Menu

Sem

< Back
You are here:

Ludy pochodzące od Sema syna Noego

Genealogia

Biblia

(Rdz 10, 22).

22 Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram.
23 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz.
24 Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera.
25 Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła6, imię zaś jego brata – Joktan.
26 Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, 27 Hadorama, Uzala, Dikli, 28 Obala, Abimaela, Saby, 29 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana. 30 Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej. 31 Oto synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów.
32 Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie.

Potomkowie Sema

10 Ci są potomkowie Sema.
Gdy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie. 11 Po urodzeniu się Arpachszada Sem żył pięćset lat i miał synów i córki.
12 Arpachszad, przeżywszy trzydzieści pięć lat, miał syna Szelacha. 13 A po urodzeniu się Szelacha Arpachszad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
14 Szelach, przeżywszy trzydzieści lat, miał syna Ebera; 15 po urodzeniu się Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
16 Gdy Eber miał trzydzieści cztery lata, urodził mu się syn, Peleg; 17 a po urodzeniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieści lat i miał synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieści lat, urodził mu się Reu; 19 a po urodzeniu się Reu żył Peleg dwieście dziewięć lat i miał synów i córki.
20 Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, urodził mu się syn, Serug; 21 a po urodzeniu się Seruga żył Reu dwieście siedem lat i miał synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, urodził mu się Nachor; 23 a po urodzeniu się Nachora żył Serug dwieście lat i miał synów i córki.
24 Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, urodził mu się Terach; 25 a po urodzeniu się Teracha Nachor żył sto dziewiętnaście lat i miał synów i córki.
26 Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, urodzili mu się synowie: Abram, Nachor i Haran.

 

Ewangelia wg św. Łukasza Rodowód Jezusa

32 syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona,

33 syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,

34 syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,

35 syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Ebera, syna Sali,

36 syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego

Apokryfy Bałkańskie

Pytanie: Skąd wzięły się prawowierne narody i półwierne skąd pochodzą?
Odpowiedź: Noe miał trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. Od Sema pochodzą
prawowierni chrześcijanie, ponieważ Sem miał ośmiu synów i osiem córek. 1 Dosłownie ‘gościa’. 2 Schizmatycki jakobicki kościół chrześcijański założony po soborze chalcedońskim (451 r.). Jakobici odrzucali ludzką naturę Chrystusa. 3  Najprawdopodobniej chodzi o Koptów.
Synowie Sema wzięli sobie siostry swoje za żony, tak samo i [synowie] Jafeta, tak samo i [synowie] Chama. Synowie Sema powiedzieli: „Nie dotkniemy sióstr swoich”, i żony ich temu przytaknęły. I zbudowali dwa  przybytki, i zbierali się mężczyźni w jednym przybytku, a kobiety w drugim, wystrzegając się siebie nawzajem. Tylko na pożywienie zbierali się [razem]. Zobaczył Pan ich wytrwałość i wysłał anioła i pobłogosławił ich, by płodzili się w sposób bezcielesny poprzez spojrzenie. Z tego powodu od Sema pochodzi pięć narodów prawowiernych, od Jafeta pochodzą Egipcjanie i Faraonici, a ponieważ wyklęty został Cham, tak samo i dzieci jego wyklęte są i zostały zgładzone w potopie.  Pytanie: Niewierne narody skąd się zaczęły?
Odpowiedź: Noe, wyszedłszy z arki.
Pytanie: Kto urodził Elimę 4 ?
Odpowiedź: Wnuk Noego, syn Sema.
Pytanie: Kto za życia wszedł do grobu?
Odpowiedź: Natar 5 ; kiedy osądził proroków, rozwarła się ziemia i pochłonęła go.
Pytanie: Kto za życia wszedł na niebiosa?

Odpowiedź: Noe, wyszedłszy z arki.
Pytanie: Kto urodził Elimę 4 ?
Odpowiedź: Wnuk
Noego, syn Sema.
Pytanie: Kto za życia wszedł do grobu?
Odpowiedź: Natar 5 ; kiedy osądził proroków, rozwarła się ziemia i pochłonęła go.
Pytanie: Kto za życia wszedł na niebiosa?

Kronika polska, litewska, żmudzka (1582) by Maciej Stryjkowski

17

Asarmot zaś, albo Sarmata, syn Jektanow, wnuk Semów, a prawnuk Noego patriarchy, według Josepha lib. 1 cap. 14, Antiquit. Hebr., i według Mojżesza Gen. 10, który też był w tych stronach północnych z Mosochem, dziadem stryjecznym osiadł, Sarmatom dał imię i przezwisko, iż nas wszystkich Sarmatami, to jest wysokimi i wyniosłymi narody od niego zowią. Bo Tilemannus Stella in deductione Genealogiae Jesu Christi takSarmatae vocabulum[27] wykłada: Igitur a Riphat filio Gomeri Riphaei qui sunt Sarmatae et Veneti. Nomen autem Veneti Hebreis significant Vagabundi, Graeci dixerunt Nomades, id est, subinde alia pascua et alia loca quaerentes, Sarmata autem interpretatur Dux altitudinis, vel Dux altitudinis, vel Dux superioris regionis[28]. Sarmata Dux altitudinis.

