było jeszcze opasane podwójnym murem, i spostrzegł, że

jego mieszkańcy wyszli naprzeciwko w pełnej gotowości bojowej, uderzył na

nich i po ich krótkim oporze puścił się w pogoń za nimi. Depcząc po piętach

uciekającym w kierunku pierwszego muru, Rzymianie wraz z nimi wpadli po-

za jego obręb. Gdy zaś oni potem ruszyli w stronę drugiego muru, ich współ-

mieszkańcy zamknęli bramy w obawie, żeby razem z nimi nie wtargnęli do

środka także nieprzyjaciele. Ale to właśnie Bóg okazał łaskawość Rzymia-

nom, wtrącając Galilejczyków w nieszczęście, i On także wówczas sprawił, że

rodacy własnymi rękami odcięli całej zdolnej do walki ludności drogę odwro-

tu, wydając ich na pastwę żądnych krwi wrogów93. Gdy bowiem tłumnie ciś-

nięto się przy bramach i nieustannie wzywano po imieniu strażników, mordo-

wano ich w chwili, gdy usta ich wypowiadały błagania. Drogę do pierwszego

muru zamknęli im wrogowie, a do drugiego swoi rodacy. Wielu z zamknię-

tych i stłoczonych pośrodku dwu murów ginęło od mieczów swoich towarzy-

szy bądź od swoich własnych, a niezliczone mnóstwo padało z rąk Rzymian,

nie mając nawet odwagi bronić się. Albowiem do strachu przed nieprzyjaciół-

mi doszła jeszcze zdrada ze strony swoich ludzi, co złamało ich ducha. Umie-

rali więc, przeklinając nie Rzymian, lecz swoich współobywateli, aż w końcu

wszyscy w liczbie dwunastu tysięcy94 śmierć ponieśli. Trajan, licząc na to, że

w mieście nie ma już zdolnych do walki mężów, i przypuszczając, że gdyby

nawet ich tam trochę się znalazło, to ze strachu nie poważą się niczego przed-

sięwziąć, postanowił zajęcie miasta zostawić wodzowi. Wyprawił przeto do

Wespazjana posłańców z prośbą o przysłanie Tytusa, aby dokończył dzieła

zwycięstwa. Ów uważając, że sprawa będzie wymagać nieco trudu, wysłał sy-

na na czele oddziału liczącego pięciuset jeźdźców i tysiąc żołnierzy pieszych.

Tytus szybko dotarł do miasta i ustawił wojsko do bitwy. Lewe skrzydło po-

wierzył Trajanowi, sam zaś objął prawe i powiódł zastępy do szturmu. A kie-

dy żołnierze poczęli ze wszystkich stron przystawiać drabiny, Galilejczycy po

krótkim oporze z góry mur opuścili. Ludzie Tytusa wdarli się nań i od razu

opanowali miasto. Musieli jednak stoczyć zażartą walkę ze zgromadzonymi

w nim Żydami, albowiem zdolni do walki mężowie atakowali ich w wąskich

uliczkach, a kobiety rzucały w nich z domów wszystkim, co im wpadło w rę-

ce. Przez sześć godzin stawiali im zbrojny opór, a gdy wyginęli wszyscy wo-

jownicy, wymordowano pozostałych mieszkańców znajdujących się pod go-

łym niebem i w domach bez różnicy, czy byli to ludzie młodzi, czy starzy.

Z rodzaju męskiego nie ocalał nikt poza niemowlętami, które wraz z kobieta-

mi zaprzedano w niewolę. Ogólna liczba zabitych w mieście i w poprzedniej

bitwie wyniosła piętnaście tysięcy, a wziętych do niewoli dwa tysiące sto trzy-

dzieści. Tragedia ta spotkała Galilejczyków w dwudziestym piątym dniu mie-

siąca Daisios95.

32. Mieszkańców Samarii także nie ominęły nieszczęścia. Zgromadzili

się oni bowiem na górze zwanej Garizim, którą mają za świętą, i choć nie

ruszali się z miejsca, samo zebranie się i stan podniecenia kryły w sobie

groźbę wojny. Nie nauczyli się niczego z tragicznych doświadczeń sąsiadów

i choć byli tak słabi w porównaniu z odnoszącymi sukcesy Rzymianami,

w swojej naiwnej pewności siebie oczekiwali z napięciem chwili wybuchu96

buntu. Wespazjan postanowił zapobiec rozruchom i ostudzić ich zapalone

głowy. Chociaż bowiem po całej Samarii były rozstawione garnizony, jednak

liczba zgromadzonych i ich organizacja bojowa dawały podstawy do obaw.

Przeto wysłał tam dowódcę piątego legionu Cerealiusza97 z sześciuset

jeźdźcami i trzema tysiącami żołnierzy pieszych. Ten uznał, że wejście na

górę i wdanie się w walkę byłoby rzeczą ryzykowną, ponieważ wysoko

ponad nimi znajdowała się wielka masa nieprzyjaciół, i otoczywszy całe

podnóże swoim wojskiem przez cały dzień miał ich na oku. Zdarzyło się zaś,

że Samarytanom brakowało wody, ponieważ w owej porze panował nieznoś-

118

ny upał. Nastał bowiem czas letni, a ludzie nie mieli odpowiedniego zaopa-

trzenia, wskutek czego tego samego dnia niektórzy umierali z pragnienia,

a wielu wolało niewolę od takiego losu i zbiegło do Rzymian. Cerealiusz,

wywnioskowawszy stąd, że i ci, którzy pozostali, są złamani cierpieniami,

wszedł na górę, rozstawił wojsko dookoła nieprzyjaciół i najpierw począł ich

nakłaniać do rozpoczęcia układów o poddaniu się i zachęcać, aby pomyśleli

o własnym ocaleniu, obiecując puścić ich wolno, jeśli złożą broń. A gdy nie

udało mu się przekonać ich, uderzył na nich i wyciął ich w pień w liczbie

jedenastu tysięcy sześćset. Stało się to dwudziestego siódmego dnia miesiąca

Daisios98. Taki to los spotkał Samarytan.

33. Kiedy obrońcy Jotapaty wciąż trzymali się i wbrew oczekiwaniu

dzielnie znosili wszelkie okropności, w czterdziestym siódmym dniu oblężenia

wały rzymskie już były wyższe od muru. Tego samego dnia pewien dezerter

zbiegł do Wespazjana i doniósł mu, że obrońcy miasta są nieliczni i słabi oraz

że wyczerpani nieustannym czuwaniem i ciągłymi walkami nie wytrzymają

uderzenia; można by ich nawet wziąć podstępem, gdyby go użyto. Bowiem ko-

ło czasu ostatniej straży nocnej99 — mówił — kiedy żołnierze oczekują wy-

tchnienia po ciężkich trudach i sen poranny szczególnie klei powieki znużonych

ludzi, straże zwykły zasypiać. Radził więc w owej porze szturm przypuścić.

Wespazjan nie bardzo dowierzał temu zbiegowi, gdyż wiedział, jak Żydzi są so-

bie wierni i mało sobie robią z kar. Tak było już przedtem, kiedy pochwycony

pewien mieszkaniec Jotapaty wytrzymał wszelkie możliwe tortury, nawet og-

niem był przypiekany, ale nie wyrzekł do nieprzyjaciół ni słowa o tym, co się

działo w mieście, i został ukrzyżowany, przyjmując śmierć z uśmiechem.

Wszelako prawdopodobieństwo tego, co powiedział, mimo wszystko kazało

dać wiarę zdrajcy. Sądząc więc, że może mówi prawdę, a zresztą gdyby nawet

miał to być podstęp, to i tak nie wynikłaby stąd większa szkoda, kazał go trzy-

mać pod strażą i wojsko przygotował do szturmu na miasto.

34. O oznaczonej godzinie Rzymianie bez hałasu podeszli do muru.

Jako pierwszy wdarł się nań Tytus z jednym z trybunów, Domicjuszem Sabi-

nusem100, i kilkoma żołnierzami z piątego i dziesiątego legionu. Skoro wybi-

li strażników, weszli do miasta, a za nimi trybun Sekstus Kalwariusz i Placi-

dus101 sprowadzili podległych sobie żołnierzy. Już wzięto zamek,

nieprzyjaciele wałęsali się pośrodku miasta i nastał biały dzień, a jednak po-

konani mieszkańcy jeszcze nie zmiarkowali, że miasto padło. Większość bo-

wiem była wyczerpana trudami i pogrążona we śnie, a tym, którzy się pobu-

dzili, gęsta mgła, która wtedy właśnie zaległa nad miastem, przesłoniła oczy.

Zrywali się dopiero, gdy wkroczyła cała armia, by już tylko dowiedzieć się

o nieszczęściu i otrzymując śmiertelne ciosy przekonać się o wzięciu miasta.

Rzymianie, pamiętając o trudach poniesionych przy obleganiu, nie oszczę-

dzali nikogo i nad nikim nie mieli litości, lecz spychali lud z zamku po stro-

mym zboczu i mordowali. Nawet ludzie zdolni do walki, znajdując się w tak

niedogodnym położeniu, nie byli w stanie tam się bronić. Stłoczonych bo-

wiem w wąskich uliczkach i ześlizgujących się w dół po stromej pochyłości

ogarniała rozlewająca się od zamku fala wojny. Sytuacja ta popychała wielu

spośród najlepszych żołnierzy Józefa do samobójczej śmierci. Widząc bo-

wiem, że nie mogą zabić nikogo spośród Rzymian, nie chcieli paść z ich ręki,

lecz zebrali się na peryferiach miasta i sami sobie śmierć zadawali.

35. Część strażników, która zdołała zbiec, skoro tylko zorientowała się,

iż miasto padło, weszła do jednej z wież północnych, gdzie przez pewien czas

stawiała opór. Jednakże otoczona gromadą nieprzyjaciół w końcu poddała się

i ochoczo nadstawiała swoje szyje pod ciosy napastników. Rzymianie mogliby

się szczycić, że koniec oblężenia nie pociągnął za sobą żadnej ofiary, gdyby

przy zajmowaniu miasta nie poległ jeden człowiek. Był nim setnik Antoniusz,

który zginął wskutek podstępu. Otóż jeden z tych, którzy schronili się w gro-

tach — a była takich spora gromada — prosił Antoniusza, aby wyciągnął doń

prawicę jako rękojmię darowania życia, a zarazem w celu dopomożenia mu do

wydostania się stamtąd. Gdy ten niebacznie podał mu dłoń, ów niespodziewa-

nie, ugodziwszy go dzidą z dołu w podbrzusze, zabił na miejscu.

36. Tedy Rzymianie w owym dniu wyrżnęli wszystkich, którzy poka-

119

zali im się na oczy. W następnych dniach przeszukiwali kryjówki i rozpra-

wiali się z ludźmi ukrytymi w podziemnych przejściach i grotach, nie

oszczędzając nikogo prócz dzieci i kobiet. Wzięto ogółem jeńców tysiąc

dwieście, a zabitych przy zdobywaniu miasta i w poprzednich bitwach ob-

liczano na czterdzieści tysięcy102. Wespazjan rozkazał miasto zrównać

z ziemią i wszystkie jego warownie obrócić w perzynę. W taki sposób

wzięto Jotapatę w trzynastym roku panowania Nerona podczas nowiu

w miesiącu Panemos103.

Rozdział VIII

1. Rzymianie zaczęli poszukiwać Józefa, gdyż i sami byli nań roz-

wścieczeni, i wódz ich bardzo sobie tego życzył. Uważał on bowiem, że jego

ujęcie może decydująco zaważyć na dalszym przebiegu wojny. Badano więc

dokładnie zwłoki i ludzi w kryjówkach104, lecz Józefowi udało się, chyba

z Bożą pomocą, przekraść podczas zajmowania miasta przez sam środek nie-

przyjaciół i wskoczyć do pewnej głębokiej cysterny, która jedną stroną łączy-

ła się z szeroką, niewidoczną dla patrzących z góry jaskinią. Tam zastał

czterdziestu ukrytych przedniejszych mężów i zapas żywności, który mógł

wystarczyć na bardzo długo. Podczas dnia nie opuszczał kryjówki, gdyż

wszystko było w ręku nieprzyjaciół. Dopiero w nocy wyszedł na wierzch,

aby szukać jakiejś drogi ucieczki i zorientować się w rozstawieniu straży.

Ale że ze względu na niego wszystko dookoła tak było strzeżone, iż nie spo-

sób było się skryć, zszedł z powrotem do jaskini. Tu przez dwa dni pozosta-

wał w ukryciu, a w trzecim wydała go pewna przebywająca z nim niewiasta,

którą pochwycono. Wespazjan wysłał zaraz z wielkim pośpiechem dwóch

trybunów, Paulinusa105 i Gallikanusa, z poleceniem, aby dali mu porękę bez-

pieczeństwa i nakłonili go do wyjścia z kryjówki.

2. Skoro tedy ci przybyli na miejsce, wezwali owego męża, aby tak po-

stąpił, przyrzekając mu, że nic złego mu się nie stanie, lecz nie zdołali nicze-

go wskórać. Józef nie dowierzał im, gdyż był przekonany, że Rzymianie

z pewnością nie przepuszczą człowiekowi, który tak bardzo dał się im we

znaki, a nie brał pod uwagę szlachetnego usposobienia wysłańców. Obawiał

się więc, że chcą go wywabić i oddać na stracenie. W końcu Wespazjan

przysłał trzeciego trybuna, Nikanora106, którego Józef dobrze znał i z którym

od dawna był zaprzyjaźniony. Ów po przybyciu przedkładał mu, że Rzymia-

nie są z natury łaskawi dla tych, których w końcu wezmą do niewoli107, a do-

wódcy więcej podziwiają go dla jego męstwa niż nienawidzą. Życzeniem

wodza jest (ciągnął dalej), aby go przyprowadzono nie po to, żeby pomścić

się — zemstę bowiem mógłby wziąć na nim, nawet gdyby nie chciał wyjść

z kryjówki — lecz dlatego, że pragnie uratować tak dzielnego męża. Dodał

jeszcze, że ani Wespazjan nie przysłał przyjaciela po to, iżby zastawić nań

pułapkę i w ten sposób maskować tym, co najpiękniejsze, to jest przyjaźnią,

tak haniebny postępek, jakim jest wiarołomność, ani sam też nigdy nie zgo-

dziłby się przybyć w celu oszukania swojego przyjaciela.

3. Gdy Józef ciągle wahał się nawet mimo zapewnień Nikanora, rozzło-

szczeni żołnierze rzucili się, aby podpalić grotę, lecz dowódca powstrzymał

ich od tego kroku, pragnąc owego męża dostać żywym w swoje ręce. Gdy Ni-

kanor nie przestał nań nalegać, a do uszu Józefa dochodziły także pogróżki

wrogiego tłumu, przypomniały mu się owe sny nocne, w których Bóg objawił

mu, jakie nieszczęścia spadną na Żydów i jak potoczą się przyszłe losy wład-

ców rzymskich. Józef umiał tłumaczyć sny i wykładać sens dwuznacznych

wypowiedzi Bożych. Będąc sam kapłanem i wywodząc się z rodu kapłańskie-

go, dobrze znał proroctwa ksiąg świętych. Nawiedzony dzięki nim natchnie-

niem Bożym w owej godzinie, przypomniał sobie swoje niedawne straszne wi-

dzenia senne i zaniósł do Boga taką oto cichą modlitwę: „Jeśli wolą Twoją jest,

aby plemię żydowskie, któreś stworzył, rzucić na kolana i żeby szczęście prze-

szło zupełnie na stronę Rzymian108, i wybrałeś duszę moją, aby przepowie-

działa przyszłe wydarzenia, chętnie poddam się Rzymianom i ocalę życie, lecz

świadczę się Tobie, że pójdę do nich nie jako zdrajca, lecz jako twój sługa”.

4. Po tej modlitwie gotów już był poddać się Nikanorowi. Ale gdy dzie-

lący z nim kryjówkę Żydzi zmiarkowali, że Józef skłonny jest ulec namo-

120

wom Rzymian, otoczyli go gromadą i poczęli wołać: „Zaiste! Prawa ojczyste

winny by gorzko zapłakać, a Bóg, który dał Żydom dusze zdolne do pogardy

śmierci, spuściłby swoje zawstydzone oczy!109. Aż tak miłe ci jest, Józefie,

życie, że mógłbyś oglądać światło dzienne oczyma niewolnika? Jakże prędko

zaparłeś się siebie samego! Iluż to ludzi przekonywałeś, aby umierali za wol-

ność. Fałszywa więc była twoja sława jako dzielnego męża, fałszywa także

twoja sława jako człowieka rozumnego, jeżeli spodziewasz się znaleźć ratu-

nek u tych, z którymi tak zawzięcie wojowałeś, i jeśli chcesz przyjąć z ich

rąk, zakładając, że jest to pewne, darowanie życia. Ale jeśli szczęście wojen-

ne Rzymian tak cię oślepiło, że zapomniałeś o sobie samym, na nas spada

obowiązek obrony dobrego imienia ojców naszych. Wyciągniemy do ciebie

prawicę i miecz: jeśli zadasz sobie śmierć dobrowolnie, umrzesz jako wódz

żydowski, jeśli poniesiesz ją wbrew swej woli, zginiesz jako zdrajca”. To

powiedziawszy wyciągnęli swoje miecze ku niemu, grożąc, że go zabiją,

gdyby chciał poddać się Rzymianom.

5. Józef, obawiając się, że rzucą się nań i uważając, że byłoby to zdradą

nakazów Boga, gdyby zmarł, zanim spełni swoje posłannictwo, nie widział

innego wyjścia i sięgnął dla przekonania ich do argumentów filozoficznych.

„Dlaczego, towarzysze — mówił — tak bardzo żądni jesteście krwi własnej?

Czemuż mamy rozłączać tak silnym węzłem z sobą zespolone ciało i du-

szę?110 Może ktoś powiedzieć, że zmieniłem się. Ale o tym, jak jest w istocie,

wiedzą najlepiej Rzymianie. Piękna to rzecz zginąć na wojnie, ale wedle pra-

wa wojny, to jest z ręki zwycięzcy. Gdybym więc pragnął uciec przed mie-

czem Rzymian, to z pewnością zasłużyłbym na śmierć zadaną własnym mie-

czem i własną ręką. Jeżeli zaś oni chcą oszczędzić swojego wroga, czyż nie

powinniśmy tym bardziej oszczędzić samych siebie? Byłoby rzeczą nieroz-

sądną to sobie czynić, czego pragniemy uniknąć przez walkę z nimi. Piękna to

rzecz umrzeć za wolność — toć i ja tak twierdzę, ale zginąć w walce i z rąk

tych, którzy chcą nas jej pozbawić. Wszelako teraz nie stają oni do walki z na-

mi ani nie chcą odebrać nam życia. Tchórzem jest tak samo ten, co nie chce

umrzeć, kiedy potrzeba, jak i ten, który tego pragnie bez potrzeby. Czegóż się

boimy, że nie oddajemy się w ręce Rzymian? Czy nie śmierci? Mamy więc

sami sobie koniecznie zadać to, czego obawiamy się przypuszczalnie doznać

z rąk nieprzyjaciół? Boimy się niewoli — powie ktoś. Zaiste, mamy teraz wol-

ność! Zadać sobie śmierć jest czynem bohaterskim — powie ktoś inny. Nie,

przeciwnie, jest to rzecz jak najbardziej haniebna, tak jak, moim zdaniem, naj-

większym tchórzem jest sternik, który z obawy przed złą pogodą sam dobro-

wolnie zatapia swój okręt jeszcze przed burzą. Co więcej, samobójstwo jest

obce także wspólnej naturze wszystkich istot żyjących i stanowi akt bezbożno-

ści względem naszego stwórcy, Boga. Nie ma takiego zwierzęcia, które by do-

browolnie szukało śmierci albo samo ją sobie zadawało. W naturze bowiem

jest silnie zakorzenione prawo, którym jest chęć życia. Dlatego to za wrogów

uważamy tych, którzy chcą nas otwarcie go pozbawić, a karzemy tych, którzy

pragną uczynić to podstępnie. Czyż waszym zdaniem nie ściągnie na siebie

gniewu Bożego człowiek, kiedy znieważy jego dar? Bo od niego przecież

otrzymaliśmy nasze istnienie i jego woli pozostawiamy także decyzję, kiedy

ma nastąpić jego kres. Wszyscy mają ciało śmiertelne, utworzone ze znisz-

czalnej materii, dusza zaś jest po wsze czasy nieśmiertelna i jako część Boga

zamieszkuje w naszych ciałach111. Jeśli ktoś zaprzepaści dobro powierzone

mu przez innego człowieka albo niewłaściwie się nim rozporządzi, uchodzi za

człowieka podłego i nie zasługującego na zaufanie. A gdy ktoś z własnego

ciała usuwa depozyt Boży, czyż może sądzie, że ukryje się przed tym, którego

w ten sposób znieważył? A dalej — poczytuje się za rzecz słuszną karanie

sług, którzy zbiegli, nawet jeśli opuszczają złych panów, a my sami, jeśli ucie-

kamy od Boga, najlepszego pana, nie popełniamy naszym zdaniem czynu bez-

bożnego? Czyż nie wiecie, że ludzie, którzy schodzą ze świata zgodnie z pra-

wem natury i oddają dług otrzymany od Boga, kiedy dawca pragnie go

odebrać, osiągają chwałę wieczną, domy i rodziny ich mają bezpieczne trwa-

nie, dusze zaś pozostają czyste i posłuszne i otrzymują najświętsze miejsce

w niebie, skąd po upływie wieków znów wstępują w nieskazitelne ciała? Na-

121

tomiast dla dusz tych, co w szaleństwie ręce przeciw samym sobie obracają,

przeznaczone jest szczególnie ciemne miejsce w Hadesie112, a Bóg, ich ojciec,

karze także potomnych za grzechy przodków113. Dlatego zbrodnię tę, którą tak

Bóg nienawidzi, karze także najmędrszy prawodawca114. Jest bowiem u nas

postanowienie, aby ciała samobójców aż do zachodu słońca pozostawić nie

pochowane, choć uważamy za rzecz zbożną uczcić pogrzebem nawet wrogów.

U innych narodów prawo nakazuje nawet obcinanie od trupów takich samo-

bójców prawej ręki115, którą przeciw samym sobie obrócili, ponieważ uważa

się, że jak ciało stało się obce dla duszy, tak ręka dla ciała. Słuszną tedy będzie

rzeczą, towarzysze, jeżeli wybierzemy to, co słuszne, i nie będziemy dodawać

do ludzkich nieszczęść jeszcze czynu bezbożnego względem naszego Stwór-

cy. Jeśli można ocalić życie, ocalmy je. Nie jest bowiem żadną hańbą przyjąć

ratunek od tych, którym daliśmy tyle dowodów naszego męstwa. Jeśli śmierć

nam przeznaczona, nie będzie nic w tym haniebnego, że poniesiemy ją z rąk

zwycięzców. Co do mnie, nigdy nie przejdę do szeregów wroga, aby stać się

zdrajcą samego siebie. Byłbym bowiem daleko głupszym od tych, którzy zbie-

gają do wrogów, bo oni to czynią, aby ocalić swoje głowy, ja zaś szedłbym

tam na zgubę i to własną. Pragnę, aby to był podstęp Rzymian: jeśli bowiem

mimo danej obietnicy zgładzą mnie, to umrę z radością, gdyż wiarołomność

kłamców będzie dla mnie większą pociechą niż zwycięstwo”.

6. Józef przytaczał wiele jeszcze podobnych argumentów, aby odwieść

towarzyszy od samobójstwa. Im jednak desperacja zatkała uszy, bo już od

dawna przeznaczyli się na śmierć i uniesieni gniewem przypadli doń z mie-

czami ze wszystkich stron, lżyli go jako tchórza i nie było wątpliwości, że

każdy gotów był natychmiast zadać mu cios. On zaś do jednego zwracał się

po imieniu, drugiego gromił spojrzeniem wodza, innego chwytał za prawicę,

a jeszcze innego starał się udobruchać prośbą. Miotany różnymi uczuciami

w tej dramatycznej sytuacji, zdołał powstrzymać miecze wszystkich od swe-

go gardła i jak to czynią osaczone dzikie zwierzęta, zawsze zwracał się do

najbliższego napastnika. A że nawet w tej ciężkiej chwili czuli respekt przed

nim jako przed swoim wodzem, ręce ich były bezsilne, miecze im wypadły,

a niejeden mimo woli odkładał już podniesiony oręż.

7. Jednak nawet w tym rozpaczliwym położeniu nie brakło mu pomy-

słowości. Ufny w opiekę Bożą, życie swoje postawił na jedną kartę i rzekł:

„Skoro już postanowiliśmy umrzeć, to niechaj los rozstrzygnie116, w jakiej

kolejności mamy jeden drugiego zabijać. Pierwszy, na którego on padnie,

niech zginie z ręki następującego po nim. I tak przeznaczenie przejdzie przez

szereg nas wszystkich, aby nikt nie musiał własną ręką życia sobie odbie-

rać117. A byłoby rzeczą niesprawiedliwą, gdyby po zejściu ze świata innych

mógł ktoś rozmyślić się i siebie ocalić”. Te słowa wzbudziły doń zaufanie

i kiedy przekonał towarzyszy, ciągnął los wraz z innymi. Każdy, na kogo

padł los, nadstawiał szyję pod miecz temu, który następował po nim, bo wódz

ich także rychło miał zginąć. Uważali bowiem, że śmierć poniesiona razem

z Józefem milsza im jest niż życie. W końcu pozostał tylko Józef wraz z jed-

nym towarzyszem (można by rzec, że albo przypadek tak chciał, albo Opatrz-

ność Boża) i nie chcąc zginąć z wyroku losu ani też, gdyby on sam był tym

ostatnim, splamić swojej ręki bratnią krwią, przekonał także owego męża,

aby otrzymawszy porękę pozostał przy życiu.

8. Skoro takim sposobem uniknął wojny z Rzymianami i swoimi

współbraćmi, został przez Nikanora doprowadzony do Wespazjana. Zewsząd

zbiegli się Rzymianie, aby go zobaczyć, a tłum, który tłoczył się wokół wo-

dza, czynił wrzawę wznosząc różne okrzyki. Jedni cieszyli się, że go pojma-

no, drudzy wygrażali się, jeszcze inni cisnęli się, aby przyjrzeć mu się z bli-

ska. Stojący w oddali wołali, żeby wroga zgładzić, a ci, którzy byli bliżej

niego, przypominali sobie jego czyny i zdumiewali się nad tak wielką odmia-

ną losu. Wśród dowódców nie znalazł się ani jeden, który by mimo żywionej

dawniej wrogości do niego nie zmiękł wówczas na jego widok. Szczególnie

Tytus, mąż tak szlachetny, wzruszony był siłą ducha Józefa okazaną w nie-

szczęściach i litował się nad jego młodym wiekiem118. Kiedy przypomniał

sobie, jaki to był wczoraj wojownik, a teraz widział go jako jeńca w rękach

122

nieprzyjaciół, zadumał się nad tym, jak potężny jest los, jak bardzo zmienne

jest szczęście wojenne i jak nie ma nic trwałego w sprawach ludzkich119.

Wzbudzał on wówczas także współczucie dla Józefa u większości Rzymian,

a przez wstawienie się za nim u ojca on właśnie najwięcej przyczynił się do

darowania mu życia. Wszelako Wespazjan kazał go strzec z zachowaniem

wszelkiej ostrożności, ponieważ zamierzał zaraz posłać go do Nerona120.

9. Józef, posłyszawszy to, wyraził pragnienie porozmawiania z nim

w pewnej sprawie na osobności. A kiedy Wespazjan odprawił wszystkich

oprócz Tytusa i dwóch przyjaciół, Józef rzekł: „Ty mniemasz, Wespazjanie, że

w osobie Józefa dostałeś w swe ręce tylko jeńca, ale ja przychodzę do ciebie

jako zwiastun większych wydarzeń. Gdybym bowiem nie był posłany od Bo-

ga, wiedziałbym, czego wymaga prawo Żydów i jak przystoi wodzom umrzeć.

Chcesz mnie wysłać do Nerona? I po cóż to? Czy sądzisz, że następcy Nerona

długo będą przy władzy, zanim ona przejdzie w twoje ręce121. Bo ty, Wespa-

zjanie, będziesz Cezarem i jedynowładcą, ty i ten twój syn. Każ mi teraz jesz-

cze mocniej zacisnąć więzy i strzec mnie dla siebie samego. Bo ty, Cezarze,

będziesz panem nie tylko moim, lecz panem ziemi, morza i całego rodzaju lu-

dzkiego, a ja proszę o oddanie mnie pod jeszcze silniejszą straż, abyś mnie

mógł ukarać, gdyby okazało się, że żarty sobie stroję z Boga”.122 Skoro wy-

rzekł te słowa, Wespazjan zdawał się w pierwszej chwili nie dawać temu wiary

przypuszczając, że Józef chwycił się takiego sposobu, aby ocalić swoją głowę.

Z wolna jednak począł nabierać innego przekonania, gdy Bóg już wzbudzał

w nim myśli o najwyższej władzy i innymi znakami zapowiadał, iż on berło

odzierży. Że zaś Józef był dobrym prorokiem, przekonało go o tym jego za-

chowanie się w innych sprawach. Jeden bowiem z przyjaciół Wespazjana, któ-

rzy byli świadkami poufnej rozmowy, wyraził zdziwienie, dlaczego w takim

razie Józef nie przepowiedział ani upadku Jotapaty, ani tego, że sam pójdzie do

niewoli, a jeśli tak, to wszystko jest zwykłym łgarstwem obliczonym na od-

wrócenie od siebie burzy gniewu, jaką ściągnął na swoją głowę. Józef odrzekł

na to, że owszem, przepowiedział także Jotapatańczykom, iż miasto ich padnie

po czterdziestu siedmiu dniach, a jego samego Rzymianie wezmą żywego do

niewoli. A kiedy Wespazjan, który sam rozpytywał jeńców w tej sprawie,

przekonał się, że to była prawda, zaczął wierzyć w przepowiednie odnoszące

się do swojej osoby. Wszelako nie uwolnił Józefa od straży i więzów, lecz ob-

darował go szatą i innymi kosztownościami i nadal obchodził się z nim życzli-

wie i z szacunkiem, a to uprzejme traktowanie Józef zawdzięczał przede

wszystkim Tytusowi.

Rozdział IX

1. W czwartym dniu miesiąca Panemos123 Wespazjan wyruszył do Pto-

lemaidy, skąd następnie przybył do Cezarei Nadmorskiej124 —jednego z naj-

większych miast Judei, zamieszkanego po większej części przez Greków.

Ludność powitała zarówno wojsko, jak i wodza błogosławieństwami i przy-

jaznymi okrzykami z życzliwości dla Rzymian, a jeszcze bardziej z nienawi-

ści do pokonanych. Dlatego też wszyscy głośno domagali się zgładzenia Jó-

zefa. Wespazjan jednak prośbę tę, jako głos bezmyślnego tłumu, zbył

milczeniem. Dwa legiony125 wysłał na leże zimowe do Cezarei, sądząc, że

jest ona odpowiednim na to miejscem, a piętnasty do Scytopolis126, aby nie

obarczać Cezarei stacjonowaniem całego wojska. W mieście127 tym, leżącym

na równinie i wybrzeżu morskim, jest wprawdzie łagodny klimat zimową po-

rą, lecz bywa duszno podczas upałów w czasie lata.

2. Tymczasem zebrali się w niemałej liczbie Żydzi, którzy w czasie po-

wstania zostali wygnani z miast lub zbiegli ze zniszczonych miejscowości, i od-

budowali jako bazę spustoszoną poprzednio przez Cestiusza Joppę128. A że nie

mogli zapuszczać się w głąb kraju, który stał się dla nich wrogim, skierowali się

ku morzu. Zbudowali sobie sporą liczbę okrętów pirackich i czynili wypady

rozbójnicze na szlaku morskim między Syrią i Fenicją a Egiptem, paraliżując

zupełnie żeglugę morską w tej okolicy. Kiedy Wespazjan dowiedział się o ich

działalności, wysłał do Joppy wojsko piesze i jazdę, które wkroczyły nocą do

zupełnie nie strzeżonego miasta. Mieszkańcy jego już przedtem dowiedzieli się

o grożącym ataku, lecz ze strachu poniechali zamiaru stawiania Rzymianom

123

oporu i schronili się na okręty, gdzie spędzili noc poza zasięgiem strzał.

3. Joppie natura poskąpiła portu, gdyż miasto wychodzi na wybrzeże

skaliste, które w ogóle na całej przestrzeni biegnie prosto, a tylko na obu krań-

cach nieco się zakrzywia. Ale i tutaj są strome skały i rafy wrzynające się głę-

boko w morze. Jeszcze dziś pokazuje się tam odciśnięte ślady łańcuchów An-

dromedy, świadczące o starożytności tego podania129. Ponieważ wiatr

północny uderza wprost o wybrzeże i toczy na przeciwległe skały wysokie fa-

le, postój okrętów w tym miejscu jest niebezpieczniejszy niż na otwartym mo-

rzu. Kiedy płynęli tędy na rozkołysanych falach zbiedzy z Joppy, uderzył

w nich nad ranem gwałtowny wiatr, który tamtejsi żeglarze zwą „czarnym wi-

chrem północnym”. Jedne okręty roztrzaskał na miejscu, rzucając je na siebie,

inne na skały. Wiele zaś z tych, które próbowały przeciw fali wypłynąć na

otwarte morze (obawiano się bowiem skalistego brzegu i stojących na nim

nieprzyjaciół), pochłonęły wysoko wzbijające się bałwany. Nie było dla nich

ani sposobu ucieczki, ani żadnego ratunku, gdyby pozostali na miejscu: od

morza odpędzał ich potężny wicher, a od miasta Rzymianie. Gdy okręty zde-

rzały się, podnosiły się przeraźliwe krzyki, a gdy rozbijały się, rozlegał się

wielki łoskot. Część ludzi ginęła pochłonięta przez fale, wielu innych tonęło

wraz z zapadającymi się szczątkami okrętów, a niektórzy własnymi mieczami

śmierć sobie zadawali, uważając ją za lżejszą, niż pogrążenie się w otchłani

morza. Najwięcej ludzi porwały fale i roztrzaskały o skały, tak że na szerokiej

przestrzeni morze było zarumienione od krwi, a brzeg usłany trupami. Tych

bowiem, których woda wyniosła na brzeg, zabijali stojący na nim Rzymianie.

Liczba ciał wyrzuconych przez morze sięgała czterech tysięcy dwustu. Rzy-

mianie zaś, zająwszy miasto bez walki, zrównali je z ziemią.

4. I tak oto Joppa w krótkim czasie po raz drugi została wzięta przez

Rzymian130. Aby zaś piraci znowu nie mogli się tam zagnieździć, Wespazjan

rozbił na akropolu obóz i umieścił w nim jazdę z niewielkim oddziałem żoł-

nierzy pieszych. Ci ostatni mieli pozostawać na miejscu i strzec obozu,

jeźdźcy pustoszyć okolicę, a wsie i miasteczka w sąsiedztwie Joppy równać

z ziemią. Spełniając te rozkazy, żołnierze codziennie czynili wypady na oko-

liczne ziemie, łupiąc je i obracając wszystkie w pustynię.

5. Kiedy wieść o losie Jotapaty dotarła do Jerozolimy, wielu zrazu nie

chciało po prostu w to wierzyć, bo i tragedia sama wydała się im zbyt wielka,

i wiadomości te nie pochodziły od naocznego świadka. Nie uszedł bowiem

stamtąd żaden posłaniec, lecz samorzutnie szerzyła się wieść o upadku mia-

sta, malująca zwykle wszystko w czarnych kolorach. Z wolna jednak prawda

zaczęła sobie torować drogę od jednej miejscowości do drugiej i niebawem

uznano ją powszechnie za nie budzącą żadnej wątpliwości, choć rzeczywiste

wydarzenia zabarwione były zmyśleniem. I tak donoszono, że przy zajęciu

miasta zginął także Józef, a wiadomość ta napełniła Jerozolimę głębokim

smutkiem. I kiedy w domach i rodzinach lamentowano po stracie kogoś ze

swoich krewnych, to żałobę po śmierci wodza dzielili wszyscy. Jedni opłaki-

wali ludzi, z którymi łączyły ich więzy gościnności, drudzy krewnych, inni

przyjaciół, a Józefa wszyscy, tak że przez trzydzieści dni131 nieustannie roz-

legały się po mieście lamenty, a bardzo wielu wynajęło sobie flecistów, któ-

rzy wtórowali ich pieśniom żałobnym.

6. Ale gdy z biegiem czasu wyszła na jaw prawda i bliższe okoliczności

upadku Jotapaty, okazało się, że wiadomość o losie Józefa była po prostu

zmyślona. A skoro dowiedziano się, że on żyje i znajduje się w rękach Rzy-

mian, a wodzowie obchodzą się z nim lepiej niż ze zwykłymi jeńcami, to jak

przedtem darzono go wielką sympatią, kiedy miano go za zmarłego, tak teraz

pałano nie mniejszą nienawiścią do żywego. Jedni okrzyknęli go tchórzem,

drudzy zdrajcą i całe miasto wrzało z oburzenia i miotało nań przekleństwa.

Doznane ciosy jeszcze dolewały oliwy do ognia i nieszczęścia rozpalały

wściekłość. Niepowodzenia zwykle skłaniają rozsądnych ludzi do zatrosz-

czenia się o bezpieczeństwo i zapobiegania podobnym wydarzeniom, ale dla

nich stały się bodźcem do rzucenia się w przepaść nowych katastrof. I zaw-

sze koniec jednej klęski stawał się początkiem drugiej. Przeto jeszcze bar-

dziej byli rozjątrzeni na Rzymian, bo chcieli razem z nimi ukarać i Józefa.

124

W takich to nastrojach znajdowała się ludność Jerozolimy.

7. Wespazjan natomiast postanowił odwiedzić królestwo Agryppy,

a nakłonił go do tego sam król, który chciał przyjąć wodza i wojsko132 z całą

wystawnością swego domu i zarazem przy ich pomocy uśmierzyć pewne nie-

pokoje w państwie. Przeto wódz opuścił Cezareę Nadmorską i przybył do

miasta o nazwie Cezarea Filipowa133. Tutaj zarządził dla wojska dwudziesto-

dniowy wypoczynek, a sam oddał się ucztowaniu i złożył Bogu dziękczynne

ofiary za osiągnięte sukcesy. A kiedy doniesiono mu, że Tyberiada jest

u progu zamieszek, a Tarichea już stoi w otwartym buncie — oba te miasta

należały do królestwa Agryppy — uznał, że nadszedł odpowiedni czas do

wyprawy na Żydów. Czynił to, gdyż zdecydowany był tłumić ich bunty,

gdziekolwiek one wybuchały, a także przez wzgląd na Agryppę, aby się od-

płacić za gościnność, doprowadzając do uległości podległe mu miasta. Tedy

wysłał swego syna Tytusa do Cezarei, aby stamtąd poprowadził wojsko do

Scytopolis — największego miasta Dekapolu i sąsiadującego z Tyberiada134.

Sam także udał się tam, aby spotkać się z synem, i wyruszywszy z trzema

legionami, rozbił obóz w odległości około trzydziestu stadiów od Tyberiady,

w pewnej miejscowości, która była dobrze widoczna od strony buntowników

i nazywała się Sennabris135. Następnie wysłał dziesiętnika Walerianusa

z pięćdziesięcioma jeźdźcami, aby przedstawił mieszkańcom pokojowe pro-

pozycje i nakłonił ich do podjęcia rozmów. Doszło bowiem do jego uszu, że

lud pragnie pokoju, lecz jest uciskany przez garstkę ludzi prących do wojny.

Walerianus przeto pojechał tam, a kiedy zbliżył się do muru, sam zsiadł z ko-

nia i rozkazał to samo uczynić towarzyszącym mu jeźdźcom, aby nie wyglą-

dało, że przybyli, by miotać z dala strzały. Zanim jednak doszło do rozmów,

najbardziej wojowniczy mężowie spośród buntowników rzucili się nań z bro-

nią. Na czele ich stanął herszt owej bandy rozbójniczej, niejaki Jezus, syn

Tufy136. Walerianus uznał, że nie byłoby rzeczą rozsądną wdawać się z nimi

w walkę wbrew rozkazom wodza, nawet przy niewątpliwym zwycięstwie,

ani też bezpieczną dla małego i nie przygotowanego oddziału mieć przeciw

sobie tak mnogie i dobrze uzbrojone wojsko. Tak czy owak, zaskoczony tym

nieoczekiwanym zuchwalstwem Żydów, uciekł jak piechur, a pięciu137 in-

nych również pozostawiło swoje konie, które ludzie Jezusa z triumfem po-

prowadzili do miasta, jakby zdobyto je nie podstępem, lecz w boju.

8. Starsi z ludu oraz mieszkańcy, którzy cieszyli się największym powa-

żaniem, przerażeni tym wydarzeniem zbiegli do obozu Rzymian. Kiedy zjed-

nali sobie króla, rzucili się jako błagalnicy do stóp Wespazjana prosząc, aby

nie gardził nimi i szaleństwa niewielkiej garstki nie rozciągał na całe miasto,

ale oszczędził lud, który zawsze był do Rzymian przyjaźnie usposobiony, i ka-

rał tylko winnych buntu. Już dawno chcieli rozpocząć układy o poddaniu się,

lecz aż dotąd żyli pod ich terrorem. Chociaż wódz srodze był rozsierdzony na

całe miasto z powodu porwania koni, jednak uległ ich prośbom, gdyż spo-

strzegł, że Agryppa jest o jego los wielce zatroskany. Skoro owi wysłańcy

otrzymali porękę dla ludu, zwolennicy Jezusa uznali, że już nie byłoby zgoła

rzeczą bezpieczną dla nich pozostawać w Tyberiadzie i uszli do Tarichei. Na-

zajutrz Wespazjan wysłał Trajana138 z oddziałem jazdy na grzbiet góry, aby

wybadał, czy cała ludność pragnie pokoju. A kiedy ten przekonał się, że lud

jest jednej myśli z błagalnikami, ruszył z wojskiem ku miastu. Mieszkańcy

otworzyli przed nim bramy i wyszli na jego spotkanie, wznosząc przyjazne

okrzyki i nazywając go swoim wybawcą i dobroczyńcą139. Ponieważ zaś woj-

sko tłoczyło się w ciasnych bramach, Wespazjan rozkazał obalić część połu-

dniowego muru i wejście dla żołnierzy rozszerzyć140. Przez wzgląd na króla

nakazał im powstrzymać się od grabieży i gwałtów, dla niego też oszczędził

murów otrzymawszy porękę wierności mieszkańców na przyszłość. Tak Wes-

pazjan odzyskał miasto, które wiele ucierpiało wskutek buntu.

Rozdział X

1. Następnie Wespazjan ruszył w drogę i rozbił obóz między tym mia-

stem a Tericheą141. Obwarował go szczególnie mocno, spodziewając się, że

wojna dłużej go tutaj zatrzyma. Do Tarichei bowiem zbiegły wszelkie żywio-

ły buntownicze, zachęcone zdolnością obronną miasta i sąsiedztwem jeziora,

125

które ludność miejscowa zwie Gennesar142. Miasto to, leżące jak Tyberiada

u podnóża góry, Józef zewsząd silnie obwarował — oprócz strony, którą ob-

lewa jezioro — choć nie tak jak Tyberiada. Ten ostatni gród bowiem opasał

murem na początku powstania, kiedy miał w bród pieniędzy i rozporządzał

odpowiednią władzą, gdy tymczasem Tarichea korzystała ledwie z resztek

jego szczodrobliwości143. Za to Tarichejczycy przygotowali sobie wiele łodzi

na jeziorze, na które mogli się schronić, w razie gdyby ponieśli klęskę na

lądzie. Wyposażono je odpowiednio do walki na wodzie, gdyby miało do niej

dojść. Kiedy Rzymianie umacniali dookoła obóz, Jezus144 i jego ludzie nie

ulękli się ani wielkiej liczby, ani karności panującej w szeregach nieprzyja-

ciół i uczyniwszy wypad, rozproszyli przy pierwszym starciu żołnierzy

wznoszących wał, obalili nieznaczną część budowy i dopiero, kiedy zoba-

czyli szykujących się do ataku ciężkozbrojnych, uciekli z powrotem do swo-

ich, nie ponosząc żadnych strat. Rzymianie, czyniąc pościg za nimi, wpędzili

ich na łodzie. Oni odbili na wody jeziora tak daleko, żeby móc dosięgnąć

Rzymian strzałami, i zarzuciwszy kotwice ustawili okręty obok siebie jak

wojsko w szyku bojowym i walczyli z wody z nieprzyjaciółmi stojącymi na

lądzie. Tymczasem Wespazjan, dowiedziawszy się, że wielka masa Żydów

zebrała się także na równinie przed miastem, wysłał na nich swego syna na

czele sześciuset wyborowych jeźdźców.

2. Tytus, przekonawszy się, że zebrało się ogromne mnóstwo nieprzyja-

ciół, doniósł ojcu, że potrzeba mu więcej wojska. Widząc zaś, że większość

rwie się do boju nie bacząc na to, kiedy nadejdą posiłki, ale też poniektórzy

czują w głębi duszy strach przed wielką liczbą Żydów, stanął na miejscu,

skąd mógł być dobrze słyszany, i odezwał się do nich w te słowa: „Mężowie

rzymscy! Chciałbym już w pierwszych słowach przypomnieć wam wasz ród,

abyście wiedzieli, kim wy sami jesteście, a kim ci, z którymi mamy walczyć.

Na całej ziemi zamieszkanej nie ma narodu, który by nie uległ sile naszych

rąk prócz Żydów (aby i im oddać sprawiedliwość), gdyż oni, choć pobici,

ciągle jeszcze nie załamują się. Byłby to ciężki wstyd dla nas, gdybyśmy

w pełni odnoszonych sukcesów stracili animusz, gdy tymczasem oni przy

wszystkich swoich niepowodzeniach dzielnie się trzymają. Cieszę się, że mo-

gę w waszych twarzach wyczytać zapał i dobre nastroje, lecz boję się, żeby

w obliczu wielkiej liczby nieprzyjaciół poniektóry nie czuł w duchu strachu.

Niechże więc taki raz jeszcze pomyśli, kim jest sam i z kim ma walczyć. Ży-

dzi wprawdzie odznaczają się niezwykłą odwagą i zdolni są gardzić śmier-

cią, lecz brak im dyscypliny wojskowej i doświadczenia wojennego i dlatego

zasługują raczej na nazwę motłochu niż wojska. Czyż trzeba mówić o na-

szym doświadczeniu i karności panującej w naszych szeregach? Jeżeli my

jedni tylko ćwiczymy się we władaniu bronią w czasie pokoju to po to, aby-

śmy nie musieli obliczać, czy jest nas tylu, co nieprzyjaciół w czasie wojny.

Jakaż bowiem byłaby korzyść z nieustannego ćwiczenia wojskowego, jeśli

moglibyśmy się mierzyć tylko z niewyszkolonymi i tak samo licznymi prze-

ciwnikami? Bo zważcie tylko: będziecie walczyć w pełnym rynsztunku z li-

cho uzbrojonymi, jako jeźdźcy z pieszymi, stojący pod rozkazami wodzów

z gromadą bez dowództwa. Zalety te ogromnie powiększają waszą siłę,

a wspomniane braki u nieprzyjaciół wielce pomniejszają ich liczebną war-

tość w boju. Wojen nie wygrywa się liczbą ludzi, chociażby byli oni zdatni

do walki, lecz ich dzielnością nawet przy niewielkiej liczbie. Wtedy to i ła-

twiej czynić manewry145, i nieść sobie wzajemnie pomoc, natomiast ogrom-

ne armie więcej szkody same sobie czynią, niż doznają ich od nieprzyja-

ciół146. Żydów wiedzie do boju zuchwałość, brawura i rozpacz — uczucia,

które mogą być wielką siłą przy sukcesach, lecz gasną przy najmniejszych

niepowodzeniach, nas natomiast męstwo, karność i heroizm, który rozkwita

w pomyślnych przedsięwzięciach, lecz nie załamuje się w dniach klęski.

Walczyć będziecie zresztą o ważniejszą sprawę aniżeli Żydzi. Bo jeśli oni

podejmują ryzyko wojny w obronie wolności i ojczystych siedzib, to cóż mo-

że być wznioślejszego niż sława i zapobieżenie mniemaniu, że po opanowa-

niu ziemi zamieszkanej dopiero w Żydach znaleźliśmy równego sobie prze-

ciwnika? Trzeba także pamiętać, że nie musimy obawiać się jakiejś

126

niepowetowanej klęski. Liczne są bowiem wojska, które nam pośpieszą na

pomoc, i są całkiem niedaleko. Możemy dla siebie zagarnąć zwycięstwo

i powinniśmy uczynić to, zanim nadejdą posiłki wysłane przez ojca, aby

triumf zwycięstwa nam tylko przypadł w udziale i stał się jeszcze wspanial-

szy. Co do mnie, to jestem przekonany, że w tej godzinie zapadnie wyrok na

mojego ojca, na mnie i na was: mianowicie czy godni jesteśmy — on sławy

z poprzednich sukcesów, ja — by zwać się jego synem, a wy — moimi żoł-

nierzami. Albowiem zwyciężanie stało się dlań przyzwyczajeniem, a ja nie

śmiałbym pokazać mu się na oczy, gdybyście mnie opuścili147. A czy nie

wstyd by wam było okazać się gorszymi niż wasz wódz, który pierwszy rzuci

się do walki? Zaiste, tak właśnie uczynię, bądźcie tego pewni, i pierwszy ru-

szę na wroga. Nie zróbcie mi więc zawodu i bądźcie przekonani, że Bóg sta-

nie po mojej stronie i wesprze mój zapał. Musicie jasno zdać sobie sprawę

z tego, że mamy do wygrania coś więcej niż bitwę poza murami”148.

3. Gdy Tytus przemówił w tym duchu, jakiś nadziemski zapał ogarnął

mężów, a kiedy przed samą bitwą dołączył do nich Trajan z czterystoma

jeźdźcami, zmartwili się, że ten współudział pomniejszy ich własną zasługę

w przyszłym zwycięstwie. Wespazjan przysłał nadto Antoniusza Silona149 na

czele dwóch tysięcy łuczników z zadaniem zajęcia wzgórza leżącego naprze-

ciw miasta i przepędzenia obrońców z murów. Kiedy zaś ci, zgodnie z rozka-

zem, trzymali w szachu wojowników, którzy usiłowali stamtąd dawać swoim

wsparcie, Tytus pierwszy pognał swego konia na nieprzyjaciół, a za nim ru-

szyli inni z głośnymi okrzykami i rozwinęli się na całą szerokość tej części

równiny, która była w ręku nieprzyjaciół. Dzięki temu czynili wrażenie, że

jest ich o wiele więcej. Choć Żydzi byli zastraszeni tym gwałtownym ata-

kiem i dobrym porządkiem Rzymian, przez jakiś czas opierali się nacierają-

cym, lecz przeszywani włóczniami oraz przewracani przez pędzące konie,

byli tratowani ich kopytami. Gdy na całym polu bitwy gęsto padali zabici,

w końcu rozpierzchli się i każdy biegł do miasta, ile mu sił starczyło. Tytus

parł na pozostających w tyle i zabijał ich, przebijając się przez zwarte groma-

dy, zabiegał im drogę i szarżował na nich od przodu, wreszcie wielu atako-

wał, gdy wpadali na siebie, i tratował. Wszystkim usiłował odciąć drogę

ucieczki ku murom i zawracał ich na równinę, aż w końcu nieprzyjaciołom

napierającym całą masą udało się przedrzeć i schronić do miasta150.

4. Lecz w mieście stanęli w obliczu nowego i przykrego rozłamu. Od sa-

mego początku bowiem ludność miejscowa z obawy o swoje majątki i los

miasta przeciwna była wojnie, a jeszcze bardziej po tej klęsce. Natomiast

wielka rzesza przybyszów tym więcej obstawała przy przeciwnym zdaniu.

W tym wzajemnym rozjątrzeniu dochodziło do krzyku i wrzawy i mało brako-

wało, żeby wzajem na siebie broń podnieśli. Tytus, który znajdował się nieda-

leko muru, słyszał ten tumult i zawołał: „Oto nadeszła stosowna chwila! Na

cóż czekamy, towarzysze broni, gdy Bóg oddaje Żydów w nasze ręce? Bierz-

cie ofiarowane wam zwycięstwo. Nie słyszycie krzyku? Oto ci, co uszli na-

szych rąk, powstają jedni na drugich. Weźmiemy miasto, jeśli od razu na nie

ruszymy. Ale prócz pośpiechu potrzeba jeszcze wysiłku i woli walki, albo-

wiem nigdy nie osiąga się rzeczy wielkich bez narażenia się na niebezpieczeń-

stwo. Trzeba działać nie tylko zanim nieprzyjaciele dojdą do zgody, gdyż

twarda konieczność rychło może ich pojednać z sobą, ale zanim nadciągną

z pomocą nasze wojska, abyśmy po rozgromieniu niewielkimi siłami tak mno-

gich zastępów nieprzyjacielskich nie musieli mieć wspólników miasta”.

5. Mówiąc te słowa dosiadł konia, poprowadził wojsko w stronę jeziora

i poprzez wodę151 pierwszy wtargnął do miasta, a za nim reszta żołnierzy.

Ten śmiały atak takiego strachu napędził obrońcom na murach, że nikt nie

ważył się wystąpić do walki lub nawet bronić się. Opuściwszy swoje poste-

runki ludzie Jezusa już to uciekali poza miasto, już to biegli do jeziora i ginę-

li, wpadając w ręce nieprzyjaciół. Jednych zabijano przy wchodzeniu na ło-

dzie, drugich w chwili, gdy chcieli rzucić się wpław za tymi, którzy już

odpłynęli. W mieście doszło do krwawej rzezi, przy czym obcy przybysze,

którzy nie zdołali zbiec, stawiali opór, a ludność miejscowa ginęła bez walki.

Tej broń wytrącała nadzieja na łaskę oraz świadomość, że opowiadała się

127

przeciwko wojnie. W końcu Tytus po wytraceniu winowajców ulitował się

nad mieszkańcami miasta i kazał zaprzestać rzezi152. Ci zaś, którzy ratowali

się ucieczką na wody jeziora widząc, że miasto padło, odpłynęli jak najdalej

od nieprzyjaciół.

6. Tytus posłał jednego z jeźdźców do ojca z radosną nowiną o tym,

czego dokonał. Ten naturalnie ucieszył się dzielnością syna i jego sukcesem,

gdyż uważał, że w ten sposób już wojna została w znacznej mierze wygrana.

Sam przybył na miejsce i kazał miasto otoczyć i strzec, aby nikt potajemnie

z niego się nie wymknął, a każdego [który próbowałby to uczynić]153, zabi-

jać. Następnego dnia zszedł na brzeg jeziora i zarządził budowę tratw w celu

podjęcia pościgu za zbiegami. A że było sporo budulca i mnóstwo rzemieśl-

ników, rychło się z tym uporano.

7. Jezioro Gennesar154 wzięło swoją nazwę od przyległego pasa ziemi.

Szerokość jego wynosi czterdzieści stadiów, a długość sto stadiów więcej.

Mimo tej rozległości wodę ma słodką i jak najbardziej zdatną do picia. W od-

różnieniu od gęstej wody bagiennej jest ona tutaj bardziej przeźroczysta

i czysta, ponieważ jezioro ze wszystkich stron zamyka kamienisty i piasz-

czysty brzeg. Jeśli jej zaczerpnąć, ma łagodną ciepłotę przyjemniejszą od

wody rzecznej lub źródlanej, ale zawsze niższą, niż można by oczekiwać

przy takiej powierzchni jeziora. Woda ta staje się zimna jak śnieg, jeśli się jej

zaczerpnie i wystawi na powietrze, jak to zwykła czynić miejscowa ludność

podczas letnich nocy155. Gatunki ryb żyjących w jeziorze różnią się smakiem

i wyglądem od tych, które spotyka się w innych wodach. Środkiem przecina

je Jordan. Pozornie rzeka ta ma swe źródła w Panejon156, lecz naprawdę

przedostaje się tu płynąc pod ziemią niewidocznym korytem z jeziora zwane-

go Fiale157, które leży na drodze Trachonitydy, ale nieco na prawo od niej,

w odległości stu dwudziestu stadiów od Cezarei. Jezioro słusznie otrzymało

nazwę Fiale, ponieważ jego obwód ma kształt kolisty. Woda zawsze wypeł-

nia je po brzegi i ani nie opada poniżej, ani nie podnosi się powyżej tego

poziomu. Przez długi czas nie wiedziano, że tu bierze początek Jordan, a do-

wiódł tego dopiero Filip, tetrarcha Trachonitydy. Kazał mianowicie rzucić do

jeziora Fiale plewy, które znalazł zniesione w Panejon, gdzie według przeko-

nania starożytnych miały być źródła tej rzeki. Naturalne piękno Panejon jesz-

cze podnosiła szczodrobliwość królewska, gdyż Agryppa nie poskąpił na ten

cel swego bogactwa158. Od znajdującej się tam groty Jordan zaczyna płynąć

widocznym nurtem i przebija się przez bagna i trzęsawiska jeziora Semecho-

nitis159, potem toruje sobie drogę przez dalsze sto dwadzieścia stadiów i po-

niżej miasta Julias160 przecina środek jeziora Gennesar, następnie toczy swo-

je wody przez długą pustynię i wpada do jeziora Asfaltowego161.

8. Wzdłuż jeziora Gennesar rozciąga się kraina o tej samej nazwie, od-

znaczająca się dziwnymi właściwościami naturalnymi i pięknem162. Jest tak

żyzna, że nie ma rośliny, która by tu nie krzewiła się, a jej mieszkańcy upra-

wiają wszelkie gatunki. Umiarkowany klimat jest odpowiedni dla różnych

rodzajów. Drzewa orzechowe, które wymagają w porównaniu z innymi rośli-

nami większego chłodu, rosną tam w ogromnej ilości, a dalej palmy, które

potrzebują gorącego klimatu, oraz drzewa figowe i oliwne, bliższe tym, dla

których wskazana jest łagodniejsza aura. Można by rzec, że natura przejawia

jakąś szczególną ambicję, żeby na siłę ściągnąć na jedno miejsce przeciwne

sobie gatunki albo że jest to jakieś szlachetne współzawodnictwo pór roku,

z których każda jakby ubiegała się o tę okolicę. Nie tylko bowiem ziemia ta

zdumiewa tym, że rodzi tak różne owoce, ale jeszcze zapewnia je przez długi

czas. Najbardziej królewskie między nimi winogrona i figi dostarcza nie-

przerwanie przez dziesięć miesięcy, pozostałe owoce dojrzewają kolejno

przez okrągły rok. Bo poza tym, że ma łagodny klimat, zraszają użyźniające

źródło, które mieszkańcy zwą Kafarnaum163. Niektórzy uważali je za odnogę

Nilu, ponieważ żyje w nim rodzaj ryby podobnej do „kruczej ryby”, spotyka-

nej w jeziorze Aleksandrii164. Ziemia ta ciągnie się wzdłuż jeziora o tej sa-

mej nazwie pasem długim na trzydzieści, a szerokim na dwadzieścia sta-

diów165. Takie są naturalne właściwości tej okolicy.

9. Kiedy tratwy były gotowe, Wespazjan kazał wziąć na nie tyle woj-

128

ska, ile jego zdaniem potrzeba było do rozprawienia się ze zbiegami, którzy

schronili się na wody jeziora, i odbić od brzegu. Żydzi, których ściśnięto ze

wszech stron, ani nie mogli ratować się na ląd, gdzie wszyscy czekali na nich

z bronią w ręku, ani prowadzić równej walki na wodzie; łodzie ich bowiem

były niewielkie, przystosowane do potrzeb pirackich i zbyt słabe w porówna-

niu z tratwami. Ponieważ zaś każda miała nieliczną obsadę, bali się przybli-

żyć do napastników rzymskich płynących z wielkimi załogami. Mimo to krą-

żyli dookoła tratw, niekiedy nawet podpływali do nich całkiem blisko i bądź

z dala miotali na Rzymian kamienie, bądź też, kiedy ocierali się ó tratwy,

z bliska ich atakowali. Lecz w obu wypadkach sami ponosili więcej szkody.

Miotanie kamieni bowiem nie odnosiło żadnego skutku, a tylko sprawiało

nieustanny łoskot — rzucali bowiem w dobrze opancerzonych żołnierzy —

sami natomiast znajdowali się w zasięgu strzał Rzymian. Jeżeli zaś odważyli

się podpłynąć bliżej, to, nim zdążyli coś przedsięwziąć, sami ściągali na sie-

bie nieszczęście i wraz z łodziami szli na dno. Wielu z tych, którzy usiłowali

się przebić, nadpływający Rzymianie przeszywali włóczniami, niektórych

zaś zabijali mieczami, wskakując na ich łodzie, a innych okrążali tratwami

i zamknąwszy ich między sobą, zabierali wraz z czółnami do niewoli. Jeśli

zaś ktoś wpadłszy do wody wynurzył głowę, to albo go dosięgła strzała, albo

zabierała tratwa. Tym, którzy z rozpaczy chcieli wejść na tratwy wrogów,

Rzymianie obcinali bądź głowy, bądź ręce. Wokół ginęło mnóstwo Żydów

i to w rozmaity sposób, aż w końcu ci, którzy pozostali przy życiu, zmuszeni

byli wskutek okrążenia ich łodzi ratować się ucieczką na brzeg. Sporo z nich

przeszywano oszczepami jeszcze na jeziorze, kiedy próbowali wyjść z łodzi,

a niemało z tych, którzy wydostali się na ląd, zabijali Rzymianie. Można by-

ło widzieć całe jezioro zarumienione krwią i przepełnione trupami, bo niko-

mu nie udało się uratować. W następnych dniach po całej okolicy rozchodzi-

ła się przykra woń i oczom przedstawiał się okropny widok. Na całym

bowiem brzegu moc było szczątków łodzi i wzdętych trupów, które rozkła-

dały się w promieniach słońca i zatruwały powietrze, tak że nieszczęście to

nie tylko Żydów pogrążyło w smutku, ale i u jego sprawców budziło odrazę.

Taki był koniec owej bitwy na jeziorze. Śmierć poniosło razem z tymi, któ-

rzy poprzednio padli w mieście, sześć tysięcy siedmiuset ludzi166.

10. Po bitwie Wespazjan zasiadł w Tarichei na trybunale, oddzielił od

miejscowej ludności tłum przybyszów, którzy, jak sądzono, podżegali do

wojny, i naradzał się z dowódcami, czy ich należałoby oszczędzić. A gdy ci

odrzekli, że puszczenie ich wolno byłoby rzeczą niebezpieczną, bo gdy lu-

dzie pozbawieni ojczyzny uzyskają swobodę, nie tylko sami nie usiedzą spo-

kojnie, ale nawet będą mogli zmusić do wojny gospodarzy, u których znajdą

schronienie. Przeto Wespazjan uznał, że nie zasługują na to, aby żyć, bo jeśli

pozwoli im się odejść, obrócą się przeciwko tym, którzy dadzą im wolność,

i począł zastanawiać się, jakim sposobem ich zgładzić. Obawiał się, że jeśli

po prostu każe ich wymordować na miejscu, wrogo usposobi ludność tubyl-

czą, gdyż ona nie pogodzi się z wytraceniem tak wielu ludzi, którzy szukali

u niej opieki. Z drugiej strony na to, żeby pozwolić im odejść za poręką,

a potem na nich napaść, Wespazjanowi trudno było się zdecydować. Jednak-

że przeważył w końcu głos przyjaciół, którzy tłumaczyli mu, że w stosunku

do Żydów nie powinien kierować się względem na bezbożność czynu i że

trzeba dać pierwszeństwo temu, co korzystne, przed tym, co nakazuje przy-

zwoitość, jeśli nie da się pogodzić jednego z drugim. Wtedy Wespazjan zgo-

dził się, choć w dwuznaczny sposób, na swobodne odejście, lecz pozwolił im

opuścić miasto tylko jedną drogą, mianowicie tą, która prowadziła do Tybe-

riady. Ci chętnie uwierzyli w to, co było ich pragnieniem, i z całym zaufa-

niem wyruszyli wskazaną drogą, niosąc zupełnie jawnie swoje mienie. Tym-

czasem Rzymianie obsadzili całą drogę do Tyberiady, aby nikt nie mógł

z niej zboczyć, i osaczonych wpędzili do miasta. Kiedy zaś nadszedł Wespa-

zjan, kazał wszystkich sprowadzić na stadion i starców oraz niezdolnych do

pracy w liczbie tysiąca dwustu ludzi stracić. Z młodszych wybrał sześć tysię-

cy najsilniejszych i wysłał ich na Istm do Nerona167. Pozostały tłum, liczący

trzydzieści tysięcy głów, sprzedał, oprócz tych, których podarował Agryppie.

129

Z jeńcami pochodzącymi z jego królestwa pozwolił mu postąpić wedle swej

woli, ale król także ich sprzedał. Resztę tłumu stanowili mieszkańcy Tracho-

nitydy, Gaulanitydy, Hippos i Gadaritydy, przeważnie buntownicy i zbiedzy

oraz jednostki, które haniebne czyny popełnione w czasie pokoju popchnęły

do wojny. Wzięto ich do niewoli ósmego dnia miesiąca Gorpiajos168.

KSIĘGA CZWARTA

Rozdział I

1. Ci spośród Galilejczyków, którzy po upadku Jotapaty trwali jeszcze

w buncie przeciwko Rzymianom, po klęsce Tarichei stali się znów uległy-

mi. Wszystkie twierdze i miasta przeszły w ręce Rzymian oprócz Gischali

i obsady góry Itabyrion. Do tych ostatnich przystało także miasto Gamala,

położone po drugiej stronie jeziora, naprzeciwko Tarichei1. Wchodziło

w skład ziem Agryppy tak samo jak Sogane i Seleucja2. Obie pierwsze

miejscowości były miastami Gaulanitydy: Sogane należała do tak zwanego

Górnego, a Gamala do Dolnego Gaulanu. Seleucja natomiast leży w pobli-

żu jeziora Semechonitis3, które ma trzydzieści stadiów szerokości i sześć-

dziesiąt długości. Jego moczary ciągną się aż do Dafne4, skądinąd miejsca

przyjemnego ze źródłami, które zasilają tak zwany Mały Jordan poniżej

świątyni „złotego cielca” i toczą jego wody do Wielkiego Jordanu5. Miesz-

kańców Sogane i Seleucji już na samym początku powstania Agryppa prze-

ciągnął na swoją stronę na podstawie ugody, lecz Gamala nie poszła ich

śladem, gdyż jeszcze bardziej niż Jotapata polegała na swojej naturalnej

obronności. Od wysokiej góry bowiem odchodzi stroma odnoga, tworząc

w środku garb. Na tej wysokości ciągnie się wzdłuż i następnie opada od

przodu i od tyłu, tak że kształtem swoim przypomina wielbłąda. Od tego

podobieństwa Gamala otrzymała nazwę, co zresztą w wymowie miejscowej

130

ludności zaznacza się niedokładnie6. Po jej obu stronach i od przodu ciągną

się niedostępne wąwozy, lecz od tyłu, gdzie łączy się z górą, jest ona nieco

łatwiejsza do zdobycia. Mieszkańcy wszakże utrudnili i tutaj dojście, prze-

kopawszy w poprzek rów. Na stromym zboczu zbudowano gęsto obok sie-

bie i jeden nad drugim domy, tak że miasto czyni wrażenie, jakby wisiało

w powietrzu i wszystko miało lada chwila runąć na siebie. Zwracało się

ono ku południowi, a jego wzgórze, wznoszące się w tej stronie, wzbija się

na ogromną wysokość, stanowiąc cytadelę miejską, a poniżej7 niego nie ob-

warowana skała opada ku niezmiernie głębokiemu wąwozowi. W obrębie

murów na jego krańcach bije źródło.

2. Józef, umacniając to z natury tak trudne do zdobycia miasto, powięk-

szył jeszcze jego warowność podziemnymi chodnikami i rowami8. Dzięki je-

go przyrodzonym właściwościom mieszkańcy czuli się jeszcze pewniejszymi

siebie niż jotapatańczycy, lecz mieli mniejszą liczbę wojowników i ufając

naturalnemu położeniu, nie przyjmowali dalszych posiłków. Miasto bowiem

dzięki swoim zaletom obronnym przepełnione było zbiegami. Dzięki temu

mogło opierać się wojskom wysłanym przez Agryppę dla prowadzenia oblę-

żenia przez siedem miesięcy.

3. Wespazjan wyruszył z Ammatus9, gdzie rozbił był obóz na wprost

Tyberiady (nazwę „Ammatus” można by najlepiej oddać słowem „cieplice”,

gdyż bije tam źródło ciepłej wody o własnościach leczniczych) i przybył do

Gamali. Ponieważ opisane wyżej naturalne warunki nie pozwalały szczelnie

otoczyć jej strażami, więc rozstawił posterunki wszędzie tam, gdzie się dało,

i obsadził górę, która nad nią panowała. Kiedy legiony obwarowały zgodnie

ze swoim zwyczajem rozbity na niej obóz, Wespazjan zaczął sypać wały po

jej drugiej stronie oraz od wschodu, gdzie strzelała w górę najwyższa wieża

w mieście. Tutaj wznosił umocnienia legion piętnasty, piąty działał naprze-

ciw środka miasta, a dziesiąty zasypywał rowy i wąwozy. A gdy w tym cza-

sie król Agryppa podszedł do muru i usiłował wszcząć rozmowy o poddaniu

się ze stojącymi na nim obrońcami, jeden z procarzy ugodził go kamieniem

w łokieć prawej ręki. Natychmiast osłonili go jego żołnierze, a Rzymianom

oburzenie z takiego postępku wobec króla i obawa o swój własny los dodała

bodźca do energiczniejszego prowadzenia oblężenia. Uważali bowiem, że

skoro ludzie ci tak brutalnie obeszli się ze swoim rodakiem, który udzielał im

dobrej rady, to w stosunku do obcych i swoich wrogów nie cofną się przed

żadnym okrucieństwem.

4. Skoro przy wielkiej liczbie rąk zaprawionych do takich robót rychło

usypano wały, podprowadzono machiny oblężnicze. Ludzie z otoczenia

Charesa i Józefa – obaj byli najwybitniejszymi obywatelami miasta –

ustawili do boju swoich ciężkozbrojnych żołnierzy, choć ci stracili ani-

musz, ponieważ sądzili, że niedostatek wody i innych środków do życia nie

pozwoli im dłużej wytrzymać oblężenia. Wszelako wodzowie dodali im od-

wagi i wywiedli ich na mur. Przez niedługi czas odpędzali nieprzyjaciół

ustawiających machiny, lecz kiedy znaleźli się pod obstrzałem katapult

i balist, wycofali się do miasta. Rzymianie wprowadzili z trzech stron tara-

ny i kruszyli mur, po czym przez wyłomy wpadali do miasta i wśród

przeraźliwego dźwięku trąb, szczęku oręża i okrzyków wojennych ruszyli

na obrońców. Ci przez jakiś czas opierali się pierwszym wdzierającym się

grupom, nie pozwalając im posuwać się dalej i w ogóle dzielnie stawiali

czoło Rzymianom. Jednakże pod naporem przeważających sił, które nacie-

rały ze wszystkich stron, cofali się do wyżej położonych części miasta, po

czym, zawróciwszy nagle, rzucili się na ścigających ich nieprzyjaciół, spy-

chali ich w dół ze stromej pochyłości i tam, stłoczonych w wąskim i niedo-

godnym miejscu, wybijali. Inni, nie mogąc się bronić przed wrogiem ataku-

jącym z góry ani przedrzeć się przez szeregi swoich prących do przodu,

wskakiwali na dachy domów nieprzyjacielskich; sięgały bowiem samej zie-

mi. Te przepełnione ludźmi nie wytrzymały ciężaru i niebawem runęły. Za-

walenie się jednego pociągało za sobą zapadanie się innych niżej

położonych domów, a te z kolei dalszych, leżących pod nimi. W taki spo-

sób zginęło mnóstwo Rzymian, którzy znajdując się w sytuacji bez wyjścia

131

skakali na dachy, choć widzieli, że się walą. Niejeden znalazł grób w rui-

nach, wielu innych chciało się wydobyć spod nich, lecz nie pozwalały na to

przygniecione części ciała, a najwięcej postradało życie wskutek duszącego

kurzu. Mieszkańcy Gamali widzieli w tym palec Boży i nie bacząc na włas-

ne ofiary, nacierali na nieprzyjaciół, spychali ich na dachy, trzymali pod

nieustannym obstrzałem z góry i kładli trupem zsuwających się do wąskich

uliczek i spadających. W ruinach znajdowali kamienie do miotania, ile

chcieli, a trupy nieprzyjaciół dostarczyły im mieczów. Zabierano je bo-

wiem poległym i obracano przeciwko Rzymianom, którzy walczyli ze

śmiercią. Wielu rzucało się z dachów i ginęło. Tym, którzy chcieli ratować

się ucieczką, niełatwo było się wymknąć. Nie znali bowiem dróg i ogarnię-

ci gęstym tumanem kurzu nie mogli samych siebie rozpoznać, skutkiem

czego wpadali jeden na drugiego i wzajemnie powalali się na ziemię.

5. Komu z trudem udało się znaleźć wyjście, ten wycofał się z miasta.

Wespazjan trwał stale przy swoich udręczonych wojskach, gdyż serce mu się

ściskało, kiedy patrzał, jak miasto dookoła waliło się na głowy jego żołnie-

rzy. Nie bacząc na swoje własne bezpieczeństwo, posuwał się z wolna i nie-

postrzeżenie, aż dotarł do najwyższego wzniesienia miasta, gdzie znalazł się

z garstką żołnierzy w niezwykle groźnym położeniu, bowiem syna jego Ty-

tusa nie było wtedy przy nim, gdyż posłał go był do Syrii na rozmowę z Mu-

cjanusem10. Ustępować przed nieprzyjacielem w jego przekonaniu nie było

ani bezpieczne, ani przyzwoite. A kiedy przypomniał sobie trudy, jakie mu-

siał ponosić już od młodych lat, i męstwo, jakie sam okazywał, jakby pod

natchnieniem Bożym ścieśnił znajdujących się razem z nimi ludzi i zbroje,

czyniąc z nich niby jedną tarczę, i tak stawił czoło napierającej z góry fali

wojny. W taki sposób, nie dając się zastraszyć ani wielką liczbą mężów, ani

gradem pocisków, opierał się tak długo, aż nieprzyjaciele przekonani, że jego

nieustraszoność ma nieziemskie źródło, ostygli w zapale. Gdy zelżał nacisk

wroga, cofał się krok po kroku nie obracając się plecami, aż znalazł się poza

murem. W bitwie tej legło mnóstwo Rzymian, wśród nich także dziesiętnik

Ebucjusz11. Mąż ten nie tylko w owej bitwie, w której padł, lecz także po-

przednio nieraz błysnął niezwykłym męstwem i zadał Żydom niemało strat.

Jednemu setnikowi zaś imieniem Gallus, który został odcięty z dziesięcioma

ludźmi, udało się w zamieszaniu przedostać do domu pewnego mieszkańca

i podsłuchać (był bowiem tak samo jak jego ludzie Syryjczykiem) rozmowy,

jakie prowadzono przy wieczerzy na temat planów ludu dotyczących ataku

na Rzymian i własnej obrony. Tedy ten nocą napadł na nich i wszystkich wy-

mordował, po czym ze swymi żołnierzami przedostał się cało do Rzymian.

6. Wespazjan począł podnosić na duchu wojsko, które przygnębiała myśl,

że tak lekkomyślnie ściągnęło na siebie ciosy (tym bardziej że nigdy przedtem

nie przeżywało takiej klęski), ale przede wszystkim palił wstyd z powodu pozo-

stawienia samego wodza w niebezpieczeństwie. Jednakże nie wspomniał ni sło-

wem o tym, co dotyczyło jego osoby, unikając wszystkiego, co by miało w so-

bie choćby cień nagany, oświadczył natomiast, że powinni mężnie znosić

wspólnie doznane niepowodzenia pamiętając, że taka jest natura wojny, iż ni-

gdy nie odnosi się zwycięstwa bez daniny krwi, a szczęście wojenne każe sobie

raz drogo płacić, to znów samo dopomaga12. „Skoro zabiliście tyle tysięcy Ży-

dów, teraz sami musieliście złożyć bogu wojny niewielki haracz. Jak tylko pro-

staczy umysł może pysznić się odniesionymi sukcesami, tak jedynie tchórz mo-

że tracić ducha w przeciwieństwach losu. W obu bowiem wypadkach szybko

dochodzi do odwrócenia sytuacji i na miano dzielnego żołnierza zasługuje ten,

któremu powodzenie nie mąci trzeźwości, aby potem w chwilach niepowodzeń

zdolny był zachować pogodę ducha. Tego, co się teraz stało – ciągnął dalej –

nie można składać na karb waszej13 słabości ani przypisać męstwu Żydów, bo

przewagę im dało, a nam klęskę przyniosło, po prostu położenie naturalne.

I w tej sytuacji można wam zarzucić, że parliście naprzód z iście obłędnym za-

pałem. Bo kiedy nieprzyjaciele wycofali się do wyższych części miasta, trzeba

było wam zatrzymać się i nie wystawiać na niebezpieczeństwo zagrażające od

góry, lecz zawładnąwszy Dolnym Miastem stopniowo wciągać cofających się

do pozbawionej ryzyka i regularnej walki. Wy zaś w swoim niepohamowanym

132

pędzie do zwycięstwa zapomnieliście o własnym bezpieczeństwie. Brak prze-

zorności w walce i szaleńcza brawura obce są nam, Rzymianom, którzy osiąga-

my sukcesy dzięki swemu doświadczeniu i porządkowi, natomiast są to cechy

właściwe barbarzyńcom i one to właśnie dominują u Żydów14. Musimy przeto

powrócić do właściwej nam dzielności i raczej unosić się gniewem niż tracić

odwagę z powodu niezawinionej klęski. Niechaj każdy szuka najlepszej zachę-

ty we własnej prawicy. W ten sposób pomścicie poległych i ukażecie zabójców.

Co do mnie, będę starał się tak jak teraz w każdej walce pierwszy prowadzić

was na wrogów i ostatni schodzić z pola bitwy”.

7. Tymi słowy pokrzepił wojsko na duchu. Natomiast mieszkańcy Ga-

mali po tak nieoczekiwanym i wspaniałym sukcesie nabrali na krótki czas

pewności siebie. A kiedy zaczęli z jednej strony zdawać sobie sprawę, że ta-

kim sposobem przekreślili wszelką nadzieję dojścia do ugody, a z drugiej

uprzytomnili sobie, że nie ma dla nich żadnego ratunku – żywność bowiem

była już na wyczerpaniu – ulegli wielkiemu przygnębieniu i zupełnie upadli

na duchu. Mimo to nie zaniechali niczego, co mogłoby im dać szansę ocale-

nia się, i najdzielniejsi strzegli wyłomu w murze, pozostali zaś nie obalonej

reszty. A kiedy Rzymianie zaczęli umacniać wał i znów próbowali szturmo-

wać, nastąpiła masowa ucieczka już to przez bezdrożne wąwozy, przy któ-

rych nie było rozstawionych straży, już to podziemnymi przejściami. Ci na-

tomiast, którzy pozostali na miejscu ze strachu, by ich nie schwytano, ginęli

z głodu. Żywność bowiem, którą zebrano ze wszystkich kątów, przeznaczona

była tylko dla wojowników.

8. Kiedy gamalijczycy musieli przeżywać takie ciężkie chwile, Wes-

pazjan przedsięwziął jako uboczne działanie przy oblężeniu wyprawę na

tych, którzy obsadzili górę Itabyrion. Leży ona pośrodku między Wielką

Równiną15 i Scytopolis. Strzela w górę na trzydzieści stadiów16 i jest pra-

wie niedostępna od strony północnej. U szczytu tworzy płaszczyznę rozcią-

gającą się na dwadzieścia sześć stadiów i otoczoną dokoła murem. Wzniósł

go Józef mimo jego wielkich rozmiarów w ciągu czterdziestu dni, przy

czym nie tylko inny materiał, ale i wodę dostarczano mu z dołu. Mieszkań-

cy bowiem musieli się zadowolić deszczówką. Ponieważ w tym miejscu ze-

brało się wielkie mnóstwo ludzi, Wespazjan wysłał tam Placidusa17 na

czele sześciuset jeźdźców. Ten jednak nie mógł wejść na górę i próbował

wywabić tłum, łudząc go nadzieją układu i zachęcając do zawarcia pokoju.

Tedy Żydzi zeszli z góry, lecz żywili podstępne zamiary. I jeśli Placidus

tylko dlatego przemawiał łagodnym tonem, aby móc ich zaatakować na

równinie, to Żydzi, niby idąc za jego wezwaniem, schodzili na dół po to,

żeby uderzyć nań znienacka. Zwycięską okazała się chytrość Placidusa. Bo

kiedy Żydzi ruszyli do walki, on udawał, że ucieka i wyciągnąwszy ściga-

jących daleko na równinę, zawrócił jazdę i zmusił ich do odwrotu, przy

czym większość ich wysiekł, a pozostały tłum odciął, zamykając mu drogę

na górę. Wojska, które opuściły Itabyrion, uciekały ku Jerozolimie, a lud-

ność miejscowa przyjęła zapewnienie Placidusa – brakowało jej bowiem

wody – i oddała górę i siebie samą w jego ręce.

9. Co odważniejsi mieszkańcy Gamali zbiegli cichaczem, słabsi zaś gi-

nęli z głodu. Walcząca część ludności wytrzymała oblężenie aż do dnia dwu-

dziestego drugiego miesiąca Hyperberetajos18, kiedy to trzej żołnierze z pięt-

nastego legionu podpełzli w czasie straży porannej19 do wznoszącej się

naprzeciwko nich wieży i po cichu dokonali pod nią podkopu. Stojący na niej

strażnicy nie spostrzegli ich ani wtedy, gdy do niej podchodzili – była bo-

wiem noc – ani później, kiedy znajdowali się przy niej. Żołnierze, którzy

starali się czynić jak najmniej hałasu, wyciągnęli pięć ogromnych głazów

i odskoczyli z powrotem20. Wtedy wieża nagle runęła z wielkim łoskotem

i razem z nią polecieli w przepaść wartownicy. Zdjęte strachem opuściły tak-

że swoje stanowiska inne straże, wielu zaś z tych, którzy próbowali przebić

się, zasiekli Rzymianie, wśród nich Józefa21, którego ktoś zranił śmiertelnie

w chwili, gdy usiłował wymknąć się przez wyłom w murze. Ludność miasta,

wstrząśnięta hukiem, popadła w istny popłoch i przerażenie, jakby już wtarg-

nęła cała armia nieprzyjacielska. Wtedy to zmarł także Chares, który był zło-

133

żony chorobą, a strach niemało przyczynił się do tego, że skończyła się ona

śmiercią. Wszelako Rzymianie, pomni poprzednio poniesionej klęski, wkro-

czyli dopiero dnia dwudziestego trzeciego tegoż miesiąca.

10. Tytus, który już powrócił22, rozwścieczony klęską, jaką Rzymianie

ponieśli w czasie jego nieobecności, dobrał sobie dwustu jeźdźców i żołnie-

rzy pieszych i wszedł po cichu do miasta. Strażnicy, zmiarkowawszy jego

wkroczenie, z krzykiem rzucili się do broni. A kiedy wieść o tym zajściu bły-

skawicznie rozeszła się wśród mieszkańców, jedni zabrali dzieci i żony

i wlokąc je za sobą, uciekali wśród lamentów i wrzawy ku warownemu miej-

scu na górze, drudzy zaś, którzy natrafili na Tytusa, padali trupem jeden po

drugim. Ci wreszcie, którym odcięto drogę ucieczki na szczyt, zdesperowani

wpadali w ręce straży rzymskich. Zewsząd dawały się słyszeć nieustające ję-

ki mordowanych, a całe miasto było zbroczone krwią ściekającą po zboczu.

Aby wesprzeć atak na tych, którzy schronili się w warownej części góry,

Wespazjan wprowadził wszystkie swoje zastępy. Szczyt zaś był skalisty ze

wszystkich stron i niedostępny. Wznosił się na niezmierną wysokość i ze-

wsząd wśród otaczających go urwisk zionęła głębia. Stąd Żydzi miotali

wszelkiego rodzaju pociski i staczali głazy skalne, zadając posuwającym się

wojskom ciężkie straty. Ich jednak nie mogły dosięgnąć strzały, gdyż znajdo-

wali się zbyt wysoko. Ale na ich nieszczęście zerwała się zesłana z nieba

burza, która szła prosto na nich i niosła ku nim pociski Rzymian, a ich włas-

ne hamowała i znosiła na bok. Nie mogli przeto ani stać na brzegu przepaści

bez mocnego punktu oparcia z powodu siły wiatru, ani też widzieć posuwa-

jących się nieprzyjaciół. I tak Rzymianie weszli na górę i szybko otoczyli

Żydów, z których jedni bronili się, drudzy wyciągali ręce błagając o litość.

Pamięć o ofiarach poniesionych w czasie pierwszego szturmu rozpaliła ich

gniew na wszystkich. Osaczeni zewsząd i nie widząc ratunku dla siebie liczni

mężowie żydowscy strącali swoje dzieci i żony i sami też skakali do wąwo-

zu, który poniżej szczytu głęboko wrzynał się w ziemię. Wściekłość Rzy-

mian okazała się jednak mniej groźna w skutkach niż szukanie na skutek de-

speracji samobójczej śmierci przez otoczonych; z ręki ich bowiem padło

cztery tysiące, a tych, którzy sami rzucili się w przepaść, znaleziono ponad

pięć tysięcy. Nikt nie ocalał poza dwiema kobietami. Były to córki siostry

Filipa23, który był synem znakomitego męża Jakimosa, dawnego tetrarchy

króla Agryppy. Uratowały się zaś dlatego, że w czasie zajmowania miasta

skryły się przed rozwścieczonymi Rzymianami. Wtedy bowiem nie oszczę-

dzali nawet małych dzieci, lecz raz po raz wiele z nich wyłapywali i strącali

ze szczytu. W taki to sposób w dniu dwudziestym trzecim miesiąca Hyper-

beretajos Gamala została wzięta po buncie, który zaczął się dwudziestego

czwartego dnia miesiąca Gorpiajos24.

Rozdział II

1. W Galilei już tylko miasteczko Gischala25 nie znajdowało się w rę-

kach Rzymian. Jego ludność była wprawdzie usposobiona pokojowo (stano-

wili ją przeważnie rolnicy, dla których najważniejszą troską było, jakie będą

zbiory), lecz na jej nieszczęście zagnieździła się tutaj niemała banda rozbój-

ników, od których chorobą tą zarazili się także niektórzy obywatele. Do bun-

tu przywiódł ich i zorganizował Jan, syn niejakiego Lewiego, oszust o wielce

przewrotnym charakterze, zawsze skory do wielkich zamierzeń i zdolny do

ich przeprowadzenia. Powszechnie wiedziano też, jak miła była jego sercu

wojna, która mogła mu otworzyć drogę do władzy26. Pod jego wodzą utwo-

rzyła się w Gischali grupa powstańcza i ona to spowodowała, że ludność

miasta, która skądinąd może byłaby wysłała poselstwo w sprawie poddania

się, przekonana o nieuchronności wojny oczekiwała ataku Rzymian. Wespa-

zjan wysłał na tych buntowników Tytusa na czele tysiąca jeźdźców, a legion

dziesiąty zabrał do Scytopolis. Sam natomiast z dwoma pozostałymi legiona-

mi powrócił do Cezarei, pragnąc dać im odpoczynek po nieustannych mozo-

łach, a ponadto uważał, że zasobność miast pozwoli pokrzepić ich siły fizy-

czne i wzmocnić ducha bojowego przed czekającymi ich zapasami27.

Przewidywał bowiem, że trzeba będzie niemało trudu ponieść pod murami

Jerozolimy, która była nie tylko miastem królewskim i stolicą całego narodu,

134

lecz ściągała do siebie zbiegów wypędzonych pożogą wojenną. Jej siła ob-

ronna, polegająca na naturalnym położeniu i rozbudowanych murach, spę-

dzała mu sen z oczu. Musiał również i to brać w rachubę, że duch bojowy

i odwaga mężów i bez murów stanowią trudną do przezwyciężenia zaporę.

Dlatego też ćwiczył swoich żołnierzy jak zapaśników przed walką.

2. Tytus po przyjeździe do Gischali z łatwością mógłby był zająć miasto

za pierwszym szturmem. Wszelako wiedział, że jeśli opanuje je siłą, żołnierze

sprawią ogólną rzeź wśród ludności. Sam zaś miał już dość przelewu krwi i li-

tował się na ludźmi, którzy w większości byliby bez różnicy skazani na zagła-

dę razem z winowajcami. Dlatego wolał skłonić miasto do poddania się na

podstawie ugody. Ponieważ zaś na murze pełno było mężów, którzy w więk-

szości należeli do występnej bandy, przeto przemówił do nich, że nie pojmuje,

w czym oni tak bardzo ufność pokładają, jeśli sami tylko trwają w oporze

przeciwko orężowi rzymskiemu, kiedy padły już wszystkie pozostałe miasta.

Wszak mogli już się przekonać, że daleko silniejsze grody za pierwszym ata-

kiem zostały rzucone na kolana, a te, które zawierzyły poręce Rzymian, spo-

kojnie żyją, korzystając ze swoich dóbr. Daje ją i im teraz i gotów jest daro-

wać im zuchwały opór. Można bowiem wybaczyć nadzieję na uzyskanie

wolności, ale nie upór w tak beznadziejnych warunkach. Jeśli nie zawierzą je-

go przyjaznym słowom i poręce dobrej woli, doświadczą bezwzględności jego

oręża i wtedy okaże się, jak jeszcze nigdy dotąd, że ich mur z łatwością skru-

szą machiny rzymskie. Jeśli na nim opierają swoje nadzieje, to przez to tylko

dowiodą, że wśród Galilejczyków są jedynymi krnąbrnymi jeńcami.

3. Na te słowa nie tylko nikomu z mieszkańców nie wolno było odpo-

wiadać, ale nawet wejść na mur. Ten bowiem na całej swej długości już przed-

tem obsadzili rozbójnicy, a strażnicy pilnowali przy bramach, aby nikt nie

mógł wyjść w celu rozpoczęcia układów, a także aby nie wpuszczono jakich-

kolwiek jeźdźców do miasta. Natomiast sam Jan odrzekł, że chętnie przyjmuje

te propozycje, a opornych albo postara się przekonać, albo zmusić do wyraże-

nia na nie zgody. Ale i Tytus ze swej strony powinien uznać, że zgodnie z pra-

wem żydowskim jest u nich święty ten dzień (był to siódmy dzień), w którym

tak samo nie wolno im prowadzić układów pokojowych, jak walczyć z bronią

w ręku28. Rzymianie sami dobrze o tym wiedzą, że w każdy siódmy dzień Ży-

dzi powstrzymują się od wszelkiej pracy, a ten, kto by zmuszał do przekrocze-

nia tego zakazu, dopuściłby się nie mniej bezbożnego czynu, jak ten, kto by

działał pod przymusem. Tytusowi zwłoka ta (ciągnął) nie przyniesie żadnej

szkody. Cóż bowiem innego można by uknuć w ciągu jednej nocy niż uciecz-

kę, której łatwo przeszkodzić przez rozstawienie dookoła straży? Oni nato-

miast wiele by zyskali przez to, że nie byliby zmuszeni gwałcić ojczystych

obyczajów. Wypada zresztą, aby ten, kto tak nieoczekiwanie ofiarowuje po-

kój, dał również ludziom, którzy w taki sposób zostaną uratowani, możność

przestrzegania swoich praw. Takimi słowami zwiódł Tytusa, przy czym nie

tyle chodziło mu o poszanowanie dnia siódmego, co o uratowanie swojej gło-

wy. Obawiał się bowiem, że po zajęciu miasta natychmiast go pochwycą

i swoje nadzieje ocalenia życia wiązał z nocą i ucieczką. Widocznie za zrzą-

dzeniem Boga, który zachował Jana na zgubę Jerozolimy, działo się tak, że

Tytus nie tylko przyjął ten pretekst zwłoki za dobrą monetę, ale nawet rozbił

obóz dalej od miasta koło Kydasy29. Jest to umocniona, położona w głębi kraju

wieś, która należy do Tyru i pozostaje w nieustannej nienawiści i wojnie

z Galilejczykami, a przy dużej liczbie ludności i silnych umocnieniach rozpo-

rządza dobrymi środkami w swoim sporze z narodem.

4. Gdy noc zapadła i Jan nie widział wokół miasta żadnej straży rzym-

skiej, skorzystał ze sposobności i uciekł do Jerozolimy, zabierając z sobą nie

tylko swoich uzbrojonych zwolenników, lecz także sporą gromadę nie walczą-

cych z rodzinami. Do odległości dwudziestu stadiów udało się temu mężowi,

którego gnał strach przed niewolą i utratą życia, ciągnąć za sobą tłum kobiet

i dzieci. W miarę jednak jak posuwał się dalej, oni pozostawali w tyle, a kiedy

ich porzucono, rozległ się straszny lament. Każdy bowiem wyobrażał sobie, że

im bardziej oddala się od swoich bliskich, tym więcej zbliża się do nieprzyja-

ciół. Wydawało im się nawet, że ci, co mają ich wziąć do niewoli, są już tuż

135

obok i ogarnęło ich przerażenie, a przy każdym odgłosie, jaki czynili sami pę-

dzący współtowarzysze, odwracali się, jakby już zjawili się ci, przed którymi

uciekali. Wielu zeszło na bezdroża i niejednego stratowano na gościńcu, gdy

na wyścigi każdy starał się wysunąć przed drugiego. Żałosny był los kobiet

i dzieci. Niektóre z nich zdobywały się na odwagę i wzywały swoich mężów

i krewnych, aby na nich zaczekali. Silniejszy był jednak rozkaz Jana, który

nawoływał, aby sami się ratowali i uciekali tam, gdzie mogliby pomścić się za

pozostawionych ludzi, gdyby ci dostali się w ręce Rzymian. Tak rozproszył się

tłum zbiegów, gdyż każdy pędził, ile miał sił i jak mógł najszybciej.

5. Nazajutrz Tytus zjawił się pod murem, aby zawrzeć układ. Lud otwo-

rzył przed nim bramy i wyszedłszy z żonami i dziećmi witał go wśród okrzy-

ków jako dobroczyńcę i wyzwoliciela miasta od ucisku załogi. Opowiedziano

mu przy tym o ucieczce Jana i błagano, aby oszczędził mieszkańców, a ukarał

po wkroczeniu do miasta pozostałych na miejscu buntowników. Tytus, uważa-

jąc prośby ludu za mniej ważne, wysłał oddział jeźdźców w pościg za Janem.

Ci jednak nie ujęli go, gdyż zdołał już umknąć do Jerozolimy, ale z tych, któ-

rzy towarzyszyli mu w ucieczce, zabrali około sześciu tysięcy, a bez mała trzy

tysiące kobiet i dzieci okrążyli i uprowadzili. Tytus nie był rad z tego, że nie

mógł natychmiast Jana ukarać za podstęp, lecz wielka ilość wziętych do nie-

woli i zabitych wystarczyła do uśmierzenia jego nie zaspokojonego gniewu.

Do miasta wkroczył wśród radosnych okrzyków i rozkazał żołnierzom obalić

część muru, jak to zwykło się czynić po zajęciu jakiegoś grodu, a wichrzycieli

starał się uspokoić raczej groźbą niż karą. Gdyby bowiem chciał (myślał) wy-

chwycić tych, co zasłużyli na karę30, niejeden, kierując się osobistą nienawi-

ścią i prywatnymi porachunkami, mógłby wskazać na ludzi niewinnych. Le-

piej tedy pozostawić winnego w niepewności i strachu niż wraz z nim zgładzić

kogoś niewinnego. Może się bowiem snadnie zdarzyć, że winowajca z obawy

przed karą przyjdzie do rozsądku i weźmie sobie do serca przebaczenie daw-

niejszych przewinień; natomiast ukaranie śmiercią niewinnych nie da się już

naprawić. Jednakże miasto ubezpieczył strażą, przy pomocy której chciał trzy-

mać w szachu buntowników i pragnącym żyć w spokoju obywatelom dodać

więcej pewności siebie po swoim odejściu.

Takim to sposobem cała Galilea została podbita, co Rzymian kosztowało

niemało trudu i stanowiło dobrą zaprawę przed atakiem na Jerozolimę.

Rozdział III

1. Kiedy Jan przybył do Jerozolimy, wyległ cały lud i wokół każdego

z towarzyszących mu zbiegów skupiła się wielka gromada, wypytując o to, co

się wydarzyło na prowincji. I choć jeszcze gwałtowny i dławiący oddech zdra-

dzał, w jakich byli opałach, chełpili się mimo to nawet w tym nieszczęsnym

położeniu, zapewniając, że bynajmniej nie uciekli przed Rzymianami, ale że

przybyli, aby walczyć z nimi z bezpiecznego miejsca31. Byłoby przecież rze-

czą nierozumną i bezpożyteczną – mówili – ryzykować lekkomyślnie życie

dla Gischali i innych słabych mieścin, gdy trzeba broń i siły oszczędzać dla

dobra samej stolicy i wspólnie ją chronić. Potem mimochodem napomknęli

o upadku Gischali, lecz wielu z ich słuchaczy domyślało się, że nazwany przez

nich delikatnie „odwrót” oznacza po prostu ucieczkę. A kiedy dowiedziano się

o okolicznościach pojmania jeńców, lud ogarnęło głębokie przygnębienie

i w wydarzeniach tych widziano wyraźną zapowiedź ich własnej klęski. Jan

jednak nie odczuwał większego wstydu z powodu porzucenia swoich przyja-

ciół, lecz obchodząc poszczególnych mieszkańców podżegał ich do wojny,

wzbudzając w nich nadzieje już to podkreślaniem słabości Rzymian, już to

wynoszeniem własnej potęgi. Naśmiewał się przy tym z naiwności tych, któ-

rzy o wojnie nie mieli pojęcia; nawet gdyby Rzymianie mieli skrzydła – za-

pewniał – nigdy nie przejdą przez mury Jerozolimy, skoro tyle kłopotu mieli

z galilejskimi wsiami i pod ich murami zużyli swoje machiny.

2. Taką przemową zwiódł sporą liczbę młodych ludzi i zagrzał do woj-

ny, lecz wśród trzeźwiej szych i starszych mężów nie było takiego, który by

nie przewidywał przyszłych wypadków i nie bolał nad losem miasta, jakby

już uległo zagładzie. Takie nastroje nurtowały ludność miasta, ale mieszkań-

cy prowincji popadli w niesnaski, zanim doszło do rozłamu w Jerozolimie.

136

Tytus tymczasem przybył z Gischali do Cezarei, a Wespazjan z Cezarei do

Jamnii i Azotu32 i zawładnąwszy tymi miastami umieścił w nich załogi, po

czym powrócił, wiodąc wielką rzeszę ludzi, którzy poddali się na podstawie

układu. Otóż wtedy to w każdym mieście wybuchały zamieszki i wojna do-

mowa i im więcej Rzymianie pozwalali odetchnąć, tym więcej podnoszono

ręce na samych siebie. Między tymi, co parli do wojny, i tymi, co pragnęli

pokoju, rozgorzał gwałtowny zatarg. Najpierw powaśniły się z sobą rodziny,

w których dawniej panowała zgoda, potem obrócili się przeciw sobie najwię-

ksi przyjaciele i każdy przystawał do tych , którzy podzielali jego poglądy, aż

w końcu stanęły przeciw sobie dwa wielkie obozy. Wszędzie panowały na-

stroje buntownicze i żywioły powstańcze i żądne wojny przez swój zapał

młodzieńczy i śmiałość wzięły górę nad starszymi i rozsądnymi. Najpierw

zaczęto w pojedynkę rabować mieszkańców swojej miejscowości, potem

zorganizowano się w oddziały i czyniono łupieskie wypady po całym kra-

ju33. Dopuszczano się zaś takich okrucieństw i gwałtów, że mieszkańcy nie

widzieli różnicy między swoimi rodakami i Rzymianami, a ofiarom rabunku

niewola rzymska wydawała się łatwiejsza do zniesienia.

3. Załogi w miastach34 bądź z obawy, aby same na tym nie ucierpiały,

bądź też z nienawiści do narodu, nie udzielały wcale albo niewiele pomocy

uciskanym. A kiedy wreszcie nasycili się grabieżami w kraju, przywódcy

tych rozproszonych w różnych stronach band złączyli się i utworzywszy

jedną zgraję łotrów wkradli się na zgubę miasta do Jerozolimy. Nie miała

ona wodza i według dawnego zwyczaju przyjmowała bez różnicy każdego

rodaka, tym bardziej że w owym czasie powszechnie mniemano, iż wszys-

cy napływający przybywają w szlachetnym zamiarze jako sprzymierzeńcy.

I właśnie te okoliczności, pomijając rozdarcie wewnętrzne, spowodowały

zatonięcie nawy miejskiej. Albowiem zapasy żywności, których mogło wy-

starczyć dla walczących, zostały zużyte przez ten nieprzydatny i bezczynny

tłum i w ten sposób oprócz wojny ściągnięto sobie na głowy jeszcze rozter-

ki i głód.

4. Inni rozbójnicy zaczęli napływać ze wsi do miasta i tutaj, łącząc się

z jeszcze gorszymi żywiołami, pozwalali sobie na wszelkie bezprawia. Tak

byli rozzuchwaleni, że nie ograniczali się do rabunków i rozboju na drogach,

ale nie cofali się nawet przed mordami, które popełniono nie pod osłoną nocy

lub z ukrycia czy też na zwykłych ludziach, lecz jawnie i za dnia, poczynając

od najprzedniejszych obywateli. I tak najpierw pochwycili i wtrącili do wię-

zienia Antypasa35, męża z rodu królewskiego, uważanego za jednego z naj-

wpływowszych ludzi w mieście, tak że nawet powierzono mu pieczę nad

skarbem publicznym. Po nim ten sam los podzielił jeden z najznakomitszych

mężów Lewiasz oraz Syfas, syn Aregetesa – obaj także z rodu królewskiego

– i inni jeszcze cieszący się w całym kraju wielkim poważaniem. Lud ogar-

nęła istna panika i tak jakby wróg już zajął miasto, każdy myślał tylko o tym,

jak ocalić swoją skórę.

5. Rozbójnikom nie wystarczyło nałożenie pochwyconym więzów ani

nie wydało im się bezpieczne trzymać tak wpływowych mężów pod strażą

przez dłuższy czas. Rodziny ich bowiem, wcale zresztą liczne, zdolne były

pomścić się za nich, a i lud mógł mieć dość ich bezprawia i przeciw nim wy-

stąpić. Postanowili przeto zgładzić swoje ofiary i w tym celu posłano nieja-

kiego Jana, człowieka najbardziej między nimi do morderstw sposobnego.

Miejscowi ludzie zwali go synem Dorkana36. Tedy wtargnęło do więzienia

razem z nim dziesięciu mężów z dobytymi mieczami i zasiekło więźniów.

Dla usprawiedliwienia tak potwornej zbrodni wymyślili nie mniej okropny

pretekst. Oświadczyli mianowicie, że zabici zmawiali się z Rzymianami

w sprawie poddania Jerozolimy i zgładzono ich jako zdrajców wspólnej

sprawy wolności. I w ogóle chełpili się nawet swoimi gwałtami, jakby stali

się dobroczyńcami i zbawcami miasta.

6. Doszło do tego, że jak lud czuł się poniżony i zastraszony, tak roz-

bójnicy rozwydrzyli się i to do tego stopnia, że nawet przypisywali sobie pra-

wo wybierania arcykapłanów. Uznali bowiem roszczenia rodzin, z których

wybierano arcykapłanów wedle określonej kolejności37, za nieważne i na

137

urząd ten wprowadzili ludzi miernych i z niskiego rodu, aby mieć w nich

wspólników swoich łotrowskich postępków. Ci bowiem, którzy dostąpili nie-

zasłużenie najwyższej godności, musieli wysługiwać się ludziom, którzy ich

do niej wynieśli. Potrafili również poróżnić z sobą mężów sprawujących wła-

dzę przy pomocy różnych intryg i plotek, wykorzystując waśni między tymi,

którzy mogli stanąć na drodze ich działalności. A gdy w końcu już dość mieli

występków popełnianych przeciwko ludziom, obrócili swoją zuchwałość

przeciw Bóstwu i splamionymi stopami przestąpili próg miejsca świętego.

7. W końcu ludność powstała przeciwko nim, a przewodził jej najstar-

szy z arcykapłanów, mąż wielkiego rozumu, Ananos, który byłby zapewne

miasto ocalił, gdyby był uszedł z rąk spiskowców38. Ci bowiem obrócili

przybytek Boży na swoją warownię oraz azyl przed wzburzonym ludem,

a miejsce święte uczynili twierdzą tyranii39. Do tych okropności dodano jesz-

cze szyderstwo dokuczliwsze od samych postępków. Chcąc bowiem wypró-

bować jak dalece lud czuje się zastraszony i przekonać się jak sami są potęż-

ni, usiłowali wyznaczać arcykapłanów przy pomocy losowania, chociaż, jak

powiedzieliśmy, następstwo na tym stanowisku regulowane było dziedzicz-

nie40. Pretekstem do tego zamachu był dla nich stary zwyczaj, gdyż utrzymy-

wali, że w dawnych czasach arcykapłanów wyznaczano losem, w rzeczywi-

stości jednak krok ten zmierzał do zniesienia lepiej ustalonego prawa

i stanowił zwykłą machinację, aby mogli utrzymać się przy władzy, zatrzy-

mując obsadzanie tych stanowisk w swoim ręku.

8. Tedy zwołali jeden z rodów arcykapłańskich – zwał on się Enia-

chin41 – i rzucili los o wybór arcykapłana. Przypadkowo padł on na czło-

wieka, którego osoba najlepiej świadczyła, jak nieprawy był to postępek.

Mąż ów nazywał się Fanni i był synem Samuela, ze wsi Aftia42. Nie tylko nie

pochodził z rodu arcykapłańskiego, ale nawet był takim prostakiem, że nie

bardzo wiedział, co ta godność oznacza. Wyciągnięto go przecież ze wsi

wbrew jego woli i jak na scenie nakłada się cudzą maskę, tak jego ubrano

w świętą szatę i pouczono, co ma w danym razie czynić43. Dla nich to okro-

pne przestępstwo było po prostu żartem i zabawą, lecz inni kapłani, patrzący

z boku na to naigrywanie się z prawa, nie mogli powstrzymać się od łez i go-

rzko biadali nad spodleniem ich świętych godności.

9. Zuchwałość ta przebrała miarę cierpliwości ludu i teraz wszyscy po-

rwali się, jakby chodziło o obalenie tyranii. Mężowie cieszący się wśród nich

największym poważaniem, Gorion, syn Józefa, i Symeon, syn Gamaliela44,

zagrzewali wszystkich razem na zebraniach i każdego z osobna podczas od-

wiedzin, aby w końcu ukarali gwałcicieli wolności i uwolnili święte miejsce

od ludzi krwią skalanych. Najwybitniejsi z arcykapłanów Jezus, syn Gamala-

sa, i Ananos, syn Ananosa45, karcili lud na zebraniach za jego gnuśność

i podburzali przeciwko zelotom. Ci zaś nazywali tak siebie samych rzekomo

dlatego, że ich dążeniom przyświecały cele szlachetne, nie zaś najpodlejsze

czyny, w czym byli niezrównani46.

10. Kiedy tłum ściągnął na zgromadzenie, powszechnie wyrzekano na

zajęcie świętego miejsca, grabieże i zabójstwa, lecz niczego nie przedsię-

wzięto dla przeciwstawienia się temu, gdyż uważano nie bez racji, że z zelo-

tami byłaby niełatwa sprawa, powstał pośród nich Ananos i raz po raz spo-

glądając ze łzami w oczach na Przybytek, odezwał się tymi słowy: „Zaiste,

bodajem raczej zeszedł ze świata, niż miałbym patrzeć na dom Boży napeł-

niony takimi okropnościami i miejsca święte, do których nikt nie ma prawa

wstępować, podeptane stopami tłumu skrwawionych morderców. A tymcza-

sem ja, nosząc szatę arcykapłana47 i nazwany imieniem między czcigodnymi

imionami najbardziej szanowanym, żyję i pragnę żyć zamiast przyjąć śmierć,

która by opromieniła moją starość. Jeśli będzie potrzeba, pójdę sam i jak na

pustyni sam jeden oddam życie swoje za sprawę Bożą48. Po cóż zresztą żyć

wśród narodu, który stał się niewrażliwym na swoje nieszczęścia i stracił wo-

lę do obrony przed cierpieniami, które go dręczą? Kiedy grabią wam mienie,

wy to znosicie, kiedy was biją, milczycie, ba, nawet nad mordowanymi nikt

nie ma odwagi głośno zapłakać. Cóż to za straszliwa tyrania! Ale czemuż ja

wyrzekam na tyranów? Czy to nie wy wychowaliście ich swoją pobłażliwo-

138

ścią? Czy to nie wy przymykaliście oczy, kiedy pierwsi z nich zaczęli się

łączyć – a było ich jeszcze niewielu – pomnażając swoim milczeniem ich

szeregi, a kiedy zaczęli się zbroić, czy to nie wy swoją bezczynnością obró-

ciliście ich oręż przeciwko samym sobie? Trzeba było poskromić ich przy

pierwszych wystąpieniach, kiedy to obrzucali obelgami rodaków, ale wy

swoją obojętnością zachęcaliście przestępców do grabieży i kiedy plądrowa-

no domy, nikt nie odezwał się ni słowem. Cóż więc dziwnego, że porywali

samych właścicieli i kiedy wleczono ich przez środek miasta, nikt nie wystą-

pił w ich obronie? Ludziom, których zdradziliście, nawet nałożono poniżają-

ce kajdany. Nie będę mówił, ilu ich było i co to byli za ludzie, lecz kiedy ich

uwięziono, mimo że nie byli oskarżeni ani skazani przez sąd, nikt nie ujął się

za nimi. A potem, naturalnie, patrzyliśmy jak ich mordowano. Przyglądali-

śmy się temu tak, jakby z trzody zwierząt bezrozumnych porywało się coraz

to lepsze sztuki na ofiarę i nikt nie podniósł głosu, nie mówiąc już, że ręką

nie ruszył. Siedźcie cicho, tak – siedźcie cicho wtedy, kiedy musicie pa-

trzeć, jak depcze się święte miejsca. Skoro wy sami przykładaliście szczebel

po szczeblu do drabiny zuchwałych postępków owych niegodziwców, nie

zżymajcie się, gdy oni wchodzą na szczyt. A teraz z pewnością wznieśliby

się jeszcze na większe wyżyny, gdyby mogli zburzyć coś ważniejszego niż

miejsce święte. Zawładnęli najsilniejszym miejscem w mieście, bo świątynię

teraz trzeba by nazwać jakimś zamkiem albo twierdzą. A skoro macie pośród

siebie świetnie obwarowaną tak straszną tyranię i musicie patrzeć na wro-

gów, którzy znajdują się ponad waszymi głowami, cóż zamierzacie czynić

i czym rozgrzać wasze ostygłe nadzieje? Czy może chcecie czekać na Rzy-

mian, aby przyszli w sukurs naszym miejscom świętym? Czy aż tak źle stoją

sprawy miasta i w taką otchłań nieszczęścia stoczyliśmy się, że nawet nie-

przyjaciele muszą się nad nami litować? Czyż nigdy nie powstaniecie, o wy

najcierpliwsi z ludzi, i obracając się przeciw ciosom, jak to się widzi nawet

u zwierząt, nie pomyślicie o obronie przed tymi, którzy was smagają? Czyż

nie chcecie, każdy z was, sięgnąć pamięcią do nieszczęść, jakie was osobi-

ście dotknęły, i mając przed oczyma wszystko, coście wycierpieli, nie potra-

ficie w duszach waszych wzbudzić siły do oporu? Czy zamarło już w was to

najszczytniejsze i najnaturalniejsze z uczuć – pragnienie wolności? Czy po-

lubiliśmy niewolę i tyranię, jakbyśmy ducha uległości otrzymali w dziedzic-

twie po przodkach? Lecz przecież oni stoczyli niejedną i ciężką wojnę w ob-

ronie niepodległości i nie ugięli się ani przed potęgą Egipcjan, ani Medów49,

trwając w oporze przeciwko wypełanianiu ich rozkazów. Ale po cóż mam tu

mówić o czynach przodków? Bo i ta wojna, którą teraz prowadzimy z Rzy-

mianami – nie będę tu dociekał, czy ona jest korzystna i wskazana, czy nie

-jaką ma przyczynę? Czy nie jest nią wolność? Jeśli więc nie chcemy ugiąć

się przed panami ziemi zamieszkanej, to czyż mamy znosić swoich rodzi-

mych tyranów? Wszelako uleganie obcym władcom można jeszcze zrzucić

na los, który kiedyś okazał się zbyt srogi dla nas, lecz uginanie karku przed

rodzimymi łotrami świadczy o ludziach małych, którzy dobrowolnie przyj-

mują ten los. A jeśli już wspomniałem Rzymian, to nie omieszkam powie-

dzieć wam, co mi w czasie mojej mowy przyszło do głowy i zaprzątnęło mo-

ją myśl, mianowicie że nawet gdybyśmy musieli ulec ich orężowi – oby

moje słowa się nie ziściły – nic gorszego nie mogłoby nas spotkać nad to,

co wyrządzili nam owi tyrani. Jakżeż tu nie zapłakać, kiedy z jednej strony

widzi się w świątyni ich dary wotywne, z drugiej zaś łupy naszych rodaków,

którzy obrabowali i pozabijali mężów z wybitnych rodów stolicy? A tych

oszczędziliby zapewne nawet Rzymianie, gdyby odnieśli zwycięstwo. Zre-

sztą Rzymianie nigdy nie przekroczyli granicy ustanowionej dla nie poświę-

conych50 ani nie pogwałcili żadnego z naszych świętych obyczajów, lecz

z daleka patrzyli z nabożną bojaźnią na mury otaczające miejsce święte.

Tymczasem są ludzie, którzy wprawdzie urodzili się w tym kraju, wychowali

się w poszanowaniu naszych obyczajów i zwą się Żydami, lecz stąpają po-

środku miejsc świętych, mając jeszcze ręce ciepłe od krwi bratniej. Dla ko-

góż zresztą straszniejsza będzie wojna nadciągająca do nas z zewnątrz

i z nieprzyjaciółmi, którzy w porównaniu z rodzimymi są dla nas o wiele ła-

139

skawsi? Zaiste, gdyby nazwać rzeczy właściwym imieniem, musiałbym chy-

ba powiedzieć, że to właśnie Rzymianie ochraniają nasze prawa, a wrogowie

ich znajdują się wewnątrz murów. Lecz o tym, że spiskujący przeciw wolno-

ści są łotrami i trudno wymyślić odpowiednią karę za to, co uczynili, wszys-

cy, jak sądzę, przekonali się, zanim przybyli tu ze swoich domów i jeszcze

nim zacząłem swą mowę, wzburzyły was ich przestępstwa, które odczuliście

na własnej skórze. Może wielu z was przeraża ich liczba i zuchwałość, a nad-

to przewaga, jaką im daje dogodniejsze miejsce51. Ale jak ta sytuacja powsta-

ła wskutek waszego niedbalstwa, tak teraz będzie się jeszcze pogarszać, im

dłużej będziecie się ociągać. Albowiem ich liczba rośnie z każdym dniem,

gdyż każdy niegodziwiec szuka drogi do podobnych sobie ludzi, a zuchwa-

łość ich, nie napotykając dotąd na żadną przeszkodę, coraz bardziej staje się

rozpasana. Z pewnością wykorzystają swoje stanowisko ponad naszymi gło-

wami i jeszcze poczynią przygotowania, jeśli damy im na to czas. Ale wie-

rzajcie mi, jeśli uderzymy na nich, głos sumienia odbierze im odwagę

i trzeźwe wyrachowanie wniwecz obróci przewagę, jaką im daje wyższe sta-

nowisko. Może znieważone Bóstwo pociski na nich samych obróci i bezboż-

nicy zginą przeszywani własnymi strzałami. Wystarczy, że się im pokażemy,

a los ich będzie przesądzony. A jeśliby przy tym groziło jakieś niebezpie-

czeństwo, to byłoby rzeczą piękną zginąć u świętych bram i oddać życie, je-

śli nie za swoje dzieci i żony to za sprawę Bożą i święte miejsca. Ja sam

wesprę was słowem i czynem i z naszej strony uczynimy wszystko dla wa-

szego bezpieczeństwa, a wy też nie zobaczycie, abym ja oszczędzał swoją

osobę”.

11. Tymi słowy Ananos zagrzewał tłum przeciwko zelotom, choć dob-

rze wiedział, jak trudno ich obalić ze względu na liczbę, krzepkość młodzień-

czą i nieustraszoną postawę, a przede wszystkim świadomość popełnionych

czynów. Nie ustąpią oni bowiem nie mając nadziei52, że w końcu przebaczy

się im wszystko, co uczynili. Wszelako wolał narazić się na wszelkie możli-

we cierpienia, niż patrzeć spokojnie na tak wielki zamęt w państwie. Wtedy

lud począł głośno wołać, aby go poprowadził na tych, do walki z którymi

nawoływał, i każdy rwał się, by iść w pierwszym szeregu.

12. A kiedy Ananos zbierał i sprawiał w szyki mężów zdolnych do wal-

ki, zeloci uwiadomieni o tym, co się na nich szykuje – byli bowiem tacy,

którzy im donosili o wszystkich poczynaniach ludu – wpadli we wściekłość

i ruszyli w zwartych gromadach i mniejszych grupach, nie oszczędzając ni-

kogo napotkanego na swej drodze. Ananos szybko zebrał zastępy ludowe,

które górowały liczbą, lecz ustępowały zelotom uzbrojeniem i samym wy-

szkoleniem wojskowym. Braki jednych i drugich wyrównywał zapał: ludzi

z miasta uzbrajał gniew silniejszy od oręża, a wojowników ze świątyni bra-

wura równoważąca wszelką przewagę liczebną. Pierwsi uważali, że nikt

z nich nie będzie mógł żyć w mieście, jak długo nie wypleni się z niego roz-

bójników, zeloci zaś przekonani byli, że jeśli nie zwyciężą, to spadną na nich

wszelkie możliwe kary. Żywiąc takie uczucia, ruszono do walki. Zaczęło się

od wzajemnego miotania na siebie kamieni od strony miasta i ze świątyni

i rażenia oszczepami z dalszej odległości, a gdy jakaś część zmuszona była

do ucieczki, wtedy zwyciężający sięgali po swoje miecze. Po obu stronach

padło mnóstwo ludzi, a niemało też odniosło rany. Trafionych wojowników

ludowych zabierali do domów krewni, a jeśli ugodzony został któryś z zelo-

tów, chronił się do świątyni, plamiąc krwią swoją poświęconą ziemię53.

I można by rzec, że sama tylko ich krew skalała święte miejsca. W bezpo-

średnich potyczkach zawsze górą byli czyniący wypady rozbójnicy. Lecz

wojownicy ludowi, rozwścieczeni i ciągle rosnący w liczbę (strofowali bo-

wiem ustępujących i naciskając z tyłu na uchodzących zamykali im drogę do

ucieczki), wszystkie swoje siły obrócili na nieprzyjaciół. A gdy ci nie mogli

wytrzymać naporu i zaczęli krok po kroku wycofywać się do okręgu świątyn-

nego, wraz z nimi wtargnęli tam ludzie Ananosa. Zeloci, na których padł

strach po utracie pierwszego okręgu, zbiegli do dalej położonego wewnątrz

i od razu zamknęli bramy. Ananos jednak nie chciał szturmować świętych

bram, bo choć nieprzyjaciele miotali grad pocisków z góry, uznał za rzecz

140

bezbożną wpuszczenie do środka takiego tłumu bez uprzedniego oczyszcze-

nia, nawet za cenę zwycięstwa. Natomiast wybrał losem z całego wojska

około sześciu tysięcy ciężkozbrojnych, których postawił na straży krużgan-

ków. Tych zmieniali inni, tak że każdy miał stać kolejno na posterunku. Wie-

lu jednak wysoko postawionych mężów uwolniło się od tego obowiązku za

pozwoleniem dowódców i wynajmowało ludzi biedniejszych, których wysła-

no do pełnienia straży zamiast siebie.

13. Winę za doprowadzenie do zguby tej całej grupy ostatecznie pono-

sił Jan, który, jak powiedzieliśmy54, zbiegł z Gischali. Był to mąż niezwykle

przebiegły, którego duszą owładnęła niepohamowana żądza władzy tyrań-

skiej. Od dawna dążył skrycie do zdobycia rządów w państwie, a w owym

czasie udawał, że stoi po stronie ludu i towarzyszył Ananosowi, czy to w cią-

gu dnia, gdy ten naradzał się z przedniejszymi mężami, czy to w nocy, kiedy

obchodził straże, a potem zdradzał tajemnice zelotom. Cokolwiek lud zamie-

rzał, od razu dzięki niemu przesiąkało do wrogów, nim zdołano się nad tym

dobrze naradzić. Pragnąc uśpić czujność, okazywał względem Ananosa

i przywódców ludu niezwykłą służalczość. Lecz to gorliwe zabieganie

o względy obróciło się przeciw niemu samemu. Bo właśnie swoimi przesad-

nymi pochlebstwami ściągnął na siebie jeszcze większe podejrzenia, a że

wszędzie nieproszony wścibiał swój nos, wzbudzał przeświadczenie, że zdra-

dza tajemnice. Zauważono bowiem, że wrogowie znali wszystkie ich uchwa-

ły, a na nikogo tak bardzo nie padały posądzenia o donosicielstwo55 jak na

Jana. Pozbyć się go nie było łatwo, gdyż swymi łajdactwami osiągnął wielkie

wpływy, nie był zresztą byle kim i pozyskał sobie wielu zwolenników wśród

mężów biorących udział w naradach wojennych56. Tedy postanowiono zmu-

sić go do wierności złożeniem przysięgi. Jan bez wahania przysiągł, że bę-

dzie służył sprawie ludu i nie zdradzi wrogom ani żadnego postanowienia,

ani przedsięwzięcia, lecz będzie starał się dopomóc w obaleniu tych napast-

ników swoją radą i czynem. Ananos i zwolennicy zawierzyli tej przysiędze

i nie żywiąc już podejrzeń, dopuszczali go do narad, a nawet wysłali w po-

selstwie do zelotów w sprawie zakończenia zatargu. Bardzo bowiem leżało

im na sercu, aby, ile w ich mocy było, nie skalać świątyni i aby żaden rodak

nie padł pośród jej murów.

14. Lecz Jan jakby zaprzysiągł wierność zelotom, a nie działanie prze-

ciwko nim, wszedł do świątyni i stanąwszy pośrodku rzekł do nich: „Nieje-

den raz już ryzykowałem życie dla was, abyście znali wszystkie tajemne pla-

ny, jakie knuli przeciwko wam ludzie Ananosa. Teraz jednak wystawiam się

razem z wami wszystkimi na największe niebezpieczeństwo, jeśli siła wyż-

sza nie ześle nam jakiej pomocy. Ananos bowiem już dość ma zwlekania i za

jego namową lud wysłał poselstwo do Wespazjana z prośbą o jak najrychlej-

sze przybycie i zajęcie miasta. Co więcej, jako dalszy krok przeciw wam wy-

znaczył na następny dzień obrzęd oczyszczenia, aby jego ludzie mogli tu

wejść albo pod pozorem spełnienia służby Bożej57, albo torując sobie drogę

orężem i na was uderzyć. Nie wiem też, jak długo moglibyście czy to znosić

stan oblężenia, czy to utrzymać się w walce z tak wielką siłą”. Dodał jeszcze,

że opatrzność Boża sprawiła, iż jego właśnie przysłano w poselstwie w celu

zakończenia sporu. Ananos bowiem tylko dlatego czyni im takie propozycje,

aby napaść na nich w chwili, kiedy będą się tego jak najmniej spodziewać.

„Musimy przeto – ciągnął dalej -jeśli nam życie miłe albo prosić o łaskę

oblegających, albo szukać pomocy na zewnątrz. Gdyby zaś ktoś pocieszał się

nadzieją, że przebaczą mu, gdy dostanie się w ich ręce, to albo zupełnie za-

pomniał o swoich niecnych postępkach, albo łudzi się, że skoro tylko wino-

wajcy pożałują swoich czynów, od razu także ich ofiary będą gotowe pojed-

nać się. Otóż nie! Skrucha złoczyńców częstokroć budzi nienawiść, a gniew

pokrzywdzonych staje się jeszcze bardziej zajadły po dojściu do władzy.

Czaić się ciągle będą przyjaciele i krewni zamordowanych oraz ogromne

mnóstwo ludu wzburzonego pogwałceniem praw i sądów. Gdyby nawet zna-

lazła się garstka takich, którzy by nam współczuli, nic by nie znaczyła

w gniewem dyszącej masie”.

Rozdział IV

141

1. Taką łgarską opowieścią napędził wszystkim strachu, lecz nie chciał

otwarcie wskazać na „zewnętrzną pomoc”, dając jedynie do zrozumienia, że

chodzi o Idumejczyków58. Aby zaś podrażnić samych przywódców zelotów

osobiście, oczernił Ananosa jako męża okrutnego i zapewnił, że on już nawet

srodze wygraża się na nich. Przywódcami zaś byli Eleazar, syn Giona, który

między nimi uchodził za człowieka najlepiej znającego się na tym, co należy

przedsięwziąć i jak to w czyn wprowadzić, oraz niejaki Zachariasz, syn Am-

fikalleusza59. Obaj pochodzili z rodu kapłańskiego. Ci, posłyszawszy

o groźbach rzucanych na ogół zwolenników i na nich osobiście i, co gorsza,

że Ananos i jego ludzie przywołują Rzymian na pomoc, aby zapewnić sobie

najwyższą władzę (było to bowiem jeszcze jedno kłamstwo Jana), długo nie

wiedzieli, co począć znalazłszy się w opresji, w której nie było chwili do

stracenia. Lud bowiem gotował się do rychłego zaatakowania ich, a krótki

czas dzielący ich od wykonania uknutego planu przekreślał możliwość uzy-

skania pomocy z zewnątrz. Zanim bowiem któryś ze sprzymierzeńców

dowiedziałby się o tym, już byłoby po wszystkim. Mimo to postanowiono

wezwać Idumejczyków na pomoc. Przeto napisali krótki list, donosząc, że

Ananos omamił lud i chce stolicę poddać Rzymianom, a oni podnieśli bunt

dla obrony wolności i znajdują się w oblężeniu w świątyni. Bardzo niewiele

czasu potrzeba, aby los ich się rozstrzygnął; jeśli czym prędzej nie przyjdą im

z pomocą, to dostaną się w ręce Ananosa i swoich wrogów, a mianowicie

Rzymian. Posłańcom polecono rzecz obszerniej wyłuszczyć przywódcom

idumejskim ustnie. Dla spełnienia tego poselstwa wybrano dwóch mężów

rzutkich, wymownych i obdarzonych darem przekonywania w sprawach

publicznych – i co jeszcze użyteczniejsze było od tych zalet – żwawych

w nogach. Wiedziano bowiem, że Idumejczycy wnet dadzą się przekonać,

jako że był to naród niespokojny i nieokiełzany, zawsze skory do wzniecenia

niepokojów i rozmiłowany w przewrotach. Trzeba tylko trochę pochlebstw

ze strony proszących, aby chwycili za broń i poszli na bój jak na święto. Po-

śpiech był najważniejszy dla spełnienia tego zadania, lecz posłańcom -je-

den i drugi nazywał się Ananiasz – nie brakło pod tym względem zapału

i niebawem stawili się przed przywódcami idumejskimi.

2. Ci przerażeni listem oraz tym, co usłyszeli od przybyszów, poczęli

biegać pośród narodu jak opętam, obwołując wyprawę wojenną. Tedy zebra-

ło się mnóstwo ludzi, szybciej nawet niż dotarły rozkazy, i wszyscy chwycili

za broń, jakby mieli bronić wolności stolicy. W szeregach stanęło dwadzie-

ścia tysięcy wojowników i ruszyło na Jerozolimę z czterema dowódcami na

czele: Janem, Jakubem, synem Sosasa, i oprócz nich z Szymonem, synem

Takeasa, i Fineasem, synem Klusot60.

3. Odejście posłańców uszło wprawdzie uwagi Ananosa i strażników61,

ale nie uszło najście Idumejczyków. Uprzedzony bowiem o tym Ananos roz-

kazał zamknąć przed nimi bramy i rozstawić straże na murach. Nie chciał

jednak ich całkowicie uczynić sobie wrogami i starał się, zanim przemówiłby

oręż, przekonać ich słowami. Tedy wstąpił na wieżę wznoszącą się naprze-

ciwko nich niejaki Jezus, najstarszy po Ananosie z arcykapłanów, i ozwał się

w te słowa:62

„Podczas licznych i rozmaitych zaburzeń, których widownią było nasze

miasto, niczym mnie tak los nie zadziwiał, jak pomocą dla niegodziwców,

przychodzącą w zupełnie nieoczekiwany sposób. Oto i wy przybyliście tutaj

na odsiecz tym nikczemnikom, a przeciwko nam z taką gorliwością, że trud-

no by jej się spodziewać, nawet gdyby stolica wzywała was do obrony przed

napaścią barbarzyńców. Gdybym wiedział, że szeregi wasze wypełniają lu-

dzie podobni do mężów, którzy was przyzwali, uważałbym ten zapał wasz za

zrozumiały. Nic tak bowiem nie skłania ludzi ku sobie jak pokrewieństwo

charakterów. Ale gdyby tak przyjrzeć się im z osobna, okazałoby się, że je-

den w drugiego zasłużył po tysiąckroć na śmierć. Albowiem te szumowiny

i wyrzutki całego kraju po roztrwonieniu swoich majątków i wypróbowaniu

swojego szaleństwa przedtem na sąsiednich wsiach i grodach, w końcu nie-

postrzeżenie wśliznęły się do świętego miasta. Rozbójnicy posunęli się aż do

takiej bezbożności, że skalali nawet tę świętą ziemię63.1 można ich widzieć,

142

jak bezwstydnie upijają się w świętym miejscu i zużywają łup po zamordo-

wanych, aby zapełnić swoje nienasycone żołądki. Z drugiej strony, wasze li-

czne szeregi i wspaniała zbroja czynią wrażenie, jakby stolica wezwała was

po ogólnej naradzie przeciwko obcym wrogom. Czymże innym jak nie zło-

śliwym kaprysem losu można by nazwać to, że cały naród na naszych oczach

idzie do walki w jednym szeregu z notorycznymi łajdakami? Długo nie mo-

głem pojąć, cóż takiego mogło wami powodować, żeście podążyli tutaj z ta-

kim pośpiechem. Bo bez ważnej przyczyny nie uzbroiliście się od stóp do

głów, aby stanąć po stronie rozbójników i przeciw bratniemu narodowi. Lecz

kiedy usłyszeliśmy tutaj o «Rzymianach» i o «zdradzie» – tak właśnie nie-

którzy z was wykrzykują i jeszcze dodają, że zjawili się w celu oswobodze-

nia stolicy – bardziej niż inne zuchwalstwa tych łotrów zadziwiło nas to

pomysłowe kłamstwo. Albowiem mężów, którzy mają wrodzoną miłość

swobody i dlatego szczególnie są sposobni do walki z zewnętrznymi wroga-

mi nie sposób było inaczej podszczuć przeciwko nam, jak kłamstwem o zdra-

dzie umiłowanej wolności. Lecz wy powinniście lepiej przyjrzeć się tym,

którzy rzucają oszczerstwa, i tym, przeciw którym są one wymierzone,

a prawdy dowiadywać się nie z kłamliwych opowieści, lecz z rzeczywistego

naszego położenia. Cóż bowiem mogłoby nas skłonić, abyśmy właśnie teraz

zaprzedali się Rzymianom? Można przecież było na samym początku odżeg-

nać się od buntu, a skoro tak się nie stało, szybko powrócić na drogę uległo-

ści, zanim spustoszono okoliczne ziemie. A teraz nawet gdybyśmy tego

chcieli, nie byłoby łatwo pojednać się z Rzymianami, kiedy podbój Galilei

wbił ich w pychę, a ubieganie się o ich łaskawość w chwili, gdy zbliżają się

do bram, okryłoby nas hańbą gorszą nawet od śmierci. Co do mnie wolałbym

wprawdzie pokój niż śmierć, lecz kiedy już raz wstąpiłem w wojenne szran-

ki, wybrałbym raczej chwalebną śmierć niż życie w niewoli. Czy oni opo-

wiadają wam, że to my, przywódcy ludu, potajemnie porozumiewamy się

z Rzymianami, czy też że sam lud powziął taką uchwałę na publicznym ze-

braniu? Jeśli nas o to oskarżają, to niechaj wskażą przyjaciół, których wysła-

liśmy, niewolników, którzy świadczyli usługi w tym zdradzieckim dziele64.

A może przyłapano kogoś, kto udawał się w drogę, albo schwytano, kiedy

powracał? Czy może wpadły w ich ręce jakieś listy? Jakże moglibyśmy to

ukryć przed oczyma tylu naszych współobywateli, wśród których obracamy

się w każdej godzinie? A oni, stanowiąc garstkę nieliczną i tak dobrze strze-

żoną, że nie mogą wyjść ze świątyni do miasta, wiedzą, cośmy potajemnie

przedsięwzięli na prowincji? I to dowiedzieli się o tym właśnie teraz, kiedy

trzeba ponieść karę za zuchwałe postępki, a dopóki sami czuli się bezpiecz-

nie, nikogo z nas nie podejrzewano o zdradę? Jeżeli jednak zarzut taki odnosi

się do ludu, to zapewne musiała odbyć się publiczna narada i nikogo nie

brakło na zgromadzeniu, a w takim razie wiadomość o tym dotarłaby do was

szybciej i w sposób bardziej jawny niż doniesienie zelotów. Bo jakże to? Czy

po powzięciu uchwały o zawarciu pokoju nie musiano by wysłać poselstwa?

Kogóż zatem wybrano do spełnienia tego zadania? Niechaj nam to powiedzą!

Ale to wszystko są tylko pozory wymyślone przez ludzi, którzy znajdują się

w śmiertelnym niebezpieczeństwie i pragną odwrócić od siebie grożącą im

karę. Jeżeli wyrokiem losu miasto to miałoby paść ofiarą zdrady, to na taki

czyn poważyć się mogli tylko nasi oszczercy, którym do całego łańcucha

zbrodni jednego tylko brakuje – właśnie zdrady. A wy, skoroście już stanęli

tu z orężem w ręku, macie święty obowiązek to czynić, co jest jedynie słusz-

ne – bronić stolicy i dopomóc nam w usunięciu tyranów, którzy obalili na-

sze trybunały i podeptali nasze prawa, a sprawy rozstrzygają ostrzem swoich

mieczów. Najprzedniejszych i najzupełniej niewinnych mężów uprowadzili

ze środka rynku, zakuli w poniżające kajdany i zgładzili, nie bacząc ani na

ich sprzeciw, ani błaganie. Wolno wam, choć nie na prawach wojny, wejść

do miasta i na własne oczy zobaczyć dowody potwierdzające nasze słowa:

domy ogołocone ich grabieżą, wdowy i sieroty po zamordowanych w czar-

nych szatach65, lamenty i skargi żałosne rozlegające się w całym mieście.

Nie ma bowiem człowieka, który by na swojej skórze nie doświadczył napa-

dów rabunkowych owych nikczemników. Tak bardzo poniosło ich szaleń-

143

stwo, że nie tylko swoją działalność rozbójniczą rozciągnęli ze wsi i grodów

na to miasto, które jest obliczem i głową całego narodu66, ale i z niego na

świątynię. Bo oto uczynili sobie z niej twierdzę, miejsce schronienia i zbro-

jownię do napaści na nas. Miejsce, któremu część oddaje cały świat zamiesz-

kany i które poważają obce narody z krańców ziemi, chociaż znają je ledwie

ze słyszenia, teraz depczą swoimi stopami zrodzone tutaj bestie67.1 w swoim

desperackim położeniu ośmielają się jeszcze podżegać lud przeciw ludowi

i miasto przeciw miastu i wciskać broń w ręce narodu, aby wzajemnie godzić

nią w swoje serca. Dlatego też68 byłoby rzeczą ze wszech miar chwalebną

i słuszną, abyście -jak powiedziałem – dopomogli nam w usunięciu tych

złoczyńców i ukaraniu ich za to oszukaństwo, że ośmielili się wezwać jako

sprzymierzeńców tych, przed których karzącą dłonią strach czuć powinni. Je-

żeli wy ciągle jeszcze chcecie być posłuszni wezwaniu takich ludzi, możecie,

odłożywszy broń, wejść do miasta jako nasi współplemieńcy i zająwszy neu-

tralne stanowisko między sprzymierzeńcami i nieprzyjaciółmi stać się roz-

jemcami. Wszelako musicie pamiętać, że byłoby to korzystne dla nich, jeśli-

by mieli być sądzeni przez was za bezsporne i ciężkie przestępstwa ci ludzie,

co najzupełniej niewinnym nie pozwolili nawet wyrzec słowa na swoją obro-

nę. Ale niech już mają to dobrodziejstwo, skoroście tu przybyli. Jeśli jednak

wy nie możecie podzielać naszego oburzenia ani też wystąpić w roli sę-

dziów, to jest jeszcze coś trzeciego – pozostawić obie strony samym sobie

i ani nie występować przeciwko nam w naszym nieszczęściu, ani nie łączyć

się z tymi, którzy spiskują przeciwko stolicy. Jeżeli ciągle dręczą was silne

podejrzenia, że niektórzy z nas układają się z Rzymianami, możecie obsta-

wić wejścia do miasta. A gdyby któraś z kalumnii okazała się istotnie praw-

dziwa, możecie przystąpić do strzeżenia miasta i ukarać przychwyconych

winowajców. Wrogowie przecież nie mogą wymknąć się wam, gdyż zbyt bli-

sko miasta macie swój obóz. Ale jeśli nic z tego, cośmy przedłożyli, nie wy-

da się wam rozsądne i stosowne, niechaj nie dziwi was, że bramy pozostaną

zaryglowane, jak długo stać będziecie pod bronią”.

4. Tak przemawiał Jezus. Idumejska brać żołnierska zgoła nie baczyła

na jego słowa, do żywego rozjątrzona odmową natychmiastowego wpuszcze-

nia do miasta. Wodzów zaś wzburzyło ich żądanie odłożenia broni, ponieważ

uważali, że odrzucenie jej na rozkaz byle kogo postawiłoby ich w rzędzie

jeńców wojennych. Wtedy jeden z przywódców, Szymon, syn Kaatasa69,

z trudem uspokoił tumult wśród swoich i stanąwszy w takiej odległości, żeby

mogli go słyszeć arcykapłani, rzekł:

„Zgoła mnie już teraz nie dziwi, że obrońców wolności uwięziono w świą-

tyni, skoro są tacy, którzy zamykają wspólne dla nas wszystkich miasto nawet

przed własnym narodem. Sami przygotowują się do przyjęcia Rzymian i może

nawet już wieńczą bramy, a z Idumejczykami porozumiewają się z wież i każą

im odłożyć oręż, za który chwycili dla obrony wolności. Nie chcą powierzyć

straży nad stolicą swoim współplemieńcom, a równocześnie czynią ich sę-

dziami w swoich sporach i oskarżając niektórych współobywateli o szafowa-

nie śmiercią bez sądu, sami skazują cały naród na hańbę. Miasto, które szeroko

otwierało swe bramy przed wszystkimi obcymi oddającymi cześć Bogu, teraz

zabarykadowano przed własnymi rodakami. Naturalnie spieszyliśmy tutaj ni-

by po to, by sprawić rzeź i rozpętać wojnę bratobójczą, my, dla których jedy-

nym powodem pospiesznego przybycia tutaj jest chęć dopomożenia wam

w zachowaniu wolności. Taką samą krzywdę wyrządzili wam mężowie za-

mknięci w świątyni i, jak sądzę, z wiarygodnością podejrzeń waszych w sto-

sunku do nich rzecz ma się tak samo. I dalej – wy sami trzymacie w waszych

murach pod strażą ludzi, którym leży na sercu dobro ogólne, i zamknąwszy

bramy przed rzeszą swoich najbliższych współplemieńców wydajecie im ubli-

żające rozkazy, ale utrzymujecie, że żyjecie pod uciskiem despotycznej wła-

dzy i nazwę tyranów nadajecie ofiarom własnej tyranii. Któż mógłby znieść

tak przewrotne słowa, gdy widzi, że sprawy mają się wręcz odwrotnie. A mo-

że teraz powiecie, że to Idumejczycy zamykają przed wami bramy stolicy,

choć to wy właśnie wykluczacie ich od udziału w tradycją uświęconych obrzę-

dach. Można by słusznie oblężonym w świątyni jedynie to zarzucić, że skoro

144

mieli odwagę ukarać owych zdrajców, których wy, jako ich wspólnicy, nazy-

wacie mężami wybitnymi i nieposzlakowanymi, nie zaczęli od was i nie od-

cięli już na początku najżywotniejszych członków zdrady. Lecz jeśli oni oka-

zali się zbyt miękkimi w takiej chwili, to my, Idumejczycy, strzec będziemy

domu Bożego i walczyć w obronie naszej wspólnej ojczyzny, gromiąc zarów-

no nieprzyjaciół zagrażających z zewnątrz, jak i zdrajców działających we-

wnątrz. Pozostaniemy pod tymi murami z orężem w ręku tak długo, aż Rzy-

mianom uprzykrzy się wysłuchiwanie was albo wy sami nawrócicie się stając

po stronie wolności”.

5. Słowom tym tłum Idumejczyków głośno przyklasnął, a Jezus od-

szedł zgnębiony do miasta, przekonawszy się, że Idumejczycy są mocno za-

cietrzewieni, a przeto miasto znalazło się w obliczu wojny z dwu stron. Ale

i u Idumejczyków umysły nie były spokojne. Z jednej strony szarpała ich

złość z powodu zniewagi, za jaką poczytywali niedopuszczenie ich do mia-

sta, z drugiej zaś dręczyła niepewność, gdyż nie widzieli, aby zeloci, o któ-

rych mniemali, że mają znaczne siły, coś czynili dla udzielenia pomocy.

Wielu już nawet zaczęło żałować, że tam w ogóle przybyło. Jednakże wstyd,

by nie powrócić z niczym, wziął górę nad nastrojami rozgoryczenia i pozo-

stano na miejscu przed murem, biwakując w pożałowania godnych warun-

kach. Albowiem w nocy rozszalała się straszna burza: wiały gwałtowne wi-

chry, deszcz lał strumieniami, bez przerwy zapalały się błyskawice, biły

przeraźliwie pioruny i do tego rozlegał się okropny huk trzęsienia ziemi. Wi-

dać zmieszał się porządek wszechrzeczy na zgubę ludzkości i było czymś

naturalnym przypuszczać, że są to znaki zwiastujące wielkie nieszczęście70.

6. Zarówno Idumejczycy, jak i Żydzi w mieście w zupełnie podobny

sposób tłumaczyli sobie to wydarzenie: pierwsi sądzili, że to zbrojna wypra-

wa ściągnęła na nich gniew Boży i że nie ujdą kary za to, że podnieśli broń

na stolicę. Ananos zaś i jego zwolennicy wyobrażali sobie, że już zwyciężyli

bez walki i sam Bóg pokierował wszystkim na ich korzyść. Źle jednak prze-

widzieli przyszłe wydarzenia i przepowiedzieli wrogom to, czego wypadło

swoim ludziom doświadczyć. Idumejczycy bowiem przytulili się ciałami je-

den do drugiego, wzajemnie ogrzewając się, i złączywszy tarcze ponad gło-

wami nie odczuli zbytnio skutków ulewy. Zelotów natomiast ogarnęła trwo-

ga nie tyle dlatego, że groziło im samym niebezpieczeństwo, ile z obawy

o los swoich sojuszników. Przeto zebrawszy się, radzili nad tym, jaki by

znaleźć sposób przyjścia im z pomocą. Co gorętsze głowy chciały orężem

wymusić sobie drogę przez straże, potem wtargnąć do środka miasta i zupeł-

nie otwarcie otworzyć bramy sprzymierzeńcom. Strażnicy (wywodzili)

zaskoczeni niespodziewanym atakiem będą ustępować, zwłaszcza że więk-

szość jest źle uzbrojona i niedoświadczona w wojnie, a spośród mieszkań-

ców miasta trudno by było zebrać większą liczbę, ponieważ burza zatrzymała

ich w domach. Gdyby nawet przedsięwzięcie to pociągało za sobą jakieś ry-

zyko, to jest ich obowiązkiem narazić się raczej na wszelkie możliwe cierpie-

nia niż pozwolić, aby ta ogromna rzesza tak haniebnie zginęła dla nich. Ro-

zumniejsi nie wierzyli, aby coś można było zdziałać siłą, skoro widzieli, że

nie tylko otaczająca ich straż była w pełnym stanie, ale też, że mur miasta był

starannie obstawiony ze względu na Idumejczyków. Sądzili również, że Ana-

nos ma na wszystko baczenie i w każdej godzinie sprawdza straże. Tak się

rzecz miała podczas innych nocy, a w tej jedynej stało się inaczej, i to nie

z przyczyny jakiegoś zaniedbania ze strony Ananosa, lecz dlatego, że los71

tak sprawą pokierował, aby zginął on sam i wszyscy jego strażnicy. On to

właśnie, gdy noc zapadła i burza rozszalała się w najlepsze, zesłał sen na

strażników przy krużganku, a zelotów natchnął myślą, aby zabrać świątynne

piły i odciąć rygle bram. Dopomagało im przy tym wycie wichru i raz po raz

trzaskające pioruny, zagłuszające zgrzytanie pił.

7. Wymknąwszy się niepostrzeżenie ze świątyni, zeloci72 dotarli do

muru i puściwszy w ruch owe piły, otworzyli bramę znajdującą się naprze-

ciwko Idumejczyków. Ci zrazu zatrwożyli się, ponieważ sądzili, że to ludzie

Ananosa dokonali napaści i każdy sięgał prawicą po miecz, aby się bronić.

Rychło jednak rozpoznali, kto do nich przybył, i weszli do miasta. Gdyby

145

rozbiegli się w nim w różne strony, to nic nie przeszkodziłoby w wyrżnięciu

całego ludu co do jednego człowieka – taką dyszeli wściekłością. Lecz im

pilno było przede wszystkim uwolnić zelotów od oblężenia. Ci bowiem, któ-

rzy wpuścili ich do miasta, gorąco prosili, aby nie pozostawiali mężów, dla

których przybyli, w tak ciężkim położeniu i nie wystawiali samych siebie na

jeszcze większe niebezpieczeństwo. Jeżeli bowiem pokonają straże, z łatwo-

ścią będą mogli pomaszerować na miasto, ale jak tylko poderwą mieszkań-

ców, już nie dadzą sobie rady z nimi. Skoro bowiem oni się spostrzegą, staną

do walki i zamkną wejścia do świątyni.

Rozdział V

l. Idumejczycy przystali na to i przez miasto podążyli w górę do świąty-

ni, gdzie zeloci w napięciu oczekiwali ich przybycia. A gdy wyzwoliciele ich

weszli do środka, od razu sami też nabrali odwagi, wypadli z wewnętrznego

dziedzińca świątyni i złączywszy się z Idumejczykami uderzyli na straże. Nie-

których wartowników z zewnętrznych posterunków zamordowali pogrążo-

nych we śnie, lecz na krzyk tych, którzy się obudzili, żołnierze całej obsady

zerwali się na nogi i chwyciwszy w przerażeniu za broń, ruszyli do obrony.

Dopóki byli przekonani, że atakują ich sami zeloci, trzymali się mężnie pewni,

że wezmą nad nimi górę liczbą. Lecz gdy spostrzegli, że z zewnątrz napływają

inne wojska, zrozumieli, iż wtargnęli Idumejczycy. Wtedy większość z nich

wyzbyła się wraz z odwagą także i oręża i poczęła głośno lamentować. Tylko

garstka młodych stanęła w szyku bojowym i dzielnie opierała się Idumejczy-

kom, osłaniając przez dłuższy czas zaskoczoną bierną resztę. Ta swoim krzy-

kiem zaalarmowała o nieszczęsnym wydarzeniu mieszkańców. Żaden jednak

z nich nie odważył się pośpieszyć im na pomoc, kiedy stało się im wiadome,

że wkroczyli Idumejczycy, a tylko odpowiadano bezużytecznie krzykami

i biadaniem. Szczególnie wielki lament podniosły niewiasty, gdyż każda miała

wśród strażników kogoś bliskiego, któremu groziło niebezpieczeństwo. Zeloci

wtórowali okrzykom wojennym Idumejczyków i zewsząd rozbrzmiewała

wrzawa, którą wycie wiatru czyniło jeszcze bardziej przerażającą73. Idumej-

czycy, którzy byli z natury okrutni i żądni krwi, a przy tym ciężko doświad-

czeni przez burzę, nie oszczędzali nikogo i z furią rzucili się na tych, którzy

zabronili im wstępu do miasta. Nie czynili różnicy, czy to byli błagający o li-

tość, czy broniący się i niejednego przeszył miecz w chwili, gdy przypominał

im więzy pokrewieństwa i błagał o wzgląd na wspólną świątynię. Nie było już

dla nich ani żadnego sposobu ucieczki, ani nadziei ratunku. Spychano ich na

siebie samych i wyrzynano, gdy zaś większość została tak przyparta do brze-

gu, że nie można było cofnąć się dalej, a napastnicy dyszący żądzą krwi nacie-

rali, ludzie rzucali się w dół do miasta, skazując się sami z własnej woli na los,

moim zdaniem, gorszy od tego, którego chcieli uniknąć74. Cały zewnętrzny

dziedziniec świątyni był krwią obryzgany, a kiedy zaświtał dzień, odsłonił

osiem tysięcy pięćset trupów75.

2. Jednakże to nie wystarczyło, aby nasycić wściekłość Idumejczyków,

którzy teraz rzucili się na miasto, rabując dom po domu i zabijając każdego,

kogo napotkali. Wkrótce jednak zajmowanie się zwykłymi ludźmi wydało im

się marnowaniem czasu, a zaczęli szukać arcykapłanów i urządzili na nich

wielką obławę. Niebawem pochwycili ich i zgładzili. Stanąwszy na ich tru-

pach, szydzili z przychylności Ananosa do ludu i z mowy Jezusa wygłoszo-

nej z muru76. W swej bezbożności tak dalece przebrali miarę, że nawet wy-

rzucali ciała nie uczczone pogrzebem, choć Żydzi tak bardzo dbali

o chowanie zmarłych, że nawet zwłoki ukrzyżowanych z wyroku sądu zdej-

mowano przed zachodem słońca i grzebano77.I nie omylę się, jeśli powiem,

że śmierć Ananosa stanowiła początek upadku miasta. Obalenie murów

i przegrana sprawy żydowskiej zaczęła się w owym dniu, kiedy zobaczono

arcykapłana i wodza, od którego zawisło ich ocalenie, zabitego pośrodku

miasta. A był to mąż ze wszech miar czcigodny i niezwykle prawy. Mimo

wysokiego rodu, stanowiska i poważania, jakim się cieszył, miał przyje-

mność w traktowaniu ludzi najniższego stanu jak równych sobie, szczere

umiłowanie wolności i był gorącym zwolennikiem rządów ludu. Zawsze do-

bro ogólne stawiał nad osobistą korzyść i utrzymanie pokoju uważał za cel

146

najwyższy. Wiedział, że nie można oprzeć się potędze Rzymian, lecz z ko-

nieczności musiał myśleć i o przygotowaniach do wojny, aby w wypadku,

gdyby Żydzi nie doszli do ugody z Rzymianami, mogli przynajmniej podjąć

honorową walkę. Krótko mówiąc, gdyby żył Ananos, z pewnością ugoda ta

by nastąpiła. Był bowiem znakomitym mówcą i umiał wpływać na lud, a już

był na dobrej drodze, aby wziąć górę nad tymi, którzy rzucali mu kłody pod

nogi. Gdyby jednak wojna dalej trwała, to przy takim wodzu bardzo oddalo-

no by chwilę zwycięstwa Rzymian78.

Z nim blisko związany był także Jezus, którego nie można stawiać na

równi z Ananosem, ale który górował nad innymi. Moim jednak zdaniem,

Bóg skazał miasto, które zostało splamione, na zagładę i chcąc święte miej-

sca ogniem oczyścić, zabrał tych, którzy tak bardzo sercem do nich lgnęli79.

I oto tych mężów, którzy niedawno jeszcze nosili święte szaty i przewodzili

w służbie Bożej sprawowanej dla całego świata80 i byli szanowani przez

przebywających tu z całej ziemi zamieszkanej, można było widzieć nagich,

rzuconych na pożarcie psom i dzikim zwierzętom. Wydaje mi się, że sama

Cnota zapłakała nad ich losem i biadała nad tym, że w ten sposób zło zadało

jej ciężki cios. Taki to był koniec Ananosa i Jezusa.

3. Straciwszy ich, zeloci i tłum idumejski rzucili się na lud, czyniąc

rzeź niby wśród trzody nieczystych zwierząt. Zwykłych ludzi mordowano

tam, gdzie kogo napotkano, a mężów szlachetnego rodu i w młodym wieku81

chwytano i zakutych w kajdany wtrącano do więzienia, odkładając stracenie

ich w nadziei, że niektórzy do nich przystaną. Nikt jednak nie usłuchał tych

podszeptów, lecz wszyscy woleli raczej śmierć ponieść, niż znaleźć się

w szeregach przestępców i stanąć przeciwko swojej ojczyźnie. Za tę odmo-

wę musieli cierpieć srogie katusze: biczowano ich i torturowano, a gdy ciało

nie mogło już wytrzymać mąk, w końcu uznano, że mogą kłaść swoje głowy

pod miecz. Pojmanych za dnia tracono nocą, a ciała ich zabierano i wyrzuca-

no, aby zrobić miejsce dla nowych więźniów. Lud był tak dalece zdjęty trwo-

gą, że nikt nie miał odwagi opłakiwać otwarcie zmarłego krewnego albo go

pochować, lecz łzy wylewano potajemnie i przy zamkniętych drzwiach,

a kiedy wzdychano, rozglądano się dookoła, aby jakiś wróg tego nie usłyszał.

Jeśli ktoś kogoś opłakiwał, spotykał go ten sam los, co opłakiwanego. Jedy-

nie nocną porą ośmielano się wziąć w obie ręce nieco prochu i posypywać

nim ciała. W dzień czynili to tylko ludzie gotowi na wszystko. Takim sposo-

bem poniosło śmierć dwanaście tysięcy82 młodzieży znakomitego rodu.

4. Kiedy zelotom obmierzła już ta niczym nie pohamowana rzeź, zaczęli

urządzać parodie sądów i procesów. Takim sposobem postanowili zgładzić jed-

nego z najwybitniejszych obywateli, Zachariasza, syna Bareisa83. Nie mogli

znieść, że mąż ten nienawidził zła i miał umiłowanie wolności. A że był jeszcze

przy tym bogaty, chcieli za jednym zamachem zagarnąć mienie i sprzątnąć

człowieka, który mógł przywieść ich do upadku. Przeto rozkazali siedemdzie-

sięciu84 obywatelom piastującym stanowiska publiczne stawić się w świątyni

i wyznaczywszy im jak na scenie rolę sędziów bez władzy, oskarżyli Zacharia-

sza, że zaprzedaje sprawę Żydów Rzymianom i że ma zdradzieckie konszachty

z Wespazjanem. Na poparcie tych oskarżeń nie przedstawili ani żadnego dowo-

du, ani niczyjego świadectwa, lecz oświadczyli, że sami są jak najmocniej prze-

konani o winie, a to w ich mniemaniu miało starczyć za dowód prawdy. Zacha-

riasz, który wiedział, że nie ma już dla niego nadziei ratunku, gdyż ściągnięto

go podstępnie do więzienia, a nie na żaden sąd, uważał, iż zwątpienie w ocale-

nie życia nie może mu zamknąć ust. Tedy powstawszy wyśmiał wiarygodność

oskarżeń i zwięźle odpierał stawiane mu zarzuty. Następnie skierował swoje

słowa do oskarżycieli i kolejno wyliczał ich przestępstwa, gorzko ubolewając

nad upadkiem ładu publicznego. Zeloci jednak podnieśli wrzawę i z trudem tyl-

ko powstrzymali się od dobycia mieczów, powziąwszy postanowienie odegra-

nia do końca tej obłudnej komedii sądu. Chcieli także wypróbować sędziów,

czy w obliczu grożącego im niebezpieczeństwa kierować się będą tym, co słu-

szne. Jednakże owych siedemdziesięciu mężów jednomyślnie oddało swoje

głosy za oskarżonym i wolało raczej razem z nim umrzeć niż obarczyć swoje

sumienie jego śmiercią. Zeloci uczynili wrzawę z powodu uniewinnienia go

147

i wszyscy nie posiadali się z oburzenia, że sędziowie nie chcieli pojąć, iż dano

im władzę tylko dla pozoru. Dwóch największych zuchwalców rzuciło się na

Zachariasza, zabijając go na samym środku świątyni i wołając szyderczo nad

rozpostartym ciałem: „Oto masz nasz głos i jeszcze pewniejsze uwolnienie”85,

po czym natychmiast zrzucono go ze świątyni do niżej położonego wąwozu.

Sędziów zaś dla upokorzenia okładali płazem mieczów i wypędzili poza obręb

świątyni, oszczędzając im życie tylko po to, żeby rozpraszając się po mieście

mogli wszystkim obwieścić, iż nastał czas niewoli.

5. Idumejczycy zrażeni tym, co się stało, poczęli już żałować, że przy-

byli do miasta. Wtedy to jeden z zelotów86 zwołał ich i przyszedłszy do nich

jako osoba prywatna, wytykał im bezprawie, które popełniali razem z tymi,

co ich przyzwali, i obszernie przedstawił stosunki panujące w stolicy. „Ru-

szyliście do walki – mówił – przekonani, że arcykapłani chcą zaprzedać

Rzymianom stolicę, lecz nie znaleźliście żadnego dowodu zdrady, przeciw-

nie, ci, co mienią się jej obrońcami87, dopuszczają się aktów wojny i tyranii.

Należało przeto na samym początku im w tym przeszkodzić. Ale skoro już

daliście się wciągnąć wraz z nimi do bratobójczej wojny, winniście w końcu

położyć kres swoim przestępstwom i nie dawać więcej wsparcia ludziom,

którzy depczą prawa ojczyste. Jeśli niektórzy jeszcze nie ochłonęli z oburze-

nia, że zamknięto przed nimi bramy i nie pozwolono im od razu wkroczyć

z bronią w ręku, to ci, którzy tego im zabronili, karę już otrzymali. Ananos

nie żyje i niewiele brakowało, aby w jedną noc wyrżnięto całą ludność. Sami

widzicie, że czyny takie wywołują w wielu waszych ludziach skruchę, lecz

ci, którzy ich przyzwali, wykazują tylko, że nie znają miary w okrucieństwie

i nie okazują cienia szacunku dla swoich wybawicieli. Na oczach swoich

sprzymierzeńców odważają się na najhaniebniejsze czyny, a te ich przestęp-

stwa będą obciążać także Idumejczyków, dopóki nikt z was nie postawi im

tamy albo nie odżegna się od tych postępków. Skoro tedy oskarżenia o zdra-

dę okazały się oszczerstwem i nie zanosi się na napaść Rzymian, a w mieście

umocniła się władza trudna do obalenia, powinniście powrócić do domu i od-

cinając się od związku z tymi łotrami, usprawiedliwić się ze zbrodni, które

stały się waszym udziałem wskutek wprowadzenia was w błąd”.

Rozdział VI

1. Idumejczycy dali się przekonać i najpierw wypuścili z więzień około

dwu tysięcy obywateli, którzy natychmiast uszli z miasta i przybyli do Szy-

mona, o którym będziemy mówić nieco później88. Następnie opuścili Jerozo-

limę89 i udali się do swojej ojczyzny. Na odejście ich obie strony zareagowa-

ły w nieoczekiwany sposób: lud bowiem, nie wiedząc nic o zmianie

nastrojów u Idumejczyków, nabrał na krótko otuchy mniemając, że może

odetchnąć od wrogów, zeloci natomiast jeszcze bardziej rozzuchwalili się,

tak jakby nie byli opuszczeni przez sprzymierzeńców, lecz oswobodzili się

od ludzi, którzy ich zawstydzali i powstrzymywali od czynienia bezprawia.

Teraz już nie musieli zwlekać ani zastanawiać się przy popełnianiu zbrodni,

lecz pomysły wszystkiego, co czynili, błyskawicznie lęgły się w ich głowach

i jeszcze szybciej były wprowadzane w czyn. Szczególnie krwawo rozpra-

wiali się z ludźmi dzielnymi i ze szlachetnych rodów – pierwszych tępili

przez zawiść, drugich z obawy90. Uważali bowiem, że dopiero wtedy będą

się czuli bezpiecznie, gdy żadna z wpływowych osobistości nie ostoi się przy

życiu. I tak oprócz innych zgładzono także Guriona91, męża wielce poważa-

nego i znakomitego rodu, rzecznika rządów ludu i jak żaden Żyd pełnego od-

dania dla wolności. Zgubił go oprócz innych jego zalet niepowściągliwy ję-

zyk. Nie uszedł ich rąk także Perejczyk Niger92, mąż, który szczególną

dzielnością zabłysnął w walkach z Rzymianami. Kiedy wleczono go przez

środek miasta, krzyczał na cały głos i wskazywał na swoje blizny. A skoro

wyprowadzono go poza bramy miasta, nie widząc dla siebie ratunku, prosił

już tylko o to, aby go pogrzebano. Lecz oprawcy już naprzód odgrażali się,

że nie pozwolą pogrzebać go, czego tak pragnął, i mord wykonali. Umierając

Niger przeklinał ich, aby na swoje głowy ściągnęli pomstę Rzymian i aby

oprócz okropności wojny zaznali głodu i zarazy, a przede wszystkim, aby gi-

nęli z własnej ręki. Wszystko to Bóg zatwierdził przeciw tym złoczyńcom

148

i – co było najbardziej sprawiedliwe – sprawił, że po niedługim czasie po-

grążeni w sporach zakosztowali szaleństwa wzajemnych mordów. Wszelako

śmierć Nigera oddaliła od nich obawy o odsunięcie ich od władzy. Nie było

jednak takiej grupy w narodzie, żeby dla zniszczenia jej nie wymyślono ja-

kiegoś pretekstu. Tych, z którymi mieli dawniejsze spory, skazywano na

śmierć, na innych, z którymi w czasie pokoju nie mieli żadnego zatargu, rzu-

cano odpowiednio wymyślone oskarżenia, takiemu, który w ogóle nie zbliżał

się do nich, zarzucano zbytnią wyniosłość, innemu, który swobodnie do nich

przychodził – że traktuje ich ze wzgardą, a temu, kto świadczył im uprzej-

mości – że knuje spisek. Jedną tylko znali karę przy ciężkich i lżejszych

oskarżeniach – śmierć. I nikt jej nie uniknął, chyba że był to ktoś mało zna-

czący z powodu niskiego pochodzenia lub zrządzenia losu.

2. Wszyscy dowódcy rzymscy uznali waśń w obozie nieprzyjaciół za

nadspodziewanie pomyślne wydarzenie i chcieli od razu ruszyć na miasto,

nakłaniając do tego Wespazjana jako najwyższego wodza93. Uważali, że

Opatrzność Boża ich właśnie wspiera, skoro wrogowie powstali przeciw sa-

mym sobie; lecz nie ma czasu do stracenia, bo Żydzi rychło mogą się pojed-

nać, albo gdy uprzykrzą się im wewnętrzne niesnaski, albo gdy ich pożałują.

Wespazjan odrzekł im, że wielce się mylą, jeśli chodzi o to, co należy czynić,

pragnąc jak w teatrze popisać się swoją dzielnością i orężem, co nie byłoby

wolne od niebezpieczeństwa, nie bacząc natomiast na to, co jest korzystne

i bezpieczne94. Gdyby bowiem natychmiast pomaszerowali na miasto, to tyl-

ko dopomogliby w zjednoczeniu się nieprzyjaciół, którzy wtedy obróciliby

wszystkie swoje siły przeciwko niemu. Jeśli zaś poczekają, będzie miał prze-

ciwko sobie przeciwnika osłabionego, ponieważ wyniszczy się w bratobój-

czej wojnie. Bóg jest lepszym od niego wodzeni i oddaje Żydów w ręce Rzy-

mian, oszczędzając im trudów i zapewnia im zwycięstwo bez ryzyka dla

całej wyprawy95. Toteż w chwili, gdy wrogowie giną z własnej ręki i zżera

ich największe zło, jakim jest wojna domowa, należy raczej przyglądać się,

pozostając z dala od niebezpieczeństw i nie wdawać się w walkę z ludźmi,

którzy szukają śmierci i sami na sobie wyładowują szał wściekłości. Jeśli zaś

ktoś sądzi – ciągnął – że zwycięstwo bez walki nie ma pełnego smaku, to

niechaj pamięta, iż sukces odniesiony bez trudu jest korzystniejszy niż wy-

walczony orężem i połączony z ryzykiem. Tych bowiem, którzy osiągają to

samo powściągliwością i rozwagą, trzeba uznać za nie mniej godnych sławy,

niż tych, których opromieniają czyny. Bo kiedy u nieprzyjaciół przerzedzą

się szeregi, to jego wojsko, odzyskawszy siły po nieustannych trudach, stanie

do walki wzmocnione. Zresztą nie jest teraz czas odpowiedni, aby myśleć

o odniesieniu wspaniałego zwycięstwa. Żydzi bowiem nie wykuwają broni,

nie wznoszą murów ani nie zaciągają wojska posiłkowego – w takim wy-

padku zwłoka byłaby szkodliwa dla ociągających się – lecz pogrążeni

w bratobójczej wojnie i niezgodzie sami zadają sobie ciosy i każdego dnia

skazują się na gorsze cierpienia, niż my moglibyśmy im zadać po zwycię-

skim szturmie. Jeśli tedy baczyć na bezpieczeństwo, trzeba pozwolić Żydom

samym wyniszczać się wzajemnie; jeśli chcieć osiągnąć wspaniały sukces

wojskowy, nie wolno napadać na naród trawiony wewnętrzną chorobą. Moż-

na by bowiem wtedy słusznie rzec, że zwycięstwo trzeba by przypisać waśni

pokonanych, a nie sobie96.

3. Dowódcy zgodzili się ze zdaniem Wespazjana i niebawem okazało

się, że było ono godne prawdziwego wodza. Każdego bowiem dnia przyby-

wali liczni zbiegowie, którzy uchodzili przed zelotami. Ale ucieczka nie była

łatwa, gdyż przy wszystkich wyjściach rozstawiono straże i kogo tam po-

chwycono, tego zabijano jako usiłującego zbiec do Rzymian. Jeśli ktoś dawał

pieniądze, puszczano go, a zdrajcą był tylko ten, kto nic nie dawał. W końcu

wychodziło na to, że bogaci mogli opłacić się i uciec, a tylko biednych zabi-

jano. Na wszystkich drogach leżały stosy trupów i niejeden z tych, co już

puścili się w drogę97, by zbiec, wolał zginąć wśród murów, gdyż nadzieja

uczczenia pogrzebem zdała się czynić śmierć w ojczystym mieście znośniej –

szą. Zeloci wszakże byli tak zapamiętali w swoim okrucieństwie, że nie po-

zwalali złożyć w ziemi zarówno zamordowanych w mieście, jak i na dro-

149

gach. Tak jakby sprzysięgli się deptać nie tylko prawa swojej ojczyzny, ale

i natury, do przestępstw względem ludzi dodali jeszcze profanację Bóstwa,

pozostawiając trupy, aby psuły się na słońcu98. Kto chował kogoś bliskiego,

karany był tak jak zbiegowie – śmiercią, i ten, kto dobrodziejstwo to wy-

świadczył drugiemu, niebawem sam potrzebował pogrzebu. Słowem,

w owych dniach grozy żadne uczucie tak zupełnie nie zanikło jak litość. Co

powinno było budzić współczucie, we wściekłość wprawiało złoczyńców,

którzy przenosili swoją złość z żywych na umarłych i z nieboszczyków na

żywych. Strach był tak wielki, że ten, co jeszcze żył, zazdrościł losu tym,

których wcześniej zgładzono, bo tamci już mieli spokój, ludzie zaś znoszący

tortury w więzieniach poczytywali w porównaniu z własną niedolą za szczę-

śliwych nawet nie pogrzebanych. Zeloci deptali każde prawo ludzkie, szydzi-

li z nakazów Bożych i naśmiewali się z przepowiedni proroków jako oszu-

kańczych bajeczek. Tamci bowiem wiele mówili o cnocie i występku,

a zeloci, którzy wbrew temu postępowali, sami przyczynili się do tego, że

spełniły się ich złowrogie dla ojczyzny przepowiednie. Była bowiem staro-

dawna wypowiedź owych natchnionych przez Boga mężów, że miasto pad-

nie i miejsce najświętsze zostanie podług prawa wojny obrócone w perzynę,

kiedy obejmie je płomień buntu i ręce rodaków splamią okręg Boży99. Zeloci

nie odżegnali się od tej przepowiedni jako nieprawdziwej, a jednak samych

siebie uczynili narzędziami spełnienia się jej.

Rozdział VII

1. Jan, który dążył do władzy tyrańskiej, uznał, że byłoby poniżej godno-

ści, gdyby miał jedynie równą pozycję z innymi i stopniowo, skupiając wokół

siebie mniej lub więcej zepsutych ludzi, zerwał swoje związki z grupą zelo-

tów100. Odmawiając stale posłuchu postanowieniom innych, a swoje wydając

tak, jakby to były rozkazy panującego, wyraźnie zmierzał do samowładztwa.

Niektórzy ulegali mu ze strachu, inni dlatego, że byli mu przychylni (umiał jak

nikt pozyskiwać sobie ludzi bądź oszustwem, bądź słowem). Wielu mniemało,

że dla nich samych będzie bezpieczniej, jeśli odpowiedzialność za ich zu-

chwałe postępki obarczy jednego, a nie większą liczbę. Jego energia fizyczna

i duchowa sprawiała, że niemało ludzi przystawało do jego gwardii. Z drugiej

strony miał także sporo wrogów. Niektórymi kierowała zawiść, gdyż podlega-

nie człowiekowi dawniej równemu sobie wydało się im czymś nie do zniesie-

nią. Większość jednak odstręczała od niego obawa przed jedynowładztwem:

mogli bowiem spodziewać się, że niełatwo będzie go obalić, gdy raz władzę

uchwyci w swe ręce, a to, że stawiali mu opór na początku, będzie wykorzy-

stane przeciwko nim jako pretekst101. Tak czy owak woleli wybrać walkę,

choćby to łączyło się z nie wiedzieć jakimi cierpieniami, niż dobrowolnie

przyjąć jarzmo i umrzeć śmiercią niewolnika. Z takich to przyczyn doszło do

rozłamu, a Jan rywalizował ze swymi przeciwnikami jakby jaki król. Ale poza

zachowywaniem wzajemnej czujności nie dochodziło prawie wcale albo tylko

sporadycznie do utarczek. Za to współzawodniczyli w uciskaniu ludu i jeden

starał się zdobyć większe łupy niż drugi. Kiedy miasto trapiły trzy największe

plagi – wojna102, tyrania i bunt, to wojna wydała się obywatelom stosunkowo

mniejszym złem. Dlatego też uciekali od swoich rodaków do obcych i u Rzy-

mian szukali ratunku, którego nie mogli znaleźć u swoich.

2. Lecz pojawiła się jeszcze inna – czwarta – plaga na zgubę narodu.

Otóż nie opodal Jerozolimy znajdowała się potężna twierdza, którą zbudowa-

li dawni królowie, aby w zmiennych kolejach wojny mogli w niej ukryć swo-

je mienie i sami czuć się bezpiecznie. Nazywała się Masada103. Dostała się

zaś w ręce tak zwanych sykariuszów104, którzy do tego czasu swoje wypady

ograniczali do sąsiednich terenów i nie zabierali niczego poza samą żywno-

ścią, gdyż strach powstrzymywał ich od większych grabieży. Skoro jednak

dowiedzieli się, że wojsko rzymskie zachowuje się bezczynnie, a Żydów

w Jerozolimie rozdziera bunt i tyrania, wstąpili na drogę śmielszych przed-

sięwzięć. I tak podczas Święta Przaśników105, które Żydzi obchodzą jako

uroczystość dziękczynną za ocalenie od czasów, gdy uwolnieni z niewoli

egipskiej powrócili do ojczystej ziemi, sykariusze pod osłoną nocy wymknęli

się cichaczem przed tymi, którzy mogliby im przeszkodzić, i napadli na mia-

150

steczko zwane Engaddi106. Tutaj rozproszyli zdolnych do obrony, zanim zdo-

łali chwycić za broń i zebrać się razem, i wypędzili z miasta, a tych, którzy

nie mogli uciekać, kobiety i dzieci w liczbie ponad siedemset, wymordowali.

Następnie splądrowali domy i zrabowawszy najdojrzalsze plony zabrali je ja-

ko łup do Masady. Podobne wypady łupieskie urządzali na wszystkie wsie

otaczające twierdzę, pustosząc całą okolicę. Każdego też dnia ze wszystkich

stron ściągało do nich mnóstwo uprawiających podobne do nich rzemiosło.

Także w innych częściach Judei żywioły rozbójnicze, siedzące aż do owego

czasu cicho, podniosły głowę. I jak w ciele, kiedy jeden z członków ulega

zapaleniu, choroba rozszerza się na wszystkie pozostałe, tak też wskutek

buntu i zamieszek w stolicy elementy przestępcze na prowincji poczuły, że

mogą swobodnie oddawać się grabieży. Każda grupa po złupieniu swoich

wsi wycofywała się na pustynię. Potem zbierali się razem, składali sobie

przysięgę wierności i czynili wypady na świątynie107 i miasta całymi oddzia-

łami, nie tak dużymi jak wojskowe, lecz większymi od band rozbójniczych.

Ludzie będący ofiarami ich napadów musieli przeżywać niedolę jak ciężko

doświadczeni wojną, lecz nie mogli zastosować odwetu, ponieważ przeciw-

nicy ich uciekali ze swoim łupem jak rozbójnicy108. Nie było w Judei takiej

okolicy, żeby wraz ze swoją stolicą nie weszła na drogę zagłady.

3. O wszystkim tym Wespazjan dowiedział się od zbiegów. Chociaż

bowiem buntownicy strzegli wszystkich wyjść i każdego, który z jakiegokol-

wiek powodu zbliżał się do nich, zabijali, mimo to znaleźli się tacy, którym

udawało się wymknąć i zbiegłszy do Rzymian nakłaniali ich wodza, aby

przyszedł miastu z pomocą i ratował niedobitki ludu. Albowiem to właśnie

życzliwość dla Rzymian – tłumaczyli – stała się dla nich przyczyną śmier-

ci, a pozostałych postawiła w największym niebezpieczeństwie. Wespazjan,

który już wzruszył się ich nieszczęsnym losem109, zbliżał się do Jerozolimy,

zdawałoby się, aby ją oblegać, a w istocie, aby uwolnić ją od oblężenia110.

Musiał wszakże wpierw podbić inne tereny i nie pozostawiać na tyłach ni-

czego, co by mu stało na przeszkodzie podczas oblegania. Przeto ruszył na

silnie obwarowaną stolicę Perei, Gadarę111, i czwartego dnia miesiąca Dys-

tros112 wkroczył do miasta. Przedniejsi mężowie bowiem wysłali doń w taje-

mnicy przed buntownikami posłów w sprawie poddania miasta, kierując się

zarówno pragnieniem pokoju, jak i obawą o swoje majątki. (W Gadarze mie-

szkało wielu ludzi zamożnych). Przeciwnicy nic nie słyszeli o tym posel-

stwie, a dowiedzieli się o nim dopiero, gdy Wespazjan znajdował się już

w pobliżu. Nie wierzyli, aby sami mogli gród ten utrzymać, ponieważ byli

słabsi liczbą od przeciwników, a ponadto spostrzegli, że Rzymianie są już

całkiem niedaleko od miasta. Z drugiej strony uciec bez rozlewu krwi i po-

mszczenia się na winowajcach poczytali za hańbę. Tedy pochwycili Dolezo-

sa – był to pierwszy mąż w mieście nie tylko dzięki swojej powadze, lecz

także ze względu na ród, a w ich oczach główny winowajca wysłania posel-

stwa – zabili go, pastwiąc się w szale wściekłości nad jego ciałem, po czym

zbiegli z miasta. A gdy nadeszło wojsko rzymskie, lud Gadary powitał Wes-

pazjana radosnymi okrzykami i przyjął od niego porękę bezpieczeństwa oraz

załogę złożoną z piechoty i jazdy dla zabezpieczenia przed napadem zbie-

gów. Mur bowiem sami zburzyli, zanim Rzymianie tego zażądali, aby dać

gwarancję, że pragną pokoju tak dalece, że nawet gdyby chcieli, nie będą

mogli wojny prowadzić.

4. Wespazjan wysłał w pościgu za zbiegami z Gadary Placidusa113 na

czele pięciuset jeźdźców i trzech tysięcy żołnierzy pieszych, a sam z pozo-

stałym wojskiem powrócił do Cezarei114. Gdy zbiedzy nagle spostrzegli ści-

gających ich jeźdźców, schronili się gromadnie, zanim doszło do walki, do

pewnej wsi o nazwie Betennabris115. Tam zastali sporo młodych ludzi, któ-

rych uzbroili – jednych za ich zgodą, innych wbrew ich woli – w naprędce

zebraną broń i rzucili się na zastępy Placidusa. Te, przyjmując pierwszy atak,

nieco cofnęły się, pragnąc tym manewrem wywabić ich dalej od murów, i po

wyciągnięciu ich odpowiednio daleko okrążyli ich i obrzucili oszczepami.

Tym, którzy próbowali się ratować ucieczką, drogę odcięła jazda, a piechota

z furią wycinała zbite gromady. I tak Żydzi wyginęli i nie okazali niczego

151

więcej prócz zuchwalstwa. Rzucili się bowiem na zwarte szeregi Rzymian,

osłonięte zbroją niby murem, i ani nie mogli znaleźć miejsca, którędy mogły-

by przedrzeć się pociski, ani nie mieli dość sił, aby przerwać ich linię bojo-

wą, natomiast sami byli przeszywani strzałami i jak najdziksze zwierzęta

rzucali się na żelazo. Jedni padali pod ciosami miecza, walcząc mąż z mę-

żem, drudzy w bezładnej ucieczce przed jazdą.

5. Placidus, któremu najbardziej zależało na tym, żeby odciąć im drogę

do wsi116, bez przerwy słał jazdę w tym kierunku, potem zawracając ją, zabi-

jał tych, co się zbliżali, rażąc ich celnymi pociskami, a bardziej oddalonych

samym strachem zmuszał do odwrotu. W końcu najodważniejsi przebili się

siłą i uciekli pod mur. Strażnicy nie wiedzieli, co począć: z jednej strony

trudno było nie otworzyć bram przed gadarejczykami ze względu na swoich

ludzi117, a z drugiej obawiali się, że wpuszczając ich zginą razem z nimi. Tak

też stało się. Gdy bowiem cisnęli się do muru i o mało co nie wtargnęła za

nimi jazda rzymska, to choć jeszcze w porę udało się zamknąć bramy, jednak

Placidus przypuścił szturm i walcząc dzielnie aż do wieczora opanował mur

i pokonał obrońców wsi. Cały tłum bezbronny wybito, a silniejsi ratowali się

ucieczką. Żołnierze splądrowali domy, a wieś puścili z dymem. Ci, którzy

zbiegli z niej, zasiali niepokój także wśród okolicznej ludności i wyolbrzy-

miając swoje nieszczęście oraz rozpowiadając o nadciąganiu całej armii

rzymskiej, szerzyli panikę i wypłoszyli wszystkich ze swoich siedzib. A kie-

dy zebrała się ich wielka gromada, zbiegli do Jerycha. Było to już jedyne

dość silne, przynajmniej liczbą mieszkańców, miasto, z którym wiązali na-

dzieje na ratunek. Placidus, ufny w swoją jazdę i podniesiony poprzednimi

sukcesami, postępował za nimi i aż do Jordanu zabijał każdego, którego do-

padł. Pognał cały tłum aż do rzeki, której nurty nie pozwalały iść dalej (wez-

brane po deszczu wody czyniły ją nie do przebycia) i ustawił przeciw niemu

swoje wojsko. Nie mając wyboru, jako że nie było możliwości ucieczki, Ży-

dzi musieli stanąć do walki. Rozciągnąwszy swoje szeregi jak najdalej

wzdłuż brzegu118, wystawili się na grad pocisków i ataki jeźdźców, którzy

moc ludzi zranili i wpędzili w wartkie wody. Piętnaście tysięcy Żydów zgi-

nęło z ich ręki, a liczba tych, którzy w tym beznadziejnym położeniu rzucali

się dobrowolnie w nurt Jordanu, była przeogromna. Około dwóch tysięcy

dwustu ludzi wzięto do niewoli oraz zdobyto obfity łup w postaci osłów,

owiec, wielbłądów i wołów.

6. Był to największy cios zadany Żydom, lecz wydał się jeszcze sroż-

szym niż był w istocie, ponieważ nie tylko cała okolica, przez którą uciekali,

była jedną sceną mordów i przez Jordan nie sposób było przeprawić się z po-

wodu nagromadzenia trupów, ale nawet w Jeziorze Asfaltowym pełno było

ciał zabitych, gdyż mnóstwo ich zniósł aż tutaj prąd rzeki. Placidus, wyko-

rzystując swoje szczęście wojenne, ruszył na okoliczne miasteczka i wsie,

zajął Abilę, Julias, Besimo119 i wszystkie miejscowości aż do Jeziora Asfal-

towego i w każdej umieścił załogę złożoną ze zbiegów, których uznał za od-

powiednich. Następnie kazał obsadzić wojskiem łodzie i pochwycił tych,

którzy schronili się na wodach jeziora. Tak więc cała okolica Perei aż do

Macherontu120 albo poddała się, albo została podbita.

Rozdział VIII

1. W owym czasie napływały wieści o buncie w Galii i powstaniu Win-

deksa121 i przywódców tego kraju przeciwko Neronowi, o czym zresztą napi-

sano dokładniej gdzie indziej. Wiadomości te skłoniły Wespazjana do przy-

śpieszenia działań wojennych. Przewidywał on bowiem, że nastaną wojny

domowe i niebezpieczeństwo zawiśnie nad całym cesarstwem, a przeto są-

dził, iż jeśli uspokoi Wschód, zmniejszy brzemię trosk Italii122. Dopóki trwa-

ła zima, ubezpieczał załogami podbite wsie i miasteczka, ustanawiając dla

wsi dziesiętników, a dla miast setników123. Odbudował także wiele zniszczo-

nych miejscowości. Skoro tylko nastała wiosna124, zabrał główną część swe-

go wojska i powiódł ją z Cezarei do Antypatrydy125, i w ciągu dwóch dni

przywrócił porządek w tym mieście, a w trzecim ruszył dalej, pustosząc i pa-

ląc wszystko dookoła. Po podbiciu okolic toparchii Tamny pomaszerował na

Liddę i Jamnie126. W obu tych miastach, które podbił już przedtem, osiedlił

152

odpowiednią liczbę Żydów, którzy się poddali, po czym przybył do Emma-

us127. Po obsadzeniu wszystkich przejść wiodących do stolicy128 rozbił i sil-

nie obwarował obóz, w którym pozostawił piąty legion129, a z resztą wojska

pomaszerował do toparchii Betleptenfy130. Okręg ten, jako też sąsiedni

i przyległe tereny Idumei, obrócił w perzynę i umocnił w odpowiednich

miejscach twierdze131. Następnie zajął dwie wsie, leżące w samym sercu Idu-

mei – Betabris i Kafartobę132, ponad dziesięć tysięcy ludzi położył trupem,

a więcej niż tysiąc wziął do niewoli. Resztę ludności wygnał, pozostawiając

jako załogę w tej części kraju znaczne oddziały wojska, które swymi wypa-

dami pustoszyły całą górzystą okolicę, a sam z pozostałymi siłami powrócił

do Emmaus, skąd zeszedł przez Samarię i obok miasta zwanego Neapolis133,

które wśród ludności miejscowej znane jest jako Mabarta, do Koreów134.

Tam rozbił obóz w drugim dniu miesiąca Daisios135. Nazajutrz dotarł do Je-

rycha, gdzie spotkał się z jednym ze swoich dowódców, Trajanem136, który

wiódł zastępy z Perei, gdyż cały kraj za Jordanem był już w rękach Rzymian.

2. Większość ludności nie czekała jednak jego nadejścia i zbiegła z Je-

rycha do górzystych okolic, leżących naprzeciwko Jerozolimy, lecz dużo lu-

dzi pozostałych w tyle padło pod ciosami mieczów. Miasto samo Rzymianie

zastali opuszczone. Jerycho leży na równinie, ale powyżej niego rozpościera

się na znacznej przestrzeni pasmo górskie gołe i jałowe. Na północy docho-

dzi ono w pobliże Scytopolis, na południu do kraju Sodomitów i krańców Je-

ziora Asfaltowego137. Cały ten teren jest bardzo nierówny i bezludny, gdyż

nic na nim nie rośnie. Naprzeciwko niego ciągnie się wzdłuż Jordanu drugie

pasmo, które zaczyna się na północy przy Julias138 i biegnie równolegle do

pierwszego aż do Somory, która graniczy z Petrą139 w Arabii. Do niego nale-

ży także tak zwana Góra Żelazna140, która sięga aż do ziemi moabickiej.

Okolica leżąca między tymi dwoma pasmami nazywa się Wielką Równiną141

i rozpościera się od wsi Ginnabris142 aż do Jeziora Asfaltowego. Długość jej

wynosi tysiąc dwieście stadiów143, a szerokość sto dwadzieścia. Środkiem

przecina ją Jordan i są na niej dwa jeziora – Asfaltowe i Tyberiadzkie –

o różnych właściwościach przyrodniczych. Pierwsze jest słone i bez śladu

życia, Tyberiadzkie zaś ma wodę słodką i życiodajną. Latem równina ta jest

spalona słońcem i wskutek nadmiernej suszy otacza ją powietrze szkodliwe

dla zdrowia. Jest poza Jordanem zupełnie pozbawiona wody i stąd pochodzi,

że na jego brzegach bujniej rosną gaje palmowe i rodzą obficie owoce, a bar-

dziej oddalone krzewią się słabo.

3. W pobliżu Jerycha bije obfite źródło144, którego woda wyśmienicie

nadaje się do nawadniania. Wytryska koło starodawnego miasta, które wódz

Hebrajczyków, Jezus, syn Nawego145, pierwsze podbił w ziemi chananejskiej.

Jak głosi podanie, źródło to w dawnych czasach działało szkodliwie nie tylko

na płody ziemi i drzew, ale także na płodność niewiast i w ogóle na wszystko

miało niezdrowy i zabójczy wpływ. Dopiero niejaki Elizeusz146, prorok, po-

zbawił go złych właściwości i przemienił je na jego przeciwieństwo – źródło

nadzwyczaj zdrowe i życiodajne. Był on uczniem i następcą Eliasza. Miesz-

kańcy Jerycha przyjmowali go gościnnie i traktowali z niezwykłą uprzejmo-

ścią, za co odpłacił się im i krajowi wieczystym darem. Otóż po przybyciu do

źródła wrzucił w jego wody naczynie gliniane napełnione solą, następnie pod-

niósł swoją sprawiedliwą prawicę ku niebu i wylał przebłagalne ofiary na zie-

mię. Tę błagał, aby złagodziła działanie nurtów i otworzyła żyły słodkiej wo-

dy, niebo natomiast, aby z prądem zmieszało bardziej ożywcze powietrze

i mieszkańcom zapewniało zarówno obfite zbiory, jak i liczne potomstwo, nie

pozwalając, aby im brakło owej życiodajnej dla tych płodów wody, jak długo

będą wieść życie sprawiedliwych. Tymi modłami, przy których spełniał liczne

wiadome mu czynności, zmienił naturę źródła i woda, która do owego czasu

była przyczyną bezdzietności i głodu, teraz stała się źródłem płodności i obfi-

tości147. Ma bowiem taką siłę nawadniania, że jeśli się nią trochę tylko glebę

zwilży, przynosi bardziej zbawienne skutki niż inne wody, które pozostają aż

do zupełnego nasycenia ziemi. Toteż te ostatnie nie przynoszą większego po-

żytku, nawet jeśli używa się ich w wielkiej ilości, podczas gdy to źródło nawet

przy oszczędnym korzystaniu zeń przynosi obfity plon. Istotnie, nawadnia ono

153

większy obszar niż wszystkie inne razem wzięte, bo obejmuje równinę o dłu-

gości siedemdziesięciu stadiów i dwudziestu stadiów szerokości148, żywiąc na

niej przepiękne, bardzo bujnie rosnące gaje. Między nawadnianymi palmami

daktylowymi są liczne gatunki różniące się smakiem i właściwościami leczni-

czymi owoców. Jeśli najbardziej soczyste rozgnieść stopą, wydzielają obficie

miód nie gorszy od pszczelego. W ogóle kraina ta jest rajem dla pszczół, rodzi

też opobalsam – najcenniejszy z tamtejszych płodów – cyprys i myrobalan,

tak że bez obawy pomyłki można to miejsce nazwać „Boskim”, jako że bujnie

krzewią się tu najrzadsze i najpiękniejsze rośliny149. Zresztą i pod względem

innych jego płodów trudno znaleźć okolicę na ziemi zamieszkanej, którą moż-

na by z nią porównać. W tak różnorodny sposób zwraca ona to, co się w nią

wkłada. Sprawia to, moim zdaniem, ciepłe powietrze i użyźniająca właści-

wość wody150; pierwsze powołuje do życia i rozsiewa rośliny, a wilgotność

pozwala każdej mocno się zakorzenić i daje im siłę do przetrwania lata. Okoli-

ca ta jest tak palona słońcem, że nikt nie ma ochoty wyjść z domu. Woda za-

czerpnięta przed wschodem słońca i potem wystawiona na działanie powietrza

staje się zupełnie zimna i przybiera ciepłotę przeciwną otoczeniu151. W zimie

znowu staje się ciepła i bardzo przyjemna dla zażywających kąpieli. Klimat

w tej porze jest tak łagodny, że mieszkańcy noszą tutaj lniane szaty wtedy,

kiedy śnieg pada w innych częściach Judei. Odległość od Jerozolimy wynosi

sto pięćdziesiąt stadiów, a od Jordanu sześćdziesiąt152. W stronę Jerozolimy

ciągnie się ziemia bezludna i skalista, a w kierunku Jordanu i Jeziora Asfalto-

wego opada niżej, lecz tak samo jest niezamieszkana i jałowa. Ale wystarczy

to, co powiedziano o Jerychu, tym najbardziej błogosławionym zakątku.

4. Warto jeszcze wspomnieć o naturalnych właściwościach Jeziora As-

faltowego153. Jego wody, jako się rzekło154, są gorzkie i pozbawione życio-

dajnej siły, lecz dzięki swej lekkości unoszą na powierzchnię wrzucone do

nich nawet najcięższe przedmioty, a zanurzyć się w głębię niełatwo, nawet

gdy się tego pragnie155. Toteż kiedy Wespazjan przybył tutaj, rozkazał dla

próby wrzucić na głębinę kilku ludzi nie umiejących pływać ze związanymi

w tyle rękoma. Okazało się, że płynęli po wierzchu, jakby jakiś podmuch wy-

pychał ich ku górze156. Prócz tego wody te cechuje przedziwna właściwość

zmienności kolorów. Trzykrotnie w ciągu dnia odmieniają one swój wygląd

i w różny sposób odbijają promienie słońca. A co się tyczy asfaltu, to w wie-

lu miejscach jezioro wyrzuca na powierzchnię czarne bryły, kształtem i wiel-

kością przypominające woły z poucinanymi łbami. Robotnicy pracujący przy

jeziorze podpływają do nich, chwytają gęstą masę i wciągają na łodzie. Ale

kiedy je nią wypełnią, ładunek niełatwo oderwać, ponieważ asfalt wskutek

lepkości przywiera do łodzi, dopóki nie oddzieli się go przy pomocy krwi

miesięcznej kobiet i moczu, przed którymi tylko ustępuje157. Asfalt jest przy-

datny nie tylko przy uszczelnianiu okrętów, ale i przy leczeniu ciała jako

przymieszka do wielu leków.

Długość tego jeziora wynosi pięćset osiemdziesiąt stadiów, mierząc tak

jak się ciągnie aż do Zoary w Arabii, szerokość zaś sto pięćdziesiąt sta-

diów158. Graniczy z nim kraina sodomicka, która w dawnych czasach była

ziemią błogosławioną dla obfitości swoich płodów i bogactwa miast, a teraz

jest cała spalona. Została zniszczona wskutek bezbożności mieszkańców og-

niem piorunów. I jeszcze dziś można widzieć ślady bożego ognia i cienie

pięciu miast159. Popiół tworzy się także w owocach, które mają wygląd jadal-

nych, lecz zerwane ręką rozpadają się, stając się dymem i popiołem160. W ta-

kiej mierze legendy o krainie sodomickiej znajdują naoczne potwierdzenie.

Rozdział IX

1. Wespazjan, pragnąc otoczyć Jerozolimę ze wszystkich stron, rozbił

obozy w Jerychu i Adidzie161 i w obu tych miejscowościach umieścił załogi,

złożone z żołnierzy rzymskich i sprzymierzonych. Wysłał także do Gerazy

Lucjusza Anniusza162, któremu przydzielił oddział jazdy i znaczną liczbę woj-

ska pieszego. Ten tedy wziął miasto za pierwszym szturmem, wymordował

około tysiąca młodych mężów, którzy nie zdążyli uciec, uprowadził do niewo-

li ich rodziny, a mienie pozwolił żołnierzom rozgrabić. Następnie spalił domy

i ruszył na okoliczne wsie. Silniejsi ratowali się ucieczką, słabsi ginęli od mie-

154

cza, a wszystko, co pozostawiono, stało się pastwą płomieni. Skoro zaś pożoga

wojny objęła całą okolicę górzystą i równinę, mieszkańcy Jerozolimy mieli

odcięte wszystkie drogi wyjścia. Nad tymi bowiem, którzy zamyślali zbiec,

pilnie czuwali zeloci, a tym, co dotąd nie skłaniali się ku Rzymianom, drogi

zamykało wojsko, które opasało miasto ze wszystkich stron.

2. Kiedy Wespazjan powrócił do Cezarei i czynił przygotowania do rusze-

nia wszystkimi siłami na Jerozolimę, doszła doń wiadomość o zabójstwie Nero-

na, który panował trzynaście lat i osiem dni163. Nie będę tu opowiadał, jak on na-

dużywał władzy, powierzając ster spraw państwowych takim niegodziwym lu-

dziom jak Nimfidiusz i Tigellinus [i] najnędzniejszym wyzwoleńcom, następnie

-jak potem oni uknuli przeciw niemu spisek i opuściły go wszystkie straże, a on

sam uciekał z czterema wiernymi wyzwoleńcami i na przedmieściu życie sobie

odebrał164, a w końcu -jaką karę po niedługim czasie ponieśli ci, co spowodo-

wali jego upadek, jak zakończyła się wojna w Galii i jak Galba, wyniesiony do

godności cezara, powrócił z Hiszpanii do Rzymu i oskarżony przez wojsko

o sknerstwo165 został skrytobójczo zamordowany w samym środku Forum Ro-

manum, a cezarem obwołano Otona; dalej -jak ten urządził wyprawę przeciw-

ko wodzom Witeliusza, a sam został obalony, jakie z kolei nastąpiły zaburzenia

za Witeliusza i jak doszło do walk wokół Kapitelu, na koniec -jak Antoniusz

Primus i Mucjanus po rozgromieniu Witeliusza i jego germańskich legionów po-

łożyli kres wojnie domowej166.O tych wszystkich sprawach nie chciałem rozwo-

dzić się szerzej, gdyż są one powszechnie znane i opisane przez wielu autorów

greckich i rzymskich167. Lecz, aby zachować związek wydarzeń i aby moje opo-

wiadanie nie zawisło w próżni, o każdym wspomnę tylko pokrótce.

Tedy Wespazjan przede wszystkim odłożył wyprawę na Jerozolimę,

z napięciem wyczekując, w czyje ręce przejdzie władza po Neronie. Skoro

zaś posłyszał, że cezarem został Galba, niczego nie przedsięwziął, dopóki nie

otrzyma poleceń co do dalszego losu wojny, lecz wysłał do niego syna Tytu-

sa, aby go pozdrowił i odebrał rozkazy w sprawie Żydów. Z tych samych po-

wodów wraz z Tytusem udał się w drogę do Galby także król Agryppa. Tym-

czasem, kiedy oni płynęli na okrętach wojennych poprzez Achaję168 (była

bowiem pora zimowa), zamordowano Galbę po siedmiu miesiącach i tyluż

dniach panowania169. Po nim władzę cesarską objął Oton, który występował

w walce o tę godność jako jego przeciwnik. Agryppa postanowił jednak do-

trzeć do Rzymu, nie dając się odstraszyć zmianą stosunków. Natomiast Tytus

popłynął za podszeptem Bożym z powrotem z Grecji do Syrii i niebawem

stanął przed ojcem w Cezarei. Obaj byli zatroskani obrotem spraw publicz-

nych w obliczu wstrząsów przeżywanych przez cesarstwo rzymskie i nie my-

śleli o wyprawie na Judeę uważając, że atak na obcy naród w chwili, gdy

dręczy ich taki niepokój o los własnej ojczyzny, jest nie na czasie.

3. Ale Jerozolima znalazła się w obliczu innej wojny. Wszystkiemu wi-

nien był Szymon, syn Giorasa170, rodem z Gerazy171, młodzieniec mniej

przebiegły od Jana, który już przed nim opanował to miasto, lecz przewyż-

szający go siłą fizyczną i śmiałością. Ta ostatnia cecha sprawiała, że wypę-

dzony przez arcykapłana Ananosa z toparchii Akrabatene, która wówczas je-

mu podlegała, przystał do rozbójników, którzy zawładnęli Masadą172.

Początkowo patrzyli nań z podejrzliwością i pozwolili mu i niewiastom, któ-

re przywiódł był z sobą, wejść tylko do dolnej części twierdzy, zatrzymując

dla siebie górną. Później, ponieważ widzieli w nim człowieka o podobnych

obyczajach i uznali go godnym zaufania, pozwolili mu brać udział razem

z sobą w łupieskich wyprawach i pustoszeniu okolicy Masady. Jego namo-

wy, aby podjąć działania na większą skalę, nie znalazły posłuchu: nawykli

bowiem do życia w twierdzy i bali się zbytnio oddalać niejako od swojej no-

ry. On natomiast dążył do absolutnej władzy i miał wielkie aspiracje, a kiedy

dowiedział się o śmierci Ananosa173, uszedł w górzyste tereny i obwieściw-

szy wolność dla niewolników i nagrody dla wolnych, zewsząd ściągał do sie-

bie wyrzutków.

4. Skoro zebrał się już spory zastęp, począł czynić wypady na wsie po-

łożone w górach, a później, gdy przystawało doń coraz więcej ludzi, ośmielił

się zejść do niżej położonych okolic. Z czasem stał się postrachem miast

155

i wielu przedniejszych mężów dało się zwieść, widząc jego potęgę i pasmo

powodzeń, tak że jego wojsko nie składało się już tylko z samych niewolni-

ków i rozbójników, ale i znacznej liczby obywateli, którzy go słuchali jak

króla. Łupieskie zagony zapuszczał w głąb toparchii Akrabatene i całej oko-

licy aż do Wielkiej Idumei. Pod wsią o nazwie Nain174 wzniósł wał obronny

i miejsce to wykorzystywał w celu ubezpieczenia się jako twierdzę. W pew-

nym wąwozie, zwanym Ferete175, poszerzył liczne groty, inne uznał za odpo-

wiednie do swoich celów i przeznaczył je na składnice skarbów i przecho-

walnie łupów. Gromadził w nich także zrabowane zbiory i tam też większość

jego oddziałów miała swoją siedzibę. Jasne było, że oddział ten zaprawiał się

i szykował do napaści na Jerozolimę.

5. Dlatego też zeloci z obawy przed jego knowaniem i chcąc uprze-

dzić męża rosnącego w groźną dla nich potęgę, wyruszyli z głównymi siła-

mi i w pełnym rynsztunku przeciw niemu. Szymon wyszedł im na

spotkanie i w stoczonej bitwie moc ich położył trupem, a resztę wpędził

z powrotem do miasta. Nie mając odwagi szturmować muru swoim woj-

skiem, poniechał tego zamiaru i postanowił najpierw podbić Idumeę. Przeto

stanąwszy na czele dwudziestu tysięcy ludzi pomaszerował ku jej grani-

com. Przywódcy Idumei pośpiesznie ściągnęli z kraju swoje najlepsze woj-

sko, w liczbie dwudziestu pięciu tysięcy mężów, a resztę ludzi pozostawili,

aby strzegli swego mienia przed napadami sykariuszów z Masady i czekali

na Szymona u swoich granic. Ten tutaj natarł na nich i po bitwie, którą to-

czył przez cały dzień, opuścił pole walki nie będąc ani zwycięzcą, ani zwy-

ciężonym. Sam wycofał się do Nain, a Idumejczycy do swoich siedzib.

Lecz niedługo potem Szymon znów wyprawił się na ich kraj z jeszcze licz-

niejszymi zastępami i rozbił obóz w pewnej wsi, noszącej nazwę Tekue176,

a jednego ze swoich towarzyszy, imieniem Eleazar, wysłał do załogi leżą-

cego w pobliżu Herodejonu177, aby ją nakłonił do poddania się. Strażnicy

nie wiedząc, po co do nich przybył, przyjęli go przychylnie. Lecz kiedy on

napomknął o poddaniu się, dobyli mieczów i ścigali go, aż ten, nie widząc

możliwości dalszej ucieczki, rzucił się z muru w znajdującą się poniżej

przepaść, ponosząc śmierć na miejscu. Idumejczycy, przestraszeni potęgą

Szymona, postanowili wybadać, zanim doszłoby do walki, jakim wojskiem

rozporządzają nieprzyjaciele.

6. Spełnienia tej usługi skwapliwie podjął się jeden z dowódców, Ja-

kub178, zamyślając zdradę. Tedy wybrał się z Alurus179 – przy tej wsi bo-

wiem zgromadziło się wojsko idumejskie – i przybył do Szymona. Ułożył

się z nim, że najpierw wyda mu swoje ojczyste miasto, otrzymawszy przy-

rzeczenie pod przysięgą, że zawsze będzie piastował zaszczytne stanowisko.

Nadto obiecał mu dopomóc przy zdobywaniu całej Idumei, po czym serdecz-

nie ugoszczony przez Szymona otrzymał wspaniałe obietnice. Kiedy zaś po-

wrócił do swoich, począł najpierw łgać, jakie to Szymon ma przeogromne

siły, potem prowadził pokątne rozmowy z dowódcami i poprzez mniejsze

grupy z całym wojskiem, aż w końcu nakłonił ich do wpuszczenia Szymona

i oddania mu całej władzy bez walki. Jeszcze w czasie prowadzenia tych roz-

mów przez posłów wezwał Szymona do przybycia przyrzekając, że rozpro-

szy Idumejczyków. Obietnicy tej dotrzymał. Kiedy bowiem wojsko Szymona

już było blisko, dosiadł konia i uciekł ze swymi przekupionymi towarzysza-

mi. Strach ogarnął cały tłum i nim doszło do walki wręcz, opuszczono szere-

gi, udając się, każdy na swoją rękę, do swoich domów.

7. I tak Szymon wtargnął do Idumei bez rozlewu krwi, czego się sam

nawet nie spodziewał. Tutaj nagłym atakiem wziął najpierw miasteczko He-

bron, gdzie obłowił się bogatym łupem i zagarnął ogromną ilość zboża. Jak

opowiada tamtejsza ludność, Hebron jest miastem starszym nie tylko od każ-

dego innego w tej krainie, ale i od Memfis w Egipcie180. Jak oblicza się, ma

ono dwa tysiące trzysta lat. Wedle opowiadania praojciec plemienia żydo-

wskiego, Abram, tu obrał sobie siedzibę po wyjściu z Mezopotamii i stąd

właśnie jego potomkowie mieli wyruszyć do Egiptu181. Jeszcze dziś pokazują

w tym miasteczku grobowce wzniesione ze wspaniałego marmuru i wykona-

ne z wielkim kunsztem182. W odległości sześciu stadiów od miasta można

156

zobaczyć olbrzymie drzewo terpentynowe183, które, jak opowiadają, stoi tam

do dziś od stworzenia świata. Stąd Szymon pomaszerował dalej poprzez całą

Idumeę, nie tylko niszcząc wsie i miasta, lecz także pustosząc pola, ponieważ

nie starczyło żywności dla takiej liczby ludzi; oprócz bowiem ciężkozbroj-

nych żołnierzy ciągnął za nim tłum liczący czterdzieści tysięcy głów. Lecz

do zupełnego zniszczenia Idumei jeszcze więcej niż konieczność zaspokoje-

nia potrzeb przyczyniło się jego okrucieństwo i nienawiść do narodu. I jak

widzi się las zupełnie ogołocony z liści, gdy padnie nań szarańcza, tak za

wojskiem Szymona pozostawała istna pustynia. Jedne miejscowości obrócili

w perzynę, inne zrównali z ziemią, zniszczyli wszelką roślinność wzdłuż

i wszerz krainy już to tratując ją, już to zużywając jako pożywienie, a uro-

dzajną glebę uczynili swoim pochodem twardszą niż ziemia jałowa. Krótko

mówiąc, po tym, co zostało zniszczone, nie pozostało nawet śladu istnienia.

8. Wydarzenie to znów wyrwało zelotów z bezczynności. Że zaś oba-

wiali się zmierzenia się z Szymonem w otwartej bitwie, rozmieścili na przej-

ściach zasadzki i porwali jego żonę wraz z jej liczną służbą. Potem powrócili

do miasta uradowani, jakby przywiedli jako jeńca samego Szymona i spo-

dziewali się, że on natychmiast odłoży broń i będzie błagał o oddanie mu żo-

ny. Tymczasem uprowadzenie jej nie wzbudziło w nim litości, lecz gniew.

A kiedy przybył pod mur Jerozolimy, wściekłość swoją wyładowywał na

każdym, którego napotkał, podobnie jak to czynią zranione zwierzęta, kiedy

nie mogą dopaść tych, którzy je ugodzili. Chwytał tych, co wyszli po ziele

lub opał poza bramy, bezbronnych i starców, brał ich na męki i mordował

i tak wielką dyszał złością, że niemal wydawało się, iż pożre martwe ciała184.

Wielu odsyłał do miasta z obciętymi rękami, chcąc zastraszyć wrogów, a za-

razem poróżnić lud z winnymi wszystkiemu przywódcami. Ludziom tym ka-

zał mówić, że Szymon przysiągł na Boga, który czuwa nad wszystkim, że

jeśli zaraz nie oddadzą mu żony, rozbije mur i tak samo postąpi z wszystkimi

mieszkańcami miasta, nie oszczędzając nikogo bez różnicy wieku i nie ba-

cząc na to, czy ktoś jest winny, czy nie. Groźby te tak przeraziły nie tylko

lud, lecz także i zelotów, że odesłali mu żonę. Ułagodzony takim sposobem,

położył kres, choć na krótko, nieustającym mordom.

9. Nie tylko Judea stała się widownią buntu i wojny domowej, lecz tak-

że Italia. Zamordowano bowiem Galbę na samym środku Forum Roma-

num185, a Oton obwołany cezarem toczył wojnę z Witeliuszem, który ze swej

strony pretendował do władzy; jego zaś wybrały stojące w Germanii legiony.

Gdy doszło do bitwy pod Bedriacum186 w Galii z wodzami Witeliusza, We-

lensem i Cecyną187, w pierwszym dniu szala zwycięstwa przechylała się na

stronę Otona, a w drugim – wojsk Witeliusza. Rzeź była tam straszna,

a Oton, dowiedziawszy się o poniesionej klęsce, odebrał sobie życie w Bri-

xellum, sprawując władzę najwyższą trzy miesiące i dwa dni188. Jego wojsko

przeszło do wodzów Witeliusza, który z wszystkimi siłami pomaszerował do

Rzymu. Tymczasem Wespazjan opuścił Cezareę w piątym dniu miesiąca

Daisios189 i ruszył na nie podbite jeszcze okolice Judei. Posuwając się w gó-

rzyste tereny zajął dwie toparchie, zwane gofnijską i akrabeteńską, następnie

miasteczka Betela i Efraim190, w których pozostawił załogę, i podążył ze

swoją jazdą aż do Jerozolimy, przy czym moc ludzi napotkanych położył tru-

pem i niemało wziął do niewoli. Cerealiusz191, jeden z jego dowódców, sta-

nąwszy na czele oddziału jazdy i piechoty pustoszył tak zwaną Górną Idu-

meę, wziął za pierwszym uderzeniem miasteczko Kafetrę192, niesłusznie

noszące to miano, i puścił je z dymem, następnie uderzył na inne o nazwie

Kafarabis193 i począł je oblegać. Otaczał je bardzo silny mur i Cerealiusz li-

czył się z tym, że będzie musiał tu dłużej zabawić, gdy tymczasem mieszkań-

cy nagle otworzyli bramy i wyszedłszy jako błagalnicy z gałązkami oliwny-

mi, poddali się. Cerealiusz, doprowadziwszy ich do uległości, podążył ku

innemu, bardzo staremu grodowi, którym był Hebron. Leży on, jak rze-

kłem194, w okolicy górskiej niedaleko od Jerozolimy. Wtargnąwszy doń siłą,

wyciął w pień całą pozostałą na miejscu ludność, czy to byli ludzie młodzi,

czy starzy, a samo miasto spalił. Tak więc, wziąwszy pod swoją władzę

wszystkie umocnione miejsca oprócz zajętych przez rozbójników twierdz –

157

Herodejonu, Masady i Macherontu, Rzymianie już tylko jeden cel mieli

przed sobą – zdobycie Jerozolimy.

10. Skoro Szymon wyrwał z rąk zelotów swoją żonę, znów zwrócił się

do niedobitków Idumei i nękając naród ze wszystkich stron zmusił mnóstwo

ludzi do ucieczki do Jerozolimy. Sam postępował za nimi aż do miasta, zno-

wu otoczył mur pierścieniem i każdego robotnika, który wychodził do prac

na pola, zabijał. Tak więc na zewnątrz miasta stał Szymon, budząc większą

grozę wśród ludu niż Rzymianie, a wewnątrz srożsi od obu tamtych zeloci,

między którymi przechodzili wszystkich zbrodniczą pomysłowością i zu-

chwałością żołnierze kontyngentu galilejskiego. To oni pomogli Janowi

dojść tak wysoko, a ten z kolei, opierając się na władzy, którą osiągnął, od-

wzajemniał się za to, pozwalając im czynić wszystko, co tylko kto zapragnął.

Pałali wprost nienasyconą żądzą łupów. Przeszukiwanie domów zamożniej-

szych obywateli, mordowanie mężów, hańbienie niewiast – to była dla ich

zwyczajna igraszka. Przepijali swoje łupy jeszcze krwią ociekające i bez

skrupułów z samego przesytu naśladowali zwyczaje kobiece, trefiąc sobie

włosy, przywdziewając szaty niewieście, nakraplając się wonnościami i pod-

malowując oczy dla upiększenia195 się. Nie tylko w stroju, lecz i w namiętno-

ściach chcieli upodobnić się do niewiast i tak daleko posunęli się w rozwią-

złości, że wymyślali nawet zakazane miłostki, tarzali się po mieście jak

w domu nierządu i całe skalali nieczystymi czynami. Chociaż z oblicza wy-

glądali na niewiasty, prawą ręką zadawali śmiertelne ciosy. Zbliżając się

drobnym krokiem, nagle zamieniali się w wojowników i wyciągając spod

chalamid miecze, przeszywali każdego, kto się nawinął. Ci, którzy uciekli

przed Janem, wpadali w ręce jeszcze bardziej krwiożerczego Szymona, a ten,

kto uszedł od tyrana wewnątrz murów, ginął od miecza drugiego tyrana przed

bramami. Przed tymi, którzy chcieli zbiec do Rzymian, wszystkie drogi ucie-

czki zostały zamknięte.

11. W wojsku Jana doszło do buntu przeciw niemu. Cała jego część

idumejska oderwała się i powstała przeciwko tyranii zarówno z zawiści, że

doszedł do tak wysokiego stanowiska, jak i z nienawiści wywołanej jego

okrucieństwem196. Kiedy doszło do walki, zabili wielu zelotów, a resztę wpę-

dzili do pałacu królewskiego, który zbudowała Grapte. Była to krewniaczka

króla Adiabene Izasa197. Razem z nimi wpadli tam Idumejczycy, wyparli

stamtąd zelotów do świątyni, po czym rzucili się na rabunek Janowego mie-

nia. We wspomnianym pałacu zwykł on zatrzymywać się i zgromadził łupy

zdobyte swoją tyrańską władzą198. Tymczasem rozproszony po mieście tłum

zelotów przyłączył się do tych, którzy schronili się do świątyni, i Jan czynił

już przygotowania, aby ich poprowadzić na lud i Idumejczyków. Ci ostatni,

będąc lepszymi żołnierzami, nie tyle obawiali się ich ataku, ile żeby nie po-

pełnili jakiegoś szaleństwa – nie wymknęli się ze świątyni nocą, ich nie wy-

cięli i miasta nie podpalili. Zebrali się przeto z arcykapłanami i radzili, jak

by się zabezpieczyć przed taką napaścią. Bóg jednak postanowienia te obró-

cił na ich szkodę. Środek, który wymyślili na swoją obronę, okazał się gorszy

od zagłady. Aby więc obalić Jana, postanowili przyjąć Szymona i jako bła-

galnicy sprowadzić do siebie drugiego tyrana. Uchwałę tę wykonano. Wysła-

wszy tedy arcykapłana Mattiasa199 prosili Szymona, przed którym sami tak

bardzo drżeli, aby wszedł do miasta. Do prośby przyłączyli się także ci, któ-

rzy uciekli z Jerozolimy przed zelotami i tęsknili za swymi domami i mająt-

kami. Szymon zgodził się z wyniosłą łaskawością zostać ich władcą i wkro-

czył jako wyzwoliciel miasta od zelotów, radośnie witany przez lud jako

zbawca i obrońca. Kiedy zaś stanął tam ze swoim wojskiem, myślał tylko

o zabezpieczeniu swojej władzy, a tych, którzy go prosili, uważał za takich

samych wrogów jak tych, przeciw którym go wezwano.

12. Takim sposobem w trzecim roku wojny, w miesiącu Ksantiku200

Szymon stał się panem Jerozolimy. Jan i tłum zelotów mieli odcięte wszys-

tkie wyjścia ze świątyni, stracili swój dobytek w mieście (rozgrabili go na-

tychmiast zwolennicy Szymona) i zaczęli wątpić w możliwość ocalenia.

Szymon uderzył na świątynię z pomocą ludu, lecz przeciwnicy, zająwszy sta-

nowiska na krużgankach i blankach, odpierali ataki. Wielu ze zwolenników

158

Szymona padło i niemało było rannych. Zeloci bowiem mogli z wyższych

stanowisk łatwo razić celnymi strzałami. Mimo przewagi, jaką dawało im

położenie, wznieśli nadto cztery potężne wieże, aby móc miotać pociski

z jeszcze wyższych stanowisk: jedną w północno-wschodnim rogu, drugą

powyżej Ksystos201, trzecią w innym rogu – naprzeciwko Dolnego Mia-

sta202. Ostatnią zbudowano nad dachem pastoforii203, gdzie według dawnego

zwyczaju stawał jeden z kapłanów i dźwiękiem trąbki ogłaszał w porze po-

południowej każdy nadchodzący, a wieczorem innego dnia każdy kończący

się siódmy dzień, aby zapowiedzieć ludowi, kiedy ma wstrzymać się od pra-

cy, a kiedy ją wznowić204. Na owych wieżach ustawili katapulty, balisty, łu-

czników i procarzy. Odtąd Szymon czynił już tylko nieśmiałe ataki, ponie-

waż wielu jego ludzi zaczęło tracić odwagę, lecz dzięki przewadze liczebnej

mógł się jeszcze trzymać. Wszelako pociski miotane z machin205 na daleką

odległość powodowały w jego szeregach wielkie straty.

Rozdział X

1. Około tego samego czasu przyszły i na Rzym ciężkie chwile. Z Ger-

manii przybył tam właśnie Witeliusz206, ciągnąc za sobą oprócz wojska także

wielką rzeszę, a nie mając dość miejsca dla żołnierzy w wyznaczonych kwa-

terach, cały Rzym zamienił w jeden obóz, zapełniając każdy dom ciężkoz-

brojnymi. Ci zaś, widząc bogactwo Rzymian, do jakiego oczy ich nie nawy-

kły, otoczeni zewsząd blaskiem srebra i złota z trudem tylko mogli opanować

chciwość w takiej mierze, żeby nie oddać się grabieży i nie zabijać każdego,

kto by stanął na drodze. Tak się rzeczy miały w Italii.

2. Wespazjan, po ujarzmieniu całej okolicy Jerozolimy, powrócił do

Cezarei, gdzie doszły go wieści o zaburzeniach w Rzymie i o objęciu wła-

dzy cesarskiej przez Witeliusza. Choć doskonale wiedział, jak należy słu-

chać i rozkazywać, wiadomość ta wielce go oburzyła. Władca, który jak

szalony wyciągnął swoje ręce po tron, jakby był wolny, zasługiwał w jego

oczach tylko na pogardę. Tak głęboko bolał nad nieszczęściem, że nie mógł

znieść tej męki ani też w chwili, gdy jego ojczyzna była wystawiona na zni-

szczenie, znaleźć czas na prowadzenie wojen z innymi narodami. Ale jak

gniew pobudzał go do wystąpienia w jej obronie, tak znów odstraszała go

od tego świadomość odległości od Rzymu. Los bowiem mógł spłatać mu

niejednego figla zanim zdołałby przeprawić się do Italii, zwłaszcza że mu-

siałby płynąć porą zimową. Te względy skłaniały go do pohamowania szar-

piącego nim gniewu.

3. Jednakże wodzowie jego i żołnierze na koleżeńskich spotkaniach

otwarcie radzili nad koniecznością doprowadzenia do przewrotu. „Żołnierze

w Rzymie – wykrzykiwali pełni oburzenia – którzy żyją w zbytku i drżą

na samą wieść o wojnie, wybierają do objęcia najwyższej władzy, kogo im

się podoba i obwołują cezarów, kierując się nadzieją osobistej korzyści. My

tymczasem, którzyśmy ponieśli tak ciężkie trudy i pod hełmem mamy osi-

wiałe głowy, innym pozostawiamy ten przywilej i to mając między sobą god-

niejszego męża do sprawowania władzy. Czyż będziemy mieć kiedy taką jak

teraz sposobność, aby mu odpłacić za okazaną nam życzliwość? O tyle Wes-

pazjan ma lepsze od Witeliusza prawo do objęcia władzy cesarskiej, o ile my

sami lepsi jesteśmy od tych, którzy tamtego wybrali. Musieliśmy bowiem

toczyć nie mniej ciężkie wojny niż legiony z Germanii i nie ustępujemy siłą

bojową tym, którzy stamtąd wprowadzili tyrana. Sprawa nie musi się zresztą

rozstrzygnąć orężem, gdyż ani senat, ani lud rzymski nie będzie chciał znosić

rozpusty Witeliusza zamiast wstrzemięźliwości Wespazjana i wybrać na

swojego władcę brutalnego tyrana208 zamiast dobrego wodza i człowieka

bezdzietnego zamiast ojca. Pokój bowiem najlepiej może być zapewniony

przez prawowite następstwo tronu209. A jeśli sprawowanie władzy wymaga

doświadczenia wieku, to mamy je w osobie Wespazjana, a jeśli młodzieńczej

krzepkości – jest ona w osobie Tytusa. W ten sposób z wieku ich obu bę-

dzie można odnieść korzyść. Do tego jeszcze obwołani przez nas mężowie

nie tylko będą rozporządzali tą siłą, jaką my im zapewnimy – a mamy trzy

legiony210 i zastępy posiłkowe od królów – ale za nimi staną wszystkie woj-

ska, które są na Wschodzie i w Europie i znajdują się dość daleko, aby czuć

159

strach przed Witeliuszem, tak samo nasi sprzymierzeńcy w Italii, brat Wes-

pazjana i jego drugi syn211. Ten ostatni pociągnie za sobą sporo wybitnej

młodzieży, pierwszemu zaś już powierzono ochronę miasta, co dla dokona-

nia zamachu na najwyższą władzę ma niemałe znaczenie. Krótko mówiąc,

jeśli będziemy ociągać się, senat sam może powołać męża, którym wzgardzi-

li żołnierze, choć zestarzeli się w jego służbie”.

4. Takie to rozmowy wiedli z sobą żołnierze, spotykając się w grupach.

Potem zgromadzili się wszyscy razem i dodając sobie wzajemnie odwagi, ob-

wołali publicznie Wespazjana cezarem213 i wezwali go do ratowania zagrożo-

nego cesarstwa. Tego już od dawna los państwa napawał wielką troską, lecz

nigdy nie myślał o tym, aby miał sam objąć ster rządów. Wprawdzie mniemał,

iż zasługuje na to przez swoje czyny, lecz wolał żyć jako zwykły obywatel niż

dzielić z wybitnym stanowiskiem także niebezpieczeństwa214. Gdy więc nie

chciał się na to zgodzić, wodzowie jeszcze bardziej nań nalegali, a żołnierze

obstąpili go dookoła z dobytymi mieczami grożąc, że zabiją go, jeśli nie zgo-

dzi się wieść godnego siebie życia. Wespazjan z całą mocą wyłuszczał różne

powody, dla których uchylał się od przyjęcia tej godności, lecz w końcu, nie

mogąc ich przekonać, ustąpił przed wolą swoich wyborców215.

5. Mucianus216 i inni wodzowie wzywali go, aby mając pod swoją wła-

dzą także pozostałe wojska ruszył na wszystkich swoich przeciwników. Lecz

on postanowił najpierw opanować Aleksandrię wiedząc, że Egipt jako

spichrz zbożowy stanowi niezwykle ważną część cesarstwa217. Spodziewał

się, że jeśli nim zawładnie, to nawet choćby wojna się przeciągała, zmusi

Witeliusza do ustąpienia, gdyż lud rzymski nie będzie chciał cierpieć głodu.

Nadto pragnął przejąć dwa legiony stacjonujące w Aleksandrii218. Myślał

także o tym, aby z kraju tego219 uczynić sobie bastion w zmiennych kolejach

losu. Jest on bowiem trudno dostępny od strony lądu i pozbawiony portu od

strony morza. Od zachodu osłaniają go bezwodne obszary Libii, od południa

Syene220, która jest granicą oddzielającą go od Etiopów, oraz niespławne wo-

dospady rzeki, od wschodu Morze Czerwone, które rozlewa się aż do Kop-

tos221. Na północy barierę stanowią tereny ciągnące się od Syrii i tak zwane

Morze Egipskie, zupełnie pozbawione przystani. Tak to Egipt otoczony jest

jakby wałem ze wszystkich stron. Długość jego od Peluzjum do Syene wyno-

si dwa tysiące stadiów, droga wodna od Plintine do Peluzjum trzy tysiące

sześćset stadiów222. Nil jest spławny aż do miasta Elefantine223, poza które

nie pozwalają płynąć dalej wodospady; o nich wspomnieliśmy wyżej. Do

portu224 w Aleksandrii trudno zawijać okrętom nawet w czasie pokoju.

Wjazd do niego jest bowiem wąski i wskutek raf podwodnych droga nie

biegnie prosto, lecz prowadzi przez zakręty. Lewą stronę ochrania sztucznie

wzniesiony wał, a po prawej leży wyspa Faros, dźwigająca ogromną wieżę,

która daje znaki świetlne wpływającym okrętom na trzysta stadiów, aby

w porze nocnej mogły zarzucić kotwice w pewnej odległości ze względu na

trudny wjazd do portu. Wokół tej wyspy wzniesiono ludzkimi rękami ogrom-

ne groble. Bijące w nie fale morskie i rozbijające się o przeciwległe wały

czynią drogę wzburzoną, a wjazd z powodu ciasnoty niebezpieczny. We-

wnątrz jednak port jest zupełnie zaciszny i rozciąga się na trzydzieści sta-

diów225. Tutaj przywozi się wszystkie towary, których brak dla zaspokojenia

potrzeb kraju, a co z własnych dóbr zbywa, rozwozi się po całym świecie.

6. Jest przeto zrozumiałe, że Wespazjan starał się zawładnąć tym kra-

jem gwoli umocnienia całego cesarstwa. Dlatego też natychmiast napisał do

zarządcy Egiptu i Aleksandrii Tyberiusza Aleksandra226, powiadamiając go

o tym, jaka jest wola wojska i że, będąc zmuszonym wziąć na swoje barki

ciężar najwyższej władzy w państwie, pragnie mieć w nim współpracownika

i pomocnika. Aleksander przeczytawszy list z wielką chęcią wezwał legiony

i ludność do złożenia przysięgi wierności dla Wespazjana. Obie strony powi-

tały żądanie to bardzo przychylnie, ponieważ znano dzielność owego męża

z czasów, kiedy kierował wyprawą w bliskim sąsiedztwie. Aleksander, któ-

remu poruczono troskę o sprawy państwa, czynił także przygotowania na po-

witanie Wespazjana. Wieść o nowym władcy obwołanym na Wschodzie

rozeszła się lotem błyskawicy. Każde miasto witało uroczyście dobrą nowinę

160

i składało ofiary za jego pomyślność. Legiony w Mezji i w Pannonii227, które

niedawno nurtowały nastroje niezadowolenia z powodu zuchwałości Wite-

liusza, z tym większą chęcią złożyły przysięgę na wierność Wespazjanowi

jako swojemu najwyższemu wodzowi. On tymczasem wyruszył z Cezarei

i przybył do Berytu, gdzie czekały na niego liczne poselstwa z Syrii jako też

z innych prowincji, przynosząc wieńce od poszczególnych miast i uchwały

gratulacyjne. Zjawił się także zarządca tej prowincji Mucjanus228, donosząc

mu o dobrych nastrojach wśród ludów i przysięgach złożonych przez po-

szczególne miasta.

7. Skoro wszędzie szczęście mu dopisywało, a sprawy brały obrót po

większej części podług jego życzenia, Wespazjanowi narzucała się myśl, że

nie mógłby osiągnąć władzy bez pomocy opatrzności Bożej i że jakieś spra-

wiedliwe zrządzenie przeznaczenia oddało w jego ręce rządy nad światem.

Przypomniał sobie bowiem różne znaki229, z których wiele zupełnie jasno za-

powiadało osiągnięcie władzy cesarskiej, a także słowa Józefa, który odważył

się jeszcze za życia Nerona nazwać go cesarzem230. Przestraszył się na myśl

o tym, że mąż ów pozostaje jeszcze u niego w okowach i wezwawszy Mucja-

nusa oraz innych wodzów i przyjaciół, opowiedział dokładnie o jego dzielnych

czynach i trudnościach, jakie stwarzał przy obleganiu Jotapaty, następnie o je-

go przepowiedniach, w które sam powątpiewał, uważając je za czyste wymy-

sły podyktowane strachem; jednak czas i późniejsze wydarzenia udowodniły,

że pochodziły z Bożego natchnienia. „Byłoby rzeczą haniebną – powiedział

– aby ten, który przepowiedział mi wyniesienie do władzy i stał się narzę-

dziem głosu Bożego, był ciągle tylko jeńcem i musiał znosić los więźnia”.

Kazał przeto stawić przed sobą Józefa i uwolnić go z kajdan. Gdy zaś

dowódcy po tym nagrodzeniu obcego człowieka spodziewali się, że i oni

otrzymają wspaniałe zaszczyty, stojąc obok ojca Tytus rzekł doń: „Słuszne

byłoby, ojcze, wraz z kajdanami zdjąć z Józefa także piętno hańby. Jeśli nie

tylko uwolnimy go z więzów, ale i zniszczymy je, to stanie się równy temu,

który nigdy nie był w okowach”. Tak bowiem postępuje się z tymi, których

niesłusznie zakuto w kajdany. Wespazjan zgodził się na to i wtedy wystąpił

pewien mąż, który rozciął łańcuch siekierą231. W taki to sposób Józef otrzy-

mał w nagrodę za przepowiednię pełnię praw obywatelskich, a jego zdolność

odsłaniania przyszłych wydarzeń spotykała się z wielkim zaufaniem.

Rozdział XI

1. Wespazjan udzielił posłuchania poselstwom i po obsadzeniu po-

szczególnych urzędów podług sprawiedliwości i zasług przybył do Antiochii.

Tutaj zastanawiał się, w którą stronę skierować swoje kroki, i uznał, że spra-

wy w Rzymie są ważniejsze od marszu na Aleksandrię. Uważał, że miasto to

mocną dzierży w swym ręku, a tam z winy Witeliusza panowało ogólne za-

mieszanie. Wysłał tedy do Italii Mucjanusa, dając mu znaczne siły złożone

z jazdy i wojska pieszego. Ponieważ ten obawiał się płynąć w czasie pełnej

zimy, powiódł wojsko lądem przez Kapadocję i Frygię232.

2. Tymczasem także Antoniusz Primus233 zabrał trzeci legion z Mezji

(tam bowiem sprawował dowództwo) i spiesznie ruszył do walki z Witeliu-

szem. Ten zaś wyprawił przeciw niemu Alienusa Cecynę z wielkimi siłami,

darząc zaufaniem tego męża po zwycięstwie, które odniósł nad Otonem234.Ce-

cyna podążył szybkim marszem z Rzymu i spotkał Antoniusza pod Kremo-

ną235 (jest to miasto galijskie, które leży na granicy Italii). A skoro spostrzegł

tam ogromną liczbę nieprzyjaciół w dobrej sprawności bojowej, nie miał od-

wagi stanąć do walki z nimi. Uważając, że odwrót byłby już niebezpieczny,

zamyślił zdradę. Zwoławszy tedy podległych sobie setników i trybunów, na-

kłonił ich, aby przeszli do Antoniusza, przedstawiając położenie Witeliusza

w ciemnych barwach i wychwalając potęgę Wespazjana. Pierwszy – mówił

– ma jedynie tytuł władcy, drugi siłę; lepiej dla nich samych będzie, jeśli na-

przód zdecydują się z konieczności uczynić cnotę i w sytuacji, kiedy grozi im

niechybna klęska, odwrócić niebezpieczeństwo mądrym postanowieniem.

Wespazjan bowiem jest w stanie i bez nich osiągnąć to, czego mu jeszcze bra-

kuje, a Witeliusz nawet z ich pomocą nie utrzyma tego, co już ma.

3. Przytaczając wiele takich argumentów, Cecyna przekonał ich i prze-

161

szedł ze swoim wojskiem do Antoniusza. Lecz już tej samej nocy żołnierze

poczęli żałować swojego postępku i żywić obawy, czy ten, który ich posłał,

nie okaże się zwycięzcą. Przeto dobywszy mieczów rzucili się na Cecynę

chcąc go zabić. I byliby niechybnie tego dokonali, gdyby nie przypadli do

nich trybunowie i nie ubłagali ich, aby tego nie czynili. Żołnierze darowali

mu życie, lecz związali zdrajcę, zamierzając odesłać go do Witeliusza236.

Skoro dowiedział się o tym Primus, natychmiast zebrał swoich żołnierzy

i poprowadził ich w pełnym rynsztunku na zbuntowanych. Ci, stanąwszy do

walki, stawiali krótki opór, lecz później zmuszeni do ucieczki usiłowali zbiec

do Kremony. Primus jednak na czele swojej jazdy odciął im drogi wejścia

i okrążywszy ogromną liczbę przed miastem wybił do nogi. Razem z pozo-

stałą częścią wtargnął do miasta, które pozwolił żołnierzom rozgrabić. Wtedy

to zginęło dużo obcych kupców, niemało też obywateli oraz cała armia Wite-

liusza w liczbie trzydziestu tysięcy dwustu ludzi237. Ze swoich żołnierzy

z Mezji Antoniusz stracił cztery tysiące pięćset. Uwolnił Cecynę i posłał do

Wespazjana, aby mu doniósł o tym, co się wydarzyło. Ten po przybyciu do

niego doznał łaskawego przyjęcia i mógł zatrzeć hańbę zdrady, otrzymując

nieoczekiwane zaszczyty.

4. Na wiadomość, że Antoniusz jest już blisko, także Sabinus238 w Rzy-

mie nabrał odwagi i ściągnąwszy oddziały straży nocnej239, zajął nocą Kapi-

tol. Skoro zaś nastał dzień, przyłączyło się doń wielu przedniejszych mężów,

wśród nich także bratanek jego Domicjan, z którym wiązano największe na-

dzieje zwycięstwa. Witeliusz mniej niepokoił się Primusem, a cały gniew

swój obrócił na tych, którzy wraz z Sabinusem zbuntowali się, i będąc z na-

tury człowiekiem okrutnym i żądnym krwi szlachetnej, posłał część wojska,

które przybyło z nim z Germanii, aby uderzyło na Kapitol. Zarówno ci żoł-

nierze, jak i walczący ze świątyni błysnęli niejednym dzielnym czynem, ale

w końcu wojska z Germanii, mając liczebną przewagę, zdobyły wzgórze.

Domicjanowi240 wraz z licznymi wybitnymi mężami rzymskimi udało się cu-

downie uratować, lecz cała pozostała masa wojska została w pień wycięta.

Sabinusa zaprowadzono do Witeliusza i stracono, a świątynię żołnierze ogra-

bili z darów wotywnych i podpalili241. Dzień później nadciągnął Antoniusz

ze swoim wojskiem. Na jego spotkanie wyszli żołnierze Witeliusza i w bi-

twie, która rozgorzała w trzech punktach Rzymu242, wszyscy wyginęli. Wte-

dy wyszedł z pałacu pijany Witeliusz i jakby czując zbliżający się koniec,

obficiej korzystał z rozrzutnego stołu. Wleczono go pośrodku ludu nie szczę-

dząc mu wszelkich zniewag, po czym zamordowano w samym środku mia-

sta243. Panował on osiem miesięcy i pięć dni244. Gdyby los pozwolił mu żyć

dłużej, to – wydaje mi się – nie starczyłoby całego cesarstwa na zaspoko-

jenie jego rozpustnych zachcianek. Innych zabitych naliczono pięćdziesiąt

tysięcy. Działo się to wszystko trzeciego dnia miesiąca Apellajos245. Naza-

jutrz wkroczył ze swoim wojskiem Mucjanus i powstrzymał żołnierzy Anto-

niusza od dalszego rozlewu krwi (ciągle bowiem jeszcze przeszukiwali oni

domy i mordowali nie tylko licznych żołnierzy Witeliusza, lecz i mieszkań-

ców, w których widzieli jego zwolenników, a wściekłość nie pozwalała im

na dokładne sprawdzenie). Wtedy Mucjanus kazał wystąpić Domicjanowi

i przedstawił go ludowi jako męża, który będzie sprawował władzę w pań-

stwie do czasu przybycia ojca. Lud, uwolniony od zmory strachu, z radością

przyjął Wespazjana na cezara i uroczyście obchodził w jednym czasie ustale-

nie się jego władzy i obalenie Witeliusza.

5. Kiedy Wespazjan przybył do Aleksandrii, nadeszły pomyślne dlań

wieści z Rzymu i zjawiły się poselstwa246 z życzeniami ze wszystkich stron

jemu podległej ziemi zamieszkanej, a miasto największe po Rzymie okazało

się za ciasne dla przyjęcia takiej rzeszy. Skoro już całe cesarstwo dzierżył

w swoim ręku, a państwo rzymskie wbrew nadziei zostało ocalone, Wespa-

zjan znów swój wzrok skierował na nie podbite jeszcze części Judei. Sam

pragnął odpłynąć do Rzymu, jak tylko zima się skończy, i z wielkim pośpie-

chem załatwiał sprawy w Aleksandrii247. Syna Tytusa natomiast wyprawił

z doborowymi zastępami na podbój Jerozolimy. Tytus posuwał się lądem aż

do Nikopolis, odległego o dwadzieścia stadiów od Aleksandrii. Tam załado-

162

wał swoje wojska na okręty wojenne i popłynął w górę Nilu aż do miasta

Tmuis przez okręg Mendesios. Tutaj zszedł na ląd i podjąwszy marsz spędził

noc w miasteczku o nazwie Tanis. Drugie miejsce postoju miał w Herakleo-

polis, a trzecie w Peluzjum248. Tu dał wojsku dwa dni odpoczynku, a w trze-

cim przeprawił się przez ujście rzeczne pod Peluzjum i po jednym dniu mar-

szu przez pustynię rozbił obóz w pobliżu świątyni Zeusa Kasjosa249,

a nazajutrz w Ostrakine250. W tym miejscu postoju brak było wody i miesz-

kańcy musieli ją sprowadzać z innych miejsc. Kolejnym miejscem jego od-

poczynku była Rinokorura251, skąd dotarł do czwartego, którym była Rafia,

miasto, od którego zaczyna się Syria. Piąty obóz rozbił w Gazie, a stąd po-

maszerował do Askalonu, następnie do Jamnii, potem do Joppy, a na koniec

z Joppy doszedł do Cezarei252, którą wyznaczył na miejsce zborne dla pozo-

stałych wojsk.

323

KSIĘGA PIĄTA

Rozdział I

1. Kiedy Tytus przemierzył takim sposobem, jak opisaliśmy wyżej, pu-

stynię rozpościerającą się poprzez Egipt aż do Syrii, dotarł do Cezarei, gdzie

postanowił najpierw wojska swoje uporządkować. Jeszcze w owym czasie,

kiedy przebywał w Aleksandrii i pomagał ojcu przy utrwalaniu władzy, którą

właśnie Bóg złożył w ich ręce, zdarzyło się, że wewnętrzne spory w Jerozo-

limie, które dosięgły szczytu, doprowadziły do powstania trzech ognisk. Jed-

na ze stron bowiem podniosła oręż przeciw sobie samej, co zresztą można by

uznać za wydarzenie pomyślne i wyraz sprawiedliwości, ponieważ doszło do

tego między złoczyńcami. Co się zaś tyczy napaści zelotów na lud, co dla

miasta stało się pierwszym krokiem do katastrofy1, to już opowiedzieliśmy

163

dokładnie, jak to się zaczęło i jak niezmiernie zgubne pociągnęło za sobą

skutki2. Można bez obawy pomyłki powiedzieć, że w łonie buntu zrodził się

drugi bunt, podobnie jak wściekłe zwierzę z braku innego pożywienia wbija

kły we własne ciało.

2. Eleazar3 bowiem, syn Szymona, ten właśnie, który już na samym po-

czątku doprowadził do zerwania zelotów z ludem i wycofania się ich do świę-

tego okręgu, teraz odłączył się od nich rzekomo oburzony zbrodniami, których

Jan dopuszczał się każdego dnia (nie zaprzestał on bowiem mordowania),

a naprawdę z tej przyczyny, że nie mógł znieść nad sobą tyrana, który nastał

później od niego, sam pałając żądzą władzy i pragnieniem zagarnięcia niepo-

dzielnych rządów w swoje ręce. Pociągnął zaś za sobą spośród możnych oby-

wateli Judesa, syna Chelikasa, Szymona, syna Esrona, i oprócz nich nie mniej

znakomitego męża Ezechiasza, syna Chobara. A że za każdym z nich poszło

sporo zelotów, opanowali wewnętrzny okrąg świątynny i umieścili oręż nad

świętymi bramami4 na świętych fasadach. Mając w bród żywności, poczuli się

pewni siebie, albowiem jako ludzie, dla których nie było niczego zakazanego,

mogli pełnymi garściami czerpać z poświęconych darów. Jedna tylko trapiła

ich zmora – szczupłość własnych szeregów – i dlatego przeważnie siedzieli

cicho i nie ruszali się z miejsca. Co się tyczy Jana, to o ile mnoga liczba me-

żów dawała mu przewagę, o tyle niedogodne położenie było dlań niekorzyst-

ne: mając nieprzyjaciół nad swoją głową ani nie mógł bezkarnie ich atakować,

ani też palony gniewem pozostawać bezczynnie. I choć ponosił cięższe straty,

niż sam zadawał zwolennikom Eleazara, mimo to nie uspokoił się. Przeto do-

chodziło do nieustannych wypadów i obrzucania się pociskami, a świątynię,

gdziekolwiek spojrzeć, kalała krew mordowanych.

3. Natomiast Szymon, syn Giorasa (przyzwał go lud, znajdując się

w rozpaczliwym położeniu, w nadziei uzyskania pomocy, ale sprowadził so-

bie na głowę tyrana5), zajął Górne Miasto i znaczną część Dolnego. A że

z ludźmi Jana walczono od góry, tym gwałtowniej na nich nacierał atakując

ich od dołu, tak jak oni z kolei tamtych, co znajdowali się nad nimi. I stało się

tak, że Jan, walcząc na dwie strony, ponosił tak samo łatwo straty, jak zada-

wał, i jak sam miał bardziej niedogodne położenie względem Eleazara, gdyż

znajdował się niżej, tak znów górował wyższym stanowiskiem nad ludźmi

Szymona6. Dlatego też mógł on dzielnie odpierać ataki z dołu, walcząc z bli-

ska, a tych, którzy od świątyni rzucali oszczepy z góry, trzymać w szachu, pu-

szczając w ruch machiny. Miał bowiem sporo skorpionów, katapult i balist7,

którymi nie tylko odpierał napastników, lecz także zabijał niemało ofiarników.

Chociaż bowiem zeloci nie cofali się przed żadnym czynem bezbożnym, jed-

nak wpuszczali ludzi pragnących złożyć ofiary – miejscowych z podejrzli-

wością i ostrożnością, a przybyszów po starannym przeszukaniu8. A jeśli

udało im się ubłagać srogich strażników przy wejściach9, stawali się przypad-

kowymi ofiarami zamieszek. Miotane bowiem z machin pociski leciały z taką

siłą, że dosięgały ołtarza i Przybytku, godząc w ofiarników i kapłanów. I nie-

jeden z tych, co z krańców ziemi przybywali do tego sławnego i dla wszys-

tkich ludzi świętego miejsca, ponosił śmierć, zanim poszły pod nóż zwierzęta

ofiarne, plamiąc krwią własną ołtarz otaczany czcią przez Greków i barba-

rzyńców. Trupy tubylców i obcych przybyszów, kapłanów i świeckich leżały

pospołu w stosach, a krew wyciekająca z ciał różnych ludzi, poległych na

dziedzińcach Bożych, zbierała się w kałuże. Czyż10 z tak wielkim nieszczę-

ściem można porównać to, co wycierpiałoś, o najszczęśliwsze ze wszystkich

miast, od Rzymian, którzy wkroczyli w twoje mury, aby oczyścić cię ogniem11

od skalania krwią bratnią? Nie byłoś już miejscem Bożym ani nie mogłoś

trwać dłużej, stając się polem śmierci swych dzieci, a z Przybytku czyniąc

cmentarzysko ofiar bratobójczej wojny. Wszelako mogłobyś jeszcze oczeki-

wać lepszego losu, jeżelibyś kiedyś zechciało przebłagać tego Boga, który

skazał cię na zagładę. Ale prawo historii każe zamilknąć własnym uczuciom,

gdyż nie tu miejsce na wylewanie osobistych żalów, lecz na opowiadanie zda-

rzeń12. Przechodzę tedy do opisu dalszych losów powstania.

4. Kiedy spiskujący przeciwko miastu wrogowie rozbili się na trzy obo-

zy, zwolennicy Eleazara, którzy mieli pieczę na pierwocinach płodów, w pi-

164

jackim szale obrócili się przeciwko ludziom Jana; ci zaś ze swoim wodzem

ograbiali mieszkańców i oręż swój skierowali na Szymona. Tamten także,

walcząc z wrogimi sobie powstańcami, uważał miasto za spichrz żywności.

Ilekroć wzięto go w dwa ognie, Jan ustawiał swoich ludzi w przeciwne strony:

napastników podchodzących z miasta odpierał pociskami z krużganków,

a miotających oszczepy od świątyni przy pomocy machin. Jeśli niekiedy miał

chwilę wytchnienia od ataków z góry – nieraz tamtych pijaństwo i zmęczenie

zmuszało do bezczynności – z tym większą zuchwałością i znaczniejszymi

zastępami czynił wypady na ludzi Szymona. Do jakiejkolwiek zapuścił się

części miasta, od razu podpalał domy zapełnione zbożem i wszelakiego rodza-

ju zapasami, a po jego odejściu z kolei napadał Szymon i czynił to samo. Wy-

dawało się, jakby umyślnie działali na korzyść Rzymian i niszczyli zapasy,

które miasto zgromadziło na czas oblężenia, podcinając ścięgna jego siły13.

Skutek zaś był taki, że wokół świątyni wszystko obrócono w zgliszcza, mia-

sto, które stało się teatrem bratobójczej wojny, zamieniono w pustynię i z dy-

mem puszczono bez mała cały zapas zboża, którego starczyłoby na wiele lat

oblężenia. Gród ten wzięto ostatecznie głodem, czego najmniej można by było

oczekiwać, gdyby sami przedtem nie utorowali ku temu drogi.

5. I tak z winy spiskujących wrogów i ich zgrai miasto ze wszystkich

stron ogarnął płomień wojny, a lud, znajdujący się pośrodku, rozszarpywano

jakby jedno ogromne ciało. Starcy i kobiety pogrążeni w ostatecznej rozpaczy

[w obliczu tych nieszczęść domowych14] modlili się o nadejście Rzymian

i z utęsknieniem oczekiwali wojny z zewnętrznym wrogiem, aby ich wyzwoli-

ła od wewnętrznych utrapień. Głębokie przygnębienie i strach ogarnęły serca

uczciwych mieszkańców: ani bowiem nie było sposobności, by coś uradzić

w celu zmiany tego położenia, ani nadziei na dobrowolne pojednanie się czy

na ucieczkę, gdyby takim sposobem chciano się ratować. Wszędzie czuwało

baczne oko i choć przywódcy band we wszystkim innym się zwalczali, to jako

wspólnego wroga karali śmiercią każdego, kto zdradził się jako zwolennik po-

koju z Rzymianami albo podejrzany był o chęć ucieczki. I tylko w tym jed-

nym byli z sobą całkowicie zgodni – mordowaniu ludzi, którzy zasługiwali,

by ich oszczędzić. Dniem i nocą rozbrzmiewała nie milknąca wrzawa walczą-

cych, a jeszcze bardziej przerażające były pełne trwogi lamenty pogrążonych

w żałobie. Nieszczęścia nieustannie dostarczały powodów do żałosnych za-

wodzeń, lecz trwoga dławiła im skargi w piersiach i kiedy strach nałożył kaga-

niec na głos cierpienia, męczyli się, tłumiąc w sobie jęki. Krewni zobojętnieli

na los żyjących jeszcze bliskich i nie troszczyli się o grzebanie umarłych: jed-

no i drugie miało swe źródło w rozpaczy, która każdym targała. Kto nie miał

udziału w powstaniu, zobojętniał na wszystko, oczekując lada chwila śmierci.

Tymczasem powstańcy, tocząc z sobą walki, deptali po trupach nagromadzo-

nych jedne na drugich i czerpiąc podnietę do szaleństa15 z ciał leżących pod

swymi stopami tym większą okazywali srogość. Coraz to wymyślali coś no-

wego na swoją zgubę, a że wszystko, co postanowili, nieubłaganie w czyn

wprowadzali, nie było formy gwałtu lub okrucieństwa, której by nie wypróbo-

wali. Jan, naturalnie, nie zawahał się użyć do budowy machin wojennych na-

wet świętego drzewa. Otóż w swoim czasie lud i arcykapłani postanowili

wzmocnić fundamenty Przybytku, a wysokość jego samego podnieść o dwa-

dzieścia łokci. Król Agryppa16 sprowadził wielkim nakładem kosztów i ogro-

mnym trudem drzewo z Libanu – pnie tak prościutkie i długie, że warto było

je zobaczyć. Kiedy wojna przerwała te roboty, Jan kazał je porznąć i zbudo-

wać z nich wieże oblężnicze, ponieważ uważał, że mają wystarczające roz-

miary, aby dosięgnąć tych, co walczyli z wyżej położonej świątyni. Postawił

je po drugiej stronie muru świątynnego, na wprost zachodniego krużganku,

gdzie było dla nich jedyne odpowiednie miejsce, ponieważ na wszystkich in-

nych odcinkach dojście do muru zamykały długie rzędy schodów.

6. Jan tedy spodziewał się, że przy pomocy machin, które wzniósł takim

niecnym sposobem, rozgromi swoich wrogów. Bóg jednak wniwecz obrócił

jego trud, zanim zdołał umieścić kogokolwiek na wieżach, sprowadzając na

scenę Rzymian. Skoro bowiem Tytus ściągnął część wojska do swego miejsca

postoju, reszcie zastępów rozkazał dołączyć pod Jerozolimą i wyruszył z Ce-

165

zarei. Miał pod swymi rozkazami trzy legiony17, które poprzednio pod wodzą

ojca pustoszyły Judeę, oraz legion dwunasty, który doznał był ongiś pod wo-

dzą Cestiusza klęski18, lecz odznaczał się wielką bitnością i mając jeszcze

wówczas żywo w pamięci to, co go spotkało, nadciągnął pałając żądzą odwe-

tu. Z legionów tych piątemu kazał dołączyć do siebie na drodze wiodącej

przez Emmaus19, dziesiątemu zaś posuwać się w górę przez Jerycho, a sam

podążał z resztą wojska, do którego doszły znacznie wzmocnione posiłki soju-

sznicze od królów i liczne zastępy najemne z Syrii20. Uzupełniono także stany

w czterech legionach (Wespazjan bowiem wybrał był z nich część żołnierzy

i wysłał pod wodzą Mucjanusa21 do Italii) wojskami, które przybyły z Tytu-

sem. Towarzyszyło mu bowiem dwa tysiące ludzi wybranych z sił stojących

w Aleksandrii i trzy tysiące żołnierzy z oddziałów pełniących straż nad Eufra-

tem22 oraz Tyberiusz Aleksander23, najbardziej wypróbowany z przyjaciół za-

równo pod względem oddania, jak i rozumu. Do tego czasu sprawował zarząd

w Egipcie po myśli obu cezarów, a teraz uznano go za godnego, by dowodzić

tymi wojskami24, gdyż był on pierwszym, który powitał świeżo powstałą wła-

dzę i związał się z jej niepewnym jeszcze losem, dając wspaniałe dowody

wierności. Ciągnął tedy u boku Tytusa jako jego doradca we wszystkich spra-

wach wojny, ponieważ wyróżniał się wiekiem i doświadczeniem.

Rozdział II

1. Kiedy Tytus wkraczał w ziemię nieprzyjacielską25, na czele postępo-

wały wojska królewskie i sprzymierzone, za nimi oddziały do torowania dro-

gi i wytyczania obozu, następnie juczne zwierzęta, dźwigające bagaż dowód-

ców. Poza ciężkozbrojnymi, stanowiącymi ich ochronę, jechał sam wódz

w otoczeniu innych doborowych żołnierzy i oszczepników, a za nim jazda

legionu. Ta miała swoje miejsce przed machinami, za nimi natomiast trybuni

i dowódcy kohort z doborowymi żołnierzami. Następnie niesiono godła z or-

łem pośrodku, a poprzedzali je przynależni do nich trębacze i dopiero po tych

ciągnęła główna kolumna, rozwinięta w szeregi po sześciu ludzi. Z kolei po-

stępowali słudzy każdego legionu, poprzedzeni jucznymi zwierzętami, a na

samym końcu po wszystkich wojska najemne i ostatnie oddziały stanowiące

ich straż tylną. Wiodąc swoje zastępy w dobrym porządku, jak to jest zwy-

czajem u Rzymian, Tytus podążył przez Samarię do Gofny26, którą ongiś za-

jął był ojciec, a która w owym czasie była ubezpieczona załogą. Spędziwszy

tam noc pod gołym niebem, ruszył o świcie w drogę i po całodziennym mar-

szu rozbił obóz w Dolinie Cierni, jak to się zwie w ojczystym języku Żydów,

pod pewną wsią o nazwie Gabat-Saul, co znaczy Wzgórze Saula27, w odda-

leniu trzydziestu stadiów od Jerozolimy. Następnie wyruszył stąd na czele

około sześciuset doborowych jeźdźców, aby wybadać, jakie miasto ma ob-

warowania i jakie nastroje panują wśród Żydów; czy może przerażeni sa-

mym jego widokiem nie zechcą się poddać, zanim dojdzie do walki. Doszły

bowiem doń wieści, co zresztą odpowiadało prawdzie, że lud, dostawszy się

między powstańców i rozbójników, gorąco pragnie pokoju, lecz jest zbyt sła-

by, aby zbuntować się, i zmuszony jest siedzieć cicho.

2. Jak długo Tytus jechał prosto gościńcem, który prowadził aż do mu-

ru, przed bramą nie było żywego ducha. Lecz skoro tylko zszedł z drogi ku

wieży Psefinus i powiódł swój zastęp jazdy w bok, nagle koło tak zwanych

Wież Niewiast28 z bramy, która stała naprzeciwko grobowców Heleny29, wy-

padła chmara Żydów. Przebiwszy się przez jazdę stanęli oni frontem do tych,

którzy jeszcze cwałowali drogą, i nie pozwolili im złączyć się z grupą, która

zboczyła z kierunku, odcinając Tytusa z nieliczną garstką towarzyszy. Ten

nie mógł posuwać się dalej, gdyż cały teren przed murem obrócono na ogro-

dy i dlatego był on porznięty rowami i poprzecinany biegnącymi w poprzek

groblami i licznymi płotami. Widział więc, że odwrót do swoich stał się nie-

możliwy, gdyż pośrodku stała masa nieprzyjaciół, a jego towarzysze na go-

ścińcu już się wycofali. Większość z nich nawet nie domyślała się, w jakim

niebezpieczeństwie znalazł się syn cesarski30, lecz przekonana, że on także

zawrócił razem z nimi, była w pełnym odwrocie. Skoro Tytus zmiarkował,

że ratunek jego zależy już tylko od osobistego męstwa, zawrócił konia

i krzyknąwszy na towarzyszy, aby ruszyli za nim, pognał prosto na nieprzy-

166

jaciół, pragnąc siłą utorować sobie drogę do swoich. Tutaj ze szczególną mo-

cą narzuca mi się myśl31, że zarówno losy wojny, jak i niebezpieczeństwa

zagrażające królom są w ręku Boga. Chociaż bowiem Tytusa nie osłaniał ani

hełm, ani pancerz – wszak podjechał on do przodu, jak rzekłem, dla zwiadu

a nie walki – i miotano na niego moc pocisków, żaden weń nie ugodził, lecz

jakby umyślnie chciały chybić celu, przelatywały ze świstem obok niego. On

zaś niezmordowanie siekł mieczem i rozpraszał nieprzyjaciół nacierających

z boku, roztrącał wielu zabiegających mu drogę i gnał konia po ciałach po-

walonych na ziemię. Wobec tej mężnej postawy Cezara Żydzi poczęli krzy-

czeć i nawoływać do rzucenia się na niego, lecz w którąkolwiek stronę Tytus

obrócił swego konia, tam powstawała panika i gromadna ucieczka. Towarzy-

sze dzielący z nim to samo niebezpieczeństwo trzymali się tuż przy nim, ra-

żeni pociskami z przodu i z tyłu. Każdy miał już tylko tę jedną nadzieję ra-

tunku – razem z Tytusem dotrzeć do celu32, zanim znajdzie się w zupełnym

okrążeniu. I rzeczywiście, z dwu jeźdźców, którzy zostali w tyle, jednego

siedzącego na koniu osaczono i przeszyto oszczepami, drugiego, który ze-

skoczył na ziemię, zabito, a konia uprowadzono z sobą do miasta. Tytus z re-

sztą żołnierzy schronił się do obozu. W serce Żydów zaś, którym tak się po-

wiodło w pierwszym starciu, wstąpiła bezrozumna nadzieja i chwilowe

przechylenie się szali szczęścia na ich stronę napawało ich wielką pewnością

siebie na przyszłość.

3. Skoro w ciągu nocy dołączył legion z Emmaus33, nazajutrz Cezar zwi-

nął obóz i ruszył do tak zwanego Skopos34; stąd bowiem widać było miasto

i jaśniejący gmach Przybytku w całej okazałości i dlatego łączące się z północ-

ną częścią miasta niewysokie wzniesienie słusznie nosi nazwę Skopos.

W odległości siedmiu stadiów od miasta rozkazał rozbić wspólny obóz dla

dwóch legionów35, a dla piątego – trzy stadia dalej poza nimi. Sądził bowiem,

że żołnierzom znużonym nocnym marszem należy się osłona, aby mogli bez-

piecznie wznosić umocnienia. Ledwie jednak przystąpili do dzieła, nadciągnął

i legion dziesiąty drogą przez Jerycho36, gdzie stał oddział ciężkozbrojnych dla

ochrony przejścia, które poprzednio zdobył Wespazjan37. Wojska te otrzymały

rozkaz rozbicia obozu w oddaleniu sześciu stadiów od Jerozolimy na górze

zwanej „Oliwną”38. Leży ona naprzeciwko wschodniej części miasta, od które-

go oddzielają głęboka dolina, nosząca nazwę Cedron.

4. Wtedy po raz pierwszy wzajemne spory między nieustannie walczą-

cymi ze sobą stronami ugasiła wojna, która nagle i z wielką mocą pukała do

bram. Powstańcy, patrząc z przerażeniem, jak Rzymianie rozbijali w trzech

miejscach obozy39, doszli do wątpliwej zgody i jęli szemrać pomiędzy sobą,

na co właściwie czekają i co ich opętało, że spokojnie przyglądają się, jak

wznosi się trzy mury, które mają im zamknąć drogi oddechu40. Kiedy wróg

– mówili – bez przeszkód wznosi naprzeciwko wały, oni siedzą osłonięci

murami z założonymi rękami i odłożonym orężem, przypatrując się, jak wi-

dzowie jakimś pracom dobrym i pożytecznym. „Tylko w bratobójczej wojnie

– wykrzykiwali – umiemy bić się wspaniale, ale przez te nasze spory Rzy-

mianie wezmą miasto nie ponosząc ofiar”. Takimi słowami zwoływali się

i wzajem zagrzewali, po czym chwycili za broń i nagle uczynili wypad na

dziesiąty legion. Przebiegłszy przez dolinę41, z dziką wrzawą rzucili się na

nieprzyjaciół, którzy budowali umocnienia. Ci zaś dla łatwiejszego wykona-

nia zadania byli rozdzieleni na grupy i z tego względu przeważnie poodkła-

dali oręż, gdyż przekonani byli, że Żydzi nie odważą się na wypad, a gdyby

nawet porwała ich chęć uczynienia tego, to niezgoda stępi ich siłę uderzenia.

Gdy tedy niczego nie przeczuwali, wpadli w istny popłoch: niektórzy od razu

zbiegli porzucając roboty, większość pobiegła po broń, lecz nim zdołała sta-

nąć przeciwko wrogom, padała pod ich ciosami. Tymczasem ciągle rosła li-

czba Żydów rozzuchwalonych powodzeniem pierwszych napastników i ma-

jąc szczęście po swojej stronie, wydawali się samym sobie i wrogom

wielekroć liczniejszymi niż byli42. Żołnierzy nawykłych do walki w zwar-

tych szeregach, w należytym porządku i wedle rozkazu ogarnęło szczególne

zamieszanie, skoro nagle znaleźli się w bezładzie. Dlatego też i tym razem

zaskoczeni Rzymianie ustępowali przed atakami. Ilekroć niektórych z nich

167

dopędzano, ci obracali się przeciw Żydom, powstrzymując ich napór, i ranili

napastników, którzy porwani zapałem bojowym zapomnieli o osłonie. A po-

nieważ wypady te ponawiano coraz silniejszymi grupami, wśród Rzymian

powstał jeszcze większy zamęt, tak że w końcu zostali zmuszeni do opusz-

czenia obozu. Wtedy to cały legion niechybnie stanąłby w obliczu zagłady,

gdyby na wieść o tym Tytus natychmiast nie pospieszył z pomocą. Ostro kar-

cąc żołnierzy za tchórzostwo, zawrócił uciekających, a sam uderzył z boku

na Żydów doborowym oddziałem, który był z sobą przywiódł. Wielu położył

trupem, jeszcze więcej zranił, a wszystkich pozostałych zmusił do ucieczki

i zepchnął w dolinę43. Ci ponieśli na zboczu ciężkie straty, ale skoro przedar-

li się na drugą stronę, stanęli frontem do Rzymian i toczyli z nimi bój, mając

dolinę pośrodku. W ten sposób walczono do południa, lecz niedługo potem,

jak dzień przechylił się na drugą stronę, Tytus postawił jako zabezpieczenie

przed dalszymi wypadami posiłki, które wraz z nim przybyły na odsiecz,

i żołnierzy z kohort, a pozostałą część legionu odesłał na górę, aby podjęła

roboty nad umocnieniami.

5. Żydzi uznali to za ucieczkę i kiedy strażnik, którego postawili na mu-

rze, dawał znak wymachując płaszczem, wypadła jeszcze świeższa gromada

z takim impetem, jakby pędziły najdziksze zwierzęta. Nikt z ubezpieczają-

cych nie wytrwał na stanowisku, aż dojdzie do starcia, lecz jakby ugodzeni

przez machinę miotającą44 żołnierze złamali szyk bojowy i rzucili się do

ucieczki, chroniąc się w górę. Tytus jednak z garstką towarzyszy pozostał na

środku zbocza. Przyjaciele, którzy przez szacunek dla wodza nie ruszyli się

z miejsca, nie bacząc na niebezpieczeństwo, usilnie go nakłaniali, aby ustąpił

przed Żydami szukającymi śmierci, i nie narażał swojego życia dla tych, któ-

rych obowiązkiem było pozostać, aby go osłaniać. Powinien – mówili –

zważyć szczególnie szczęście wojenne45, które mu towarzyszy, i nie stawiać

się w roli zwykłego żołnierza, będąc zarówno wodzem wojny, jak i panem

świata, i ryzykować życiem swoim w tak decydującej chwili, skoro od niego

wszystko zawisło. Tytus zdawał się nawet nie słuchać tych rad, lecz stanął

naprzeciw nacierających nań ku górze Żydów, ścinał z nóg w walce wręcz

prących na niego nieprzyjaciół i kładł ich trupem, rzucał się na zwartą masę

i spychał ją w dół po zboczu. Żydzi mimo przerażenia, jakie w nich budziło

jego męstwo i siła, nie uciekali nawet wtedy z powrotem do miasta, lecz wy-

mijając go to z jednej, to z drugiej strony, nie przerwali pościgu za uciekają-

cymi na górę. Wtedy on uderzył na nich z flanki i starał się w ten sposób

powstrzymać ich napór. Tymczasem żołnierzy legionu, którzy umacniali

obóz na górze i zauważyli popłoch wśród swoich towarzyszy na dole, znowu

ogarnęło zamieszanie i trwoga. Cały legion rozproszył się, ponieważ mnie-

mano, że nie zdołają już powstrzymać wypadu Żydów i że zbiegł także sam

Tytus. Nigdy by bowiem nie uszli z pola walki, gdyby on pozostał na stano-

wisku. I jak ludzie, których dookoła opanował jakiś paniczny strach, rzucili

się na wszystkie strony, aż dopiero gdy niektórzy spostrzegli, że ich wódz

znajduje się w samym zgiełku bitewnym, wielce zatrwożeni o jego los, głoś-

nym wołaniem zaalarmowali o tym niebezpieczeństwie cały legion. Gdy

wstyd przywiódł ich do oprzytomnienia, jęli wyrzucać sobie, że opuścili Ce-

zara, co jest czymś bardziej haniebnym niż ucieczka, i wszystkimi siłami

uderzyli na Żydów. A skoro raz zdołali zmusić ich do ustąpienia, spychali ich

w dół po zboczu. Ci walczyli, cofając się krok po kroku, aż w końcu Rzymia-

nie, mając przewagę dzięki wyższemu stanowisku, wyparli wszystkich na

dolinę. Tytus bezustannie nacierał na napastników przed sobą i cały legion

znowu posłał do budowy obwarowania, sam zaś z tymi samymi co poprze-

dnio siłami46 osłaniał ich, odpierając nieprzyjaciół. Tak więc, jeśli rzec praw-

dę, niczego nie dodając gwoli pochlebstwa ani nie ujmując z zawiści, to Ce-

zar osobiście dwa razy wybawił legion z niebezpieczeństwa i umożliwił mu

wznoszenie obwarowania bez przeszkód47.

Rozdział III

1. Gdy na chwilę uciszyła się wrzawa wojenna u bram, znowu rozgo-

rzały wewnętrzne spory48. Nadszedł bowiem Dzień Przaśników, który przy-

pada na czternasty dzień miesiąca Ksantyku49 i wedle przekonania Żydów

168

stanowi rocznicę pierwszego uwolnienia się50 z Egiptu. Tedy zwolennicy

Eleazara otworzyli bramy i wpuścili do środka świątyni tych spomiędzy lu-

du, którzy chcieli wziąć udział w służbie Bożej. Jan święto to wykorzystał,

aby ukryć swój podstępny zamysł. Zaopatrzył w ukrytą broń mniej znanych

ze swoich towarzyszy – przeważnie byli to ludzie znajdujący się w stanie

nieczystym51 – i tych z niemałym trudem zdołał przemycić, aby opanowali

świątynię. Kiedy zaś ci weszli do środka i zrzucili szaty, nagle okazali się

mężami ciężkozbrojnymi. Od razu powstało wokół Przybytku niezwykłe za-

mieszanie i tumult: lud trzymający się z dala od wzajemnych niesnasek

mniemał, że napaści dokonano na wszystkich bez różnicy, zeloci52 zaś, że

tylko na nich samych. Ci przeto poniechali pełnienia straży u bram i nie cze-

kając, aż dojdzie do walki wręcz, zeskoczyli z blanków i schronili się w pod-

ziemnych przejściach świątyni53. Przybyszów z ludu, którzy przypadli do oł-

tarza i stłoczyli się wokół Przybytku, tratowano i niemiłosiernie okładano

kijami i mieczami. Wielu spokojnych obywateli zabijali ich przeciwnicy, po-

wodowani osobistymi urazami i nienawiścią jako wrogów powstańców,

a każdego, kto kiedyś naraził się któremuś ze spiskowców i został wtedy roz-

poznany, zabierano jako zelotę na męki. I kiedy z taką srogością traktowano

niewinnych, to z winowajcami zawarto zawieszenie broni i pozwalano wy-

chodzącym z podziemi swobodnie oddalać się. Wziąwszy w swe ręce także

wewnętrzny dziedziniec świątynny i wszystkie zgromadzone w nim zapasy,

niewiele już robili sobie z Szymona. W taki to sposób ruch powstańczy, roz-

bity poprzednio na trzy grupy, został sprowadzony do dwóch54.

2. Tytus, który postanowił przenieść obóz spod Skopos bliżej miasta,

wybrał spośród jeźdźców i żołnierzy pieszych tylu ludzi, ilu wydało mu się

wystarczające, i ustawił ich jako osłonę przed wypadami, a całej reszcie woj-

ska rozkazał wyrównać przestrzeń aż do muru miasta. Zniesiono wszystkie

płoty i ogrodzenia, którymi mieszkańcy obwiedli ogrody i sady, wycięto

wszelkie drzewa owocowe na całym leżącym pośrodku polu, a doły i wąwozy

w tym miejscu zasypano. A gdy jeszcze żołnierze skruszyli żelaznymi narzę-

dziami sterczące bryły skalne, całą przestrzeń od Skopos do grobowców Hero-

da, położonych w pobliżu Sadzawki Wężów55, uczynili zupełnie równą.

3. W owych zaś dniach Żydzi zastawili na Rzymian taką oto pułapkę.

Odważniejsi spomiędzy powstańców wyszli poza miasto z tak zwanych

Wież Niewiast56 i zachowując się, jakby byli wygnani przez zwolenników

pokoju i drżeli ze strachu przed atakiem Rzymian, stłoczyli się i przytulili

jeden do drugiego. Inni zaś rozstawieni na murze starali się robić wrażenie,

że są przedstawicielami ludu, wykrzykiwali słowo „pokój” i domagali się

układu za poręką, wzywając Rzymian do wkroczenia i przyrzekając, że

otworzą bramy. Tak wołając jednocześnie obrzucili swoich ludzi kamienia-

mi, jakby chcieli ich od bram odpędzić. Tamci zaś udawali, to że pragną siłą

wymusić wejście, to że starają się uprosić rodaków za murem. Ustawicznie

niby to biegli w stronę Rzymian, to znów niby wracali się, czyniąc wrażenie

wielce zaniepokojonych. Podstęp ten znalazł wiarę u niektórych żołnierzy,

którzy mniemając, że część Żydów zdecydowanych już ponieść karę mają

w swoim ręku i spodziewając się, że inni otworzą im bramy, gotowali się do

dzieła. Tytusowi jednak to niespodziewane wezwanie wydało się nieco po-

dejrzane. Poprzedniego dnia bowiem przez Józefa nakłaniał ich do ugody,

lecz nie spotkał się z rozsądnym odzewem57. Rozkazał przeto żołnierzom,

aby pozostali na miejscu. Tymczasem niektórzy z tych, co byli ustawieni

w celu ochrony robót na przodzie, chwyciwszy za broń pobiegli ku bramom.

Zrazu ci rzekomi wygnańcy ustępowali przed nimi, lecz kiedy Rzymianie

znaleźli się między wieżami bramy, uczyniono wypad, otoczono ich i zaata-

kowano z tyłu. Stojący na murze obrzucili ich gradem kamieni i wszelakich

pocisków i wielu z nich zabili, a większość zranili. Niełatwo było im uciec

spod muru, gdy Żydzi nacierali z tyłu, a zresztą i wstyd, że popełnili grubą

pomyłkę, oraz obawa przed dowódcami kazały im trwać w tym błędzie. Dla-

tego dopiero kiedy stoczyli gwałtowną walkę oszczepami i odnieśli z rąk Ży-

dów liczne rany, sami naturalnie nie mniej im także zadając, w końcu prze-

rwali pierścień okrążenia. Żydzi jednak następowali wycofującym się na

169

pięty aż do grobowców Heleny58, miotając na nich pociski.

4. Następnie, szydząc niewybrednymi słowami ze szczęścia Rzymian

i drwiąc z nich, że dali się złapać na taki podstęp, tańczyli potrząsając tarczami

i wykrzykując z radości. Żołnierze rzymscy natomiast ściągnęli na swoje gło-

wy groźby taksjarchów i wściekłość Cezara, który rzekł do nich: „Żydzi, któ-

rymi kieruje sama rozpacz, wszystko czynią z rozmysłem i przezornością,

urządzają fortele i zasadzki, a ich podstępnym działaniom towarzyszy także

szczęście dzięki posłuszeństwu, wzajemnej życzliwości i zaufaniu. Natomiast

Rzymianie, którym ono zawsze służyło ze względu na ich dobry porządek

i posłuszeństwo dla wodzów, teraz wskutek postępowania, które jest tego za-

przeczeniem, dostają cięgi i przez swoją niepohamowaną chęć walki narazili

się na porażkę i – co w tym jest najgorsze – ruszono do walki bez wodza i to

na oczach Cezara. O jakże gorzko muszą wzdychać – mówił – zasady sztuki

wojennej59, jak gorzko wzdychać będzie ojciec mój, gdy dowie się, jaki cios

mu zadano. Choć bowiem osiwiał na wyprawach wojennych, nigdy nie spot-

kało go nic takiego. Prawa wojenne zawsze karzą śmiercią takich, którzy do-

puszczają się nawet niewielkiego naruszenia karności, a teraz muszą patrzeć,

jak złamał ją cały oddział. Ale ci nazbyt porywczy awanturnicy rychło się

przekonają, że u Rzymian za hańbę poczytuje się nawet zwycięstwo, jeśli od-

niesione będzie bez rozkazu”. Te mocne słowa skierowane do dowódców jas-

no wskazywały, że w stosunku do wszystkich zastosuje prawo wojenne. Wi-

nowajcy już czuli się zupełnie złamani, jakby niebawem miała ich spotkać

zasłużona śmierć. Jednakże żołnierze legionów otoczyli Tytusa i wstawili się

za swoimi towarzyszami, aby biorąc pod uwagę posłuszeństwo ich wszystkich

wybaczył płochość nielicznym. Błąd, który teraz popełnili – mówili – mogą

jeszcze naprawić dzielnymi czynami w przyszłości.

5. Cezar dał się przekonać, ulegając ich prośbom i kierując się także

własną korzyścią. Sądził bowiem, że jeśli na karę zasługuje jeden żołnierz,

można posunąć się aż do wykonania jej, lecz jeśli większa liczba – trzeba

zadowolić się samymi groźbami. Przeto wybaczył żołnierzom, surowo im

przykazując, aby na przyszłość działali z większą rozwagą, a sam przemyśli-

wał nad tym, jak by najlepiej zabezpieczyć się przed nowym podstępem ze

strony Żydów. Skoro po upływie czterech dni wyrównano przestrzeń aż do

murów, Tytus, pragnąc bezpiecznie przeprowadzić bagaż i pozostały tłum to-

warzyszący, rozstawił kwiat swoich zastępów wzdłuż muru w stronę północy

i zachodu, rozciągając szyki w głąb aż na siedem linii. Na przedzie stali żoł-

nierze piesi, z tyłu jeźdźcy – jedni i drudzy w trzech rzędach; siódmą linię

stanowili znajdujący się pośrodku łucznicy. Skoro tak znaczne siły postawio-

no jako osłonę przed wypadami Żydów, mogły już juczne zwierzęta, należące

do trzech legionów, oraz cały towarzyszący tłum przechodzić zupełnie bezpie-

cznie. Tytus rozbił swój obóz60 w odległości około dwu stadiów od muru w je-

go narożniku, naprzeciwko wieży zwanej Psefinus61, gdzie linia muru skręca

od północy ku zachodowi. Pozostała część wojska oszańcowała się tak samo

w oddaleniu dwóch stadiów od miasta, naprzeciwko wieży zwanej Hippikus62.

Atoli dziesiąty legion pozostał na swoim stanowisku na Górze Oliwnej63.

Rozdział IV

1. Miasto64 obwarowano trzema murami oprócz miejsc, gdzie broniły

dostępu przepastne wąwozy, gdyż tam wystarczył jeden. Zbudowano je na

dwu wzgórzach w dwu przeciwległych częściach, które oddzielała od siebie

biegnąca pośrodku dolina. Na niej kończyły się rzędy domów. Z tych wzgórz

to, na którym leżało Górne Miasto, było znacznie wyższe i miało kształt bar-

dziej wydłużony. Ze względu na jego warowność król Dawid, ojciec pierw-

szego budowniczego Przybytku, Salomona, nazwał je zamkiem, a my Gór-

nym Rynkiem. Drugie wzgórze o nazwie Akra, dźwigające Dolne Miasto,

jest z obu stron zakrzywione. Naprzeciw niego wznosi się jeszcze trzecie65,

które z samej natury było niżej położone niż Akra i dawniej oddzielone in-

nym szerokim wąwozem. Później jednak Asamonejczycy w czasie, gdy spra-

wowali władzę, zasypali wąwóz, pragnąc połączyć miasto ze świątynią. Aby

zaś ona wzbijała się ponad Akrę, skopali to wzgórze i obniżyli jego wyso-

kość. Dolina, która nosi nazwę Tyropeon66 i – jak powiedzieliśmy – roz-

170

dziela wzgórza, na których wznosi się Górne i Dolne Miasto, ciągnie się aż

do Siloe (tak nazywaliśmy źródło tryskające słodką i obfitą wodą67). Od zew-

nątrz oba wzgórza miasta otaczały przepastne wąwozy, a urwiska z obu stron

czyniły je w ogóle niedostępnymi.

2. Z owych trzech murów68 ten najstarszy był niezmiernie trudny do zdo-

bycia, gdyż wzgórze, na którym go zbudowano, wzbijało się ponad wąwoza-

mi. Poza tym korzystnym położeniem naturalnym miał jeszcze bardzo mocną

konstrukcję, ponieważ Dawid i Salomon oraz ich następcy na tronie króle-

wskim wkładali wiele ambicji w to dzieło. Zaczynał się na północy przy wieży

zwanej Hippikus i ciągnął się do Ksystos69, następnie dochodził do siedziby

Rady70 i kończył się przy zachodnim krużganku świątyni. W drugim, zachod-

nim kierunku biegł, zaczynając się w tym samym punkcie, przez miejsce zwa-

ne Betso do Bramy Esseńczyków71, następnie zwracał się na południe powy-

żej źródła Siloe, skąd znowu zakręcał na wschód od stawu Salomona72 i wiódł

aż do pewnego miejsca, które nazywa się Oflas73, i łączył się ze wschodnim

krużgankiem świątyni. Drugi mur miał początek przy bramie noszącej nazwę

Gennat74, zbudowanej w pierwszym murze, i okalał tylko północną część mia-

sta, dochodząc do Antonii. Trzeci mur zaczynał się przy wieży Hippikus, skąd

prowadził na północ do wieży Psefinus75, następnie ciągnął się naprzeciwko

grobowców Heleny76 – była ona królową Adiabeny i córką króla Isatesa –

i dalej przez groty królewskie i skręcał koło narożnej wieży naprzeciwko tak

zwanego Grobu Folusznika77 i łącząc się ze starym murem kończył się w doli-

nie zwanej Cedron78. Murem tym objął Agryppa później dobudowaną część

miasta, która była zupełnie odsłonięta. Miasto bowiem wskutek nadmiaru lud-

ności stopniowo rozrastało się poza murami. Okolicę na północ od świątyni aż

do wzgórza włączono do miasta i posunięto się tu tak daleko, że zabudowano

nawet jeszcze czwarte wzgórze: nazywa się ono Bezeta79 i leży naprzeciwko

Antonii, od której odcina je głęboki rów. Wykopano go umyślnie, aby dolne

obwarowania Antonii odcięte od wzgórza nie były łatwo dostępne i zbyt

niskie. Głębokość rowu sporo też przydawała wieżom wysokości. Nowo zbu-

dowana część nazywała się w rodzimym języku Bezeta, co wykłada się po

grecku jako Nowe Miasto. Ponieważ osiadli tu mieszkańcy potrzebowali za-

bezpieczenia, ojciec obecnego króla Agryppy, noszący to samo imię, rozpo-

czął budowę muru, o którym wspomnieliśmy wyżej. Wszelako bojąc się, żeby

Cezar Klaudiusz ze względu na rozmiary budowy nie powziął podejrzenia, że

myśli o przewrocie i powstaniu, zaprzestał jej ledwie położywszy fundamen-

ty80. A miasto byłoby naprawdę nie do zdobycia, gdyby budowę muru dalej

poprowadzono tak, jak ją zaczęto. Wznoszono go z głazów mających dwa-

dzieścia łokci długości i dziesięć szerokości81 i tak dobrze spojonych, że nieła-

two było go podkopać przy pomocy narzędzi żelaznych i nie sposób skruszyć

machinami wojennymi. Sam mur miał dziesięć łokci szerokości, a wysokość

jego byłaby z pewnością jeszcze większa, gdyby ambitne zamierzenia nie zo-

stały udaremnione. Gdy wszakże później82 Żydzi budowali go z wielkim zapa-

łem, osiągnął wysokość dwudziestu łokci. Miał także blanki podwyższające

go na dwa łokcie i przedmurze na trzy łokcie, tak że całkowita jego wysokość

wynosiła dwadzieścia pięć łokci.

3. Ponad murem strzelały w górę wieże liczące dwadzieścia łokci szero-

kości i tyleż wysokości. Były czworokątne i zbudowane masywnie jak i sam

mur. Pod względem starannego spojenia i piękna kamieni w niczym nie ustępo-

wały Przybytkowi. Nad tą masywną częścią wieży, wysoką na dwadzieścia ło-

kci, znajdowały się wspaniałe pomieszczenia mieszkalne, a nad nimi górne ko-

mnaty i cysterny do zbierania wody deszczowej. Każda wieża zaopatrzona była

w kręte i szerokie schody. Trzeci mur miał takich wież dziewięćdziesiąt, a od-

stępy między nimi wynosiły dwieście łokci. Linię środkowego muru przerywa-

ło czternaście, a starego sześćdziesiąt wież. Cały obwód miasta wynosił trzy-

dzieści trzy stadia83. Jeżeli trzeci mur był w ogóle dziełem godnym podziwu, to

jeszcze bardziej zdumiewała wznosząca się w północno-zachodnim rogu wieża

Psefinus, naprzeciwko której Tytus rozbił swój obóz. Wzbijała się na wysokość

siedemdziesięciu łokci i o wschodzie słońca otwierał się z niej widok na Arabię

i krańce ziemi Hebrajczyków aż do morza. Kształt miała ośmiokątny.

171

Naprzeciwko niej król Herod zbudował wieżę Hippikus, a tuż przy niej

dwie inne w starym murze. Pod względem rozmiarów, piękna i wytrzymało-

ści nie miały równej na całej ziemi zamieszkanej. Pomijając jego wrodzoną

skłonność do przepychu i szczodrobliwość, jaką otaczał miasto, król jeszcze

we wspaniałości tych dzieł dawał wyraz osobistym uczuciom i uczcił nimi

pamięć trzech najbardziej umiłowanych osób, których imionami wieże te na-

zwał – brata, przyjaciela i żony84. Tę, jak powiedzieliśmy poprzednio, sam

zabił w przystępie zazdrości, a obu mężów stracił na wojnie, na której bili się

bardzo dzielnie. Otóż wieża Hippikus, nosząca imię jego przyjaciela, miała

kształt czworokątny i wymiary: po dwadzieścia pięć łokci szerokości i dłu-

gości i trzydzieści wysokości. Cała stanowiła litą konstrukcję. Nad tą ma-

sywną, z głazów mocno spojoną budową znajdowała się cysterna do zbiera-

nia wody deszczowej o głębokości dwudziestu łokci86. Powyżej niej było

pomieszczenie z podwójnym dachem, wysokie na dwadzieścia pięć łokci

i dzielące się na kilka sal mieniących się różnymi kolorami. Nad nim wzno-

siły się dookoła dwułokciowe wieżyczki i wysokie na trzy łokcie blanki, tak

że cała wysokość razem liczyła osiemdziesiąt łokci.

Druga wieża, którą nazwał Fazael od imienia brata, liczyła jednakowo na

szerokość i długość po czterdzieści łokci i tyle też wynosiła wysokość jej

masywnej części. Powyżej niej dookoła rozciągał się krużganek wysoki na

dziesięć łokci i osłonięty blankami i przedmurzami. Powyżej, w środkowej

części krużganku wzniesiono drugą wieżę zawierającą wspaniałe komnaty,

a nawet łaźnie, aby niczego nie brakowało, co by ją czyniło podobną do pa-

łacu królewskiego. U szczytu wieża była dookoła uwieńczona przedmurzami

i wieżyczkami87. Licząc wszystko razem, wznosiła się na wysokość dzie-

więćdziesięciu łokci i swoim kształtem przypominała wieżę na Faros88, która

daje znaki świetlne okrętom płynącym do Aleksandrii, ale znacznie przewy-

ższała ją swoim obwodem. W owym czasie stanowiła tyrańską rezydencję

Szymona89. Trzecia wieża – Mariamme – tak właśnie nazywała się królo-

wa – stanowiła masywną budowlę, wznoszącą się na wysokość dwudziestu

łokci. Szerokość jej liczyła dwadzieścia łokci i tyle samo długość. W górnej

części zawierała mieszkanie z jeszcze większym przepychem urządzone

i piękniej ozdobione niż w dwu pozostałych wieżach, ponieważ król był zda-

nia, że wieża nosząca imię kobiece powinna być bardziej upiększona niż te,

które nazwy otrzymały od mężów, i odwrotnie, te ostatnie powinny być sil-

niejsze od wieży poświęconej owej niewieście. Cała wysokość tej wieży wy-

nosiła pięćdziesiąt pięć łokci.

4. Te trzy wieże o tak ogromnych rozmiarach wydawały się jeszcze po-

tężniejsze dzięki swemu położeniu. Sam bowiem stary mur, z którego wyra-

stały, był wzniesiony na wyniosłym wzgórzu i sterczał nad nim niby jakiś

wyższy grzebień na wysokość około trzydziestu łokci. Na nim właśnie stały

wieże, wiele zyskując w ten sposób na wysokości. Podziw budziły także roz-

miary użytych głazów. Nie były bowiem zbudowane ze zwykłych brył albo

odłamów skalnych, jakie ludzie mogą unieść, lecz z bloków wyciętych z białe-

go marmuru, każdy o rozmiarach dwadzieścia łokci długości, dziesięć szero-

kości i pięć wysokości. Tak były one z sobą dokładnie spojone, że wydawało

się, iż każda wieża stanowi jedną naturalną skałę, którą następnie ręce rzemie-

ślników ociosały, nadając jej kształt i kąty. Tak trudno było okiem dostrzec

w jakimś miejscu spojenia w tej całej konstrukcji. Z wieżami wysuniętymi na

północ połączony był wewnętrznie pałac królewski90, lecz aby go opisać, brak

po prostu słów. Zarówno bowiem pod względem nakładu środków, jak i same-

go wykonania nie miał sobie równego. Obwarowany był dookoła murem wy-

sokim na trzydzieści łokci, przerywanym w równych odstępach ozdobnymi

wieżami, a zawierał obszerne komnaty i pokoje gościnne z około stu łożami.

Dla urządzenia ich użyto kamieni, których różnorodność nie sposób słowem

wyrazić (rzadkie okazy w każdym innym kraju ściągnięto tu w wielkiej obfito-

ści), sufity zaś zdumiewały długością belek oraz wspaniałością ozdób. Mieści-

ło się w nim mnóstwo komnat odznaczających się ogromnym bogactwem

form i naturalnie wszystkie były bardzo bogato zaopatrzone w sprzęt, a więk-

szość przedmiotów znajdujących się w każdej z nich wykonano ze srebra

172

i złota. Dookoła ciągnęły się liczne krużganki, przechodzące jedne w drugie,

w każdym zaś były inne kolumny. Ich otwarte dziedzińce tonęły w zieleni.

Były tam różnorodne gaje, przez które wiodły długie promenady, a wokół nich

głębokie kanały i sadzawki, wszędzie zapełnione brązowymi figurami, z któ-

rych wylewała się woda, i wreszcie dookoła strumieni stały liczne wieże dla

oswojonych gołębi91. Wszelako niepodobna należycie opisać wspaniałości pa-

łacu królewskiego, a wspomnienie nasuwające przed oczy ogrom zniszczeń

spowodowanych ogniem rozbójników tylko bólem serce ściska. Albowiem to

nie Rzymianie wszystko to obrócili w perzynę, lecz jak opowiedzieliśmy wy-

żej92, było to dziełem spiskowców, którzy znajdowali się wewnątrz murów na

początku powstania. Pożar zaczął się od Antonii, potem rozszerzył się na pałac

królewski i w końcu objął dachy wszystkich trzech wież93.

Rozdział V

l. Świątynia94, jak rzekłem95, była wzniesiona na potężnym wzgórzu96,

lecz pierwotnie płaszczyzna na jego szczycie ledwie wystarczała na zbudo-

wanie Przybytku i ołtarza, gdyż dookoła kończyła się na ścianach przepaścis-

tych i stromych. Lecz gdy pierwszy budowniczy Przybytku, król Salomon,

obwarował wschodnią stronę, zbudowano na nasypie jedyny krużganek97.

Z innych stron Przybytek pozostał nie osłonięty. W ciągu następnych czasów

jednak lud stale dosypywał ziemi i tak wzgórze wyrównano i poszerzono. Po

obaleniu jeszcze muru północnego uzyskano ostatecznie taką przestrzeń, jaką

później ogarniał okręg całej świątyni. Następnie poprowadzono u podnóża

mur z trzech stron98 dookoła i wykonano dzieło, które przeszło wszelkie

oczekiwania. Zabrało im to całe wieki i pochłonęło wszystkie skarby święte,

które zgromadzono z danin przysyłanych ku chwale Bożej z całej ziemi za-

mieszkanej. Następnie otoczono murem górne dziedzińce i dolną część świą-

tyni99. Tam, gdzie jej fundamenty były najniżej położone, mur miał trzysta

łokci wysokości100, a w niektórych miejscach podciągnięto go jeszcze wyżej.

Jednak nie było widoczne, jak głęboko fundamenty te tkwiły w ziemi, ponie-

waż znaczną część wąwozu zasypano, aby wyrównać poziom wąskich dróg

wiodących do miasta. Do budowy użyto głazów skalnych, mierzących po

czterdzieści łokci. Szczodrze płynące środki pieniężne i zapał ludu pozwala-

ły podjąć trudne do wysłowienia przedsięwzięcie i dzieło, o którym nie moż-

na było nawet marzyć, że kiedykolwiek stanie, dzięki wytrwałości zostało

z biegiem czasu doprowadzone do skutku.

2. Tak potężnych fundamentów godne były spoczywające na nich bu-

dowle. Wszystkie krużganki były dwurzędowe, kolumny ich – monolity

z bielutkiego marmuru – były na dwadzieścia pięć łokci wysokie, a wień-

czył je sufit kasetonowy z drzewa cedrowego. Ich naturalna wspaniałość, do-

skonała obróbka i świetne dopasowanie dawały imponujący widok, choć

krużganki te nie upiększały na zewnątrz żadne malowidła czy rzeźby101. Mia-

ły trzydzieści łokci szerokości, a ogólny ich obwód wynosił, jeśli wliczyć

w to także Antonię, około sześć stadiów102. Otwarty dziedziniec, który był

wyłożony różnymi kamieniami, mienił się cały barwami. Jeśli się szło prze-

zeń ku drugiej świątyni103, spotykało się na drodze otaczającą ją kamienną

balustradę wysoką na trzy łokcie i wykutą z wielkim kunsztem104. Na niej

w równych odstępach były umieszczone tablice obwieszczające -jedne pis-

mem greckim, drugie łacińskim – prawo oczyszczenia, które zabraniało ko-

mukolwiek obcemu wstępu do miejsca świętego105; drugi bowiem dziedzi-

niec nazywał się świętym; wstępowało się doń z pierwszego po czternastu

schodach. Górna płaszczyzna miała kształt czworokąta i otoczona była włas-

nym murem, który miał po zewnętrznej stronie czterdzieści łokci wysokości,

lecz był zasłonięty schodami. Jeśli patrzeć od wewnątrz, wysoki był na dwa-

dzieścia pięć łokci. Ponieważ płaszczyznę wewnętrznego dziedzińca podnie-

siono do poziomu gruntu wyżej położonego106, nie można było od środka

widzieć muru na całej wysokości, gdyż w dolnej części zasłaniało go wzgó-

rze. Poza czternastoma schodami znajdował się jeszcze odstęp od muru, któ-

ry liczył dziesięć łokci i stanowił taras cały na jednym poziomie107. Stąd zno-

wu inne pięciostopniowe schody108 prowadziły do bram, których było osiem

od północy i południa – po cztery z każdej strony – a dwie jeszcze musia-

173

no postawić od wschodu. Ponieważ po tej stronie było odgrodzone murem

osobne miejsce dla niewiast dla oddawania czci Bogu, potrzeba było drugiej

bramy, którą zbudowano naprzeciwko pierwszej109. Także po innych stro-

nach były bramy -jedna od północy, druga od południa – które prowadziły

do dziedzińca niewiast. Tym bowiem nie wolno było wchodzić innymi bra-

mami ani też przez własną bramę110 wyjść poza oddzielający mur. Miejsce to

pozostawiono do oddawania czci Bogu niewiastom pochodzenia żydowskie-

go zarówno miejscowym, jak i przybywającym z dalszych stron. Na zachod-

niej ścianie dziedzińca nie było żadnej bramy, lecz wzniesiono tam mur, któ-

ry ciągnął się bez żadnej przerwy. Dachy krużganków, które stały między

bramami po wewnętrznej stronie muru i zwracały się do komór skarbo-

wych111, wspierały się na przepięknych i wysmukłych kolumnach. Krużgan-

ki te były jednorzędowe i, pomijając rozmiary, w niczym nie ustępowały

tym, które znajdowały się w dolnym dziedzińcu.

3. Z owych bram112 dziewięć pokryto całkowicie złotem i srebrem,

a tak samo ościeżnice i nadproża; ale jedna po zewnętrznej stronie Przybytku

zbudowana była z brązu korynckiego113 i daleko przewyższała wartością

tamte, które były posrebrzane i pozłacane. Każda brama miała wrota o dwu

skrzydłach, oba na trzydzieści łokci wysokie i na piętnaście szerokie. Poza

wejściami już wewnątrz ciągnęły się budowle bramy: po każdej stronie miały

podobne do wieżyczek eksedry, liczące po trzydzieści łokci szerokości i dłu-

gości oraz ponad czterdzieści wysokości, a każda wspierała się na dwóch ko-

lumnach, których obwód wynosił dwanaście łokci. Inne bramy miały takie

same rozmiary, a jedynie ta, która znajdowała się poza bramą Koryncką

i otwierała się od dziedzińca niewiast na wschód na wprost bramy Przybytku,

była znacznie większa. Sięgała bowiem na wysokość pięćdziesięciu, a jej

wierzeje czterdziestu łokci i miała drogocenną ozdobę, ponieważ pokrywały

ją grube płyty ze srebra i złota. Zaopatrzył dziewięć bram w to pokrycie Ale-

ksander, ojciec Tyberiusza114. Od muru oddzielającego dziedziniec niewiast

do tej większej bramy prowadziło w górę piętnaście schodów. Były one niż-

sze od owych pięciu przy innych bramach115.

4. Do samego, w środku116 stojącego Przybytku, tej najświętszej części

świątyni, prowadziło w górę dwanaście schodów. Strona frontowa miała tyle

samo wysokości, co i szerokości, czyli po sto łokci, ale sam budynek poza

nią był o czterdzieści łokci mniejszy, gdyż z przodu po obu bokach wystawa-

ły jakby dwa ramiona na szerokość dwudziestu łokci117. Pierwsza jego brama

była wysoka na siedemdziesiąt łokci i na dwadzieścia pięć szeroka, ale nie

było w niej żadnych podwojów: ukazywała bowiem, że niebo jest niewidzial-

ne, lecz nie zamknięte118. Przez nią można było widzieć od zewnątrz pierw-

szy budynek w całej okazałości. W oko widza wpadało też otoczenie wewnę-

trznej bramy, połyskujące złotem. Przybytek stojący wewnątrz miał dwa

piętra119, lecz tylko przedsionek widoczny był od podnóża aż do szczytu.

Wznosił się w górę na dziewięćdziesiąt łokci, długości zaś miał pięćdziesiąt,

a szerokości dwadzieścia. Brama otwierająca wstęp do budynku była, jak już

powiedziałem, cała pokryta złotem, tak samo jak ściana wokół niej. Miała

nad sobą także złoty krzew winny120, z którego zwisały winogrona wielkości

człowieka. [Ponieważ Przybytek składał się z dwóch pięter, dlatego od we-

wnątrz wydawał się mniejszy niż od zewnątrz]. Wiodły doń złote podwoje

wysokie na pięćdziesiąt pięć i szerokie na szesnaście łokci121, a przed nimi

była równej długości zasłona z tkaniny babilońskiej, wyhaftowana błękitną

wełną i białym płótnem jako też wełną szkarłatną i purpurową – dzieło bar-

dzo misternej roboty. Połączenie tych materiałów nie było pozbawione głęb-

szej myśli, ponieważ miało być jakby obrazem wszechrzeczy. Szkarłat zda-

wał się wyobrażać ogień, białe płótno lniane – ziemię, błękit – powietrze,

purpura – morze. W dwu wypadkach podobieństwo nasuwają same kolory,

a co do płótna lnianego i purpury – ich powstanie, bo jednego dostarcza zie-

mia, drugiego morze. Na tkaninie przedstawiono całe sklepienie niebieskie

oprócz obrazów zwierzyńca122.

5. Posuwając się dalej do wnętrza wstępowało się do parterowej123 czę-

ści Przybytku. Miała ona sześćdziesiąt łokci wysokości, tyleż samo długości

174

i dwadzieścia szerokości. W swej sześćdziesięciołokciowej długości była

znowu na dwoje podzielona. Pierwsza część124 odmierzona do odległości

czterdziestu łokci zawierała trzy budzące szczególny podziw i sławne na cały

świat dzieła: świecznik, stół i ołtarz kadzielny. Siedem lamp – tyle bowiem

ramion odgałęziało się od świecznika – przedstawiało planety, dwanaście

chlebów leżących na stole – koło zodiaku i rok, ołtarz kadzielny z trzyna-

stoma rodzajami kadzideł z morza, ziemi niezamieszkanej i zamieszkanej,

którymi był napełniony, unaoczniał, że wszystko jest od Boga i dla Boga125.

Najbardziej wewnętrzna część126 mierzyła dwadzieścia łokci i również

była oddzielona od strony zewnętrznej zasłoną. Nie było w niej w ogóle ni-

czego i nikt nie mógł doń wejść, tknąć go czy nawet rzucić do wnętrza spoj-

rzenie. Nazywało się miejscem „świętym świętych”. Po obu stronach dolnej

części Przybytku znajdowały się liczne pomieszczenia połączone z sobą i po-

łożone na trzech piętrach127 i z każdej strony wiodły do nich wejścia od bra-

my. Górna część nie miała takich pomieszczeń i dlatego też była odpowie-

dnio węższa, lecz wznosiła się na czterdzieści łokci wyżej i zbudowana była

w prostszym stylu niż dolna. Jeśli dodać te czterdzieści łokci do sześćdziesię-

ciu części parterowej, to razem wysokość wynosiła sto łokci.

6. W zewnętrznym wyglądzie Przybytku nie brakło niczego, żeby za-

chwycić zarówno duszę, jak i oczy widza. Ze wszystkich stron bowiem był

on pokryty masywnymi płytkami ze złota i jak tylko wschód zajaśniał blas-

kiem, odbijało się od niego tak oślepiające światło, że jeśli ktoś chciał konie-

cznie nań spojrzeć, odwracał oczy jak od promieni słońca. Zdążającym tutaj

obcym pielgrzymom wydawał się z daleka podobny do góry zasypanej śnie-

giem: wszystko bowiem, co nie było pokryte złotem, miało wygląd nieskazi-

telnie biały. Ze szczytu Przybytku wznosiły się zaostrzone bolce złote, aby

nie mogło tam usiąść i skalać go żadne ptactwo. Niektóre głazy użyte do jego

budowy miały czterdzieści pięć łokci długości, pięć wysokości i sześć szero-

kości128. Przed nim stał ołtarz wysoki na piętnaście, a długi i szeroki na pięć-

dziesiąt łokci. Zbudowano go w kształcie kwadratu z narożnikami wznoszą-

cymi się w górę na kształt rogów. Od południa szło się doń po łagodnie

wznoszącej się pochyłości. Wzniesiono go bez użycia żelaza, które go i po-

tem nigdy nie dotknęło. Przybytek i ołtarz otaczała wykuta z pięknego ka-

mienia, prześliczna, wysoka na około jeden łokieć bariera, która oddzielała

stojący na zewnątrz lud od kapłanów129. Dla ludzi cierpiących na nasieniotok

lub trąd w ogóle zamknięty był wstęp nawet do miasta, a dla niewiast w cza-

sie miesięcznego krwawienia do świątyni. Nawet jeśli one były w stanie czy-

stości, nie wolno im było przekroczyć granicy, o której mówiliśmy130. Mę-

żom, którzy nie byli całkowicie czyści, nie wolno było wejść do

wewnętrznego dziedzińca; nie dopuszczano tam nawet kapłanów w czasie

poddawania się oczyszczeniu131.

7. Wszystkim, którzy z pochodzenia byli kapłanami i nie mogli

z przyczyny kalectwa pełnić służby Bożej, wolno było wejść wraz z wolny-

mi od ułomności do miejsca odgraniczonego barierką; mieli oni swój udział

w ofiarach przynależnych im z racji urodzenia, lecz musieli nosić swoje

zwykłe szaty132. Świętą szatę bowiem przywdziewał jedynie kapłan pełnią-

cy służbę Bożą. Do ołtarza i Przybytku przystępowali kapłani, którzy byli

bez skazy, ubrani w lniane szaty oraz wystrzegali się z całą skrupulatnością

picia mocnego wina z szacunku dla samej służby Bożej, aby przy spełnia-

niu obrzędu nie popełnić uchybienia133. Arcykapłan także wstępował tam

razem z nimi, lecz nie zawsze, a tylko w siódmych dniach i nowiu oraz

w czasie obchodzenia jakiegoś tradycyjnego święta albo dorocznego zgro-

madzenia ogólnego ludu. Podczas pełnienia służby arcykapłan zakrywał

biodra aż po uda lnianą przewiązką. Na sobie miał spodnią szatę lnianą,

a na wierzchu błękitną, do stóp sięgającą suknię, okrągłą i obramowaną frę-

dzlami, z których zwisały na przemian złote dzwoneczki i owoce granatu;

dzwoneczki oznaczały grzmoty, owoc granatu – błyskawicę. Szarfa, która

szatę tę przyciskała do piersi, składała się z pięciu pasów wyhaftowanych

na różne kolory – złota, purpury, szkarłatu i nadto białego lnu i błękitu,

takie same, w jakie była utkana także, jak powiedzieliśmy, zasłona Przybyt-

175

ku134. Z takich rozmaitych materiałów sporządzony był też efod, lecz wię-

cej było na nim złota. Wyglądem przypominał jakiś przywdziany pancerz.

Spinały go dwie złote klamry, nasadzone przepięknymi i ogromnymi sardo-

niksami, z wyrytymi imionami mężów, podług których nazwane były ple-

miona narodu. Z przodu było przymocowanych dwanaście dalszych

kamieni, po trzy w czterech rzędach: sardr, topaz, szmaragd, karbunkuł, ja-

spis, szafir, agat, ametyst, liguryt, onyks, beryl, chryzolit, a na każdym

z nich wyryte było jedno z imion naczelników plemienia. Na głowę wkła-

dał lnianą mitrę135 opasaną obwódką błękitną, którą otaczał inny wieniec

złoty z wyciśniętymi literami świętymi. Były to cztery samogłoski136. Szat

tych nie nosił jako strój powszedni, gdyż w tym celu przywdziewał skrom-

niejsze odzienie, lecz tylko wtedy, gdy wchodził do miejsca najświętszego.

Udawał się tam sam raz w roku, w dniu, w którym wedle zwyczaju wszys-

cy zachowują post ku czci Bożej137. Ale o mieście i Przybytku, zwyczajach

i prawach, które się doń odnoszą, opowiemy dokładniej w innym miejscu.

Można by bowiem niemało powiedzieć o tych sprawach138.

8. Antonia139 leżała u zbiegu dwu krużganków pierwszego dziedzińca

świątynnego, zachodniego i północnego. Wzniesiono ją na skale opadającej

stromo ze wszystkich stron, a wysokiej na pięćdziesiąt łokci. Była dziełem

króla Heroda i w nim w szczególny sposób znalazła wyraz wrodzona mu

ambicja. A więc najpierw skała była wyłożona od samego podnóża gładki-

mi płytami kamiennymi nie tylko gwoli upiększenia, lecz także w tym celu,

żeby każdy, kto by chciał tędy wejść lub zejść, musiał ześliznąć się i spaść

na dół. Następnie przed samym zabudowaniem twierdzy ciągnął się mur na

trzy łokcie wysoki, a poza nim wzbijała się w górę na czterdzieści łokci

wysoka twierdza Antonia. Wnętrze przestrzenią i swoim urządzeniem przy-

pominało pałac królewski. Podzielono je na różne komnaty, do różnych ce-

lów przeznaczone. Były tam przejścia kryte, łaźnie i obszerne dziedzińce,

na których mogło obozować wojsko. Wyposażono ją we wszystkie potrzeb-

ne urządzenia jak miasto, a pod względem przepychu był to istny pałac.

Ogólnym kształtem swoim przypominała wieżę, na której rogach postawio-

no cztery inne wieżyce; trzy z nich miały pięćdziesiąt, a ta, która znajdowa-

ła się w rogu południowo-wschodnim – siedemdziesiąt łokci wysokości,

tak że roztaczał się z niej widok na cały obszar świątynny. W miejscu,

gdzie stykała się z krużgankami świątyni, miała schody, które wiodły do

obu z nich i którymi schodzili strażnicy. Zawsze bowiem stał w niej od-

dział140 wojska rzymskiego, a w dniach świątecznych żołnierze w pełnym

uzbrojeniu rozstawieni byli po krużgankach i pilnowali ludu, aby nie wy-

wołano jakichś zamieszek. Jeżeli bowiem świątynia panowała nad miastem,

to Antonia nad świątynią i umieszczona w niej załoga czuwała nad wszys-

tkimi trzema. Górne miasto miało własną twierdzę, którą stanowił pałac

Heroda141. Wzgórze Bezeta, jako rzekłem142, było odcięte od Antonii. Sta-

nowiło najwyższe ze wszystkich wzgórz i łączyło się przez zabudowę

z częścią Nowego Miasta i ono tylko od północy zasłaniało widok na świą-

tynię. Ponieważ zamierzam dokładnie opowiedzieć wszystko o mieście i je-

go murach w innym miejscu143, to, co przedstawiłem tutaj, musi na razie

wystarczyć.

Rozdział VI

1. W mieście zaś siły zbrojne i tłum powstańczy, skupiony wokół Szy-

mona, liczyły dziesięć tysięcy głów oprócz Idumejczyków; owe dziesięć tysię-

cy znajdowało się pod rozkazami pięćdziesięciu dowódców, a nad nimi stał

Szymon jako najwyższy władca. Idumejczyków, którzy trzymali z nimi, było

pięć tysięcy z dziesięcioma dowódcami na czele. Za najwybitniejszych mę-

żów między nimi uchodzili Jakub, syn Sosasa, i Szymon, syn Katlasa144. Jan,

który opanował świątynię, miał sześć tysięcy ciężkozbrojnych, stojących pod

rozkazami dwudziestu dowódców. Wówczas przyłączyli się doń także zeloci,

którzy poniechali sporów i liczyli dwa tysiące czterysta głów, podlegając po-

przedniemu wodzowi Eleazarowi145 i Szymonowi, synowi Arinusa. Te dwie

grupy, jak powiedzieliśmy146, zawzięcie walczyły z sobą, a lud wydany był na

pastwę ich obu i część obywateli, którzy nie chcieli do ich bezprawia przykła-

176

dać ręki, stawała się ofiarą grabieży jednych i drugich. Szymon miał w posia-

daniu Górne Miasto i wielki mur aż po Cedron oraz część starego147 muru od

zakrętu na wschód przy źródle Siloe aż do miejsca, gdzie on prowadził w dół

do pałacu Monobazosa, który był królem Adiabeny, leżącej za Eufratem. Da-

lej w jego ręku było jeszcze źródło i część Akry, to jest Dolne Miasto aż do

pałacu Heleny, matki Monobazosa148. Natomiast w posiadaniu Jana znalazła

się świątynia wraz ze znaczną przyległą do niej częścią Oflas i dolina zwana

Cedron. Przestrzeń leżącą między opanowanymi przez obie strony dzielnicami

obrócono w perzynę i uczyniono teatrem bratobójczej wojny. Nawet bowiem

wtedy, gdy Rzymianie stanęli obozem tuż obok murów, nie ucichły wewnętrz-

ne spory. Po tym krótkim otrzeźwieniu149, kiedy to dokonali pierwszego wy-

padu, ulegli tej samej chorobie i powaśnione ze sobą strony znów podjęły wal-

kę, czyniąc wszystko, czego tylko życzyć sobie mogli oblegający miasto

wrogowie. Zaiste, od Rzymian nie spotkało ich nic gorszego nad to, co sami

sobie wyrządzili, ani miasto nie doświadczyło po tym, co przeszło pod tymi

ludźmi, jakiegoś nieznanego cierpienia; przeciwnie, już przed swoim upad-

kiem stoczyło się na dno nieszczęścia, a zdobywcy przynieśli z sobą raczej

zmianę na lepsze. Twierdzę bowiem, że to wojna domowa pokonała miasto,

a Rzymianie wojnę, która była wrogiem silniejszym od murów. I można by

słusznie winą za całą tę tragedię obarczać własnych rodaków, a Rzymianom

przypisać sprawiedliwe postępowanie. Ale niechaj każdy sam wyrobi sobie

zdanie, do jakiego upoważnią go wydarzenia.

2. Gdy tak się rzeczy miały w Jerozolimie, na zewnątrz miasta Tytus

z doborowymi jeźdźcami dokonał objazdu, pragnąc wybadać, którędy by

można przypuścić szturm na mury. Że zaś nigdzie nie znalazł takiego miej-

sca, gdyż wąwozy stanowiły trudną do przebycia zaporę, a z innej strony

pierwszy mur wydawał się zbyt silny, aby go mogły skruszyć machiny, po-

stanowił uderzyć koło grobowca arcykapłana Jana150. W tym bowiem miej-

scu pierwszy mur był niższy, a drugi nie łączył się z nim, ponieważ nie dba-

no o obwarowanie nie dość gęsto zasiedlonego Nowego Miasta. Stąd także

był łatwy dostęp do trzeciego muru i tędy zamierzał zająć Górne Miasto,

a poprzez Antonię – świątynię. Podczas gdy Tytus czynił objazd muru, jed-

nego z przyjaciół, imieniem Nikanor151, ugodziła strzała w lewe ramię. Pod-

szedł on był wraz z Józefem nazbyt blisko i próbował prowadzić z ludźmi na

murze, którym nie był nieznany, rozmowy w sprawie pokoju. Wypadek ten

przekonał Cezara, jak wielka jest ich zaciekłość, jeśli nie zawahali się uczy-

nić napaści nawet na tych, którzy przybliżyli się w celu ratowania ich. Z tym

większym więc zapałem zajął się on przygotowaniami do oblężenia. Natych-

miast pozwolił legionom pustoszyć teren przed miastem i rozkazał ściągać

drzewo i wznosić wały. Do wykonania tych robót podzielił wojsko na trzy

grupy: między wałami umieścił oszczepników i łuczników, a przed nimi

skorpiony, katapulty i balisty152 w celu powstrzymania wypadów nieprzyja-

cielskich na urządzenia oblężnicze i przeciwdziałania próbom przeszkadza-

nia z muru. Po wycięciu drzew obszar przed miastem szybko oczyszczono.

Podczas gdy znoszono drzewo na budowę wałów i całe wojsko z zapałem

zabrało się do dzieła. Żydzi ze swej strony także nie siedzieli bezczynnie.

Lud, który skazany był na życie wśród grabieży i mordów, teraz zaczął na-

bierać otuchy. Spodziewano się bowiem, że nastanie dlań chwila oddechu,

gdy ciemięzcy zajmą się zewnętrznym wrogiem i będzie można pomścić się

na winowajcach, kiedy Rzymianie zwyciężą.

3. Chociaż ludzie Jana rwali się do ataku na nieprzyjaciół poza murami,

on jednak ze strachu przed Szymonem wolał nie ruszać się z miejsca. Ten

natomiast nie próżnował – był bowiem bliżej oblegających – lecz rozstawił

na murze swoje machiny miotające, które swego czasu zabrano Cestiuszowi

i zdobyto na pokonanej załodze Antonii153. Jednak nabytek ten dla więk-

szości żołnierzy okazał się zupełnie bezużyteczny, ponieważ nie umiano

z nimi obchodzić się, a nieliczni wojownicy zapoznani z machinami przez

zbiegów154 zupełnie źle sobie z nimi radzili. Ale za to z muru słano na wzno-

szących wał kamienie i strzały i czyniąc wypady grupami staczano z nimi za-

żarte boje. Dla ochrony wykonujących roboty przed pociskami zastosowano

177

osłony155 rozpostarte na palisadzie i machiny miotające jako broń przeciwko

wypadom. Wszystkie legiony posiadały niezwykle skonstruowane machiny,

ale dziesiąty156 miał potężniejsze skorpiony i większe balisty, którymi nie

tylko zwalczano wypady, lecz także przepędzano obrońców na murze. Wy-

rzucane głazy miały wagę jednego talentu, a zasięg dwu lub więcej sta-

diów157. Sile uderzenia pocisku nie mogli oprzeć się nie tylko żołnierze

z pierwszego szeregu, lecz także stojący daleko poza nimi. Zrazu Żydzi

umieli chronić się przed uderzeniem takiego głazu – był on bowiem biały

i nie tylko szumem zdradzał się podczas lotu, lecz ponieważ błyszczał, dawał

się także naprzód wypatrzeć. Strażnicy umieszczeni na wieżach dawali więc

znaki, kiedy machina odpalała i głaz znajdował się w locie, wołając w ojczy-

stym języku: „Syn idzie”158, a wtedy ci, ku którym on zmierzał, odskakiwali

i przypadali na ziemię. Przy takim pilnowaniu się głaz przelatywał nie wy-

rządzając szkody. Ale Rzymianie wymyślili na to sposób i malowali go na

czarno. Ponieważ wtedy już nie można go było tak samo ujrzeć z daleka,

trafiano w cel i od jednego pocisku wielu ludzi padało trupem. Jednakże mi-

mo ponoszonych strat obrońcy nie pozwalali Rzymianom spokojnie wznosić

wałów, lecz przeszkadzali im i w dzień, i w nocy, wkładając w to całą swoją

pomysłowość i śmiałość.

4. Skoro ukończono roboty, budowniczowie odmierzyli odległość do

muru, rzucając ku niemu kulę ołowianą przymocowaną do liny, znajdując się

bowiem pod obstrzałem nie mieli innego sposobu. Przekonawszy się, że he-

lepole159 mogą go dosięgnąć, wprowadzono je do akcji. Tytus kazał bliżej

podsunąć miotające machiny, aby obrońcy nie mogli z muru przeszkadzać

działaniu taranów160, i następnie bić w niego. Wtedy nagle z trzech stron roz-

legł się po mieście potężny łoskot, a wśród mieszkańców podniósł się krzyk

i nie mniejszy strach padł także na powstańców. A że obie strony widziały

już, iż stoją w obliczu wspólnego niebezpieczeństwa, zaczęto w końcu my-

śleć o wspólnej obronie. Powaśnieni z sobą poczęli wtedy wołać jedni do

drugich, że wszystko czynią po myśli nieprzyjaciół, a tymczasem nawet jeśli

Bóg nie da im trwałej zgody, powinni przynajmniej w tej chwili zaniechać

wzajemnych sporów i razem stanąć do walki z Rzymianami. Szymon kazał

obwieścić, że wszyscy mogą bez obawy podchodzić ze świątyni do muru,

a Jan chociaż mu nie ufał, wyraził na to zgodę. Zapominając o nienawiści

i własnych waśniach, stali się jakby jednym ciałem. Obsadziwszy mur do-

okoła, poczęli miotać zeń istną lawinę głowni zapalających na machiny i bi-

jących helepolami trzymali pod nieustającym obstrzałem. Odważniejsi wy-

padali grupami i zdzierali plecionki z machin, i rzucając się na obsługę

zdobywali nad nią przewagę, rzadko wyższą umiejętnością, a najczęściej

brawurą. Tytus sam osobiście spieszył zawsze na pomoc tym, którzy znajdo-

wali się w opałach, i ustawiwszy jeźdźców i łuczników po obu stronach ma-

chin, trzymał w szachu miotających głownie i odpierał ostrzeliwujących

z wież, umożliwiając helepolom działanie. Mur jednak pod ciosami nie ustę-

pował, tyle że taran piętnastego legionu obalił róg wieży. Sam mur jednak

pozostał nie naruszony. Nie był on narażony na bezpośrednie niebezpieczeń-

stwo wraz z wieżą, która stała w znacznym oddaleniu i dlatego trudno było,

aby mogła ona za sobą pociągnąć jakąś jego część.

5. Obrońcy zaprzestali na krótko wypadów i wyczekali, aż Rzymianie

rozeszli się do swoich prac oblężniczych [i] po obozie w przekonaniu, że Ży-

dzi z powodu wyczerpania i strachu dali sobie z tym spokój. Oni tymczasem

wypadli ukrytą bramą161 koło wieży Hippikus, wszyscy dzierżąc w ręku

głownie w celu podpalenia urządzeń oblężniczych, zdecydowani nacierać na

Rzymian aż do wałów. Słysząc krzyk162, który podniesiono, stojący blisko

żołnierze natychmiast stanęli w szyku bojowym i poczęli nadbiegać również

inni z dalszej odległości. Jednakże śmiałość Żydów wzięła górę nad karno-

ścią Rzymian. Skoro zmusili do ucieczki pierwszych napotkanych żołnierzy,

natarli także na gromadzące się wojsko. Wokół machin rozgorzała zażarta

walka: jedni usiłowali je za wszelką cenę podpalić, drudzy zaś temu prze-

szkodzić. Po obu stronach rozlegały się zmieszane krzyki i padło tam niema-

ło wojowników pierwszej linii. Desperacja jednak dawała Żydom przewagę

178

i ogień obejmował już urządzenia oblężnicze. Groziło nawet niebezpieczeń-

stwo, że wszystko wraz z machinami pójdzie z dymem, gdyby nie opór więk-

szości doborowych żołnierzy z Aleksandrii163, którzy swym męstwem prze-

szli nawet to, czego od nich oczekiwano. W walce tej bowiem prześcignęli

nawet bardziej wsławione w boju wojska. W końcu Cezar, stanąwszy na cze-

le swoich najwaleczniej szych jeźdźców, rzucił się na nieprzyjaciół. Sam po-

łożył trupem dwunastu walczących na przedzie, a gdy reszta tłumu, przerażo-

na ich losem, poczęła się cofać, ścigał go i wpędził wszystek do miasta,

ocalając w ten sposób urządzenia od pożaru. W owej bitwie zdarzyło się też,

że wzięto do niewoli pewnego Żyda, którego Tytus rozkazał rozpiąć na krzy-

żu przed murem, spodziewając się, iż może inni przerażeni tym widokiem

poddadzą się. Po tym odwrocie Żydów także wódz Idumejczyków164, Jan,

został przez pewnego łucznika arabskiego ugodzony w pierś podczas rozmo-

wy ze znajomym żołnierzem i natychmiast wyzionął ducha, pogrążając Idu-

mejczyków w głębokim żalu, a powstańców w bólu. Był to mąż niepospolity

zarówno pod względem męstwa, jak i rozumu.

Rozdział VII

1. Następnej nocy także wśród Rzymian powstał niespodziewany po-

płoch. Otóż Tytus rozkazał zbudować trzy wieże na pięćdziesiąt łokci wyso-

kie, aby je ustawić na każdym wale i stąd przepędzać obrońców muru. I oto

zdarzyło się, że w środku nocy jedna z nich sama runęła. Ponieważ powstał

potężny huk, wojsko ogarnęło przerażenie i wszyscy rzucili się do broni prze-

konani, że to nieprzyjaciele dokonali na nich napaści. W legionach panowało

zamieszanie i wrzawa, a że nikt nie potrafił powiedzieć, co się właściwie wy-

darzyło, biegali zupełnie bezradni. A gdy nie pokazał się żaden wróg, siali

między sobą popłoch i każdy natarczywie zapytywał najbliższego towarzysza

o hasło, jakby już Żydzi wtargnęli do obozu. Zachowywali się jak opętani pa-

nicznym strachem, aż dopiero Tytus, dowiedziawszy się, co się naprawdę sta-

ło, kazał to wszystkim obwieścić i tak z trudem doszło do uspokojenia.

2. Żydom, którzy w ogóle wszystkiemu dzielnie stawiali czoło, mocno

dawały się we znaki wieże. Stąd bowiem sypały się na nich pociski miotane

przez lżejsze machiny, a nadto przez oszczepników, łuczników i procarzy.

Napastników nie byli w stanie dosięgnąć, gdyż stali zbyt wysoko, ani pora-

dzić sobie z wieżami: niełatwo było je obalić, bo były zbyt ciężkie, ani też

ogień się ich nie imał, ponieważ osłaniał je żelazny pancerz. Że zaś jeszcze

musieli cofnąć się poza pole rażenia pocisków, nie mogli nic zrobić, żeby

przeszkodzić uderzeniom taranów, które bijąc nieprzerwanie w mur z wolna

robiły swoje. W końcu mur począł ustępować pod ciosami „Nikona”165 (tak

bowiem sami Żydzi nazywali największą rzymską machinę oblężniczą od te-

go, że druzgotała wszelkie przeszkody). Oblężeni już od dawna wyczerpali

swoje siły w walkach i strażowaniu, przy którym musieli spędzać noce dale-

ko od miasta166. Liczni zresztą, czy to z opieszałości, czy także dlatego, że

nie mieli zwyczaju wszystkiego wszechstronnie rozważać, dość że uznali, iż

mur ten nie jest im potrzebny, gdyż poza nim stały jeszcze dwa inne, i wielu

z lekkim sercem wycofało się. A gdy Rzymianie wdarli się wyłomem wybi-

tym przez Nikona, wszyscy obrońcy opuścili swoje posterunki i uciekli do

drugiego muru. Żołnierze rzymscy, którzy przekroczyli mur, otworzyli bra-

my i wpuścili całe wojsko. Takim sposobem Rzymianie opanowali pierwszy

mur w piętnastym dniu oblężenia, a w siódmym miesiącu Artemizjos167

i zburzyli go na znacznej długości jako też północną dzielnicę miasta, z którą

tak samo poprzednio postąpił Cestiusz168.

3. Tedy Tytus przeniósł swój obóz poza pierwszy mur w okolicę tak

zwanego Obozu Asyryjczyków169, obsadzając całą przestrzeń pośrodku aż do

Cedronu, trzymając się jednak w takiej odległości od drugiego muru, żeby

pozostać poza zasięgiem strzału, i natychmiast rozpoczął szturm. Żydzi roz-

dzielili swoje siły i bronili muru z wielką zaciekłością. Ludzie Jana walczyli

z Antonii, północnego krużganka świątyni oraz sprzed grobowca ich króla

Aleksandra, a zastępy Szymona broniły dostępu przy grobowcu arcykapłana

Jana170 i obsadziły mur aż do bramy, przez którą ciągnione wodę do wieży

Hippikus. Urządzając częste wypady z bram, potykali się mąż z mężem, lecz

179

wypierani toczyli dalej bój z muru171. W bezpośrednim starciu ulegali Rzy-

mianom, którym nie dorównywali wyszkoleniem bojowym, lecz w walce na

murach mieli nad nimi przewagę. Rzymian uskrzydlała nie tylko siła liczeb-

na, lecz i doświadczenie, Żydów natomiast – śmiałość podsycana strachem

i wrodzona odporność na doznawane ciosy. Ci ostatni ciągle jeszcze wierzy-

li, że mogą się obronić172, tak jak Rzymianie, że rychło odniosą zwycięstwo.

Obie strony były niezmordowane, gdyż cały dzień wypełniały nieustające

ataki, boje o mur i wypady oddziałami i nie było rodzaju walki, który by tu

nie miał zastosowania. Zaczynano o brzasku i dopiero noc przynosiła prze-

rwę, ale i tak po obu stronach nikt nie mógł oka zmrużyć, bo była okropniej-

sza od dnia: jedni obawiali się, że mur lada chwila padnie, drudzy, że Żydzi

mogą dokonać napaści na obóz. Wojska obu stron spędzały noce pod bronią

i gdy nastał świt, stały gotowe do boju. Żydzi spierali się z sobą, kto ma

pierwszy rzucie się w niebezpieczeństwo i zyskać sobie w ten sposób uzna-

nie dowódców. Szczególny szacunek i bojaźń budził Szymon i każdy z pod-

ległych mu ludzi tak bardzo był mu oddany, że na jego rozkaz gotów był bez

wahania śmierć sobie zadać. Rzymian do męstwa pobudzało to, że nawykli

do zwyciężania i nieponoszenia klęski, ciągłe wyprawy wojenne, zaprawa

w nieustających ćwiczeniach, wielkość ich państwa i nade wszystko Tytus,

zawsze i wszędzie obecny przy wszystkich. Okazać się tchórzliwym w obli-

czu Cezara, który stawał razem z nimi do boju, uchodziło za hańbę, a kto bił

się dzielnie, miał naocznego świadka w osobie tego, który będzie za to nagra-

dzać. Już samo to, że zabłysło się w oczach Cezara dzielnością, bardzo się

opłacało. Dlatego też niejeden w swojej gorliwości dokonywał czynów, które

przechodziły jego siły. I tak kiedy w owych dniach silny zastęp żydowski

stanął przed murem w szyku bojowym i oba wojska miotały na siebie z dale-

ka oszczepy, jeden z jeźdźców, imieniem Longinus, wypadł z szeregów

rzymskich i rzucił się w sam środek oddziału Żydów. Gdy zaś ci rozproszyli

się przed jego atakiem, zabił dwu najdzielniejszych żołnierzy: jednemu wy-

mierzył cios z przodu, kiedy zastąpił mu drogę, drugiemu, który zaczął ucie-

kać, przeszył bok tą samą włócznią, wyciągniętą z ciała pierwszego towarzy-

sza, po czym nie odniósłszy nawet rany zbiegł z samego środka nieprzyjaciół

do swoich. Taką to on zabłysnął dzielnością, a wielu starało się naśladować

jego męstwo. Ale Żydzi także, nie bacząc na straty, tylko o tym myśleli, jak

zadawać ciosy, a śmierć wydawała się im zupełnie lekka, jeśli ceną jej było

zabicie któregoś z nieprzyjaciół. Tytus ze swej strony troszczył się o bezpie-

czeństwo żołnierzy nie mniej niż o sukces. Uważając nierozważny atak za

szaleństwo, a za mężny jedynie taki czyn, którego dokonano z przezornością

i bez własnej szkody, przykazał swoim wojskom, aby dawały dowody mę-

stwa bez narażenia się na osobiste niebezpieczeństwo.

4. Następnie Tytus rozkazał podprowadzić helepolę naprzeciwko środ-

kowej wieży w murze północnym173, gdzie pewien oszust żydowski, imie-

niem Kastor, zaczaił się z dziesięcioma takimi jak on mężami, gdy reszta pie-

rzchła przed łucznikami. Ci, kucnąwszy pod blankami, jakiś czas byli cicho,

lecz kiedy wieża poczęła się chwiać, powstali, a Kastor, wyciągnąwszy ręce

niby prosząc o łaskę, wzywał imienia Cezara i żałosnym głosem błagał, aby

ulitowali się nad nimi. Tytus uwierzył im w prostocie ducha i mniemając, że

nareszcie Żydzi przychodzą do opamiętania, rozkazał wstrzymać bicie tara-

nem i ostrzeliwanie błagalników, a Kastora wezwał, aby wyjawił, jakie ma

życzenie. A gdy ten odrzekł, że pragnie zejść za otrzymaniem poręki, Tytus

oświadczył, iż może mu tylko powinszować roztropnego kroku i winszuje

także wszystkim, jeśli są tej samej myśli, oraz gotów jest dać miastu odpo-

wiednią rękojmię. Spośród owych dziesięciu mężów pięciu udawało, że

przyłącza się do jego błagania, lecz pozostali wykrzykiwali, iż za nic w świe-

cie nie zostaną niewolnikami Rzymian, dopóki mogą umrzeć jako wolni.

I gdy jeszcze długo tak się spierano i szturm odwlekano, Kastor dał znać

Szymonowi, żeby spokojnie naradzał się nad sprawami nie cierpiącymi zwło-

ki, gdyż on jeszcze przez dłuższy czas będzie zwodził wodza Rzymian. Prze-

kazując taką wiadomość, równocześnie na oczach wszystkich wzywał także

opornych towarzyszy, aby przyjęli ofiarowaną mu porękę. Ale oni udając

180

oburzonych wyciągnęli174 swoje nagie miecze wysoko ponad przedpiersie

i uderzywszy w swój pancerz padli na ziemię jakby martwi. Tytus i otaczają-

cy go żołnierze zdumiewali się nad nieustraszonością owych mężów i nie

mogąc z dołu dobrze widzieć, co się naprawdę stało, pełni byli podziwu dla

ich odwagi i ubolewali nad ich losem. Tymczasem ktoś ugodził strzałą Ka-

stora koło nosa, a ów natychmiast ją wyjąwszy pokazał Tytusowi i skarżył

się, jaką mu wyrządzono krzywdę. Cezar skarcił łucznika i kazał stojącemu

obok Józefowi175 zbliżyć się doń i podać prawicę. Ten jednak odrzekł, że

w ogóle doń nie podejdzie, gdyż proszący nie mają czystych zamiarów, i na-

wet powstrzymał przyjaciół, którzy skłonni byli to uczynić. Wtedy pewien

zbieg, niejaki Eneasz, oświadczył, iż gotów jest udać się do niego. A gdy

Kastor zawołał, aby zabrano także pieniądze, które miał przy sobie, Eneasz

począł biec jeszcze szybciej i już rozpostarł nawet swoją szatę. Kastor zaś

uniósłszy głaz cisnął w niego, lecz go nie trafił, ponieważ ten się miał na

baczności, lecz zranił innego żołnierza, który także był nadbiegł. Skoro Cezar

zmiarkował, że to było zwyczajne oszustwo, uznał, iż litość na wojnie zgoła

nie popłaca, a srogie postępowanie pozostawia mniej pola dla podstępu i roz-

sierdzony tym, że tak zeń zakpiono, kazał jeszcze gwałtowniej bić helepolą.

Kiedy zaś wieża zaczęła ustępować, Kastor i towarzysze podpalili ją i wsko-

czyli przez płomienie do ukrytego pod nią przejścia, raz jeszcze utwierdzając

Rzymian w wysokim mniemaniu o swoim męstwie, ponieważ tamci przeko-

nani byli, że rzucili się w ogień.

Rozdział VIII

1. W tym właśnie miejscu Cezar wziął drugi mur w piątym dniu po

upadku pierwszego176. Skoro bowiem Żydzi zbiegli z niego, wkroczył na

czele tysiąca ciężkozbrojnych i doborowych żołnierzy, którzy stanowili jego

ochronę, do tej części Nowego Miasta177, gdzie znajdowały się sklepy z we-

łną, kuźnie i rynek odzieżowy, a do muru wiodły ukośne uliczki. Otóż gdyby

albo od razu obalił mur na znacznej przestrzeni, albo wedle prawa wojny spu-

stoszył po wejściu zajętą część miasta, to sądzę, że nie okupiłby zwycięstwa

jakąkolwiek stratą. Tymczasem Tytus, spodziewając się, że zawstydzi Ży-

dów, jeśli postąpi po ludzku, choć mógłby srodze się z nimi obejść, nie po-

szerzył wyłomu, aby zapewnić sobie w razie potrzeby łatwiejszy odwrót.

Mniemał bowiem, że ci, którym wyświadczył dobrodziejstwo, nie będą kno-

wać przeciwko niemu. Toteż po wkroczeniu nie pozwolił ani zabić kogokol-

wiek z pochwyconych, ani domów podpalać. Przyobiecał nawet powstań-

com, iż mogą bezpiecznie wyjść z miasta, jeśli chcą dalej walczyć bez nara-

żania ludu na straty178, a ludowi, że przywróci mu mienie. Szczególnie bo-

wiem leżało mu na sercu, aby ocalić miasto dla siebie, a Przybytek dla

miasta. Lud wprawdzie pragnął już dawno pójść za jego radą, lecz grupa wo-

jownicza wzięła jego ludzką życzliwość za słabość i sądziła, że Tytus tylko

dlatego wystąpił z taką propozycją, iż nie ma już dość siły, aby wziąć resztę

miasta. Tedy ludzie ci mieszkańcom zagrozili, że będą karać śmiercią każde-

go, kto by ważył się choćby wspomnieć o poddaniu, a tych, którym wyrwało

się bodaj słówko o pokoju, zabijali i ruszyli na oddziały rzymskie, które

wkroczyły. Jedni zaatakowali ich w uliczkach, drudzy z domów, a jeszcze

inni wyskoczyli poza mur przez górne bramy, co wprawiło strażników pilnu-

jących muru w taki popłoch, że rzucali się z wież i uchodzili do obozów.

Wrzawę podnieśli zarówno otoczeni pierścieniem nieprzyjaciół wewnątrz

murów, jak i ci, którzy znajdowali się po zewnętrznej stronie, lecz drżeli

o los odciętych. Żydzi, których liczba ciągle rosła i którzy mieli tę przewagę,

że znali uliczki, sporo nieprzyjaciół zranili i prąc naprzód spychali ich przed

sobą. Rzymianie nie mieli innego wyjścia jak stawiać opór, gdyż nie sposób

było zbiec przez wąski wyłom zbitą gromadą. I już zdawało się, że wszyscy,

którzy się tam wdarli, niechybnie zostaną w pień wycięci, gdyby Tytus nie

dał im pomocy. Rozstawiwszy bowiem na rogach uliczek łuczników i sam

zająwszy stanowisko, gdzie była największa ciżba, powstrzymywał nieprzy-

jaciół pociskami. U jego boku stał Domicjusz Sabinus179, mąż, który także

w tej bitwie wyróżnił się męstwem. Cezar tak długo trwał na swoim miejscu

nieustannie rażąc strzałami i nie pozwalając Żydom postąpić naprzód, dopó-

181

ki nie wycofali się wszyscy żołnierze.

2. Tak oto po wzięciu drugiego muru wyparto Rzymian, a w mieście

nowy duch wstąpił w serca zwolenników wojny, którzy po tym sukcesie na-

brali pewności siebie. Uważali bowiem, że Rzymianie nie ośmielą się drugi

raz wkroczyć do miasta i gdyby nawet to uczynili, już im teraz nie ulegną.

Ponieważ przez te zbrodnie Bóg zaciemnił ich umysły, nie baczyli ani na siły

Rzymian, które jeszcze pozostały i były nieporównanie większe od tych, któ-

re wyparto, ani na głód, który już do nich się skradał. Ciągle jeszcze można

było żywić się za cenę ogólnej nędzy i wysysać krew z miasta, lecz uczci-

wszym obywatelom już od dawna doskwierał niedostatek i niejeden ginął

z braku pożywienia. Wszelako dla powstańców zatrata ludu była po prostu

ulgą, gdyż tylko tacy w ich mniemaniu zasługiwali na ocalenie, którzy nie

chcieli nawet słyszeć o pokoju i gotowi byli życie swoje bez reszty oddać

sprawie walki z Rzymianami. Przeto radowali się z tego, że ginie masa prze-

ciwników, jakby pozbywali się jakiejś zawady180. Takie to uczucia żywili

względem ludności. A gdy Rzymianie usiłowali znowu wedrzeć się, Żydzi

odpierali ich stanąwszy w szyku bojowym i zasłaniając wyrwę własnymi cia-

łami. Przez trzy dni bronili się zaciekle, lecz w czwartym nie wytrzymali

wspaniałego szturmu Tytusa i musieli ulec w tym samym miejscu, co po-

przednio, i zbiec181. Skoro Tytus zdobył mur po raz drugi, rozkazał natych-

miast zburzyć całą północną część miasta i po umieszczeniu załóg na wie-

żach muru biegnącego na południe, obmyślał sposób szturmowania

trzeciego182.

Rozdział IX

1. Postanowił jednak na krótko przerwać działania oblężnicze i dać po-

wstańcom czas do namysłu, czy może nie zechcą się ugiąć wobec wzięcia

drugiego muru oraz z obawy przed widmem głodu, gdyż zagrabione zapasy

nie mogą im na długo wystarczyć. Czas przerwy zresztą wykorzystał w nale-

żyty sposób. Ponieważ nadszedł oznaczony dzień, w którym należało wypła-

cić żołnierzom żołd, rozkazał dowódcom sprawić wojsko w miejscu widocz-

nym dla nieprzyjaciół i każdemu żołnierzowi wyliczyć należne mu

pieniądze. Tedy żołnierze, jak to jest u nich zwyczajem, wydobyli broń ukry-

tą dotąd w skrzyniach183 i wyszli w pełnym rynsztunku, a jeźdźcy wiedli

swoje konie wspaniale ozdobione. Daleko i szeroko przestrzeń przed mia-

stem połyskiwała srebrem i złotem, a widok ten wielce podnosił na duchu

żołnierzy, a zarazem niemałym strachem napawał nieprzyjaciół. Cały bo-

wiem stary mur184 i północną część świątyni zapełniało mrowie widzów.

Gdzie spojrzeć, wszędzie dachy domów zatłoczone były ludźmi wychylają-

cymi swe głowy i nie sposób było znaleźć miejsca w mieście, gdzie nie roi-

łoby się od patrzących. Nawet najbardziej zaciekłych ogarnęło ostre przera-

żenie, kiedy patrzyli na całą armię zebraną w jednym miejscu, wspaniałą

zbroję i karne szeregi mężów185. Wydaje mi się, że ów widok także powstań-

ców skłoniłby do opamiętania się, gdyby ogrom zbrodni, których dopuścili

się względem ludu, nie odebrał im nadziei na uzyskanie przebaczenia ze stro-

ny Rzymian. Bo nawet gdyby zaprzestali walki, i tak czekała ich śmierć jako

kara za to wszystko, przeto woleli ją znaleźć raczej na polu walki. Los zaś

chciał, żeby w przepaść zagłady stoczyli się niewinni wraz z winowajcami

i całe miasto razem z buntownikami.

2. Trzeba było czterech dni, aby Rzymianie, legion po legionie, pobrali

swój żołd. W piątym dniu, gdy ze strony Żydów nie było żadnej próby podję-

cia rozmów pokojowych, Tytus podzielił legiony na dwie części i począł

wznosić wały – naprzeciwko Antonii i grobowca Jana186. Tędy zamierzał

wziąć Górne Miasto, a świątynię przez Antonię: gdyby bowiem nie miał świą-

tyni w swoim ręku, to i utrzymanie miasta nie byłoby całkiem pewne. Na obu

odcinkach budowano dwa wały (po jednym wznosił każdy legion). Zatrudnio-

nym przy robotach około grobowca przeszkadzali swoimi wypadami Idumej-

czycy i ciężkozbrojne wojsko Szymona, a żołnierzom przed Antonią ludzie

Jana i zastępy zelotów. Byli zaś o tyle w korzystniejszym położeniu, że mogli

z wyższego stanowiska walczyć ręczną bronią, ale również dlatego, że na-

uczyli się korzystać ze swoich machin187, gdyż przez codzienne ćwiczenie sto-

182

pniowo dochodzili do wprawy. Mieli zaś trzysta skorpionów i czterdzieści ba-

list, którymi Rzymianie wielce utrudniali budowę wałów. Tytus zdawał sobie

sprawę, jakie znaczenie dla niego miałoby ocalenie lub zniszczenie miasta

i pilnie prowadząc działania oblężnicze, nie przestał jednocześnie nawoływać

Żydów do opamiętania się. Łącząc więc operacje wojenne z dobrą radą i wie-

dzą, że częstokroć słowo odnosi lepszy skutek niż oręż, sam osobiście wzywał

ich do ratowania się przez poddanie niemal zdobytego już miasta, a nawet wy-

słał Józefa, by przemówił do nich w ojczystym języku188, mniemając, że

względem swego rodaka okażą większą ustępliwość.

3. Ten przeto obchodził mur dookoła, starając się trzymać poza zasię-

giem pocisków, tak jednak, żeby być słyszanym, i po wielekroć razy błagał

ich, aby mieli wzgląd na samych siebie i lud, na miasto ojczyste i świątynię

i nie okazywali im większej obojętności niż ludzie obcy. „Rzymianie – mó-

wił – choć nie są tym zainteresowani, żywią szacunek dla miejsc świętych

i dotąd powstrzymywali od nich swoje ręce, tymczasem ludzie, którzy wśród

nich wyrośli i sami tylko będą ich dziedzicami, jeśli one ocaleją, wszystko

czynią, aby je doprowadzić do zagłady. Widzą przecie, że padły już ich naj-

silniejsze mury, a jeden tylko pozostał, słabszy od tych, które wzięto. Wiedzą

też, że potędze Rzymian nikt się nie oprze, a podleganie im nie jest dla nich

niczym nowym. Jeśli zatem chwalebną jest rzeczą chwycić za oręż w obronie

wolności, to trzeba było uczynić to na samym początku. Skoro jednak już

dostali się pod ich władzę i przez długi czas zachowywali się ulegle, to dążyć

teraz do zrzucenia jarzma mogą tylko ludzie, którzy szukają śmierci i nie mi-

łują wolności189. Można wszakże pogardzać panami słabymi, lecz nie takimi,

którym podlega cały świat. Cóż bowiem zdołało ostać się przed władzą Rzy-

mian prócz okolic nie mających wartości wskutek skwaru lub mrozu? Bo

w ogóle szczęście do nich przeszło i Bóg, z którego woli władzę otrzymuje

raz jeden, raz drugi naród, jest teraz po stronie Italii190. Istnieje takie prawo

silnie zakorzenione zarówno wśród zwierząt, jak i ludzi, że musi się ustępo-

wać silniejszym i górę biorą ci, którzy władają potężniejszą bronią. Dlatego

to także przodkowie ich, którzy daleko przewyższali ich samych zaletami du-

cha i ciała i posiadaniem innych środków, musieli ulec Rzymianom, z czym

nigdy by się nie pogodzili, gdyby nie wiedzieli, że Bóg wspiera ich przeciw-

ników. Z czym jeszcze wiążą swoje nadzieje, trwając w oporze, skoro już

padła przeważająca część miasta, a sami zamknięci w środku, choćby nawet

mury ich ciągle jeszcze się trzymały, znajdują się w gorszym położeniu, niż

gdyby gród ten wzięto? Nie tajne bowiem jest Rzymianom, jaki w mieście

szaleje głód, który teraz lud wyniszcza, a niebawem dziesiątkować będzie

także zastępy walczące191. Gdyby nawet Rzymianie zaprzestali działań ob-

lężniczych i nie wkraczali do miasta z dobytymi mieczami, to i tak mają po-

śród siebie niepokonanego wroga192, który z każdą godziną staje się

groźniejszy, chyba że potrafią orężem walczyć z głodem i sami jedni na

świecie zwyciężyć jego męki. Dobrze postąpią – dodał jeszcze – jeśli

przyjdą do rozsądku, zanim spadnie na nich niepowetowana klęska, i pomy-

ślą o swoim ocaleniu, dopóki nie jest jeszcze za późno. Rzymianie bowiem

gotowi są puścić w niepamięć ich dawniejsze postępki, jeśli nie będą trwać

do końca w zuchwałym oporze. Mają to w swojej naturze, że kiedy zwycię-

żają, okazują łagodność193 i względy własnej korzyści stawiają ponad zem-

stę. Te zaś wymagają, aby nie wziąć miasta wyludnionego ani kraju zamie-

nionego w pustynię. Dlatego to jeszcze teraz Cezar wyciąga do nich prawicę.

Ale jeżeli miasto weźmie siłą, nikt nie ujdzie z życiem, a już w żadnym ra-

zie, jeśli odrzucą jego wezwanie, nawet znajdując się w tak beznadziejnym

położeniu. Że zaś rychło padnie i trzeci mur, można być tego pewnym, skoro

wzięto już dwa inne. Gdyby jednak zapora ta była nie do zdobycia, to głód

będzie walczył przeciwko nim, a na korzyść Rzymian”.

4. Kiedy Józef takim sposobem napominał ich, niejeden szydził zeń

z muru, niejeden złorzeczył mu, a niektórzy nawet obrzucali go pociskami.

A skoro nie mógł przekonać ich wywodami przemawiającymi do rozsądku,

sięgnął Józef do wydarzeń z dziejów narodu. „O nędznicy – wołał – czyż

zapomnieliście o swoich właściwych sojusznikach194 i chcecie walczyć orę-

183

żem i siłą rąk z Rzymianami? Jakiegoż to innego nieprzyjaciela pokonaliśmy

takim sposobem? Zali Bóg, stwórca nasz, kiedykolwiek nie był mścicielem

Żydów, jeśli działa im się krzywda? Czyż nie widzicie, jeśli obrócicie swoje

oczy, z jakiego miejsca prowadzicie walkę i jak potężnego znieważyliście

sprzymierzeńca? Czyż nie pamiętacie, jakich czynów dokonali z pomocą Bo-

żą wasi ojcowie i jak potężnych nieprzyjaciół naszych to święte miejsce powa-

liło w dawniejszych czasach? Drżę na samą myśl, że mam wspominać dzieła

Boże przed niegodnymi uszami. Posłuchajcie jednak, abyście wiedzieli, że to-

czycie walkę nie tylko z Rzymianami, ale i z samym Bogiem. Ongiś król egi-

pski Nechaos, zwany także Faraonem195, wkroczył był na czele nieprzebra-

nych zastępów w nasz kraj i porwał królową Sarę, matkę naszego plemienia.

Cóż tedy uczynił jej mąż, a ojciec naszego plemienia Abram? Czyliż pomścił

się na gwałcicielu orężem, mając na rozkazy trzystu osiemnastu namiestni-

ków, a każdy z nich krocie wojska? Czyż raczej nie miał tego wszystkiego za

nic bez Bożej pomocy i nie wzniósł swoich czystych rąk do tego miejsca, któ-

re wy splamiliście, i nie zjednał sobie sprzymierzeńca niezwyciężonego?

A potem czyż nie stało się tak, że odesłano królowę nietkniętą do męża już po

upływie jednej nocy, a Egipcjanin, padając na twarz przed tym miejscem, któ-

re skalaliście bratnią krwią, i drżąc przed zjawami nocnymi, nie umknął obda-

rowawszy jeszcze umiłowanych przez Boga Hebrajczyków srebrem i zło-

tem196? Mamże tu mówić o przesiedleniu się ojców naszych do Egiptu? Czyż

znosząc ucisk i podlegając obcym królom przez czterysta lat197 nie zdali się na

łaskę Boga, choć mogli bronić się orężem i siłą swoich ramion? Któż nie sły-

szał, jak to Egipt roił się od rozmaitej zwierzyny dzikiej i trapiony był wszelką

zarazą, a ziemię nawiedził nieurodzaj, jak wyschły wody Nilu i dziesięć plag

następowało po sobie, dzięki czemu ojcowie nasi mogli być wyprowadzeni ze

zbrojnym orszakiem bez rozlewu krwi i wolni od niebezpieczeństw, bo Bóg

ich wiódł jako przyszłych strażników swojej świątyni198? Albo znów czy Pale-

styna i bożek Dagon nie wzdychały gorzko, kiedy Syryjczycy porwali świętą

dla nas arkę199, czyż nie wzdychał gorzko cały naród owych rabusiów, gdy

wrzodem okryły się ich miejsca wstydliwe i wraz z pożywieniem wypływały

im wnętrzności200? Te same ręce, które porwały arkę, odniosły ją przy

dźwięku cymbałów, biciu bębnów201 i składaniu różnych ofiar dla przebłaga-

nia świętego miejsca. Za sprawą Bożą ojcowie nasi to osiągnęli, gdyż nie ucie-

kali się do oręża i siły, lecz jemu samemu sprawę pozostawili do rozstrzygnię-

cia. A czy król Asyrii Sennacherim, kiedy ściągnąwszy narody całej Azji do

swoich szeregów otoczył miasto dookoła, padł z ludzkiej ręki202? Czyż właś-

nie ręce te nie wypuściły oręża, aby się wznieść do modlitwy, i czyż anioł Bo-

ży nie poraził w ciągu jednej nocy niezliczonych zastępów? A kiedy z nasta-

niem dnia Asyryjczyk powstał i znalazł w obozie sto osiemdziesiąt pięć

tysięcy trupów, czy nie uciekał z resztą wojska przed Hebrajczykami, którzy

ani nie byli uzbrojeni, ani ich nie ścigali? Słyszeliście także o niewoli w Babi-

lonie, gdzie naród nasz spędził siedemdziesiąt lat na wygnaniu, lecz nie pod-

nosił buntu203 w imię wolności, aż Cyrus sam im ją dał dla okazania czci Bo-

gu. Tedy zostali przez niego uwolnieni i znów poczęli czcić w swojej świątyni

swego sprzymierzeńca, Boga204. Krótko mówiąc, nie ma przykładu, aby nasi

przodkowie odnieśli jakieś zwycięstwo orężem albo doznali niepowodzenia

bez oręża, powierzając swoją sprawę Bogu. Jeśli pozostali spokojnie na miej-

scu, zwyciężali podług woli ich Sędziego, a jeśli wdawali się w walkę, zawsze

ponosili klęskę. Tak samo, kiedy król babiloński oblegał to miasto, a nasz król

Sedecjasz wydał mu bitwę, nie zważając na prorocze przestrogi Jeremiasza,

sam dostał się do niewoli i musiał własnymi oczami oglądać miasto i Przyby-

tek zrównane z ziemią205. A przecież o ile bardziej umiarkowany był ów mo-

narcha od waszych przywódców, a podległy mu lud od was samych. I chociaż

Jeremiasz głośno przepowiadał, że ściągnęli na siebie gniew Boga, ponieważ

zgrzeszyli przeciwko niemu, a jeśli nie poddadzą miasta, dostaną się do nie-

woli, to jednak ani król, ani lud nie ukarali go za to śmiercią. Atoli wy – że

pominę już to, co dzieje się w mieście, bo nie potrafię należycie opisać wa-

szych gwałtów – kiedy nakłaniam was do ocalenia swoich głów, złorzeczycie

mi i miotacie na mnie pociski, a kiedy przypomina się wam wasze postępki,

184

wpadacie w złość i nawet wzmianki o tym, co każdego dnia popełniacie,

znieść nie możecie. Albo jeszcze inny przykład. Kiedy Antioch o przydomku

Epifanes oblegał miasto i dopuścił się srogiej zniewagi Bóstwa, przodkowie

nasi wystąpili zbrojnie przeciw niemu, lecz w bitwie zostali w pień wycięci,

miasto ograbione przez nieprzyjaciół, a święte miejsce przez trzy lata i sześć

miesięcy pozostawało opustoszałe206. Ale po cóż mam tu przytaczać dalsze

przykłady? Cóż to sprawiło, że Rzymianie wystąpili zbrojnie przeciwko na-

szemu narodowi? Czyż nie bezbożność mieszkańców? Kiedy to zaczęła się

nasza niewola? Czy nie od wojny domowej przodków naszych, kiedy to sza-

leństwo Arystobula i Hirkana207 i ich wzajemne niesnaski sprowadziły Pom-

pejusza, a Bóg oddał pod władzę Rzymian tych, którzy niegodni byli wolno-

ści? I oto musieli poddać się po trzech miesiącach oblężenia208, choć nie

zgrzeszyli tak ciężko przeciwko świętemu miejscu i prawom, jak wy, i mieli

większe środki do prowadzenia wojny. Czyż nie pamiętamy, jaki los spotkał

Antygona, syna Arystobula, za panowania którego Bóg znów ukarał wystę-

pny lud zajęciem miasta? Wtedy Herod, syn Antypatra, sprowadził Sosju-

sza, a Sosjusz wojsko rzymskie. I tak okrążeni i oblegani przez sześć mie-

sięcy209 Żydzi za karę za grzechy musieli w końcu poddać się i miasto

wydać na łup nieprzyjaciół. Tak to nigdy naród nie mógł pokładać swoich

nadziei w sile oręża, a wojna zawsze łączyła się z klęską. Myślę, że ci, któ-

rzy mają w swym ręku miejsca święte, powinni zdać się we wszystkim na

sąd Boga i kiedy zjednają sobie najwyższego Sędziego, wzgardzić pomocą

ludzkiej ręki. A wy jakich to dokonujecie czynów, które Prawodawca210

błogosławił, a jakich jeszcze nie popełniliście, które on przeklął? O ile bar-

dziej bezbożni jesteście od tych, którzy ponieśli klęski w przeszłości211!

Wam nie wystarczają już tajemne grzechy – mam na myśli kradzieże, zdra-

dy, cudzołóstwo – ale staracie się jeden drugiego prześcignąć w grabie-

żach i mordach, odkrywacie nowe i niezwykłe drogi występku. Świątynia

stała się zbiornikiem wszystkiego zła i rękoma bratnimi zostało splamione

święte miejsce, któremu Rzymianie z daleka212 cześć oddawali i niejeden

obyczaj własnego narodu przekroczyli dla poszanowania waszego prawa.

I po tym wszystkim oczekujecie, że On, tak znieważony, będzie waszym

sprzymierzeńcem? Zaiste, jakże prawymi błagalnikami jesteście i z jak czy-

stymi rękami zwracacie się do waszego wspomożyciela! Ale czy król wasz

takie miał ręce, błagając o pomoc przeciwko Asyryjczykowi213, kiedy Bóg

w ciągu jednej nocy wytracił owo potężne wojsko? I czy postępowanie

Rzymian może być przyrównywane do postępków Asyryjczyka, żebyście

wy także mogli liczyć na podobną obronę? Czy nie wziął on okupu od na-

szego króla, aby nie złupić miasta? I czy potem, depcząc przysięgi, nie po-

wrócił, aby Przybytek oddać na pastwę płomieni? Rzymianie natomiast do-

magają się tylko zwyczajnej daniny, którą ich ojcom płacili nasi ojcowie.

A kiedy ją otrzymają, ani miasta nie ograbią, ani miejsc świętych nie tkną,

ale zapewnią wam wszystko inne, wolność waszym rodzinom, swobodne

korzystanie z własnego mienia i poszanowanie waszych praw świętych.

Tylko szalony może oczekiwać, że Bóg tak samo postąpi ze sprawiedliwym,

jak i z niesprawiedliwym214. Wie On też, jak natychmiast pomstę wywrzeć,

gdy zajdzie potrzeba. Tak właśnie zniszczył Asyryjczyków już w pierwszą

noc po rozłożeniu się obozem przed miastem. Gdyby ostatnimi czasy wedle

sądu Bożego i nasz naród zasłużył na wolność, a Rzymianie na karę, od ra-

zu obróciłby na nich karzącą rękę jak na Asyryjczyków, kiedy Pompejusz

wmieszał się w sprawy naszego narodu albo kiedy po nim przyszedł So-

sjusz, albo kiedy Wespazjan pustoszył Galileę i wreszcie teraz, kiedy Tytus

zbliżył się do bram miasta. A jednak ani Magnus215, ani Sosjusz nie doznali

niczego złego i miasto zajęli szturmem, Wespazjan w czasie wojny z wami

tron monarszy osiągnął, a dla Tytusa jeszcze obficiej biją źródła, które

przedtem dla was wyschły. Zanim on przybył, wyschło, jak wiecie, źródło

Siloe i wszystkie inne pod miastem, tak że wodę musiano kupować na am-

fory216. Teraz jednak dostarczają jej nieprzyjaciołom waszym w takiej obfi-

tości, że starcza jej nie tylko dla nich i dla zwierząt, ale i do zraszania ogro-

dów217. Cudu takiego doświadczono już i dawniej podczas upadku miasta,

185

kiedy najechał je wspomniany już Babilończyk218, który zajął i spalił je

wraz z Przybytkiem, choć Żydzi nie mieli, jak sądzę, w owym czasie na su-

mieniu takich przestępstw jak wy. Jestem pewien, że Bóstwo uszło ze świę-

tych miejsc i stanęło po stronie tych, z którymi teraz wojnę prowadzicie219.

Jeśli mąż prawy opuszcza występny dom i z odrazą patrzy na jego miesz-

kańców, to czy sądzicie, że Bóg, który widzi wszystkie rzeczy tajemne i sły-

szy to, co jest osłonięte milczeniem, jeszcze pozostaje w swoim splugawio-

nym grzechem Przybytku? Cóż zresztą jest jeszcze u was utrzymane

w milczeniu albo ukryte? Co jeszcze nie stało się wiadome wrogom? Cheł-

picie się gwałceniem prawa i co dzień idziecie z sobą w zawody, kto okaże

się gorszym, popisując się występkiem jak cnotą. Jest jednak jeszcze dla

was droga ocalenia – od was to zależy. Bóstwo da się łatwo przebłagać,

jeśli wyznacie swoją winę i okażecie skruchę. O mężowie o sercach z żela-

za, odrzućcie zbroję! Zlitujcie się nad miastem ojczystym już walącym się

w gruzy. Obróćcie się dookoła i spójrzcie, jakie wspaniałości, jakie miasto,

jaką świątynię i jakie dary od licznych narodów chcecie wydać na zniszcze-

nie. Któż chciałby pod to wszystko ogień podłożyć? Któż pragnąłby, aby to

na zawsze przestało istnieć? I cóż jest od tego godniejsze ocalenia, o wy

ludzie bez litości i bardziej od kamienia nieczuli! I jeśli nie potraficie na to

patrzeć czułym okiem, to miejcie przynajmniej litość dla waszych rodzin;

niech każdy stawi sobie przed oczy los swoich dzieci, żony i rodziców, któ-

rzy niebawem padną ofiarą albo głodu, albo wojny. Wiem, że niebezpie-

czeństwo zawisło także nad moją matką, żoną i wielce poważaną rodziną

i z dawien dawna znanym rodem220 i może wydaje się wam, że dlatego

udzielam takiej rady. Zabijcie ich więc, weźcie krew moją jako cenę za wa-

sze ocalenie221.I ja gotów jestem oddać życie swoje, jeśli śmierć moja przy-

wiedzie was do opamiętania się”.

Rozdział X

1. Chociaż Józef wołał tak do nich ze łzami w oczach, powstańcy ani myśleli

ustąpić, ani nie uważali, że po zmianie postępowania będą mogli czuć się

bezpiecznie. Wśród ludu natomiast szerzyło się zbiegowisko. Jedni sprzedawali po

byle jakiej cenie swoje majątki, drudzy najcenniejsze klejnoty i otrzymywane za to

złote monety połykali222, aby rozbójnicy nie mogli

ich wykryć. Potem zbiegłszy do Rzymian mogli po wydaleniu ich z siebie

zupełnie nieźle opędzać swoje potrzeby. Tytus bowiem przeważnie pozwalał

im rozchodzić się po kraju, gdzie kto pragnął, i już to samo, że mogli wyzwo-

lić się od potworności życia w mieście, nie stając się przy tym niewolnikami

Rzymian, coraz więcej ludzi pobudzało do zbiegowiska. Ale ludzie Jana

i Szymona kazali wszędzie z większą gorliwością czuwać nad tym, aby niko-

mu nie udało się uciec, niż nad tym, żeby Rzymianie nie wtargnęli do miasta,

i jeśli na kogoś padał choć cień podejrzenia, natychmiast karano go śmiercią.

2. Zamożnych smutny los czekał także wtedy, gdy pozostawali na miej-

scu. Dla majątku można było zgładzić pod pozorem zbiegostwa kogokolwiek

się chciało. Wściekłość powstańców rosła wraz z potęgującym się głodem

i obie te plagi srożyły się z dnia na dzień coraz bardziej. Ponieważ nigdzie

nie można było otwarcie zboża dostać223, wdzierali się do mieszkań, które

przeszukiwali, a jeśli coś znaleźli, znęcali się nad mieszkańcami, że nie

chcieli się przyznać; jeśli znów nie znaleźli niczego, katowali ich za to, że

swoje zapasy zbyt chytrze ukryli. Wskazówką dla nich, czy ktoś ma jeszcze

żywność, czy nie, był po prostu jego wygląd fizyczny: ci, którzy byli jeszcze

przy siłach, musieli mieć – ich zdaniem – niezłe zapasy żywności, a wynę-

dzniałych pozostawiono w spokoju, ponieważ uważano, że nie ma sensu ich

zabijać, skoro i tak rychło pomrą w nędzy. Wielu potajemnie oddawało ma-

jątki za jedną miarę pszenicy, jeśli to byli ludzie zamożni, a jęczmienia, jeśli

należeli do uboższych. Następnie zamykali się w najbardziej skrytych kątach

swoich domów, gdzie jedni, którym doskwierał okropny głód, zjadali surowe

zboże, inni piekli chleb w miarę jak okoliczności i strach na to pozwalały.

Nigdzie nie stawiano przed sobą stołu, a wybierano z ognia na wpół surowe

pożywienie i połykano kawałkami.

3. Było to pożywienie, że aż litość brała i płakać się chciało, gdy się

186

widziało, jak silniejsi mieli w bród wszystkiego, a słabszym pozostało jedy-

nie głośno zawodzić. Głód przytłumia wszystkie uczucia ludzkie, ale żadne-

go tak zupełnie nie wyniszcza jak uczucie wstydu. Co kiedy indziej uchodzi-

ło za godne poszanowania, od tego wówczas odwracano się z pogardą. Z ust

sobie wyrywano pożywienie – żony mężom, dzieci ojcom i – co najokro-

pniejsze – matki niemowlętom; te nie wahały się nawet swoim najukochań-

szym istotom, które mdlały w ich ramionach z wycieńczenia, odbierać od ust

ostatnich życiodajnych kropli224. Ale choć tak nędznie się żywili, i tak nie

mogli pozostać w ukryciu, gdyż [powstańcy225] wszędzie węszyli, aby i te

resztki im wydrzeć. Jeśli tylko spostrzegli jakiś dom zamknięty, był to dla

nich znak, że coś tam ludzie spożywają. Natychmiast wyważali drzwi i wpa-

dając do środka, niemal z gardła ludziom kęsy wyrywali. Starców, którzy

kurczowo trzymali swoje pożywienie, bili, a niewiasty wlekli za włosy, jeśli

coś chciały ukryć w swych dłoniach. Nie było litości ani dla siwizny, ani dla

małych dzieci. Te podnosili, ciągnąc za kęs, którego się trzymały, i potrząsali

nimi, dopóki nie upadły na ziemię. A jeśli poniektórzy zdążyli przed ich naj-

ściem połknąć to, co chciano zrabować, o wiele srożej się z nimi obchodzili,

jakby mścili się za wyrządzenie im krzywdy. Przy poszukiwaniu żywności

wymyślali okropne tortury: ziarna grochu wpychali nieszczęśnikom do dróg

moczowych i wbijali im ostre kołki w tylne części ciała. Ciarki przechodziły

już nawet przy słuchaniu tego, co musiano znosić, aby wskazać jeden boche-

nek chleba albo zdradzić garść ukrytej kaszy jęczmiennej. Oprawcy jednak

nie cierpieli głodu i ich okrucieństwo nie byłoby tak odrażające, gdyby jesz-

cze tłumaczyła je konieczność, ale oni szaleństwo swoje tak traktowali, jakby

uprawiali zwykłe ćwiczenia gimnastyczne, a zapasy gromadzili z myślą

o przyszłości226. A jeśli niektórym udało się pod osłoną nocy podpełznąć pod

straże rzymskie, aby uzbierać nieco dzikich jarzyn i ziół i już wydawało się,

że uszli przed okiem nieprzyjaciół, chwytano ich i odbierano im wszystko, co

z sobą nieśli. I choć nieraz błagali ich i zaklinali na straszne imię Boże, aby

im zwrócili przynajmniej część tego, co zebrali z narażeniem własnego ży-

cia, nie pozostawiali ni odrobiny. Mogli tylko cieszyć się, że skończyło się to

obrabowaniem ich, a nie śmiercią.

4. Takie to okropności musiała znosić uboższa ludność ze strony żoł-

nierzy straży przybocznej, natomiast mężów wybitniejszych i zamożnych

wleczono przed samych tyranów. Tutaj posyłano na stracenie jednych wsku-

tek fałszywego oskarżenia o spiskowanie, innych za rzekomą chęć wydania

miasta Rzymianom. Najprostszym sposobem było podstawienie donosiciela,

który poświadczał, jakoby chcieli zbiec. Kogo ograbił Szymon, tego posyła-

no do Jana, a którego Jan obrabował, przejmował z kolei Szymon227.I tak

niejako przepijali do siebie krwią obywateli i dzielili się między sobą zwło-

kami nieszczęsnych ofiar228. Gdy chodziło o władzę, obaj zwalczali się wza-

jemnie, lecz w popełnieniu zbrodni byli jednej myśli. Jeśli bowiem jeden

z nich nie pozwolił drugiemu współuczestniczyć w owocach jego zbrodni

popełnionych na obcych229, był w oczach tamtego samolubnym łajdakiem,

a jeśli któryś z nich nie brał udziału w jakimś okrucieństwie, bolał nad tym,

jakby go ominęła jakaś przyjemność.

5. Nie sposób dokładnie opisać popełnionego przez nich bezprawia, ale

można by rzec krótko, że żadne inne miasto nie przeszło przez piekło takiego

cierpienia ani jak świat światem nie było bardziej zbrodniczego pokolenia.

W końcu szydzili nawet z plemienia hebrajskiego, aby wydać się mniej bez-

bożnymi, jakby ich wykroczenia odnosiły się tylko do obcych, lecz tym spo-

sobem tylko przyznali się – co odpowiadało prawdzie – że są niewolnika-

mi, motłochem, bękartami i szumowinami narodu. Oni to przywiedli miasto

do zguby, a Rzymian wbrew ich woli zmusili do zapisania tego tak żałosnego

triumfu na swoje konto, to oni niemalże nie zanieśli do Przybytku ognia, któ-

ry zresztą nie chciał płonąc230. Zaiste, kiedy patrzyli z Górnego Miasta, jak

trawił go pożar, nie ścisnęło się serce ani łzy oko nie uroniło, choć nawet

u Rzymian zauważono oznaki wzruszenia. Ale o tym szczegółowo opowie-

my później w odpowiednim miejscu, kiedy zajmiemy się tymi wypadkami.

Rozdział XI

187

1. Tymczasem u Tytusa roboty przy wałach żwawo posuwały się na-

przód, choć z muru żołnierzom jego zadawano znaczne straty. Wódz nadto

wysłał oddział jazdy z rozkazem czatowania na Żydów, którzy wychodzili

z miasta na poszukiwanie żywności w wąwozach. Między nimi byli także

niektórzy wojownicy, którym nie wystarczały zrabowane zapasy, lecz prze-

ważnie czyniła to biedota z ludu, którą od zbiegostwa powstrzymywała jedy-

nie obawa o los swoich krewnych. Ludzie ci nie mogli przecież spodziewać

się, że jeśliby uciekali z żonami i dziećmi, to uda im się zmylić czujność po-

wstańców, z drugiej strony trudno im było pogodzić się z myślą pozostawie-

nia ich w rękach rozbójników, aby za nich poszli na śmierć. Pomimo wszys-

tko głód ośmielał ich do takich ucieczek i jeśli udało się ujść z miasta

niepostrzeżenie, to jeszcze wisiała nad nimi groźba dostania się w ręce nie-

przyjaciół. I kiedy ich przyłapano, z konieczności musieli bronić się, a po

walce wydawało się za późno prosić o łaskę. Tedy chłostano ich i poddawa-

no przed śmiercią różnym torturom, a w końcu rozpinano na krzyżu na

wprost muru 231. Tytus ubolewał nad ich losem – codziennie chwytano ta-

kich pięciuset, a niekiedy i więcej – lecz z drugiej strony zdawał sobie spra-

wę, że nie byłoby rzeczą bezpieczną puszczać wolno pojmanych w walce,

a pilnować takie mnóstwo ludzi znaczyłoby właściwie wziąć pod straż sa-

mych strażników. Lecz jeśli nie zabronił przybijania do krzyża, to przede

wszystkim dlatego, iż spodziewał się, że widok ten może skłonić Żydów do

poddania się, bo jeśli tego nie uczynią, spotka ich taki sam los. Zionąc złością

i nienawiścią, żołnierze nawet dla zabawy przybijali pochwyconych do krzy-

ża w różnych położeniach, a było ich tak wielu, że miejsca brakowało na

krzyże, a krzyżów do rozpinania ciał.

2. Powstańców nie tylko nie zmiękczył ten przerażający widok, lecz prze-

ciwnie, dał im sposobność do zbałamucenia pozostałej ludności. Przywlókłszy

na mur krewnych owych zbiegów oraz mieszkańców, którzy opowiadali się za

ugodą, pokazywali im stamtąd, jaki los spotkał szukających schronienia u Rzy-

mian, a przy tym wmawiali w nich, że pojmani byli błagalnikami, a nie jeńcami

wojennymi. Odstręczało to od zbiegostwa niejednego, który nosił się z takim

zamiarem, dopóki nie wyszła na jaw prawda. Ale byli i tacy, którzy natychmiast

zbiegli, choć czekała ich niechybna kara, uważając śmierć z ręki nieprzyjaciół

za ulgę w porównaniu z udrękami głodu. Tytus rozkazał wielu pochwyconym

obciąć ręce, aby ich nie brano za zbiegów i z powodu okaleczenia darzono

większym zaufaniem, po czym wysłał ich z powrotem do Szymona i Jana. Tym

sposobem wzywał ich, aby wreszcie zaniechali oporu i nie zmuszali go do zbu-

rzenia miasta, lecz zmieniając jeszcze w ostatniej chwili swoje nastawienie ura-

towali siebie, wspaniałe miasto ojczyste i Przybytek, który przecież stać będzie

tylko dla nich samych w przyszłości232. Równocześnie obchodząc wały naglił

pracujących żołnierzy, jakby chciał niebawem słowa swoje potwierdzić czyna-

mi. W odpowiedzi na to Żydzi złorzeczyli z muru Cezarowi i jego ojcu i wołali,

że gardzą śmiercią, albowiem honor nakazuje im raczej ją wybrać niż niewolę;

będą się starać czynić Rzymianom wszelkie możliwe przeszkody do ostatniego

tchu w piersiach: ludziom, którzy według jego własnych słów skazani są na za-

gładę, nie zależy na mieście ojczystym, a świat jest lepszym przybytkiem Bo-

żym od tego [jeśli ma on ulec zniszczeniu], ale i on zostanie ocalony przez tego,

który w nim mieszka: Jego mając za swojego sprzymierzeńca mogą nic sobie

nie robić z wszelkich pogróżek, od których daleko jeszcze do czynów, bo Bóg

jeden tylko może rozstrzygnąć, jaki będzie ostateczny koniec. Tak wykrzykiwa-

li, nie szczędząc przy tym obelg.

3. Tymczasem zjawił się także Antioch Epifanes233, wiodąc z sobą

oprócz znacznego zastępu ciężkozbrojnych także swoją straż przyboczną,

zwaną Macedończykami. Wszyscy byli jednego wieku, wysocy, ledwie wy-

rośli z lat chłopięcych, uzbrojeni i wyćwiczeni na sposób macedoński, od

czego wzięli swoją nazwę, choć w rzeczywistości przeważnie nie łączyły ich

więzy krwi z tym narodem. Otóż ze wszystkich monarchów podległych wła-

dzy Rzymian największej pomyślności zażywał król Kommageny234 dopóki

nie zakosztował kaprysu losu. I na nim pod starość sprawdziła się słuszność

twierdzenia, że nikogo przed śmiercią nie można nazwać szczęśliwym235.

188

Jeszcze kiedy sam stał u szczytu powodzenia, przybył jego syn i począł się

dziwić, czemu to Rzymianie ociągają się ze szturmowaniem muru. Był on

z natury walecznym i śmiałym mężem o tak niepospolitej sile, że rzadko

zdarzało się, aby nie powiodło się jego zuchwałe przedsięwzięcie. Kiedy Ty-

tus odparł z uśmiechem: „droga wolna236″, Antioch natychmiast ruszył ze

swoimi Macedończykami na mur. Sam jako mąż silny i doświadczony umiał

uchronić się przed pociskami Żydów, rażąc ich strzałami, lecz jego młodzi

towarzysze wszyscy z nielicznymi wyjątkami padali ich ofiarą. Pragnąc po-

zostać wiernymi swemu przyrzeczeniu, z uporem walczyli dalej. W końcu

wycofali się przeważnie okryci ranami, przyznając w duchu, że i prawdziwi

Macedończycy, jeśli chcą zwyciężyć, muszą mieć szczęście Aleksandra.

4. Rzymianie z trudem ukończyli sypanie wałów – zaczęto je dwuna-

stego dnia miesiąca Artemizjos – dopiero w dwudziestym dziewiątym, czyli

po siedemnastu dniach nieprzerwanej pracy237. Wszystkie cztery bowiem by-

ły niezwykle wysokie. Jeden wzniósł legion piąty naprzeciwko Antonii,

w środku tak zwanej sadzawki Strution238, drugi – legion dwunasty około

dwadzieścia łokci dalej, legion dziesiąty wykonał swoje dzieło w znacznym

oddaleniu od nich na stronie północnej i naprzeciw sadzawki zwanej Amyg-

dalon239, a o jakieś trzydzieści łokci dalej od niego wzniósł swój wał przy

grobowcu arcykapłana240 legion piętnasty. Już nawet wprowadzono na nie

machiny, gdy tymczasem Jan podkopał się od wewnątrz, poczynając od An-

tonii aż do wałów, podpierając podziemne przejścia palami, tak że całe dzieło

Rzymian na nich zawisło241. Ściągnąwszy do środka drzewo posmarowane

smołą i asfaltem, podłożył pod nie ogień. Skoro płomień objął pale, ziemia

nad podkopem od razu zapadła się i wały z wielkim hukiem runęły do środ-

ka. Najpierw wzbiła się gęsta chmura kurzu i dymu, gdyż ogień ledwo tlił się

pod rumowiskiem, lecz kiedy na dobre jął się zapadniętego drzewa, wybuch-

nął jasnym płomieniem. To niespodziewane zdarzenie jakby poraziło Rzy-

mian i kiedy pojęli cały podstęp, wielce upadli na duchu. W chwili, gdy już

pewni byli zwycięstwa, to, co się stało, podcięło ich wiarę w powodzenie na

przyszłość. Walczyć z ogniem wydało im się rzeczą bezcelową, bo choć na-

wet ugaszono go, już i tak wały leżały w gruzach.

5. Dwa dni później ludzie Szymona dokonali napadu także na dwa in-

ne wały, ponieważ Rzymianie ustawili na nich helepole, którymi jęli mocno

bić w mur. Niejaki Tefteos242 z galilejskiego miasta Garis i Magassar, kró-

lewski sługa Mariammy243, wraz z pewnym Adiabeńczykiem, synem Naba-

tajosa nazywanym z powodu nieszczęśliwego wypadku także Agiras, co się

tłumaczy „kulawy”, wziąwszy pochodnie pobiegli co sił na machiny.

W ciągu całej tej wojny nie wyszedł z miasta wojownik odważniejszy

i większy postrach budzący od owych mężów. Wybiegli oni na tłum prze-

ciwników, jakby szli do przyjaciół, i bez żadnego wahania i kluczenia prze-

darli się przez sam środek wroga i podłożyli ogień pod machiny. I choć

zewsząd padały na nich pociski i odpierano ich mieczami, nie cofnęli się

przed żadnym niebezpieczeństwem, dopóki machiny nie stanęły w ogniu.

Dopiero gdy buchnął płomień, Rzymianie wybiegli z obozów na pomoc,

lecz Żydzi z muru zamknęli im drogę, a z tymi, którzy chcieli ogień gasić,

zwarli się w walce wręcz, zupełnie nie bacząc na to, jaki los spotka ich sa-

mych. Gdy tedy Rzymianie wyciągali z ognia helepole, nad którymi już

płonęły plecionki, Żydzi przedzierali się nawet przez płomienie i nie chcąc

dopuścić do zabrania taranów, chwytali za rozpalone żelazo. Od machin

ogień z kolei począł przerzucać się na wały, zanim obrońcy mogli temu

przeszkodzić. Tymczasem Rzymianie widząc, że zewsząd otaczają ich pło-

mienie, stracili nadzieję uratowania urządzeń oblężniczych i poczęli cofać

się do obozów. Żydzi, których liczba rosła dzięki stale przybywającym po-

siłkom z miasta, zawzięcie ich ścigali. Zachęceni powodzeniem i owładnię-

ci dzikim gniewem dotarli aż do umocnień obozowych i nawet wdali się

w bój ze strażami. Rzymianie bowiem stawiają przed obozem oddział woj-

ska, który co pewien czas zmieniają. Obowiązuje w nich surowe prawo,

wedle którego każdego, kto by dla jakiejkolwiek przyczyny opuścił swoje

stanowisko, karze się śmiercią244. Przeto ludzie ci woleli zginąć mężnie jak

189

żołnierze niż jako skazańcy i trwali na posterunku. Wielu nawet z tych, któ-

rzy już uciekli, zawstydzeni rozpaczliwą walką swoich towarzyszy, zawró-

cili z drogi. A skoro rozmieścili na wałach skorpiony, powstrzymali tłum,

który wybiegał z bram miasta nie pomyślawszy ani o swoim bezpieczeń-

stwie, ani o żadnej osłonie. Żydzi bowiem wdawali się w walkę wręcz

z każdym, kogo napotkali, szli ślepo na ostrza włóczni i samymi ciałami

powalali wrogów. Lecz przewagę swoją zawdzięczali nie tyle zadawaniu

ciosów, ile raczej swojej brawurze, a Rzymianie więcej ustępowali przed

ich szaleńczą śmiałością niż wskutek ponoszonych strat.

6. Tymczasem Tytus powrócił już spod Antonii, dokąd oddalił się

w celu wyszukania miejsca do budowy nowych wałów, i ostro skarcił żoł-

nierzy za to, że teraz, kiedy sami wzięli mury nieprzyjaciół, swoje szańce

wystawili na niebezpieczeństwo i znaleźli się w roli obleganych, wypuści-

wszy na siebie Żydów niejako z więzienia. Następnie sam, stanąwszy na

czele doborowych żołnierzy, zaszedł nieprzyjaciół z boku. Ci, chociaż na-

cierano na nich od czoła, obrócili się przeciw niemu i stawiali opór.

W zgiełku bitewnym kurz przesłaniał oczy, a krzyk rozdzierał uszy i nie

można było zgoła rozpoznać, kto wróg, a kto przyjaciel. Żydzi ciągle trzy-

mali się nie tyle dzięki męstwu, ile wskutek zwątpienia w ocalenie. Rzy-

mianom natomiast sił dodawała myśl o sławie i blasku oręża oraz widok

walczącego w pierwszej linii Cezara. Uniesieni szałem bitewnym w końcu,

wydaje mi się, wybiliby do nogi cały tłum Żydów, gdyby ci nie wycofali

się w porę do miasta widząc, jaki bitwa bierze obrót. Po zniszczeniu wałów

Rzymianie bardzo upadli na duchu, gdy owoc tak długotrwałego trudu stra-

cili w ciągu jednej godziny. Wielu już nawet zwątpiło, czy miasto kiedy-

kolwiek można będzie wziąć przy pomocy zwykłych machin.

Rozdział XII

1. Tedy Tytus odbył z dowódcami naradę. Gorętsi uważali, że trzeba

użyć wszystkich sił i próbować wziąć mur szturmem. Dotąd bowiem –

mówili – walczono z Żydami tylko pewnymi oddziałami, a jeśli ruszą na

nich całą swoją potęgą, to oni nie wytrzymają uderzenia, gdyż po prostu

zasypie ich lawina pocisków. Co do przezorniejszych, to jedni radzili na

nowo usypać wały, drudzy dać sobie z tym spokój, lecz opasać miasto woj-

skiem i strzec tylko, kędy mogliby wychodzić i zaopatrywać się w żyw-

ność, skazując w ten sposób miasto na głód, a nie wdawać się w bezpośred-

nie boje z nieprzyjaciółmi. Trudno bowiem walczyć z ludźmi, którzy

pogrążeni są w rozpaczy i modlą się, aby paść od miecza, gdyż inaczej cze-

ka ich jeszcze gorszy los. Sam Tytus był zdania, że nie godzi się stać z tak

wielkim wojskiem zupełnie bezczynnie, ale nie warto też potykać się z ty-

mi, którzy i tak się wzajemnie wytępią; wzniesienie wałów nie wydało mu

się rzeczą łatwą z braku drzewa, a jeszcze trudniejszą pilnowanie dróg wyj-

ścia. Otoczenie bowiem miasta wojskiem przy takiej jego rozległości i trud-

nym położeniu nie jest wcale proste, a przy tym wystawiłoby ich na

niebezpieczeństwo wypadów nieprzyjacielskich. A jeśli pilnować tylko

znanych przejść, Żydzi zmuszeni koniecznością i przy swojej znajomości

miejsca znajdą sobie ukryte drogi. Jeśli udawałoby się im nieco żywności

potajemnie przemycać, obleganie bardzo się przedłuży. Obawiał się też, że

zbyt długa zwłoka przyćmi blask jego sukcesu. Z czasem wprawdzie da się

wszystko osiągnąć, lecz do sławy wiedzie tylko szybkie działanie. A jeśliby

chcieć połączyć pośpiech z bezpieczeństwem, to trzeba otoczyć murem ca-

łe miasto. Jedynie bowiem takim sposobem odetnie wszystkie drogi wyjścia

i Żydzi albo stracą wszelką nadzieję i miasto poddadzą, albo wycieńczeni

głodem łatwo dadzą się pokonać. Sam245 zresztą nie myśli siedzieć z zało-

żonymi rękoma, lecz zajmie się budową nowych wałów, kiedy już osłabieni

nieprzyjaciele nie będą w stanie czynić przeszkód. Jeśli zaś komuś to

przedsięwzięcie wydałoby się zbyt wielkie i trudne do wykonania, to ten

niechaj pomyśli, że ani Rzymianom nie przystoi podejmować zadań mier-

nych, ani też nikomu246 tak łatwo nie przychodzi osiągnąć jakiejś wielkiej

rzeczy bez mozołu.

2. Skoro tymi słowy przekonał dowódców, rozkazał wojskom wyzna-

190

czyć odpowiednie prace. Wtedy jakiś nieziemski zapał ogarnął żołnierzy.

Gdy podzielono między siebie obwód miasta, w zawody z sobą szły nie tyl-

ko legiony, ale i przynależne do nich oddziały, zwykły żołnierz starał się

przypodobać dziesiętnikowi247, dziesiętnik setnikowi, ten trybunowi, ambi-

cją zaś trybunów było zasłużyć na pochwałę wodzów, a o współzawodnic-

twie tych ostatnich rozstrzygnął sam Cezar. Każdego dnia bowiem

osobiście czynił obchód i raz po raz doglądał robót. Zaczynając od obozu

Asyryjczyków248, gdzie on sam stał, poprowadził mur do dolnej części No-

wego Miasta, stąd przez Cedron do Góry Oliwnej i następnie skierował go

na południe i obwiódł nim górę aż do skały zwanej Peristereon i do przyle-

głego wzgórza, które wznosi się nad doliną przy źródle Siloe249. Stąd mur

zakręcał na zachód i schodził do doliny tego źródła. Poza nim wstępował

w górę koło grobowca arcykapłana Ananosa250 i obejmował górę, gdzie

niegdyś obozował Pompejusz251, kierował się ku północy i dochodził aż do

pewnej wsi zwanej Domem Grochu, a potem biegł około grobowca Heroda

i znowu łączył się od wschodu z jego własnym obozem, skąd brał początek.

Mur miał długości trzydzieści dziewięć stadiów i do jego zewnętrznej stro-

ny dobudowano trzynaście strażnic253, których obwód wynosił łącznie dzie-

sięć stadiów. Całość zbudowano w ciągu trzech dni i dzieło, które mogłoby

zająć długie miesiące, wykonano z niewiarygodną szybkością. Skoro Tytus

zamknął miasto murem i rozstawił w strażnicach załogi, w czasie pierwszej

straży nocnej sam czynił obchód i wszystkiego doglądał, w drugiej zadanie

to powierzył Aleksandrowi254, a co do trzeciej to los ciągnęli dowódcy le-

gionów. Wartownicy także losowali między sobą godziny snu i przez całą

noc obchodzili odcinki między strażnicami255.

3. Wraz z odcięciem dróg wyjścia odebrano Żydom wszelką nadzieję

ratunku, a głód coraz silniej zaciskał swe szpony, pożerając lud całymi do-

mami i rodzinami. Na dachach pełno było wychudłych niewiast i dzieci,

a na ulicach zwłok starców. Opuchnięci z głodu chłopcy i młodzieńcy snuli

się jak widma po placach i padali, gdzie kogo śmierć zastała. Wskutek wy-

cieńczenia ludzie nie mieli dość sił, aby pochować krewnych, a jeśli ktoś

jeszcze jakoś trzymał się, odstraszało go od tego nieprzebrane mnóstwo tru-

pów i niepewność, co się z nim samym stanie. Niejeden bowiem padał mar-

twy, kiedy sam grzebał innych, niejeden zaś szedł do swojego grobu256,

zanim dosięgnął go własny los. Nikt nie ronił łez nad umarłymi ani nikt nie

podnosił lamentu, gdyż głód stłumił wszelkie uczucia. Z suchymi oczyma

i z wykrzywionymi z bólu ustami konający w mękach patrzyli na tych, któ-

rzy już przed nimi poszli na spoczynek. Miasto zaległo głębokie milczenie,

w nocy królowała śmierć, lecz straszniejsi jeszcze byli rozbójnicy. Wpada-

jąc do domów niczym rabusie grobów obdzierali zwłoki i zerwawszy z ciał

okrycia wychodzili z szyderczym śmiechem. Na trupach sprawdzali ostrza

swoich mieczów, a zdarzało się, że przeszywali dla wypróbowania swojej

broni także takich, którzy jeszcze żyli, choć powaliła ich niemoc. A jeśli

którzy błagali, aby zadali im mieczem śmiertelny cios, ze wzgardą ich mi-

jali, pozostawiając ich na pastwę głodu. Każdy dogorywający kierował

wzrok swój na Przybytek i odwracał się od powstańców, których zostawił

żywych257. Ci zrazu kazali grzebać umarłych na koszt publiczny, gdyż nie

mogli znieść trupiego odoru, lecz później, gdy nie sposób było temu podo-

łać, strącali je z murów w przepaść wąwozów.

4. Kiedy Tytus podczas objazdu zauważył, że są one pełne trupów

i spod gnijących ciał wycieka gęsta posoka, westchnął głęboko i wyciągną-

wszy ręce świadczył się Bogiem, że to nie jego dzieło. Tak sprawy miały

się w mieście. Wśród Rzymian natomiast, skoro powstańcy nie czynili już

żadnych wypadów – i oni upadli na duchu i cierpieli głód – panowały ra-

dosne nastroje, zwłaszcza że mieli pod dostatkiem zboża i innych środków

żywności dostarczanych z Syrii i sąsiednich prowincji258. Było sporo i ta-

kich, co podchodzili blisko murów i pokazywali, ile mają żywności, aby

widokiem jej nadmiaru zaostrzyć u wrogów uczucie głodu. Że zaś powstań-

ców cierpienia bynajmniej nie skruszyły, Tytus, litując się nad niedobitka-

mi ludu i pragnąc ocalić przed zagląda przynajmniej to, co jeszcze

191

pozostało, znowu począł wznosić wały, choć niełatwo było o budulec.

Wszystkie bowiem drzewa wokół miasta wycięto w czasie prowadzenia po-

przednich robót i żołnierze musieli ściągnąć potrzebny materiał z odległo-

ści dziewięćdziesięciu stadiów259. Wały wzniesiono tylko naprzeciw

Antonii, o wiele wyższe od poprzednich i to w czterech miejscach. Cezar

tymczasem objeżdżał legiony i ponaglał do robót, chcąc pokazać rozbójni-

kom, że są już w jego ręku. Lecz oni byli jedynymi, w których wygasło

wszelkie uczucie skruchy za wyrządzone zło. Oddzielili od siebie ciała

i dusze i jedno, i drugie traktowali jako coś dla nich obcego260. Żadne bo-

wiem cierpienie nie poruszyło ich duszy, żaden ból nie działał na ich ciała,

lecz jak psy rozszarpywali martwe ciało ludu i zapełniali więzienia wycień-

czonymi głodem ludźmi.

Rozdział XIII

1. Szymon oczywiście nie darował życia nawet Mattiasowi, dzięki któ-

remu zawładnął miastem, ani nie oszczędził mu tortur. Ów Mattias261, syn

Boetosa, pochodził z rodu arcykapłańskiego i cieszył się wśród ludu wielkim

zaufaniem i poważaniem. Kiedy zeloci znęcali się nad ludnością i przystał

już do nich także Jan, on doradził ludowi, aby wpuścić Szymona jako sprzy-

mierzeńca262, nie stawiając mu jakichkolwiek warunków ani nie podejrzewa-

jąc, by miał on żywić jakieś złe zamiary. Ten jednak, jak tylko stanął w mie-

ście i wziął władzę w swe ręce, uznał Mattiasa na równi z innymi za wroga,

a że ów udzielił mu kiedyś dobrej rady, uczynić to miał rzekomo ze zwykłej

głupoty. Kiedy stawiono go przed nim i oskarżono o sprzyjanie Rzymianom,

Szymon nie pozwolił mu nawet słowa wyrzec na swoją obronę i skazał go na

śmierć wraz z trzema synami; czwarty zdołał przedtem zbiec do Tytusa263.

Mattias błagał, aby go zgładzono przed synami, prosząc o tę łaskę za to, że

kiedyś otworzył mu bramę miasta, lecz on kazał go stracić właśnie na ostat-

ku. Tak więc zamordowano najpierw na jego oczach synów, potem jego sa-

mego po wyprowadzeniu na miejsce widoczne dla Rzymian. Tak Szymon

przykazał Ananosowi, synowi Bagadatesa264, największemu okrutnikowi

w jego straży przybocznej, zapytując jeszcze szyderczo, czy teraz przyjdą mu

z pomocą ci, do których przejść zamyślał. Zabronił także pogrzebać ich ciała.

Po nich śmierć ponieśli: pewien kapłan imieniem Ananiasz, syn Masbalosa,

jeden z wybitnych mężów, następnie pisarz rady265, Arysteusz rodem z Em-

maus, i jeszcze wraz z nimi piętnastu przedniej szych mężów z ludu. Ojca Jó-

zefa266 trzymano w więzieniu i pilnie strzeżono oraz obwieszczono wszem

i wobec, że z obawy o zdradę nie wolno nikomu w mieście ani utrzymywać

z kimkolwiek stosunków, ani gromadzić się na jednym miejscu. Kto zaś ra-

zem z innymi oddawał się lamentowaniu, tego zabijano, nie bawiąc się

w żadne dochodzenia.

2. Wszystko to widział niejaki Judes, syn Judesa, jeden z dowódców

Szymona, który powierzył mu trzymanie straży w pewnej wieży i może

z litości nad okrutnie pomordowanymi, ale nade wszystko z obawy o swój

własny los, przyzwał dziesięciu z najwierniejszych spośród podległych so-

bie ludzi i rzekł do nich: „Jak długo będziemy znosić te zbrodnie? Jakąż

możemy mieć nadzieję, że sami się uratują, jeśli wiernie stać będziemy

przy tym łotrze? Czy już głód i nam nie zaczyna doskwierać, a Rzymianie

nie stoją niemal w środku miasta? Czyż Szymon nie zdradza nawet swoich

dobroczyńców267, a my nie musimy się bać, że i nam rychło wymierzy ka-

rę? Nie lepiej to zaufać poręce Rzymian? Nuże, poddajmy mur i ratujmy

siebie i miasto! Szymonowi nie stanie się żadna krzywda, jeśli i tak zwątpi-

wszy w ocalenie swojej głowy nieco rychlej otrzyma zasłużoną karę”. Ty-

mi słowy przekonał owych dziesięciu mężów i skoro świt rozesłał resztę

swoich podwładnych w różne strony, aby nie wydało się cokolwiek o spi-

sku, a sam koło trzeciej godziny począł z wieży przyzywać Rzymian. Tym-

czasem jedni z nich po prostu zlekceważyli go, inni nie dowierzali mu,

a większość nie kwapiła się, aby cokolwiek czynić, skoro i tak miano

wkrótce miasto zająć bez żadnego niebezpieczeństwa. Kiedy jednak Tytus

zaczął podążać w stronę muru z oddziałem ciężkozbrojnych, Szymon

zmiarkował, co się święci, szybko obsadził wieżę, mężów owych pochwy-

192

cił i na oczach Rzymian stracił, a ciała ich zmasakrowane kazał rzucić

przez mur.

3. W owym czasie Józef podczas obchodu muru – nie przestał bowiem

nawoływać ludu – został ugodzony kamieniem w głowę i od razu padł nie-

przytomny na ziemię. Żydzi wypadli ku leżącemu i byliby go powlekli do

miasta, gdyby Cezar niezwłocznie nie wysłał ludzi do jego ochrony. Gdy ci

toczyli walkę, zabrano Józefa, który niewiele wiedział z tego, co się stało.

Tymczasem powstańcy wznosili radosne okrzyki przekonani, że zabili męża,

którego śmierci tak bardzo pragnęli. Skoro wieść o tym rozeszła się po mie-

ście, wprawiła pozostałą przy życiu ludność w przygnębienie, gdyż mniema-

no, że zginął ten, który dotąd dodawał im odwagi do zbiegostwa. Gdy zaś

jego matka posłyszała w więzieniu, że syn nie żyje, rzekła do strażników, iż

już od czasów Jotapaty268 pogodziła się z tą myślą, bo nawet gdyby żył, i tak

nie byłby powodem jej radości. Będąc zaś sama żaliła się do służebnych nie-

wiast, mówiąc, że tyle pociechy ma ze swego potomstwa, iż nawet nie może

pochować syna, po którym miała prawo spodziewać się, że ją samą złoży do

grobu. Lecz ta fałszywa wiadomość nie miała długo ani jej trapić, ani też

rozbójników radować, bo Józef po tym ciosie wnet przyszedł do siebie i wy-

stąpiwszy przed miastem wołał do wrogów, że rychło już zapłacą mu za to

zranienie. Mieszkańców zaś znów nawoływał, aby mu zawierzono269. Widok

jego dodał otuchy ludowi, a powstańców napełnił strachem.

4. Niektórzy ze zbiegów, nie widząc wyjścia, od razu rzucili się z mu-

ru, inni udawali, że wybiegają z kamieniami do walki, a potem uciekali

prosto do Rzymian. Lecz tutaj czekał ich los gorszy niż towarzyszy w mie-

ście. Jak się przekonali, nadmiar żywności u Rzymian jeszcze szybciej

wiódł do zguby niż głód srożący się między murami. Przybywali bowiem

tutaj obrzękli z głodu, jakby cierpiący na puchlinę wodną. Kiedy potem ob-

ciążyli żołądki obfitym jadłem, pękały im wnętrzności270. Ale niektórzy na-

uczeni doświadczeniem potrafili opanować łaknienie i po odrobinie strawę

spożywać, gdyż odzwyczajone ciało nie mogło jej przyjmować. Na tych

jednak, którzy w ten sposób uratowali się, spadała z kolei nowa klęska.

Mianowicie u Syryjczyków przyłapano pewnego zbiega, jak wybierał złote

monety ze swoich odchodów. Połykano je, jak powiedziałem271, przed ucie-

czką, ponieważ powstańcy wszystkich przeszukiwali, a w mieście znajdo-

wały się ogromne ilości złota212. Za dwanaście drachm attyckich kupowano

monety, za które przedtem płacono dwadzieścia pięć. Gdy podstęp ten wy-

kryto w jednym wypadku, zaraz rozniosła się po obozach wieść, że przyby-

wający zbiedzy są napchani złotem, a żołdactwo arabskie i syryjskie273

rozcinało i przeszukiwało żołądki błagalników. Nie wiem, czy coś gorszego

jeszcze spotkało Żydów od tej klęski. Wszak w ciągu jednej nocy rozpruto

brzuchy dwom tysiącom ludzi.

5. Kiedy Tytus posłyszał o tych zbrodniach, byłby chyba kazał

jeźdźcom otoczyć winowajców i wybić oszczepami, gdyby w tę sprawę nie

była zamieszana tak wielka liczba ludzi, że trzeba by ukarać wielekroć wię-

cej, niż było samych zamordowanych. Tedy zwoławszy dowódców wojsk

posiłkowych i legionów – kilku bowiem z jego żołnierzy także o to posą-

dzono – oświadczył jednym i drugim, że jest do głębi wzburzony, iż nie-

którzy, stojąc pod jego rozkazami, dopuszczają się takich czynów gwoli

wątpliwego zysku, nie czując wstydu z powodu własnego oręża sporządzo-

nego ze srebra i złota274. A co się tyczy Arabów i Syryjczyków, to gniewa

go najpierw to, że w obcej dla nich wojnie nie trzymają na wodzy swoich

namiętności, a następnie że swoimi okrutnymi mordami i nienawiścią do

Żydów zniesławiają imię Rzymian. Wszak już teraz są i między jego żoł-

nierzami tacy, którzy dzielą z nimi tę smutną sławę. Tym obcym wojskom

zagroził, że jeśli znalazłby się między nimi taki, co by znowu ważył się na

podobny postępek, będzie ukarany śmiercią, a dowódcom legionów rozka-

zał przeprowadzić badanie i podejrzanych przywieść przed swoje oblicze.

Wszelako żądza pieniędzy najwidoczniej nie lęka się żadnej kary, a nie-

przeparta chęć zysku wrodzona jest ludzkiej naturze i żadna namiętność nie

popycha tak do wszelkiego ryzyka jak chciwość. Jednakowoż w innych

193

okolicznościach pożądliwości te mają pewne granice i można je ukrócić

odstraszającymi środkami, lecz tutaj Bóg sam wydał wyrok na cały lud

i każdą drogę ratunku obracał na jego zgubę. Co tedy Cezar zakazał pod

groźbą kary, odważano się na zbiegach dopuszczać potajemnie i zanim

uciekinierzy pokazali się wszystkim na oczy, już ci barbarzyńcy do nich

podbiegali, zabijali ich, a następnie po rozejrzeniu się, czy nie podgląda ich

jakiś Rzymianin, rozpruwali brzuchy i wyjmowali z wnętrzności ową plu-

gawą zdobycz. Ale u nielicznych tylko ją znajdowali, a większość do zgu-

by przywodziła tylko czcza nadzieja zysku. Zbrodnie te sprawiły, że

niejednemu zbiegowi odechciało się ucieczki.

6. Kiedy nie było już co rabować między ludem, Jan zabrał się do

ograbiania świątyni. Kazał więc stopić mnóstwo darów wotywnych Przy-

bytku jako też moc sprzętu nieodzownego do pełnienia służby Bożej, jak

mieszalniki, misy i stoły275, a nawet nie powstrzymał swoich rąk od dzba-

nów do przechowywania czystego wina, przysłanych przez Augusta i jego

żonę. Albowiem cezarowie276 rzymscy zawsze żywili cześć dla świątyni

i stale ją przyozdabiali, gdy tymczasem ów Żyd211 zrywał dary przysłane

przez obcych. Towarzyszom swoim oświadczył, że mogą bez obawy uży-

wać rzeczy Bożych w służbie Bóstwa i żyć z Przybytku, skoro stają w jego

obronie. Dlatego też kazał zabrać święte wino i oliwę, które kapłani prze-

chowywali [dla skrapiania278] ofiar całopalnych – znajdowały się one

w wewnętrznym okręgu świątynnym – i rozdać pomiędzy zgraję swoich

ludzi, którzy bez cienia bojaźni namaszczali się [zużywając na to więcej niż

jeden hin] i [z tego wina] pili. Nie mogę się tutaj powstrzymać, aby nie po-

wiedzieć tego, co mi ból dyktuje. Otóż gdyby Rzymianie ociągali się z uka-

raniem tej nikczemnej bandy, to – wydaje mi się – miasto albo

pochłonęłaby otchłań, albo zalałyby wody potopu, albo spaliłyby gromy

z nieba jak kraj Sodomy, gdyż wydało ono pokolenie bezbożniejsze od lu-

dzi, których dotknęły owe nieszczęścia: wszak szaleństwo ich przywiodło

cały naród do zagłady.

7. Wszelako cóż ja tu będę dokładnie opisywał poszczególne nie-

szczęścia? Otóż w owych dniach zjawił się u Tytusa pewien zbieg Manna-

jos, syn Lazarusa, i opowiadał, że przez jedną bramę, przy której jemu straż

powierzono, wyniesiono sto piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt nie-

boszczyków i to od czternastego dnia miesiąca Ksantyku279, czyli dnia,

w którym Tytus zaczął ich oblegać, aż do nowiu w miesiącu Panemos280.

W tej ogromnej liczbie mieściła się sama biedota. Mannajos zresztą nie

czynił tych obliczeń sam z własnej chęci, lecz z obowiązku, bo pokrywał

koszty pogrzebu z kasy publicznej. Innych chowali krewni, a pogrzeb spro-

wadzał się po prostu do wyniesienia zwłok i wyrzucenia ich poza miasto281.

Wielu przedniej szych obywateli, którzy już po nim zbiegli, podawało, że

ogółem wyniesiono przez bramy sześćset tysięcy zwłok ludzi biednych,

a liczby innych nieboszczyków nie można było ustalić. Gdy brakło im sił

do wynoszenia zwłok ludzi ubogich – ciągnęli dalej – zrzucano ciała na

stosy w obszerniejszych domach i tam je zamykano. Za miarę zboża płaco-

no jeden talent282, a później, kiedy już nie można było zbierać ziół, ponie-

waż miasto otoczone było dookoła murem, głód doprowadził niektórych do

takiego stanu, że przeszukiwali kloaki i stary gnój bydlęcy, aby wybrać

jakieś odpadki: to, od czego dawniej odwracano się ze wstrętem, stało się

teraz pożywieniem. Wiadomości o tych okropnościach wzbudzały współ-

czucie u samych Rzymian, lecz powstańcy, którzy przecież patrzyli na to

wszystko własnymi oczami, nie czuli najmniejszej skruchy i doprowadzili

do tego, że sami też znaleźli się w takiej samej biedzie. Byli zaślepieni

przez los, który już groźnie zawisnął nad miastem i nimi samymi.

386

194

KSIĘGA SZÓSTA

Rozdział I

1. Tak oto Jerozolimę z dnia na dzień coraz sroższe dręczyły cierpienia,

gdyż powstańcy pośród tych klęsk zionęli jeszcze większą złością, a głód,

który dotąd szerzył spustoszenie wśród ludu, im także już począł do gardła

zaglądać. Przerażający był widok tego mnóstwa w różnych częściach miasta

nagromadzonych trupów, które wydzielały zaraźliwą woń i czyniącym wy-

pady na wroga wojownikom tarasowały drogę; musieli oni bowiem stąpać po

ciałach jak żołnierze przedzierający się przez szyki bojowe i nawykli do ma-

sowych mordów1. Ale kiedy deptali po nich, nikt ani nie wzdrygnął się, ani

nikomu serce nie drgnęło, a nawet do głowy nie przychodziło, że takie znie-

ważenie umarłych może i dla nich samych stanowić złą wróżbę na przy-

szłość. Chociaż jeszcze ręce ociekały im krwią swoich współbraci, wybiegli

do boju z obcymi, jakby chcieli – tak mi się przynajmniej wydaje – rzucać

Bóstwu wyzwanie, że zbyt długo powstrzymywało od nich swoje karzące ra-

mię. Do walki nie popychała ich nadzieja zwycięstwa, lecz po prostu zwąt-

pienie w jakąkolwiek możność ratunku. Tymczasem Rzymianie, których ze-

branie budulca kosztowało niemało trudu, wznieśli wały w ciągu dwudziestu

jeden dni, wytrzebiwszy drzewa, jak już powiedziano poprzednio2, na prze-

strzeni dziewięćdziesięciu stadiów wokół miasta. Jak żałosny widok przed-

stawiał ten kraj! Okolica, którą dawniej upiększały lasy i sady, stała się istną

pustynią, ogołoconą z wszelkiej drzewiny. Jeśli jakiś obcy3 przybysz, który

widział dawną Judeę i urocze przedmieścia stolicy, potem spojrzał na to pu-

stkowie, nie mógł nie zapłakać i nie westchnąć nad wielką zmianą, jaka tu

zaszła. Wojna bowiem zdeptała wszelkie ślady piękna i gdyby ktoś, kto zna

tę okolicę, nagle zjawił się tutaj, nie poznałby, gdzie się znajduje, lecz roz-

glądałby się dookoła za miastem, choćby stał tuż obok niego.

2. Ukończenie budowy wałów stało się źródłem niepokoju w równej

mierze dla Rzymian, co i dla Żydów. Ci ostatni bowiem uważali, że jeśliby

im nie udało się spalić ich tak jak poprzednio, miasto niechybnie zostanie

wzięte, Rzymianie natomiast, że gdyby i tym razem zniszczono je, mogą

195

się pożegnać z nadzieją, że gród kiedykolwiek zdobędą. Brak bowiem było

materiału, a i żołnierze opadli z sił wskutek poniesionych trudów i po tych

raz po raz doznawanych ciosach byli zupełnie zniechęceni. I tak się złoży-

ło, że nieszczęścia, które przytłoczyły miasto, bardziej odbierały ducha

Rzymianom niż samym mieszkańcom. Ich przeciwnicy bowiem bynajmniej

nie zmiękli pod ciężarem tak wielkich cierpień, gdy tymczasem nadzieje

Rzymian ciągle obracały się wniwecz. Wały pokonywano podstępem, ma-

chiny potężnymi murami, a ich samych, gdy szło o walkę wręcz, swoją

śmiałością, a co było w tym wszystkim najgorsze, to przekonanie, że Żydzi

mają tyle siły ducha, że nie zmogą jej ani rozterki wewnętrzne, ani głód, ani

wojna, ani nawet klęski największe. Mniemali, że brawurze ich nic się nie

oprze i żadne nieszczęścia nie odbiorą im pogody ducha. Czegóż by oni nie

zdziałali, gdyby los był dla nich łaskawszy, skoro mimo doznanych klęsk

zdolni są stawić tak dzielny opór! Z tych przeto względów jeszcze bardziej

wzmocnili straże na wałach.

3. Tymczasem ludzie Jana zajmujący Antonię ze swej strony również

pomyśleli o zabezpieczeniu się na przyszłość na wypadek zburzenia muru.

Uczynili także wypad na urządzenia oblężnicze, zanim ustawiono tarany.

Wszelako przedsięwzięcie to nie zostało uwieńczone powodzeniem, bo kiedy

podeszli z głowniami, nim zbliżyli się do wałów, powrócili z ostudzonymi

nadziejami. Przede wszystkim bowiem okazało się, że nie działali według

jednego, uzgodnionego między sobą planu, gdyż uczynili wypad luźnymi

grupami, z przerwami i bojaźliwym ociąganiem się, krótko mówiąc – nie

tak, jak to jest w zwyczaju Żydów. Brakło im takich właściwości narodo-

wych, jak śmiałość, zapał bojowy, wypad gromadny i nieustępliwość, nawet

gdy ponoszą klęskę4. Skoro więc natarcie uczynili dość niemrawo, natrafili

też na silniejszy niż zwykle mur ustawionych do bitwy Rzymian. Swoimi

ciałami i zbroją tak szczelnie wał osłonili, że w żadnym miejscu nie pozosta-

ła jakakolwiek luka, którą mógłby się ogień przedostać. Każdego przy tym

ożywiała niezłomna wola, by raczej zginąć, niż ustąpić ze swojego stanowi-

ska. Bo gdyby poszły z płomieniami i te urządzenia, podcięłoby to zupełnie

ich nadzieje. Nadto dla żołnierzy byłby to ciężki wstyd, gdyby w ogóle pod-

stęp miał triumfować nad męstwem, desperacja nad orężem, masa nad do-

świadczeniem, słowem, Żydzi nad Rzymianami. Równocześnie miotające

machiny przyszły im w sukurs, dosięgając pociskami nacierających. Ten, kto

padł, tarasował drogę idącemu za nim, a niebezpieczeństwo rosnące wraz

z posuwaniem się naprzód ostudzało ich zapał. Z tych, co wybiegali na odle-

głość rażenia pocisków, jedni przerażeni znakomitym porządkiem i zwarto-

ścią szeregów nieprzyjacielskich zawracali, zanim doszło do starcia, drudzy

czynili to dopiero oszczepem. W końcu wszyscy wycofali się, niczego nie

zdziaławszy i wymyślając sobie jeden drugiemu od tchórzów. Atak miał

miejsce podczas nowiu w miesiącu Panemos5. Po ustąpieniu Żydów Rzymia-

nie pozostanie bez nagrody, teraz chcę obszerniej pomówić. Więc przede

wszystkim do czynu niechaj pobudzi was to, co innych może odstraszyć –

wytrwałość i mężne znoszenie niepowodzeń przez Żydów. Byłoby hańbą dla

Rzymian i to moich żołnierzy, którzy w czasie pokoju uczą się sztuki wojo-

wania, a na wojnie przywykli do zwyciężania, żeby dali się Żydom przewy-

ższyć krzepkością swoją czy odwagą i to w chwili, kiedy już wyłania się świt

zwycięstwa, a Bóg stoi po naszej stronie. Albowiem naszym niepowodze-

niom winna jest desperacja Żydów, natomiast do pomnażania ich cierpień

przyczyniają się zarówno nasze dzielne czyny, jak i współdziałanie Boże. Bo

wojna domowa, głód, oblężenie, runięcie muru bez udziału machin – czym-

że to jest innym, jak nie wyrazem zagniewania Boga na nich i wsparcia dla

nas? Byłoby niegodne nas, gdybyśmy nie tylko mieli ulec słabszym, ale jesz-

cze wzgardzić pomocą Bożą w walce. Czyż to nie hańba, że Żydzi, dla któ-

rych poniesienie klęski nie jest wielkim wstydem, ponieważ nauczyli się żyć

w niewoli, gardząc śmiercią, aby już więcej tego losu nie zaznawać, i często

zapuszczają się w sam środek naszych wojsk nie w nadziei zwycięstwa, lecz

aby po prostu pokazać swoje męstwo, wy natomiast, którzy jesteście panami

niemal całej ziemi i morza, dla których wstydem jest nie zwyciężyć, nie wa-

196

życie się choćby raz mocno uderzyć na nieprzyjaciół, lecz czekacie, aż zmo-

że ich głód i los i siedzicie bezczynnie, mając taki oręż, i to w chwili, gdy

przy niewielkim ryzyku możecie wszystko doprowadzić do szczęśliwego

końca? Bo przecież jeśli wejdziemy do Antonii, całe miasto będzie nasze.

Gdyby nawet – choć nie sądzę – trzeba było jeszcze stoczyć jakąś walkę

z Żydami w mieście, to już to samo, że będziemy mieć dominujące stanowi-

sko i nieprzyjaciela niejako trzymać za gardło, zapewni nam szybkie i pewne

zwycięstwo. Nie będę teraz głosił pochwały śmierci na wojnie i nieśmiertel-

ności, która jest udziałem mężów poległych w bohaterskiej walce; ale co do

tych, którzy myślą inaczej, to najgorszą rzeczą, jaką bym im życzył, jest to,

żeby w czasie pokoju pomarli z powodu choroby, kiedy grób pochłonie nie

tylko ciała ich, ale i dusze. Jakiż bowiem mąż dzielny nie wie, że dusze wy-

zwolone z ciał na polu bitwy ostrzem żelaza przyjmuje z całą gościnnością

najczystszy z elementów, eter, i unosi do gwiazd, aby one potem jako dobre

duchy i przyjaźni herosi ukazywały się swoim potomkom, a że te dusze, któ-

re marnieją w ciałach trawionych chorobą, choćby wolne były od skazy

i brudu, dostaną się w noc podziemną i pogrążą się w mroku zapomnienia,

a wraz z końcem życia i ciała nastąpi także kres pamięci o nich. A jeżeli lu-

dzie nieuchronnie na śmierć są skazani i miecz łatwiej do niej dopomaga niż

jakakolwiek choroba, to cóż może bardziej odpowiadać godności naszej niż

oddanie z własną korzyścią tego, co i tak oddamy losowi12. Lecz dotąd mó-

wiłem tak, jakby ci, którzy odważą się na takie przedsięwzięcie, musieli ko-

niecznie zginąć. Jednakże dzielni wojownicy potrafią cało wyjść nawet z naj-

większych opresji. Bo przede wszystkim nietrudno jest wejść na obalony już

mur, następnie wszystko, co jeszcze zbudowano13, zniszczyć. Jeśli odważnie

i w większej liczbie ruszycie do czynu, sami siebie zachęcając i wspierając,

wasze zdecydowane działanie rychło złamie ducha nieprzyjaciół. A może na-

wet uda się wam bez przelania krwi osiągnąć sukces, jeśli tylko wy tę rzecz

całą zaczniecie. Żydzi będą, rzecz jasna, starać się na wszelki sposób prze-

szkadzać wam we wspinaniu się na mur, ale jeśli podejdziecie niepostrzeże-

nie i już raz wedrzecie się siłą, nie będą w stanie stawiać oporu, choćby tylko

niewielu was ich zaskoczyło. A jeśli chodzi o tego, który pierwszy wyruszy,

to czułbym się wielce zawstydzonym, gdybym nagrodami nie uczynił go

godnym zazdrości. Jeśli pozostanie przy życiu, będzie dowodził swoimi obe-

cnymi towarzyszami. Ale i tym, którzy padną, towarzyszyć będzie godna za-

zdrości nagroda za dzielność”.

6. Kiedy Tytus tak wywodził, wojsko w ogóle czuło lęk przed tym nie-

zmiernie niebezpiecznym zadaniem, lecz jeden z tych, którzy służyli w ko-

hortach, imieniem Sabinus14, rodem z Syrii, okazał się wspaniałym mężem

tak pod względem siły ramienia, jak i mocy ducha. Gdyby ktoś widział go

przedtem i sądził po wyglądzie, trudno byłoby mu wziąć go nawet za zwy-

kłego żołnierza. Był ciemny, chudy i zmizerowany, lecz w tym wątłym ciele,

które było zbyt szczupłe15 jak na jego męstwo, mieszkała dusza bohatera. On

pierwszy powstał i odezwał się tymi słowy: „Cezarze, poświęcę się z wielką

chęcią dla ciebie. Pierwszy wejdę na mur i modlę się, aby mojej sile i woli

towarzyszyło jeszcze twoje szczęście16. Wszelako gdyby los pożałował mi

sukcesu, to wiedz, że śmierć nie będzie dla mnie zaskoczeniem, bo wybrałem

ją dobrowolnie dla ciebie”. To rzekłszy, uniósł lewą ręką tarczę ponad głową,

prawą dobył miecza i ruszył – niemal dokładnie o szóstej godzinie dnia –

w kierunku muru. Za nim poszło jedenastu innych -jedyni naśladowcy jego

męstwa. Lecz mąż ów pobudzony jakąś nieziemską siłą daleko wysunął się

przed wszystkimi pozostałymi. Chociaż strażnicy miotali na nich z murów

oszczepy, słali ze wszystkich stron niezliczone mnóstwo pocisków oraz sta-

czali olbrzymie głazy, które strąciły w dół paru z tej jedenastki, Sabinus

szedł przeciw tej nawale, zasypywany gradem strzał, i nie zwolnił kroku, do-

póki nie wszedł na sam wierzch i nie przepędził stamtąd nieprzyjaciół. Żydzi,

których jego siła i śmiałość wprawiła w osłupienie, przekonani byli, że jed-

nocześnie wdarła się na mur większa liczba żołnierzy, i rzucili się do uciecz-

ki. I tu można wyrzucać losowi, że z zawiścią patrzy na dzielne czyny

i zawsze stoi na przeszkodzie szczęśliwemu zakończeniu niezwykłych przed-

197

sięwzięć. Tak więc i ów mąż, kiedy powiódł mu się atak, potknął się i ude-

rzywszy głową o jakiś głaz upadł na niego z donośnym odgłosem17. Kiedy

Żydzi odwrócili się i zobaczyli, że on jest sam i leży na ziemi, poczęli ze-

wsząd miotać nań pociski. Ów zaś, podniósłszy się na kolano, jeszcze z po-

czątku bronił się, zasłaniając się tarczą, i niejednego ze zbliżających się nie-

przyjaciół zranił. W końcu jednak okryty licznymi ranami opuścił prawicę

i zanim wyzionął ducha, zupełnie był zasypany strzałami. Mąż ten zasłużył

męstwem swoim na lepszy los, lecz zginął śmiercią godną takiego czynu.

Z pozostałych wojowników trzech, którzy już wdarli się na wierzch, Żydzi

zabili, rzucając w nich kamieniami, a ośmiu rannych ściągnięto na dół i za-

niesiono do obozu. Działo się to trzeciego dnia miesiąca Panemos18.

7. W dwa dni później zeszło się dwudziestu spośród żołnierzy pełnią-

cych straż przed wałami i dobrawszy sobie jeszcze chorążego piątego legio-

nu, dwóch mężów z oddziałów19 jazdy oraz trębacza, podeszło po cichutku,

około dziewiątej godziny w nocy, przez ruiny do Antonii. Pogrążonych we

śnie obrońców na najdalej ku przodowi wysuniętych stanowiskach wybito

i opanowawszy mur kazano dać sygnał trąbką. Na jej dźwięk od razu zerwali

się na równe nogi inni strażnicy i rzucili się do ucieczki, zanim ktokolwiek

zdołał zobaczyć, ilu ludzi wtargnęło. Albowiem pod wpływem strachu i gło-

su trąbki wyobrazili sobie, że wdarła się nie byle jaka liczba nieprzyjaciół.

A skoro Cezar usłyszał sygnał, natychmiast kazał wojsku chwycić za broń

i pierwszy razem z wodzami i w otoczeniu doborowych żołnierzy wszedł na

mur. Gdy zaś Żydzi zbiegli do świątyni, Rzymianie rzucili się za nimi przez

podziemne przejście, które Jan wykopał20 był chcąc dostać się do ich wałów.

Chociaż zastępy obu grup – Jana i Szymona – były od siebie oddzielone,

starali się ich powstrzymać, okazując niezwykłą siłę i zapał. Uważali bo-

wiem, że jeśli Rzymianie wtargną do świętego miejsca, to upadek miasta zo-

stanie przesądzony, a ci ostatni, że będzie to początek zwycięstwa21. Tedy

wokół bram rozgorzała gwałtowna walka: Rzymianie chcieli świątynię zająć

siłą, Żydzi zaś zepchnąć ich ku Antonii. Strzały i oszczepy były tu zupełnie

nieprzydatne dla obu stron, lecz walczono dobywszy mieczy. W tym zmaga-

niu się z sobą nie sposób było rozeznać, po której stronie kto walczy, gdyż

mężowie utworzyli jedno kłębowisko i w tej ciasnocie przestrzeni zamienili

miejsca, a wołania, które dolatywały do uszu, były wskutek wielkiej wrzawy

zupełnie niezrozumiałe. Po jednej i drugiej stronie obficie lała się krew,

a walczący tratowali ciała poległych i zbroje, które rozdeptywali. Ilekroć

szala walki przechylała się na jedną lub drugą stronę, rozlegały się nawoły-

wania biorących górę i lament ustępujących. Nie było tam miejsca ani na

ucieczkę, ani na pościgi i w tej pomieszanej bitwie tyle posuwano się na-

przód, co i cofano się. Ci, którzy wysunęli się do przodu, musieli albo dać się

zabić, albo zabijać, gdyż nie było drogi odwrotu. Z obu stron dalsze szeregi

parły do przodu ku swoim i nie pozostawiały przerwy, aby móc toczyć wal-

kę. Ale gdy w końcu wziął górę szaleńczy zapał Żydów nad doświadczeniem

Rzymian, cała linia frontu zaczęła się chwiać. Walczono bowiem od dziewią-

tej godziny w nocy do siódmej w dzień. Jeśli Żydzi rzucili na szalę wszystkie

siły i pod wpływem groźby upadku miasta bili się do upadłego, to Rzymianie

przeciwnie, wyprowadzili do boju tylko część swoich zastępów, ponieważ

legiony, na które walczący wówczas liczyli, jeszcze nie zdążyły wyjść na

plac boju22. Uznano przeto, że na razie trzeba zadowolić się zdobyciem sa-

mej Antonii.

8. Lecz pewien setnik z Bitynii, niejaki Julianus, mąż niepośledni tak

pod względem umiejętności władania orężem i siły ciała, jak i nieustraszo-

ności ducha pierwszy ze wszystkich, jakich poznałem w czasie owej wojny,

widząc, że Rzymianie już ustępują i tylko słaby opór stawiają – stał on

u boku Tytusa przy Antonii – skoczył do przodu i sam odpędził Żydów,

którzy już zwyciężali, aż do rogu wewnętrznego dziedzińca świątynnego.

Tłum pierzchał przed nim gromadnie, gdyż siła jego i odwaga wydała się

nadludzką. On zaś, wpadłszy w środek uciekających i rzucając się to tu, to

tam, zabijał, kogo dopadł. Dla samego Cezara nie było nad to widoku

wspanialszego, a dla nieprzyjaciół budzącego większą grozę. Ale i jego do-

198

sięgnął los23, którego żaden śmiertelnik nie jest w stanie uniknąć. Otóż no-

sił on sandały24 gęsto nabite ostrymi gwoździami jak każdy inny żołnierz

i biegnąc po kamiennym bruku pośliznął25 się i upadł na wznak z głośnym

szczękiem oręża, co skłoniło uciekających do zawrócenia. Wtedy od Anto-

nii z piersi Rzymian, zatrwożonych o los owego męża, wyrwał się krzyk,

a Żydzi, otoczywszy go całą gromadą ze wszystkich stron, godzili weń

włóczniami i mieczami. Niejeden cios przejął on na swoją tarczę i ilekroć

próbował podnieść się, powalał go na ziemię tłum zadających razy, i nawet

kiedy leżał, jeszcze tego i owego dźgał mieczem. Nie dało się go tak rychło

zabić, gdyż hełmem i pancerzem osłonił wszystkie miejsca, w które mógł

być śmiertelnie ugodzony, szyję zaś głęboko wciągnął pod zbroję. Dopiero

gdy odcięto jego pozostałe członki i nikt nie odważył się przyjść mu z po-

mocą, musiał ulec. Wielkim bólem ścisnęło się serce Cezara, kiedy zabija-

no tak walecznego męża i to na oczach tylu ludzi. Sam mimo chęci nie był

w stanie pospieszyć z pomocą, ponieważ nie miał dojścia, a tych, co mogli

to uczynić, obezwładnił strach. Przeto Julianus, po długiej walce ze śmier-

cią i niewielu zabójcom oszczędziwszy ran, został wreszcie zamordowany,

pozostawiając po sobie najwyższą chwałę nie tylko u Cezara i Rzymian, ale

też u swoich wrogów. Żydzi porwali trupa i znów zmusili Rzymian do od-

wrotu, zamykając ich w Antonii. W ich szeregach wyróżnili się w tej walce

niejaki Aleksas i Gyftajos26 z oddziałów Jana, z ludzi Szymona – Mala-

chiasz i Judes, syn Mertona, dalej Jakub, syn Sosasa27, wódz idumejski,

a spomiędzy zelotów dwaj bracia – Szymon i Judes, synowie Ariego28.

Rozdział II

1. Tytus teraz rozkazał żołnierzom, którzy znajdowali się razem z nim,

zburzyć fundamenty Antonii i przygotować łatwiejszą drogę wejścia dla ca-

łego wojska. Sam zaś przyzwał do siebie Józefa, gdyż posłyszał był, że owe-

go dnia – był to siedemnasty dzień miesiąca Panemos – zaprzestano z bra-

ku mężów składania Bogu tak zwanych ofiar nieustających i że z tej przyczy-

ny lud znajduje się w stanie głębokiego przygnębienia29. Tedy znowu kazał

powiedzieć Janowi, tak jak poprzednio30, że jeśli owładnęła nim taka wściek-

ła żądza walki, to może swobodnie wyjść i stanąć do boju, zabierając tylu

ludzi, ilu zechce, a nie pociągać za sobą w przepaść zagłady miasta i Przy-

bytku i przestać wreszcie kalać święte miejsce i obrażać Boga; od niego sa-

mego zależy, aby przy pomocy Żydów, jakich sam wybierze, wznowić prze-

rwane ofiary. Józef stanął w takim miejscu, aby mógł go usłyszeć nie tylko

Jan, lecz także rzesza ludzi, i przekazał obwieszczenie Cezara w języku he-

brajskim31, zaklinając ich na wszystko, aby oszczędzili miasta ojczystego,

ugasili płomienie, które już niemal imają się Przybytku, i przywrócili Bogu

przebłagalne ofiary. Lud słuchał tych słów ze smutkiem i w milczeniu, lecz

tyran32 obrzucił Józefa stekiem obelg i przekleństw i jeszcze na koniec dodał,

że nie boi się, aby kiedykolwiek miasto wzięto, gdyż należy ono do Boga. Na

to Józef głośno zawołał: „Zaiste, czystym je ustrzegłeś dla Boga i święte

miejsce także pozostaje nieskalane! I Tego, w którym spodziewasz się mieć

sprzymierzeńca, niczym nie znieważyłeś, ale otrzymuje on zwyczajem przy-

pisane ofiary! Gdyby ktoś odbierał ci chleb powszedni, o najnikczemniejszy

z ludzi, miałbyś go za wroga, lecz Boga, którego pozbawiłeś odwiecznie od-

bieranej czci, chcesz mieć za sprzymierzeńca w wojnie? I swoje grzechy

zrzucasz na Rzymian, którzy do tej chwili troszczą się o nasze prawa i pra-

gną zmusić cię do przywrócenia Bogu przerwanych przez ciebie ofiar? Któż

by nie westchnął z bólu i nie lamentował nad tą niezwykłą zmianą w mie-

ście, że ludzie z obcego narodu, i do tego wrogowie, chcą naprawić to, co

sprawiła twoja bezbożność, ty zaś, Żyd, wychowany w tych prawach, gorzej

od nich z nimi się obchodzisz. A przecież, Janie, nie jest to żadna hańba na-

wet w ostatniej godzinie pożałować złych czynów33, i chcąc ocalić ojczyznę

dobry przykład masz w osobie króla żydowskiego, Jechoniasza. Ten przed

zajęciem miasta z własnej woli wyszedł do Babilończyka, który nadciągnął

ongiś z wojskiem z jego powodu, i wraz ze swoją rodziną dobrowolnie oddał

się w niewolę, aby tylko tych świętych miejsc nie wydać w ręce nieprzyja-

ciół i nie patrzeć, jak płomienie ogarną dom Boży. Dlatego sławią go święte

199

opowiadania przed wszystkimi Żydami i pamięć przekazywana poprzez wie-

ki i zawsze żywa czyni go wśród potomnych nieśmiertelnym. Piękny to, Ja-

nie, przykład do naśladowania, nawet gdyby miało grozić niebezpieczeń-

stwo. Ja jednak mogę dać ci też porękę, że Rzymianie wszystko ci przebaczą.

Pomnij także na to, że ja napominam cię jako twój rodak i jako Żyd czynię ci

tę obietnicę. A chyba należy baczyć na to, kto rady udziela i skąd pochodzi.

Obym nie znalazł się za swego żywota w takiej niewoli, żebym miał wyrzec

się swego pochodzenia i zapomnieć o dziedzictwie swoich przodków! Już po

raz wtóry okazujesz swą złość i wykrzykujesz miotając na mnie obelgi. Za-

iste, zasługuję na coś jeszcze gorszego, ponieważ daję ci radę na przekór

przeznaczeniu i gwałtem usiłuję ocalić tych, których już Bóg potępił. Któż

nie zna pism dawnych proroków i przepowiedni, która już teraz zaczyna się

spełniać o tym nieszczęsnym mieście34. Przepowiedzieli oni, że zdobycie je-

go nastąpi wtedy, kiedy znajdzie się taki, który zacznie przelewać bratnią

krew. A czyż miasto i cała świątynia nie są zasłane trupami? Zaiste, Bóg tedy

sam z Rzymianami sprowadza ogień, aby ją oczyścić, i wtrąca miasto pogrą-

żone w tak wielkich zbrodniach w otchłań zagłady”.

2. Kiedy Józef wypowiadał te słowa, zawodząc i łzy roniąc, od łkania

głos uwiązł mu w gardle. Nawet Rzymianie wzruszyli się jego bólem i podzi-

wiali jego dobrą wolę, lecz Jan i jego zwolennicy zionęli jeszcze większą zło-

ścią do Rzymian, ponieważ pragnęli dostać w swoje ręce także Józefa. Ale

mowa ta poruszyła wielu przedniejszych mężów: jedni wprawdzie woleli po-

zostać na miejscu ze strachu przed strażnikami powstańców, lecz jasno wi-

dzieli, że ich samych i miasto czeka zagłada; byli wszakże i tacy, którzy wy-

czekawszy na chwilę, kiedy można było bezpiecznie zbiec, uszli do Rzymian.

Wśród nich znaleźli się arcykapłani Józef i Jezus oraz synowie arcykapłanów

– trzech, których ojcem był Izmael święty w Cyrenie, czterech zrodzonych

z Mattiasa i jeden z drugiego Mattiasa. Ten ostani zbiegł po śmierci ojca, któ-

rego wraz z trzema synami zgładził, jak powiedziano wyżej, Szymon, syn

Giorasa35. Także wielu innych mężów wybitnego rodu przeszło razem z arcy-

kapłanami do Rzymian. Cezar przyjął ich nader życzliwie i, co więcej, wie-

dząc, że trudno im żyć będzie wśród ludzi o obyczajach właściwych obcemu

narodowi, odesłał ich do Gofny36, gdzie kazał im tymczasowo pozostać, obie-

cując, że każdemu odda jego majątek, jak tylko wyzwoli się od ciężaru wojny.

Ci przeto z zadowoleniem i w poczuciu pełnego bezpieczeństwa udali się do

wyznaczonego miasteczka. A gdy już ich potem nie widziano, powstańcy zno-

wu rozpuścili wieść37, jakoby Rzymianie zbiegów zgładzili, co uczynili oczy-

wiście w tym celu, żeby odstraszyć innych od ucieczki. Przez pewien czas

podstęp ten, jak to już miało miejsce poprzednio38, nie pozostał bez skutku,

gdyż ta perspektywa powstrzymywała ich od zbiegostwa.

3. Później jednak, kiedy Tytus z powrotem ściągnął tych mężów z Gof-

ny i rozkazał im wraz z Józefem obejść mur i pokazać się ludowi, mnóstwo

ludzi zbiegało do Rzymian. Zebrawszy się gromadą i stanąwszy przed linia-

mi rzymskimi, wśród zawodzeń i szlochów błagali oni powstańców naj-

pierw, aby wpuścili Rzymian do miasta, póki ono stało nie zniszczone,

i [jeszcze raz]38a ocalili gród ojczysty, następnie, jeśli nie chcą tego uczynić,

aby przynajmniej opuścili święty okręg i uchronili dla nich Przybytek. Rzy-

mianie bowiem – mówili – nie ośmielą się, chyba przyparci ostatnią konie-

cznością, miejsc świętych zamienić w zgliszcza. Błagania te jeszcze spotęgo-

wały upór powstańców. Zbiegom odkrzykiwali, obrzucając ich stekiem

wyzwisk, a nad świętymi bramami ustawili skorpiony, katapulty i balisty39,

tak że okręg świątynny dookoła usłany mnóstwem trupów wyglądał jak

wspólny grobowiec, a Przybytek jak twierdza. Do tych miejsc świętych, do

których nie było wstępu, wtargnęli z orężem, mając jeszcze ręce ciepłe od

bratniej krwi40, i posunęli się w bezprawiu swoim tak daleko, że oburzenie,

które byłoby zrozumiałe u Żydów, gdyby to Rzymianie dopuścili się takiego

przestępstwa, wtedy właśnie ogarnęło Rzymian na Żydów z powodu bezcze-

szczenia ich własnych miejsc świętych. Bo między żołnierzami nie było ani

jednego takiego, który by nie spoglądał na Przybytek z bojaźnią i czcią i nie

pragnął, aby rozbójnicy przyszli do rozsądku zanim los jego zostanie przy-

200

pieczętowany41.

4. Głęboko zasmucony Tytus raz jeszcze zwrócił się z wyrzutami do lu-

dzi Jana w takich oto słowach: „Czyż to nie wy, łotry skończone, postawili-

ście przed świętym okręgiem balustradę42? Czyż to nie wy rozmieściliście na

niej tablice z wyrytymi literami greckimi i naszymi ostrzegające, że nikomu

nie wolno jej przekroczyć? Czyż nie pozwoliliśmy wam zabijać każdego, kto

by ją przekroczył, choćby to był nawet Rzymianin? Dlaczego to teraz, nędz-

nicy, stąpacie i to po trupach w owym miejscu? Dlaczego plamicie Przyby-

tek krwią ludzi obcych i swoich rodaków? Świadczę się bogami moich ojców

i tym Bogiem, który może kiedyś łaskawie patrzył na to miejsce, ale przeko-

nany jestem, że już nie teraz43, świadczę się także moim wojskiem, Żydami,

którzy znajdują się u mnie, i wami samymi, że nie ja was zmuszam do skala-

nia go. Jeśli jednak wybierzecie inne pole bitwy, żaden Rzymianin ani nie

wtargnie do miejsc świętych, ani ich nie znieważy. Zachowam dla was Przy-

bytek nawet wbrew waszej woli”.

5. Gdy Józef przekazał powyższe słowa w imieniu Cezara, rozbójnicy

i tyran przyjęli z pogardą te wezwania, poczytując je nie za przejaw dobrej

woli, lecz tchórzostwa. Tedy Tytus widząc, że ludzie ci nie mają ani litości dla

siebie samych, ani zgoła nie zależy im na ocaleniu Przybytku, znowu podjął,

acz z niechęcią, działania wojenne. Niepodobna było jednak wprowadzić

przeciwko nim wszystkich zastępów ze względu na ciasnotę miejsca. Przeto

wybrał po trzydziestu najlepszych wojowników z każdej centurii, tych przy-

dzielił po tysiącu trybunom, a nad nimi wszystkimi ustanowił wodzem Cere-

aliusza44 i rozkazał około dziewiątej godziny w nocy uderzyć na straże. Sam

też przywdział zbroję i gotów był zejść na dół wraz z nimi, lecz odwodzili go

od tego przyjaciele45, wskazując na wielkie ryzyko, oraz wodzowie, przedsta-

wiając swoje racje. Więcej bowiem dobrego zdziała – mówili -jeśli pozo-

stanie na swoim miejscu w Antonii i pokieruje walką swoich żołnierzy, niż

gdyby zszedł stamtąd i naraził się na niebezpieczeństwo. Na oczach Cezara

bowiem wszyscy będą chcieli się okazać dzielnymi wojownikami. Cezar usłu-

chał tych rad i oświadczył żołnierzom, że tylko jedno skłania go do pozostania

na miejscu – żeby móc osądzić, jak dzielnie bić się będą, tak żeby nikt z wa-

lecznych mężów nie pozostał bez nagrody i nikt z ludzi tchórzliwych bez kary

i żeby on sam, w którego mocy jest karać i nagradzać, mógł być naocznym

świadkiem wszystkiego. Zatem o wspomnianej godzinie kazał żołnierzom ru-

szyć do ataku, a sam udał się na miejsce, skąd mógł wszystko widzieć, i z na-

pięciem śledził z Antonii, jaki będzie bieg wypadków.

6. Wszelako wysłani do boju wojownicy nie zastali strażników, jak się

spodziewali, pogrążonych we śnie. Przeciwnie, gdy tamci wypadli z hałasem,

od razu musieli uwikłać się z nimi w walkę wręcz. Słysząc okrzyki wartowni-

ków, wybiegli ze środka także pozostali towarzysze w zwartej gromadzie.

Rzymianie przyjęli ataki pierwszych szeregów, a ci, co postępowali za nimi,

wpadali na ludzi z własnego oddziału i wielu traktowało swoich towarzyszy

broni jako wrogów. Jeden drugiego nie mógł rozpoznać po głosie, ponieważ

krzyk z obu stron mieszał się z sobą, ani też wzrokiem, bo na to nie pozwalała

ciemność nocy. Do tego jeszcze jednych zaślepiała wściekłość, drugich zaś

strach, wskutek czego wymierzono ciosy każdemu, kto tylko nawinął się pod

rękę. Wskutek trudności rozpoznania się jednak mniej szkody ponieśli Rzy-

mianie, którzy czyniąc wypad zwarli swoje tarcze i utrzymali porządek

w swoich szeregach. Każdy też pamiętał swoje hasło. Natomiast Żydzi, którzy

ciągle się rozpraszali, na ślepo to atakując, to ustępując, często jedni w drugich

widzieli swoich wrogów. Jeśli któryś z ich towarzyszy wycofał się, z powodu

ciemności brano go za nacierającego Rzymianina. Toteż więcej Żydów odno-

siło rany od swoich ludzi niż od nieprzyjaciół, aż dopiero z nastaniem dnia

można było okiem objąć stan walki i po rozdzieleniu linii bojowych miotać

pociski i utrzymać obronę w należytym porządku. Żadna ze stron ani nie ustę-

powała, ani nie okazywała znużenia. Rzymianie, którzy znajdowali się pod

okiem Cezara, współzawodniczyli mąż z mężem, oddział z oddziałem i każdy

mniemał, że ten właśnie dzień, jeśli tylko mężnie będzie się bił, przyniesie mu

awans. Żydów znów do śmiałych czynów pobudzała obawa o los swój własny

201

i świątyni oraz obecność tyrana46, który jednych zagrzewał słowem, drugich

popędzał biczem i pobudzał groźbami. W rezultacie bitwa toczyła się głównie

w miejscu47 i w niewielkiej mierze posuwano się do przodu i szybko zawraca-

no do tyłu, żadna ze stron nie miała miejsca ani na ucieczkę, ani na pościg.

Przy każdej zmianie położenia rozbrzmiewały z Antonii głośne wołania swo-

ich; jeśli towarzysze ich byli górą, krzyczeli do nich, aby śmiało atakowali,

a gdy ustępowali, aby się trzymali. Była to bowiem jakby jakaś wojna na sce-

nie: nic bowiem z tego, co działo się na polu bitwy, nie mogło ujść przed

okiem Tytusa i jego otoczenia. W końcu walkę zaczętą o godzinie dziewiątej

w nocy przerwano dopiero około piątej godziny w dzień i żadna ze stron nie

zdołała poważniej odepchnąć drugiej z miejsca, w którym doszło do bitwy,

lecz sprawę zwycięstwa pozostawiono nie rozstrzygniętą. U Rzymian sporo

mężów wyróżniło się w walce, a u Żydów z ludzi Szymona – Judes, syn Ma-

reotesa, i Szymon, syn Hozeasza, spośród Idumejczyków – Jakub i Szymon,

z których ten drugi był synem Akatelasa, a pierwszy Sosasa, ze zwolenników

Jana – Geftajos i Aleksas, a spomiędzy zelotów Szymon, syn Ariego48.

7. Tymczasem pozostała część wojska rzymskiego w ciągu siedmiu

dni zburzyła fundamenty Antonii49 i przygotowała szeroki dostęp do świą-

tyni. Legiony, które zbliżyły się do pierwszego muru, zaczęły sypać wały

– jeden naprzeciwko północno-zachodniego rogu wewnętrznego dziedziń-

ca świątynnego, drugi koło północnego krużganka, który stał między dwo-

ma bramami, i jeszcze dwa dalsze – jeden naprzeciwko zachodniego

krużganka zewnętrznego dziedzińca świątyni, drugi naprzeciw północnego.

Jednakże roboty u nich z wielkim trudem posuwały się naprzód, a budulec

musiano ściągać z odległości stu stadiów50. Niekiedy ponosili szkody

wskutek zasadzek, ponieważ ufni w swoją zdecydowaną przewagę nie za-

chowywali należytej czujności, gdy tymczasem Żydzi, którzy nie mieli już

nic do stracenia, poczynali sobie coraz zuchwałej. Otóż niektórzy jeźdźcy,

ilekroć wyprawiali się po budulec lub paszę, zwykle w czasie ściągania ma-

teriału puszczali rozkiełzane konie na popas, Żydzi zaś wypadali gromadnie

i uprowadzali je. Gdy to raz po raz powtarzało się, Cezar uważając, że po-

rywania te przypisać należy raczej niedbalstwu jego ludzi niż dzielności

Żydów – jak było w istocie – postanowił zastosować ostrzejszy środek,

aby zmusić pozostałych żołnierzy do pilniejszego baczenia na swoje konie.

Przeto kazał jednego z żołnierzy, którzy je postradali, poprowadzić na

śmierć i tym odstraszającym przykładem ocalił konie innym. Bo teraz już

nie pozwalali im oddalać się na pastwisko, lecz udawali się po potrzebny

materiał, jakby zrośli się z nimi. Tak to Rzymianie zajęci byli szturmowa-

niem świątyni i wznoszeniem wałów.

8. Dzień po wkroczeniu Rzymian51 powstańcy, którym już wyczerpały

się zrabowane zapasy i srodze począł doskwierać głód, zebrali wszystkie

swoje siły i koło godziny jedenastej dnia uderzyli na straże rzymskie na Gó-

rze Oliwnej52. Sądzili, że jeśli najpierw działać będą przez zaskoczenie,

a następnie zastaną Rzymian przy pokrzepianiu swych sił53, łatwo się przez

nie przebiją. Tymczasem Rzymianie już wcześniej spostrzegli, jak oni ruszali

do ataku, i zbiegli się szybko z sąsiednich umocnień i nie pozwolili im we-

drzeć się na wał obozowy i siłą utorować sobie drogę. Doszło do zaciętej

walki, w której obie strony mogły się poszczycić niejednym dzielnym czy-

nem. Rzymianie wykazywali nie tylko siłę, ale i doświadczenie wojenne. Ży-

dzi desperacki zapał i niepohamowaną wściekłość. Jednych do walki gnał

wstyd, drugich konieczność: Rzymianie poczytywali za wielką hańbę wypu-

ścić Żydów niejako schwytanych do sieci, ci zaś w przebiciu się przez wał

siłą widzieli ostatnią deskę ratunku54. Kiedy Żydów już zmuszono do uciecz-

ki i zepchnięto w dolinę, jeden z jeźdźców kohorty imieniem Pedanius55 za-

jechał im z boku w pełnym galopie i porwał jednego z uciekających nieprzy-

jaciół, młodzieńca zresztą silnie zbudowanego i dobrze uzbrojonego,

chwyciwszy go za nogę przy kostce. Musiał się mocno wychylić i to z konia

w pełnym galopie, ale i okazać niemałą siłę ramienia i w ogóle ciała, a do

tego mistrzowskie opanowanie jazdy konnej. Przywiódł tedy swego jeńca do

Cezara jakby zdobył jakiś cenny skarb. Tytus wyraził podziw dla siły tego,

202

który go pochwycił, i rozkazał jeńca ukarać56 za udział w ataku na szańce,

a sam całą uwagę skierował na walki toczące się wokół świątyni i ponaglał

do robót przy sypaniu wału.

9. Żydzi tymczasem widząc, że ponoszą nieustanne straty, a wojna sto-

pniowo dosięga zenitu i skrada się do Przybytku, postanowili odciąć, jak

w ciele, które toczy gangrena, zaatakowane już członki, aby zatrzymać dal-

sze rozszerzanie się choroby. Tak więc podłożyli ogień pod tę część północ-

no-zachodniego krużganku, która łączy się z Antonią, i następnie jeszcze

obalili jego część na dwadzieścia łokci i w ten sposób własnymi rękami za-

częli palić miejsca święte. Dwa dni później dwudziestego czwartego wymie-

nionego wyżej miesiąca57 Rzymianie podłożyli ogień pod przyległy krużga-

nek. A kiedy płomienie rozszerzyły się na odległość piętnastu łokci, Żydzi

znowu odcięli dach. W ten sposób nie wyrzekli się tych dzieł od razu, ale

zburzyli tylko połączenie z Antonią. Z tej to racji58, chociaż mogli przeszko-

dzjć podpalaczom, stali spokojnie, gdy ogień się rozszerzał, miarkując jego

zasięg tylko swoją korzyścią59. Wokół świątyni nie przestano toczyć bojów

i nieustannie dochodziło do starć między małymi grupami, które czyniły na

siebie wypady.

10. W owych dniach pewien Żyd imieniem Jonates, mąż małego wzro-

stu i niepozorny z wyglądu, nie wyróżniający się przy tym ani pochodze-

niem, ani niczym innym, wystąpił koło grobowca arcykapłana Jana60 i urąga-

jąc Rzymianom obraźliwymi słowami wyzwał najlepszego z nich do walki

z sobą. Większość żołnierzy, którzy zajmowali w tym miejscu stanowisko

bojowe, patrzyła na niego z pogardą, niektórzy być może czuli strach przed

nim, a jeszcze inni kierowa