Menu

Rodowód Jezusa n.t. św. Mateusz i Łukasza

< Back
You are here:

Ewangelia według św. Mateusza 1

Rodowód Jezusa

Oto rodowód Jezusa Chrystusa, pochodzącego z rodu króla Dawida, potomka Abrahama:

Abraham był ojcem Izaaka,

Izaak—ojcem Jakuba,

a Jakub—ojcem Judy i jego braci.

Kolejni potomkowie Judy to: Fares i jego brat Zara (ich matką była Tamar),

Ezrom, Aram,

Aminadab, Naasson, Salmon,

Booz (jego matką była Rachab),

Jobed (jego matką była Rut),

Jesse

i król Dawid.

Dawid był ojcem króla Salomona (jego matką była dawna żona Uriasza), a po nim byli:

Roboam, Abiasz, Asa,

Jozafat, Joram, Ozjasz,

Joatam, Achaz, Ezechiasz,

10 Manasses, Amos i Jozjasz.

11 Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci (był to czas przesiedlenia Żydów do Babilonu).

12 Potomkowie Jechoniasza po przesiedleniu to:

Salatiel, Zorobabel,

13 Abijud, Eliakim, Azor,

14 Sadok, Achim, Eliud,

15 Eleazar, Mattan i Jakub.

16 Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem.

17 Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama do Dawida, było czternaście, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego—czternaście, i od przesiedlenia do Chrystusa—również czternaście.

 

Ewangelia wg św. Łukasza

 

Rodowód Jezusa

23 Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,

24 syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,

25 syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Chesliego, syna Naggaja,

26 syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Josecha, syna Jody,

27 syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,

28 syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadana, syna Hera,

29 syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego,

30 syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jony, syna Eliakima,

31 syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida,

32 syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona,

33 syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,

34 syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,

35 syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Ebera, syna Sali,

36 syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,

37 syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainama,

38 syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego.

Analiza 1 ze strony ateistycznej

W moim odczuciu jedną z największych apologetycznych łamigłówek i wyzwań jest próba pogodzenia ze sobą rodowodów Jezusa, które zamieszczono w Ewangeliach Łukasza i Mateusza. Przypatrzmy się tym rodowodom, które zamieściłem w poniższej tabeli. Dla ułatwienia porównań, w kolumnie umieszczonej po lewej stronie zamieszczam też rodowód z 1 Księgi Kronik, który jest częściowo zbieżny z rodowodami Jezusa zamieszczonymi w Ewangeliach.

 

1 Krn

3,5-19

Mateusz 1,1-17 Łukasz

3,23-31

Dawid Dawid Dawid
Salomon Salomon Natan
Roboam Roboam Mattat
Abiasz Abiasz Menna
Asa Asa Meleasz
Jozafat Jozafat Eliakim
Joram Joram Jona
Ochozjasz Józef
Joasz Juda
Amazjasz Symeon
Azariasz Ozjasz Lewi
Jotam Joatam Mattat
Achaz Achaz Jorim
Ezechiasz Ezechiasz
Manasses Manasses
Amon Amos
Jozjasz Jozjasz Eliezer
Jochanan Jezus
Jechoniasz Jechoniasz Her
Elmadan
Kosam
Addi
Melchi
Neri
Szealtiel Salatiel Salatiel
Zorobabel Zorobabel Zorobabel
Abiud Resa
Eliakim Jan
Azor Joda
Sadok Josech
Achim Semea
Eliud Matatiasz
Eleazar Maat
Mattan Naggaj
Chesli
Nahum
Amos
Mattatiasz
Józef
Jannaj
Melchi
Lewi
Mattat
Jakub Heli
Józef Józef

Z pomocą przychodzi nam tutaj również Juliusz Afrykańczyk, pisarz chrześcijański z III wieku, który chyba jako pierwszy postanowił odeprzeć zarzuty tych (co wyraźnie podkreśla cytujący jego świadectwo Euzebiusz[28]), którzy zarzucają ewangelicznym rodowodom Jezusa niezgodność. W liście (zatytułowanym O zgodności rodowodów ewangelicznych) wysłanym do Arystydesa[29] Afrykańczyk twierdził, że ma dostęp do wiarogodnych podań i przekazów pochodzących od samych krewnych Jezusa (którzy rozpowszechniali nawet w związku z tym dokument znany jako Księga dni[30]), zgodnie z którymi Łukasz i Mateusz podali różne linie genealogiczne Jezusa właśnie dlatego, że jeden z nich podawał rodowód Jezusa od Dawida przez potomków Salomona (Mateusz), zaś drugi (Łukasz) przez potomków Natana. Salomon i Natan byli bowiem obaj synami Dawida, choć królem był tylko Salomon (por. 1 Krn 3,5). Następnie, twierdził Afrykańczyk[31], dodatkowe różnice w ewangelicznych rodowodach Jezusa są spowodowane także przez inne okoliczności, takie jak fakt, że przynajmniej jeden z Ewangelistów podawał listę przybranych potomków Dawida. Afrykańczyk podaje nawet na to konkretny przykład, mianowicie, odnosi się on do zagadnienia ojcostwa Józefa. Ewangeliczne rodowody Jezusa zdają się różnić w tej kwestii, wedle Mateusza Jakub jest ojcem Józefa (Mt 1,16), zaś wedle Łukasza zdaje się nim być Heli (Łk 3,23). Afrykańczyk tłumaczy ten fakt w ten sposób, że pochodzący od Salomona Jakub był biologicznym ojcem Józefa, zaś pochodzący od Natana Heli miał być jego ojcem legalnym. Wzięło się to stąd, że na drodze pomiędzy Józefem a jego dziadkiem nastąpiły dwa przemieszania rodów. Pierwsze miało miejsce w trzecim pokoleniu wstecz od Józefa, kiedy to Matan (dziadek Józefa od strony Salomona) i Esta wydali na świat Jakuba. Po śmierci Matana Estę poślubił Melchi, który był z tego samego pokolenia, co Matan (lecz z innego rodu, pochodził z linii Natana), i z tego związku narodził się Heli. Jakub i Heli byli więc braćmi przyrodnimi. Ale Heli nie miał dzieci i po jego śmierci Jakub wziął wdowę po nim za żonę. Z tego związku narodził się Józef. Józef był więc prawnym (legalnym) synem biologicznie bezdzietnego Helego i zarazem naturalnym (biologicznym) synem Jakuba. Matan i Melchi zaś byli dziadami Józefa[32]. Rozwiązania te powtarzał Augustyn[33]. Niektórzy interpretują to w duchu lewiratu[34] (i nie czynią błędu, bowiem semickie pojęcie „zrodzenia” może się odnosić również do lewiratu[35]), a jeszcze inni zauważają, że semickie pojęcie ojcostwa jest szerokie i może znaczyć nie tylko ojca, ale także po prostu przodka, wuja, stryja itd.[36] Przykładem tej ostatniej sytuacji jest choćby wspomniany już raz wcześniej tekst z Rdz 11,31. Tylko w tym jednym wersie Lot został określony zarazem jako syn Harana (ben-haran) i syn Teracha (ben-beno), choć Terach był jego dziadkiem (por. Rdz 11,26-27). W Rdz 46,21 wymieniono Arda, Gerę i Namaana jako synów Beniamina, choć ze ściślejszej genealogii zawartej w Lb 26,38-40 i w 1 Krn 8,1-3 dowiadujemy się, że w rzeczywistości byli oni wnukami Beniamina (A Septuaginta podaje nawet w Rdz 46,21, że Ard był prawnukiem Beniamina, bo zrodził go Gera – Gera de egennesen ton Arad). W innych miejscach ST nawet dalekich przodków rodów nazywa się „ojcami” (hebr. ‘ab – np. Pwt 26,5; 1 Krl 15,11.24; 2 Krl 15,38 itd.). Podobnie jest w Nowym Testamencie. W Mk 10,47-48 Jezus jest nazwany synem Dawida, choć przecież dzieliło ich wiele pokoleń (por. też Mt 1,1.20; 9,27; 12,23; 15,22; 20,30-31; 21,9.15; Łk 18,38-39). W tym wypadku relacje Ewangelistów nie byłyby sprzeczne, bo obaj nie mówiliby stricte o jednym i tym samym „ojcu”, którego nazywają innym imieniem (Jakub lub Heli). Innymi słowy, skoro pojęcie „ojciec” miało w semickim kontekście kulturowym szersze znaczenie, niż ma ono w naszej kulturze, to wedle Ewangelistów „ojcem” Józefa mógłby być zarazem Jakub, jak i Heli, i za każdym razem pojęcie to mogłoby być używane przez nich w zupełnie innym znaczeniu. Nie byłby to więc błąd, ani sprzeczność.

Czytaj więcej na: http://lewandowski.apologetyka.info/ateizm/sprzeczne-rodowody-jezusa,392.htm