19

To tu masz Czytelniku miły nad insze moje, w znoszeniu sentencyj rożnych historyków, dowody, i nad moje pewnymi świadectwy podparte i ugruntowane zdanie tak zacnego i wielkiego męża sentencją o Sarmatach, iż od Assarmota albo Sarmaty, syna Jektanowego, wnuka Semowego, a prawnuka Noego, są nazwani, nie od Tviscona albo Asceny, Gomerowego syna, jak niektórzy naszy z Niemieckich kronikarzów, a snać i Długosz pissali; ani od Jawana i Helisse, jako Miechovius staruszek cap. 1, lib, 1 fol. 1, in deductione primae originis Polonorum położył, chybiwszy brodu; bo Jawan i Helissa, jego syn, Greckie narody rozmnożyli i Łacińskie, nie Sarmati, którzy językiem i zwyczajami starodawnymi, daleko są od Greków, Łacinników, także od Niemców różni.

24

Drudzy zaś, zwłaszcza Bielski, na początku wywodu narodu Polskiego piszą, Sauromatią być nazwaną od ludzi z jaszczorczymi oczyma, bo Sauros po grecku jaszczurka, omma oko, a stąd też i nazwisko Sauromat,ow wywodzi, jako ludzi gniewliwych i straszliwych, którym popędliwość i jadowita srogość z oczu jako jaszczorom okrutnym Są tam jaszczory a półtora sążnia czasem, a drugie na łokciu. (którychem się ja w Turcech między skałami napatrzył) pierszała: Wszakże i to swoje mniemanie, i ono, żeby od Twiskona, mieli początek mieć Sarmatowie, samże Bielski kassuje, a na zdaniu i rozsądku mądrym doctora Cromera, iż od Assarmota, syna Jektanowego, wnuka Semowego, poszli Sarmatowie, przestawa. Gdyż też Tilemannus Stella, doctor uczony, in Tabulla genealogiae Christi, Sauromatam non a Sauros & omnia greckich słów, ale z kaldejskiego języka głębokim rozumem, Ducem altitudinis vel ducem superioris regionis wykłada, to jest wodzem i xiążęciem wysokości albo wyzszej krainy.

Analiza Sarmarów

Tuż po potopie ponad morzem Czarnym żyli potomkowie Sarmaty  (wnuka Sema)  jak również  potomkowie Jafeta. Sarmat został na Chazarii a potomkowie Jafeta poszli w kierunku Europy. Tereny Chazarii zajmowali głównie potomkowie Jafeta , ale również potomkowie Sema. Król Chazarii Józef pisze więc rodowód od Jafeta ale również w jego królestwie  byli potomkowie Sarmaty wnuka Sema

cytat –  Kronika polska, litewska, żmudzka

Asarmot zaś, albo Sarmata, syn Jektanow, wnuk Semów, a prawnuk Noego patriarchy, według Josepha lib. 1 cap. 14, Antiquit. Hebr., i według Mojżesza Gen. 10, który też był w tych stronach północnych z Mosochem, dziadem stryjecznym osiadł, Sarmatom dał imię i przezwisko, iż nas wszystkich Sarmatami, to jest wysokimi i wyniosłymi narody od niego zowią.

cytat – list Chasdaja (Obszerna odpowiedź króla Chazarii Józefa )

Pytasz w piśmie twoim, z jakiego rodu i pokolenia jesteśmy. Owóż wiedz, że  pochodzimy od synów Jafetowych4, mianowicie zaś od synów Togarmy. Znajduje się bowiem w księgach rodowych naszych przodków, że Togarma miał synów dziesięciu, a oto są ich imiona: Agijor, Tirus, Uwar, Ugin, Bizal, Tama, Chazar, Sanar, Bułgar, Sawir. My jesteśmy z dzieci Chazara, który był siódmym.

 

Tańce

I1 – Ludy Skandynawskie

 

 

I2 – Ludy Bałkańskie

 

J1 – Jemen

 

J2 – Ludy Tureckie

 

 

Mapy

I

I1

 

 

I2

 

 

 

J

 

J1

 

J2

 

 

j-m304

The Genomic Research Center draft tree

This is Thomas Krahn at the Genomic Research Center’s Draft tree Proposed Tree for haplogroup J-P209 (Krahn & FTDNA 2013). For brevity, only the first three levels of subclades are shown.

 • J-M304 12f2a, 12f2.1, M304, P209, L60, L134
  • M267, L255, L321, L765, L814, L827, L1030
   • M62
   • M365.1
   • L136, L572, L620
    • M390
    • P56
    • P58, L815, L828
    • L256
   • Z1828, Z1829, Z1832, Z1833, Z1834, Z1836, Z1839, Z1840, Z1841, Z1843, Z1844
    • Z1842
    • L972
  • M172, L228
   • M410, L152, L212, L505, L532, L559
    • M289
    • L26, L27, L927
    • L581
   • M12, M102, M221, M314, L282
    • M205
    • M241

 

 

 

Tags: